2001R1207 — BG — 18.02.2008 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1207/2001 НА СЪВЕТА

от 11 юни 2001 година

относно процедурите, улесняващи издаването или съставянето в Общността на доказателства за произход и издаването на разрешения на одобрени износители съгласно разпоредбите за преференциална търговия между Европейската общност и някои страни

(ОВ L 165, 21.6.2001, p.1)

отменен със:

 

 

Официален вестник