2003R1745 — BG — 18.01.2012 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1745/2003 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 12 септември 2003 година

за прилагане на изискването за минимални резерви

(ЕЦБ/2003/9)

(ОВ L 250, 2.10.2003, p.10)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1052/2008 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 22 октомври 2008 година

  L 282

14

25.10.2008

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1358/2011 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 14 декември 2011 година

  L 338

51

21.12.2011
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1745/2003 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 12 септември 2003 година

за прилагане на изискването за минимални резерви

(ЕЦБ/2003/9)УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка и по-специално член 19, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно прилагането на изискването за минимални резерви от страна на Европейската централна банка ( 1 ), изменен с Регламент (ЕО) № 134/2002 ( 2 )

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции ( 3 ),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2818/98 на Европейската централна банка от 1 декември 1998 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/1998/15) ( 4 ) е съществено изменян на два пъти. Първия път, с Регламент (ЕО) № 1921/2000 на ЕЦБ от 31 август 2000 г. (ЕЦБ/2000/8) ( 5 ) бяха въведени специалните процедури за сливания и разделяния, в които участват кредитни институции, за да се изяснят задълженията на тези институции по отношение на минималните резерви. Втория път, с цел ефективност, други разпоредби бяха изменени с Регламент (ЕО) № 690/2002 на Европейската централна банка от 18 април 2002 г. (ЕЦБ/2002/3) ( 6 ) за да се поясни, че изискването за задължителни резерви се отнася и за институциите за електронни пари; за да се установи общо правило, според което кредитните институции автоматично се освобождават от изискването за задължителни резерви за целия период на поддържане, в който те престават да съществуват; и за да се поясни задължението да се включат в резервната база пасивите на дадена институция по отношение на неин клон, на главното ѝ управление или на седалището ѝ по устройствения акт, разположени извън участващите държави-членки. Тъй като в Регламент (ЕО) № 2818/98 (ЕЦБ/1998/15) бяха направени нови изменения, за яснота и рационалност е желателно въпросните разпоредби да бъдат преоформени като един общ документ.

(2)

Член 19, параграф 1 от Устава посочва, че ако Европейската централна банка (ЕЦБ) изисква от кредитните институции, създадени в участващите държави-членки, да поддържат минимални резерви, резервите следва да се държат по сметки в ЕЦБ и в участващите национални централни банки (участващи НЦБ). Счита се за подходящо такива резерви да се държат единствено по сметки в участващите НЦБ.

(3)

За да бъде ефективен, инструментът на минималните резерви също изисква уточнения, отнасящи се до изчисляването и поддържането на минимални резерви и до правилата за отчитане и проверка;

(4)

При изключването на междубанкови пасиви от резервната база всяко стандартно отчисление, което следва да се прилага за пасивите с падеж до две години в категорията на дълговите ценни книжа, следва да се базира на макро съотношението в Еурозона между i) съответните инструменти, емитирани от кредитните институции и държани от други кредитни институции, от ЕЦБ и от участващите НЦБ, и ii) общата сума на такива непогасени инструменти, емитирани от кредитните институции;

(5)

По правило, календарът на периодите на поддържане ще бъде съобразен с календара на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ, на които по предварителен график се прави месечна оценка на текущата позиция на паричната политика.

(6)

Конкретни процедури за нотифициране и потвърждаване на минималните резерви са необходими, за да бъдат своевременно запознати институциите със задълженията им по отношение на минималните резерви,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТЧлен 1

Дефиниции

За целите на настоящия регламент:

 „участваща държава-членка“ е държава-членка на ЕС, която е приела еурото в съответствие с Договора,

 „участваща национална централна банка“ (участваща НЦБ) е националната централна банка на участваща държава-членка,

 „Еуросистема“ означава ЕЦБ и участващите национални централни банки,

 „институция“ е всеки субект в участваща държава-членка, от който ЕЦБ в съответствие с условията на член 19.1 от Устава, може да изисква да поддържа минимални резерви,

 „резервна сметка“ е сметка на институция в участваща НЦБ, салдото по която в края на деня се отчита при определянето на това дали е спазено изискването за задължителни резерви на институцията,

 „задължителни резерви“ е изискването институциите да поддържат минимални резерви в резервните си сметки в участваща НЦБ,

 „резервно съотношение“ е процентът, посочен в член 4 за всяка конкретна позиция в резервната база,

 „период на поддържане“ е периодът, за който се изчислява спазването на изискването за задължителни резерви и за който такива минимални резерви трябва да се държат по резервните сметки,

 „салдо в края на деня“ е салдото в момента на приключване на платежната дейност и на вписванията, свързани с възможен достъп до ликвидни улеснения с постоянен достъп в Еуросистемата,

 „работен ден на НЦБ“ е всеки ден, в който конкретна участваща НЦБ е отворена за извършване на операции на паричната политика на Еуросистемата,

 „резидент“ е всяко физическо или юридическо лице, пребиваващо в някоя от участващите държави-членки по смисъла на член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка ( 7 ).

 „оздравителни мерки“ са мерките с цел запазване или възстановяване на финансовата стабилност на дадена институция, които мерки могат да засегнат съществуващи права на трети лица, включително мерките, свързани със спиране на плащанията, спиране на изпълнителни производства или намаляване размера на вземанията,

 „производство по ликвидация“ означава колективно производство по отношение на институция с участието на съдебни или друг компетентен орган на участващата държава-членка, с цел реализация на активите ѝ под надзора на тези органи, включително и когато производството приключва със споразумение или по друг подобен начин,

 „сливане“ е операция, при която една или повече кредитни институции (сливащи се институции) при прекратяването им без ликвидация прехвърлят всички свои активи и пасиви на друга кредитна институция (придобиващата институция), която може да бъде новосъздадена кредитна институция,

 „разделяне“ е операция, чрез която една кредитна институция (институцията, обект на разделяне) при прекратяването си без ликвидация прехвърля всички свои активи и пасиви на повече от една институция (приемащите институции), които могат да бъдат новосъздадени кредитни институции.

Член 2

Институции, към които се прилагат задължителните резерви

1.  Задължителните резерви се прилага към следните категории институции:

а) кредитни институции съгласно определението в член 1, параграф 1, първа алинея от Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитни институции ( 8 ), различни от участващите НЦБ;

б) клонове, съгласно определението в член 1, параграф 3 от Директива 2000/12/ЕО, на кредитни институции, както са дефинирани в член 1, параграф 1, първа алинея от същата директива, различни от участващите НЦБ; тук се включват клонове на кредитни институции, които нямат нито седалище според устройствения акт нито главно управление, на територията на участваща държава-членка.

Задължителните резерви не се прилага по отношение на клонове на кредитни институции, учредени в участващи държави-членки, които са разположени извън териториите на участващите държави-членки.

▼M1

2.  Без да подава молба дадена институция се освобождава от изискването за задължителните резерви от началото на периода на поддържане, в който нейното разрешение е отнето или отменено, или в който съдебен или друг компетентен орган на някоя участваща държава-членка е взел решение за откриване на производство по ликвидация.

ЕЦБ може да освободи от изискването за задължителни резерви, на недискриминационна основа, следните институции:

а) институции, обект на оздравителни мерки;

б) институции, чиито средства са блокирани и/или към които се прилагат мерки, наложени от Общността или държава-членка, съгласно член 60, параграф 2 от Договора, ограничаващи използването на техните средства, или за които има решение на Управителния съвет на ЕЦБ за прекратяване или изключване на достъпа им до операции на открития пазар, или до ликвидните улеснения с постоянен достъп на Евросистемата;

в) институции, при които целта на изискването за минимални резерви на ЕЦБ не може да бъде осъществена посредством налагане на изискване за задължителни резерви. При вземането на решение за всяко подобно освобождаване ЕЦБ отчита един или повече от следните критерии:

i) институцията е оправомощена да изпълнява само функции със специално предназначение;

ii) на институцията е забранено да извършва активна банкова дейност в конкуренция с други кредитни институции;

iii) институцията е законово задължена да задели всички свои депозити за осъществяването на цели, свързани с оказване на регионална и/или международна помощ за развитие.

3.  ЕЦБ публикува списък на институциите, за които се прилага изискването за задължителни резерви. ЕЦБ публикува и списък на институциите, освободени от изискването за задължителни резерви по причини, различни от:

а) оздравителни мерки;

б) блокиране на средства и/или други мерки, наложени от Общността или държава-членка, съгласно член 60, параграф 2 от Договора, ограничаващи използването на средства на институцията, или относно които има решение на Управителния съвет на ЕЦБ за прекратяване или изключване на достъпа на институция до операции на открития пазар, или до ликвидните улеснения с постоянен достъп на Евросистемата.

Институциите могат да се осланят на тези списъци когато решават дали пасивите им са към друга институция, към която се прилага изискването за задължителни резерви. Тези списъци не са определящи за това дали към институциите се прилагат изискванията за задължителни резерви в съответствие с член 2.

▼B

Член 3

Резервна база

1.  Резервната база на дадена институция включва следните пасиви (съгласно дефиницията на отчетната рамка за паричната и банкова статистика на ЕЦБ, изложена в Регламент (ЕО) № 2423/2001 на Европейската централна банка от 22 ноември 2001 г. относно консолидирания баланс на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2001/13) ( 9 ), възникнали във връзка с приемането на средства под формата на:

а) депозити;

б) емитирани дългови ценни книжа.

Ако дадена институция има пасиви спрямо клон на същата институция, или спрямо главно управление или седалище според устройствения акт, разположени извън участващите държави-членки, тя трябва да включи тези пасиви в своята резервна база.

▼M1

2.  Следните пасиви се изключват от резервната база:

а) пасиви към институция, която не е включена в списъка на освободените от изискването за минимални резерви на ЕЦБ съгласно член 2, параграф 3;

б) пасиви към ЕЦБ или към участваща НЦБ.

При прилагане на настоящата разпоредба институцията предоставя на съответната участваща НЦБ доказателство за действителния размер на пасивите си към друга институция, невключена в списъка на освободените от изискването за минималните резерви на ЕЦБ и за пасивите си към ЕЦБ или участваща НЦБ, за да ги изключи от резервната си база. В случай че подобно доказателство не може да бъде представено за дълговите ценни книжа, емитирани с оригинален матуритет до две години включително, институцията може да приложи стандартно приспадане от резервната база на непогасения размер на дълговите си книжа, емитирани с оригинален матуритет до две години включително. Размерът на тези стандартни приспадания се публикува от ЕЦБ по начина, по който се публикува и списъкът, посочен в член 2, параграф 3.

▼B

3.  Институцията изчислява резервната база по отношение на конкретен период на поддържане на основата на данните за месеца, предхождащ с два месеца този месец, в чийто рамки започва периода на поддържане на резервите. Институцията отчита резервната база пред съответната НЦБ, както се изисква съгласно отчетната рамката на ЕЦБ за паричната и банковата статистика, предвиденa в Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13).

4.  За институции, на които е била предоставено дерогация от задължителните резерви по член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2423/ 2001 (ЕЦБ/2001/13), резервната база се изчислява за три последователни периода на поддържане, с начало периода на поддържане, започващ на третия месец след края на тримесечието, на база на данните към края на тримесечието, отчетени в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13). Тези институции отчитат своите минимални резерви в съответствие с член 5.

Член 4

Резервни съотношения

▼M1

1.  Резервно съотношение от 0 % се прилага към следните категории пасиви (според определението в отчетната рамка за паричната и банкова статистика, съгласно Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13)):

а) депозити с договорен матуритет над две години;

б) депозити, които могат да бъдат изтеглени с предизвестие над две години;

в) репо сделки;

г) дългови ценни книжа, емитирани с оригинален матуритет над две години.

▼M2

2.  За всички други пасиви, включени в резервната база, се прилага резервно съотношение от 1 %.

▼B

Член 5

Изчисляване и нотифициране на размера на задължителните резерви

1.  Размерът на задължителните резерви, които трябва да се поддържат от всяка институция за конкретен период на поддържане, се изчислява, като се прилагат резервните съотношения за съответните позиции от резервната база за дадения период, както е определено в член 4. Минималните резерви, определени от съответната участваща НЦБ и от институцията в съответствие с процедурите по настоящия член, представляват база за i) лихвите по държаните задължителни резерви и ii) оценка дали институцията спазва изискването за поддържане на задължителния размер на минималните резерви.

2.  Отстъпка от 100 000 EUR, която ще се приспада от сумата на задължителните резерви, се предоставя на всяка институция, при спазване на разпоредбите на членове 11 и 13.

3.  Всяка участваща НЦБ определя процедурите за нотифициране на размера на минималните резерви на всяка институция, в съответствие с принципите, които следват. Съответната участваща НЦБ или съответната институция поемат инициативата да изчисляват минималните резерви на институцията за съответния период на поддържане основавайки се на статистическата информация и на резервната база, отчетена в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13). Изчисляващата страна нотифицира другата страна за изчислените минимални резерви най-късно три работни за НЦБ дни преди започването на периода на поддържане. Съответната участваща НЦБ може да определи по-ранна дата като краен срок за нотифициране на минималните резерви. Тя може също така да определи допълнителен срок, в който институцията да нотифицира всякакви промени в резервната базата и за всякакви промени в уведомените минимални резерви. Ако някоя институция злоупотреби с дадената ѝ възможност от нейната участваща НЦБ да преразглежда резервната база и размера на минималните резерви, съответната НЦБ може да прекрати разрешението на тази институция да представя такива промени. Нотифицираната страна потвърждава изчислените минимални резерви най-късно в работния за НЦБ ден, предхождащ започването на периода на поддържане. Ако нотифицираната страна не е отговорила на известието до края на работния за НЦБ ден, предхождащ започването на периода на поддържане, се счита, че тя е потвърдила сумата на минималните резерви на институцията за съответния период на поддържане. След като веднъж са били потвърдени, задължителните резерви за съответния период на поддържане не могат да бъдат преразглеждани.

4.  Участващите НЦБ публикуват календари, показващи предстоящите срокове за известяване и потвърждаване на данните, свързани с минималните резерви за прилагането на процедурите, посочени в настоящия член.

5.  Когато дадена институция не предостави съответната статистическа информация, както е определено в член 5 от Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13), съответната участваща НЦБ информира въпросната институция за размера на минималните резерви, които трябва да бъдат уведомени или потвърдени в съответствие с процедурите, предвидени в този член за съответния(те) период(и) на поддържане, изчислени на база на историческа информация, отчетена от институцията и всякаква друга имаща отношение информация. Член 6 от Регламент (ЕО) № 2531/98 и правомощията на ЕЦБ да налага санкции за нарушение на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност остават незасегнати.

Член 6

Държани резерви

1.  Дадена институция държи минималните си резерви по една или повече резервни сметки в националната централна банка на всяка участваща държава-членка, в която има подразделение, в съответствие с резервната база в съответната държава-членка. Резервните сметки са деноминирани в еуро. Като резервни сметки могат да се използват разплащателните сметки на институциите в участващите НЦБ.

2.  Една институция е спазила изискването за задължителни резерви ако средното салдо в края на деня по резервните ѝ сметки за периода на поддържане е не по-малко от сумата, определена за този период в съответствие с процедурите по член 5.

3.  Ако една институция има повече от едно установяване в участваща държава-членка, то нейното главно управление или седалище според устройствения ѝ акт, ако са разположени в тази държава-членка, отговарят да се осигури изпълнение на изискването за задължителни резерви на институцията. Ако институцията няма седалище според устройствения акт или главно управление в тази държава-членка, тя определя кой клон в тази държава-членка ще отговаря за изпълнение на изискването на задължителни резерви на институцията. Всички резерви, държани от тези установявания, се вземат предвид при отчитане на изпълнението на общия размер на задължителните резерви на институцията в тази държава-членка.

Член 7

Период на поддържане

1.  Освен ако Управителният съвет на ЕЦБ не реши да промени календара съгласно параграф 2, периодът на поддържане започва от деня на разплащане по основната операция по рефинансиране, следваща заседанието на Управителния съвет, на което се прави месечната оценка на текущата позиция на паричната политика. Изпълнителният съвет на ЕЦБ публикува календар на периодите за поддържане на резервите най-малко три месеца преди началото на всяка календарна година. Публикуването на този календар става в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайтовете на ЕЦБ и на участващите НЦБ.

2.  Управителният съвет решава относно каквито и да е промени в този календар, които се налагат поради извънредни обстоятелства, а Изпълнителният съвет публикува промените по същия начин достатъчно време преди началото на периода на поддържане, за който те се отнасят.

Член 8

Лихва

1.  По държаните задължителни резерви се заплаща средния лихвен процент на ЕЦБ за периода на поддържане (претеглен на база на броя на календарните дни) за основните операции по рефинансирането в Еуросистемата в съответствие със следната формула (като резултатът се закръглява до най-близкия цент):

image

image

Където:

R t

=

лихвата, заплащана за държаните задължителни резерви за периода на поддържане t

H t

=

среднодневна стойност на държаните задължителни резерви за периода на поддържане t

n t

=

броя календарни дни в периода на поддържане t

r t

=

лихвения процент по държаните задължителни резерви за периода на поддържане t. Прилага се стандартно закръгляване на лихвения процент до два знака след десетичната точка;

i

=

i-тия календарен ден от периода на поддържане t

MR i

=

пределният лихвен процент за най-скоро проведената основна рефинансираща операция, платен на или преди календарния ден i.

2.  Лихвата се изплаща на втория работен ден на НЦБ след края на периода на поддържане, за който се отнася.

Член 9

Право на проверка

Правото за проверка на точността и качеството на информацията, която институциите предоставят, за да покажат че спазват изискването за задължителни резерви, както е уточнено в член 6 от Регламент (ЕО) № 2531/98 относно прилагането на минималните резерви, се упражнява от участващите национални централни банки, без да се засяга правото на ЕЦБ самата тя да упражнява това право.

Член 10

Непряко държане на минимални резерви чрез посредник

1.  Дадена институция може да поиска разрешение да държи минималните си резерви непряко чрез посредник, който е резидент в същата държава-членка. Посредникът е институция, за която се прилагат задължителните резерви, която обикновено извършва част от администрирането (напр. финансовото управление) на институцията, за която действа като посредник, освен че държи минималните ѝ резерви.

2.  Всяка молба за разрешение минималните резерви да се държат чрез посредник, както е описано в параграф 1 по-горе, се отправя до националната централна банка на участващата държава-членка, в която е установена институцията, подаваща молбата. Молбата включва копие от споразумение между посредника и отправящата молбата страна, в което двете страни изразяват съгласието си за такова споразумение. Споразумението конкретизира също дали институцията, подала молбата, желае достъп до предлаганите от Еуросистемата ликвидни улеснения с постоянен достъп и до операциите на отворения пазар. Споразумението определя период за предизвестие от поне 12 месеца. При изпълнение на горните условия, посочената по-горе участваща НЦБ може да даде разрешение минималните резерви да се държат чрез посредник, в съответствие с параграф 4 от настоящия член. Такова разрешение влиза в сила от началото на първия период на поддържане след датата на даване на разрешението и е в сила за периода на горепосоченото споразумение между страните.

3.  Посредникът поддържа тези минимални резерви в съответствие с общите условия на системата за поддържане на минималните резерви на ЕЦБ. Не само институциите, за които действа посредникът, но и самият посредник отговарят за спазването на задължителните резерви на тези институции. В случай на неспазване, ЕЦБ може да наложи всякакви приложими за случая санкции на посредника, на институцията, за която той действа като посредник, или и на двете, съгласно отговорността за неспазване.

4.  ЕЦБ, или съответната участваща НЦБ може по всяко време да оттегли разрешението за непряко държане на минималните резерви:

i) ако институцията, която държи своите резерви непряко чрез посредник, или самият посредник, не спазва задълженията си съгласно системата за минимални резерви на ЕЦБ;

ii) ако условията за непряко държане на резервите, упоменати в параграфи 1 и 2 от настоящия член, вече не са изпълнени;

iii) поради надзорни причини, свързани с посредника.

Ако подобно разрешение бъде оттеглено поради надзорни причини свързани с посредника, оттеглянето може да влезе в сила незабавно. В съответствие с изискванията на параграф 5 всяко оттегляне на разрешението по други причини влиза в сила в края на текущия период на поддържане. Институция, която държи резервите си чрез посредник, или самият посредник, може по всяко време да поиска разрешението да бъде оттеглено. За влизането в сила на оттеглянето се изисква предизвестие от съответната участваща НЦБ.

5.  Институцията, която държи минималните си резерви чрез посредник и самият посредник се информират за всяко оттегляне на разрешението по причини, различни от надзорни такива, най-малко пет работни дни преди края на периода на поддържане, в рамките на който ще бъде оттеглено разрешението.

6.  Без да се засягат индивидуалните задължение за статистическа отчетност на институцията, която държи минималните си резерви чрез посредник, посредникът отчита данните за резервната база по достатъчно подробен начин, който да позволява на ЕЦБ да проверява точността и качеството им, в съответствие с разпоредбите на член 9. Посредникът определя съответните задължителни резерви и данните за държаните резерви както за себе си, така и за всяка институция, за която действа като посредник. Тези данни се предоставят на участващата НЦБ, в която се държат минималните резерви. Посредникът предоставя горепосочените данни за резервната база в съответствие с честотата и графика, установени в отчетната рамката за паричната и банкова статистика на ЕЦБ, която е отразена в Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13).

▼M1

Член 11

Държане на резервите на консолидирана основа

Институциите, на които е разрешено да отчитат статистическите си данни относно тяхната консолидирана резервна база като група (както е дефинирано в отчетната рамка за паричната и банкова статистика на ЕЦБ в Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13)), следва да държат минималните си резерви чрез една от институциите от групата, която действа като посредник изключително за тези институции и съгласно разпоредбите на член 10. След като получат разрешение от ЕЦБ да извършват статистическа отчетност относно консолидираната резервна база на институциите в групата, институцията, която действа като посредник за групата, автоматично се освобождава от разпоредбите на член 10, параграф 6 и само групата като цяло има правото да получи отстъпката, предвидена в член 5, параграф 2.

▼B

Член 12

Работни дни на НЦБ

Ако един или повече клонове на участваща НЦБ са затворени в ден работен за НЦБ поради местни или регионални празници, съответната участваща НЦБ информира институциите предварително, за да се създаде организация за операциите, в които участват тези клонове.

Член 13

Сливания и разделяния

1.  За периода на поддържане, в който влиза в сила сливане, задължителните резерви на сливащите се институции се поемат от придобиващата институция и придобиващата институция се ползва от всички отстъпки, описани в член 5, параграф 2, предоставени на сливащите се институции. Всички резерви на сливащите се институции за периода на поддържане, в който сливането влиза в сила, се изчисляват заедно с цел спазване на изискването за задължителни резерви от страна на придобиващата институция.

2.  От периода на поддържане, непосредствено следващ периода на поддържане, през който е влязло в сила сливането, на придобиващата институция се дава само една отстъпка, както е предвидено в член 5, параграф 2. За периода на поддържане, непосредствено следващ периода на поддържане, през който е влязло в сила сливането, минималните резерви на придобиващата институция се изчисляват, като се използва резервна база, агрегираща резервните бази на сливащите се институции и когато е подходящо, на придобиващата институция. Резервните бази, които се агрегират, са базите, които щяха да важат за същия период на поддържане, ако не беше влязло в сила сливането. Доколкото е необходимо да се осигури адекватна статистическа информация за всяка от сливащите се институции, придобиващата институция поема задълженията за статистическа отчетност на сливащите се институции. Специални разпоредби, в зависимост от особеностите на институциите, участващи в сливането, са отразени в приложение II към Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13).

3.  За периода на поддържане, в който влиза в сила разделяне, тези от институциите — приемници, които са кредитни институции, поемат задължението за поддържане на задължителни резерви на институцията, обект на разделяне. Всяка от кредитните институции приемници е задължена пропорционално на частта от резервната база на институцията, обект на разделяне, която ѝ се пада. Резервите, държани от институцията обект на разделяне, през периода на поддържане, през който е влязло в сила разделянето, се разделят между институциите — приемници, които са кредитни институции, в същото съотношение. За периода на поддържане на резервите, в който влиза в сила разделянето, отстъпката, описана в член 5, параграф 2, се предоставя на всяка институция — приемник, която е кредитна институция.

4.  От периода на поддържане на резервите, непосредствено следващ периода на поддържане, в който влиза в сила разделянето, и до времето, когато институциите — приемници, които са кредитни институции, са отчели съответните си резервни бази в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13), всяка институция — приемник, която е кредитна институция, поема евентуално в допълнение към своите собствени минимални резерви, минималните резерви, изчислени въз основа на онази част от резервната база на институцията, обект на разделяне, която ѝ е разпределена. От периода на поддържане на резервите, непосредствено следващ периода на поддържане, в който влиза в сила разделянето, всяка институция — приемник, която е кредитна институция, получава една отстъпка, както е описано в член 5, параграф 2.

▼M1

Член 13а

Разширяване на Еврозоната

1.  Управителният съвет на ЕЦБ делегира на Изпълнителния съвет на ЕЦБ правомощия да решава, когато е приложимо, посочените по-долу въпроси, в случаите когато държава-членка приема еврото в съответствие с Договора и след като вземе предвид мнението на Комитета по пазарни операции:

а) датите на преходния период на поддържане за прилагане на изискванията за минимални задължителни резерви към институции, които са разположени в тази държава-членка, с начална дата — датата на приемане на еврото в тази държава-членка;

б) начинът на изчисляване на резервната база за целите на определяне на нивото на минимални резерви, които следва да се държат от институции, разположени в държави-членки, приемащи еврото през преходния период на поддържане, като се вземe предвид отчетната рамка за паричната и банкова статистика, предвидена в Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13); и

в) срокът, в който изчисляването и проверката на минималните резерви за преходния период на поддържане се извършва от институциите, разположени в държави-членки, приемащи еврото, и техните национални централни банки.

Изпълнителният съвет на ЕЦБ публикува съобщение за своето решение най-малко два месеца преди датата на приемане на еврото в тази държава-членка.

2.  Управителният съвет на ЕЦБ делегира на Изпълнителния съвет на ЕЦБ и правомощия да разрешава на институции, разположени в други участващи държави-членки, да приспаднат от своята резервна база за периодите на поддържане, съвпадащи със и следващи преходния период на поддържане, всички пасиви към институции, разположени в държава-членка, приемаща еврото, независимо че по време на изчисляване на минималните резерви такива институции няма да фигурират в списъка на институциите, по отношение на които се прилагат изискванията за задължителни резерви по член 2, параграф 3. В този случай решенията приети от Изпълнителния съвет на ЕЦБ по този параграф може допълнително да определят начина, по който се извършва приспадането на такива пасиви.

3.  Всяко решение на Изпълнителния съвет, прието по параграфи 1 и 2, се съобщава незабавно на Управителния съвет на ЕЦБ. Изпълнителният съвет на ЕЦБ спазва приетите в тази връзка решения на Управителния съвет на ЕЦБ.

▼B

Член 14

Преходни разпоредби

1.  Периодът на поддържане, който започва на 24 януари 2004 г., приключва на 9 март 2004 г.

2.  Минималните резерви за този преходен период на поддържане се изчисляват като се използва резервната база към 31 декември 2003 г. Резервната база към 30 септември 2003 г. се използва за институциите, които предоставят информация на тримесечна база.

3.  Процедурите за изчисление, нотифициране, потвърждение, преразглеждане и приемане, предвидени в член 5, параграфи 3, 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 2818/98 (ЕЦБ/1998/15), се прилагат по отношение на този преходен период на поддържане.

Член 15

Заключителни разпоредби

1.  Настоящият регламент влиза в сила на 24 януари 2004 г., с изключение на член 5, параграфи 3 и 5, които влизат в сила на 10 март 2004 г.

2.  Регламент (ЕО) № 2818/98 (ЕЦБ/1998/15) от 1 декември 1998 г. за прилагане на изискването за минимални резерви се отменя от 23 януари 2004 г., с изключение на член 5, параграфи 3, 4 и 6, които се отменят от 9 март 2004 г.

3.  Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.( 1 ) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 24, 26.1.2002 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4.

( 4 ) ОВ L 356, 30.12.1998 г., стр. 1.

( 5 ) Регламент ЕЦБ/2000/8 от 31 август 2000 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2818/98 за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/1998/15) и за изменение на Регламент (ЕО) № 2819/98 на ЕЦБ относно консолидирания баланс на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/1998/16) (ОВ L 229, 9.9.2000 г., стр. 34).

( 6 ) Регламент ЕЦБ/2002/3 от 18.4.2002 г. за изменение на Регламент ЕЦБ/1998/15 за прилагане на изискването за минимални резерви (ОВ L 106, 23.4.2002 г., стр. 9).

( 7 ) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

( 8 ) ОВ L 126, 26.5.2000 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2000/28/ЕО (ОВ L 275, 27.10.2000 г., стр. 37).

( 9 ) ОВ L 333,17.12.2001 г., стр. 1.