02002R1030 — BG — 21.11.2017 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1030/2002 НА СЪВЕТА

от 13 юни 2002 година

относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни

(ОВ L 157, 15.6.2002 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 380/2008 НА СЪВЕТА от 18 април 2008 година

  L 115

1

29.4.2008

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1954 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2017 година

  L 286

9

1.11.2017
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1030/2002 НА СЪВЕТА

от 13 юни 2002 година

относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страниЧлен 1

1.  Документите за пребиваване, които се издават от държавите-членки на граждани на трети страни, са изготвени по единен формат и предоставят достатъчно място за вписване на данните, които са посочени в приложението. ►M1  Разрешения за пребиваване на граждани на трети страни се издават като самостоятелни документи във формат ID 1 или ID 2. ◄ Всяка държава-членка може да добави, в съответно предвиденото за целта място в единния формат, информация относно вида на документа и правното положение на заинтересованото лице, по-специално дали то има разрешително за работа.

2.  За целите на настоящия регламент изброените по-долу термини се разбират, както следва:

а) „разрешение за пребиваване“ означава всяко разрешение, което е издадено от органите на държава-членка и позволява на гражданин на трета страна да пребивава на нейната територия, с изключение на:

i) визи;

▼M1

ii) разрешения, които се издават до разглеждане на молба за убежище, заявление за разрешение за пребиваване или за удължаване на неговия срок;

▼M1

iiа) разрешения, които са издадени при изключителни обстоятелства с оглед удължаване на разрешения престой с максимална продължителност един месец;

▼B

iii) разрешителните за пребиваване до шест месеца, които са издадени от държави-членки, които не прилагат разпоредбите на член 21 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, на Федерална република Германия и на Френската република, относно постепенното премахване на контрола по общите граници ( 1 );

б) „гражданин на трета страна“ означава лице, което не е гражданин на Европейския съюз по смисъла на член 17, параграф 1 от Договора.

Член 2

1.  В съответствие с указаната в член 7, параграф 2 процедура, към единния формат се въвеждат допълнителни технически спецификации във връзка със:

а) допълнителните елементи и изисквания за сигурност, включително и засилени превантивни стандарти за защита от подправяне и фалшификация;

б) техническите способи и условия относно начина на попълване;

в) другите условия, които трябва да се спазват при попълване на единното разрешително за пребиваване;

▼M1

г) технически спецификации за носителя на запаметена информация за биометричните елементи и тяхната защита, включително предотвратяване на неразрешен достъп;

д) изисквания за качеството и общи стандарти за изображението на лицето и изображенията на пръстовите отпечатъци;

е) изчерпателен списък на допълнителни национални защитни елементи, които биха могли да бъдат добавени от държавите-членки в съответствие с буква з) от приложението.

▼B

2.  Цветовото оформление на единното разрешително за пребиваване може да бъде изменяно по реда на член 7, параграф 2.

Член 3

▼M1

В съответствие с процедурата, посочена в член 7, параграф 2, може да бъде решено, че спецификациите, посочени в член 2, са с поверителен характер и няма да се публикуват. В такъв случай те ще бъдат предоставяни единствено на органите, посочени от държавите-членки като отговарящи за отпечатването, както и на лицата, надлежно упълномощени от държава-членка или от Комисията.

▼B

Всяка държава-членка възлага отговорността за отпечатване на единното разрешително само на един орган и съобщава името му на Комисията и останалите държави-членки. Един и същ орган може да бъде определен от две или повече държави-членки. Всяка държава-членка има възможност да промени определения орган, за което съответно информира Комисията и останалите държави-членки.

Член 4

Без да се засягат правилата за защита на данните, получателите на разрешителното за пребиваване имат право да проверяват вписаните в него лични данни и съответно да поискат поправяне или заличаване в случай на нужда.

▼M1

В разрешението за пребиваване или в носителя на запаметена информация на разрешението за пребиваване, посочен в член 4а, не се включва никаква информация в машинно четима форма, освен ако това не е предвидено в настоящия регламент или в приложението към него, или ако не е посочено в съответния документ за пътуване от издаващата държава съобразно нейното национално законодателство. Държавите-членки могат също така да съхраняват данни относно електронни услуги, като например електронно правителство и електронна търговия, както и относно допълнителни разпоредби, свързани с разрешенията за пребиваване, на чип, посочен в точка 16 от приложението. Въпреки това следва да съществува логическо разделение между всички национални данни и биометричните данни, посочени в член 4а.

За целите на настоящия регламент биометричните елементи в разрешенията за пребиваване се използват само за удостоверяване на:

а) истинността на документа;

б) самоличността на притежателя с помощта на налични в момента сравними отличителни знаци, когато представянето на разрешението за пребиваване се изисква съгласно националното законодателство.

▼M1

Член 4a

Единният формат на разрешенията за пребиваване включва носител за запаметена информация, съдържащ изображение на лицето и две изображения на пръстови отпечатъци на притежателя, и двете в съвместими формати. Данните са с гарантирана сигурност и носителят на запаметена информацията има достатъчен капацитет и способност да гарантира целостта, истинността и поверителността на данните.

Член 4б

За целите на настоящия регламент държавите-членки снемат биометрични идентификатори, състоящи се от изображение на лицето и два пръстови отпечатъка, от гражданите на трети страни.

Процедурата се определя съгласно националната практика на съответната държава-членка и при спазване на гаранциите, предвидени в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето.

Снемат се следните биометрични идентификатори:

 снимка, предоставена от заявителя или направена по време на подаване на заявлението; и

 два цифрови пръстови отпечатъка, снети с притискане на плоска повърхност.

Техническите спецификации за снемане на биометрични идентификатори се определят в съответствие с процедурата, описана в член 7, параграф 2, както и със стандартите на ICAO и техническите спецификации за паспорти, издавани от държавите-членки на техните граждани съгласно Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки ( 2 ).

Снемането на пръстови отпечатъци е задължително за лица над шестгодишна възраст.

Лица, от които снемането на пръстови отпечатъци е физически невъзможно, са освободени от изискването да дават пръстови отпечатъци.

▼B

Член 5

Настоящият регламент не се прилага за граждани на трети страни, които са:

 членове на семействата на граждани на Европейския съюз, които упражняват правото си на свободно движение,

 граждани на държавите от Европейското обединение за свободна търговия (ЕАСТ), които са страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, както и членове на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение в съответствие с посоченото споразумение,

 граждани на трети страни, които са освободени от задължението за виза и притежават разрешително за пребиваване до три месеца.

▼M1

Член 5a

В случаите, когато държавите-членки използват единния формат за цели, различни от предвидените в настоящия регламент, трябва да бъдат взети подходящи мерки, за да се предотврати объркване с разрешението за пребиваване по член 1, като съответното предназначение е посочено ясно върху картата.

▼B

Член 6

Необходимите за въвеждането на настоящия регламент мерки се предприемат в съответствие с процедурата по член 7, параграф 2.

Член 7

1.  Комисията се подпомага от комитета, който е създаден по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1683/95.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът по член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО се определя на два месеца.

3.  Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 8

Настоящият регламент не засяга правомощията на държавите-членки във връзка с признаването на държави или териториални единици и издадените от техните власти паспорти и други документи за самоличност или за пътуване.

Член 9

Държавите-членки издават единните разрешителни за пребиваване по описания в член 1 формат не по-късно от една година след приемането на допълнителните елементи и изисквания за сигурност по член 2, параграф 1, буква а).

От тази дата настоящият регламент заменя Съвместно действие 97/11/ПВР по отношение на съответните държави-членки.

▼M1

Съхраняването на изображението на лицето като първичен биометричен идентификатор се въвежда най-късно две години, а на двете изображения на пръстови отпечатъци — най-късно три години след приемането на съответните технически мерки, предвидени в член 2, параграф 1, букви г) и д).

Прилагането на настоящия регламент обаче няма да повлияе на валидността на вече издадените разрешения за пребиваване, освен ако съответната държава-членка не реши друго.

В продължение на преходен период от две години след приемане на първите технически спецификации за изображението на лицето, посочени в третата алинея от настоящия член, разрешението за пребиваване може да продължи да се издава под формата на стикер.

▼B

Въвеждането на новия формат не прави невалидни вече издадените по друг формат разрешителни за пребиваване, освен ако съответната държава-членка не реши друго.

Член 10

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИЦЕВА И ОБРАТНА СТРАНА НА КАРТАТА

image

image

а)   Описание

Разрешението за пребиваване, включващо биометрични данни, се издава като самостоятелен документ във формат ID 1. То се основава на спецификациите, посочени в Документа на ИКАО относно машинночетимите документи за пътуване (Документ 9303, седмо издание, 2015 г.). То съдържа следните вписвания ( 3 ):

Лицева страна на картата:

1. Трибуквен код на издаващата държава членка съгласно Документ 9303 на ИКАО относно машинночетимите документи за пътуване, интегриран във фона на картата.

2. Символ на ИКАО за машинночетим документ за пътуване с безконтактен микрочип (символ e-MRTD) в оптически променливо оцветяване. Според ъгъла на гледане той се появява в различни цветове.

3.1. Наименование на документа (разрешение за пребиваване), изписано на официалния(те) език(ци) на издаващата държава членка.

3.2. Повторение на наименованието на документа, посочено в поле 3.1, на най-малко още един (максимум два) официален(ни) език(а) на институциите на Съюза с цел да се улесни разпознаването на картата като разрешение за пребиваване на граждани на трети страни.

4.1. Номер на документа.

4.2. Повторение на номера на документа (със специални защитни елементи).

5. Номер за достъп на картата (Card Access Number — CAN).

Рубриките на вписвания 6—12 се изписват на езика (-ците) на издаващата държава членка. Издаващата държава членка може да добави друг официален език на институциите на Съюза на същия ред, като езиците не могат да са повече от два.

6. Име: фамилно(и) име(на) и собствено(и) име(на), в този ред ( 4 ).

7. Пол.

8. Гражданство.

9. Дата на раждане.

10. Категория на разрешението: конкретната категория на разрешението за пребиваване, издадено от държавата членка на гражданин на трета страна. Когато става въпрос за член на семейството на гражданин на Европейския съюз, неупражнил правото си на свободно движение, в документа се записва „член на семейството“. В случай на бенефициер по член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ) държавите членки могат да отбележат „бенефициер по член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО“.

11. Дата на изтичане на срока на валидност на документа ( 6 ).

12. Забележки: държавите членки могат да вписват данни и отбелязвания за вътрешна употреба, които се изискват предвид техните национални правни норми относно гражданите на трети страни, включително отбелязвания, свързани с разрешения за работа или с неограничен срок на валидност на разрешението за пребиваване ( 7 ).

13. Снимка за самоличност, интегрирана в тялото на картата и защитена с дифракционен оптически вариращ образен елемент (DOVID).

14. Подпис на притежателя.

15. DOVID за защита на изображението на лицето.

Обратна страна на картата:

16. Забележки: държавите членки могат да вписват данни и отбелязвания за вътрешна употреба, които се изискват предвид техните национални правни норми относно гражданите на трети страни, включително отбелязвания, свързани с разрешения за работа ( 8 ), следвани от две задължителни вписвания:

16.1. Дата на издаване, място на издаване/издаващ орган: датата и мястото на издаване на разрешението за пребиваване. Когато е целесъобразно, мястото на издаване може да бъде заменено от посочване на издаващия орган.

16.2. Място на раждане.

Вписвания 16.1 и 16.2 може да бъдат последвани от незадължителни вписвания ( 9 ) като „адрес на притежателя“.

16.3. Незадължително поле за информация, свързана с производството на картата, като наименование на производителя, номер на версията и др.

17. Машинночетима зона. Машинночетимата зона отговаря на съответните насоки на ИКАО, посочени в Документ 9303 относно машинночетимите документи за пътуване.

18. Мястото с печатен текст включва националния герб на съответната държава членка с цел различимост на разрешението за пребиваване и ясно указване на издаващата държава.

19. Машинночетимата зона съдържа печатен текст във фона, посочващ издаващата държава членка. Този текст не може да засяга техническите функционалности на машинночетимата зона.

Видими национални защитни елементи (без да се засягат техническите спецификации, установени съгласно член 2, параграф 1, буква е) от настоящия регламент):

20. Като носител на запаметена информация се използва радиочестотен чип в съответствие с член 4а от настоящия регламент. Държавите членки могат също така да вложат в разрешението за пребиваване двоен интерфейс или отделен контактен чип за национална употреба. Тези контактни чипове се разполагат на обратната страна на картата, съответстват на стандартите ISO и не засягат функциите на радиочестотния чип.

21. Незадължително прозрачно прозорче.

22. Незадължителна прозрачна граница.

б)   Цветово оформление и процес на отпечатване

Държавите членки определят цветовото оформление и процеса на отпечатване на разрешителното за пребиваване в съответствие с единния формат, определен в настоящото приложение, и с допълнителните технически спецификации, установени в съответствие с член 2 от настоящия регламент.

в)   Материал

Картата е изработена изцяло от поликарбонат или еквивалентен синтетичен полимер (с трайност най-малко 10 години).

г)   Технологии на отпечатване

За отпечатването се използват следните технологични способи:

 силно защитен фон с офсетов печат,

 флуоресциращ под ултравиолетови лъчи печат,

 ирисово оцветяване.

Оформлението на защитните елементи на лицевата страна на картата се различава от това на обратната страна на картата.

д)   Номерация

Номерът на документа се появява на повече от едно място в документа (с изключение на машинночетимата зона).

е)   Защита срещу възпроизвеждане чрез фотокопиране

За лицевата страна на разрешението за пребиваване се използва актуализиран DOVID, който осигурява идентифициране и защита с ниво на качество, не по-ниско от това при сегашния единен формат на визи, с усъвършенстван дизайн и елементи, включително подобрен дифракционен елемент за усъвършенствана машинна проверка.

ж)   Техника за персонализиране

За да се гарантира надлежна защита на данните в разрешението за пребиваване срещу опити за подправяне и фалшификация, е необходимо личните данни, включително снимката, подписът на титуляря и другите основни данни, да бъдат интегрирани в самия материален носител на документа. Това персонализиране се извършва чрез използване на лазерно гравиране или друга еквивалентна сигурна технология.

з)

Държавите членки могат също така да добавят допълнителни национални защитни елементи, при условие че тези елементи са включени в списъка, изготвен съгласно член 2, параграф 1, буква е) от настоящия регламент, че са в съответствие с хармонизирания вид на горните модели и че не се намалява ефикасността на единните защитни елементи.( 1 ) ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.

( 2 ) ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1.

( 3 ) Рубриките, които трябва да бъдат отпечатани, са описани в техническите спецификации, приети съгласно член 6 от настоящия регламент.

( 4 ) За фамилните и собствени имена е предвидено едно поле. Фамилните имена се изписват с главни букви; собствените имена — с малки букви, като обаче първата буква е главна. Не се допускат сепаратори между фамилните имена и собствените имена. Въпреки това е допустимо знакът „,“ (запетая) да се използва за разделяне на първото и второто фамилно име или собствено име (например: ТОЛЕДО, БУРГОС Ана, Мария). Ако е необходимо, на същия ред могат да се комбинират първото и второто фамилно име, както и фамилните и собствените имена, за да се спести място.

( 5 ) Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

( 6 ) Това вписване трябва да бъде само под формата на дата (дд/мм/гггг), а не с думи като „временен“ или „неограничен“, тъй като датата на изтичане на срока на валидност се отнася до физическия документ, а не до правото на пребиваване.

( 7 ) Допълнителни забележки могат да бъдат вписани и в поле 16 („Забележки“) на обратната страна на картата.

( 8 ) Цялото налично пространство върху обратната страна на картата (с изключение на машинночетимата зона) е запазено за полето „Забележки“. То съдържа самите забележки, следвани от задължителните полета (дата на издаване, място на издаване/издаващ орган, място на раждане) и от незадължителните полета, от които се нуждае всяка държава членка.

( 9 ) Незадължителните вписвания трябва да бъдат предшествани от подрубрики.