2004D0003 — BG — 29.03.2015 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 март 2004 година

относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка

(ЕЦБ/2004/3)

(2004/258/ЕО)

(ОВ L 080, 18.3.2004, p.42)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 9 май 2011 година

  L 158

37

16.6.2011

►M2

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/529 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 21 януари 2015 година

  L 84

64

28.3.2015
▼B

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 март 2004 година

относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка

(ЕЦБ/2004/3)

(2004/258/ЕО)УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.3. от него,

като взе предвид Процедурния правилник на Европейската централна банка ( 1 ), и по-специално член 23 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 1, втора алинея от Договора за Европейския съюз прогласява принципа на откритост, като заявява, че Договорът бележи нов етап в процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите в Европа, в който решенията се вземат при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост и колкото е възможно най-близо до гражданите. Прозрачността засилва легитимността, ефикасността и отговорността на администрацията, като по този начин укрепва принципите на демокрацията.

(2)

В Съвместната декларация ( 2 ) относно Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ( 3 ), Европейският парламент, Съветът и Комисията призовават останалите институции и органи на Съюза да приемат вътрешни правила за публичния достъп до документите, в които да вземат предвид заложените в Регламента принципи и ограничения. С оглед на това е необходимо да се преразгледа режимът на публичен достъп до документите на ЕЦБ, уреден с Решение ЕЦБ/1998/12 от 3 ноември 1998 г. относно публичния достъп до документацията и архива на Европейската централна банка ( 4 ).

(3)

Необходимо е да се предостави по-широк достъп до документите на ЕЦБ, като същевременно се осигури защита на независимостта на ЕЦБ и на националните централни банки (НЦБ), предвидена от член 108 от Договора и член 7 от Устава, както и поверителността на някои специфични за изпълнението на задачите на ЕЦБ въпроси. За да се гарантира ефикасността на процеса на вземане на решения в ЕЦБ, включително на нейните вътрешни консултации и на подготвителната ѝ работа, обсъжданията на заседанията на органите за вземане на решения на ЕЦБ са поверителни, освен ако съответният орган не реши да оповести резултата от своите обсъждания.

(4)

В същото време обаче съществуват определени обществени и частни интереси, които следва да бъдат защитени посредством изключения. Освен това ЕЦБ трябва да защитава интегритета на еуробанкнотите като платежно средство включително, но без изброяването да бъде изчерпателно, защитните характеристики срещу фалшифициране, техническите производствени спецификации, физическата охрана на материалните наличности и транспортирането на еуробанкнотите.

(5)

Когато НЦБ обработват искания за достъп до документи на ЕЦБ, които са нейно притежание, те са длъжни да се консултират с ЕЦБ с оглед осигуряване на цялостното прилагане на настоящото решение, освен когато е ясно, дали документът може да бъде оповестен, или не.

(6)

С цел постигане на по-голяма прозрачност ЕЦБ следва да предоставя достъп не само до документите, изготвени от нея, но и до получените от нея документи, като едновременно с това запазва правото на трети засегнати лица да изразят позициите си относно достъпа до документите, произхождащи от тези трети лица.

(7)

С цел да се осигури зачитането на добрата административна практика ЕЦБ следва да прилага двустепенна процедура,

РЕШИ:Член 1

Цел

Целта на настоящото решение е да определи условията и ограниченията, съобразно които ЕЦБ предоставя публичен достъп до документите на ЕЦБ и да насърчи добрата административна практика за осигуряване на публичен достъп до такива документи.

Член 2

Бенефициери и приложно поле

1.  Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице с пребиваващ или със седалище в държава-членка, има право на достъп до документите на ЕЦБ при спазване на условията и ограниченията, определени в настоящото решение.

2.  При спазване на същите условия и ограничения ЕЦБ може да предоставя достъп до документите на ЕЦБ на всяко физическо или юридическо лице, непребиваващо или със седалище извън държава-членка.

3.  Настоящото решение не засяга правата на публичен достъп до документите на ЕЦБ, които могат да произтичат от международноправни инструменти или актове по прилагането им.

Член 3

Определения

По смисъла на настоящото решение:

a) „документ“ и „документ на ЕЦБ“ означава всяка информация, която се съдържа на независимо какъв информационен носител (закрепена на хартиен носител или о в електронна форма, звукозапис, видео- или аудиовизуален запис), изготвена или съхранявана от ЕЦБ и отнасящо се до нейните политики, дейности или решения, както и документи, произхождащи от Европейския паричен институт (ЕПИ) и от Комитета на управителите на централните банки на държавите-членки на Европейската икономическа общност (Комитета на управителите);

б) „трета страна“ означава всяко физическо или юридическо лице, или образувание, външни за ЕЦБ;

▼M2

в) „национален компетентен орган“ (НКО) и „определен на национално равнище орган“ са със значението, дадено им в Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета ( 5 );

г) „други съответни органи и служби“ са съответните национални органи и служби, институции, органи, служби и агенции на Съюза, международни организации, надзорни органи и администрации на трети държави.

▼B

Член 4

Изключения

1.  ЕЦБ отказва достъп до документ, когато оповестяването му би застрашило защитата на:

a) обществения интерес по отношение на:

▼M2

 поверителността на протоколите от заседанията на органите за вземане на решения на ЕЦБ, на Надзорния съвет и на другите органи, създадени съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013,

▼B

 финансовата, паричната или икономическата политика на ►M1  Съюза ◄ или на държава-членка,

 вътрешните финанси на ЕЦБ или на НЦБ,

 защитата на интегритета на еуробанкнотите,

 обществената сигурност,

 международните финансови, парични или икономически отношения,

▼M1

 стабилността на финансовата система в Съюза или в държава-членка,

▼M2

 политиката на Съюза или на държава членка, свързана с пруденциалния надзор над кредитните и други финансови институции,

 целта на надзорните проверки,

 стабилността и сигурността на инфраструктурите на финансовите пазари, платежните системи и доставчиците на платежни услуги;

▼B

б) личния живот и неприкосновеността на личността, и по-специално, в съответствие със законодателството на ►M1  Съюза ◄ , относно защитата на личните данни;

в) поверителността на информацията, която като такава се ползва със защита съгласно законодателството на ЕС.

2.  ЕЦБ отказва достъп до документ, когато оповестяването му би засегнало защитата на:

 търговските интереси на физическо или юридическо лице включително интелектуалната собственост,

 съдебно производство или юридическа консултация,

 целта на проверки, разследвания и одити,

освен при наличието на по-висш обществен интерес от оповестяване.

▼M2

3.  Освен при наличието на по-висш обществен интерес от оповестяване, се отказва достъпът до документ, изготвен или получен от ЕЦБ за вътрешно ползване в рамките на разискванията и предварителните консултации в ЕЦБ или за целите на обмена на възгледи между ЕЦБ и НЦБ, НКО или определените на национално равнище органи, дори след като е взето решението.

Освен при наличието на по-висш обществен интерес от оповестяване, се отказва достъпът до документи, в които е отразен обменът на възгледи между ЕЦБ и други съответни органи и служби, дори след като е взето решението, ако оповестяването на документа би накърнило сериозно ефективността на ЕЦБ при изпълнението на задачите ѝ.

▼B

4.  Що се отнася до документи на трети страни, ЕЦБ се консултира с третата засегната страна с оглед да се прецени дали изключение по настоящия член е приложимо, освен когато е ясно дали документът трябва или не трябва да бъде оповестяван.

▼M1

По отношение на исканията за достъп до документите на Европейския съвет за системен риск се прилага Решение ЕССР/2011/5 на Европейския съвет за системен риск от 3 юни 2011 г. относно публичния достъп до документите на Европейския съвет за системен риск ( 6 ), прието въз основа на член 7 от Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск ( 7 ).

▼B

5.  В случай че в обхвата на някое от изключенията попадат само части от искания документ, се предоставят останалите негови части.

6.  Посочените в настоящия член изключения се прилагат единствено за срока, през който защитата е обоснована на основание съдържанието на документа. Изключенията могат да се прилагат за максимален срок от 30 години, освен ако изрично не е предвидено друго от Управителния съвет на ЕЦБ. В случай че документите попадащи в обхвата на изключенията се отнасят до личния живот или до търговските интереси, изключенията могат да продължат да се прилагат и след този срок.

Член 5

Документи в НЦБ

Документи, които са в притежание на определена НЦБ и са били изготвени от ЕЦБ, както и документи, произхождащи от ЕПИ или от Комитета на управителите, могат да бъдат оповестявани от съответната НЦБ единствено след предварително консултиране с ЕЦБ относно обхвата на достъпа, освен когато е ясно, че документът трябва или не трябва да бъде оповестяван.

Друга възможност е НЦБ да препрати заявлението към ЕЦБ.

Член 6

Заявления

1.  До ЕЦБ ( 8 ) се отправят заявления за достъп до документ в писмена форма, включително електронна, на един от официалните езици на Съюза и по достатъчно точен начин, позволяващ на ЕЦБ да идентифицира документа. Заявителят не е длъжен да посочва мотивите за заявлението си.

2.  Ако заявлението не е достатъчно точно, ЕЦБ иска от заявителя да поясни заявлението и му помага да направи това.

3.  В случай че заявлението се отнася до много голям документ или до много голям брой документи, ЕЦБ може да се съветва неформално със заявителя с оглед намирането на справедливо решение.

Член 7

Обработване на първоначални заявления

1.  Заявлението за достъп до документ се разглежда по най-бързия начин. На заявителя се изпраща уведомление за получаването му. В срок до 20 работни дни след получаване на заявлението или при получаване на поясненията, поискани съгласно член 6, параграф 2, ►M2  директорът на главна дирекция „Секретариат“ ◄ на ЕЦБ или предоставя достъп до искания документ и осигурява достъп съобразно член 9, или в писмен отговор посочва причините за пълния или частичен отказ и осведомява заявителя за правото му да отправи потвърдително заявление по реда на параграф 2.

2.  В случай на пълен или частичен отказ заявителят може в срок до 20 работни дни след получаването на отговора на ЕЦБ да отправи потвърдително заявление с молба до Изпълнителния съвет на ЕЦБ да преразгледа становището на ЕЦБ. Освен това, липсата на отговор в предвиденият срок от 20 работни дни за обработка на първоначалното заявление от страна на ЕЦБ дава право на заявителя да подаде потвърдително заявление.

3.  В изключителни случаи, например при заявление, отнасящо се до много дълъг документ или до много голям брой документи, или ако е необходимо съгласуване с трета страна, ЕЦБ може да удължи предвидения в параграф 1 срок с 20 работни дни, при положение че заявителят бъде уведомен предварително и че се представи подробна аргументация за това.

4.  Параграф 1 не се прилага в случай на заявления с прекомерни или неразумни искания, и по-специално, когато те са повтарящи се.

Член 8

Обработване на потвърдителни заявления

1.  Потвърдителното заявление се разглежда по най-бързия начин. В срок до 20 работни дни след получаване на такова заявление Изпълнителният съвет или предоставя достъп до искания документ и осигурява достъп съобразно член 9, или в писмен отговор посочва причините за пълния или частичен отказ. В случай на пълен или частичен отказ ЕЦБ осведомява заявителя за начините за обжалване, които той може да използва съгласно членове ►M1  263 и 228 ◄ от Договора.

2.  По изключение, например при заявление, отнасящо се до много голям документ или до много голям брой документи, ЕЦБ може да удължи предвидения в параграф 1 срок с 20 работни дни, при положение че заявителят бъде уведомен предварително и са представени подробно причините за това.

3.  Липсата на отговор от страна на ЕЦБ в предвидения срок се счита за отрицателен отговор и дава право на заявителя да подаде съдебен иск и/или жалба пред Европейския омбудсман по реда на член ►M1  263 ◄ или съответно член ►M1  228 ◄ от Договора.

Член 9

Достъп в резултат на заявление

1.  Заявителите могат да се запознаят с документите, до които ЕЦБ им е предоставила достъп в помещенията на ЕЦБ или като получат копие, включително електронно копие, когато такова е налице. Разноските по изготвянето и изпращането на копията могат да бъдат за сметка на заявителя. Тази разноски не могат да надвишават реалните разходи по издаване и изпращането на копията. При ползване на място, или когато броят на копията не надхвърля 20 страници размер A4, както и при директен достъп в електронна форма, достъпът е безплатен.

2.  Ако даден документ вече е бил предоставен от ЕЦБ и е леснодостъпен, ЕЦБ може да изпълни задължението си за предоставяне на достъп до него, като осведоми заявителя как да получи искания документ.

3.  Документите се предоставят в съществуваща версия и форма (включително в електрона или друга форма), както е поискано от заявителя.

Член 10

Възпроизвеждане на документи

1.  Документите, предоставени съгласно настоящото решение, не могат да бъдат възпроизвеждани или ползвани за търговски цели без предварителното изрично разрешение на ЕЦБ. ЕЦБ може да откаже да даде такова разрешение, без да излага мотиви за това.

2.  Настоящото решение не засяга съществуващи правила в областта на авторското право, които могат да ограничават правото на трета страна да възпроизвежда или ползва предоставените документи.

Член 11

Заключителни разпоредби

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Решение ЕЦБ/1998/12 се отменя.( 1 ) Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка.(ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33.)

( 2 ) ОВ L 173, 27.6.2001 г., стр. 5.

( 3 ) ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

( 4 ) ОВ L 110, 28.4.1999 г., стр. 30.

( 5 ) Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

( 6 ) ОВ C 176, 16.6.2011 г., стр. 3.

( 7 ) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162.

( 8 ) С адрес European Central Bank, Secretariat Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Факс: + 49 (69) 1344 6170, е-mail: ecb.secretariat@ecb.int