02002R0473 — BG — 01.01.2009 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 473/2002 НА КОМИСИЯТА

от 15 март 2002 година

за изменение на приложения I, II и VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храните, и за определяне на подробни правила по отношение на предаването на информация относно употребата на медни съединения

(ОВ L 075, 16.3.2002, p.21)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година

L 189

1

20.7.2007