2000L0076 — BG — 07.01.2014 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 2000/76/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 4 декември 2000 година

относно изгарянето на отпадъците

(ОВ L 332, 28.12.2000, p.91)

отменен със:

 

 

Официален вестник

 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година

L 334

17

17.12.2010