02002L0056 — BG — 16.02.2020 — 010.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2002/56/ЕО НА СЪВЕТА

от 13 юни 2002 година

относно търговията с посадъчен материал от картофи

(ОВ L 193, 20.7.2002 г., стp. 60)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

COMMISSION DECISION 2003/66/EC of 28 January 2003 (*)

  L 25

42

30.1.2003

►M2

ДИРЕКТИВА 2003/61/ЕО НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година

  L 165

23

3.7.2003

 M3

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2005/908/ЕО от 14 декември 2005 година

  L 329

37

16.12.2005

 M4

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2008/973/ЕО от 15 декември 2008 година

  L 345

90

23.12.2008

 M5

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2011/820/ЕС от 7 декември 2011 година

  L 327

66

9.12.2011

 M6

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2013/63/ЕС НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 17 декември 2013 година

  L 341

52

18.12.2013

 M7

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2014/367/ЕС от 16 юни 2014 година

  L 178

26

18.6.2014

►M8

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/317 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 3 март 2016 година

  L 60

72

5.3.2016

►M9

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/119 НА КОМИСИЯТА нотифицирано под номер С(2019 от 24 януари 2019 година

  L 24

26

28.1.2019

►M10

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/177 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 11 февруари 2020 година

  L 41

1

13.2.2020(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

ДИРЕКТИВА 2002/56/ЕО НА СЪВЕТА

от 13 юни 2002 година

относно търговията с посадъчен материал от картофиЧлен 1

Настоящата директива се прилага за производството с цел търговия, както и за търговията с посадъчен материал от картофи вътре в Общността.

Настоящата директива не се прилага за посадъчния материал от картофи, за който е доказано, че е предназначен за износ за трети страни.

Член 2

По смисъла на настоящата директива:

а) 

„търговия“ е продажбата, притежаването с цел продажба, предлагането за продажба и всяко преотстъпване, всяка доставка или всяко прехвърляне, с търговска цел, на посадъчен материал от картофи на трети лица, независимо дали е срещу или без заплащане.

Не се счита за търговия размяната на посадъчен материал, която не преследва търговско използване на сорта, като следните операции

— 
доставката на посадъчен материал от картофи на официалните органи за експериментиране и проверка,
— 
доставката на посадъчен материал от картофи на доставчици на услуги за целите на преработката или на опаковането,

доколкото въпросният доставчик не придобива право на собственост върху така доставения посадъчен материал от картофи.

Доставката на посадъчен материал от картофи, при някои условия, на доставчици на услуги, с оглед производството на някои селскостопански суровини, предназначени за промишлена употреба, или размножаването на посадъчен материал за същата цел, не означава търговия, доколкото доставчикът на услуги не придобива право на собственост нито върху така доставения материал, нито върху продукта от реколтата. Доставчикът на посадъчен материал от картофи представя на сертифициращия орган копие от съответните части на договора, сключен с доставчика на услуги, и този договор трябва да съдържа стандартите и условията, на които предлаганият посадъчен материал отговаря в момента.

Условията за прилагане на настоящата разпоредба се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2;

б) 

„базов посадъчен материал от картофи“ са картофените клубени,

i) 

произведени съгласно установените правила за сортоподдържане и растителна защита;

ii) 

предназначени основно за производството на сертифициран посадъчен материал;

iii) 

които отговарят на минималните условия, предвидени в приложения I и II, за базовия посадъчен материал; и

iv) 

за които при официален преглед е установено, че горепосочените минимални условия са спазени.

в) 

„сертифициран посадъчен материал от картофи“ са картофените клубени,

i) 

пряко произхождащи от базов посадъчен материал или от сертифициран посадъчен материал, или от размножение, предхождащо базовия посадъчен материал, за които при официален преглед е установено, че отговарят на предвидените за базовия посадъчен материал условия;

ii) 

предназначени основно за производство, различно от производството на посадъчен материал от картофи;

iii) 

които отговарят на минималните условия, определени в приложения I и II, за сертифицирания посадъчен материал от картофи; и

iv) 

за които при официален преглед е установено, че горепосочените минимални условия са спазени;

г) 

„официални мерки“ са мерките, които са взети от

i) 

държавни органи; или

ii) 

от юридически лица, регулирани от публичното или частното право, под контрола на държавата, или

iii) 

за подпомагащите дейности също под контрола на държавата, от официално определени физически лица,

при условие, че посочените в ii) и iii) лица не извличат лична полза от резултата от тези мерки.

Член 3

1.  Държавите-членки предвиждат, че посадъчният материал от картофи се търгува само ако е официално сертифициран като „базов посадъчен материал“ или „сертифициран посадъчен материал“ и ако отговаря на минималните условия, определени в приложения I и II. Те предвиждат, че посадъчният материал от картофи, който по време на търговията не отговаря на минималните условия, определени в приложение II, да бъде сортиран. Клубените, които не са премахнати, след това се подлагат на нов официален преглед.

2.  Държавите-членки могат да подразделят категориите посадъчен материал от картофи, предвидени в член 2, на класове, отговарящи на различни условия.

3.  Съгласно процедурата, предвидена в член 25, параграф 2, за официално сертифицирания посадъчен материал от картофи може да се определят:

— 
общностни класове,
— 
условията, приложими за класовете,
— 
обозначения, приложими за тези класове.

Държавите-членки могат да предписват в каква степен да се прилагат тези общностни класове при сертифицирането на собствената им продукция.

4.  За посадъчния материал от картофи, получен чрез микроразмножаване и неотговарящ на условията за размер, предвидени в настоящата директива, могат да се определят следните разпоредби в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2:

— 
дерогация от специалните разпоредби на настоящата директива,
— 
условията, приложими за такъв посадъчен материал от картофи,
— 
обозначения, приложими за такъв посадъчен материал от картофи.

Член 4

Независимо от разпоредбите на член 3, параграф 1, държавите-членки предвиждат посадъчният материал, произведен от размножение, предхождащи базовия посадъчен материал, да може да бъде търгуван.

Член 5

Държавите-членки могат да определят, що се отнася до минималните условия, определени в приложения I и II, допълнителни или по-стриктни изисквания за сертифицирането на тяхното собствено производство.

Член 6

1.  Независимо от разпоредбите на член 3, параграф 1, държавите-членки могат да разрешават на производителите, установени на тяхна територия, да търгуват:

а) 

малки количества посадъчен материал от картофи за научни изследвания или за селекционна дейност;

б) 

подходящи количества посадъчен материал от картофи, предназначен за други цели, опити или експериментиране, доколкото те принадлежат към сортове, за които е подадено заявление за вписване в каталога в съответната държава-членка.

В случая на генномодифицирания материал това разрешение се предоставя само ако са приети подходящи мерки за предотвратяване на рисковете за здравето на човека и за околната среда. За оценката на въздействието върху околната среда, която трябва да се извърши в тази връзка, се прилагат съответно разпоредбите на член 7, параграф 4 от Директива 2002/53/ЕО.

2.  Целите, за които разрешенията, посочени в параграф 1, буква б), могат да бъдат предоставени, разпоредбите за маркировката на опаковките, както и количествата и условията, при които държавите-членки могат да издадат разрешение, се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

3.  Разрешенията, издадени от държавите-членки преди 14 декември 1998 г. на производители, установени на тяхна територия, за определените в параграф 1 цели, остават в сила до приемането на разпоредбите, предвидени в параграф 2. След това всички тези разрешения трябва да спазват разпоредбите, определени в съответствие с параграф 2.

Член 7

Държавите-членки изискват по време на прегледа на клубените за сертифициране, пробите да се вземат официално съгласно подходящи методи.

Член 8

1.  Държавите-членки могат да изискват произведеният на тяхна територия посадъчен материал от картофи да може, по фитосанитарни съображения, по време на производството да се отделя от останалите видове картофи.

2.  Изискванията на параграф 1 могат да включват мерки за:

— 
отделяне на производството на посадъчен материал от картофи от това на други картофи,
— 
отделяне на посадъчния материал от картофи от другите картофи за калибриране, складиране, транспортиране и обработка.

Член 9

Държавите-членки предвиждат, че посадъчният материал от картофи се търгува само ако е бил обработен с инхибитори, възпрепятстващи кълняемостта.

Член 10

1.  Държавите-членки предвиждат, че посадъчният материал от картофи се търгува само ако минималните размери са такива, че да не позволяват преминаването им през квадратно решето с 25 mm страната. Ако клубените не преминават през квадратно решето с 35 mm страна, горната и долната граница на размера се изразява като кратно на числото пет.

Максималното отклонение в размера на картофените клубени от партида е такова, че разликата в размерите на двете използвани квадратни решета да не надхвърля 25 mm. Съвкупността от тези стандарти за размери може да се изменя съгласно процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

2.  Една партида не съдържа повече от 3 тегловни % клубени с големина под минималния размер, нито повече от 3 тегловни % клубени с големина над максимално посочената.

3.  Държавите-членки могат, за посадъчния материал от картофи национално производство, да въведат по-стриктни ограничения за отклонението между минималния и максималния размер на клубените в една партида.

Член 11

1.  Държавите-членки изискват базовият посадъчен материал и сертифицираният посадъчен материал да се търгуват само в достатъчно еднородни партиди и в затворени опаковки или контейнери, като същите трябва да са запечатани и снабдени в съответствие с разпоредбите на членове 12 и 13 със система за запечатване и с маркировка. Опаковките трябва да са нови; контейнерите трябва да са чисти.

2.  Държавите-членки могат да предвидят за търговията в малки количества на нивото на крайния потребител дерогации от разпоредбите на параграф 1 относно опаковането, системата за запечатване, както и маркировката.

Член 12

1.  Държавите-членки изискват опаковките и контейнерите с базов посадъчен материал и със сертифициран посадъчен материал да се запечатват официално или под официален контрол по такъв начин, че да не могат да бъдат отваряни, без да се повреди системата за запечатване или да се оставят следи от действия върху официалния етикет, предвиден в член 13, параграф 1, или върху опаковката или контейнера.

С оглед да се осигури запечатването системата за запечатване включва най-малко или официалния етикет, или полагането на официален печат.

Предвидените във втора алинея мерки не са необходими в случая на системи за еднократно запечатване.

Съгласно процедурата, предвидена в член 25, параграф 2, може да се установи дали дадена система за запечатване отговаря на разпоредбите на настоящия параграф.

2.  Повторно или многократно презапечатване може да се извършва само официално или под официален контрол. В този случай върху етикета, предвиден в член 13, параграф 1, също се обозначава последното презапечатване, датата и службата, която го е извършила.

3.  Държавите-членки могат да предвидят дерогации от параграф 1 за малките опаковки, запечатвани на тяхна територия. Условията на тези дерогации могат да се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

Член 13

1.  Държавите-членки изискват опаковките и контейнерите с базов посадъчен материал и със сертифициран посадъчен материал:

а) 

да носят от външната страна официален етикет, който не е използван преди това, отговаря на условията, определени в приложение III, и съдържащата се в него информация е изписана на един от официалните езици на Общността. Цветът на етикета е бял за базовия посадъчен материал и син за сертифицирания посадъчен материал. Когато се използва машинно зашит етикет, неговото полагане се осигурява във всички случаи с официален печат. Разрешава се използването на официални самозалепващи се етикети. В съответствие с визираната в член 25, параграф 2 процедура може да се разреши, под официален контрол, върху опаковката да се полагат изискваните указания по незаличим начин и в зависимост от модела на етикета;

б) 

да се придружават от официална бележка с цвета на етикета, съдържаща най-малко задължителната информация, предвидена в приложение III, част А, точки 3, 4 и 6. Тази бележка се изготвя по такъв начин, че да се избегне объркване с посочения в буква а) официален етикет.

Бележката не е необходима, когато отпечатаната върху опаковката информация е незаличима, или когато, в съответствие с буква а), се използва самозалепващ се етикет или етикет от устойчив на късане материал.

2.  Държавите-членки могат да предвидят дерогации от параграф 1 за малките опаковки, запечатвани на тяхна територия. Условията за тези дерогации могат да се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

Член 14

В съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2, може да се предвиди в други случаи, освен предвидените в настоящата директива, опаковките или контейнерите с базов посадъчен материал или със сертифициран посадъчен материал да носят етикет на доставчика (който може да е етикет, различен от официалния етикет, или да е под формата на данни за доставчика, отпечатани на самата опаковка или на контейнера). Указанията, които трябва да са дадени върху такъв етикет, също се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

Член 15

В случая на посадъчен материал от картофи от генномодифициран сорт всеки етикет, полаган върху партидата материал, или всеки документ, който го съпровожда по силата на разпоредбите на настоящата директива, официален или не, ясно посочва, че сортът е генномодифициран.

Член 16

Държавите-членки изискват всяка химическа обработка на базовия посадъчен материал или на сертифицирания посадъчен материал да се отбелязва или върху официалния етикет, или върху етикета на доставчика, както и на самата опаковка или вътре в нея, или върху контейнера.

Член 17

1.  Държавите-членки гарантират, че посадъчният материал от картофи, търгуван в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, не подлежи задължително или факултативно, по отношение на неговите характеристики, условия за изпитване, маркировка и запечатване, на други ограничения за търговия, освен тези, предвидени в настоящата директива или във всяка друга директива.

2.  Комисията разрешава съгласно процедурата, предвидена в член 25, параграф 2, по отношение на търговията на посадъчен материал от картофи на цялата или на части от територията на една или повече държави-членки, да се вземат по-стриктни мерки от предвидените в приложения I и II за борба с вредителите, които не съществуват в тези райони или са изключително опасни за културите в тези райони. В случай на непосредствена опасност от въвеждането или от разпространението на такива вредители разпоредбите могат да се приемат от заинтересованата държава-членка веднага след подаването на искане до приемането на окончателно решение от Комисията по този въпрос.

Член 18

Условията, при които селектиран посадъчен материал от размножение, предхождащо базовия посадъчен материал, може да се търгува в съответствие с член 4, са следните:

а) 

да е произведен съгласно установените правила за сортоподдържане и растителна защита;

б) 

да е предназначен основно за производството на базов посадъчен материал;

в) 

да отговаря на минималните условия, подлежащи на определяне с процедурата, посочена в член 25, параграф 2, за предбазовия посадъчен материал;

г) 

да е установено при официален преглед, че посочените в буква в) минимални условия са спазени;

д) 

да е поставен в опаковки или в контейнери в съответствие с разпоредбите на настоящата директива; и

е) 

опаковките или контейнерите да носят официален етикет, който съдържа най-малко следните сведения:

— 
сертифицираща служба и държава-членка или тяхната отличителна абревиатура,
— 
идентификационен номер на производителя или референтен номер на партидата,
— 
месец и година на запечатването,
— 
вид, изписан най-малко с латински букви, с неговото ботаническо наименование, което може да е дадено в съкратена форма и без имената на авторите, или с общоизвестното му наименование, или и двете;
— 
сорт, изписан най-малко с латински букви,
— 
обозначение „предбазов посадъчен материал“.

Етикетът е бял на цвят с една диагонална виолетова линия.

Член 19

С цел да се намерят по-добри решения за замяна на някои други разпоредби в настоящата директива, освен фитосанитарните, може да се вземе решение за организирането на временни опити на общностно равнище при специални условия в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

В рамките на тези опити държавите-членки могат да бъдат освободени от някои задължения, установени в настоящата директива. Обхватът на това изключение се определя в зависимост от разпоредбите, за които то се прилага. Продължителността на един опит не надвишава седем години.

▼M2

Член 20

1.  Сравнителни тестове и опити на Общността, с цел последващ контрол на пробите, взети чрез сондаж от посадъчен материал от картофи, пуснати на пазара, съгласно разпоредбите на настоящата директива, независимо дали те са задължителни или не, включително и на фитосанитарните такива. Тези сравнителни тестове и опити могат да включват следното:

— 
посадъчен материал от картофи, събрани в трети страни,
— 
посадъчен материал от картофи, който е подходящ за биологично производство,
— 
посадъчен материал от картофи, във връзка със съхраняването in situ и на дълготрайното използване на генетичните ресурси на растенията.

2.  Тези сравнителни тестове и опити се използват, за да се хармонизират техническите методи за сертификация, и за да се провери спазването на изискванията, на които семената трябва да отговарят.

3.  Комисията, като действа в съответствие с процедурата по член 25, параграф 2, установява необходимите разпоредби за тези сравнителни тестове и опити. Комисията информира комитета, посочен в член 25, параграф 1, относно техническите разпоредби за провеждане на опитите и резултатите от тях. В случай на възникване на фитосанитарни проблеми, Комисията информира Постоянния фитосанитарен комитет.

4.  Общността може да осъществи финансов принос за провеждането на тестовете и на опитите, предвидени в параграфи 1 и 2.

Този финансов принос не надхвърля рамките на годишните кредити, определени от бюджетния орган.

5.  Сравнителните тестове и опити, които могат да се ползват с финансов принос от Общността и подробни правила за предоставянето му, се определят в съответствие с процедурата по член 25, параграф 2.

6.  Тестовете и опитите, предвидени в параграфи 1 и 2, могат да бъдат провеждани само от национални органи или от юридически лица, които действат под отговорността на държавата.

7.  В съответствие с процедурата, установена в член 25, параграф 2, Комисията може да забрани, изцяло или от части, търговията с посадъчен материал от картофи, събрани от определен район в Общността, ако резултатът от пробите, взети официално от базов или сертифициран посадъчен материал от картофи, събрани от този регион, и отглеждани в едно или повече сравнителни полета на Общността в продължение на три последователни години, е отбелязал значителни отклонения под минималните условия, установени в приложение I, точка 1, буква в), точка 2, буква в) и точки 3 и 4.

8.  Всички мерки, предприети съгласно параграф 7, се оттеглят от Комисията до момента, в който се установи с достатъчна сигурност, че базовият посадъчен материал от картофи и сертифициран посадъчен материал от картофи, събрани от въпросния регион на Общността, за в бъдеще ще отговарят на минималните условия, посочени в параграф 7.

▼B

Член 21

1.  По предложение на Комисията Съветът с квалифицирано мнозинство установява дали посадъчен материал от картофи, произведен в трета страна и предлагащ същите гаранции по отношение на неговите характеристики, както и на разпоредбите, приети за техния преглед, за осигуряване на сортовата им идентичност, за маркировка и за контрол, е равностоен в това отношение на базовия посадъчен материал или на сертифицирания посадъчен материал, произведен в Общността и съответстващ на разпоредбите на настоящата директива.

2.  Докато Съветът се произнесе в съответствие с разпоредбите на параграф 1, държавите-членки могат сами да пристъпят към вземането на такива решения, посочени в същия параграф. Това право изтича на 1 юли 1975 г.

3.  На държавите-членки се разрешава да продължат до ►M9  31 март 2024 г. ◄ срока на валидност на решенията, взети в съответствие с параграф 2, при условие че тези решения могат да се използват само в съответствие със задълженията, възложени на държавите-членки, по силата на общностните фитосанитарни правила, определени с Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността ( 1 ).

Посоченият в първа алинея срок може да се разшири за трети страни в съответствие с предвидената в член 25, параграф 2 процедура, ако наличните сведения не дават възможност за констатация в съответствие с параграф 1, и дотогава, докогато тези сведения не дават възможност за такава констатация.

4.  Параграфи 1 и 2 се прилагат също за всяка нова държава-членка от датата на нейното присъединяване до датата, на която тя трябва да въведе в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с разпоредбите на настоящата директива.

Член 22

1.  С цел да се преодолее всяка временна трудност в общото предлагане на базов посадъчен материал или на сертифициран посадъчен материал в Общността, която възниква и не може да се преодолее по друг начин, може да се реши, в съответствие с предвидената в член 25, параграф 2 процедура, държавите-членки да разрешават за определен период на територията на цялата Общност търговията в количествата, необходими за преодоляване на трудностите в предлагането, с посадъчен материал от категория, подлежаща на по-малко стриктни ограничения, или с посадъчен материал от картофи от сортове, които не са включени в общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове или в националните каталози на сортовете на държавите-членки.

2.  За категория посадъчен материал от картофи от определен сорт официалният етикет е този, предвиден за съответната категория; за посадъчния материал от картофи от сортове, които не са включени в горепосочените каталози, цветът на официалния етикет е кафяв. Етикетът винаги посочва, че въпросният материал е от категория, която отговаря на по-малко стриктни изисквания.

3.  Правилата за прилагане на параграф 1 могат да се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

Член 23

1.  Държавите-членки гарантират, че посадъчният материал от картофи подлежи на официални инспекции по време на търговията, най-малко посредством случайни проверки, с оглед да се провери дали съответства на изискванията и условията на настоящата директива.

2.  Без да се засяга свободното движение на посадъчен материал вътре в Общността, държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че са им предоставени следните сведения по време на търговията, в количество над 2 килограма, с посадъчен материал, внесен от трети страни:

а) 

вид;

б) 

сорт;

в) 

категория;

г) 

страна производителка и контролна служба;

д) 

страна на изпращане;

е) 

вносител;

ж) 

количество посадъчен материал.

Условията и редът за предоставяне на тези сведения се определят в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

Член 24

Измененията, които трябва да се направят в съдържанието на приложенията с оглед развитието на научно-техническото познание, се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 25, параграф 2.

Член 25

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство, създаден по силата на член 1 от Решение 66/399/ЕИО на Съвета ( 2 ).

2.  В случаите на позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, е един месец.

3.  Комитетът приема свой вътрешен правилник.

Член 26

При спазване на допустимите отклонения, установени в приложения I и II, за наличието на болести, на вредители или на техните носители, настоящата директива не засяга разпоредбите на националното законодателство на държавите-членки, оправдани от съображения за опазване здравето и живота на хората и на животните, защита на растенията или за закрила на индустриалната и на търговската собственост.

Член 27

1.  Съгласно процедурата, предвидена в член 25, параграф 2, могат да се приемат специални условия, предвид развитието в следните области:

а) 

условия, при които химически обработеният посадъчен материал може да се търгува;

б) 

условия, при които посадъчният материал може да се търгува по отношение консервацията in situ и трайното използване на генофонда от растителни видове, свързани със специфични естествени или полуестествени местообитавания и застрашени от генетично разпадане;

в) 

условия, при които посадъчният материал, предназначен за биологично производство, може да бъде търгуван.

2.  Специфичните условия, посочени в параграф 1, буква б), включват по-специално следните аспекти:

а) 

посадъчният материал от тези видове да е с известен произход, одобрен във всяка държава-членка от отговорния орган за търговия с посадъчен материал в определени зони;

б) 

подходящи количествени ограничения.

Член 28

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Комисията незабавно информира за това останалите държави-членки.

Член 29

Директива 66/403/ЕИО, изменена с актовете, изброени в приложение IV, част А, се отменя, без се засягат задълженията на държавите-членки по отношение на сроковете за транспониране, дадени в приложение IV, част Б.

Позоваванията на отменената директива се тълкуват като позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието, дадена в приложение V.

Член 30

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 31

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M10
ПРИЛОЖЕНИЕ I

МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ ПОСАДЪЧНИЯТ МАТЕРИАЛ ОТ КАРТОФИ

1. При базов посадъчен материал от картофи броят на отглежданите растения с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава общо 0,1 %, а в прякото поколение общият им брой не надвишава 0,25 %.

2. При сертифициран посадъчен материал от картофи броят на растенията с отклонения от нормите за растеж на сорта и броят на растенията от други сортове не надвишава общо 0,5 %, а в прякото поколение общият им брой не надвишава 0,5 %.

3. Посадъчният материал от картофи отговаря на следните изисквания относно наличието на регулирани карантинни вредители (РНКВ) или болести, причинени от РНКВ, и съответните категории, посочени в таблицата по-долу:РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Праг за отглежданите растения за базов посадъчен материал от картофи

Праг за отглежданите растения за сертифициран посадъчен материал от картофи

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

1,0 %

4,0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

0 %

Образуване на мозаични петна, причинено от вируси,

както и

симптоми, причинени от Potato leaf roll virus [PLRV00]

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

0 %

0 %РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Праг за прякото поколение на базов посадъчен материал от картофи

Праг за прякото поколение на сертифициран посадъчен материал от картофи

Симптоми на вирусна инфекция

4,0 %

10,0 %

4. Максималният брой поколения посадъчен материал от картофи от категория „базови“ е четири, а общият брой поколения посадъчен материал от картофи от категория „предбазови“ на полето и посадъчен материал от картофи от категория „базови“ е седем.

Максималният брой поколения от сертифициран посадъчен материал от картофи е две.

Ако поколението не е посочено върху официалния етикет, се приема, че посадъчният материал от картофи е от най-голямото поколение, за което има разрешение по съответната категория.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВО, НА КОИТО ОТГОВАРЯТ ПАРТИДИТЕ С ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ КАРТОФИ

Позволяват се следните допустими стойности на примеси, дефекти и РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ, при посадъчен материал от картофи:

1) 

наличие на почвен примес и чужди тела: 1,0 % от масата за базов посадъчен материал от картофи и 2,0 % от масата за сертифициран посадъчен материал;

2) 

общо за сухо и мокро гниене, с изключение на случаите, причинени от Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus или Ralstonia solanacearum: 0,5 % от масата, от които мокро гниене 0,2 % от масата;

3) 

външни дефекти, напр. деформация или наранени клубени: 3,0 % от масата;

4) 

корковидна краста, при която е засегната повече от една трета от повърхността на клубените: 5,0 % от масата;

5) 

спаружените клубени поради прекомерна дехидратация или дехидратация, причинена от сребриста краста: 1,0 % от масата;

6) 

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ, при партидите с посадъчен материал от картофи:РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Праг за наличието на РНКВ по базовия посадъчен материал от картофи спрямо масата

Праг за наличието на РНКВ по сертифицирания посадъчен материал от картофи спрямо масата

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

0 %

Черна шарка, при която поразената площ е повече от 10 % от повърхността на клубените, причинена от Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

5,0 %

5,0 %

Прашеста краста, при която поразената площ е повече от 10 % от повърхността на клубените, причинена от Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

3,0 %

3,0 %

7) 

общо допустимо отклонение по точки 2—6: 6,0 % от масата за базов посадъчен материал от картофи и 8,0 % от масата за сертифициран посадъчен материал.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЕТИКЕТИРАНЕ

A.   Задължителна информация

1. 

„Правила и стандарти на ЕО“

2. 

Сертифицираща служба и държава-членка или техните инициали

▼M8

2а. 

Официално определен пореден номер

▼B

3. 

Идентификационен номер на производителя или референтен номер на партидата

4. 

Месец и година на запечатване

5. 

Наименование на сорта, изписано най-малко с латински букви

6. 

Страна производителка

7. 

Категория и евентуално клас

8. 

Размер

9. 

Декларирано нето тегло

Б.   Минимални размери

110 mm × 67 mm
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЧАСТ АОТМЕНЕНА ДИРЕКТИВА И ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ

(посочени в член 29)

Директива 66/403/ЕИО (ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2320/66)

 

Директива 69/62/ЕИО на Съвета (ОВ L 48, 26.2.1969 г., стр. 7)

 

Директива 71/162/ЕИО на Съвета (ОВ L 87, 17.4.1971 г., стр. 24)

само член 4

Директива 72/274/ЕИО на Съвета (ОВ L 171, 29.7.1972 г., стр. 37)

само по отношение на позоваванията на разпоредбите на Директива 66/403/ЕИО в членове 1 и 2

Директива 72/418/ЕИО на Съвета (ОВ L 287, 26.12.1972 г., стр. 22)

само член 4

Директива 73/438/ЕИО на Съвета (ОВ L 356, 27.12.1973 г., стр. 79)

само член 4

Директива 75/444/ЕИО на Съвета (ОВ L 196, 26.7.1975 г., стр. 6)

само член 4

Директива 76/307/ЕИО на Съвета (ОВ L 72, 18.3.1976 г., стр. 16)

само член 1

Директива 77/648/ЕИО на Съвета (ОВ L 261, 14.10.1977 г., стр. 21)

 

Директива 78/692/ЕИО на Съвета (ОВ L 236, 26.8.1978 г., стр. 13)

само член 4

Директива 78/816/ЕИО на Съвета (ОВ L 281, 6.10.1978 г., стр. 18)

 

Директива 79/967/ЕИО на Съвета (ОВ L 293, 20.11.1979 г., стр. 16)

само член 1

Директива 80/52/ЕИО на Съвета (ОВ L 18, 24.1.1980 г., стр. 29)

 

Директива 81/561/ЕИО на Съвета (ОВ L 203, 23.7.1981 г., стр. 52)

само член 2

Директива 84/218/ЕИО на Съвета (ОВ L 104, 17.4.1985 г., стр. 19)

 

Директива 86/215/ЕИО на Съвета (ОВ L 152, 6.6.1986 г., стр. 46)

 

Директива 87/374/ЕИО на Съвета (ОВ L 197, 18.7.1987 г., стр. 36)

 

Директива 88/332/ЕИО на Съвета (ОВ L 151, 17.6.1988 г., стр. 82)

само член 4

Директива 88/359/ на Съвета ЕИО (ОВ L 174, 6.7.1988 г., стр. 51)

 

Директива 88/380/ЕИО на Съвета (ОВ L 187, 16.7.1988 г., стр. 31)

само член 4

Директива 89/366/ЕИО на Съвета (ОВ L 159, 10.6.1989 г., стр. 59)

 

Директива 90/404/ЕИО на Съвета (ОВ L 208, 7.8.1990 г., стр. 30)

 

Директива 90/654/ЕИО на Съвета (ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 48)

само по отношение на позоваванията на разпоредбите на Директива 66/403/ЕИО в член 2 и в приложение II, част I, точка 4

Директива 91/127/ЕИО на Комисията (ОВ L 60, 7.3.1991 г., стр. 18)

 

Директива 92/17/ЕИО на Комисията (ОВ L 82, 27.3.1992 г., стр. 69)

 

Директива 93/3/ЕИО на Комисията (ОВ L 54, 5.3.1993 г., стр. 21)

 

Директива 93/108/ЕИО на Комисията (ОВ L 319, 21.12.1993 г., стр. 39)

 

Решение 96/16/ЕО на Комисията (ОВ L 6, 9.1.1996 г., стр. 19)

 

Директива 96/72/ЕО на Съвета (ОВ L 304, 27.11.1996 г., стр. 10)

само член 1, точка 4

Решение 97/90/ЕО на Комисията (ОВ L 27, 30.1.1997 г., стр. 49)

 

Решение 98/111/ЕО на Комисията (ОВ L 28, 4.2.1998 г., стр. 42)

 

Директива 98/95/ЕО на Съвета (ОВ L 25, 1.2.1999 г., стр. 1)

само член 4

Директива 98/96/ЕО на Съвета (ОВ L 25, 1.2.1999 г., стр. 27)

само член 4

Решение 1999/49/ЕО на Комисията (ОВ L 16, 21.1.1999 г., стр. 30)

 

Решение 1999/742/ЕО на Комисията (ОВ L 297, 18.11.1999 г., стр. 39)

 

ЧАСТ БСПИСЪК НА СРОКОВЕТЕ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

(посочени в член 29)

Директива

Краен срок за транспониране

66/403/ЕИО

1 юли 1968 г. (член 13, параграф 1)

1 юли 1969 г. (други разпоредби) (1) (2) (3)

69/62/ЕИО

1 юли 1969 г. (1)

71/162/ЕИО

1 юли 1970 г. (член 4, параграф 3)

1 юли 1972 г. (член 4, параграф 1) (1)

1 юли 1971 г. (други разпоредби)

72/274/ЕИО

1 юли 1972 г. (член 1)

1 януари 1973 г. (член 2)

72/418/ЕИО

1 юли 1973 г.

73/438/ЕИО

1 юли 1973 г. (член 4, параграф 1)

1 януари 1974 г. (член 4, параграф 2)

75/444/ЕИО

1 юли 1977 г.

76/307/ЕИО

1 юли 1975 г.

77/648/ЕИО

1 януари 1977 г.

78/692/ЕИО

1 юли 1977 г. (член 4)

1 юли 1979 г. (други разпоредби)

78/816/ЕИО

1 юли 1978 г.

79/967/ЕИО

1 януари 1980 г.

80/52/ЕИО

1 юли 1979 г.

81/561/ЕИО

 

84/218/ЕИО

 

86/215/ЕИО

 

87/374/ЕИО

 

88/332/ЕИО

 

88/359/ЕИО

 

88/380/ЕИО

1 юли 1990 г.

89/366/ЕИО

 

90/404/ЕИО

 

90/654/ЕИО

 

91/127/ЕИО

 

92/17/ЕИО

 

93/3/ЕИО

28 февруари 1993 г.

93/108/ЕО

1 декември 1993 г

96/72/ЕО

1 юли 1997 г. (4)

98/95/ЕО

1 февруари 2000 г. (Поправка ОВ L 126, 20.5.1999 г., стр. 23)

98/96/ЕО

1 февруари 2000 г.

(1)   1 юли 1973 г. за член 13, параграф 1, 1 юли 1974 г. за разпоредбите, които се отнасят за базовия посадъчен материал от картофи, и 1 юли 1976 г. за останалите разпоредби за Дания, Ирландия и Великобритания.

(2)   1 януари 1986 г. за Гърция, 1 март 1986 г. за Испания и 1 януари 1991 г. за Португалия.

(3)   

1 януари 1995 г. за Австрия, Финландия и Швеция.

— на Швеция се разрешава да прилага най-късно до 31 декември 1996 г. допустимо отклонение от 40 % от теглото за клубени, при които повече от една десета от повърхността им е поразена от обикновена краста по картофите, за пускането на пазара на посадъчен материал от картофи на нейна територия. Това допустимо отклонение се отнася единствено за посадъчния материал от картофи, произведен в тези райони на Швеция, които изпитват особени проблеми във връзка с обикновената краста,

— този посадъчен материал от картофи не се внася на територията на други държави-членки. Швеция привежда в съответствие законодателството си в тази област, за да отговаря на разпоредбите на приложение II към директивата до датата на изтичане на горепосочения срок,

— Швеция прилага веднага след присъединяването си разпоредбите на директивата, които гарантират достъпа на посадъчен материал, съответстващ на директивата, с цел пускане на пазара на нейна територия.

(4)   Останалите запаси от етикети със съкращението „ЕИО“ могат да се използват до 31 декември 2001 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ VТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 66/403/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 1, първа алинея

Член 17

Член 1, втора алинея

Член 1a

Член 2, буква а)

Член 2, параграф 1, буква А, точка а)

Член 2, буква б), i)

Член 2, параграф 1, буква А, точка б)

Член 2, буква б), ii)

Член 2, параграф 1, буква А, точка в)

Член 2, буква б), iii)

Член 2, параграф 1, буква А, точка г)

Член 2, буква б), iv)

Член 2, параграф 1, буква Б, точка а)

Член 2, буква в), i)

Член 2, параграф 1, буква Б, точка б)

Член 2, буква в), ii)

Член 2, параграф 1, буква Б, точка в)

Член 2, буква в), iii)

Член 2, параграф 1, буква Б, точка г)

Член 2, буква в), iv)

Член 2, параграф 1, буква В, точка а)

Член 2, буква г), i)

Член 2, параграф 1, буква В, точка б)

Член 2, буква г), ii)

Член 2, параграф 1, буква В, точка в)

Член 2, буква г), iii)

Член 2, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2, буква A

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 2, буква Б

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 3, параграф 4

Член 3a

Член 4

Член 4

Член 5

Член 4a

Член 6

Член 5

Член 7

Член 5a

Член 8

Член 6

Член 9

Член 7, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 10, параграф 2

Член 7, параграф 3

Член 10, параграф 3

Член 7, параграф 4

Член 8

Член 11

Член 9

Член 12

Член 10

Член 13

Член 11

Член 14

Член 11a

Член 15

Член 12

Член 16

Член 13

Член 17

Член 13a

Член 18

Член 13б

Член 19

Член 14

Член 20

Член 15, параграф 1

Член 21, параграф 1

Член 15, параграф 2

Член 21, параграф 2

Член 15, параграф 2a

Член 21, параграф 3

Член 15, параграф 3

Член 21, параграф 4

Член 16

Член 22

Член 18

Член 23

Член 19a

Член 24

Член 19

Член 25

Член 20

Член 26

Член 20a, параграф 1

Член 27, параграф 1

Член 20a, параграф 2, i)

Член 27, параграф 2, буква а)

Член 20a, параграф 2, ii)

Член 27, параграф 2, буква б)

Член 21

Член 28 (1)

Член 29

Член 30

Член 31

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 1

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 1

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 2

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 2

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 3

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 3

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 3a

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 4

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 4

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 5

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 5

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 6

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 6

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 7

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 7

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 8

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 8

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част A, точка 9

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част Б

ПРИЛОЖЕНИЕ III, част Б

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИЛОЖЕНИЕ V

(1)   98/95/ЕО член 9, параграф 2 и 98/96/ЕО член 8, параграф 2.( 1 ) ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2002/28/ЕО на Комисията (ОВ L 77, 20.3.2002 г., стр. 23).

( 2 ) ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2289/66.