2003L0037 — BG — 09.04.2014 — 008.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 2003/37/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 май 2003 година

относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 171, 9.7.2003, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 2004/66/ЕО НА СЪВЕТА от 26 април 2004 година

  L 168

35

1.5.2004

►M2

ДИРЕКТИВА 2005/13/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 21 февруари 2005 година

  L 55

35

1.3.2005

►M3

ДИРЕКТИВА 2005/67/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 18 октомври 2005 година

  L 273

17

19.10.2005

►M4

ДИРЕКТИВА 2006/96/ЕО НА СЪВЕТА от 20 ноември 2006 година

  L 363

81

20.12.2006

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1137/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2008 година

  L 311

1

21.11.2008

►M6

ДИРЕКТИВА 2010/22/ЕС НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 15 март 2010 година

  L 91

1

10.4.2010

►M7

ДИРЕКТИВА 2010/62/ЕС НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 8 септември 2010 година

  L 238

7

9.9.2010

►M8

ДИРЕКТИВА 2013/15/ЕC НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година

  L 158

172

10.6.2013

►M9

ДИРЕКТИВА 2014/44/ЕС НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 18 март 2014 година

  L 82

20

20.3.2014
▼B

ДИРЕКТИВА 2003/37/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 май 2003 година

относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 2 ),

в съответствие с процедурата по член 251 от Договора ( 3 ),

като имат предвид, че:

(1)

Във връзка с хармонизирането на процедурите за одобрение, от съществено значение е разпоредбите на Директива 74/150/ЕИО на Съвета от 4 март 1974 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на колесните трактори в селското или в горското стопанство ( 4 ), да се приведат в съответствие с разпоредбите на Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и на техните ремаркета ( 5 ), както и с разпоредбите на Директива 92/61/ЕИО на Съвета от 30 юни 1992 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства ( 6 ).

(2)

Директива 74/150/ЕИО понастоящем ограничава прилагането на процедурата на Общността, по която се издава типово одобрение само на колесни трактори, използвани в земеделието или горското стопанство. Следователно е необходимо да се разшири и нейното приложно поле, като се включат и други моторни превозни средства, използвани в земеделието. В този смисъл, настоящата директива представлява първа стъпка към регулирането и на други моторни превозни средства, използвани в земеделието.

(3)

Под внимание трябва да се вземе и фактът, че е необходимо да се въведе различна процедура за определени превозни средства, създадени в ограничен брой, за превозни средства, които са произведени последни от дадена серия, или такива, които използват технически нововъведения, но не попадат в обхвата на никоя отделна директива

(4)

Тъй като настоящата директива се основа на принципа за цялостна хармонизация, следва да се предвиди достатъчен срок преди типовото одобрение на ЕО да стане задължително, за да позволи на производителите на тези превозни средства да се приведат в съответствие с новите хармонизирани процедури.

(5)

След Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на ООН, отнасящо се до приемането на единни технически предписания за колесните превозни средства, за оборудването и частите, които могат да се монтират и/или използват при тях, както и до условията за взаимно признаване на предоставените одобрения, издадени въз основа на тези предписания (Ревизирано споразумение от 1958 г.) ( 7 ), различните международни регламенти, по които Европейската Общност е страна, трябва да бъдат спазени. Определени изпитвания също трябва да бъдат хармонизирани с изпитванията, определени в правилниците на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

(6)

Следва да се приемат необходимите мерки за изпълнението на настоящата директива в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяването на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 8 ).

(7)

Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати най-вече от Хартата на основните права на Европейския съюз като основополагащи принципи на правото на Общността.

(8)

Директива 74/150/ЕИО беше значително изменена в по-голямата си част и следователно трябва да бъде преработена с цел постигането на по-голяма яснота и рационалност,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Приложно поле

1.  Настоящата директива се прилага по отношение на типовото одобрение на превозни средства, независимо дали те са били произведени на един или няколко етапа. Тя се прилага спрямо превозните средства, дефинирани в член 2, буква г), които имат максимална проектна скорост не по-малка от 6 km/h.

Настоящата директива се прилага също така и по отношение на типовото одобрение на ЕО за системи, компоненти и отделни технически звена, предвидени за употреба при такива превозни средства.

2.  Настоящата директива не се прилага спрямо:

а) одобрението на единични превозни средства;

тази процедура, обаче, може да се приложи при определени категории превозни средства, които попадат в приложното поле на настоящата директива, и за които получаването на типово одобрение е задължително;

б) машините, които са били специално проектирани за употреба в горското стопанство, като влекачи и транспортьори, така както са определени в стандарт ISO 6814:2000;

в) горските машини с рама, носеща оборудване за терасиране, дефинирани в стандарт ISO 6165:2000;

г) сменяеми инструменти, които се намират изцяло над земята, когато превозното средство, към което са прикрепени, се движи по пътя.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

а) „типово одобрение на ЕО“: означава процедурата, с която държава-членка удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделно техническо звено отговаря на съответните технически изисквания на настоящата директива; типовото одобрение на системи, компоненти и отделни технически звена може да се нарече също и „типово одобрение на ЕО за компоненти“;

б) „многоетапно типово одобрение на ЕО“: означава процедурата, с която една или повече държави-членки удостоверяват, че, в зависимост от степента на завършеност, комплектован или неокомплектован тип превозно средство отговаря на съответните технически изисквания на настоящата директива;

в) „одобрение на единични превозни средства“: означава процедурата, с която държава-членка удостоверява, че превозно средство, което е получило индивидуално одобрение, отговаря на националните изисквания;

г) „превозно средство“: означава всеки трактор, ремарке или заменяеми машини, които се теглят, комплектовани, допълнени или неокомплектовани, предназначени за употреба в земеделието или горското стопанство;

д) „категория превозно средство“: означава съвкупността от превозни средства, които имат идентични характеристики на конструкцията;

е) „тип превозно средство“: означава превозните средства от отделна категория, които не се различават съществено от посочените в приложение II, глава А; различните варианти и версии на даден тип превозно средство, посочени в приложение II, глава А, са допустими;

ж) „базово превозно средство“: означава всяко неокомплектовано превозно средство, чийто идентификационен номер се запазва през всичките последващи етапи от процедурата за многоетапно типово одобрение на ЕО;

з) „неокомплектовано превозно средство“: означава всяко превозно средство, чието приключване изисква да премине през най-малко още един етап от производството, за да отговори на всички изисквания на настоящата директива, които са приложими за него;

и) „допълнено превозно средство“: означава превозно средство, което е преминало процедурата за многоетапно типово одобрение на ЕО и отговаря на всички изисквания на настоящата директива, които са приложими за него;

й) „трактор“: означава всеки моторизиран земеделски или горски трактор, който се движи самостоятелно на колела или на вериги, притежаващ най-малко две оси и максимална проектна скорост не по-малка от 6 km/h, чиято основна функция е заложена в неговата теглителна сила, и който е специално проектиран да тегли, бута, превозва и задвижва определено сменяемо оборудване, предвидено да извършва земеделска или горска работа, или да тегли ремаркета, използвани в земеделието или горското стопанство; той може да се приспособи да превозва товар в контекста на земеделската или горска дейност и/или може да бъде оборудван със седалки за пътници;

к) „ремарке“: означава всяко ремарке, използвано в земеделието или в горското стопанство, предназначено основно за превоз на товари и проектирано така че да бъде теглено от трактор за извършване на земеделска или горска дейност; ремаркета, при които част от товара се понася от теглещото превозно средство, също попадат в тази категория; всяко превозно средство, прикачено към трактор, към което трайно е прикрепен инструмент, се причислява към ремаркетата, използвани в земеделието и селското стопанство, ако съотношението на общата технически допустима маса и масата в ненатоварено състояние на това превозно средство е по-голямо или равно на 3,0 и ако превозното средство не е проектирано да обработва материали;

л) „прикачно сменяемо оборудване“: означава всеки инвентар, използван в земеделието или в горското стопанство, който е проектиран да бъде теглен от трактор и който променя или допълва неговите функции; то може да включва товарна платформа, проектирана и конструирана по начин, който позволява да бъде снабдена с всички необходими инструменти и прибори, предназначени за употреба в земеделието или горското стопанство, и който позволява върху нея временно да бъдат съхранявани всички материали, които са произведени или са необходими за работата; всяко превозно средство, предназначено да бъде теглено от трактор и към което трайно е прикрепен инструмент, или което е проектирано да обработва материали се счита за прикачно сменяемо оборудване, ако съотношението на обща технически допустима маса и масата в ненатоварено състояние на това превозно средство, е по-малко от 3,0;

м) „система“: означава съвкупност от устройства, комбинирани по начин, който им позволява да извършват специфична функция в дадено превозно средство;

н) „компонент“: означава устройство, предназначено да бъде част от превозно средство, което може да получи типово одобрение отделно от превозното средство;

о) „отделно техническо звено“: означава устройство, предназначено да бъде част от превозно средство, което може да получи отделно типово одобрение, само ако се използва при един или няколко специфични типа превозни средства;

п) „производител“: означава физическо или юридическо лице, което отговаря пред органите, издаващи типово одобрение на ЕО, по всички въпроси, свързани с процедурата на типово одобрение, и което осигурява съответствието на продукцията, независимо дали това лице е пряко свързано с производството на превозно средство, система, компонент или отделно техническо звено на всеки етап от производствения процес; производители са също и:

i) всяко физическо или юридическо лице, което е проектирало, произвежда или е произвело превозно средство, система, компонент или отделно техническо звено;

ii) всяко физическо или юридическо лице, което отговаря за спазването на разпоредбите на настоящата директива по времето, когато превозното средство, системата, компонентът или отделното техническо звено се продава на пазара или е пуснато в употреба;

Представителят на производителя е физическо или юридическо лице, установено в Общността, който е надлежно упълномощен от производителя да го представлява пред компетентните органи и да действа от негово име по въпроси от полето на приложение на настоящата Директива.

Оттук нататък, когато се използва терминът „производител“, трябва да се разбира производителят или неговият представител.

р) „пускане в употреба“: означава първата употреба на превозно средство в Общността, в съответствие с неговото предназначение, което не е необходимо предварително да бъде инсталирано или настроено от производителя или от трето лице, посочено от него, преди да бъде използвано за първи път; датата, на която е регистрирано или пуснато на пазара за първи път, се счита за датата, на която е пуснато в употреба;

с) „компетентни органи за типово одобрение на ЕО“: означава органите в държавата-членка, които отговарят по всички въпроси, свързани с одобрението на тип превозно средство, система, компонент или отделно техническо звено и които издават, а когато се налага, и отнемат типови одобрения на ЕО; те служат като контактно звено аналогичните органи в останалите държави-членки и проверяват мерките, които е предприел производителят, за да осигури съответствие на продукта;

т) „техническа служба“: означава организацията или органът, които са били определени за изпитвателна лаборатория, която да извършва изпитвания или проверки от името на компетентните органи за типово одобрение на ЕО в дадена държава-членка; тази функция може да се извършва и от самият орган, издаващ типовото одобрение на ЕО;

у) „специални директиви“: означава директивите, изброени в приложение II, глава Б;

ф) „сертификат за типово одобрение на ЕО“: означава един от формулярите, посочени в приложение II, глава В или в съответните приложения в специалните директиви, установяващи каква информация е необходимо да бъде предоставена на компетентния орган за типовото одобрение на ЕО;

х) „информационен документ“: означава един от формулярите посочени в приложение I или в съответните приложения в специалните директиви, установяващи каква информация е необходимо да бъде предоставена от заявителя;

ц) „информационно досие“: цялата папка или досие, съдържаща, по-специално, данните, чертежите и снимките, които се изискват в приложение I и които се предоставят от заявителя на техническата служба или органа, издаващ типовото одобрение на ЕО, както се посочва в информационния документ, предвиден в отделна директива или в настоящата директива;

ч) „информационен пакет“: означава информационното досие плюс всички отчети от проведени изпитвания или други документи, които техническите служби или органът, издаващ типово одобрение на ЕО, са добавили към информационното досие в процеса на осъществяване на техните задачи;

ш) „указател към информационния пакет“: означава документът, посочващ съдържанието на информационния пакет, който е получил съответната номерация или друга маркировка, позволяваща всички страници да бъдат ясно идентифицирани;

щ) „сертификат за съответствие“: означава документът, посочен в приложение III, който е предоставен от производителя, за да удостовери, че в момента на неговото производство, дадено превозно средство, одобрено в съответствие с настоящата директива, е отговаряло на всички приложими регулаторни инструменти, и който заявява, че това превозно средство може да бъде регистрирано или пуснато в употреба във всички държави-членки, бъде да се налага да бъде допълнително инспектирано.

Член 3

Заявление за типово одобрение на ЕО

1.  Всяко заявление за типово одобрение на ЕО за превозно средство се подава от производителя до компетентните органи за типовото одобрение в дадена държава-членка. Заявлението се придружава от информационно досие, съдържащо информацията, която се изисква в приложение I.

По отношение на типовото одобрение на ЕО за системи, компоненти и отделни технически звена, информационното досие също се предоставя на органа, издаващ типовото одобрение на ЕО, докато това одобрение бъде издадено или се получи отказ.

2.  В случаите на поетапно типово одобрение на ЕО, информацията, която трябва да се предостави, включва:

а) през първия етап, онези части от информационното досие и сертификатите за типово одобрение на ЕО, които се изискват по отношение на цяло превозно средство, отговарящо на степента на завършеност на базовото превозно средство;

б) през втория етап и през последващите етапи, онези части от информационното досие и сертификатите за типово одобрение на ЕО, които се отнасят до текущата фаза от производството, и копие от сертификата за типово одобрение на ЕО по отношение на незавършено превозно средство, издадено на предходния етап; в допълнение, производителят предоставя подробен списък на промените и допълненията, които е направил върху незавършеното превозно средство.

3.  Всяко заявление за типово одобрение на ЕО на система, компонент или отделно техническо звено се подава от производителя до компетентния орган за типовото одобрение на ЕО в дадена държава-членка. Заявлението се придружава от досие на производителя в съответствие с изискванията на специалните директиви.

4.  Заявленията за типово одобрение на ЕО на тип превозно средство, система, компонент или отделно техническо звено могат да се подадат само в една държава-членка. Отделно заявление се подава за всеки тип, който трябва да бъде одобрен.

Член 4

Процедура за издаване на типово одобрение на ЕО

1.  Всяка държава-членка предоставя:

а) типово одобрение на ЕО на типовете превозни средства, които съответстват на данните от информационното досие и които, в съответствие с тяхната категория, отговарят на изискванията на всички специални директиви, посочени в приложение II, глава Б;

б) многоетапно типово одобрение на ЕО на незавършени или завършени базови превозни средства, които съответстват на детайлите в информационното досие и които отговарят на техническите изисквания на всички специални директиви, посочени в приложение II, глава Б;

в) типово одобрение на ЕО на система, компонент или отделно техническо звено на всички типове системи, компоненти или отделни технически звена, които съответстват на детайлите в информационното досие и които отговарят на техническите изисквания, съдържащи се в съответните специални директиви, изброени в приложение II, глава Б.

Когато системата, компонентът или отделното техническо звено, които трябва да бъдат одобрени, изпълняват функциите си или притежават специфична характеристика само в комбинация с други части от превозното средство и когато, по тази причина, съответствието с едно или повече изисквания може да бъде потвърдено/проверено единствено, когато системата, компонентът или отделното техническо звено действат в комбинация с останалите части на превозното средство, независимо дали проверката се извършва при нормалното функциониране на превозното средство или при симулация на процеса, обхватът на типовото одобрение на ЕО на система, компонент или отделно техническо звено трябва да бъде ограничен, колкото е необходимо.

В този случай сертификата за типово одобрение на ЕО на такава система, компонент или отделно техническо звено посочва всички ограничения при неговата употреба и условията, при които се монтира. Спазването на тези ограничения и условия се проверява по време на процедурата по типовото одобрение на превозното средство.

2.  Ако държава-членка счита, че превозно средство, система, компонент или отделно техническо звено, които съответстват на разпоредбите на параграф 1, въпреки всичко представляват сериозна опасност за безопасността на движение по пътя, за околната среда или за безопасността на работното място, тя може да откаже да предостави типово одобрение на ЕО. Тя незабавно уведомява за това останалите държави-членки и Комисията, като посочва причините, поради които е било взето решението.

3.  В срок от един месец, компетентните органи за типово одобрение на ЕО изпращат копие от сертификатите за типово одобрение на ЕО, придружено от (приложените) документите, посочени в глава В от приложение II, до компетентните органите за типово одобрение на ЕО в останалите държави-членки за всеки тип превозно средство, по отношение на което той е издал, отказал е да издаде или е отнел типово одобрение на ЕО.

4.  Компетентните органи за типово одобрение на ЕО във всяка държава-членка всеки месец изпраща на компетентните органите за типово одобрение на ЕО в останалите държави-членки, списък, съдържащ елементите, показани в приложение VI, на типовите одобрения на системи, компоненти или отделни технически звена, които е издал, отказал е да издаде или е отнел през въпросния месец.

Тези органи, при получаване на заявлението, изпратено от компетентните органи за типово одобрение на ЕО в друга държава-членка, те незабавно му изпращат копие от сертификата за типово одобрение на ЕО на съответната система, компонент или отделно техническо звено и/или информационен пакет за всеки тип система, компонент или отделно техническо звено, по отношение на които те са издали, отказали са да издадат или са отнели типово одобрение на ЕО.

Член 5

Изменения на типовите одобрения на ЕО

1.  Държавата-членка, която е предоставила типово одобрение на ЕО, приема необходимите мерки, за да е сигурна, че ще бъде информирана за всяка промяна в детайлите, съдържащи се в информационния пакет.

2.  Заявление за изменение на типово одобрение на ЕО се подава само пред държавата-членка, която е издала първоначалното типово одобрение на ЕО.

3.  Ако при типово одобрение на ЕО някои от данните, съдържащи се в информационния пакет, са били променени, органът, издаващ типовото одобрение на ЕО в държавата-членка, който е предоставил първоначалното типово одобрение на ЕО, при необходимост издава изменените страници от информационния пакет, като отбелязва всяка променена страница, за да покаже ясно естеството на промяната и датата, на която е преиздадена.

Консолидираната и актуализирана версия на информационния пакет, придружена от подробно описание на измененията, също трябва да отговаря на това изискване.

4.  Всеки път, когато се издават ревизираните страници или консолидираната и актуализирана версия, указателят към информационния пакет, прикрепен към сертификата за типово одобрение на ЕО, също се променя, за да отрази датите на последните изменения или датата на консолидираната и актуализирана версия.

5.  Изменението се счита за „продължение“ и компетентният орган за типово одобрение на ЕО в държавата-членка, който е предоставил първоначалното типово одобрение на ЕО, издава ревизиран сертификат на типово одобрение на ЕО, върху което е отбелязан номерът на продължението, който ясно посочва причините за това и датата на неговото преиздаване, в следните случаи:

а) ако са необходими по-нататъшни инспекции;

б) ако има промяна в информацията, съдържаща се в сертификата за типово одобрение на ЕО, без това да се отнася до приложенията към него;

в) ако изискванията, съдържащи се в отделна директива, която е била приложима към датата, от която първоначалното влизане в употреба е било забранено, са се променили от датата, която фигурира в този момент на сертификата за типово одобрение на превозното средство.

6.  Ако компетентният орган за типово одобрение на ЕО в държавата-членка, който е предоставил първоначалното типово одобрение, установи, че изменението в информационния пакет дава основания за по-нататъшни инспекции или нови изпитвания, или проверки, той информира за това производителя и издава документите, посочени в параграфи 3, 4 и 5 само, ако резултатите от извършените изпитвания или проверки са показали удовлетворителни резултати.

Член 6

Сертификат за съответствие и маркировка за типово одобрение на ЕО

1.  Производителят, в качеството си на притежател на сертификат за типово одобрение на превозното средство изготвя сертификат за съответствие.

Този сертификат, образци от което са представени в приложение III, придружава всяко комплектовано или неокомплектовано превозно средство, произведено в съответствие с одобрения тип превозно средство.

2.  За целите на данъчното облагане на превозното средство или неговата регистрация, държавата-членка, след като най-малко три месеца преди това е уведомила Комисията и останалите държави-членки, може да изиска елементите, които не са посочени в приложение III, да бъдат добавени към сертификата за съответствие, при условие че въпросните елементи са изрично посочени в информационния пакет или могат да бъдат изведени от данните, които се съдържат в него с просто изчисление.

3.  Производителят, в качеството си на притежател на сертификат за типово одобрение на система, компонент или отделно техническо звено, прикрепя към всеки детайл или единица, произведени в съответствие с одобрения тип, търговското наименование или марка, типа и/или, ако това е предвидено в отделна директива, маркировката или номера на типовото одобрение на ЕО.

4.  Производителят, в качеството се на притежател на сертификат за типово одобрение на ЕО, което предвижда, в съответствие с член 4, параграф 1, буква в), ограничения върху употребата на въпросната система, компонент или отделно техническо звено, представя заедно с всяка система, компонент или отделно техническо звено подробна информация за тези ограничения и посочва условията, при които се монтират.

Член 7

Регистриране, продажба и пускане в употреба

1.  Всяка държава-членка регистрира новите типово одобрени превозни средства, разрешава тяхната продажба или позволява те да бъдат пуснати в употреба, на основания, свързани с тяхната конструкция и начина, по който функционират, само ако са придружени от валиден сертификат за съответствие.

В случая на неокомплектовани превозни средства, държава-членки не може да забранява тяхната продажба, но може да забраняват тяхната постоянна регистрация и пускането им в употреба до пълното им комплектоване

2.  Всяка държава-членка разрешава продажбата или пускането в употреба на системи, компоненти или отделни технически звена, само ако тези системи, компоненти или отделни технически звена отговарят на изискванията от съответните специални директиви и на изискванията, посочени в член 6, параграф 3.

Член 8

Изключения

1.  Изискванията на член 7, параграф 1 не се прилагат спрямо превозни средства, предвидени за употреба от въоръжените сили, за защита на гражданите, за пожарната или за службите на вътрешния ред или спрямо превозни средства, типово одобрени в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

2.  Всяка държава-членка може, по молба на производителя, да не прилага една или няколко от разпоредбите на една или на няколко от специалните директиви спрямо превозните средства, посочени в членове 9, 10 и 11.

Държавите-членки ежегодно изпращат на Комисията и на останалите държави-членки списък с направените изключенията.

Член 9

Превозни средства, произведени в малки серии

За превозните средства, произведени в малки серии, броят на регистрираните превозни средства, предложени за продажба или пуснати в употреба всяка година във всяка държава-членка, се ограничава до максималния брой на единиците, посочени в приложение V, раздел А.

Държавите-членки ежегодно изпращат на Комисията списък на типовите одобрения на ЕО на тези превозни средства. Държавата-членка, предоставила подобно типово одобрение на ЕО, изпраща копие от информационните документи и сертификатите за типово одобрение на ЕО, както и всички приложения към него до органите, издаващи типово одобрение на ЕО в другите държави-членки, посочени от производителя, като оповестява характера на изключенията, които е направила. В срок от три месеца, тези държави-членки решават дали да приемат типовото одобрение на ЕО на превозни средства да бъде регистрирано на тяхната територия и, ако това стане, за колко броя превозни средства.

Член 10

Превозни средства, които са последни от дадена производствена серия

1.  За превозните средства, които са последни от дадена производствена серия, държавите-членки могат, по молба на производителя, да регистрират и да разрешат продажбата или пускането в употреба на нови превозни средства, които отговарят на типа превозно средство, чието одобрение вече не в сила, в количествените граници, посочени в приложение V, раздел Б, и за определения срок, посочен в третата алинея.

Първа алинея се прилага само за превозните средства, които:

а) се намират на територията на Общността, и

б) са снабдени с валиден сертификат за съответствие, което е било издадено, докато типовото одобрение на ЕО на превозното средство е било още валидно, но които не са били регистрирани или пуснати в употреба, преди датата, на която е изтекъл срокът на валидност на споменатото одобрение.

Тази възможност се ограничава за срок от 24 месеца за цели превозни средства и за 30 месеца за комплектовани превозни средства от датата, на която изтича типовото одобрение на ЕО.

2.  За да се приложи параграф 1 към един или повече типа превозни средства в специфична категория, техният производител трябва да подаде заявление до компетентните органи във всяка държава-членка, заинтересована от пускането в употреба на този тип превозно средство. Заявлението трябва да посочва техническите и/или икономическите основания, на които тя се позовава.

В срок от три месеца, тези държави-членки решават дали да разрешат или не регистрацията на въпросния тип превозно средство на тяхната територия и, ако да, за колко броя превозни средства.

Всяка държава-членка, заинтересована от пускането в употреба на тези типове превозни средства, отговаря за това техният производител да спазва разпоредбите на приложение V, раздел Б.

Член 11

Несъвместимост на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически звена

При превозните средства, системите, компонентите или отделните технически звена, проектирани в съответствие с техники или принципи, които са несъвместими с едно или няколко от изискванията на една или повече от отделните директиви:

а) Държавата-членка може да предостави временно типово одобрение на ЕО. В този случай тя трябва, в рамките на един месец, да изпрати копие от сертификатите за типово одобрение на ЕО и приложенията към него до компетентните органи за типово одобрение в останалите държави-членки и до Комисията. В същото време, тя изпраща молба до Комисията, за да бъде упълномощена от нея да издаде типово одобрение на ЕО съгласно настоящата директива.

Тази молба трябва да се придружава от досие, съдържащо следната информация:

i) причините, поради които въпросните техники или принципи правят превозното средство, системата, компонента или отделното техническо звено несъвместимо с изискванията на една или няколко от приложимите специални директиви;

ii) описание на предприетите мерки по въпросите на безопасността, опазването на околната среда или безопасността на работното място, които са били повдигнати, приетите мерки;

iii) описание на изпитванията, заедно с резултатите от тях, което да покаже, че гарантираното ниво на безопасност, опазване на околната среда и безопасност на работното място е най-малкото равностойно на нивото, което се гарантира от изискванията на една или няколко от приложимите специални директиви;

б) в рамките срок от три месеца, считано от получаването на пълното досие, Комисията представя проект на решение на комитета, посочен в член 20, параграф 1. Комисията решава дали да упълномощи или не държавата членка да предостави типово одобрение на ЕО съгласно настоящата директива, в съответствие с процедурата, посочена в член 20, параграф 2.

Единствено молбата за упълномощаване и проекторешението се изпращат до държавите-членки на техния национален език;

в) ако молбата бъде одобрена, държавата-членка може да предостави типово одобрение на ЕО съгласно настоящата директива. В този случай, решението трябва да посочва също и какви ограничения ще бъдат наложени относно валидността на подобни типови одобрения на ЕО. В никакъв случай срокът на валидността на типовото одобрение на ЕО не трябва да бъде по-малък от 36 месеца;

г) когато специалните директиви са били приведени в съответствие с техническия прогрес по такъв начин, че се налага типовете превозни средства, системи, компоненти или отделни технически звена, одобрени в съответствие с настоящия член, да съответстват на изменените директиви, държавите-членки превръщат тези типови одобрения на ЕО в типови одобрения на ЕО, които съответстват на настоящата директива, като разрешават необходимите промени в компонентите или отделните технически звена, по-специално, премахването на каквото и да е позоваване на ограничения или изключения, да бъдат направени в нужния срок за това;

д) ако не е са били приети необходимите мерки за привеждане в съответствие на специалните директиви, валидността на типовите одобрения на ЕО, предоставени съгласно настоящия член, може да бъде продължена по молба на държавата-членка, предоставила типовото одобрение, посредством друго решение на Комисията;

е) изключение, направено за първи път в съответствие с настоящия член, може да служи като прецедент при решаването на последващи идентични молби от Комитета, посочен в член 20, параграф 1.

Член 12

Еквивалентност

1.  Съветът, като се произнася с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да признае еквивалентността между условията или разпоредбите за типово одобрение на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически звена, установени с настоящата директива и със специалните директиви и процедурите, установени от международни регламенти или регламенти на трети страни, в рамките на многостранни или двустранни споразумения между Общността и трети страни.

2.  Признава се еквивалентността на типовите одобрения на ЕО, издадени на базата на специалните директиви относно моторни превозни средства, както са определени в Директива 70/156/ЕИО и посочени в приложение II, глава Б, част II-А към настоящата директива.

3.  Признава се еквивалентността на типовите одобрения, издадени на базата на регламентите на ИКЕ/ООН, включени като приложения към ревизираното Споразумение от 1958 г. и посочени в приложение II, глава Б, част II-Б към настоящата директива.

4.  Признава се еквивалентността на отчетите от проведени изпитвания, издадени на базата на стандартизираните кодове на ОИСР, посочени в приложение II, глава Б, част II-В към настоящата директива, като алтернатива на протоколите от изпитвания, съставени в съответствие със специалните директиви.

Член 13

Мерки за съответствие на производството

1.  Държава-членка, предоставяща типово одобрение на ЕО, предприема мерките, посочени в приложение IV по отношение на това одобрение, за да провери, по целесъобразност, в сътрудничество с компетентните органи за типово одобрение в останалите държави-членки, дали са били приети подходящи мерки, за да се гарантира, че превозните средства, системите, компонентите или отделните технически звена са в съответствие с одобрения тип.

2.  Държава-членка, която е предоставила типово одобрение на ЕО, предприема мерките, посочени в приложение IV по отношение на това одобрение, за да провери, по целесъобразност, в сътрудничество с компетентните органи за типово одобрение в останалите държави-членки, дали посочените в параграф 1 мерки са все още са подходящи и дали произведените превозни средства, системите, компонентите или отделните технически звена продължават да съответстват на одобрения тип.

Проверката, която трябва да установи, дали продуктите съответстват на одобрения тип, се извършва в рамките на процедурите, изложени в раздел 2 от приложение IV.

Член 14

Задължение за предоставяне на информация

Компетентните органи в държавите-членки за типово одобрение на ЕО, се информират помежду си в рамките на един месец за всеки случай на отнемане на типово одобрение на ЕО, като посочват и причините за такава мярка.

Член 15

Предпазни клаузи

1.  Ако държава-членка установи, че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически звена от даден тип, създават сериозна опасност за безопасността на движение по пътищата или за безопасността на работното място, въпреки че са снабдени с валиден сертификат за съответствие или са подходящо маркирани, тя може, най-много за срок от шест месеца, да откаже да регистрира тези превозни средства или да забрани продажбата или пускането в употреба на нейна територия на такива превозни средства, системи, компоненти или отделни технически звена.

Тя незабавно уведомява за това останалите държави-членки и Комисията, като посочва причините, на които се основава нейното решение.

2.  В ситуациите, описани в параграф 1, Комисията започва възможно най-скоро консултации със заинтересованите страни.

Когато Комисията заключи след такива консултации:

а) че мярката е оправдана, тя незабавно информира държавата-членка, предприела инициативата и останалите държави-членки;

б) че мярката е неоправдана, тя незабавно информира държавата-членка, предприела инициативата и производителя.

Когато решението, описано в параграф 1, е оправдано поради пропуск в една от специалните директиви, се приема решение в подкрепа в съответствие с процедурата, предвидена в член 20, параграф 2.

Член 16

Несъответствие с одобрения тип

1.  Несъответствието с одобрения тип е налице, когато бъдат установени отклонения от данните, съдържащи се в сертификата за типово одобрение на ЕО и/или в информационния пакет и когато тези отклонения не са били позволени съгласно член 5, параграф 3, от държавата-членка, която е предоставила типовото одобрение на ЕО.

Приема се, че превозно средство не се отклонява от одобрения тип, когато са спазени допустимите граници на отклонение, разрешени от специалните директиви.

2.  Ако държава-членка, която е предоставила типово одобрение на ЕО, установи, че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически звена, снабдени с сертификат за съответствие или притежаващи маркировка за типово одобрение на ЕО, не отговарят на типа, който е одобрила, тя трябва незабавно да приеме необходимите мерки, за да осигури съответствието на произведените превозни средства, системи, компоненти или отделни технически звена с одобрения тип.

Компетентните органи за типово одобрение в тази държава-членка уведомяват Комисията и компетентните органи за типово одобрение в останалите държави-членки за приетите мерки, които могат да стигнат и до отнемане на типовото одобрение на ЕО.

3.  Компетентните органи за типовото одобрение на превозното средство, изискват от държавата-членка, която е предоставила типовото одобрение на системата, компонента, отделното техническо звено или неокомплектованото превозно средство, да предприеме необходимите действия, за да осигури съответствието на произведеното превозно средство с одобрения тип, в случай на:

а) типово одобрение на ЕО за превозно средство, когато несъответствието на едно превозно средство произтича изключително от несъответствието на система, компонент или отделно техническо звено; или

б) многоетапно типово одобрение на ЕО, когато несъответствието на допълнено превозно средство е в резултат изключително на несъответствието на система, компонент или отделно техническо звено, представляващи част от неокомплектованото превозно средство или е в резултат на несъответствието на самото неокомплектовано превозно средство.

Те незабавно уведомяват за това Комисията и се прилага параграф 2.

Член 17

Проверка на несъответствието

Ако държава-членка установи, че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически звена, снабдени със сертификат за съответствие на ЕО или притежаващи маркировка на типово одобрение на ЕО, не отговарят на одобрения тип, може да поиска от държавата-членка, която е предоставила типовото одобрение на ЕО, да провери дали произведените превозни средства, системи, компоненти или отделни технически звена съответстват на одобрения тип.

Тази проверка се извършва възможно най-скоро, но във всеки случай в рамките на шест месеца от датата на заявлението.

Член 18

Съобщаване на решения и посочване на съществуващите законови средства за тяхното коригиране

Всяко решение, съдържащо отказ или отнемане на типово одобрение на ЕО, с които се отказва регистрация или се забранява пускане в употреба или в продажба, взето в съответствие с разпоредбите, приети в изпълнение на настоящата директива, е надлежно мотивирано.

Това решение се съобщава на заинтересованата страна, като се посочват дадените ѝ по силата на действащото законодателство в държавите-членки законови средства тези решения да бъдат коригирани, както и за срока, в който те могат да бъдат приложени.

Член 19

Изменение на приложенията към настоящата директива или към специалните директиви

▼M5

1.  Следните мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, които са необходими за нейното изпълнение и са свързани с посочените по-долу въпроси, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3:

▼B

а) измененията, които е необходимо да бъдат направени, за да се приведат в съответствие приложенията към настоящата директива; или

б) измененията, които е необходимо да бъдат направени, за да се приведат в съответствие техническите разпоредби на специалните директиви; или

в) включването в специалните директиви на разпоредби, отнасящи се до типовото одобрение на ЕО на отделни технически звена.

▼M5

2.  Комисията адаптира приложенията към настоящата директива, ако съгласно Решение 97/836/ЕО се въведат нови предписания или изменения на действащи предписания, които Общността е приела. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.

▼B

Член 20

Комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет.

2.  Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите на член 8.

Срокът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е определен на три месеца.

▼M5

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

▼B

Член 21

Съобщаване на компетентните органи за типово одобрение на ЕО и на техническите служби

1.  Държавите-членки уведомяват Комисията и останалите държави-членки за наименованията и адресите на:

а) компетентните органи за типово одобрение на ЕО и, по целесъобразност, областите, за които те отговарят; и

б) техническите служби, които са определили, като уточняват с какви изпитвания се занимава всяка от тях.

Съобщените технически служби трябва да отговарят на хармонизираните стандарти относно функционирането на изпитвателните лаборатории (EN — ISO/IEC 17025:2000) при спазване на следните условия:

i) производител може да бъде посочен като техническа служба, само когато това е предвидено изрично в специални директиви или алтернативни нормативни документи;

ii) разрешена е употребата на външно оборудване от техническата служба, когато има договореност с компетентния орган за типово одобрение на ЕО.

2.  По презумпция се приема, че съобщената техническа служба отговаря на хармонизирания стандарт, посочен в параграф 1, буква б).

Въпреки това Комисията може, по целесъобразност, да изиска от държавите-членки да представят доказателства в подкрепа на това.

3.  Службите в трети страни могат да бъдат обявени за технически служби, само когато това е предвидено в двустранно или многостранно споразумение между Общността и съответната трета страна.

Член 22

Прилагане

1.  Държавите-членки приемат и публикуват необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, преди 31 декември 2004 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 юли 2005 година.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официално им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки уведомят Комисията за текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 23

Мерки за прилагане на типовото одобрение на ЕО

1.  По отношение на превозните средства, принадлежащи към категории Т1, Т2 и Т3, държавите-членки прилагат настоящата директива спрямо:

а) новите типове превозни средства, считано от 1 юли 2005 година;

б) всички нови превозни средства, влезли в употреба, считано от 1 юли 2009 година.

2.  За категориите превозни средства, различни от посочените в параграф 1, веднага щом се приемат всичките специални директиви по отношение на определената в приложение II категория превозно средство, държавите-членки прилагат настоящата директива:

а) три години след датата на влизане в сила на последната специална директива, която остава да бъде приета, по отношение на нови типове превозни средства;

б) шест години след датата на влизане в сила на последната специална директива, която остава да бъде приета, по отношение на всички превозни средства, влезли в употреба.

3.  Държавите-членки могат, по искане на производителя, да приложат настоящата директива спрямо нови типове превозни средства от датите, на които са влезли в сила всички съответни специални директиви.

Член 24

Отмяна

1.  От 1 юли 2005 г. Директива 74/150/ЕИО се отменя.

2.  Позовавания на Директива 74/150/ЕИО се тълкуват като позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствията, посочена в приложение VIII към настоящата директива.

Член 25

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 26

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТАПриложение I

Образци на информационни документи

Приложение II

 

— Глава А

Определение на категориите и типовете превозни средства

— Глава Б

Списък с изисквания за нуждите на типовото одобрение на ЕО на превозни средства

Допълнение 1

Определение на превозните средства със специално предназначение и списък с изисквания за нуждите на превозното средство. Типово одобрение на ЕО; приложимост на специалните директиви спрямо превозните средства със специално предназначение

Допълнение 2

Процедури, по които се предоставя типово одобрение на ЕО на превозно средство

— Глава В

Сертификат за типово одобрение на ЕО на превозно средство

Допълнение 1

Система за номериране на сертификата за типово одобрение на ЕО

Приложение III

Сертификат за съответствие на ЕО

Приложение IV

Процедури, по които се осигурява съответствието на продукцията

Приложение V

Ограничения за превозни средства в малки серии и за превозни средства, които са последни от дадена серия

Приложение VI

Списък на типовите одобрения на ЕО, издадени в съответствие със специални директиви

Приложение VII

Процедури, по които се извършва многоетапното типово одобрение на ЕО

Приложение VIII

Таблица за съответствие
ПРИЛОЖЕНИЕ I ( 9 )

ОБРАЗЦИ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

(Всички информационни документи, посочени в настоящата директива и в специалните директиви, се състоят само от извлечения от този изчерпателен списък и трябва да съблюдават неговата система на номериране, за да може да се различават от останалите).

Фигуриращите по-долу данни, по целесъобразност се предоставят три екземпляра, заедно с списък на съдържанието. Чертежите трябва да се представят в подходящ мащаб и достатъчно подробно върху размер А4 или сгънати до формат А4. Снимковият материал, ако има такъв, трябва да бъде достатъчно подробен.

ОБРАЗЕЦ А

Пълен списък

Образец А се използва, когато няма сертификат за типово одобрение на ЕО, което се предоставя в съответствие с отделна директива, разглеждаща тази материя.

0.   ОБЩИ ДАННИ

0.1. Марка (и) (търговска марка, регистрирана от производителя): …

0.2. Тип (да се посочат вариантите и версиите): …

0.2.0. Положение по отношение на степента на завършеност на превозното средство:

за комплектовано/допълнено/неокомплектовано превозно средство ( 10 )

В случай, че превозното средство е комплектовано, да се посочи наименованието и адресът на предишния производител, и номерът на одобрението на неокомплектованото или комплектованото превозно средство.

0.2.1. Търговското наименование(я) (по целесъобразност): …

0.3. Начини за идентификация на типа, ако има маркировка върху превозното средство:

0.3.1. Знакът на производителя (местоположение и начин, по който е прикрепен): …

0.3.2. Идентификационен номер на шасито (местоположение): …

0.4. Категория на превозното средство ( 11 ): …

0.5. Име и адрес на производителя: …

0.6. Местоположение и начин на закрепване на законосъобразните плочи и надписи (снимки или чертежи): …

0.7. Местоположение на маркировката за типово одобрение на ЕО на системи, компоненти и обособени технически възли, и начинът, по който са закрепени: …

0.8. Наименование(я) и адрес(и) на монтажните завод(и): …

1.   ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

(Да се приложат снимки в размер ¾, направени фронтално и тилово, или чертежи на представителна версия, както и оразмерени чертежи на цялото превозно средство)

1.1. Брой на осите и колелата: …

1.1.1. Брой и разположение на осите с двойни колела (по целесъобразност): …

1.1.2. Брой и разположение на управляваните мостове: …

1.1.3. Задвижващи мостове (брой, разположение, свързване): …

1.1.4. Спирачни оси (брой, разположение): …

1.2. Местоположение и устройство на двигателя: …

1.3. Положение на волана: десен/ляв/централен (11) 

1.4. Реверсивно управление: да/не (11) 

1.5. Шаси: носеща част/шаси със странични елементи/шарнирно шаси/друго (11) 

1.6. Превозно средство, проектирано за движение по пътя: отляво/отдясно (11) 

2.   МАСИ И РАЗМЕРИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ( 12 ) (в kg и mm) (Да се направи позоваване на чертежите, когато е възможно)

2.1. Маса в ненатоварено състояние:

2.1.1. Маса в ненатоварено състояние по време на движение ( 13 )

(служи като отправна точка за различните специални директиви) (включително защитната конструкция срещу преобръщане, и като се изключат допълнителните аксесоари, но заедно с охладителната течност, маслата, горивото, инструментите и водача) ( 14 ):

 максимална: …

 минимална: …

2.1.1.1. Разпределение на тази (тези) маса(и) между осите и в случай на полуремарке (или сменяемо прикачно оборудване) или ремарке, свързано с централната ос (или сменяемо прикачно оборудване), натоварването в точката на прикачване: …

2.2. Максимална маса (и), декларирани от производителя: …

2.2.1. Технически разрешената маса на товара на превозното средство, съгласно спецификацията на гумите: …

2.2.2. Разпределение на тази (тези) маса(и) между осите и в случай на полуремарке (или сменяемо прикачно оборудване) или ремарке, свързано с централната ос (или сменяемо прикачно оборудване), натоварването в точката на прикачване: …

2.2.3. Граници, в които се извършва разпределението на тази (тези) маса(и) между осите (да се посочат минималните граници в проценти от предната и задната оси) и в случай на полуремарке (или сменяемо прикачно оборудване) или ремарке, свързано с централната ос (или сменяемо прикачно оборудване), натоварването в точката на прикачване: …

2.2.3.1. Маса (и) и гума (и):Ос №

Гуми (размери)

Товароподемност

Технически допустимата максимална маса на ос

Максимално допустимо вертикално натоварване (1) върху точката на прикачване

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Товарът, прехвърлен към отправния център на съединителя при статично положение.

2.2.4. Полезен товар (и) (14) : …

2.3. Маса на баласта (общо тегло, материал, брой на компонентите): …

2.3.1. Разпределение на тази (тези) маса (и) между осите: …

▼M6

2.4. Технически допустима(и) теглена(и) маса(и) (съгласно типа прикачване)

2.4.1. Теглена маса без спирачна система: …

2.4.2. Теглена маса с независима спирачна система: …

2.4.3. Теглена маса с инерционна спирачка: …

2.4.4. Теглена маса, снабдена с хидравлична или пневматична спирачна система: …

2.4.5. Обща(и) технически допустима(и) маса(и) на състав трактор-ремарке за всяка конфигурация на спирачната система на ремаркето: …

2.4.6. Разположение на точката на прикачване:

2.4.6.1. Височина над земята:

2.4.6.1.1. Максимална височина: …

2.4.6.1.2. Минимална височина: …

2.4.6.2. Разстояние от вертикалната равнина, минаваща през оста на задния мост:

2.4.6.2.1. Максимум: …

2.4.6.2.2. Минимум: …

2.4.6.3. Максимално вертикално статично натоварване/технически допустима маса върху точката на прикачване:

2.4.6.3.1. 

 на трактора: …

2.4.6.3.2. 

 на полуремаркето (взаимозаменяемо прикачно оборудване) или ремаркето, свързано с централната ос (взаимозаменяемо прикачно оборудване): …

▼B

2.5. Междуосово разстояние ( 15 ):

2.5.1. За полуремаркета (сменяемо оборудване за теглене):

2.5.1.1. 

 разстоянието между съединителния щифт и първата задна ос: …

2.5.1.2. 

 разстоянието между съединителния щифт и задната част на полуремаркето (сменяемото прикачно оборудване): …

2.6. Максимална и минимална ширина на междуколесното разстояние за всяка ос (измерена между симетричните равнини на единичните или двойни гуми, които обикновено се монтират) (трябва да се посочи от производителя) ( 16 ) …

2.7. Допустими размери на превозното средство (общо и при движение по пътя):

2.7.1. За шаси без каросерията:

2.7.1.1. Дължина ( 17 ): …

2.7.1.1.1. Максимално допустима дължина на комплектованото превозно средство: …

2.7.1.1.2. Минимално допустима дължина на комплектованото превозно средство: …

2.7.1.2. Ширина ( 18 ): …

2.7.1.2.1. Максимално допустима ширина на комплектованото превозно средство: …

2.7.1.2.2. Минимално допустима ширина на комплектованото превозно средство: …

2.7.1.3. Височина (по време на движение) ( 19 ) (за окачвания, ако има такива, които се нагласяват по височина, да се посочи височината в нормално положение при движение): …

2.7.1.4. Предна издадена част ( 20 ): …

2.7.1.4.1. Ъгъл на приближаване: … градуси

2.7.1.5. Задна издадена част ( 21 ): …

2.7.1.5.1. Ъгъл на тръгване: … градуси

2.7.1.5.2. Минимална и максимална допустима издадена част на точката на прикачване (21) : …

2.7.1.6. Просвет от земята ( 22 ):

2.7.1.6.1. Между осите: …

2.7.1.6.2. Под предния мост (мостове): …

2.7.1.6.3. Под задния мост (мостове): …

2.7.1.7. Допустими крайни положения на центъра на тежестта на каросерията и/или на вътрешните фитинги, и/или на оборудването, и/или на полезния товар: …

▼M6

2.7.2. Габаритни размери на трактора, включително прикачния възел

2.7.2.1. Дължина при движение по път (22) :

максимална: …

минимална: …

2.7.2.2. Широчина при движение по път (22) :

максимална: …

минимална: …

2.7.2.3. Височина при движение по път (22) :

максимална: …

минимална: …

2.7.2.4. Предна издадена част (22) :

максимална: …

минимална: …

2.7.2.5. Задна издадена част (22) :

максимална: …

минимална: …

2.7.2.6. Просвет от земята (22) :

максимална: …

минимална: …

▼M2

3.ДВИГАТЕЛЧаст 1 — Общи данниБазов двигател/тип двигател (1) (3) (21)3.1.3.1.1.Марка/и (търговско наименование на производителя): …Тип и търговско описание на базовия и (ако е приложимо) на фамилията двигатели (1):3.1.2.…3.1.3.Код на производителя, както е отбелязан на двигателя/ите, и начин на поставяне:…3.1.3.1.Местоположение, код и начин на поставяне на идентификационния номер на типа двигател:…3.1.3.2.Местоположение и начин на поставяне на маркировката за типово одобрение на ЕО на компонент: …3.1.4.Фирма и адрес на производителя: …3.1.5.Адрес(-и) на монтажния завод /и: …3.1.6.Принцип на действие:с искрово запалване/с компресионно запалване (1)с директно/индиректно впръскване (1)двутактов/четиритактов (1)3.1.7.ГоривоДизелово/бензин/втечнен нефтен газ/друго (1)Част 2 — Тип двигател в рамките на фамилията двигателиОсновни характеристики на типа двигател (3)3.2.3.2.1.Описание на двигателя с компресионно запалване3.2.1.1.Производител: …3.2.1.2.Производствен код на двигателя, както е поставен на двигателите: …Тактност: четиритактов/двутактов (1)3.2.1.3.3.2.1.4.Диаметър на цилиндъра: … mm3.2.1.5.Ход на буталото: … mm3.2.1.6.Брой и разположение на цилиндрите: …Ходов обем: … cm33.2.1.7.3.2.1.8.Номинална честота на въртене: … (min-1)

3.2.1.9.Честота на въртене при максимален въртящ момент: … (min-1)Степен на сгъстяване (2): …3.2.1.10.3.2.1.11.Описание на горивния процес: …3.2.1.12.Чертеж/и на горивната камера и челото на буталото: …3.2.1.13.Минимално напречно сечение на всмукателните и изпускателните отвори: …3.2.1.14.Охладителна система3.2.1.14.1.Охлаждащ агент3.2.1.14.1.1.Вид на охлаждащия агент: …Циркулационна помпа/и: със/без (1)3.2.1.14.1.2.3.2.1.14.1.3Характеристики или марки и тип/типове (ако е приложимо): …3.2.1.14.1.4.Предавателно отношение/я (ако е приложимо): …3.2.1.14.2.Въздушно охлажданеВентилатор: със/без (1)3.2.1.14.2.1.3.2.1.14.2.2.Характеристики или марки и тип/типове (ако е приложимо): …3.2.1.14.2.3.Предавателно отношение/я (ако е приложимо): …3.2.1.15.Температура, допустима от производителя3.2.1.15.1.Течностно охлаждане: максимална температура на изхода: …3.2.1.15.2.Въздушно охлаждане: контролна точка: …Максимална температура в контролна точка:. … К3.2.1.15.3.Максимална температура на въздуха, подаван на изхода на междинния охладител (където е приложимо): … К3.2.1.15.4.Максимална температура на отработените газове в мястото на присъединяване на тръбата/ите на изпускателната система към външния фланец/ци на изпускателния колектор/и: … К3.2.1.15.5.Температура на смазващото средство: минимум: … Кмаксимум:… ККомпресор за свръхпълнене: със/без (1)3.2.1.16.3.2.1.16.1.Марка: …3.2.1.16.2.Тип: …3.2.1.16.3.Описание на системата (например максимално подавано налягане при свръхпълнене, байпасна система, ако приложимо): …Междинен охладител: със/без (1)3.2.1.16.4.3.2.1.17.Всмукателна система: максимално допустимо разреждане при всмукване при номинална честота на въртене и при 100 % натоварване на двигателя: … kPa3.2.1.18.Изпускателна система: максимално допустимо противоналягане на отработените газове при номинална честота на въртене и при 100 % натоварване на двигателя: … kPa

▼M9

3.2.2.   Мерки, предприети срещу замърсяването на въздуха

3.2.2.1. Устройство за рециклиране на картерните газове: да/не (1)

3.2.2.2. Допълнителни устройства срещу замърсяване (ако има такива и те не са включени в друга позиция)

3.2.2.2.1. Каталитичен преобразувател: да/не (1)

3.2.2.2.1.1. Марка/марки: …

3.2.2.2.1.2. Тип/типове: …

3.2.2.2.1.3. Брой каталитични преобразуватели и елементи: …

3.2.2.2.1.4. Размери и обем на каталитичния(те) преобразувател(и): …

3.2.2.2.1.5. Тип на каталитичното действие: …

3.2.2.2.1.6. Общо съдържание на благородни метали: …

3.2.2.2.1.7. Относителна концентрация: …

3.2.2.2.1.8. Субстрат (структура и материал): …

3.2.2.2.1.9. Гъстота на клетките: …

3.2.2.2.1.10. Тип на корпуса на каталитичния(те) преобразувател(и): …

3.2.2.2.1.11. Местоположение на каталитичния(ите) преобразувател(и) (място/места и максимално/минимално разстояние от двигателя): …

3.2.2.2.1.12. Диапазон на нормалната работна температура (K): …

3.2.2.2.1.13. Реагент за еднократна употреба (където е уместно): …

3.2.2.2.1.13.1. Тип и концентрация на реагента, необходим за каталитичното действие: …

3.2.2.2.1.13.2. Диапазон на нормалната работна температура на реагента: …

3.2.2.2.1.13.3. Международен стандарт (където е приложимо): …

3.2.2.2.1.14. Датчик за NOx: да/не (1)

3.2.2.2.2. Кислороден датчик: да/не (1)

3.2.2.2.2.1. Марка/марки: …

3.2.2.2.2.2. Тип: …

3.2.2.2.2.3. Местоположение: …

3.2.2.2.3. Подаване на въздух: да/не (1)

3.2.2.2.3.1. Тип (пулсиращ въздушен поток, въздушна помпа и т.н.): …

3.2.2.2.4. Рециркулация на отработилите газове (EGR): да/не (1)

3.2.2.2.4.1. Характеристики (със/без охлаждане, високо/ниско налягане и т.н.): …

3.2.2.2.5. Филтър за твърди частици: да/не (1)

3.2.2.2.5.1. Размери и капацитет на филтъра за твърди частици: …

3.2.2.2.5.2. Тип и конструкция на филтъра за твърди частици: …

3.2.2.2.5.3. Местоположение (място/места и максимално/минимално разстояние от двигателя): …

3.2.2.2.5.4. Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: …

3.2.2.2.5.5. Диапазон на нормалната работна температура (K) и налягането (kPa): …

3.2.2.2.6. Други системи: да/не (1)

3.2.2.2.6.1. Описание и действие: …

▼M2

3.2.3.Горивна система3.2.3.1.Горивонагнетателна помпаНалягане (2) или характеристична диаграма: … kPa3.2.3.2.Горивовпръскваща система3.2.3.2.1.Горивонагнетателна помпа3.2.3.2.1.1.Марка/и: …3.2.3.2.1.2.Тип/ове: …3.2.3.2.1.3.Производителност: … mm3 (2) за такт или цикъл при скорост на въртене на помпата: … min-1 (номинална) и при … min-1 (максимален въртящ момент), съответно, или характеристична диаграмаИзползван метод за определяне производителността: чрез двигателя/чрез изпитателен стенд (1)3.2.3.2.1.4.Изпреварване на впръскванетоКрива на изпреварване на впръскването (2):3.2.3.2.1.4.1.Регулиране на момента на впръскването (2): …3.2.3.2.1.4.2.3.2.3.2.2.Нагнетателен тръбопроводДължина: … mm3.2.3.2.2.1.3.2.3.2.2.2.Вътрешен диаметър: … mm3.2.3.2.3.Дюза/иМарка/и: …3.2.3.2.3.1.3.2.3.2.3.2.Тип/ове: …Налягане на отваряне (2) или характеристична диаграма (1): …3.2.3.2.3.3.3.2.3.2.4.Регулатор3.2.3.2.4.1.Марка/и: …3.2.3.2.4.2.Тип/ове: …3.2.3.2.4.3.Честота на въртене на коляновия вал, при която започва ограничаване на подаването на гориво при пълнонатоварване (2): … min-1Максимална честота на въртене на коляновия вал без натоварване (2): … min-13.2.3.2.4.4.Честота на въртене на коляновия вал на празен ход (2): … min-13.2.3.2.4.5.3.2.3.3Система за пускане на студен двигател3.2.3.3.1.Марка/и: …3.2.3.3.2.Тип/ове: …3.2.3.3.3.Описание: …3.2.4.Газоразпределение3.2.4.1.Максимален ход и ъгли на отваряне и затваряне на клапана по отношение на горна мъртва точка или еквивалентниданни:…Препоръчвани хлабини и/или обхват на регулиране (1)3.2.4.2.

►(1) M9  

3.2.4.3.Система на променливо газоразпределение във времето (ако е подходящо и в кои тактове: всмукване и/или изпускане)3.2.4.3.1.Тип: с непрекъснато действие или включване/изключване3.2.4.3.2.Ъгъл на отместване на фазата на гърбицата: …3.2.5.Конфигурация на отворите3.2.5.1.Местонахождение, размер и брой: …3.2.6.Функции с електронно управлениеАко двигателят има функции с електронно управление, се предоставя информация за тяхното функциониране, в това число:3.2.6.1.Марка: …3.2.6.2.Тип: …3.2.6.3.Номер на изделието: …3.2.6.4.Местоположение на устройството за електронно управление на двигателя: …3.2.6.4.1.Какво следи: …3.2.6.4.2.Какво управлява: …Част 3 — Фамилия двигатели с компресионно запалване3.3.Основни характеристики на фамилията двигатели3.3.1.Списък на типовете двигатели, съставящи фамилията3.3.1.1.Наименование на фамилията двигатели: …

►(1) M9  

▼M9 

Базов двигател (1)

Двигатели в рамките на фамилията (2)

Тип на двигателя

 
 
 
 
 

Брой цилиндри

 
 
 
 
 

Номинална честота на въртене (min–1)

 
 
 
 
 

Подаване на гориво на такт (mm3) за дизелови двигатели, дебит на горивото (g/h) за бензинови двигатели при номинална ефективна мощност

 
 
 
 
 

Номинална ефективна мощност (kW)

 
 
 
 
 

Честота на въртене при максимална мощност (min–1)

 
 
 
 
 

Максимална ефективна мощност (kW)

 
 
 
 
 

Честота на въртене при максимална мощност (min–1)

 
 
 
 
 

Подаване на гориво на такт (mm3) за дизелови двигатели, дебит на горивото (g/h) за бензинови двигатели при максимален въртящ момент

 
 
 
 
 

Максимален въртящ момент (Nm)

 
 
 
 
 

Минимална честота на въртене на празен ход (min–1)

 
 
 
 
 

Работен обем (в проценти спрямо базовия двигател)

100

 
 
 
 

(1)   За допълнителна информация вж. точка 3.2.

(2)   За допълнителна информация вж. точка 3.4.

▼M2

Част 4 — Тип на двигателя3.4.Основни характеристики на типа двигател3.4.1.Описание на двигателя с компресионно запалване3.4.1.1.Производител: …3.4.1.2.Производствен код на двигателя, както е поставен на двигателите: …Тактност: четиритактов/двутактов (1)3.4.1.3.3.4.1.4.Диаметър на цилиндъра: … mm3.4.1.5.Ход на буталото: … mm3.4.1.6.Брой и разположение на цилиндрите: …Ходов обем: … cm33.4.1.7.3.4.1.8.Номинална честота на въртене: … (min-1)3.4.1.9.Честота на въртене при максимален въртящ момент: … (min-1)Степен на сгъстяване (2): …3.4.1.10.3.4.1.11.Описание на горивния процес: …3.4.1.12.Чертеж/и на горивната камера и челото на буталото: …3.4.1.13.Минимално напречно сечение на всмукателните и изпускателните отвори: …3.4.1.14.Охладителна система3.4.1.14.1.Охлаждащ агент3.4.1.14.1.1.Вид на охлаждащия агент: …Циркулационна помпа/и: със/без (1)3.4.1.14.1.2.3.4.1.14.1.3.Характеристики или марки и тип/типове (ако е приложимо): …3.4.1.14.1.4.Предавателно отношение/я (ако е приложимо): …3.4.1.14.2.Въздушно охлажданеВентилатор: със/без (1)3.4.1.14.2.1.3.4.1.14.2.2.Характеристики или марки и тип/типове) (ако е приложимо): …3.4.1.14.2.3.Предавателно отношение/-я (ако е приложимо): …3.4.1.15.Температура, допустима от производителя:3.4.1.15.1.Течностно охлаждане: максимална температура на изхода: … К3.4.1.15.2.Въздушно охлаждане: контролна точка: …Максимална температура в контролна точка: …3.4.1.15.3.Максимална температура на въздуха, подаван на изхода на междинния охладител (където е приложимо): … К3.4.1.15.4.Максимална температура на отработените газове в мястото на присъединяване на тръбата/ите на изпускателната система към външния фланец/ци на изпускателния колектор/и: … К3.4.1.15.5.Температура на смазващото средство: минимум: … Кмаксимум: … К

Компресор за свръхпълнене: със/без (1)3.4.1.16.3.4.1.16.1.Марка: …3.4.1.16.2.Тип: …3.4.1.16.3.Описание на системата (например максимално подавано налягане при свръхпълнене, байпасна система, ако е приложимо): …Междинен охладител: със/без (1)3.4.1.16.4.3.4.1.17.Всмукателна система: максимално допустимо разреждане при всмукване при номинална честота на въртене и при 100 % натоварване на двигателя: … kPa3.4.1.18.Изпускателна система: максимално допустимо противоналягане на отработените газове при номинална честота на въртене и при 100 % натоварване на двигателя: … kPa (2)

▼M9

3.4.2.   Мерки, предприети срещу замърсяването на въздуха

3.4.2.1. Устройство за рециклиране на картерните газове: да/не (1) …

3.4.2.2. Допълнителни устройства срещу замърсяване (ако има такива и те не са включени в друга позиция)

3.4.2.2.1. Каталитичен преобразувател: да/не (1)

3.4.2.2.1.1. Марка/марки: …

3.4.2.2.1.2. Тип/типове: …

3.4.2.2.1.3. Брой каталитични преобразуватели и елементи: …

3.4.2.2.1.4. Размери и обем на каталитичния(те) преобразувател(и): …

3.4.2.2.1.5. Тип на каталитичното действие: …

3.4.2.2.1.6. Общо съдържание на благородни метали: …

3.4.2.2.1.7. Относителна концентрация: …

3.4.2.2.1.8. Субстрат (структура и материал): …

3.4.2.2.1.9. Гъстота на клетките: …

3.4.2.2.1.10. Тип на корпуса на каталитичния(те) преобразувател(и): …

3.4.2.2.1.11. Местоположение на каталитичния(ите) преобразувател(и) (място/места и максимално/минимално разстояние от двигателя): …

3.4.2.2.1.12. Диапазон на нормалната работна температура (K): …

3.4.2.2.1.13. Реагент за еднократна употреба (където е уместно): …

3.4.2.2.1.13.1. Тип и концентрация на реагента, необходим за каталитичното действие: …

3.4.2.2.1.13.2. Диапазон на нормалната работна температура на реагента: …

3.4.2.2.1.13.3. Международен стандарт (където е приложимо): …

3.4.2.2.1.14. Датчик за NOx: да/не (1)

3.4.2.2.2. Кислороден датчик: да/не (1)

3.4.2.2.2.1. Марка/марки: …

3.4.2.2.2.2. Тип: …

3.4.2.2.2.3. Местоположение: …

3.4.2.2.3. Подаване на въздух: да/не (1)

3.4.2.2.3.1. Тип (пулсиращ въздушен поток, въздушна помпа и т.н.): …

3.4.2.2.4. Рециркулация на отработилите газове (EGR): да/не (1)

3.4.2.2.4.1. Характеристики (със/без охлаждане, високо/ниско налягане и т.н.): …

3.4.2.2.5. Филтър за твърди частици: да/не (1)

3.4.2.2.5.1. Размери и капацитет на филтъра за твърди частици: …

3.4.2.2.5.2. Тип и конструкция на филтъра за твърди частици: …

3.4.2.2.5.3. Местоположение (място/места и максимално/минимално разстояние от двигателя): …

3.4.2.2.5.4. Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: …

3.4.2.2.5.5. Диапазон на нормалната работна температура (K) и налягането (kPa): …

3.4.2.2.6. Други системи: да/не (1)

3.4.2.2.6.1. Описание и действие: …

▼M2

3.4.3.Горивна система3.4.3.1.Горивонагнетателна помпаНалягане (2) или характеристична диаграма: … kPa3.4.3.2.Горивовпръскваща система3.4.3.2.1.Горивонагнетателна помпа3.4.3.2.1.1.Марка/и: …3.4.3.2.1.2.Тип/ове: …3.4.3.2.1.3.Производителност: … mm3 (2) за такт или цикъл при скорост на въртене на помпата: … min-1 (номинални) и при … min-1 (максимален въртящ момент), съответно, или характеристична диаграмаИзползван метод за определяне производителността: чрез двигателя/чрез изпитателен стенд (1)3.4.3.2.1.4.Изпреварване на впръскванетоКрива на изпреварване на впръскването (2): …3.4.3.2.1.4.1.Регулиране на момента на впръскването (2): …3.4.3.2.1.4.2.3.4.3.2.2.Нагнетателен тръбопровод3.4.3.2.2.1.Дължина: … mm3.4.3.2.2.2.Вътрешен диаметър: … mm3.4.3.2.3.Дюза/и3.4.3.2.3.1.Марка/и: …3.4.3.2.3.2.Тип/ове: …Налягане на отваряне (2) или характеристична диаграма (1): …3.4.3.2.3.3.

3.4.3.2.4.Регулатор/и3.4.3.2.4.1.Марка/и: …3.4.3.2.4.2.Тип/ове: …3.4.3.2.4.3.Честота на въртене на коляновия вал, при която започва ограничаване на подаването на гориво при пълнонатоварване (2): … min-1Максимална честота на въртене на коляновия вал без натоварване (2): … min-13.4.3.2.4.4.Честота на въртене на коляновия вал на празен ход (2): … min-13.4.3.2.4.5.3.4.4.Система за пускане на студен двигател3.4.4.1.Марка/и: …3.4.4.2.Тип/ове: …3.4.4.3.Описание: …3.4.5.Газоразпределение3.4.5.1.Максимален ход и ъгли на отваряне и затваряне на клапана по отношение на горна мъртва точка или еквивалентниданни: …Препоръчвани хлабини и/или обхват на регулиране (1): …3.4.5.2.3.4.5.3.Система на променливо газоразпределение във времето (ако е подходящо и в кои тактове: всмукване и/или изпускане)3.4.5.3.1.Тип: с непрекъснато действие или включване/изключване3.4.5.3.2.Ъгъл на отместване на фазата на гърбицата: …3.4.6.Конфигурация на отворите3.4.6.1.Местонахождение, размер и брой: …3.4.7.Функции с електронно управлениеАко двигателят има функции с електронно управление, се предоставя информация за тяхното функциониране, в това число:3.4.7.1.Марка: …3.4.7.2.Тип: …3.4.7.3.Номер на изделието: …3.4.7.4.Местоположение на устройството за електронно управление на двигателя: …3.4.7.4.1.Какво следи: …3.4.7.4.2.Какво управлява: …

►(1) M9  

▼M9

3.5.   Мощност на двигателя

3.5.1. Максимална нетна мощност на двигателя: … kW при … min–1 (в съответствие с Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 23 ))

3.5.2. Номинална нетна мощност на двигателя: … kW при … min–1 (в съответствие с Директива 97/68/ЕО)

3.5.3. Незадължително: мощност на вала за отвеждане на мощност (ВОМ), ако има такъв, при номинална(и) честота(и) на въртене (в съответствие с Код 2 на ОИСР или ISO 789-1:1990)Стандартна честота на въртене при извода на задвижване

(min–1)

Съответна честота на въртене на двигателя

(min–1)

Мощност

(kW)

1-540

 
 

2-1 000

 
 

3-540 ЕСО

 
 

4-1 000 ЕСО

 
 

▼B

4.   ТРАНСМИСИЯ (23) 

4.1. Диаграма на трансмисионната система: …

4.2. Тип (механична, хидравлична, електрическа и т.н.): …

4.2.1. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): …

4.3. Моментът на инерция на двигателния маховик: …

4.3.1. Допълнителен момент на инерция, ако не е включена никаква предавка: …

4.4. Съединител (тип) (ако има такъв): …

4.4.1. Превръщане на максималния въртящ момент (ако има такова): …

4.5. Скоростна кутия (тип, директно включване, метод на управление) (ако има такава)

4.6. Предавателни коефициенти (ако има такива), с или без предавателна кутия ( 24 )Предавка

Предавателен коефициент

Коефициент(и) на предавателната кутия

Коефициент на крайна предавка

Цялостен предавателен коефициент

Максимална за механизма за смяна на скоростта (1)

1

2

3

 
 
 
 

Минимална механизма за смяна на скоростта (1)

Обратна

1

 
 
 
 

(1)   Непрекъснато предавателно число (НПЧ).

4.6.1. Максимални размери на гумите върху задвижващите мостове: …

4.7. Изчислената максимална проектна скорост на трактора при най-горната предавка (да се посочат факторите, използвани при изчислението) (24) : … km/h

4.7.1. Измерената максимална скорост: … km/h

4.8. Фактическото движение напред на задвижващите колела, съответстващо на един пълен оборот: …

4.9. Регулиращи клапани на скоростта: да/не (24) 

4.9.1. Описание: …

4.10. Скоростометър, тахометър и часометър (ако са монтирани)

4.10.1. Скоростометър (ако е монтиран)

4.10.1.1. Метод на действие и описание на задвижващия механизъм: …

4.10.1.2. Константна стойност на уреда: …

4.10.1.3. Толеранс на отчитащия механизъм: …

4.10.1.4. Цялостен предавателен коефициент: …

4.10.1.5. Рисунка на циферблата на уреда или на други форми на отчитане: …

4.10.1.6. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти: …

4.10.2. Тахометър и часометър (ако са монтирани): да/не (24) 

4.11. Диференциален предпазител (ако е монтиран): да/не (24) 

4.12. Извод(и) за задвижване (обороти в минута и съотношението на тази стойност към тази на двигателя) (брой, тип и разположение)

4.12.1. 

 основен извод(и) за задвижване: …

4.12.2. 

 друг(и): …

4.12.3. Предпазител(и) на извода(ите) за задвижване (описание, размери, чертежи, снимки): …

4.13. Защита на частите на двигателя, на издадените части и на колелата (описание, чертежи, скици, снимки):

4.13.1. Еднопластова защита: …

4.13.2. Многопластова защита: …

4.13.3. Защита посредством пълно капсуловане: …

4.14. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): …

5.   МОСТОВЕ

5.1. Описание на всяка ос: …

5.2. Марка (когато е възможно): …

5.3. Тип (когато е възможно): …

6.   ОКАЧВАНЕ (когато е възможно)

6.1. Крайни (максимални-минимални) комбинации на гуми-колела (ако има такива) (размери, характеристики, налягане в гумите за движение по пътя, максимално допустимо натоварване, размери на колелата и предни/задни комбинации): …

6.2. Вид на окачването (ако е използвано) за всеки мост или колело: …

6.2.1. Възможност за промяна на нивото: да/не/по избор (24) 

6.2.2. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): …

6.3. Други устройства (ако има такива): …

7.   КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ (описателна диаграма)

7.1. Категория на кормилното управление: механично/с подкрепяща мощност/серво управление (24) 

7.1.1. Променящо се положение (описание): …

7.2. Трансмисия и управление

7.2.1. Тип на кормилната трансмисия (да се посочи за предната и за задната трансмисия, по целесъобразност): …

7.2.2. Връзка с колелата (включваща други средства, различни от механичните; да се посочи предната и задната връзка, по целесъобразност): …

7.2.2.1. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): …

7.2.3. Метод за подкрепяща мощност, ако има такова: …

7.2.3.1. Метод и диаграма на действие, ако има такава: …

7.2.4. Диаграма на кормилното оборудване като цяло, показваща разположението на различните уреди, оказващи влияние върху кормилното управление на превозното средство: …

7.2.5. Схематична диаграма(и) на кормилното управление(я): …

7.2.6. Обхват и метод на прикрепяне, ако има такъв, на кормилното управление: …

7.3. Максимален ъгъл на завъртане на колелата (ако са монтирани)

7.3.1. Надясно: … градуса

Брой на завъртанията на кормилното управление: …

7.3.2. Наляво: … градуса

Брой на завъртанията на кормилното управление: …

7.4. Минимален кръг на завъртане (без използване на спирачки) ( 25 )

7.4.1. Надясно: … mm

7.4.2. Наляво: … mm

7.5. Метод за прикрепяне на кормилното управление (когато е приложимо): …

7.6. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): …

8.   СПИРАЧКИ (цялостна скица и схема на действие) ( 26 )

8.1. Работна спирачна система: …

8.2. Вторична спирачна система (ако е монтирана): …

8.3. Ръчна спирачка за паркиране: …

8.4. Някакво допълнително спирачно устройство(а) (и по-специално забавящи устройства): …

8.5. За превозни средства с антизаключваща спирачна система, описание на действието на системата (включително всички електронни части), диаграма на електрическата спирачка, план на хидравличната или пневматичната верига: …

8.6. Списък на компонентите на спирачната система, описани по подходящ начин: …

8.7. Размери на най-големите допустими гуми върху спирачните оси: …

8.8. Изчисляване на спирачната система (определяне на съотношението на общата величина на спирачните сили върху периферията на колелата към силата, приложена върху спирачното управление): …

8.9. Заключване на лявото и дясното спирачно управление: …

8.10. Външен източник(ци) на енергия (ако има такива) (характеристики, обем на енергийните резервоари, максимално и минимално налягане, манометър и предупредително устройство за минимално налягане върху контролното табло, вакуумни резервоари и клапан за подаване, захранващи компресори, съответствие с разпоредбите по отношение на оборудването за налягане): …

8.11. Превозни средства, снабдени със спирачни устройства на ремаркетата

8.11.1. Устройство за задействане на спирачките на ремаркето (описание, характеристики): …

8.11.2. Механично/хидравлично/пневматично свързване (26) 

8.11.3. Съединителни клеми, съединители, защитни устройства (описание, чертежи, скици): …

8.11.4. Единични или двойни връзки (26) 

8.11.4.1. Източник на свръх налягане (1 линия): … kPa

8.11.4.2. Източник на свръх налягане (2 линия): … kPa

9.   ЗРИТЕЛНО ПОЛЕ, СТЪКЛА, ЧИСТАЧКИ НА ЧЕЛНОТО СТЪКЛО И ОГЛЕДАЛА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ

9.1. Зрително поле

9.1.1. Чертеж(и) или снимка(и), показващи разположението на частите в предното зрително поле: …

9.2. Стъкла

9.2.1. Данни за бързо идентифициране на отправната точка: …

9.2.2. Челно стъкло(а)

9.2.2.1. Използван материал(и): …

9.2.2.2. Метод на монтиране: …

9.2.2.3. Ъгъл(ъгли) на извиване: … градуса

9.2.2.4. Маркировка(и) на типовото одобрение на ЕО за компоненти: …

9.2.2.5. Аксесоари за челното стъкло и тяхното разположение, както и стегнато описание на електрическите/електронните компоненти: …

9.2.3. Друг прозорец(и)

9.2.3.1. Разположение: …

9.2.3.2. Използван материал(и): …

9.2.3.3. Маркировка(и) на типовото одобрение на ЕО за компоненти: …

9.2.3.4. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако са монтирани такива) върху задействащия механизъм на страничните прозорци: …

9.3. Чистачки на челното стъкло: да/не (26)  (описание, брой, честотата, с която работят): …

9.4. Огледало(а) за обратно виждане

9.4.1. Клас(ове): …

9.4.2. Маркировка(и) на типовото одобрение на ЕО за компоненти: …

9.4.3. Разположение спрямо структурата на превозното средство (чертежи): …

9.4.4. Метод(и) на монтиране: …

9.4.5. Незадължително оборудване, което може да ограничи зрителното поле назад: …

9.4.6. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако са монтирани такива) на системата за настройване: …

9.5. Устройства против замръзване и запотяване

9.5.1. Техническо описание: …

10.   ПРЕДПАЗНИ КОНСТРУКЦИИ СРЕЩУ ПРЕОБРЪЩАНЕ, ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНОТО ВЛИЯНИЕ, СЕДАЛКИ, ТОВАРНИ ПЛАТФОРМИ

10.1. Предпазни конструкции срещу преобръщане (ROPS) (оразмерени чертежи, снимки (когато е възможно), описание)

10.1.1. Рамка(и):

10.1.1.0. Наличие: да/не (26) 

10.1.1.1. Търговска марка(и): …

10.1.1.2. Маркировка(и) на типовото одобрение на ЕО за компоненти: …

10.1.1.3. Вътрешни и външни размери: …

10.1.1.4. Материал(и) и метод на производство: …

10.1.2. Кабина(и)

10.1.2.0. Наличие: да/не (26) 

10.1.2.1. Търговска марка(и): …

10.1.2.2. Маркировка(и) на типовото одобрение на ЕО за компоненти: …

10.1.2.3. Врати (брой, размери, посока на отваряне, резета и панти): …

10.1.2.4. Прозорци и авариен(аварийни) изход(и) (брой, размери, разположение): …

10.1.2.5. Друга защита срещу атмосферното влияние (описание): …

10.1.2.6. Вътрешни и външни размери: …

10.1.3. Рулетни щори, закачени на челното/задното стъкло (26) , сгъваеми или не (26) 

10.1.3.0. Наличие: да/не (26) 

10.1.3.1. Описание (разположение, прикрепяне т.н.): …

10.1.3.2. Търговска марка(и): …

10.1.3.3. Маркировка(и) на типовото одобрение на ЕО за компоненти: …

10.1.3.4. Размери: …

10.1.3.5. Материал(и) и метод на производство: …

10.2. Оперативно пространство и достъп да кабината на водача (описание, характеристики, оразмерени чертежи): …

10.3. Седалки и опори за краката

10.3.1. Седалка(и) за водача (чертежи, снимки, описание): …

10.3.1.1. Търговска марка(и) или наименование(я): …

10.3.1.2. Маркировка(и) за типово одобрение на ЕО за компоненти: …

10.3.1.3. Типова категория на седалката: категория А, клас I/II/III, категория Б (26) 

10.3.1.4. Разположение и основни характеристики: …

10.3.1.5. Система на регулиране: …

10.3.1.6. Изместване и заключваща система: …

10.3.2. Седалки за пътници (брой, размери, разположение и характеристики): …

10.3.3. Опори за краката (брой, размери и разположение): …

10.4. Товарна платформа

10.4.1. Размери: … mm

10.4.2. Разположение: …

10.4.3. Технически допустим товар: … kg

10.4.4. Разпределение на товара между осите: … kg

10.5. Подтискане на радио смущения

10.5.1. Описание и чертежи/снимки на формите и съставните материали на частта от корпуса, формираща машинното отделение и прилежащите части на купето за пътници: …

10.5.2. Чертежи или снимки на разположението на металните компоненти, намиращи се в машинното отделение (например: отоплителни уреди, резервно колело, кормило и т.н.): …

10.5.3. Таблица и чертеж на оборудването за управление на смущенията в радиоизлъчването: …

10.5.4. Данни за номиналната стойност на директното електрическо съпротивление, а в случай на резистивни кабели за запалване, на тяхното номинално съпротивление на метър: …

11.   ОСВЕТИТЕЛНИ И СИГНАЛНИ УСТРОЙСТВА (оразмерени скици на външната част на превозното средство, показващи разположението на осветената повърхност от всички устройства; брой, електрически проводници, маркировка за типово одобрение на ЕО и цвят на светлините)

11.1. Задължителни устройства

11.1.1. Къси предни фарове: …

11.1.2. Предни странични фарове: …

11.1.3. Задни фарове: …

11.1.4. Мигачи:

 предни: …

 задни: …

 странични: …

11.1.5. Задни светлоотражатели: …

11.1.6. Устройства за осветяване на задната регистрационна табелка: …

11.1.7. Стопове: …

11.1.8. Предупредително устройство за опасност: …

11.2. Допълнителни устройства:

11.2.1. Дълги предни фарове: …

11.2.2. Предни фарове за мъгла: …

11.2.3. Задни фарове за мъгла: …

11.2.4. Фарове за заден ход: …

11.2.5. Работни лампи: …

11.2.6. Фарове за паркиране: …

11.2.7. Светлинна маркировка на размерите на превозното средство: …

11.2.8. Предупредителна светлина(и) при мигачите на ремаркето: …

11.3. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти, различни от фарове (ако има такива): …

12.   РАЗНИ

12.1. Звуково предупредително устройство(а) (разположение): …

12.1.1. Маркировка(и) на типовото одобрение на ЕО за компоненти: …

12.2. Механични съединители между трактора и тегленото превозно средство

12.2.1. Тип(ове) съединители: …

12.2.2. Търговска марка(и): …

12.2.3. Маркировка(и) на типовото одобрение на ЕО за компоненти: …

12.2.4. Устройство, проектирано за максимален хоризонтално разположен товар от … кг; и за максимален вертикално разположен товар (ако има такъв) от … kg ( 27 )

12.3. Хидравличен подемник – прикачване в три точки: да/не (27) 

12.4. Захранване на светлинните и светлинно-сигналните устройства на ремаркето (описание): …

12.5. Инсталиране, разположение, функциониране и означаване на контролните устройства (описание, снимки или диаграми): …

12.6. Разположение на задната табела с регистрационния номер (форма и размери): …

12.7. Преден съединител (оразмерени чертеж): …

12.8. Описание на бордовата електроника, използвана за задействане и управляване на приспособленията за вдигане или теглене на превозното средство: …

ОБРАЗЕЦ Б

Опростен информационен документ за целите на типовото одобрение на ЕО на превозни средства

ЧАСТ I

Образец Б се използва, когато са налице едно или няколко сертификати за типово одобрение на ЕО или за типово одобрение на ЕО за компоненти, които са били издадени съгласно специалните директиви.

Номерата на сертификатите за типово одобрение на ЕО или на съответните за типово одобрение на ЕО за компоненти трябва да се посочат в таблицата в част III.

Информацията, посочена в приложение III (сертификат за съответствие) трябва да бъде предоставена за всяка от главите 1-12 по-долу и за всеки тип/вариант/версия на превозното средство.

Когато не е налице никакъв сертификат за типово(и) одобрение(я) на ЕО или за типово(и) одобрение(я) на ЕО за компонент(и), издадено(и) съгласно отделна директива, информацията, посочена в образец А от информационния документ, трябва също да бъде предоставена в съответните глави.0.

ОБЩИ ДАННИ

0.1.

Марка(и) (търговската марка, регистрирана от производителя): …

0.2.

Тип (да се посочат всички варианти и версии): …

0.2.0.

Ситуация по отношение на завършеността на превозното средство:

комплектовано/допълнено/неокомплектовано превозно средство (1)

В случай на допълнено превозно средство, да се посочат името и адреса на предишния производител и номера на одобрението на неокомплектованото или комплектованото превозно средство.

0.2.1.

Търговско наименование(я) (по целесъобразност): …

0.3.

Начини за идентификация на типа, ако е обозначен върху превозното средство:

0.3.1.

Табелка на производителя (местоположение и метод за прикрепяне): …

0.3.2.

Идентификационен номер на шасито (местоположение): …

0.4.

Категория на превозното средство (1): …

0.5.

Име и адрес на производителя: …

0.7.

В случай на компоненти или на технически звена, местоположението и метода на прикрепяне на маркировката за одобрение: …

0.8.

Наименование(я) и адрес(и) на монтажните завод(и): …

1.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

(Да се приложат снимки в размер ¾, направени фронтално и тилово, или чертежи на представителна версия, както и оразмерени чертежи на цялото превозно средство)

2.

МАСА И РАЗМЕРИ

3.

ДВИГАТЕЛ

4.

ТРАНСМИСИЯ

5.

ОСИ

6.

ОКАЧВАНЕ

7.

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

8.

СПИРАЧНИ УСТРОЙСТВА

9.

ЗРИТЕЛНО ПОЛЕ, СТЪКЛА, ЧИСТАЧКИ НА ЧЕЛНОТО СТЪКЛО И ОГЛЕДАЛА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ

10.

ЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ СРЕЩУ ПРЕОБРЪЩАНЕ, ЗАЩИТА СРЕЩУ АТМОСФЕРНОТО ВЛИЯНИЕ, СЕДАЛКИ, ТОВАРНА ПЛАТФОРМА

11.

СВЕТЛИНИ И СВЕТЛИННИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

12.

РАЗНИ

(1)   Класификация съгласно определенията, посочени в приложение II, глава А към Директива 2003/37/ЕО.

ЧАСТ II

Таблицата, обобщаваща разрешените комбинации при различните версии на компонентите от част I, за която се вписват няколко стойности. Всяко вписване, което се отнася за всеки един компонент, се обозначава с буква, по която то ще се идентифицира в таблицата, отнасяща се до специфичен компонент или компоненти. Вписването може да се приложи за специфична версия.

Трябва да се състави отделна таблица за всеки вариант на типа.

Няколко вписвания, за които няма ограничения по отношение на техните комбинации при един вариант, трябва да бъдат записани в колоната „Всички версии“.

№ на компонентаВсички версииВерсия 1Версия 2т.н.Версия n

Тази информация може да бъде представена в алтернативен формат или план, стига да бъде изпълнена първоначалната цел.

Всеки вариант и версия се идентифицират с цифров или буквен код, който трябва също да се попълни върху сертификата за съответствие (приложение III) за съответното превозно средство.

ЧАСТ III

Номера на типово одобрение на ЕО, отнасящи се до специалните директиви

Да се предостави информацията, посочена по-долу, по въпросите ( 28 ), отнасящи се до превозното средство.

За целите на типовото одобрение на ЕО, всички сертификата за типово одобрение или типово одобрение на ЕО за компоненти, които се посочат (заедно с техните приложения), трябва да бъдат включени и представени пред органите, издаващи одобрението.Предмет

Номер на типовото одобрение на ЕО или на типовото одобрение за компонент

Дата, на която е издадено типовото одобрение на ЕО или типовото одобрение на ЕО за компонент

Тип(ове)

Вариант(и)

Версия(и), които са разгледани

Пример

 
 
 

Спирачни устройства

Е1*76/432*97/54*0026*00

3.2.2000 г.

MF/320/U

Е4*76/432*97/54*0039*00

1.3.2000 г.

MF/320/F

Подпис: …

Длъжност в организацията: …

Дата: …
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ГЛАВА А

Определение за категории и за типове превозни средства

А.   Категориите превозни средства се определят по следния начин:

1.   Категория Т: Колесни трактори

 Категория Т1: колесни трактори с максимална проектна скорост не по-голяма от 40 km/h, при които най-близкият до водача мост ( 29 ) е с минимална коловозна ширина, равна или по-голяма от 1 150 mm, с маса, в ненатоварено състояние и по време на движение, над 600 kg; просветът от земята при тях е под или равен на 1 000 mm.

 Категория Т2: колесни трактори с максимална проектна скорост не по-голяма от 40 km/h, при които минималната коловозна ширина е по-малка 1 150 mm, масата, в ненатоварено състояние и по време на движение, е над 600 kg; а просвета от земята е по-малък или равен на 600 mm. Все пак, когато отношението между височината, на която се намира центърът на гравитация на трактора ( 30 ) (измерена по отношение на земята) и средната минимална ширина за всяка ос превишава 0,90, максималната проектна скорост е ограничена до 30 km/h.

 Категория Т3: колесни трактори с максимална проектна скорост не по-голяма от 40 km/h, с маса, в ненатоварено състояние и по време на движение, не повече от 600 kg.

 Категория Т4: колесни трактори за специална употреба с максимална проектна скорост не по-голяма от 40 km/h (съгласно определението в допълнение 1).

 Категория Т5: колесни трактори с максимална проектна скорост по-голяма от 40 km/h.

2.   Категория С: Верижни трактори

Верижни са тракторите, които се задвижват и управляват посредством безконечни вериги и чиито категории С1 до С5 се определят по аналогия на категориите от Т1 до Т5.

3.   Категория R: Ремаркета

 Категория R1: ремаркета, при които сумата на технически допустимите маси на ос е по-малка от или равна на 1 500 kg.

 Категория R2: ремаркета, при които сумата на технически допустимите маси на ос превишава 1 500 kg, но не е по-голяма от 3 500 kg.

 Категория R3: ремаркета, при които сумата на технически допустимите маси на ос превишава 3 500 кг, но не е по-голяма от 21 000 kg.

 Категория R4: ремаркета, при които сумата на технически допустимите маси на ос е по-голяма от 21 000 kg.

Всяка категория ремаркета включва също така и индекси „а“ или „b“, в съответствие с неговата проектна скорост:

 „а“ за ремаркета с максимална проектна скорост по-малка от или равна на 40 km/h,

 „b“ за ремаркета с максимална проектна скорост по-голяма от 40 km/h.

Пример: Rb3 е категория ремаркета, при която сумата на технически допустимите маси на ос превишава 3 500 kg, но е по-малка от или равна на 21 000 kg; ремаркетата от тази категория са проектирани да бъдат теглени от трактор от категория Т5.

4.   Категория S: Сменяемо оборудване, което се тегли

 Категория S1: \Прикачно сменяемо оборудване, предназначено да се използва в земеделието или в горското стопанство; сумата на технически допустимите маси на ос при това оборудване е по-малка от или равна на 3 500 kg.

 Категория S2: Прикачно сменяемо оборудване, предназначено да се използва в земеделието или горското стопанство; сумата на технически допустимите маси на ос при това оборудване е по-голяма от 3 500 kg.

Всяка категория прикачно сменяемо оборудване включва също така и индекси „а“ или „b“, в съответствие с неговата проектна скорост:

 „а“ за прикачно сменяемо оборудване с максимална проектна скорост по-малка или равна на 40 km/h,

 „b“ за прикачно сменяемо оборудване с максимална проектна скорост по-голяма от 40 km/h.

Пример: Sb2 е категория прикачно сменяемо оборудване, чиято сума на технически допустимите маси на ос превишава 3 500 kg;оборудването от тази категория е проектирано да бъде теглено от трактор от категория Т5.

Б.   Определение на типовете превозни средства

1.   Колесни трактори:

По смисъла на настоящата директива:

„тип“ означава трактори от същата категория, които не се различават най-малко по отношение на следните важни аспекти:

 производител;

 маркировка на типа, поставена от производителя;

 основни характеристики на конструкцията и дизайна:

 

 носеща част/шаси със странични елементи/шарнирно шаси (очевидни и фундаментални разлики),

 двигател (вътрешно горене/електрически/хибриден),

 мостове (брой);

„вариант“ означава трактори от един и същи тип, които не се различават най-малко по отношение на следните важни аспекти:

 двигател:

 

 принцип на действие,

 брой и устройство на цилиндрите,

 различия в мощността, които не трябва да са по-големи от 30 % (най-високата мощност трябва да е 1,3 пъти по-голяма най-малката),

 различия в капацитета на цилиндрите, които не трябва да са по-големи от 20 % (най-високата стойност трябва да е 1,2 пъти по-голяма най-малката);

 задвижващи мостове (брой, разположение, свързване);

 управляващи мостове (брой и разположение);

 максимална маса на товара – допустими са различия не по-големи от 10 %;

 трансмисия (тип);

 защитна конструкция срещу преобръщане;

 спирачни оси (брой);

„версия“ на един вариант означава трактори, които се състоят от комбинация от детайли, показани в информационния пакет в съответствие с приложение I.

2.

Верижни трактори: същото както при колесните трактори.

3.

Ремаркета:

„Тип“ означава ремаркета от една и съща категория, които не се различават най-малко по отношение на следните важни аспекти:

 производител;

 маркировка на типа, поставена от производителя;

 съществени характеристики на конструкцията и дизайна;

 носеща част/шаси със странични елементи/шарнирно шаси (очевидни и фундаментални разлики), двигател (вътрешно горене/електрически/хибриден),

 мостове (брой);

„вариант“ означава трактори от един и същи тип, които не се различават най-малко по отношение на следните важни аспекти:

 управляващи мостове(брой, разположение, свързване);

 максимална маса на товара – допустими са различия не по-големи от 10 %;

 спирачни оси (брой);

4.

Прикачно сменяемо оборудване: същото както при ремаркетата.

ГЛАВА Б

Списък на изискванията за целите на типовото одобрение на ЕО на превозни средства

Част I

Списък на специалните директивиПредмет

Основни директиви и приложения

ОВ L

Приложимост

(за Т4 и С4 виж допълнение 1)

Т1

Т2

Т3

Т5

С

R

S

1.1.

Максимална маса в натоварено състояние

74/151/ЕИО I

84, 28.3.1974 г., стр. 25

Х

Х

Х

Х

(Х)

(Х)

(Х)

1.2.

Регистрационен номер

74/151/ЕИО II

Х

Х

Х

Х

I

(Х)

(Х)

1.3.

Резервоар

74/151/ЕИО III

Х

Х

Х

Х

I

1.4.

Маса на баласта

74/151/ЕИО IV

Х

Х

 

(Х)

I

1.5.

Звуково предупредително устройство

74/151/ЕИО V

Х

Х

Х

Х

I

1.6.

Ниво на звука (външно)

74/151/ЕИО VI

Х

Х

Х

(Х)

I

2.1.

Максимална скорост

74/152/ЕИО приложение, точка 1

84, 28.3.1974 г., стр. 33

Х

Х

Х

(Х)

I

2.2.

Товарни платформи

74/152/ЕИО приложение, точка 2

Х

Х

Х

(Х)

I

3.1.

Огледала за обратно виждане

74/346/ЕИО

191, 15.7.1974 г., стр. 1

Х

Х

 

(Х)

I

4.1.

Зрително поле и чистачки на предното стъкло

74/347/ЕИО

191, 15.7.1974 г., стр. 5

Х

Х

Х

(Х)

I

5.1.

Кормилно управление

75/321/ЕИО

147, 9.6.1975 г., стр. 24

Х

Х

Х

(Х)

(Х)

6.1.

Електромагнитна съвместимост

75/322/ЕИО

147, 9.6.1975 г., стр. 28

Х

Х

Х

Х

I

7.1.

Спирачни устройства

76/432/ЕИО

122, 8.5.1976 г., стр. 1

Х

Х

Х

(Х)

(Х)

(Х)

 
 

71/320/ЕИО

202, 6.9.1971 г., стр. 37

Х

8.1.

Места за пътници

76/763/ЕИО

262, 27.9.1976 г., стр. 135

Х

Х

(Х)

I

9.1.

Нива на звука (вътрешни)

77/311/ЕИО

105, 28.4.1977 г., стр. 1

Х

Х

Х

(Х)

I

10.1.

Защитни конструкции срещу преобръщане (ROPS)

77/536/ERF

220, 29.8.1977 г., стр. 1

Х

(Х)

(Х)

12.1.

Място за водача

78/764/ЕИО

255, 18.9.1978 г., стр. 1

Х

Х

Х

(Х)

(Х)

13.1.

Светлинна инсталация

78/933/ЕИО

325, 20.11.1978 г., стр. 16

Х

Х

Х

(Х)

I

(Х)

(Х)

14.1.

Светлини и светлинни сигнализиращи устройства

79/532/ЕИО

145, 13.6.1979 г., стр. 16

Х

Х

Х

Х

Х

(Х)

(Х)

15.1.

Съединителни и реверсивни механизми

79/533/ЕИО

145, 13.6.1979 г., стр. 20

Х

Х

Х

(Х)

I

16.1.

Предпазни конструкции срещу преобръщане (ROPS) (изпитване в статично положение)

79/622/ЕИО

179, 17.7.1979 г., стр. 1

Х

(Х)

I

17.1.

Оперативно пространство, достъп до мястото на водача

80/720/ЕИО

194, 28.7.1980 г., стр. 1

Х

Х

(Х)

I

18.1.

Приспособления за задвижване

86/297/ЕИО

186, 8.7.1986 г., стр. 19

Х

Х

Х

►M7  X ◄

I

19.1.

Предпазни конструкции срещу преобръщане в задната част на трактора (трактори с тясна колея)

86/298/ЕИО

186, 8.7.1986 г., стр. 26

Х

(Х)

I

20.1.

Инсталиране на задвижващите устройства

86/415/ЕИО

240, 26.8.1986 г., стр. 1

Х

Х

Х

(Х)

I

21.1.

Защитни конструкции срещу преобръщане в предната част на трактора (трактори с тясна колея)

87/402/ЕИО

220, 8.8.1987 г., стр. 1

Х

(Х)

I

22.1.

Размери и маса на ремаркето

89/173/ЕИО I

67, 10.3.1989 г., стр. 1

Х

Х

Х

(Х)

I

(Х)

(Х)

22.2.

Стъкла

89/173/ЕИО III

Х

Х

Х

I

 
 

92/22/ЕИО

129, 14.5.1992 г., стр. 11

Х

22.3.

Регулатор на скоростта

89/173/ЕИО II, 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

22.4.

Защита за задвижващите компоненти

89/173/ЕИО II, 2

Х

Х

Х

(X)

I

22.5.

Механични свързвания

89/173/ЕИО IV

Х

Х

Х

(X)

I

(X)

(X)

22.6.

Табела с регистрационния номер

89/173/ЕИО V

Х

Х

Х

(X)

I

(X)

(X)

22.7

Свързване наспирачките наремаркето

89/173/ЕИО VI

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

23.1

Вредни емисии

2000/25/ЕО

173, 12.7.2000 г., стр. 1

Х

Х

Х

X

X

24.1.

Гуми (1)

[ ……/ ……/ЕО]

Х

Х

Х

Х

(Х)

(Х)

25.1.

Стабилност (1)

[ ……/ ……/ЕО]

SD

26.1.

►M3  Устройства за закрепване на предпазни колани (3)  ◄

76/115/ЕИО

24, 30.1.1976 г., стр. 6

Х

Х

Х

Х

Х

27.1.

Предпазни колани

77/541/ЕИО

220, 29.8.1977 г., стр. 95

Х

28.1.

Реверсиращ механизъм и скоростометър

75/443/ЕИО

196, 26.7.1975 г., стр. 1

Х

29.1.

Система за задържане на впръскването

91/226/ЕИО

103, 23.4.1991 г., стр. 5

Х

(Х)

30.1.

Устройства за ограничаване на скоростта

92/24/ЕИО

129, 14.5.1992 г., стр. 154

Х

31.1.

Задни защитни конструкции (1)

[ ……/ ……/ЕО]

-

SD

32.1.

Допълнителна защита

89/297/ЕИО

124, 5.5.1989 г.

Х

(Х)

(1)   Докато се чака да бъдат приети директиви относно гумите, стабилността и задните защитни конструкции, отсъствието на отделна директива по тези въпроси не възпрепятства предоставянето на типово одобрение за цялото превозно средство.

(2)   В типовото одобрение на ЕО, скобите трябва да се махнат.

(3)   Минималният брой места за устройства, изискван за трактори от категории T1, T2, T3, C1, C2 и C3 е две, установен с приложение I, допълнение I към Директива 76/115/ЕИО за гледащите напред централни седалки на превозни средства от категория N3. За тези категории от трактори се прилагат тестовите натоварвания, предвидени в точки 5.4.3 и 5.4.4 от приложение I към посочената директива за превозни средства от категория N3.

Легенда:

Х = приложима такава каквато е

(Х) = приложима в изменена форма (2)

SD = отделна директива

— = не се прилага

I = същото както при Т, в съответствие с категорията

Част II. А

В следващата таблица са посочени специалните директиви, отнасящи се до „моторните превозни средства“ (в най-актуалната версия в сила към датата на типовото одобрение на ЕО), които могат да бъдат приложени вместо съответните специални директиви, отнасящи се до „селскостопанските и горските трактори“.Номер от таблицата в част I

(специални директиви)

Номер на основната директива за „моторни превозни средства“

ОВ L

1.5.

Звукови предупредителни устройства

70/388/ЕИО

176, 10.8.1970 г., стр. 12

1.6.

(Външни) нива на звука

70/157/ЕИО

42, 23.2.1970 г., стр. 16

4.1.

Зрително поле и чистачки на предното стъкло

77/649/ЕИО

284, 10.10.1978 г., стр. 11

5.1.

Кормилно управление

70/311/ЕИО

133, 18.6.1970 г., стр. 10

6.1.

Потискане на радио смущенията

72/245/ЕИО

152, 6.7.1972 г., стр. 15

7.1.

Спирачни устройства

71/320/ЕИО

202, 6.9.1971 г., стр. 37

14.1.

Задни светлоотражатели

76/757/ЕИО

262, 27.9.1976 г., стр. 32

14.1.

Задни фарове

76/758/ЕИО

262, 27.9.1976 г., стр. 54

14.1.

Мигачи

76/759/ЕИО

262, 27.9.1976 г., стр. 71

14.1.

Светлина над табелката с регистрационния номер

76/760/ЕИО

262, 27.9.1976 г., стр. 85

14.1.

Предни фарове

76/761/ЕИО

262, 27.9.1976 г., стр. 96

14.1.

Дълги предни фарове

76/761/ЕИО

-

14.1.

Предни фарове за мъгла

76/762/ЕИО

262, 27.9.1976 г., стр. 122

14.1.

Задни фарове за мъгла

77/538/ЕИО

220, 29.8.1977 г., стр. 60

14.1.

Реверсивни светлини

77/539/ЕИО

220, 29.8.1977 г., стр. 72

22.2.

Защитни стъкла

92/22/ЕИО

129, 14.5.1992 г., стр. 11

23.1.

Вредни емисии

88/77/ЕИО

36, 9.2.1988 г., стр. 33

Част II. Б

Следните регламенти, взети от приложението към Ревизираното споразумение от 1958 г., и приети в техните последни версии от Общността в качеството ѝ на страна по споменатото споразумение на датата на типовото одобрение на ЕО съгласно съответните специални директиви, могат да се приложат вместо съответните специални директиви относно „селскостопанските трактори“ и тези относно „моторните превозни средства“ в таблицата в част II. А.Номерът от таблицата в част I

(специални директиви)

Номер на регламента на ИКЕ на ООН

1.5.

Звукови предупредителни устройства

R 28

1.6.

(Външни) нива на звука

R 51

4.1.

Зрително поле и чистачки на челното стъкло

R 71

5.1.

Кормилно управление

R 79

6.1.

Потискане на радиосмущенията

R 10

7.1.

Спирачни устройства

R 13

13.1.

Светлинна инсталация

R 86 (1)

14.1.

Задни светлоотражатели

R 3

14.1.

Задни фарове

R 7

14.1.

Мигач

R 6

14.1.

Светлина над табелката с регистрационния номер

R 4

14.1.

Предни фарове

R 1 — R 8 — R 20 — R 98

14.1.

Дълги предни фарове

R 1 — R 8 — R 20 — R 98

14.1.

Предни фарове за мъгла

R 19

14.1.

Задни фарове за мъгла

R 38

14.1.

Реверсивни светлини

R 23

22.2.

Защитни стъкла

R 43 (2)

23.1.

Вредни емисии

R 49/R 96 (3)

(1)   Само по отношение на етапите, посочени в съответната директива.

(2)   С изключение на гланцираните челни стъкла.

(3)   Само за устройствата, посочени в съответната директива.

▼M3

Част II.В

Съответствие със стандартизираните кодове на ОИСР

Тестовите бюлетини (пълни), които отговарят на посочените по-долу кодове на ОИСР, могат да бъдат използвани вместо докладите за тестове, изготвени в съответствие с приложимите специални директиви.Номер, посочен в таблицата в част I (специални директиви)

Предмет

Кодове по ОИСР (1)

10.1

77/536/ЕИО

Официални тестове на предпазни конструкции за селскостопански и горски трактори (динамично тестване)

Код 3

26.1

76/115/ЕИО

16.1

79/622/ЕИО

Официални тестове на предпазни конструкции за селскостопански и горски трактори (статично тестване)

Код 4

26.1

76/115/ЕИО

19.1

86/298/ЕИО

Официални тестове на предпазни конструкции със задно окачване за теснолинейни, колесни селскостопански или горски трактори

Код 7

26.1

76/115/ЕИО

21.1

87/402/ЕИО

Официални тестове на предпазни конструкции с предно окачване за теснолинейни, колесни селскостопански или горски трактори

Код 6

26.1

76/115/ЕИО

 

SD (2)

Официални тестове на предпазни конструкции за проправящи път селскостопански и горски трактори

Код 8

26.1

76/115/ЕИО

(1)   Протоколите от изпитване трябва да са в съответствие с Решение C(2008) 128 на Съвета на ОИСР от октомври 2008 г. За равностойни могат да бъдат признати само протоколи от изпитване на закрепването на предпазните колани, ако те са били подложени на изпитване. Протоколите от изпитване, които съответстват на Кодовете съгласно Решение C(2000)59 на Съвета на ОИСР, последно изменено с Решение C(2005)1 на Съвета на ОИСР, остават в сила. Новите протоколи от изпитване се основават на новата версия на Кодовете, считано от датата на транспониране на настоящата директива.

(2)   SD: регулират се от специална директива.

▼B

Допълнение 1

ЧАСТ I

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА СПЕЦИАЛНА УПОТРЕБА И СПИСЪК НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТИПОВОТО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

В следствие на необходимостта да функционират при специфични ситуации, съществуват следните превозни средства за специални цели:

1.   Т4 трактори

1.1.   Т4. 1 Трактори с висок просвет от земята

Трактори, проектирани да работят с високорастящи земеделски култури, такива като лозите. Те се характеризират с издигнато шаси или издигната част от шасито, което им позволява да се движат напред успоредно на растенията, като левите и десните колела са от двете страни на една или повече редици от насажденията. Те са предназначени да носят или да задействат инструменти, които могат да бъдат монтирани отпред, между осите, на гърба или на платформа. Когато тракторът е в положение за работа, просветът от земята, който е перпендикулярен на редиците растителни насаждения, е по-голям от 1 000 mm. Когато отношението на височината, на която се намира центърът на гравитация на трактора ( 31 ) (измерена по отношение на земята, при нормално монтирани гуми) и средното минимално разстояние на коловоза е по-голямо от 0,90, максималната проектна скорост не трябва да превишава 30 km/h

1.2.   Т4.2 Извънгабаритни трактори

Трактори, характеризиращи се с големи размери, които са предвидени преди всичко за работа в големи по площ земеделски стопанства.

1.3.   Т4.3 Трактори с нисък просвет от земята

Селскостопански или горски трактори на четири колела, чието сменяемо оборудване е предвидено за употреба в земеделието или горското стопанство, които се характеризират с опорна рамка, снабдена с едно или няколко приспособления за задвижване, имат технически допустима маса не по-голяма от 10 тона и при които съотношението на тази маса към максималната маса в ненатоварено състояние по време на работа е по-малко от 2,5. В допълнение, центърът на гравитация при тези трактори (31)  (измерено по отношение на земята, при нормално монтирани гуми) се намира на височина по-малка от 850 mm.

2.   Категория С4

С4.1: Гъсенични (верижни) трактори с висок просвет от земята: дефинират се по аналогия с категория Т4.1.

ЧАСТ II

ПРИЛОЖИМОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДИРЕКТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИПредмет

Основни директиви и приложения

Приложимост

Т4.1

Т4.2

Т4.3

С4.1

1.1.

Максимална маса в натоварено състояние

74/151/ЕИО I

Х

Х

Х

Х

1.2.

Табелка с регистрационния номер

74/151/ЕИО II

(Х)

(Х)

Х

(Х)

1.3.

Резервоар за гориво

74/151/ЕИО III

Х

Х

Х

Х

1.4.

Маса на баласта

74/151/ЕИО IV

Х

Х

Х

Х

1.5.

Звуково предупредително устройство

74/151/ЕИО V

Х

Х

Х

Х

1.6.

Ниво на звука (външно)

74/151/ЕИО VI

(Х)

(Х)

Х

(Х)

2.1.

Максимална скорост

74/152/ЕИО приложение, параграф 1

Х

Х

Х

Х

2.2.

Товарни платформи

74/152/ЕИО приложение, параграф 2

(Х)

Х

►M7  X ◄

(Х)

3.1.

Огледала за обратно виждане

74/346/ЕИО

(Х)

Х

Х

(Х)

4.1.

Зрително поле и чистачки на челното стъкло

74/347/ЕИО

(Х)

(Х)

Х

(Х)

5.1.

Кормилно управление

75/321/ЕИО

Х

Х

Х

SD

6.1.

Електромагнитна съвместимост

75/322/ЕИО

Х

Х

Х

Х

7.1.

Спирачни устройства

76/432/ЕИО

(Х)

Х

Х

(Х)

8.1.

Места за пътници

76/763/ЕИО

Х

Х

Х

Х

9.1.

Нива на звука (вътрешни)

77/311/ЕИО

(Х)

Х

Х

(Х)

10.1.

Защитни конструкции срещу преобръщане (ROPS)

77/536/ЕИО

SD

Х

Х

SD

12.1.

Място за водача

78/764/ЕИО

(Х)

Х

Х

(Х)

13.1.

Светлинна инсталация

78/933/ЕИО

(Х)

(Х)

Х

(Х)

14.1.

Светлини и светлинни сигнализиращи устройства

79/532/ЕИО

Х

Х

Х

Х

15.1.

Теглително-прикачни устройства за ремаркета и реверсивни механизми

79/533/ЕИО

(Х)

Х

Х

(Х)

16.1.

Защитни конструкции срещу преобръщане (ROPS) (изпитване в статично положение)

79/622/ЕИО

SD

Х

Х

SD

17.1.

Оперативно пространство, достъп до мястото на водача

80/720/ЕИО

(Х)

(Х)

►M7  X ◄

(Х)

18.1.

Приспособления за задвижване

86/297/ЕИО

Х

Х

Х

Х

19.1.

Защитни конструкции срещу преобръщане в задната част на трактора (трактори с тясна колея)

86/298/ЕИО

20.1.

Инсталиране на контролните устройства

86/415/ЕИО

Х

Х

Х

Х

21.1.

Защитни конструкции срещу преобръщане в предната част на трактора (трактори с тясна колея)

87/402/ЕИО

22.1.

Размери и тегло на ремаркето

89/173/ЕИО I

(Х)

Х

Х

(Х)

22.2.

Стъкла

89/173/ЕИО III

Х

Х

Х

Х

22.3.

Регулатор на скоростта

89/173/ЕИО II, 1

Х

Х

Х

Х

22.4.

Защита за задвижващите компоненти

89/173/ЕИО II, 2

(Х)

Х

Х

(Х)

22.5.

Механични свързвания

89/173/ЕИО IV

Х

(Х)

Х

Х

22.6.

Табела с регистрационния номер

89/173/ЕИО V

Х

Х

Х

Х

22.7.

Свръзка на спирачките с ремаркето

89/173/ЕИО VI

Х

(Х)

Х

Х

23.1.

Вредни емисии

2000/25/ЕО

Х

Х

Х

Х

24.1.

Гуми (1)

[……./ ……/ЕО]

SD

SD

SD

25.1.

Стабилност (1)

[……./ ……/ЕО]

SD

SD

(1)   Докато се чака да бъдат приети директиви относно гумите и стабилността, отсъствието на специална директива по тези въпроси не възпрепятства предоставянето на типово одобрение за цялото превозно средство.

(2)   За типовото одобрение на ЕО, скобите трябва да се махнат.

Легенда:

Х = приложима такава каквато е

(Х) = приложима в изменена форма (2)

SD = специална директива

— = не се прилага

I = същото както при Т в съответствие с категорията

Допълнение 2

ПРОЦЕДУРИ, КОИТО СЪПЪТСТВАТ ТИПОВОТО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

1. В случай на направено заявление съгласно член 3 (в съответствие с приложение I, образец Б), компетентният орган за типовото одобрение на ЕО:

а) проверява дали типовите одобрения на ЕО за компоненти и типовите одобрения на ЕО, издадени в изпълнение на специалните директиви, са приложими и подготвя провеждането на изпитвания и проверки, изисквани във всяка от специалните директиви, които не са предмет на тези одобрения;

б) удостоверява, след като разгледа документацията, дали спецификацията(ите) и данните за превозното средство, съдържащи се в част I на информационния документ за превозното средство, присъстват в информационните пакети или в протоколите за одобрение на предоставените одобрения съгласно приложимите специални директиви; когато някой номер на рубрика от част I на информационния документ не е включен в информационния пакет на одобренията, издадени в съответствие с някоя от специалните директиви, той потвърждава, че съответната част или характеристика отговаря на сведенията от досието на производителя;

в) извършва или организира извършването, върху образец на превозни средства от типа за одобряване, инспекции на компоненти и на системи, за да потвърди дали превозното средство(а) е/са конструирани съгласно съответните данни, съдържащи се в оригиналния информационен пакет по отношение на одобренията, издадени в изпълнение на всяка от специалните директиви;

г) когато това е приложимо, извършва или организира извършването на съответните проверки по монтажа по отношение на отделните технически звена.

2. Броят на инспектираните превозни средства за целите на параграф1, точка „в“ трябва да бъде достатъчен, за да позволи да бъде извършена необходимата проверка на различните комбинации, които ще бъдат одобрени, в съответствие със следните критерии:

 двигател

 предавателна кутия

 задвижващи оси (брой, разположение, свързване)

 оси на кормилното управление (брой и разположение)

 спирачни оси (брой)

 конструкция за защита срещу преобръщане.

3. В случай на заявление, подадено в изпълнение на член 3 (в съответствие с приложение I, образец А), компетентният орган за типовото одобрение на ЕО:

а) подготвя провеждането на необходимите изпитвания и проверки, които се изискват във всяка от приложимите специални директиви;

б) проверява дали превозното средство отговаря на сведенията, съдържащи се в информационното досие и дали отговаря на техническите изисквания на всяка от приложимите специални директиви;

в) извършва или организира извършването, по целесъобразност, на необходимите проверки по монтажа по отношение на отделните технически звена.

ГЛАВА В

СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО ЗА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

ОБРАЗЕЦ: (максимален формат: А4 (210 mm × 297 mm) или папка във формат А4)

ЧАСТ I

Страница 1Печат на административния орган за типово одобрение на ЕОСъобщение относно:типово одобрение (1)комлдектованo (1)продължаване на одобрението (1)долъдненo (1)отказ да бъде предоставено (1)неокомлдектованo (1)одобрение на тип превозно средствоотмяна на одобрението (1)с пълни и непълни варианти (1)със завършени и незавършени варианти (1)в изпълнение на Директива 2003/37/ЕО, последно изменена с Директива …/…/ЕОНомер на типовото одобрение на ЕО: …Основание за продължаване: …0.ОБЩИ ДАННИ0.1.Марка (и) (регистрирана от производителя): …0.2.Тип (да се посочат вариантите и версиите): …Търговско наименование(я)(2): …0.2.1.0.3.Начини за идентификация на типа, ако е отбелязано върху превозното средство: …0.3.1.Табела на производителя местоположение и метод на прикрепяне): …0.3.2.Идентификационен номер на шасито (местоположение): …Категория на превозното средство (3): …0.4.(1) Ненужното се зачерква.(2)Ако този компонент не е известен по време на одобряването, той трябва да бъде попълнен по време на последната фаза преди превозното средство да бъде пуснато на пазара.(3) Съгласно определението в приложение II, глава А към Директива 2003/37/ЕО.

Страница 2Име и адрес на производителя на цяло превозно средство (1): …0.5Име и адрес на производителя на базово превозно средство (1): …Име и адрес на производителя на последната фаза от комплектоването на все още незавършеното превозно средство (1):…Име и адрес на производителя на комплектовано превозно средство (1): …0.8Наименование(я) и адрес(и) на монтажните завод(и): …Аз, долуподписаният, с настоящето удостоверявам, че характеристиката от производителя в приложения информационен документ на превозното средство(а), описано(и) по-горе (образец на всяко превозно средство е бил избран от органа, издаващ типово одобрение на ЕО и е бил предоставен от производителя като прототип на типа на превозното средство), е точна и че приложените резултати от изпитванията се отнасят до типа на превозното средство.За цели и комплектовани превозни средства) варианти (1)1.Типът на превозното средство отговаря/не отговаря (1) на изискванията на всички приложими в случая отделни директиви.За незавършени превозни средства (1)2.Типът на превозното средство отговаря/не отговаря (1) на изискванията на всички приложими в случая отделни директиви, посочени в таблицата на страница 3.Типово одобрение на ЕО се предоставя/отказва/отменя. (1)3.4.Типовото одобрение на ЕО се предоставя съгласно член 11 от Директива 2003/37/ЕО и е валидно до …… ден/месец/година.……(Място)(Дата)…(Подпис)Приложения: Информационно досие (вкл. част II и част III (в зависимост от случая) от информационния документ образец Б).Резултати от изпитваниятаИмето(ната) и спесименът(ите) на подписа на лицето(а), упълномощени да подписват сертификата за съответствие и заявление за длъжността, която то/те заема(т) в организацията.NB:Ако този образец се използва за типово одобрение на ЕО в изпълнение на членове 9 — 11 от Директива 2003/37/ЕО, той не може да бъде озаглавен Сертификат за типово одобрение на ЕО за превозно средство, с изключение на случая, посочен в член 11, след като Комисията е одобрила протокола.(1) Ненужното се зачерква.

Страница 3Когато става въпрос за комплектовани или допълнени превозни средства или варианти, това типово одобрение се основава на типовотоодобрение(я) на ЕО за неокомплектовани превозни средства, посочени по-долу:Фаза 1:Производител на базовото превозно средство:Номер на типовото одобрение на ЕО: …Дата: …Вариантите, които се разглеждат: …Фаза 2:Производител:Номер на типовото одобрение на ЕО: …Дата: …Вариантите, които се разглеждат: …Фаза 3:Производител:Номер на типовото одобрение на ЕО: …Дата: …Вариантите, които се разглеждат: …Когато типовото одобрение на ЕО се отнася до един или повече незавършени варианти, да се посочат вариантите, които са комплектовани или допълнени: …Списък на изискванията, които са приложими спрямо типа на типово одобреното незавършено превозно средство или неговите варианти.(В зависимост от случая, се взима под внимание обхватът и най-новите изменения и допълнения във всяка от отделните директиви, посочени по-долу).Вариант(и), които се разглеждатЗаглавиеДирективаПоследно изменениеПредмет

Страница 4В случаите на типово одобрение на ЕО на превозни средства за специални цели или, когато типовото одобрение на ЕО е издадено съгласно член 11 от Директива 2003/37/ЕО, се прави списък на направените изключения или на взетите специални мерки.Вид на типовото одобрение на ЕО и естество на направените изключенияВариант(и), които се разглеждатЗаглавиеПредмет

ЧАСТ II

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА

(попълват се от компетентния орган за типовото одобрение на ЕО и се прилагат към сертификата за типово одобрение на ЕО на трактора)

1.   Резултати от изпитванията върху нивото на звука (външно)

Номер на основната директива и последните изменения, които се отнасят до типовото одобрение на ЕО. За директива, която се прилага на два или повече етапа, да се посочи етапът: …Вариант/версия

В движение:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

В статично положение:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Обороти на двигателя

… min-1

… min-1

… min-1

▼M9

2.   Резултати от изпитванията за емисиите на отработилите газове

Номер на основната директива и последното изменение, отнасящо се до одобряването на типа на ЕО. За директива, която има два или повече етапа на прилагане, се посочва кой етап:

Вариант/версия: …

а) Резултати от окончателни NRSC/ESC/WHSC изпитвания (31) , включващи КВ (g/kWh) 

Вариант/версия

Вариант/версия

Вариант/версия

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

б) Резултати от окончателни NRTC/ETC/WHTC изпитвания ( 32 ), включващи КВ (g/kWh) ( 33 ) 

Вариант/версия

Вариант/версия

Вариант/версия

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2 при изпитване NRTC при загрят двигател

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Работа при изпитване NRTC при загрят двигател

… kWh

… kWh

… kWh

▼B

3.   Ниво на звука, което се долавя от водача

Номер на основната директива и последните изменения, които се отнасят до типовото одобрение на ЕО. За директива, която се прилага на два или повече етапа, да се посочи и етапа на приложение: …Вариант/версия

 

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Метод на изпитване, който е използван (приложение I или II към Директива 77/311/ЕИО на Съвета)

Допълнение 1

СИСТЕМА, ПО КОЯТО СЕ НОМЕРИРАТ СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

Сертификатите за типово одобрение на ЕО се номерират в съгласно долуописания метод.

1.

Номерът на одобрението се състои от четири части, когато се одобряват комплектовани превозни средства и от пет части, когато се одобряват системи, компоненти и отделни технически звена, в съответствие с изискванията, посочени по-долу.

 Раздел 1: малка буква „е“, последвана от отличителния номер на държавата-членка, която е предоставила типовото одобрение:

 1 за Германия; 2 Франция; 3 за Италия; 4 за Нидерландия; 5 за Швеция; 6 за Белгия; ►M1  7 за Унгария; 8 за Чешката република; ◄ 9 за Испания; 11 за Обединеното кралство; 12 за Австрия; 13 за Люксембург; 17 за Финландия; 18 за Дания; ►M4  19 за Румъния; ◄ ►M1  20 за Полша; ◄ 21 за Португалия; 23 за Гърция; 24 за Ирландия; ►M1   ►M8  25 за Хърватия; ◄ 26 за Словения; 27 за Словакия; 29 за Естония; 32 за Латвия; ►M4   34 за България; ◄ 36 за Литва; CY за Кипър; МТ за Малта. ◄

 Раздел 2: номер на основната директива: …

 Раздел 3: номер на последната директива, с която са направени изменения, които се отнасят до одобрението: …

 В случай на одобрения на превозни средства, настоящата директива (Директива 2003/37/ЕО) е последната, която прави изменения в това отношение.

 В случай на предоставяне на одобрения съгласно специални директиви, настоящата директива е последната, която съдържа специфични разпоредби, на които трябва да отговарят системата, компонента или отделното техническо звено.

 Когато директива съдържа различни дати на влизане в сила, които се отнасят до различни технически стандарти, се добавя буква от азбуката. Тази буква ще посочва специфичното техническо изискване, въз основа на което е било предоставено одобрението.

 Раздел 4: четири-цифрен последователен номер (който започва с нули), който обозначава номера на одобрението. Последователността започва от 0001 за всяка основна директива.

 Раздел 5: двуцифрен последователен номер (който започва с нули), който обозначава номера на продължението. Последователността започва от 00 за всеки номер на основното одобрение.

2.

Когато се одобрява превозно средство, раздел 2 се пропуска.

3.

Раздел 5 се пропуска единствено в табелите, установени със закон.

4.

Пример за трето одобрение на система (което не може да бъде продължавано), издадено от Франция в съответствие с Директива 80/720/ЕИО: е 2*80/720*88/414*0003*00.

в случай на директива, включваща два етапа на приложение, а именно А и Б.

5.

Пример за второ продължаване на одобрение на четвърто превозно средство, издадено от Обединеното Кралство: е 11*97/54*0004*02.

в който случай Директива 97/54/ЕО е последната директива, която изменя членовете на рамковата директива.

6.

Пример за номер на одобрение, отпечатан върху табелката(ите) с регистрационния номер на превозното средство: е 11*97/54*0004.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

СЕРТИФИКАТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО

ЧАСТ I

Образци

(максимален формат: А4 (210 mm × 297 mm) или документи, сгънати до формат А4)

(Сертификатът трябва да бъде написано върху бланка на производителя, съдържаща печатен текст с неговото име и адрес, за да се избегне каквато и да е възможност за фалшификация. За тази цел, то трябва да бъде отпечатано върху хартия, защитена или посредством цветни графики, или с воден знак, съответстващи на идентификационния знак на производителя.)

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО

за комплектовани/допълнени превозни средства ( 34 )

Страница 1Аз, долуподписаният: …(Пълното име)с настоящето удостоверявам, че следното превозно средство:0.1.Марка(и) (регистрирани от производителя): …0.2.Тип (да се посочат всички варианти и версии): …0.2.1.Търговско наименование(я) (по целесъобразност): …0.3.Средство за идентифициране на типа, ако е отбелязано върху превозното средство: …0.3.1.Табела на производителя (разположение и метод на прикрепяне): …0.3.2.Идентификационен номер на шасито (разположение): …0.4.Категория на превозното средство: …0.5.Име и адрес на производителя: …0.6.Разположение на табелките с регистрационния номер: …Фаза 1: Базово превозно средство:Производител: …Номер на типовото одобрение на ЕО: …Дата: …Фаза 2:Производител: …Номер на типовото одобрение на ЕО: …Дата: …

Страница 2Идентификационен номер на превозното средство: …Цифров или буквен идентификационен код: …в съответствие с типа(овете) на превозното средство, описани в одобрението(ята), съответства във всяко отношение на типа, описан сНомера на типовото одобрение на ЕО: …Дата …Превозното средство може да получи постоянна регистрация, без да са необходими по-нататъшни одобрения, за дясно/ляво движение (1).……(Място)(Дата)……(Подпис)(Длъжност)Приложение: (само в случаите на типове превозни средства, произвеждани на няколко етапа): сертификат за съответствие за всеки етап.(1) Ненужното се зачерква.

Страница 3Комплектовани/допълнени трактори (1)A1.Общи характеристики на конструкцията на трактораБрой на осите и колелата (1): …1.1.от които:1.1.3.Задвижващи оси: …1.1.4.Спирачни оси: …Реверсивно управление: да/не (1)1.4.Трактор, проектиран за движение по пътя: отляво/отдясно (1)1.6.2.Маса и размери2.1.1.Маса(и) в ненатоварено състояние по време на движение:максимална: …минимална: …2.2.1.Максимална маса(и) на товара на трактора съгласно спецификацията на гумата:2.2.2.Разпределение на тази маса (тези маси) между осите: …2.2.3.1.Маса(и) и гума(и):Ос№Гуми(размери)Технически допустимата максимална маса на осМаксимално допустимо вертикално натоварване върху точката на прикачванеТовароподемност1232.3.Маса на баласта (обща маса, материал, брой на компонентите): …2.4.Технически допустимата маса, която може да се тегли:2.4.1.Ремарке, свързано с прикачно приспособление/прикачно сменяемо оборудване: … kg2.4.2.Полуремарке/прикачно сменяемо оборудване: … kg(1) Ненужното се зачерква.

Страница 42.4.3.Ремарке, свързано с централната ос (прикачно сменяемо оборудване): … kg2.4.4.Общата технически допустима маса (и) на комбинацията трактор — ремарке за всяка една от спирачните комбинации на ремаркето: … kg2.4.5.Максималната маса на ремаркето (прикачно сменяемото оборудване за теглене, която може да бъде теглена … kg2.4.6.Разположение на точката на прикачване:2.4.6.1.Височина на точката на прикачване над земята:2.4.6.1.1.Максимална височина: …mm2.4.6.1.2.Минимална височина: … mm2.4.6.2.Разстояние от вертикалната равнина, пресичаща оста на задната ос: … mmМеждуосово разстояние: … mm (1)2.5.Максимална и минимална коловозни ширини за всяка ос: …/… mm (1)2.6.Дължина: … mm (1)2.7.1.Ширина: … mm (1)2.7.2.Височина: … mm (1)2.7.3.3.Двигател3.1.1.Марка: …3.1.3.Начини за идентификация на типа, разположение на маркировката и метод за нейното прикрепяне: …3.1.6.Принцип на действие:искрово) запалване на горивно-въздушната смес от сгъстяване (2): …директно/индиректно впръскване (2): …два/четири такта (2): …3.1.7.Гориво:дизелово/бензин/втечнен нефтен газ/друго (2)3.2.1.2.Тип: …Номер на типовото одобрение на ЕО: …3.2.1.6.Брой на цилиндрите: …Обем на цилиндъра: … cm33.2.1.7.Номинална мощност на двигателя: … kW при … min-1 (3)3.6.3.6.1.Незадължително: Мощността при извода за задвижване(PTO) … kW (3) при … min-3 (номинална скорост при PTO) (в съответствие с Кодекс 1 или 2 на ОИСР, или ISO 789-1:1990)(1) Да се посочат минималните стойности.(2) Ненужното се зачерква.(3) Да се посочи използваният метод на изпитване.

►(1) M9  

Страница 54.Трансмисия4.5.Предавателна кутияБрой на коефициентите:предни: …задни: …4.7.Изчислена максимална проектна скорост: … km/h4.7.1.Измерена максимална скорост: … km/h7.Кормилно управлениеКатегория на кормилното управление: механично/с поддържаща мощност/серво управление (1)7.1.8.Спирачни устройства (кратко описание на спирачната система): …8.11.4.1.Свръхналягане в точката на прикачване: (еднолинейно): … kPa8.11.4.2.Свръхналягане в точката на прикачване: (двулинейно): … kPa10.Защитни конструкции срещу преобръщане, защита от атмосферното влияние, седалки, товарни платформи.Рамка/кабина (1):10.1.Марка(и):……Маркировка(и) на типовото одобрение на ЕО:……10.1.3.Рулетни щори:на предното/задното стъкло (1)сгъваеми/фиксирани (1)Марка(и):……Маркировка(и) на типовото одобрение на ЕО:……10.3.2.Седалка(и) за пътници:Брой: …(1) Ненужното се зачерква.

Страница 610.4.Товарна платформа:10.4.1.Размери: … mm10.4.3.Технически допустим товар: … kg11.Светлини и светлинни сигнални устройства11.2.Незадължителни устройства: …12.Разни12.2.Механично съединяване между трактора и ремаркето:12.2.1.Тип(ове):……12.2.2.Марка(и):……12.2.3.……Маркировка (и) на типовото одобрение на ЕО:12.2.4.Максимално хоризонтално натоварване (кг)…………Максимално вертикално натоварване(кг) (евентуално)Хидравличен подемник — съединяване в три точки: да/не (1)12.3.13.Външно ниво на звукаНомер на основната директива и последните изменения, които се отнасят до типовото одобрение на ЕО. За директива, която се прилага на два или повече етапа, да се посочи етапът: …13.1.в статично положение: … dB(A)13.2.по време на движение: … dB(A)Ниво на звука, което се улавя от водача (2)14.Номер на основната директива и последните изменения, които се отнасят до типовото одобрение на ЕО. За директива, която се прилага на два или повече етапа, да се посочи етапът: … dB(A)Вредни емисии (3)15.Номер на основната директива и последните изменения, които се отнасят до типовото одобрение на ЕО. За директива, която се прилага на два или повече етапа, да се посочи …15.1.Резултати от изпитваниятаCO: … g/kWhHC: … g/kWhNOx: … g/kWhПушек (х): … m-1Частици: … g/kWh(1) Ненужното се зачерква.(2) Да се посочи използвания метод на изпитване.(3) Да се посочат минималните стойности.

►(1) M9  

Страница 7Резултати от изпитванията (*)15.2.CO: … g/kWhNMHC: … g/kWhNOx: … g/kWhЧастици: … g/kWhCH4: … g/kWh16.Конска сила(и) или клас(ове)в съответствие с данъчното законодателствоИталия: …Франция: …Испания: …Белгия: …Германия: …Люксембург: …Дания: …Нидерландия: …Гърция: …Обединеното кралство: …Ирландия: …Португалия: …Австрия: …Финландия: …Швеция: …Забележки (1) …17.(*) Ако е приложимо.(1) Все пак, всякаква информация, която се изисква по отношение на различните области или незадължителни стойности и взаимовръзки (по целесъобразност, под формата на таблица).

►(2) M8  

►(2) M9  

Страница 3Селскостопански или горски ремаркета — комплектовани/допълнени (1)Б1.Общи характеристики на конструкцията на ремаркето1.1.Брой на осите и колелата: …от които:1.1.4.Спирачни оси: …2.Маса и размери2.1.1.Маса(и) в ненатоварено състояние по време на движение:максимална: …минимална: …2.2.1.Максимална маса(и) на товара на ремаркето съгласно спецификацията на гумата:2.2.2.Разпределение на тази маса (тези маси) между осите и, в случай на полуремарке или ремарке, свързано с централната ос, натоварването в точката на прикачване: …Маса(и) и гума(и)2.2.3.1.Ос №Гуми (размери)Технически допустимата максимална маса на осМаксимално допустимо вертикално натоварване върху точката на прикачванеТовароподемност1232.4.6.Разположение на точката на прикачване:2.4.6.1.Височина на точката на прикачване над земята:2.4.6.1.1.Максимална височина: …mm2.4.6.1.2.Минимална височина: … mm(1) Ненужното се зачерква.

Страница 42.4.6.2.Разстояние от вертикалната равнина, преминаваща през осите на задния мост: …mmМеждуосово разстояние: … mm (1)2.5.2.5.1.2Разстоянието между щифтовия съединител и задната част на полуремаркето: … mmМаксимална и минимална коловозни ширини за всяка ос: …/… mm (1)2.6.Дължина (1): … mm2.7.2.1.2.7.2.1.1.Дължина на натоварената площ: … mmШирина (1): … mm2.7.2.2.8.Спирачни устройства (кратко описание на спирачната система): …без спирачки/самостоятелна спирачна система/спирачки по инерция/помощни спирачки (2)8.11.4.1.Свръхналягане в точката на прикачване: (еднолинейно): … kPa8.11.4.2.Свръхналягане в точката на прикачване: (двулинейно): … kPa11.Светлини и светлинни сигнални устройства11.2.Допълнителни незадължителни устройства: …12.Разни12.2.Механично прикачване между трактора и ремаркето:12.2.1.Тип(ове):……12.2.2.Марка(и):……12.2.3.……Маркировка(и) на типовото одобрение на ЕО:12.2.4.Максимално хоризонтално……Максимално вертикално натоварване (kg)……(1) Да се посочат минималните стойности.(2) Ненужното се зачерква.

Страница 516.Конска сила(и) или клас(ове) в съответствие с данъчното законодателство (по целесъобразност)Италия: …Франция: …Испания: …Белгия: …Германия: …Люксембург: …Дания: …Нидерландия: …Гърция: …Обединеното кралство: …Ирландия: …Португалия: …Австрия: …Финландия: …Швеция: …Забележки (1) …17.(1) Все пак, всякаква информация, която се изисква по отношение на различните области или незадължителни стойности и взаимовръзки (по целесъобразност, под формата на таблица).

 

Страница 3Прикачно сменяемо оборудване — комплектовано/допълнено (1)B1.Общи характеристики на конструкцията на сменяемото оборудване, което се тегли1.1.Брой на осите и колелата: …от които:Спирачни оси: …1.1.4.2.Маса и размери2.1.1.Маса(и) в ненатоварено състояние по време на движение:максимална: …минимална: …2.2.1.Максимална маса(и) на товара на сменяемото оборудване, което се тегли съгласно спецификацията на гумата: …2.2.2.Разпределение на тази маса (тези маси) между осите: …2.2.3.1.Маса(и) и гума(и):Ос№Гуми (размери)Технически допустимата максимална маса на осМаксимално допустимо вертикално натоварване върху точката на прикачванеТовароподемност1232.4.6.Разположение на точката на прикачване:2.4.6.1.Височина на точката на прикачване над земята:2.4.6.1.1.Максимална височина: …mm2.4.6.1.2.Минимална височина: … mm(1) Ненужното се зачерква.

Страница 42.4.6.2.Разстояние от вертикалната равнина, преминаваща през осите на задния мост: …mmМеждуосово разстояние: … mm (1)2.5.Максимална и минимална коловозни ширини: …/… mm (1)2.6.Дължина (1): … mm2.7.1.Ширина (1): … mm2.7.2.Височина (1): … mm2.7.3.8.Спирачни устройства (кратко описание на спирачната система): …без спирачки/самостоятелна спирачна система/спирачки по инерция/помощни спирачки (2)8.11.4.1.Свръхналягане в точката на прикачване: (еднолинейно): … kPa8.11.4.2.Свръхналягане в точката на прикачване: (двулинейно): … kPa10.Защитни конструкции срещу преобръщане, защита от атмосферното влияние, седалки, товарни платформи10.4.Товарна платформа:10.4.1.Размери: … mm10.4.3.Технически допустим товар: … kg11.Светлини и светлинни сигнални устройства11.2.Допълнителни незадължителни устройства: …12.Разни12.2.Механично съединяване между трактора и ремаркето:12.2.1.Тип(ове):……12.2.2.Марка(и):……12.2.3.……Маркировка(и) на типовото одобрение на ЕО:……12.2.4.Максимално хоризонтално……Максимално вертикално натоварване (kg)(1) Да се посочат минималните стойности.(2) Ненужното се зачерква.

Страница 516.Конска сила(и) или клас(ове) в съответствие с данъчното законодателство (по целесъобразност)Италия: …Франция: …Испания: …Белгия: …Германия: …Люксембург: …Дания: …Нидерландия: …Гърция: …Обединеното кралство: …Ирландия: …Португалия: …Австрия: …Финландия: …Швеция: …Забележки (1) …17.(1)Все пак, всякаква информация, която се изисква по отношение на различните области или незадължителни стойности и взаимовръзки (по целесъобразност, под формата на таблица).

 

ЧАСТ II

Образци

(максимален формат: А4 (210 mm × 297 mm) или документи, сгънати до формат А4)

(Сертификатът трябва да бъде написано върху бланка на производителя, съдържаща печатен текст с неговото име и адрес, за да се избегне каквато и да е възможност за фалшификация. За тази цел, то трябва да бъде отпечатано върху хартия, защитена или посредством цветни графики, или с воден знак, съответстващи на идентификационния знак на производителя).

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО

за незавършени превозни средства

Страница 1Аз, долуподписаният: …(Пълното име)с настоящето удостоверявам, че следното превозно средство:0.1.Марка(и) (регистрирани от производителя): …0.2.Тип (да се посочат всички варианти и версии): …0.2.1.Търговско наименование(я) (в зависимост от случая): …0.3.Разположение и метод на прикрепяне на изискваните по закон табели и надписи (снимки или чертежи):0.3.1.Табела на производителя (разположение и метод на прикрепяне): …0.3.2.Идентификационен номер на шасито (разположение): …0.4.Категория на превозното средство: …0.5.Име и адрес на производителя на базовото превозно средство: …Име и адрес на производителя, който е бил на последния етап от производството на превозното средство (1): …0.6.Разположение на табелките с регистрационния номер:Идентификационен номер на превозното средство: …Цифров или буквен идентификационен код: …в съответствие с типа(овете) на превозното средство, описани в одобрението(а) (1)Фаза 1: Базово превозно средство:Производител: …Номер на типовото одобрение на ЕО: …Дата: …(1) Ненужното се зачерква.

Страница 2Фаза 2:Производител: …Номер на типовото одобрение на ЕО: …Дата: …съответства във всяко отношение на типа, описан сНомера на типовото одобрение на ЕО: …Дата: …Превозното средство не може да получи постоянна регистрация, без да са необходими по-нататъшни одобрения, за дясно/ляво движение (1).……(Място)(Дата)……(Подпис)(Длъжност)Приложение: сертификати за съответствие за всеки етап.(1) Ненужното се зачерква.

Страница 3AСелскостопански или горски ремаркета - неокомплектовани1.Общи характеристики на конструкцията на ремаркето1.1.Брой на осите и колелата: …от които: …1.1.4.Спирачни оси: …2.Маси и размери2.1.1.Маса(и) на ненатовареното шаси:максимална: …минимална: …2.2.1.Максимална маса(и) на товара на трактора съгласно спецификацията на гумата: …2.2.2.Разпределение на тази маса (тези маси) между осите и, в случай на полуремарке или ремарке, свързано с централната ос, натоварването в точката на прикачване:…2.2.3.1.Маса(и) и гума(и)Технически допустимата максимална маса на осМаксимално допустимо вертикално натоварване върху точката на прикачванеОс№Гуми (размери)Товароподемност1232.4.6.Разположение на точката на прикачване2.4.6.1.Височина на точката на прикачване над земята:2.4.6.1.1.Максимална височина: …mm2.4.6.1.2.Минимална височина: …mm

Страница 42.4.6.2.Разстояние от вертикалната равнина, преминаваща през осите на задния мост: …mmМеждуосово разстояние: … mm (1)2.5.2.5.1.2Разстоянието между центъра на съединителя и задната част на полуремаркето: … mmМаксимална и минимална коловозни ширини: …/…mm (1)2.6.Дължина (1): …mm2.7.1.1.2.7.1.1.1.Максимално допустима дължина на комплектованото ремарке: …mmШирина (1): …mm2.7.1.2.2.7.1.2.1.Максимално допустима ширина на комплектованото ремарке: …mm2.7.1.7.Допустими крайни положения на центъра на гравитация/тежестта за комплектовано ремарке: … mm8.Спирачни устройства (кратко описание на спирачната система):без спирачки/самостоятелна спирачна система/спирачки по инерция/помощни спирачки (2)8.11.4.1.Свръхналягане в точката на прикачване: (еднолинейно): … kPa8.11.4.2.Свръхналягане в точката на прикачване: (двулинейно): … kPa11.Светлини и светлинни сигнални устройства11.2.Допълнителни незадължителни устройства: …12.Разни12.2.Механично съединяване между трактора и ремаркето:……12.2.1.Тип(ове):12.2.2.Марка(и):……12.2.3.……Знак(ци) на типовото одобрение на ЕО:12.2.4.……Максимално хоризонтално натоварване (kg)Максимално вертикално натоварване (kg) (евентуално)……(1) Да се посочат минималните стойности.(2) Ненужното се зачерква.

Страница 516.Конска сила(и) или клас(ове)в съответствие с данъчното законодателство (по целесъобразност)Италия: …Франция: …Испания: …Белгия: …Германия: …Люксембург: …Дания: …Нидерландия: …Гърция: …Обединеното кралство: …Ирландия: …Португалия: …Австрия: …Финландия: …Швеция: …Забележки (1) …17.(1)Все пак, всякаква информация, която се изисква по отношение на различните области или незадължителни стойности и взаимовръзки (по целесъобразност, под формата на таблица).

 

Страница 3BПрикачно сменяемо оборудване – неокомплектовано1.Общи характеристики на конструкцията на прикачното сменяемо оборудване1.1.Брой на осите и колелата: …от които:1.1.4.Спирачни оси: …2.Маси и размери2.1.1.Маса(и) на ненатовареното шаси:максимална: …минимална: …2.2.1.Максимална маса(и) на товара на сменяемото оборудване, което се тегли съгласно спецификацията на гумата: …2.2.2.Разпределение на тази маса (тези маси) между мостовете и, в случай на полуремарке или ремарке, свързано с централната ос, натоварването в точката на прикачване: …2.2.3.1.Маса(и) и гума(и):Ос№Гуми (размери)Технически допустимата максимална маса на осМаксимално допустимо вертикално натоварване върху точката на прикачванеТовароподемност1232.4.6.Разположение на точката на прикачване:2.4.6.1.Височина на точката на прикачване над земята:2.4.6.1.1.Максимална височина: …mm2.4.6.1.2.Минимална височина: … mm

Страница 42.4.6.2.Разстояние от вертикалната равнина, пресичаща осите на задния мост: …mmМеждуосово разстояние: … mm (1)2.5.2.5.1.2Разстояние между центъра на теглително-прикачното устройство и задната част на полуремаркето: … mmМаксимална и минимална ширина на междуколесното разстояние: …/…mm (1)2.6.Дължина (1): … mm2.7.1.1.2.7.1.1.1.Максимално допустима дължина на комплектованото превозно средство: …mmШирина (1): … mm2.7.1.2.2.7.1.2.1.Максимално допустима ширина на комплектованото превозно средство: … mm2.7.1.7.Крайни допустими положения на центъра на гравитация/тежестта на комплектованото превозно средство: … mm8.Спирачни устройства (кратко описание на спирачната система):без спирачки/самостоятелна спирачна система/спирачки по инерция/помощни спирачки (2)8.11.4.1.Свръхналягане в точката на прикачване: (еднолинейно): … kPa8.11.4.2.Свръхналягане в точката на прикачване: (двулинейно): … kPa11.Светлини и светлинни сигнални устройства11.2.Допълнителни незадължителни устройства: …12.Разни12.2.Механично прикачване между трактора и ремаркето:……12.2.1.Тип(ове):12.2.2.Марка(и):……12.2.3.Знак(ци) на типовото одобрение на ЕО:……12.2.4.……Максимално хоризонтално натоварване (kg)Максимално вертикално натоварване (kg) (в зависимост от случая)……(1) Да се посочат минималните стойности.(2) Ненужното се зачерква.

Страница 516.Конска сила(и) или клас(ове) в съответствие с данъчното законодателство (по целесъобразност)Италия: …Франция: …Испания: …Белгия: …Германия: …Люксембург: …Дания: …Нидерландия: …Гърция: …Обединеното кралство: …Ирландия: …Португалия: …Австрия: …Финландия: …Швеция: …Забележки (1) …17.(1) Все пак, всякаква информация, която се изисква по отношение на различните области или незадължителни стойности и взаимовръзки (по целесъобразност, под формата на таблица).

 
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРОЦЕДУРИ, КОИТО ГАРАНТИРАТ СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДТВОТО

1.   ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА

1.1. Преди да се предостави типово одобрение на ЕО, компетентният орган за типовото одобрение на ЕО в дадена държава-членка проверява дали съществуват задоволителни методи и процедури, които да гарантират ефективната проверка, така че, веднъж произведени, компонентите, системите, отделните технически звена или съответните превозни средства да са в съответствие с одобрения тип.

1.2. Оправомощените за типово одобрение органи проверяват дали е спазено посоченото в точка 1.1 изискване. Тази проверка може да се извърши от името на органа, издаващ типовото одобрение на ЕО, от неговия аналог в друга държава-членка. В този случай, органът в другата държава-членка подготвя декларация за съгласие, която очертава областите и производствените съоръжения, които той смята, че имат отношение към продукта(ите), който ще бъде типово одобрен.

1.3. Компетентните органи за издаване на типово одобрение на ЕО, приемат сертифицирането на производителя по силата на хармонизираните стандарти EN ISO 9001:2000 с допустимите изключения от изискванията, отнасящи се до идейния проект и разработката, точка 7.3 „Удовлетворяване на клиента и непрекъснати подобрения“ (която обхваща продукта(ите) за типово одобрениe) или еквивалентен стандарт за одобрение, ако той отговаря на изискванията на точка 1.1. Производителят предоставя информация относно регистрацията и поема ангажимента да уведоми компетентните органи по издаването на типовото одобрение, за всяко изменение в срока на нейната валидност или обхват.

1.4. След като получи молба от съответния орган на друга държава-членка, органът, издаващ типово одобрение на ЕО, изпраща незабавно декларацията за съответствие, посочена в точка 1.2 или уведомление, че няма правомощия да предостави подобна гаранция.

2.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

2.1.

Всяко превозно средство, система, компонент или отделно техническо звено, които са били типово одобрени в изпълнение на настоящата директива или в изпълнение на някоя отделна директива, трябва да бъдат произвеждани, така че да съответстват на одобрения тип, изпълнявайки изискванията на настоящата директива или на някоя отделна директива, която присъства в изчерпателния списък в приложение II, глава Б.

2.2.

Когато предоставя типово одобрение на ЕО, компетентният орган по типово одобрение на ЕО в дадена държава-членка, установява наличието на подходящи методи и документирани контролни планове, одобрени от производителя за всяко типово одобрение на ЕО, според които в определени интервали се извършват изпитванията или съответните проверки, необходими за установяването на ненарушеното съответствие с одобрения тип, в това число по целесъобразност, изпитванията, които се изискват от специалните директиви.

2.3.

Титулярът на типовото одобрение на ЕО трябва за изпълни, по-специално, следните условия:

2.3.1. той трябва да се увери в наличието на процедури, позволяващи ефективен контрол за съответствието на производството (превозни средства, системи, компоненти или отделни технически звена) с типовото одобрение на ЕО;

2.3.2. той трябва да има достъп до изпитвателното оборудване, необходимо за проверка на съответствието с одобрения тип;

2.3.3. той трябва да се погрижи резултатите от изпитванията да бъдат записани, а приложените документи да останат на разположение за срок, който се определя по взаимно съгласие с компетентните органи за типово одобрение на ЕО; този срок не трябва да бъде повече от 10 години;

2.3.4. той трябва да анализира резултатите от всеки тип изпитване, за да потвърди и гарантира, че характеристиките на продукта са стабилни и се изменят единствено в границите на характерните за промишленото производство отклонения;

2.3.5. той трябва да гарантира, че при всеки тип продукт са извършени поне проверките, предвидени в настоящата директива и изпитванията, предвидени в приложимите специални директиви, които присъстват в изчерпателния списък в приложение II;

2.3.6. прави така че ще бъдат взети други мостри и изпитванията ще бъдат повторени, ако някоя от мострите или образците за изпитване са показали несъответствие в края на съответното изпитване. Ще бъдат взети всички необходими мерки за възстановяването на съответствието на производството.

2.3.7. В случаите на типово одобрение на ЕО на превозно средство, проверките, споменати в точка 2.3.5, се ограничават само до потвърждаване на съответствието със спецификациите, посочени в типовото одобрение на ЕО.

2.4.

Органът, издал типовото одобрение на ЕО, може по всяко време да провери методите, с които се контролира съответствието във всяко едно производствено съоръжение. Нормалната честота на тези проверки зависи от приетите условия (ако има такива) съгласно точки 1.2. или 1.3. от настоящото приложение и трябва да гарантира, че необходимите проверки се преразглеждат след определен срок на спазване на поверителност, поставен от компетентния орган.

2.4.1. По време на всяка инспекция, проверяващият инспектор трябва да има достъп до протоколите от изпитванията и производствените досиета.

2.4.2. Когато естеството на изпитването го позволява, инспекторът може да избере случайни образци, които да бъдат изпитвани в лабораторията на производителя (или в лабораториите на изпитващия орган, когато това е предвидено в отделна директива). Минималният брой на мострите може да се определи съгласно резултатите от проверката, която е извършил самият производител.

2.4.3. Когато нивото на контрол е незадоволително или когато е необходимо да се провери валидността на извършените изпитвания съгласно точка 2.4.2, инспекторът избира образците, които ще се изпратят на изпитващия орган, провел изпитванията за типовото одобрение на ЕО.

2.4.4. Органът, издаващ типовото одобрение, може да извърши всички проверки или изпитвания, които се изискват по настоящата директива или в приложимите специални директиви, присъстващи в изчерпателния списък, посочен в приложение II, глава Б.

2.4.5. Когато по време на проверка бъдат установени незадоволителни резултати, компетентният орган за типовото одобрение на ЕО, гарантира, че са предприети всички необходими мерки за възстановяване в най-кратки срокове на съответствието на производството.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

А —   ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА МАЛКИТЕ СЕРИИКатегория

Единици (за всеки тип)

T

150

C

50

R

75

S

50

Б —   ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО СА ПОСЛЕДНИ ОТ ДАДЕНА СЕРИЯ

Максималният брой превозни средства от един или няколко типа, влизащи в употреба във всяка от държавите-членки в съответствие с процедурата, предвидена в член 10, не трябва да превишава 10 % от броя на превозните средства от всички споменати типове, които са влезли в употреба през двете предшестващи години в съответната държава-членка; все пак, този брой не може да по-малък от 20.

Превозните средства, които влизат в употреба в съответствие с тази процедура, притежават специфичен знак върху сертификата за съответствие.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПИСЪК НА ТИПОВИТЕ ОДОБРЕНИЯ НА ЕО, ИЗДАДЕНИ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНИТЕ ДИРЕКТИВИ

Печат на административния органза типово одобрение на ЕО

Номер на списъка:…

За периода от: … до …

За всяко предоставено, отказано или отменено през споменатия по-горе период типово одобрение на ЕО трябва да се предостави следната информация:

Производител: …

Номер на типовото одобрение на ЕО: …

Марка: …

Тип: …

Дата на издаване: …

Първоначална дата на издаване (в случаите на продължаване на срока на валидност): …
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА МНОГОЕТАПНОТО ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО

1.   ОБЩИ ДАННИ

1.1.

За да протече задоволително процеса на многоетапно типово одобрение на ЕО, е необходимо всички заинтересовани производители да съгласуват действията си. За тази цел, преди да издадат типово одобрение на ЕО на първоначалната фаза или на последващите етапи, компетентните органи в областта на типовото одобрение на ЕО се уверяват за наличието на адекватни споразумения между различните производители по отношение на предоставянето и размяната на необходимите документи и информации, за да гарантират, че комплектованото превозно средство отговаря на техническите изисквания на всички специални директиви, посочени в приложение II, глава Б.

Тези данни трябва да се отнасят по-специално за типови одобрения на ЕО за система, компонент или техническо звено, както и за компонентите, които са неразделна част от неокомплектованото превозно средство, но все още на са типово одобрени.

1.2.

Посочените в настоящото приложение типови одобрения на ЕО се издават в зависимост от текущия етап на завършеност на типа на превозното средство и включват в себе си всички издадени на предишен етап типови одобрения на ЕО.

1.3.

Всеки производител в процеса на многоетапното типово одобрение на ЕО отговаря за типовото одобрение на ЕО и съответствието на производството на всички системи, компоненти и отделни технически звена, произведени от него или добавени от него на предишен етап от производството. Той няма да се държи отговорен по отношение на компонентите, които са били типово одобрени на по-ранен етап, освен ако не модифицира частите на превозното средство до такава степен, че предоставеното преди това типово одобрение на ЕО се окаже невалидно.

2.   ПРОЦЕДУРИ

В случаите, когато е подадено заявление в съответствие с член 4, параграф 2, компетентните органи по отношение на типово одобрение на ЕО:

а) проверяват дали всички одобрения, издадени съгласно специални директиви, са приложими за предвидения в отделната директива стандарт;

б) уверяват се дали цялата информация, която се отнася до степента на завършеност на превозното средство, е включена в информационното досие;

в) уверяват се при със справка с документите, че спецификацията(ите) на превозното средство и данните, съдържащи се в част I от информационното досие, са налице и в информационните пакети или в сертификатите за типово одобрение на ЕО, издадени съгласно приложимите специални директиви, и в случай на комплектовано превозно средство, когато елемент от част I на информационното досие не е включен в информационния пакет на отделна директива, потвърждават, че съответната част или характеристика отговаря на информацията в информационното досие;

г) извършват или организират извършването върху образец от типа, който ще се одобрява, инспекции на частите и на системите на превозното средство, за да проверят дали превозното средство(а) е/са произведено(и) в съответствие с данните от информационния пакет, които се отнасят до тях и за които е установено, че са достоверни по отношение на всички одобрения, издадени съгласно приложимите специални директиви;

д) извършват или организират извършването, по целесъобразност, необходими проверки на инсталацията по отношение на техническите звена.

3.   БРОЙ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, КОИТО ЩЕ СЕ ИНСПЕКТИРАТ

Броят на превозните средства, които ще се инспектират за целите на параграф 2, буква г), трябва да бъде достатъчен, за да позволи да бъде извършен необходимия контрол на различните комбинации, които ще бъдат типово одобрени въз основа на степента на завършеност на превозното средство и на следните критерии:

 двигател

 предавателна кутия

 задвижващи мостове (брой, разположение, свързване)

 управлявани мостове (брой и разположение)

 мостове, на които има спирачки (брой)

 защитна конструкция срещу преобръщане.

4.   ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

На втория етап от производството и на всеки последващ етап, всеки производител трябва да прикрепи върху превозното средство табела, в допълнение към изискуемата по закон табела, която се изисква с Директива 89/173/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на определени компоненти и характеристики на колесните селскостопански или горски трактори ( 35 ).

Тази табела трябва да е здраво фиксирана на видно и лесно достъпно място, върху част, която не подлежи на замяна при употребата на превозното средство. Тази табела трябва да показва ясно и без да може да бъде заличена следната информация в посочения ред:

 име на производителя,

 раздели 1, 3 и 4 от номера на типовото одобрение на ЕО,

 етап, за който се отнася типовото одобрение на ЕО,

 сериен номер на превозното средство,

 максимално допустима маса на превозното средство,

 максималната маса на оборудването, която е позволена да бъде теглена,

 максимално допустима маса на товара на комбинацията (когато е допустимо превозното средство да тегли ремарке) ( 36 ),

 максимално допустима маса за всяка ос, посочени по ред отпред назад (36) ,

 максимално допустимо вертикално натоварване в точката на прикачване (36) .
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕДиректива 74/150/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1

Член 2

Член 1, параграф 2

Член 1

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 4

Член 5, параграфи 2 и 3

Член 6

Член 6, параграфи 1, 2 и 3

Член 5

Член 6, параграф 4

Член 10

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 2, първа алинея

Член 15

Член 7, параграф 2, втора алинея

Член 16, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 16, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 14

Член 8, параграф 3

-—

Член 9

Член 15

Член 9, буква а)

Член 4, параграф 1

Член 10

-—

Член 11

Член 19

Член 12 и член 13

Член 20

Член 14

Член 18

Член 15

Член 22

Член 16

Член 26

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III( 1 ) ОВ С 151 Е, 25.6.2002 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ С 221, 17.9.2002 г., стр. 5.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 9 април 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 16 декември 2002 г. (ОВ С 84 Е, 8.4.2003 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 8 април 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

( 4 ) ОВ L 84, 28.3.1974 г., стр. 10. Директива, последно изменена с Директива 2001/3/ЕО на Комисията (ОВ L 28, 30.1.2001 г., стр. 1).

( 5 ) ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/116/ЕО на Комисията (ОВ L 18, 21.1.2002 г., стр. 1).

( 6 ) ОВ L 225, 10.8.1992 г., стр. 72. Директива, последно изменена с Директива 2000/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 106, 3.5.2000 г., стр. 1).

( 7 ) ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78.

( 8 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

( 9 ) За типово одобрено устройство, описанието може да се замени с позоваване на одобрението. По същия начин, описанието не е необходимо в случая, когато за всички компоненти, чиято конструкция е ясно показана с приложени към документа схеми, скици. Да се посочат за всяко заглавие, къде да се поставят снимки или чертежи, номерата на съответните приложения.

( 10 ) Ненужното се зачерква.

( 11 ) Класификация съгласно определенията, посочени в приложение II, глава А на Директива 2003/37/ЕО.

( 12 ) Стандарти ISO 612:1978 и 1176:1990.

( 13 ) Информацията, която се изисква, трябва да се отнася за всички възможни варианти.

( 14 ) Приема се, че теглото на водача е 75 kg.

( 15 ) Стандарти ISO 612-6.4:1978.

( 16 ) Стандарти ISO 4004:1983.

( 17 ) Стандарти ISO 612-6.1:1978.

( 18 ) Стандарти ISO 612-6.2:1978.

( 19 ) Стандарти ISO 612-6.3:1978.

( 20 ) Стандарти ISO 612-6.6:1978.

( 21 ) Стандарти ISO 612-6.7:1978.

( 22 ►M6  Стандарт ISO 612/-6.8:1978. ◄

( 23 ) ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.

( 24 ) Допуска се 5 % толеранс. Тази разпоредба трябва да се основава на измерена скорост, не по-голяма от 43 km/h, включваща толеранс от 3 km/h (cf. Директива 98/89/ЕО).

( 25 ) Стандарти ISO 789-3:1993.

( 26 ) Следните данни трябва да се дадат за всяко спирачно устройство:

 типът и естеството на спирачките (оразмерена скица) (барабани или дискове и т.н., спирачни колела, трансмисия към тези колела, повърхности на триене, техните качества и ефективни площи, радиусът на барабаните, челюстите или дисковете, тегло на барабаните и устройства за прикрепяне),

 трансмисията и управлението (да се приложи диаграма) (устройство, прикрепяне, коефициенти на лоста, достъпност до контролното управление и неговото разположение, управление на острозъбните спирачи в случай на механична трансмисия, характеристики на основните части на трансмисията, контролни цилиндри и бутала, спирачни цилиндри).

( 27 ) Стойности по отношение на механичната сила на теглително-прикачното устройство.

( 28 ) Информацията, която се появява върху съответния сертификат за одобрение на инсталирането, не трябва да се повтаря тук.

( 29 ) При трактори с възможност за промяна на мястото на водача (преместват се седалката и кормилното управление), най-близката ос до водача трябва да бъде тази, на която са монтирани гумите с най-голям диаметър.

( 30 ) В съответствие със стандарти ISO 789-6: 1982.

( 31 ) В съответствие със стандарт ISO 789-6:1982.

( 32 ) Ненужното се зачерква.

( 33 ) Когато е приложимо.

( 34 ) Ненужното се зачерква.

( 35 ) ОВ L 67, 10.3.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2000/1/ЕО на Комисията (ОВ L 21, 26.1.2000 г., стр. 16).

( 36 ) Само когато стойността се е променила по време на последния етап от типовото одобрение на ЕО.