02000A1215(01) — BG — 31.05.2018 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 година

(ОВ L 317, 15.12.2000 г., стp. 3)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

DECISION No 1/2003 OF THE ACP-EC COUNCIL OF MINISTERS 2003/404/EC of 16 May 2003 (*)

  L 141

25

7.6.2003

 M2

DECISION No 2/2004 OF THE ACP-EC COUNCIL OF MINISTERS 2004/647/EC of 30 June 2004 (*)

  L 297

18

22.9.2004

 M3

СПОРАЗУМЕНИЕ под формата на размяна на писма между Европейската общност и Барбадос, Белийз, Република Конго, Фиджи, Кооперативна република Гвиана, Република Кот д'Ивсар, Ямайка, Република Кения, Република Мадагаскар, Република Малави, Република Мавриций, Република Суринам, Сент Китс и Невис, Кралство Свазиленд, Обединена република Танзания, Република Тринидад и Тобаго, Република Уганда, Република Замбия и Република Зимбабве за присъединяването на Република Мозамбик към протокол № 3 от АКТБ за захарта от приложение V към Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО

  L 356

2

1.12.2004

►M4

СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение на Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.

  L 209

27

11.8.2005

►M5

DECISION No 1/2006 OF THE ACP-EC COUNCIL OF MINISTERS 2006/608/EC of 2 June 2006 (*)

  L 247

22

9.9.2006

 M6

РЕШЕНИЕ № 4/2007 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕО 2008/83/ЕО от 20 декември 2007 година

  L 25

11

30.1.2008

►M7

РЕШЕНИЕ № 1/2008 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕО 2008/494/ЕО от 13 юни 2008 година

  L 171

63

1.7.2008

 M8

РЕШЕНИЕ № 3/2008 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕО 2008/991/ЕО от 15 декември 2008 година

  L 352

59

31.12.2008

 M9

РЕШЕНИЕ № 1/2009 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА АКТБ—ЕО 2009/497/ЕО от 29 май 2009 година

  L 168

48

30.6.2009

►M10

СПОРАЗУМЕНИЕ за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г.

  L 287

3

4.11.2010

►M11

РЕШЕНИЕ № 1/2012 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕС 2012/356/ЕС от 15 юни 2012 година

  L 174

27

4.7.2012

►M12

РЕШЕНИЕ № 1/2013 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕС 2013/321/ЕС от 7 юни 2013 година

  L 173

67

26.6.2013

►M13

РЕШЕНИЕ № 1/2014 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕС 2014/428/ЕС от 20 юни 2014 година

  L 196

40

3.7.2014

►M14

РЕШЕНИЕ № 3/2016 НА КОМИТЕТА НА ПОСЛАНИЦИТЕ АКТБ—ЕС от 12 юли 2016 година

  L 192

77

16.7.2016

►M15

РЕШЕНИЕ № 1/2018 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕС от 31 май 2018 година

  L 148

7

13.6.2018(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕАМБЮЛ

ЧАСТ 1:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дял I —

Цели, принципи и участници

Глава 1:

Цели и принципи

Глава 2:

Участници в партньорството

Дял II —

Политически мащаб

ЧАСТ 2:

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧАСТ 3:

СТРАТЕГИИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Дял I —

Стратегии за развитие

Глава 1:

Обща рамка

Глава 2:

Области на подкрепа

Раздел 1:

Икономическо развитие

Раздел 2:

Социално и човешко развитие

Раздел 3:

Регионално сътрудничество и интеграция

Раздел 4:

Тематични взаимосвързани проблеми

Дял II —

Икономическо и тъговско сътрудничество

Глава 1:

Цели и принципи

Глава 2:

Нови търговски договорености

Глава 3:

Сътрудничество и международни форуми

Глава 4:

Търговия с услуги

Глава 5:

Области, свързани с търговията

Глава 6:

Сътрудничество в други области

ЧАСТ 4:

ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

Дял I —

Общи разпоредби

Глава 1:

Цели, принципи, насоки и избираемост

Глава 2:

Обхват и естество на финансирането

Дял II —

Финансово сътрудничество

Глава 1:

Финансови средства

Глава 2:

Подкрепа за преструктуриране на дълга и структурата

Глава 3:

Подкрепа в случай на външни шокове

Глава 4:

Подкрепа за секторните политики

Глава 5:

Микропроекти и децентрализирано сътрудничество

Глава 6:

Хуманитарно, спешно и следкризисно подпомагане

Глава 7:

Инвестиране и подкрепа за частния сектор

Дял III —

Техническо сътрудничество

Дял IV —

Процедурни и управленски системи

ЧАСТ 5:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА НАЙ-СЛАБО РАЗВИТИТЕ, БЕЗ ИЗЛАЗ НА МОРЕ И ОСТРОВНИ СТРАНИ ОТ АКТБ

Глава 1:

Общи разпоредби

Глава 2:

Най-слабо развити страни от АКТБ

Глава 3:

Разположени на сушата страни от АКТБ

Глава 4:

Островни страни от АКТБ

ЧАСТ 6:

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИПРЕАМБЮЛ

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Договора за създаване на Европейската общност, от една страна, и Споразумението от Джорджтаун за създаването на Групата на страните от Африка, Карибите и Тихоокенския басейн (АКТБ), от друга;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ своя ангажимент да работят заедно за постигане на целите на премахването на бедността, устойчивото развитие и постепенното присъединяване на страните от АКТБ към световната икономика;

УВЕРЕНИ в своята решителност да допринесат значително за икономическото, социалното и културното развитие на страните от АКТБ и за подобряването на благосъстоянието на тяхното население, като им се помогне да се справят с предизвикателствата на глобализацията и укрепването на партньорството между АКТБ и ЕС в усилието да се придаде на процеса на глобализация по-силно социално измерение;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО своето желание да възобновят своята специална връзка и да използват задълбочен и интегриран подход за укрепване на партньорството, основано на политически диалог, развитие на сътрудничеството и икономическите и търговските отношения;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че политическата среда, осигуряваща мира, сигурността и стабилността, зачитането на правата на човека, принципите на демокрацията и върховенството на закона, и на доброто управление са съществена част от дългосрочното развитие; като признават, че отговорността за създаването на такава среда е главно в ръцете на заинтересованите страни;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че здравите и устойчиви икономически политики са предпоставки за развитие;

КАТО СЕ ПОЗОВАВАТ на принципите на Хартата на Обединените нации и припомнят Общата декларация за правата на човека, заключенията на Виенската конвенция за правата на човека от 1993 г., пактовете за граждански и политически права и за икономическите, социалните и културните права, Конвенцията за правата на детето, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация на жените, Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Женевската конвенция от 1949 г. и другите инструменти на международното право на правата на човека, Конвенцията от 1951 г., отнасяща се до статута на бежанците и Протокола от Ню Йорк от 1967 г., който се отнася за статута на бежанците;

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, Африканската харта за правата на човека и народите и Американската конвенция за правата на човека като положителен регионален принос към зачитането на правата на човека в Европейския съюз и страните от АКТБ;

▼M4

КАТО ЗАЯВЯВАТ ОТНОВО, че най-сериозните престъпления за международната общност не трябва да остават ненаказани и че трябва да се осигури тяхното ефективно преследване чрез вземането на мерки на национално равнище и чрез задълбочаване на глобалното сътрудничество;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че създаването и ефективното функциониране на Международния наказателен съд представлява важна стъпка към мир и международна справедливост;

▼M10

КАТО ПРИПОМНЯТ декларациите от последващите срещи на върха на държавните и правителствените ръководители на държавите от АКТБ;

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД, че целите на хилядолетието за развитие, произтичащи от Декларацията на хилядолетието, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации през 2000 г., по-специално премахването на крайната бедност и глада, както и целите и принципите за развитие, договорени на конференциите на Организацията на обединените нации, предоставят ясна визия за бъдещето и трябва да допринесат за укрепването на сътрудничеството между АКТБ и ЕС в рамките на настоящото споразумение; като признават, че ЕС и държавите от АКТБ е необходимо да положат съгласувани усилия, за да ускорят напредъка за постигане на целите на хилядолетието за развитие;

▼M10

КАТО СЕ ПРИДЪРЖАТ към програмата за ефективност на помощта, започната в Рим, продължена в Париж и по-нататък развита в Програмата за действие от Акра;

▼M10

КАТО ОБРЪЩАТ особено внимание на поетите ангажименти и целите, договорени по време на основни конференции на ООН и други международни конференции, и като признават нуждата от по-нататъшно действие за постигане на целите и изпълнението на програмите за действие, който са съставени на тези конференции;

▼M10

КАТО ОСЪЗНАВАТ сериозното световно предизвикателство за околната среда, породено от климатичните изменения, и дълбоко загрижени от факта, че най-уязвимото население живее в развиващите се държави, по-специално в най-малко развитите държави и малките островни държави от АКТБ, в които феномени, свързани с климата, като повишаване на морското равнище, брегова ерозия, наводнения, суши и опустиняване заплашват поминъка и устойчивото развитие;

▼B

ЗАГРИЖЕНИ да зачетат основните трудови права, като вземат принципите, установени в съответните конвенции на Международната организация по труда;

КАТО ПРИПОМНЯТ ангажиментите в рамките на Световната търговска организация,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:ЧАСТ 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИДЯЛ I

ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И УЧАСТНИЦИГЛАВА 1

Цели и принципи

Член 1

Цели на партньорството

Общността и нейните държави-членки, от една страна, и страните от АКТБ, от друга, наричани по-долу „Страните“ с настоящото сключват настоящото споразумение, за да насърчат и ускорят икономическото, културното и социалното развитие на страните от АКТБ, с оглед да допринесат за мира и сигурността и да насърчат стабилната и демократична политическа среда.

Партньорството се изгражда около целта за намаляването и постепенното премахване на бедността в съответствие с целите на устойчивото развитие и постепенното интегриране на страните от АКТБ в световната икономика.

▼M10

Тези цели и международните ангажименти на Страните, включително целите на хилядолетието за развитие, стоят в основата на всички стратегии за развитие и се постигат чрез интегриран подход, който в същото време отчита политическите, икономическите, социалните, културните и екологичните аспекти на развитието. Партньорството предоставя рамка за съгласуван подкрепа за стратегиите за развитие, приети от всяка държава от АКТБ.

Устойчивият икономически растеж, развитието на частния сектор, увеличаването на заетостта и подобряването на достъпа до продуктови източници са част от тази рамка. Подкрепя се зачитането на правата на човека и посрещането на основните нужди, насърчаването на социалното развитие и условията за равноправно разпределение на плодовете на растежа. Насърчават се и се подкрепят регионалните и подрегионалните интеграционни процеси, които насърчават интегрирането на държавите от АКТБ в световната икономика по отношение на търговията и частните инвестиции. Вътрешно присъщо на този подход е изграждането на капацитета на участниците в развитието и подобряването на институционалната рамка, необходима за социалното сближаване, за функционирането на демократичното общество и на пазарната икономика и за възникването на активно и организирано гражданско общество. Систематично се отчита положението на жените и въпросите, свързани с пола във всички области — политическа, икономическа и социална. Принципите на устойчиво управление на природните ресурси и на околната среда, включително на климатичните изменения, се прилагат и интегрират на всяко равнище на партньорството.

Член 2

Основни принципи

Сътрудничеството между АКТБ и ЕО, подкрепено от правнообвързваща система и съществуването на съвместни институции, се ръководи от международно съгласуваната програма за ефективност на помощта по отношение на собствеността, приравняването, хармонизирането, управлението на помощта, насочено към постигане на целите, и взаимната отчетност като това сътрудничество се упражнява въз основа на следните основни принципи:

 равенство на партньорите и собственост на стратегиите за развитие: с оглед изпълнението на целите на партньорството, държавите от АКТБ определят, напълно суверенно, стратегиите за развитие на своите икономики и общества и като спазват съществените и основните елементи, описани в член 9; партньорството окуражава собствеността на стратегиите за развитие от заинтересованите държави и население; партньорите на ЕС в областта на развитието приравняват своите програми с тези стратегии;

 участие: освен централното правителство като главен партньор, партньорството е отворено за парламентите на държавите от АКТБ, местните власти в тези държави и различни видове други участници, за да се стимулира интегрирането на всички части от обществото, включително частния сектор и организациите на гражданското общество в основния политически, икономически и социален живот;

 основната роля на диалога и на изпълнението на съвместните задължения и отчетност: задълженията, поети от страните в рамките на техния диалог са основни за отношенията им на партньорство и сътрудничество; страните работят в тясно сътрудничество при определянето и изпълнението на необходимите процеси на приравняване и хармонизиране на донорите, с оглед осигуряването на ключова за държавите от АКТБ роля в тези процеси;

 диференциация и регионализация: договореностите за сътрудничество и приоритетите зависят от равнището на развитие на партньора, неговите нужди, неговите резултати и дългосрочна стратегия за развитие. На най-слабо развитите държави се предоставя специално третиране. Уязвимостта на държавите без излаз на море и на островните държави се взема предвид. Особен акцент се поставя на регионалната интеграция, включително на континентално равнище..

▼B

Член 3

Постигане на целите на настоящото споразумение

Страните, доколкото имат интерес в рамките на споразумението, взимат всички необходими мерки, общи или специални, за да гарантират изпълненението на задълженията, произтичащи от настоящото споразумение, водещи до постигането на неговите цели. Те ще се въздържат от всякакви мерки, които могат да застрашат тези цели.ГЛАВА 2

Участници в партньорството

▼M10

Член 4

Общ подход

Държавите от АКТБ, напълно суверенно, определят принципите, стратегиите и моделите за развитието на своите икономики и общества. Те създават, заедно с Общността, програми за сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение. Страните обаче признават допълващата роля и потенциала за оказване на принос към процеса на развитие от страна на недържавните участници, националните парламенти на държавите от АКТБ и местните децентрализирани власти, особено на национално и регионално равнище. За тази цел, при спазване на условията, установени в настоящото споразумение, недържавните участници, националните парламенти на държавите от АКТБ и местните децентрализирани власти, когато е подходящо:

 се информират и включват в консултациите по политиките и стратегиите за сътрудничество, по приоритетите за сътрудничество особено в областите, който ги интересуват или засягат пряко, както и по политическия диалог;

 получават подкрепа за изграждане на капацитета в особено важни области, за да се увеличат способностите на тези участници особено по отношение на организацията и представителството, създаването на консултационни механизми, включително канали за общуване и диалог, както и насърчаването на стратегически съюзи.

Когато е подходящо на недържавните участници и на местните децентрализирани власти:

 се предоставят финансови ресурси в съответствие с условията, установени в настоящото споразумение в подкрепа на местния процес на развитие;

 се включват в изпълнението на проектите и програмите за сътрудничество в областите, които ги засягат, или в които тези участници притежават сравнително предимство.

▼B

Член 5

Информация

Сътрудничеството ще подпомага предоставянето на повече информация и създаването на по-добро познаване на основните характеристики на партньорството между АКТБ-ЕС. Сътрудничеството също:

 ще подкрепя партньорството и ще изгражда връзки между АКТБ и участниците от ЕС,

 укрепва взаимната връзка и обмяната на опит и експерти между участниците.

Член 6

Определения

▼M10

1.  Участници в сътрудничеството са:

а) държавни (местни, регионални и национални), включително националните парламенти на държавите от АКТБ;

б) регионални организации от АКТБ и Африканският съюз. За целите на настоящото споразумение понятието за регионални организации или равнища включва също субрегионални организации или равнища;

в) недържавни участници:

 частен сектор,

 икономически и социални партньори, включително обединения на синдикални организации;

 гражданското общество във всички негови форми в съответствие с националните характеристики.

▼B

2.  Признаването от страните на ►M10  недържавните участници ◄ зависи от степента, в която те отговарят на нуждите на населението, от тяхната специфична компетентност и дали са организирани и управлявани демократично и прозрачно.

Член 7

Изграждане на капацитет

Приносът на гражданското общество може да се увеличи чрез укрепване на организациите на общността и на неправителствените организации с идеална цел във всички сфери на сътрудничество. Това ще изисква:

 стимулирането и подкрепата на създаването и развитието на такива организации,

 установяването на договорености за включването на тези организации в създаването, изпълнението и оценката на стратегиите и програмите за развитие.ДЯЛ II

ПОЛИТИЧЕСКИ МАЩАБ

▼M10

Член 8

Политически диалог

1.  Страните редовно провеждат всеобхватен, балансиран и задълбочен политически диалог, водещ до поемането на двустранни ангажименти.

2.  Целта на този диалог е обменът на информация, подпомагане на взаимното разбиране и улесняване установяването на общи приоритети и споделени програми, по-специално чрез признаване на съществуващите връзки между различните аспекти на отношения между страните и различните области на сътрудничество, установени в настоящото споразумение. Диалогът улеснява консултациите и засилва сътрудничеството между страните на международната сцена, както и насърчава и поддържа система за ефективни многостранни отношения. Диалогът цели също така предотвратяване на ситуации, в които една от страните може да счете за необходимо да прибегне до процедурите за консултации, предвидени в членове 96 и 97.

3.  Диалогът обхваща всички по-общи и по-конкретни цели, установени в настоящото споразумение, както и всички въпроси от взаимен, общ или регионален интерес, включително въпроси, свързани с регионалната и континенталната интеграция. Чрез диалога страните допринасят за мира, сигурността и стабилността и насърчават стабилна и демократична политическа среда. Диалогът обхваща стратегиите за сътрудничество, включително програмата за ефективност на помощта, както и общите и секторните политики, включително околна среда, климатични изменения, равенство между половете, миграция и въпроси, свързани с културното наследство. Диалогът също адресира общите и секторните политики на двете страни, които могат за засегнат постигането на целите на сътрудничеството за развитие.

4.  Диалогът се фокусира, inter alia, върху специфични политически въпроси от взаимен интерес или от общо значение за постигането на целите на настоящото споразумение, такива като търговия с оръжие, прекалени военни разходи, наркотици, организирана престъпност или детски труд, или дискриминация от всякакъв вид, като такава на основание раса, цвят, пол, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, собственост, рождение или друг статус. Диалогът обхваща също редовната оценка на напредъка по зачитането на правата на човека, принципите на демокрацията, принципите на правовата държава и доброто управление.

5.  Широките политики за насърчаване на мира и за предотвратяване, управление и решаване на конфликти на насилие играят основна роля в този диалог, както и нуждата за отчитане на целите на мира и демократичната стабилност при дефинирането на приоритетните области на сътрудничество. Диалогът в този контекст включва пълноправно съответните регионални организации от АКТБ и Африканският съюз, когато това е уместно.

6.  Осъществяваният диалог се характеризира с гъвкавост. Той може да бъде формален и неформален, в зависимост от нуждите, и се осъществява във и извън институционалната рамка, включително в рамките на групата държави от АКТБ и на Съвместната парламентарна асамблея, в подходящ форма и на подходящо равнище, включително на национално, регионално, континентално равнище или на всички АКТБ равнища.

7.  Регионалните организации и представителите на организациите на гражданското общество се асоциират с процеса на диалог, както и националните парламенти на държавите от АКТБ, когато това е подходящо.

8.  Когато е необходимо и с оглед предотвратяването на ситуации, в които една от страните може да счете за необходимо да се възползва от процедурата за консултации, предвидена в член 96, диалогът относно съществените елементи, следва да бъде систематичен и формален в съответствие с условията, предвидени в приложение VII.

▼B

Член 9

▼M4

Съществени елементи, свързани с човешките права, демократичните принципи и върховенството на закона, и фундаментален елемент, свързан с доброто управление

▼B

1.  Сътрудничеството е насочено към устойчивото развитие, поставящо в центъра си човешката личност, която е главно действащо лице и бенефициер на развитието; това включва зачитането и насърчаването на правата на човека.

Зачитането на всички човешки права и основни свободи, включващи зачитането на основните социални права, демокрацията, основана на върховенството на закона и прозрачното и отговорно управление са неразделна част от устойчивото развитие.

2.  Страните се позовават на своите международни задължения и ангажименти, засягащи зачитането на правата на човека. Те препотвърждават дълбоката си привързаност към човешкото достойнство и правата на човека, които представляват законния стремеж на лицата и народите. Правата на човека са всеобщи, неделими и взаимосвързани. Страните са задължават да насърчават и закрилят всички основни свободи и човешки права, независимо дали са граждански и политически, или икономически, социални и културни. В този контекст Страните преутвърждават равенството между мъжете и жените.

Страните препотвърждават, че демократизацията, развитието и закрилата на основните свободи и човешки права са взаимосвързани и взаимно подкрепящи се. Демократичните принципи са всеобщо признати принципи, залегнали в основата на държавата, гарантиращи легитимността на нейната власт, правомерността на нейните действия, отразени в нейната конституционна, законова и регулаторна система и съществуването на механизмите на пряката демокрация. На основата на всеобщо признатите принципи, всяка държава развива своята демократична култура.

Структурата на правителството и прерогативите на различните власти се основата на върховенството на закона, което съдържа по-специално ефективни и достъпни средства за правна защита, независима правна система, гарантираща равенството пред закона и изпълнителна власт, която е напълно подчинена на закона.

Зачитането на правата на човека, принципите на демокрацията и върховенството на закона, които стоят в основата на партньорството между АКТБ и ЕС застават в основата на местните и международните политики на Страните и представляват основните елементи на настоящото споразумение.

3.  В контекста на политическата и институционалната среда, която поддържа правата на човека, принципите на демокрацията и върховенството на закона, доброто управление е прозрачното и отговорно управление на човешките, природните, икономическите и финансовите ресурси за целите на справедливото и устойчиво развитие. То съдържа ясни процедури за взимане на решенията на равнище публична администрация, прозрачни и отговорни институции, върховенството на закона в управлението и разпределението на средствата и изграждане на капацитет за изработването и изпълнението на мерките, насочени към предотвратяването и борбата с корупцията.

▼M10

Доброто управление, което лежи в основата на партньорството между АКТБ и ЕС, застава в основата на вътрешните и международните политики на страните и представлява основен елемент на настоящото споразумение. Страните се договарят, че тежки случаи на корупция, включващи даване на подкуп, водещо до тази корупция, както е определено в член 97, представляват нарушение на този елемент.

▼B

4.  Партньорството активно подкрепя закрилата на правата на човека, процеса на демократизация, консолидирането на върховенството на закона и доброто управление.

Тези области представляват важна част от политическия диалог. В контекста на диалога Страните придават особено значение на текущите промени и на последователността на постигнатия напредък. Редовната оценка ще отчита икономическия, социалния, културния и историческия контекст на всяка държава.

Тези области ще бъдат също фокус на подкрепата на стратегиите за развитие. Общността подкрепя политическите, институционалните и правните реформи и изграждането на капацитета на публичните и частните участници и на гражданското общество в рамките на стратегиите, приети съвместно между заитересованите държави и Общността.

▼M10

Принципите в основата на съществените и основните елементи, както са определени в настоящия член, се прилагат еднакво за държавите от АКТБ, от една страна, и за Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга страна.

▼B

Член 10

Други елементи на политическата среда

1.  Страните се договарят, че следните елементи допринасят за поддържането и обединяването на стабилната и демократична политическа среда:

 устойчиво и справедливо развитие, включващо, inter alia, достъп до източниците на блага, основните услуги и правосъдието,

▼M10

 по-голямото включване на националните парламенти на държавите от АКТБ, местните децентрализирани власти, когато това е уместно, и на активното и организирано гражданско общество и на частния сектор.

▼B

2.  Страните признават, че принципите на ►M10  социалната пазарна икономика ◄ , подкрепени от прозрачни правила на конкуренция и стабилни икономически и социални политики, допринасят за постигането на целите на партньорството.

▼M10

Член 11

Политика за изграждане на мир, предотвратяване и разрешаване на конфликти, отговор при ситуации на нестабилност

1.  Страните признават, че без развитие и намаляване на бедността не могат да бъдат постигнати устойчиви мир и сигурност, и че без мир и сигурност не може да има устойчиво развитие. Страните следват активна, цялостна и интегрирана политика за изграждане на мир, предотвратяване и решаване на конфликти, и сигурност на хората, и се занимават със ситуациите на нестабилност в рамките на партньорството. Тази политика се основава на принципа на собственост и се фокусира по-специално върху изграждането на националния, регионалния и континенталния капацитет и върху предотвратяването на острите конфликти в ранна фаза като по целенасочен начин се отстраняват първопричините за тях с подходяща комбинация от всички налични инструменти.

Страните признават, че е необходимо да се отговори на новите или увеличаващи се заплахи за сигурността като организираната престъпност, пиратството, трафика, по-специално на хора, наркотици и оръжия. Необходимо е също да се вземе предвид въздействието на световни събития като шоковете на международните финансови пазари, климатичните изменения и пандемиите.

Страните подчертават важната роля на регионалните организации в изграждането на мира и предотвратяването и разрешаването на конфликти и отстраняването на нови или увеличаващи се заплахи за сигурността в Африка, ключова задача на Африканския съюз.

2.  Взаимозависимостта между сигурността и развитието се отразява в дейностите в областта на изграждането на мира, предотвратяването и разрешаването на конфликти, които дейности комбинират краткосрочни и дългосрочни подходи, включващи, но надвишаващи управлението на кризи. Дейности за разрешаването на нови или увеличаващи се заплахи за сигурността включват, inter alia, подкрепа на правоприлагането, включително сътрудничество по отношение на граничния контрол, повишаването на сигурността на международната верига за доставки и подобряването на сигурността на въздушния, морския и пътния транспорт.

Дейностите в областта на изграждането на мира, предотвратяването и разрешаването на конфликти включват по-специално подкрепа за балансиране на политическите, икономическите, социалните и културните възможности между всички сегменти на обществото, за укрепване на демократичната легитимност и ефективността на управлението, за създаването на ефективни механизми за мирно съжителство на групови интереси, за активното включване на жените, за намаляване на разделението между различните сегменти на обществото, както и за подкрепата на активно и организирано гражданско общество. В това отношение следва да се отдели особено внимание на разработването на системи за ранно предупреждение и на механизми за изграждане на мира, които биха допринесли за предотвратяването на конфликти.

3.  Съответните дейности също така включват, inter alia, подкрепа на усилията за посредничество, преговори и помиряване, за ефективното регионално управление на споделени, редки природни ресурси, за демобилизацията и реинтеграцията на бившите бойци в обществото, за справянето с проблема на децата-войници и насилието срещу жените и децата. Следва да се предприемат подходящи действия за определянето на разумен таван за военните разходи и търговията с оръжия, включително чрез подкрепа за насърчаването и прилагането на договорени стандарти и правила за поведение, както и за борба с действията, които засилват конфликтите.

3a.  Особен акцент се поставя на борбата срещу противопехотните мини и експлозивни военни остатъци, както и справянето с незаконното изработване, прехвърляне, циркулация и натрупване на малки оръжия и леки въоръжения и боеприпасите за тях, включително неадекватно складирани и лошо управлявани запаси и неконтролирано разпространение.

Страните се съгласяват да координират, да съблюдават и да изпълняват изцяло съответните си задължения по всички международни конвенции и инструменти по тези въпроси, и за тази цел поемат ангажимента да си сътрудничат на национално, регионално и континентално равнище.

3б.  Освен това страните се ангажират да си сътрудничат в предотвратяването на действия от страна на наемници, в съответствие с техните задължения по всички международни конвенции и инструменти по тези въпроси, както и съгласно техните национални законови и подзаконови актове.

4.  С цел справянето по стратегически и ефективен начин със ситуации на нестабилност страните обменят информация и улесняват извършването на превантивни действия, комбиниращи по съгласуван начин дипломатически инструменти, инструменти, свързани със сигурността и инструменти от сътрудничеството за развитие. Те постигат съгласие относно най-добрият начин за укрепване на капацитета на държавите за изпълняване на основните им функции и за стимулиране на политическата воля за реформи при спазване на принципа на собственост. При ситуации на нестабилност политическият диалог е особено важен и следва да се развие и укрепи още повече.

5.  В ситуациите на конфликти на насилие страните предприемат всички подходящи действия за предотвратяване ескалирането на насилието, за ограничаване на неговия териториален обхват и за способстване на мирното решаване на съществуващите спорове. Отделя се особено внимание на гарантирането, че финансовите източници за сътрудничество са използвани в съответствие с принципите и целите на партньорството и за предотвратяване на отклоняването на средства за целите на пораждането на конфликти.

6.  В ситуациите, последващи конфликта, страните предприемат всички подходящи действия за стабилизиране на положението по време на прехода с цел възстановяването на ненасилническо, стабилно и демократично положение. Страните гарантират създаването на необходимите връзки между спешните мерки, възстановяването и сътрудничеството за развитие.

7.  Като подпомагат укрепването на мира и международното правосъдие, страните потвърждават отново решимостта си да:

 обменят опит при приемането на измененията на правни актове, позволяващи ратифицирането и изпълнението на Римския статут на Международния наказателен съд, и

 се борят срещу международната престъпност в съответствие с международното право, като отчитат разпоредбите на Римския статут.

Страните се стремят да предприемат стъпки за ратифициране и изпълнение на Римския статут и свързаните с него правни инструменти.

▼M4

Член 11a

Борба срещу тероризма

Страните потвърждават, че категорично осъждат всички прояви и действия на тероризъм и се задължават да се борят срещу тероризма по пътя на международното сътрудничество в съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации и с международното право, приложимите конвенции и актове, и по-специално чрез пълното прилагане на резолюции 1373 (2001) и 1456 (2003) на Съвета за сигурност на ООН и на други приложими резолюции на ООН. За тази цел страните се задължават да обменят:

 информация за терористични групи и мрежите, които ги подпомагат, и

 мнения относно средства и начини за борба с терористични актове, включително в областта на техниката и обучението, както и относно опита им в областта на предотвратяване на терористични прояви.

Член 11б

Сътрудничество в борбата с разпространението на оръжия за масово унищожаване

1.  Страните считат, че разпространението на оръжия за масово унищожаване и средствата за тяхната доставка, както на държавни, така и на недържавни участници, представлява една от най-сериозните заплахи за международната стабилност и сигурност.

Следователно страните се споразумяват да сътрудничат и да дадат своя принос в борбата с разпространението на оръжия за масово унищожаване и средствата за тяхната доставка, като следят за точното спазване и изпълнение на национално ниво на задълженията им, произтичащи от договори и споразумения за международно разоръжаване и неразпространение на оръжия, както и на други свързани международни задължения.

Страните се споразумяват, че настоящата разпоредба представлява съществен елемент на настоящото споразумение.

2.  В допълнение страните се споразумяват да си сътрудничат за постигането на целите за неразпространение на оръжия, като:

 предприемат мерки за подписване, ратифициране или присъединяване към, в зависимост от случая, и пълното прилагане на всички други приложими международни актове,

 създадат ефективна система за проверки на националния износ, контролираща износа и транзита на стоки, свързани с оръжия за масово унищожаване, включваща контрол над възможната крайна употреба в областта на оръжията за масово унищожаване на технологиите с двойна употреба, и предвиждаща ефективни наказания за нарушения на системата за проверки на износа.

Финансовата и техническата помощ в областта на сътрудничеството в борбата с разпространението на оръжия за масово унищожаване се финансират чрез определени инструменти, различни от тези, предвидени за финансиране на сътрудничеството между АКТБ и ЕС.

3.  Страните се споразумяват да установят редовен политически диалог, който да съпътства и укрепва сътрудничеството им в тази област.

4.  Ако въпреки наличието на засилен политически диалог, страна, която е получила информация по-специално от докладите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), на Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) и на други съответни многонационални институции, счита, че другата страна не е изпълнила задължението си, произтичащо от параграф 1, първата страна предоставя, освен в случаи на особена спешност, на другата страна, както и на Съвета на министрите на АКТБ и на ЕС, съответната информация, необходима за цялостното проучване на ситуацията с оглед намирането на приемливо за страните решение. За тази цел страната кани другата страна на консултации, чийто основен предмет са мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети от засегнатата страна за справяне със ситуацията.

5.  Консултациите се провеждат на равнище и във форма, които се приемат за най-подходящи с оглед намирането на решение.

Консултациите започват не по-късно от 30 дни след отправянето на покана и продължават за срок, определен по взаимно съгласие и в зависимост от характера и сериозността на нарушението. В никакъв случай диалогът в рамките на процедурата за консултации не продължава повече от 120 дни.

6.  Ако консултациите не доведат до приемливо за двете страни решение, ако е налице отказ за провеждане на консултации или в случаи на особена спешност могат да бъдат предприети подходящи мерки. Тези мерки се отменят, когато отпаднат причините за тяхното предприемане.

▼M10

Член 12

Последователност на политиките на Общността и тяхното въздействие върху изпълнението на настоящото споразумение

Страните се ангажират да вземат предвид съгласуваността на политиките за развитие по целенасочен, стратегически и партньорски начин, включително да засилят диалога по въпросите на съгласуваността на политиките за развитие. Съюзът отбелязва, че политиките на Съюза — освен тази, свързана с развитието — могат да подкрепят приоритетите за развитие на държавите от АКТБ в съответствие с целите на настоящото споразумение. На тази основа съюзът ще увеличи съгласуваността на тези политики, с цел постигане на целите на настоящото споразумение.

Без да се засяга член 96, когато Общността възнамерява при упражняването на своите правомощия да предприеме мерки, които могат да засегнат интересите на държавите от АКТБ, доколкото се засягат целите на настоящото споразумение, Общността информира в необходимия срок групата държави от АКТБ за своето намерение. За постигането на тази цел, Комисията информира редовно Секретариата на групата държави от АКТБ за планирани предложения и съобщава едновременно своето предложение за мерките, които възнамерява да приеме. Когато е необходимо, искане за предоставяне на информация може да се отправи по инициатива на държавите от АКТБ.

По тяхно искане, консултациите се провеждат своевременно, така че да се отчете тяхната загриженост за въздействието на тези мерки преди да е взето окончателно решение.

След провеждането на тези консултации, държавите от АКТБ и Групата държави от АКТБ могат в допълнение да изразят възможно най-бързо своето становище писмено пред Общността и да внесат своите предложения за изменения, посочвайки начина, по който може да му се отговори.

Ако Общността не споделя становището на държавите от АКТБ, тя им предоставя своите мотиви веднага щом е възможно.

На групата държави от АКТБ също се предоставя съответна информация за влизането в сила на тези решения, предварително когато е възможно.

▼B

Член 13

Миграция

1.  Въпросът за миграцията подлежи на задълбочен диалог в рамките на партньорството между АКТБ и ЕС.

Страните потвърждават своите съществуващи задължения и ангажименти по международното право относно зачитането на правата на човека и премахването на всички форми на дискриминация, основаващи се по-специално на произход, пол, раса, език или религия.

2.  Страните се договарят, че партньортството включва, по отношение на миграцията, справедливото отношение към гражданите на трети страни, които пребивават легално на техните територии, политика на интегриране, насочена към предоставянето на права и задължения, сравними с тези на своите граждани, укрепването на антидискриминацията в икономическия, социалния и културен живот и развитието на мерки срещу расизма и ксенофобията.

3.  Третирането от страна на всяка държава-членка на работниците от страните от АКТБ, легално пребиваващи на нейна територия няма да съдържа каквато и да е дискриминация, основана на националност по отношение на работните условия, заплащането и уволнението в сравнение с нейните собствени граждани. По нататък в това отношение, всяка страна от АКТБ няма да третира по дискриминационен начин работниците, които са граждани на държава-членка.

4.  Страните считат, че стратегиите, насочени към намаляването на бедността, подобряването на условията на живот, създаването на заетост и развиващи обучението допринасят в дългосрочен план за нормализирането на миграционните потоци.

Страните ще взимат предвид, в рамките на стратегиите за развитие и регионалното програмиране структурните ограничения, свързани с миграционните потоци с цел подпомагането на икономическото и социалното развитие на регионите, от които произхождат емигрантите и на намаляването на бедността.

Общността ще подкрепя посредством националните и регионалните програми за Сътрудничество обучението на гражданите от АКТБ в техните страни по произход в друга страна от АКТБ или в държава-членка на Европейския съюз. По отношение на обучението в държава-членка Страните гарантират, че това действие е насочено към професионалното интегриране на гражданите от АКТБ в своите страни по произход.

Страните разработват програми за сътрудничество за подпомагане на достъпа на студенти от страните от АКТБ до обучение, особено посредством използването на нови комуникационни технологии.

5.  

a) В рамките на политическия диалог Съветът на министрите разглежда проблемите, породени от нелегалната имиграция с оглед на създаването, където е възможно на политика за нейното предотвратяване.

б) В този контекст Страните се договарят по-специално да гарантират правата и достойнството на лицата във всяко производство, образувано за връщане на нелегалните имигранти в техните страни по произход. В тази връзка компетентните власти предприемат необходимите административни мерки за тяхното връщане.

в) Страните в допълнение се договарят, че:

i)

 

всяка държава-членка на Европейския съюз ще приеме връщането и реадмисията на всички свои граждани, които незаконно пребивават на територията на която и да е страна от АКТБ при отправено искане от тази държава без допълнителни формалности;

всяка страна от АКТБ ще приеме връщането и реадмисията на всички свои граждани, които незаконно пребивават на територията на всяка страна от АКТБ, при отправено искане от тази държава, без допълнителни формалности.

За тези цели държавите-членки и страните от АКТБ предоставят на своите граждани подходящите документи за самоличност.

По отношение на държавите-членки на Европейския съюз, задълженията в настоящия параграф се прилагат само по отношение на тези лица, които се счита за техни граждани за целите на Общността в съответствие с Декларация № 2 към Договора за създаване на Европейската общност. По отношение на страните от АКТБ, задълженията в настоящия параграф се прилагат само по отношение на тези лица, които се считат за техни граждани по смисъла на тяхната съответна правна система;

ii) по искане на една Страна, могат да се започнат преговори със страните от АКТБ, насочени към добросъвестното сключване при подходящото зачитане на правилата на международното право на двустранни споразумения, регулиращи особените задължения за реадмисия и връщането на техните граждани. Тези споразумения уреждат също, ако е счетено за необходимо от Страните, разпоредбите за реадмисия на граждани от трети страни или на лица без гражданство. Тези споразумения установяват подробностите по отношение на категориите лица, обхванати от тези разпоредби, както и на условията за тяхната реадмисия и завръщане.

Адекватно подпомагане за изпълненията на тези споразумения ще се предостави на страните от АКТБ;

iii) по смисъла на настоящата буква в) терминът „Страни“ се отнася за Общността и всяка държава-членка и всяка страна от АКТБ.ЧАСТ 2

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

▼M10

Член 14

Съвместни институции

1.  Съвместните институции по настоящото споразумение са Съвета на министрите, Комитетът на посланиците и Съвместната парламентарна асамблея.

2.  Съвместните институции и институциите, създадени по силата на споразуменията за икономическо партньорство, без да засягат съответните разпоредби на настоящи или бъдещи споразумения за икономическо партньорство, се стремят да осигурят координация, съгласуваност и взаимно допълване, както и ефективен и реципрочен поток на информация.

▼M10

Член 14а

Заседания на държавните и правителствените ръководители

Страните заседават на равнище държавни и правителствени ръководители по взаимно съгласие и в подходящ формат.

▼B

Член 15

Съвет на министрите

1.  Съветът на министрите се състои, от една страна, от членовете на Съвета на Европейския съюз и членовете на Комисията на Европейските общности и, от друга, от член на правителството на всяка страна от АКТБ.

Постът председател на Съвета на министрите се заема алтернативно от член на Съвета на Европейския съюз и от член на правителството на страна от АКТБ.

▼M10

Съветът на министрите по правило заседава един път годишно по инициатива на председателя и когато намери за необходимо, във формат и географски състав, подходящи за разглеждане на поставените въпроси. На тези заседания се провеждат консултации на високо равнище по въпроси, които са от особен интерес за страните, допълвайки работата, извършена в Съвместния министерски търговски комитет съгласно член 38 и в Комитета за развитие на финансовото сътрудничество АКТБ -ЕО съгласно член 83, която захранва годишните редовни заседания на Съвета на министрите.

▼B

2.  Функциите на Съвета на министрите са:

a) воденето на политическия диалог;

б) приемането на политически насоки и на решения, необходими за прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение и по-специално по отношение на стратегиите за развитие в определени области, предвидени в настоящото споразумение или във всяка друга област, която се окаже подходяща, както и по отношение на процедурите;

в) разглежда и решава всеки въпрос, който може да затрудни ефективното и ефикасно прилагане на настоящото споразумение или може да представлява пречка за постигането на неговите цели;

г) гарантира безпрепятственото функциониране на консултативните механизми.

3.  Съветът на министрите взема решенията си по общо съгласие на Страните. Заседанията на Съвета на министрите са редовни само ако присъстват половината от членовете на Съвета на Европейския съюз, един член на Комисията и две трети от членовете, представляващи правителствата на страните от АКТБ. Всеки член на Съвета на министрите, който не може да присъства може да бъде представляван. Представителят упражнява всички права на този член.

▼M10

Той може да взема решения, които са задължителни за страните, да оформя резолюциите, препоръките и становищата по време на редовното годишно заседание или посредством писмена процедура. Той докладва ежегодно на Съвместната парламентарна асамблея относно изпълнението на настоящото споразумение. Той разглежда и взема предвид резолюциите и препоръките, приети от Съвместната парламентарна асамблея.

▼B

Съветът на министрите осъществява текущия диалог с представителите на социалните и икономическите партньори и други участници от гражданското общество в АКТБ и ЕС. За тази могат да се провеждат консултации успоредно на неговите заседания.

4.  Съветът на министрите може да делегира правомощия на Комитета на посланиците.

5.  Съветът на министрите приема процедурния правилник за дейността си в рамките на шест месеца след влизането в сила на настоящото споразумение.

Член 16

Комитет на посланиците

1.  Комитетът на посланиците, от една страна, се състои от постоянните представители на всяка държава-членка на Европейския съюз и от представител на Комисията и, от друга, от ръководителя на мисията на всяка от страните от АКТБ към Европейския съюз.

Постът председател на Комитета на посланиците се заема последователно от постоянния представител на държавата-членка, определена от Общността, и ръководителя на мисията, представляващ страните от АКТБ, определен от страните от АКТБ.

2.  Комитетът подпомага Съвета на министрите при изпълнението на неговите задачи и осъществява всеки мандат, който му е възложен от Съвета. В този контекст той наблюдава прилагането на настоящото споразумение и напредъка за осъществяване на целите, предвидени в него.

Комитетът на посланиците заседава редовно, и по-специално за подготовката на сесиите на Съвета, както и когато се окаже необходимо.

3.  Комитетът приема свой процедурен правилник в рамките на шест месеца след влизането в сила на настоящото споразумение.

Член 17

Съвместна парламентарна асамблея

1.  Съвместната парламентарна асамблея се състои от равен брой представители на ЕС и АКТБ. Членове на Съвместната парламентарна асамблея, от една страна, са членовете на Европейския парламент и, от друга, членовете на парламента или, ако това е неосъществимо, представителите, определени от парламента на всяка от страните от АКТБ. При отсъствие на парламент присъствието на представител от заинтересованите страни от АКТБ е предмет на одобрение от Съвместната парламентарна асамблея.

2.  Ролята на Съвместната парламентарна асамблея като консултативен орган се състои в:

 насърчаването на демократичните процеси чрез диалог и консултация,

 способстването на по-доброто разбиране между народите на Европейския съюз и на страните от АКТБ и повишаването на обществената осведоменост по въпросите на развитието,

▼M10

 обсъждането на въпросите, свързани с развитието на партньорството между АКТБ и ЕС, включително Споразуменията за икономическо партньорство, други търговски споразумения, Европейския фонд за развитие и регионалните и националните стратегически документи. С оглед на горепосоченото Комисията предава тези стратегически документи за информация на Съвместната парламентарна асамблея;

 обсъждането на годишния доклад на Съвета на министрите относно изпълнението на настоящото споразумение и приемането на резолюции и препоръки до Съвета на министрите с оглед постигането на целите на настоящото споразумение.

▼M10

 насърчаване на институционалното развитие и изграждането на капацитета на националните парламенти в съответствие с член 33, параграф 1 от настоящото споразумение.

▼M10

3.  Съвместната парламентарна асамблея заседава два пъти годишно в пленарна сесия, по ред в Европейския съюз и в държава от АКТБ. С оглед укрепването на регионалната интеграция и стимулирането на сътрудничеството между националните парламенти, заседанията между членовете на парламенти на ЕС и АКТБ се организират на регионално равнище.

Такива заседания на регионално равнище се организират за постигане на целите, установени в член 14, параграф 2 от настоящото споразумение.

▼B

4.  Съвместната парламентарна асамблея приема процедурен правилник за дейността си в рамките на шест месеца след влизането в сила на настоящото споразумение.ЧАСТ 3

СТРАТЕГИИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 18

Стратегиите за сътрудничество се основават на стратегиите за сътрудничество и икономическото и търговското сътрудничество, които са взаимно свързани и допълващи се. Страните гарантират, че усилията, предприети и в двете горепосочени области взаимно се подкрепят.ДЯЛ I

СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕГЛАВА 1

Обща рамка

Член 19

Принципи и цели

1.  Целта, залегнала в основата на сътрудничеството АКТБ-ЕС се състои в намаляването на бедността и пълното ѝ премахване, устойчивото развитие; и прогресивното интегриране на страните от АКТБ в световната икономика. В този контекст рамката на сътрудничество и ориентациите се изграждат в съответствие с отделните особености на всяка страна от АКТБ за насърчаването на местното притежаване на икономическите и социалните реформи и на присъединяването на участниците от частния сектор и гражданското общество в процеса на развитие.

▼M10

2.  Сътрудничеството се позовава на заключенията от конференциите на Организацията на обединените нации и на целите, насоките и програмите за действие, приети на международно равнище, и на техните продължения като основа на принципите на развитие. Сътрудничеството се позовава също на целите за развитие на международното сътрудничество и ще отделя особено внимание на използването на количествени и качествени индикатори за напредъка. Страните полагат съгласувани усилия, за да ускорят напредъка в постигането на целите на хилядолетието за развитие.

▼B

3.  Правителствата и недържавните, участници от всяка страна от АКТБ започват консултации за развитие на стратегиите за страната и подкрепата им от Общността.

Член 20

Подход

▼M10

1.  Целите на сътрудничеството за развитие между АКТБ и ЕО се постигат посредством интегрирани стратегии, които съдържат икономически, социални, културни, природни и институционални елементи, които трябва да се притежават от местната общност. По този начин сътрудничеството осигурява съгласувана рамка за подкрепа на собствените стратегии за развитие на АКТБ, осигурявайки допълване и взаимодействие между различните елементи, особено на национално и регионално равнище и между тях. В този контекст и в рамките на политиките за развитие и реформи, преследвани от държавите от АКТБ, стратегиите за сътрудничество между АКТБ и ЕО на национално, и когато е уместно, на регионално равнище, ще са насочени към:

a) постигане на бърз и устойчив икономически растеж, създаващ работни места, развитие на частния сектор, увеличаване на заетостта и подобряване на достъпа до продуктивните икономически източници и ресурси;

▼M10

аа) насърчаване на регионалното сътрудничество и интеграция;

▼B

б) насърчаване на човешкото и социално развитие, гарантиращо, че резултатите от плодовете на растежа са широко и справедливо споделени и насърчаващи равенството между половете;

в) насърчаване на културните ценности на общностите и специфичните взаимодействия с икономически, политически и социални елементи;

г) стимулиране на институционалните реформи и институционалното развитие, укрепването на институциите, необходими за консолидирането на демокрацията, доброто управление и за ефикасните и конкурентни пазарни икономики; и изграждането на капацитет за равитие и партньорство; и

д) насърчаване на устойчивостта на околната среда, нейното възстановяване и най-добрите практики, свързани с това, както и съхраняването на базата на природния източник.

▼M10

2.  Следните общи тематични или взаимно свързани теми се интегрират систематично във всички области на сътрудничество: права на човека, равенство между половете, демокрация, добро управление, устойчивост на околната среда, климатични изменения, заразни и незаразни болести и институционално развитие и изграждане на капацитет. Тези области също отговарят на изискванията за подкрепа от Общността.

▼B

3.  Подробните текстове, по отношение на целите на сътрудничеството за развитие и стратегиите, и по-специално, секторните политики и стратегии се включват в компендиум, предвиждащ оперативните насоки в специфичните области или сектори на сътрудничество. Тези текстове могат да се ревизират, преглеждат и/или изменят от Съвета на министрите въз основа на препоръка от Комитета за развитие на финансовото сътрудничество между АКТБ и ЕС.ГЛАВА 2

Области на подкрепаРАЗДЕЛ 1

Икономическо развитие

Член 21

Инвестиране и развитие на частния сектор

1.  Сътрудничеството подкрепя необходимите икономически и институционални реформи и политики на национално и/или регионално равнище, като има за цел да създаде благоприятна среда за ►M10  инвестиции ◄ и развитието на динамичен, жизнен и конкурентен частен сектор. Сътрудничеството в допълнение подкрепя:

a) насърчаването на диалога и сътрудничеството между публичния и частния сектор;

б) развитието на предприемачески умения и бизнес култура;

в) приватизация и реформа в предприятията; и

г) развитие и модернизиране на посредническите и арбитражните системи.

2.  Сътрудничеството също подкрепя подобряването на качеството, предоставянето и достъпността на финансовите и нефинансовите услуги за частните предприятия както официални, така и неофициални; посредством:

a) ускоряване и усилване на потоците на вътрешните и чуждите частни спестявания, както за финансиране на частните предприятия посредством политики на подпомагане на развитието на модерен финансов сектор, включително на капиталовия пазар, финансовите институции и устойчивите микрофинансови операции;

б) развитието и укрепването на бизнес институциите и посредническите организации, асоциациите, търговските камари местните доставчици от частния сектор, подпомагащи и предоставящи нефинансови услуги на предприятията като професионални услуги, технически, ръководни и учебни услуги и услуги за подпомагане на търговията; и

в) подпомагащи институции, програми, дейности и инициативи, които допринасят за равитието и трансфера на технологии, ноу-хау и най-добри практики за всички аспекти на бизнес управлението.

3.  Сътрудничеството насърчава развитието на бизнеса посредством предоставянето на финансиране, гаранционни средства и техническо подпомагане, насочени към стимулиране на създаването, установяването, разширяването, разнообразяването, оздравяването, преструктурирането, модернизирането или приватизацията на динамични, жизнени и конкурентни предприятия във всички сектори на икономиката и на финансови предприятия за финансиране на развитието и институции със съвместен капитал и лизингови дружества чрез:

a) създаване и/или укрепване на финансовите инструменти под формата на инвестиционен капитал;

б) подобряване на достъпа до важно съдействие, състоящо се в бизнес информация, съветнически и консултантски и услуги по предоставяне на подпомагане;

в) увеличаване на дейностите по износ и по-специално посредством изграждането на капацитет във всички области, свързани с търговията; и

г) стимулиране на междудружествените връзки, мрежи и сътрудничество, включително тези, имащи отношение към трансфера на технологии и ноу-хау на национално, регионално равнище или на равнището на ЕС-АКТБ и съдружията с частните чуждестранни инвеститори, които приемат целите и указанията на сътрудничеството за развитие между АКТБ и ЕС.

4.  Сътрудничеството подкрепя развитието на микропредприятията посредством по-добрия достъп до финансовите и не-финансовите услуги; подходяща политическа и регулаторна рамка за тяхното развитие; и предвижда обучение и информация за най-добрите практики в микрофинансирането.

▼M10

5.  Подкрепата на инвестициите и развитието на частния сектор интегрира дейности и инициативи на макро-, средно- и микроикономическо равнище и насърчава търсенето на иновационни финансови механизми, включително смесването и събирането на частни и публични източници за финансиране на развитието.

▼M10

6.  Сътрудничеството подкрепя инвестиции в основни инфраструктури на публичния сектор, целящи развитието на частния сектор, икономическото развитие и отстраняването на бедността.

▼B

Член 22

Макроикономически и структурни реформи и политики

1.  Сътрудничеството ще подкрепя усилията на страните от АКТБ да постигнат:

a) макроикономически растеж и стабилизиране посредством строги данъчни и парични политики, които водят до намаляване на инфлацията и подобряват външното и данъчното салдо, посредством засилване на данъчната дисциплина, увеличаване на прозрачността и ефикасността на бюджета, подобряване на качеството, равенството и съставните елементи на данъчната политика; и

▼M10

б) структурни политики, насочени към укрепването на ролята на различните участници, особено на частния сектор, и подобряването на условията за по-голяма мобилизация на ресурси и укрепване на бизнеса, инвестициите и заетостта, както и на:

i) либерализиране на търговията и на обменните режими и текущата конвертируемост, като се отчитат специфичните обстоятелства за всяка държава;

ii) засилване на реформите на пазара на труда и на продуктовия пазар;

iii) подкрепа на реформите на финансовите системи, които спомагат за развитието на жизнена банкова и небанкова система, капиталови пазари и финансови услуги, включително микрофинансирането;

iv) подобряване на качеството на частните и обществените услуги; и

v) стимулиране на регионалното сътрудничество и постепенното обединяване на макроикономическите и монетарните политики.

2.  Насоките на макроикономическите политики и структурните програми отразяват социално-политическата основа и институционалния капацитет на заинтересованите страни, ще осигурят положително въздействие върху намаляването на бедността и достъпа до социалните услуги и ще се основават на следните принципи:

a) страните от АКТБ носят основната отговорност за анализа на проблемите, които трябва да се решат, насоките и изпълнението на реформите;

б) програмите за подпомагане ще се адаптират към различните ситуации във всяка от страните от АКТБ и ще отчитат социалните условия, културата и околната среда в тези държави;

в) признава се и се зачита правото на страните от АКТБ да определят посоката и последователността на своите стратегии за развитие, както и на своите приоритети;

г) ходът на реформите трябва да бъде реалистичен и да отговаря на способностите и ресурсите на всяка от страните от АКТБ; и

д) укрепване на комуникацията и информирането на населението за икономическите и социални реформи и политики.

▼M10

Член 23

Развитие на икономическия сектор

Сътрудничеството подкрепя устойчивата политика и институционалните реформи и инвестициите, необходими за равния достъп до икономическите дейности и продуктивните източници, и по-специално:

a) развитието на системи за обучение, които подпомагат увеличаването на производителността както в официалните, така и в неофициалните сектори;

б) капитала, кредита, земята, особено по отношение на правото на собственост и ползване;

в) разработване на селскостопански стратегии, насочени към създаването на пряко децентрализирано планиране, разпределение на ресурси и управление;

г) разработването на стратегии, целящи увеличаването на селскостопанската продукция и продуктивност на държавите от АКТБ, по-специално чрез предоставянето на необходимото финансиране за селскостопански научни изследвания, селскостопански ресурси и услуги, поддържаща инфраструктура в селските райони и управление и намаляване на риска. Подкрепата включва публични и частни инвестиции в селското стопанство, насърчаване за разработването на селскостопански политики и стратегии, укрепване на организациите на производителите и частния сектор, управлението на природните ресурси, развитието и функционирането на селскостопанските пазари. Стратегиите за селскостопанска продукция укрепват националните и регионалните политики за осигуряване на прехраната и регионалната интеграция. В този контекст сътрудничеството подкрепя усилията на държавите от АКТБ за увеличаване на конкурентоспособността на износа им на стоки и за адаптиране на стратегиите им за износ на стоки с оглед на променящата се търговска среда;

д) устойчиво развитие на водните ресурси, основано на интегрирани принципи за управление на водните ресурси, осигуряващо справедливо и устойчиво разпределение на поделените водни ресурси между различните им употреби;

е) устойчиво развитие на аквакултурите и рибарството, включващи както вътрешния риболов, така и морските ресурси в рамките на изключителната икономическа зона на държавите от АКТБ.

ж) икономическата и технологична инфраструктура и услуги, включително транспорта, далекосъобщителните системи, комуникационните услуги и развитието на информационното общество;

з) развитие на конкурентни индустриални, минни и енергийни сектори, заедно със стимулирането на участието и развитието на частния сектор;

и) развитие на търговията, включително насърчаването на лоялна търговия;

й) развитие на бизнеса, финансовите и банковите услуги; и другите сектори на услугите;

к) развитие на туризма;

л) развитие на научната, технологичната и изследователската инфраструктура и услуги, включително увеличаването, трансфера и възприемането на нови технологии;

м) укрепване на мощностите в продуктивните области, особено в публичните и частните сектори;

н) насърчаване на традиционни знания; и

о) развитие и изпълнение на конкретни стратегии за адаптация в отговор на въздействието на ерозията на преференциите, по възможност включващи дейности, изброени в букви а) - н) по-горе.

▼M10

Член 23а

Рибарство

Като признават ключовата роля на рибарството и аквакултурите в държавите от АКТБ поради положителния им принос за създаването на нови работни места, генерирането на приходи, осигуряването на прехраната и поминъка на населението в селски и крайбрежните райони и съответно приноса към намаляването на бедността, сътрудничеството цели по-нататъшно устойчиво развитие на секторите на рибарството и аквакултурите в държавите от АКТБ с оглед увеличаването на свързаните с тях социални и икономически ползи.

Програмите и дейностите за сътрудничество подкрепят, inter alia, развитието и изпълнението на стратегии за развитие и планове за управление на устойчиви аквакултури и рибарство в държавите и регионите от АКТБ; интегрирането на аквакултурите и рибарството в националните и регионалните стратегии за развитие; развитието на инфраструктурата и техническото ноу-хау, необходими на държавите от АКТБ за извличането на максимални устойчиви ползи от техните аквакултури и рибарство; изграждане на капацитета на държавите от АКТБ за справяне с външните предизвикателства, които ги възпрепятстват в процеса на извличане на максимални ползи от техните рибни ресурси; и насърчаването и развитието на съвместни инициативи за инвестиции в секторите на рибарството и аквакултурите в държавите от АКТБ. Всяко споразумение в областта на рибарството, което може да се договори между Общността и държавите от АКТБ следва да е в съответствие със стратегиите за развитие в тази област.

Консултациите на високо равнище, включително на министерско равнище, могат да се провеждат по взаимно съгласие с оглед на развитието, подобряването и/или укрепването на сътрудничеството за развитие между АКТБ и ЕС в областта на устойчивите аквакултури и рибарство.

▼B

Член 24

Туризъм

Сътрудничеството ще има за цел устойчивото развитие на туристическата индустрия в страните от АКТБ и подрегионите, като признава нейното нарастващо значение за растежа в сектора на услугите в страните от АКТБ и за увеличаването на тяхната глобална търговия, нейната способност да насърчава други сектори на икономическа активност и ролята, която може да играе за премахването на бедността.

Програмите и проектите за сътрудничество ще подпомагат усилията на страните от АКТБ да създадат и подобрят своята правна и институционална рамка и източниците за развитие и прилагане на устойчиви политики и програми в туризма, както и, inter alia, подобряването на конкурентното положение на сектора особено на малките и средните предприятия (МСП), подкрепата и стимулирането на инвестициите, развитието на продукти, включващо развитието на местната култура в страните от АКТБ и засилването на връзките между туризма и другите сектори на икономическа активност.РАЗДЕЛ 2

Социално развитие и развитие на човека

Член 25

Развитие на социалния сектор

1.  Сътрудничеството подкрепя усилията на страните от АКТБ за развитие на общите и секторните политики и реформи, които подобряват обхвата, качеството и достъпа до основната социална инфраструктура и услуги и отчита местните нужди и специфичните изисквания на най-уязвимите и ощетените, като по този начин намалява неравенството в достъпа до тези услуги. Специално внимание се отдава на осигуряването на адекватни равнища на публичните разходи в социалните сектори. В този контекст, сътрудничеството ще има за цел:

▼M10

а) подобряване на образованието и обучението на всички равнища, действия към признаването на квалификациите от висшето образование, създаване на системи за осигуряване качеството на образованието, включително образование и обучение, предоставени онлайн или по други нестандартни начини, и изграждане на технически капацитет и умения;

б) подобряване на здравните системи, по-специално по отношение на равноправния достъп до пълен набор и качествени здравни услуги, подобряването на условията за прехрана, премахване на глада и недохранването, осигуряването на адекватни и сигурни доставки на храна, включително чрез подкрепата на резервни мрежи;

▼B

в) интегрирането на проблемите на раждаемостта в стратегиите на развитие, за да се подобри, здравето, първичната здравна помощ, семейното планиране; и предотвратяването на увреждането на женските детеродни органи;

▼M4

г) насърчаване на борбата срещу:

 ХИВ/СПИН, при опазване на сексуалното и репродуктивното здраве и на правата на жените,

 други болести, свързани с бедността и по-специално малария и туберкулоза.;

▼B

д) увеличаване на сигурността на водата за домакинствата и подобряване на достъпа до безопасна вода и адекватна хигиена;

е) подобряване на наличието на достъпно жилищно настаняване за всички посредством програми за настаняване на ниска цена и за лица с нисък доход и подобряване на градското развитие; и

ж) насърчаване на преките методи на социален диалог, както и на зачитането на основните социални права.

2.  Сътрудничеството също подкрепя изграждането на капацитет в социалните области, състоящи се в програми за обучение и насоки на социални политики и на модерни методи за управление на социални проекти и програми; политики, водещи до технологични нововъведения и изследвания; изграждането на местна експертиза и насърчаване на партньорствата; и дискусиите на кръгли маси на национално и/или регионално равнище.

3.  Сътрудничеството насърчава и подкрепя развитието и изпълнението на политики и на системи за социална закрила и безопасност, с оглед увеличаването на социалното сближаване и стимулира собствената помощ и солидарността в обществото. Фокусът на помощта, inter-alia, се основава на инициативите за развитие, основани на икономическата солидарност, особено посредством изграждането на фондове за социално развитие, приспособени към местните нужди и партньори.

Член 26

Младежки проблеми

Сътрудничеството подкрепя също създаването на единна и подробна политика за реализирането на потенциала на младите, така че да се интегрират по-добре в обществото за постигане на своя пълен потенциал. В този контекст сътрудничеството подпомага политиките, мерките и действията, насочени към:

a) закрилата на правата на децата и младежите, особено правата на момичетата;

б) насърчаването на уменията, енергията, новаторството и потенциала на младежите, за да се засилят техните икономически, социални и културни възможности и да се увеличат възможностите за наемане в производствения сектор;

▼M4

в) подпомагане на организациите на местните общности при предоставянето на децата на възможности за развиване на техния физически, психологически, социален и икономически потенциал;

г) социална реинтеграция на децата в следвоенни условия, чрез рехабилитационни програми и;

▼M4

д) подпомагане на активното участие на младите граждани в обществения живот и насърчаване на студентския обмен и взаимодействие между младежките организации на АКТБ и ЕС.

▼B

Член 27

▼M10

Култура и развитие

▼B

Сътрудничеството в областта на културата има за цел да:

a) интегрира културното измерение на всички равнища на сътрудничеството за развитие;

б) признаване, запазване и насърчаване на културните ценности и идентичност, за да се стимулира междукултурният диалог;

▼M10

в) признаване, запазване и насърчаване на стойността на културното наследство; подпомагане на развитието на капацитета в този сектор;

▼B

г) развиване на културните индустрии и увеличаване на достъпа до пазара на стоки и услуги с културна стойност.;

▼M10

д) отчитане и подкрепа на ролята на дейците на културата и на културните мрежи и на приноса им за устойчиво развитие; и

е) насърчаване на културното измерение в образованието и участието на младежи в културни мероприятия.

▼BРАЗДЕЛ 3

Регионално сътрудничество и интеграция

▼M10

Член 28

Общ подход

1.  Сътрудничеството между държавите от АКТБ и ЕС предоставя ефективно подпомагане за постигане на целите и приоритетите, които държавите от АКТБ са си поставили в контекста на регионалното сътрудничество и интеграция.

2.  В съответствие с общите цели, предвидени в членове 1 и 20, сътрудничеството между държавите от АКТБ и ЕС цели да:

а) насърчава мира и стабилността, както и предотвратяването и разрешаването на конфликти;

б) ускорява икономическото развитие и сътрудничество чрез създаването на по-големи пазари, свободното движение на хора, стоки, услуги, капитал, работна ръка и технологии между държавите от АКТБ, ускорява диверсификацията на икономиките на държавите от АКТБ, насърчава и разширява търговията между държавите от АКТБ и трети държави, както и постепенната интеграция на държавите от АКТБ в световната икономика;

в) насърчава управлението на транснационалните предизвикателства по пътя на устойчивото развитие чрез, inter alia, координация и хармонизация на регионалните политики на сътрудничество.

3.  В съответствие с условията, уредени в член 58, сътрудничеството подкрепя също така и интер-регионалното сътрудничество и сътрудничеството между държавите от АКТБ като например:

а) една или няколко регионални организации от АКТБ, включително на континентално равнище;

б) европейските отвъдморски страни и територии (ОСТ) и най-отдалечените региони;

в) развиващи се държави извън АКТБ.

Член 29

Сътрудничество между АКТБ и ЕС в подкрепа на регионалното сътрудничество и интеграция

1.  В областта на стабилността, мира и предотвратяването на конфликти сътрудничеството подкрепя:

а) насърчаването и развитието на регионалния политически диалог в областите на предотвратяването и разрешаването на конфликти; правата на човека и демократизацията; обмена, работата в мрежа и насърчаването на мобилността между различните участници в развитието, особено на гражданското общество;

б) насърчаването на регионални инициативи и политики, свързани със сигурността, включително контрола над оръжията, действие срещу наркотиците, организираната престъпност, изпирането на пари, подкупите и корупцията.

2.  В областта на регионалната икономическа интеграция сътрудничеството подкрепя:

а) участието на най-слабо развитите държави (НСРД) от държавите от АКТБ в създаването на регионални пазари и споделянето на ползите от това начинание;

б) изпълнението на секторните икономически политики за реформи на регионално равнище;

в) либерализирането на търговията и плащанията;

г) насърчаването на трансграничните инвестиции - чуждестранни и национални, и на други регионални инициативи за икономическа интеграция;

д) смекчаване на въздействието на нетните преходни разходи за регионална интеграция върху приходите в бюджета и платежния баланс; и

е) инфраструктурата, особено транспорта и комуникациите, тяхната сигурност и услугите, включващи развитието на регионални възможности в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ);

3.  В областта на регионалните политики за устойчиво развитие сътрудничеството подкрепя приоритетите на регионите от АКТБ и по-конкретно:

а) околната среда и устойчивото управление на природните ресурси, включително на водата и енергията и справяне с климатичните изменения;

б) осигуряване на прехраната и селското стопанство;

в) здравеопазване, образование и обучение;

г) научните изследвания и технологичното развитие; и

д) регионалните инициативи за подготовка и справяне с природни бедствия, както и възстановяване след природни бедствия.

Член 30

Изграждане на капацитета в подкрепа на регионалното сътрудничество и интеграция на АКТБ

С оглед на повишаването на ефективността и ефикасността на регионалните политики, сътрудничеството развива и укрепва капацитета на:

а) институциите и организациите за регионална интеграция, създадени от държавите от АКТБ и тези, в които участват държави от АКТБ и които подпомагат регионалното сътрудничество и интеграция;

б) националните правителства и парламенти по въпросите на регионалната интеграция; и

в) недържавните участници, включително частния сектор.

▼BРАЗДЕЛ 4

Тематични и взаимосвързани проблеми

Член 31

Въпроси на равенството между мъжете и жените

Сътрудничеството подпомага укрепването на политиките и програмите, които подобряват, гарантират и разширяват равното участие на мъжете и жените във всички сфери на политическия, икономическия, социалния и културен живот. Сътрудничеството подпомага подобряването на достъпа на жени до всички средства, които се изискват за пълното упражняване на техните основни права. По-специално, сътрудничеството създава подходящата рамка за:

a) включване на чувствителен към равенството подход и загриженост на всяко равнище на развитие на сътрудничеството за развитие, включващо макроикономически политики, стратегии и действия; и

б) стимулира приемането на особени позитивни мерки в полза на жените като:

i) участие в националната и местна политика;

ii) подкрепа на организациите на жените;

iii) достъп до основните социални услуги, особено до образование и обучение и семейно планиране;

iv) достъп до продуктивни ресурси, особено до земя и кредитиране и до трудовия пазар; и

v) особена грижа за жените, които се нуждаят от спешна помощ и операции за възстановяване.

▼M10

Член 31а

ХИВ/СПИН

Сътрудничеството подкрепя усилията на държавите от АКТБ за развитието и укрепването на политики и програми във всички сектори, целящи справянето с пандемията от ХИВ/СПИН и предотвратяване забавянето на развитието поради нея. Сътрудничеството подкрепя държавите от АКТБ в увеличаването и поддържането на универсален достъп до превенция, лечение, грижи и подкрепа, свързани с ХИВ/СПИН и по-конкретно цели:

а) да подкрепя развитието и изпълнението на цялостни мултисекторни стратегии и планове за ХИВ/СПИН като приоритет в националните и регионалните планове за развитие;

б) да включи всички подходящи сектори на развитието в националните действия в отговор на ХИВ/СПИН, като осигури широка мобилизация на заинтересованите страни на всички равнища;

в) укрепването на националните системи за здравеопазване и запълването на недостига на човешки ресурси в здравеопазването като основа за осигуряването на универсален достъп до превенцията, лечението и грижите по отношение на ХИВ/СПИН и други здравни услуги, както и тяхното ефективно включване в националните системи;

г) справянето с продължаващото неравностойно третиране на жените, насилието злоупотребите, основани на пола, движещи фактори зад пандемията от ХИВ/СПИН, полагане на по-интензивни усилия за защита на правата на жените и момичетата, развиване на ефективни програми и услуги, свързани с ХИВ/СПИН които вземат предвид въпросите, свързани с пола, и са насочени към жените и момичетата, включително тези свързани със сексуалното и репродуктивното здраве и права, и подкрепа за пълното включване на жените в планирането и вземането на решения по отношение на стратегиите и програмите по ХИВ/СПИН;

д) развитие на юридически и политически рамки за подкрепа и премахване на наказателните закони, политики и практики, стигматизирането и дискриминацията, които подкопават човешките права, увеличават уязвимостта спрямо ХИВ/СПИН и пречат на достъпа до ефективна превенция на ХИВ/СПИН, лечение, грижи и подкрепа, включително лекарства, консумативи и услуги за хора, живеещи с ХИВ/СПИН и населението, изложено на най-голям риск;

е) увеличаване на достъпа до доказана и всеобхватна превенция по ХИВ/СПИН, която взема предвид местните двигатели на епидемията и специалните нужди на жените, младите хора и населението, изложено на най-голям риск; и

ж) осигуряване на универсален и сигурен достъп до висококачествени, сигурни лекарства и медицински консумативи на приемливи цени, включително консумативи за сексуалното и репродуктивно здраве.

▼B

Член 32

Околна среда и естествени източници

1.  Сътрудничеството за защита на околната среда и устойчивото използване и управление на природните ресурси има за цел да:

a) присъедини концепцията за поддържането на устойчива околна среда във всички аспекти на сътрудничеството за развитие и програмите за подпомагане и проектите, изпълнявани от различните партньори;

б) изграждане и/или укрепване на научния и технически, човешки и институционален капацитет за управление на околната среда за всички, работещи в областта на околната среда;

в) подпомагане на специфичните мерки и схеми, насочени към решаването на критични въпроси за устойчивото развитие и отнасящи се също до настоящите и бъдещи ангажименти, засягащи минералните и естествените ресурси, като:

i) тропическите гори, водните източници, бреговите, морските и рибни ресурси, дивите животни, почвата, биологичното разнообразие;

ii) защита на уязвимите екосистеми (например на Кораловия риф);

iii) възобновимите енергийни източници, особено слънчевата енергия и енергийната ефективност;

iv) устойчиво селско и градско развитие;

v) настъпването на пустините, сушата и обезлесяването;

vi) разработване на новаторски решения на градските проблеми; и

vii) насърчаване на устойчивия туризъм;

г) отчитане на въпросите, свързани с транспортирането и освобождаването от опасни отпадъци.

2.  Сътрудничеството взема предвид също така:

a) уязвимосттта на малките островни страни от АКТБ, особено заплахата, породена от промяната в климата;

б) задълбочаването на сушата и на проблемите, свързани с разширяването на пустините особено на най-слабо развитите страни и страните, които нямат излаз на море; и

в) институционалното развитие и изграждането на капацитет.

▼M10

Член 32а

Климатични изменения

Страните признават, че климатичните изменения представляват сериозно екологично предизвикателство и заплаха за постигането на целите на хилядолетието за развитие, което изисква адекватна, предвидима и навременна финансова подкрепа. Поради тези причини и в съответствие с разпоредбите на член 32 и особено на параграф 2, буква а) от него, сътрудничеството:

а) признава уязвимостта на държавите от АКТБ и особено на малките островни държави и държавите с ниско надморско равнище от АКТБ, по отношение на климатични феномени като бреговата ерозия, циклоните, наводненията и принудителната миграция на населението вследствие на изменения в околната среда; и особено уязвимостта на най-слабо развитите държави от АКТБ без излаз на море към повишаването броя на наводненията, сушите, изсичането на горите и опустиняването;

б) укрепва и оказва подкрепа на политики и програми за смекчаване на последиците от климатичните изменения и заплахата, която те представляват, и адаптиране към тях, включително чрез развитие на институциите и изграждане на капацитета;

в) повишаване на капацитета на държавите от АКТБ в развитието на световния пазар за въглеродни емисии и участието им в него; и

г) е насочено към постигане на следните цели:

i) интегриране на климатичните изменения в стратегиите за развитие и усилията за намаляване на бедността;

ii) повишаване на политическата значимост на въпросите, свързани с измененията на климата, в сътрудничеството за развитие включително чрез подходящ политически диалог;

iii) подпомагане на адаптацията на държавите от АКТБ към измененията на климата в съответните сектори като селско стопанство, управление на водните ресурси и инфраструктура, включително чрез предаване и приемане на подходящи и ориентирани към околната среда технологии;

iv) насърчаване на намаляването на риска от природни бедствия, като се отчете, че все по-голяма част от природните бедствия са свързани с климатичните изменения;

v) предоставяне на финансова и техническа помощ на държавите от АКТБ за действия за смекчаване на въздействието на климатичните изменения, когато тези действия са в съответствие с целите на намаляването на бедността и устойчивото развитие, включително намаляване на емисиите от обезлесяването и влошаване състоянието на горите, както и намаляване на емисиите в селскостопанския сектор;

vi) подобряване на информацията за времето и климата и системи за ранно предупреждаване; и

vii) насърчаване на използването на възобновяеми източници на енергия и нисковъглеродни технологии, които допринасят за устойчивото развитие.

▼B

Член 33

Институционално развитие и изграждане на капацитет

1.  Сътрудничеството систематично отделя внимание на институционалните аспекти и в този контекст подкрепя усилията на страните от АКТБ да развият и укрепят структурите, институциите и процедурите, които подпомагат:

a) стимулирането и устойчивостта на демокрацията, човешкото достойнство, социалната справедливост и плурализма, с пълно зачитане на разнообразието в и между народите;

б) насърчаване и утвърждаване на всеобщото зачитане, спазване и защита на всички права на човека и основни свободи;

в) развитие и укрепване на върховенството на закона; и подобряване на достъпа до правосъдие, като в същото време се осигури професионализма и независимостта на съдебните системи; и

г) гарантирането на прозрачното и отчетно управление и администриране във всички публични институции.

2.  Страните работят заедно в борбата си срещу подкупването и корупцията в своите общества.

3.  Сътрудничеството подкрепя усилията на страните от АКТБ за развитие на техните публични институции в положителна сила за растеж и развитие за постигане на основни подобрения в ефикасността на правителствените служби, тъй като те засягат живота на обикновените хора. В този контекст сътрудничеството подпомага реформата, рационализирането и модернизирането на публичния сектор. Сътрудничеството за подпомагане по-специално ще се фокусира върху:

a) реформирането и модернизирането на държавната служба;

б) правните и съдебни реформи и модернизирането на системата на правосъдието;

▼M10

в) подобряването и укрепването на публичните финанси и фискалното управление с оглед на развитието на икономически дейности в държавите от АКТБ и увеличаването на данъчните им приходи при пълното зачитане на суверенитета на държавите от АКТБ в тази област.

Тези мерки могат да включват:

i) повишаване на капацитета за управление на вътрешните приходи, включително изграждането на ефективни, ефикасни и устойчиви данъчни системи;

ii) насърчаване участието в международни структури и процеси за данъчно сътрудничество с оглед на облекчаването на по-нататъшното развитие на международните стандарти и ефективното съобразяване с тях;

iii) подкрепа на изпълнението на международните най-добри практики по данъчни въпроси, включително принципа на прозрачност и обмен на информация в тези държави от АКТБ, които са се ангажирали с тях.

▼B

г) ускоряване на реформите в банковия и финансов сектор;

д) подобряване на управлението на обществените активи и реформа на процедурите на обществените поръчки; и

е) политическа, административна, икономическа и финансова децентрализация.

4.  Сътрудничеството спомага за възстановяването и/или засилването на критичния капацитет в публичния сектор и ще подпомага институциите, които са необходими за подкрепяне на пазарната икономика, като особено предвижда подрепа за:

a) разработването на правен и регулаторен капацитет, необходим за справянето с работата на пазарната икономика, включително на политиката на конкуренция и защита на потребителя;

б) подобряване на способността за анализ, планиране, формулиране и прилагане на политиките, особено в икономическата, социалната, научно-изследователската, научната, технологичната област и областта на нововъведенията и в областта на околната среда;

в) модернизиране, укрепване и реформиране на финансовите и парични институции и подобряването на процедурите;

г) изграждането на капацитет на местно и общинско равнище, което се изисква за прилагане на политиката на децентрализация и за увеличаване на участието на населението в процеса на развитие; и

д) развиване на капацитет в други критични области, като:

i) международни преговори; и

ii) управлението и координирането на външната помощ.

5.  Сътрудничеството обхваща всички области и сектори на сътрудничество за подпомагане на възникването на недържавни участници и развиването на техния капацитет; и да засили структурите за информиране, диалог и консултиране между тях и националните власти включително на регионално равнище.ДЯЛ II

ИКОНОМИЧЕСКО И ТЪРГОВСКО СЪТРУДНИЧЕСТВОГЛАВА 1

Цели и принципи

Член 34

Цели

1.  Икономическото и търговско сътрудничество има за цел да подпомогне гладкото и постепенно интегриране на страните от АКТБ в световната икономика, като се взема предвид съответно техният политически избор и приоритети за развитие, като с това се подкрепя тяхното устойчиво развитие и се допринася за премахването на бедността в страните от АКТБ.

▼M10

2.  Най-висшата цел на икономическото и търговското сътрудничеството е предоставянето на възможност на държавите от АКТБ да участват пълноправно в международната търговия. В този контекст се отдава особено внимание на нуждите на държавите от АКТБ да участват активно в многостранните търговски преговори. Като се отчита настоящото равнище на развитие на държавите от АКТБ, икономическото и търговското сътрудничество се насочват към предоставянето на възможност на държавите от АКТБ да се справят с предизвикателствата на глобализацията и да се адаптират прогресивно към новите условия на международната търговия като с това се спомогне техния преход към либерализираната глобална икономика. В този контекст следва да се отдели особено внимание на уязвимостта на много държави от АКТБ с оглед на зависимостта им от стоки или от малко на брой ключови продукти, включително продукти от селскостопанската индустрия с добавена стойност и риска от ерозия на преференциите.

3.  За тази цел икономическото и търговското сътрудничество цели, посредством националните и регионалните стратегии за развитие, определени в дял I, увеличаване на производствения, снабдителния и търговския капацитет на държавите от АКТБ, както и до увеличаването на способността им да привличат инвестиции. По-нататък то има за цел създаването на нова търговска динамика между страните, укрепването на търговските и инвестиционни политики на държавите от АКТБ, намаляването на зависимостта им от стоки, насърчаването на по-диверсифицирани икономики и подобряването на капацитета им да се справят с всички въпроси, свързани с търговията.

4.  Икономическото и търговско сътрудничество се изпълнява в пълно съответствие с разпоредбите на Световната търговска организация (СТО), включващи специалното и диференцираното третиране, като се отчитат взаимните интереси на страните и съответните им равнища на развитие. То също цели да се справи с въздействието на ерозията на преференциите в пълно съответствие с международните ангажименти.

▼B

Член 35

Принципи

▼M10

1.  Икономическото и търговско сътрудничество се основават на действителното, здраво и стратегическо партньорство. В допълнение то се основава на задълбочен подход, който се изгражда върху силните страни и достиженията от предишните конвенции между АКТБ и ЕО.

2.  Икономическото и търговското сътрудничество се гради на инициативите за регионална интеграция на държавите от АКТБ. Сътрудничеството в подкрепа на регионалното сътрудничество и интеграция, както са определени в дял I, и икономическото и търговското сътрудничество се подкрепят взаимно. Икономическото и търговското сътрудничество се занимава по–конкретно с ограниченията на търсенето и предлагането, особено взаимовръзката на инфраструктурите, икономическата диверсификация и мерките за развитие на търговията като средство за повишаване на конкурентоспособността на държавите от АКТБ. Ето защо следва да се отдаде необходимата тежест на съответните мерки в националните и регионалните стратегии за развитие на държавите от АКТБ, които Общността подкрепя по-специално чрез предоставянето на помощ срещу търговия.

▼B

3.  Икономическото и търговскто сътрудничество вземат предвид различните нужди и равнища на развитие на страните и регионите от АКТБ. В този контекст Страните потвърждават желанието си за осигуряване на специално и различно третиране на всички страни от АКТБ и на поддържането на специално третиране на АКТБ LDC и като съответно се взима предвид уязвимостта на малките държави без излаз на море и на островните държави.ГЛАВА 2

Нови търговски договорености

▼M10

Член 36

Условия

1.  С оглед на целите и принципите, предвидени по-горе, страните се договарят да вземат всички необходими мерки за осигуряване на сключването на нови споразумения за икономическо партньорство, които са съвместими с текстовете на СТО, постепенно премахващи бариерите пред търговията между тях и засилващи сътрудничеството във всички области, отнасящи се до търговията.

2.  Споразуменията за икономическо партньорство, като инструменти за развитие, целят да подкрепят плавна и постепенна интеграция на държавите от АКТБ в световната икономика, особено чрез пълното използване на потенциала на регионална интеграция и търговия юг-юг.

3.  Страните се договарят, че тези нови търговски разпоредби ще се въведат постепенно.

Член 37

Процедури

1.  По време на преговорите за споразумения за икономическо партньорство в съответствие с разпоредбите на дял I и член 35 се предоставя помощ за изграждане на капацитет в публичния и частния сектор на държавите от АКТБ, включително чрез мерки за увеличаване на конкурентоспособността, за укрепване на регионалните организации и за подкрепа на регионалните търговски интеграционни инициативи, когато е подходящо, с помощта на изменения в бюджета и данъчна реформа, както и за подобряване и развитие на инфраструктурата и за насърчаване на инвестициите.

2.  Страните правят редовен преглед на напредъка в преговорите, както е предвидено в член 38.

3.  Преговорите за споразуменията за икономическо партньорство се провеждат с държавите от АКТБ, които считат, че са готови за това на равнището, което считат за подходящо, и в съответствие с процедурите, приети от групата държави от АКТБ, с оглед подкрепата на процесите на регионална интеграция в рамките на АКТБ.

4.  Преговорите за споразуменията за икономическо партньорство имат за своя основна цел създаването на график за прогресивно премахване на бариерите пред търговията между страните в съответствие със съответните правила на СТО. От страна на Общността либерализирането на търговията ще се основава на достиженията на правото на ЕС и ще има за цел подобряването на настоящия достъп до пазара на държавите от АКТБ посредством, inter alia, преглед на правилата зa произход. Преговорите ще отчитат равнището на развитие и социално-икономическото въздействие на търговските мерки върху държавите от АКТБ и техния капацитет да приспособят и адаптират своите икономики към процеса на либерализация. За това преговорите ще бъдат колкото е възможно по-гъвкави, за да предвидят достатъчен преходен период, окончателното обхващане на продукта, отчитайки чувствителните сектори, и степента на асиметрия по отношение на премахването на митата, като в същото време остават в съответствие с тогава действащите правила на СТО.

5.  Страните си сътрудничат тясно и се подпомагат в СТО с оглед отстояването и обосноваването на постигнатите договорености, особено по отношение на възможната степен на гъвкавост.

6.  Страните обсъждат по-нататък как да опростят и да преразгледат правилата за произход, включително разпоредбите за кумулиране, които се прилагат по отношение на техния износ.

7.  След сключването на споразуменията за икономическо партньорство с някои държави от АКТБ, тези държави от АКТБ, които не са страни по подобно споразумение, могат да поискат да се присъединят по всяко време.

8.  В контекста на сътрудничество между АКТБ и ЕС в подкрепа на регионалното сътрудничество и интеграция на АКТБ, описани в дял I, и в съответствие с член 35, страните отделят особено внимание на нуждите, породени от изпълнението на споразуменията за икономическо партньорство. Прилагат се принципите, определени в член 1 от приложение IV към настоящото споразумение. За тази цел страните се споразумяват да използват съществуващия или нов механизъм за регионално финансиране, чрез който могат да бъдат предоставени ресурси от многогодишната финансова рамка на сътрудничество и други допълнителни ресурси.

▼M10

Член 37а

Други търговски договорености

1.  В контекста на настоящите тенденции в политиката на търговия, целящи по-голямата либерализация на търговията, ЕС и държавите от АКТБ могат да вземат участие в преговори и изпълнение на споразумения, водещи до по-нататъшна многостранна и двустранна либерализация в търговията. Такава либерализация може да доведе до ерозия на преференциите, предоставени на държавите от АКТБ и да засегне конкурентната им позиция на пазара на ЕС, както и усилията им за развитие, които ЕС е загрижен да подкрепя.

2.  В съответствие с целите на икономическо и търговско сътрудничество, ЕС се стреми да предприема мерки, които преодоляват евентуални негативни последици от либерализацията, с цел поддържането на значителен преференциален достъп в рамките на многостранната търговска система за държавите от АКТБ за възможно най-дълъг период и за да се увери, че всяко намаление на преференциите, което не може да се избегне, се въвежда постепенно във възможно най-дълъг преходен период.

▼B

Член 38

Съвместен правителствен търговски комитет

1.  Създава се Съвместен правителствен търговски комитет АКТБ-ЕС.

▼M10

2.  Министерският търговски комитет обсъжда всякакви въпроси от интерес за всички държавите от АКТБ, свързани с търговията, и по-специално редовно наблюдава преговорите и изпълнението на споразуменията за икономическо партньорство. Министерският търговски комитет отделя специално внимание на настоящите многостранни търговски преговори и изследва въздействието на широките инициативи за либерализация на търговията между АКТБ и ЕО и развитието на икономиките на АКТБ. Той докладва и изготвя съответните препоръки към Съвета на министрите, включително по отношение на мерки за подкрепа, с оглед увеличаването на ползите от търговските споразумения между АКТБ и ЕО.

▼B

3.  Правителственият търговски комитет заседава един път в годината. Неговият процедурен правилник се приема от Съвета на министрите. Той ще се състои от представители на страните от АКТБ и на Общността.

▼M10

Член 38а

Консултации

1.  Когато има вероятност нови мерки или мерки, предвидени в програми, приети от Общността за сближаването на законови или подзаконови актове за улесняване на търговията да засегнат интересите на една или повече от държавите от АКТБ, Общността, преди да ги приеме, информира Секретариата на Групата държави от АКТБ и засегнатите държави от АКТБ.

2.  За да даде възможност на Общността да вземе предвид интересите на Групата държави от АКТБ, се провеждат консултации по искане на последните в съответствие с разпоредбите на член 12 от настоящото споразумение с оглед постигането на задоволително решение.

3.  Когато съществуващите правила или разпоредби на Общността, приети за улесняване на търговията, засягат интересите на една или повече от държавите от АКТБ или когато тези интереси са засегнати от тълкуването, прилагането или администрирането на тези правила или разпоредби, се извършват консултации по искане на засегнатите държави от АКТБ в съответствие с разпоредбите на член 12 с оглед постигането на задоволително решение.

4.  С оглед намирането на задоволително решение страните могат също да внесат в Съвместния министерски търговски комитет всеки други проблем, отнасящ се до търговията, който може да произтича от предприетите или планирани мерки от държавите-членки.

5.  Страните се информират взаимно за такива мерки с цел осигуряването на ефективни консултации.

6.  Страните са съгласни, че провеждането на консултации и предоставянето на информация чрез институциите на споразумение за икономическо партньорство по въпроси от обхвата на такова споразумение се счита, че задоволява разпоредбите на настоящия член и член 12 от настоящото споразумение, ако всички държави от АКТБ, които биха били засегнати са страни подписали споразумението за икономическо партньорство, в рамките на което се провеждат консултации или се предоставя информация.

▼BГЛАВА 3

Сътрудничество на международни форуми

Член 39

Общи разпоредби

1.  Страните подчертават важността на своето активно участие в СТО, както и в другите съответни международни организации като стават членове на тези организации и тясно следват техния дневен ред и дейности.

2.  Те се договарят да си сътрудничат тясно при идентифицирането и продължаването на своите общи интереси в международното икономическо и търговско сътрудничество, и по-специално СТО, включително участието в създаването и провеждането на дневния ред на бъдещите многостранни търговски отношения. В този контекст, особено внимание бе отделено на подобряването на достъпа до Общността и до другите пазари на стоки и услуги, произхождащи от страните от АКТБ.

3.  Те също се договарят, че гъвкавостта на правилата на СТО е важна за отчитане на равнището на развитие на АКТБ, както и на трудностите при посрещането на техните задължения. В допълнение те се договарят, че е необходимо техническо подпомагане, което да даде възможност на страните от АКТБ да изпълнят своите ангажименти.

4.  Общността се съгласява да подпомогне усилията на страните от АКТБ в съответствие с разпоредбите, предвидени в настоящото споразумение, да се превърнат в активни членове на тези организации посредством развиването на необходимата способност за преговаряне, ефективно участие, наблюдение и изпълнение на тези споразумения.

Член 40

Стоки

1.  Страните признават необходимостта да осигурят по-добрата работа на международните стокови пазари и да увеличат прозрачността на пазара.

2.  Те потвърждават своето желание да започнат консултации помежду си на международния форум и организациите, търгуващи със стоки.

3.  За тази цел, обмяната на гледни точки се осъществява по искане на всяка Страна:

 по отношение на работата на съществуваващите международни споразумения или специализирани работни споразумения с цел подобряването им и превръщането им в по-ефективни, съответстващи на пазарните насоки,

 когато се предлага да се сключи или поднови международно споразумение или да се създаде специализирана междуправителствена работна груапа.

Целта на тази обмяна на гледни точка е да се отчетат съответните интереси на всяка страна. Тя може да се осъществи, когато е необходимо, в рамките на Правителствения търговски комитет.ГЛАВА 4

Търговия с услуги

Член 41

Общи разпоредби

1.  Страните подчертават нарастващото значение на услугите в международната търговия и техния основен принос за икономическото и социално развитие.

2.  Те потвъждават своите съответни ангажименти по силата на Общото споразумение за търговия с услуги (ГАТС) и подчертават необходимостта от специално и различно третиране на предоставящите услуги от АКТБ.

3.  В рамките на преговорите за прогресивното либерализиране на търговията и услугите, както е предвидено в член XIX от ГАТС, Общността се задължава да предостави положително зачитане на приоритетите за подобряване на страните от АКТБ в рамките на ЕО, с оглед на посрещането на техните специфични интереси.

4.  Страните в допълнение се договарят да постигнат разширяването по силата на споразумението за икономическо партньорство и след като са придобили опит в прилагането на режима на най-облагодетелствана нация по силата на ГАТС, тяхното партньорство да обхване либерализирането на услугите в съответствие с разпоредбите на ГАТС и особено на тези, отнасящи се до участието на развиващите се страни в споразуменията за либерализиране.

▼M10

5.  Общността подкрепя чрез национални и регионални стратегии за развитие, както са определени в Дял I и в съответствие с член 35, усилията на държавите от АКТБ да укрепят своя капацитет в предоставянето на услуги. Особено внимание се отделя на услугите, свързани с труда, производството, разпространението, финансирането, туризма, културата и строителството и свързаните инженерни услуги с оглед увеличаване на тяхната конкурентноспособност и с това увеличаване на стойността и обема на тяхната търговия със стоки и услуги.

▼B

Член 42

Морски транспорт

1.  Страните признават важността на разходно ориентирания и ефективен морски транспорт в безопасно и чисто морско пространство като основен начин за транспортиране способстващ международната търговия и с това представляващ една от силите зад икономическото развитие и развитието на търговията.

2.  Те се задължават да насърчават либерализирането на морския транспорт и за тази цел прилагат ефективно принципа на неограничения достъп до международния морски пазар на недискриминационна и търговска основа.

3.  Всяка страна предоставя, inter alia, третиране не по-малко благоприятно отколкото това, което предоставя на собствените си кораби, за корабите, оперирани от гражданите или предприятията на другата Страна и за корабите, регистрирани на територията на всяка от страните, по отношение на достъпа до пристанища, използването на инфраструктурата и спомагателните морски услуги на тези пристанища, както и на свързаните с това такси и облагания, митнически действия и предоставянето на място на съоръженията за товарене и разтоварване.

▼M10

4.  Общността подкрепя чрез национални и регионални стратегии за развитие, както са определени в Дял I и в съответствие с член 35, усилията на държавите от АКТБ за развитие и насърчаване на разходоориентирани и ефективни морски транспортни услуги в държавите от АКТБ с оглед на увеличаването на участието на операторите от АКТБ в международните корабни услуги.

▼B

Член 43

Информационни и комуникационни технологии и информационно общество

1.  Страните признават важната роля на информационните и комуникационни технологии, както и на активното участие в информационното общество, като предпоставка за успешното интегриране на страните от АКТБ в световната икономика.

2.  За това те потвърждават съответните си ангажименти, произтичащи от многостранните споразумения, в частност от Протокола за основните далекосъобщения, приложен към ГАТС, и приканват тези страни от АКТБ, които все още не са се присъединили към тези споразумения да се присъединят.

3.  В допълнение те се договарят да участват напълно и активно във всички бъдещи преговори, които могат да се проведат в тази област.

4.  Следователно страните предприемат мерки, които ще дадат възможност на населението на страните от АКТБ да има лесен достъп до информационните и комуникационни технологи, посредством, наред с другите, следните мерки:

 развитието и насърчаването на използването на достъпни възобновими енергийни източници,

 развитието и използването на разширени безжични мрежи,

▼M4

 развитието и насърчаването на използването на местни съставки за информационни и комуникационни технологии.

▼M10

5.  Страните също се договарят да засилят сътрудничеството си в областта на информационните и комуникационни технологии и информационното общество. Това сътрудничество чрез национални и регионални стратегии за развитие, определени в дял I и в съответствие с член 35, е насочено към постигането на по-голяма съвместимост и хармонизиране на комуникационните системи на национално, регионално и международно равнище и тяхното адаптиране към новите технологии.

▼BГЛАВА 5

Области, свързани с търговията

Член 44

Общи разпоредби

1.  Страните признават нарастващото значение на новите области, свързани с търговията, способстващи прогресивното интегриране на страните от АКТБ в световната икономика. Затова те се договарят да засилят своето сътрудничество в тези области, създавайки пълно и координирано участие в съответните международни форуми и споразумения.

▼M10

2.  Общността подкрепя усилията на държавите от АКТБ чрез национални и регионални стратегии за развитие, определени в дял I и в съответствие с член 35, за засилването на техния капаците да се справят с всички области, свързани с търговията, включително, когато е необходимо, с подобряването и подпомагането на институционалната рамка.

▼B

Член 45

Политика на конкуренция

1.  Страните се споразумяват, че въвеждането и прилагането на ефективни и стабилни правила и политика на конкуренция са от първостепенна важност за подобряването и осигуряването на благоприятен инвестиционен климат, устойчив процес на индустриализация и прозрачност на достъпа до пазарите.

2.  За да гарантират премахването на нарушенията на стабилната конкуренция и като отчитат различните равнища на развитие и икономически нужди на всяка страна от АКТБ, те се задължават да прилагат национални или регионални правила и политика, включващи контрола и при определени обстоятелства забраната на споразуменията между предприятията, решенията на обединенията на предприятията и съгласуваните практики между предприятията, които имат за своя цел или ефект, предотвратяването, ограничението или нарушаването на конкуренцията. В допълнение страните се договарят да забранят злоупотребата от страна на едно или повече предприятия с господстващото положение на общия пазар на Общността или на територията на страните от АКТБ.

▼M10

3.  Страните се договарят също да засилят сътрудничеството си в тази област с оглед формулирането и подпомагането на политики за ефективна конкуренция, които постепенно осигуряват ефективното прилагане на правилата на конкуренция, както от частните, така и от държавните предприятия. Сътрудничеството в тази област, по-специално, включва чрез национални и регионални стратегии за развитие, както са определени в Дял I и в съответствие с член 35 подпомагане изработването на подходящата правна рамка и нейното административно прилагане, като се отделя особено внимание на положението на най-слабо развитите държави.

▼B

Член 46

Защита на правата върху интелектуална собственост

1.  Без да се накърняват позициите на страните в международните преговори, Страните признават нуждата от осигуряването на адекватно и ефективно равнище на закрила на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост и на другите права, обхванати от ТРИПС, включително закрилата на географските означения, в съответствие с международните стандарти с оглед на намаляването на нарушенията и пречките пред двустранната търговия.

2.  Те подчертават важността, в този контекст, на присъединяването към Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) към Споразумението за СТО и на Конвенцията за биологичното разнообразие (СБД).

3.  Те също така се договарят за необходимостта от присъединяването към всички съответни конвенции относно интелектуалната, индустриалната и търговска собственост по смисъла на част I на споразумението ТРИПС в съответствие с тяхното равнище на развитие.

4.  Общността, нейните държави-членки и страните от АКТБ могат да считат сключването на споразумения, насочени към закрилата на търговските марки и географските означения на продуктите от особен интерес за всяка от Страните.

5.  По смисъла на настоящото споразумение интелектуалната собственост включва авторското право, включващо авторското право върху компютърни програми и сродните му права, включващи художествения дизайн и индустриалната собственост, която включва промишлените образци, патентите, включващи патентите за биотехнологичните изобретения и растителното разнообразие или другите ефективни системи sui generis, промишления дизайн, географските указания, включващи наименованията за произход, търговските марки за стоки или услуги, топологията на интегралните схеми, както и правната закрила на базите данни и закрилата от нелоялна конкуренция по смисъла на член 10a от Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост и закрилата на неразкритата конфиденциална информация за ноу-хау.

▼M10

6.  В допълнение страните се договарят да засилят сътрудничеството си в тази област. При поискване, при взаимно приети ред и условия и чрез национални и регионални стратегии за развитие, както е определено в дял I и в съответствие с член 35, сътрудничеството, inter alia, се разгръща до следните области: подготовката на законови и подзаконови актове за защитата и осигуряване прилагането на правата върху интелектуалната собственост, предотвратяването на злоупотребата с тези права от правоносителите и нарушаването на тези права от конкурентите, създаването и укрепването на националните и регионалните служби и другите агенции, включително на подпомагането на регионалните организации за интелектуална собственост, участващи в прилагането и закрилата на тези права, включително на обучението на персонала.

▼B

Член 47

Стандартизация и сертифициране

1.  Страните се договарят да си сътрудничат по-тясно в областта на стандартизацията, сертифицирането и гарантирането на качеството за премахване на излишните технически бариери и за намаляване на разлките между тях в тези области, с оглед да се улесни търговията.

В този контекст, те потвърждават отново своя ангажимент, произтичащ от Споразумението за техническите пречки пред търговията, приложено към Споразумението за СТО (споразумение TBT).

▼M10

2.  Сътрудничеството в стандартизацията и сертифицирането, чрез национални и регионални стратегии за развитие, както е определено в дял I и в съответствие с член 35, има за цел стимулирането на съвместимите системи между страните, и по-специално включва:

▼B

 мерки в съответствие със споразумението TBT за стимулиране на по-голямото използване на международните технически регламенти, стандарти и процедурите за оценка на съответствието, включително на специфичните секторни мерки, в съответствие с равнището на икономическо развитие на страните от АКТБ,

 сътрудничеството в областта на управлението и контрола на качеството в подбрани сектори по важност за страните от АКТБ,

 подкрепа на инициативите за изграждане на капацитета в страните от АКТБ в областта на оценката на съответствието, метрологията и стандартизацията,

 разработване на функциониращи връзки между институциите в АКТБ и Европа за стандартизиране, оценка на съответствието и сертифициране.

3.  Страните се задължават да разгледат в съответния момент договарянето на споразумения за взаимното признаване в секторите от взаимен икономически интерес.

Член 48

Санитарни и фитосанитарни мерки

1.  Страните признават правото на всяка Страна да приема или прилага санитарните и фитосанитарните мерки, необходими за защитата на здравето на човека, на животните или растенията, при условие че тези мерки не представляват средство за негативна дискриминация или за прикрито ограничаване на търговията, най-общо. За тази цел те потвърждават своите ангажименти, произтичащи от Споразумението за прилагане на санитарни и фитосанитарни мерки, приложено към Споразумението за СТО (СПС-споразумението), като отчитат своето съответно равнище на развитие.

2.  В допълнение се задължават да усилят координацията, консултирането и информацията по отношение на уведомяването и прилагането на предложените санитарни и фитосанитарни мерки в съответствие със споразумението СПС, когато тези мерки може да засегнат интересите на всяка от Страните. Те се договарят да провеждат предварителни консултации и координиране с Codex Alimentarius, Международния епизоотичен офис и Международната конвенция за закрила на растенията с оглед на укрепването на техните общи интереси.

▼M10

3.  Страните се договарят да засилят своето сътрудничество, чрез национални и регионални стратегии за развитие, както е определено в дял I и в съответствие с член 35, с оглед на увеличаването на капацитета на публичния и частния сектор на държавите от АКТБ в тази област.

▼B

Член 49

Търговия и околна среда

▼M10

1.  Страните потвърждават отново своя ангажимент да насърчат развитието на международната търговия по такъв начин, че да гарантират устойчиво и стабилно управление на околната среда в съответствие с международните конвенции и задълженията в тези области и в съответствие със съответното отчитане на тяхното равнище на развитие. Те се договарят, че специалните нужди и изисквания на държавите от АКТБ следва да се вземат предвид при изготвянето и изпълнението на мерките, засягащи околната среда, включително във връзка с разпоредбите на член 32а.

▼B

2.  Като вземат предвид принципите от Рио и с оглед на усилването на взаимното подпомагане на търговията и околната среда, Страните се договарят да засилят своето сътрудничество в тази област. В частност сътрудничеството има за цел създаването на единна национална, регионална и международна политика, засилването на контрола на качеството на стоките и услугите, свързани с околната среда, подобряването на благоприятните за околната среда методи на производство в съответните сектори.

▼M10

3.  Страните се съгласяват, че мерките за околната среда не следва да бъдат използвани за протекционистични цели.

▼B

Член 50

Търговски и трудови стандарти

1.  Страните потвърждават отново своя ангажимент за международно признатите основни стандарти на труд, както са определени в съответните конвенции на Международната организация на труда (МОТ), и по-специално свободата на членуване в професионални сдружения и правото на колективно договаряне, премахването на принудителния труд, премахването на най-лошите форми на детски труд и на дискриминацията по отношение на наемането на работа.

2.  Те се договарят да засилят сътрудничеството си в тази област, и по-специално в следните области:

 размяна на информация относно съответното законодателство и регламентиране на труда,

 формулирането на националното трудово законодателство и укрепване на съществуващото законодателство,

 образователни програми и програми за повишаване на осведомеността,

 прилагане на националното законодателство и регламентирането на труда.

▼M10

3.  Страните се договарят, че трудовите стандарти не следва да се използват за протекционистични цели.

▼B

Член 51

Политика по отношение на потребителя и защита на здравето на потребителя

1.  Страните се договарят да засилят своето сътрудничество в областта на политиката по отношение на потребителя и опазването на здравето на потребителя, като отчитат вътрешното законодателство за избягване на пречките пред търговията.

▼M10

2.  По-специално, сътрудничеството, чрез национални и регионални стратегии за развитие, както е определено в дял I и в съответствие с член 35, цели подобряване на институционалния и технически капацитет в тази област, като създава системи за бързо предупреждение за взаимно информиране за опасните продукти, обмяна на информация и опит за създаването и действието на следпазарното наблюдение на продуктите и тяхната безопасност, подобряване на информацията, предоставяна на потребителите за цените, характеристиките на продуктите и на предлаганите услуги, насърчаване на развитието на независими асоциации на потребителите и на контактите между представителите на интересите на потребителите, подобряване на съвместимостта на политиките и системите за закрила на потребителите, уведомяване за прилагането на законодателството и насърчаването на сътрудничеството при разследването на вредоносните и нелоялни търговски практики и прилагане на забраните за износ в търговията между Страните на стоки и услуги, разпространението на които е забранено на държавата производител.

▼B

Член 52

Клауза за избягване на двойното данъчно облагане

1.  Без да се накърняват разпоредбите на член 31 от приложение IV, режимът на най-облагодетелствена нация, предоставен в съответствие с настоящото споразумение, или която и да е друга уговорка, приета по силата на настоящото споразумение, не се прилага към данъчните облекчения, които Страните предоставят или могат да предоставят в бъдеще въз основа на споразумение за избягване на двойното облагане или други данъчни уговорки или въз основа на фискалното законодателство.

2.  Нищо в настоящото споразумение или в която и да е договореност, приета по силата на настоящото споразумение, не може да се тълкува като предотвратяващо приемането или прилагането на всяка мярка, насочена към предотвратяването на избягването или заобикалянето на данъчни плащания по силата на данъчните разпоредби на споразумението за избягване на двойното данъчно облагане или другите данъчни разпоредби или на вътрешното данъчно законодателство.

3.  Нищо в настоящото споразумение или в която и да е друга договореност, приета по силата на настоящото споразумение, не може да се тълкува като целящо да попречи на страните да разграничават при прилагането на съответното данъчно законодателство данъкоплатците, които не са в еднакво положение, особено що се отнася до тяхното местожителство, или по отношение на мястото, където техният капитал се инвестира.ГЛАВА 6

Сътрудничество в други области

Член 53

Споразумения в областта на рибарството

1.  Страните декларират своята готовност да водят преговори за сключването на споразумения в областта на рибарството, насочени към гарантирането на устойчиви и взаимноизгодни условия за риболовните дейности на страните от АКТБ.

2.  При сключването или прилагането на такива споразумения, страните от АКТБ няма да дискриминират Общността или държавите членки, без да накърняват особените уговорки между развиващите се страни в рамките на същата географска област, включваща реципрочните договорености в областта на риболова, нито Общността ще дискриминира страните от АКТБ.

Член 54

Безопасност на храните

1.  По отношение на наличните земеделски продукти, Общността се задължава да гарантира, че рефинансирането на износа може да се фиксира по-нататък предварително за всички страни от АКТБ по отношение на група от продукти, подбрана в светлината на изискванията към храните, изразени от тези държави.

2.  Предварителното фиксиране ще бъде за една година и ще се прилага всяка година, докато настоящото споразумение действа, като се разбира, че равнището на рефинансиране се определя в съответствие с методите, които обичайно се следват от Комисията.

3.  Могат да се сключват особени споразумения с тези страни от АКТБ, които поискат това в контекста на техните политики за безопасност на храните.

4.  Особените споразумения по смисъла на параграф 3 не ще застрашават производствените и търговски потоци в регионите на АКТБ.ЧАСТ 4

РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪТРУДНИЧЕСТВОДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИГЛАВА 1

Цели, принципи, насоки и съответствие с изискванията

Член 55

Цели

Целите на развитието на финансовото сътрудничество са посредством предоставянето на съответните финансови източници и подходящото техническо подпомагане, да подпомогнат и насърчат усилията на страните от АКТБ да постигнат целите, предвидени в настоящото споразумение въз основа на взаимния интерес и в духа на независимостта.

Член 56

Принципи

▼M10

1.  Развитието на финансовото сътрудничество се прилага въз основа и в съответствие с целите, стратегиите и приоритетите за развитие, определени от държавите от АКТБ на национално и регионално равнище, както и на равнище между регионите на АКТБ. Техните съответни географски, социални и културни характеристики, както и техният специфичен потенциал, ще се взимат предвид. Насочвано от международно договорена програма за ефективност на помощта сътрудничеството се основава на собственост, приравняване, координиране и хармонизация на донорите, управление за постигане на резултати от развитието и взаимна отчетност. По-специално сътрудничеството:

а) насърчава местната собственост на всички равнища на процеса на развитие;

б) отразява партньорство, основано на взаимни права и задължения;

в) подчертава важността на предвидимостта и сигурността на потоците, предоставени при изключителни отстъпени условия и на продължителна основа;

г) е гъвкаво и съответстващо на ситуацията във всяка от държавите от АКТБ, както и ще бъде приспособено към особения характер на съответния проект или програма; и

д) гарантира ефикасността, координацията и съгласуваността.

▼B

2.  Сътрудничеството гарантира специалното отношение към страните от LDC АКТБ и отчита уязвимостта на страните от АКТБ, които нямат излаз на море или са островни. В допълнение, особените нужди на страните след военен конфликт също ще бъдат взети предвид.

Член 57

Насоки

1.  Действията, финансирани в рамките на настоящото споразумение, се изпълняват от страните от АКТБ и Общността в тясно сътрудничество, като се признава равенството между партньорите.

2.  Страните от АКТБ отговарят за:

a) дефинирането на целите и приоритетите, на които се основават индикативните програми;

б) избиране на проекти и програми;

в) подготовка и представяне на съдържанието на проекти и програми;

г) подготовка, преговаряне и сключване на договори;

д) изпълняване и управление на проекти и програми; и

е) поддържане на проектите и програмите.

3.  Без да се накърняват горепосочените разпоредби, недържавните участници, които отговарята на изисквания също могат да отговарят за предлагането и изпълнението на програмите и проектите, които ги засягат.

4.  Страните от АКТБ и Общността носят солидарна отговорност за:

a) създаването в рамките на съвместните институции на указания за развитието на финансовото сътрудничество;

б) приемането на индикативни програми;

в) оценката на проекти и програми;

г) осигуряване на равенство на условията за участие в поканите за участие в тръжни процедури и сключване на договори;

д) мониторинг и оценка на ефектите и резултатите от проектите и програмите; и

е) гарантиране на подходящо, незабавно и ефективно изпълнение на проекти и програми.

5.  Общността отговаря за взимането на финансовите решения по проектите и програмите.

6.  Освен ако не е предвидено друго в настоящото споразумение, всички решения, изискващи одобрението на която и да е Страните, се одобряват или се считат за одобрени в рамките на 60 дни от другата Страна.

▼M4

Член 58

Критерии за допускане до финансиране

1.  Следните образувания или органи могат да бъдат подпомогнати финансово съгласно настоящото споразумение:

а) държави от АКТБ,

▼M10

б) регионални или междудържавни органи, към които принадлежат една или повече държави от АКТБ, включително Африканския съюз или други органи, в които участват и държави извън държавите от АКТБ с разрешението на тези държави от АКТБ; и

▼M4

в) съвместни органи, създадени от държавите от АКТБ и Общността за постигане на определени специални цели.

2.  Ако държавите от АКТБ или съответните заинтересовани държави са дали своето съгласие, могат да бъдат финансово подпомагани и:

а) национални и/или регионални публични или отчасти публични органи или министерства на държави от АКТБ, включително парламенти, и по-специално, финансови институции и банки за развитие;

б) дружества, предприятия и други частни организации и субекти от държавите от АКТБ;

в) предприятия от държавите-членки на Общността с оглед подпомагането им, в допълнение към техния собствен принос, при предприемането на ползотворни проекти на територията на държава от АКТБ;

▼M10

г) финансови посредници от АКТБ или Общността, подпомагащи, насърчаващи и финансиращи частни и публични инвестиции в държави от АКТБ;

▼M4

д) местни децентрализирани власти от държави от АКТБ и Общността; и

▼M10

е) развиващи се страни, които не са част от групата държави от АКТБ, когато участват в съвместни инициативи или регионални организации с държави от АКТБ в съответствие с член 6 от приложение IV към настоящото споразумение.

▼M4

3.  Недържавни участници от държавите от АКТБ и Общността от местно естество могат да получават финансова помощ съгласно настоящото споразумение при условията, договорени в националните и регионалните индикативни програми.

▼BГЛАВА 2

Обхват и характер на финансирането

Член 59

В рамката на приоритетите, установени от страните от АКТБ или държавите, засегнати както на национално, така и на регионално равнище, могат да се подпомагат проекти, програми и други форми на действия, допринасящи за целите, установени в настоящото споразумение.

Член 60

Обхват на финансирането

Финансирането може да включва, inter alia, в зависимост от нуждите и типовете действие, което се счита за най-подходящо, подкрепа на:

a) мерките, които допринасят за намаляване проблемите на страните от АКТБ, отнасящи се до тежестта на дълга и на баланса на плащанията;

б) макроикономически и структурни реформи и политики;

▼M10

в) смекчаване на негативни краткосрочни последици от външни шокове, включително нестабилност на приходите от износ върху социално-икономическите реформи и политики;

▼B

г) секторни политики и реформи;

д) институционално развитие и изграждане на капацитет;

е) програми за техническо сътрудничество; и

▼M10

ж) хуманитарна и спешна помощ, включително подкрепа за бежанци и разселени лица, мерки, свързващи краткосрочно възстановяване с дългосрочно развитие по време на кризи и след тях, както и подготовка за природни бедствия.

▼B

Член 61

Характер на финансирането

1.  Характерът на финансирането, inter alia, включва:

a) проекти и програми;

б) кредитни линии, участие в гаранционни схеми и ценни книжа;

в) подкрепа на бюджета или пряка подкрепа на страните от АКТБ, чиито валути са конвертируеми и свободно прехвърлими, или непряко прехвърлими от съответните фондове, натрупани от различните инструменти на Общността;

г) човешките и материални източници, необходими за ефективното управление и контолиране на проекти и програми;

д) секторните програми и програмите за общо подпомагане на вноса, които могат да приемат формата на:

i) секторни програми за внос посредством пряко възлагане на обществени поръчки, включващо финансирането на приноса в производствената система и снабдяването за подобряване на социалните услуги;

ii) секторните програми за внос под формата на чуждестранен обмен, реализиран на вноски за финансиране на секторния внос; и

iii) общи програми за внос под формата на чуждестранен обмен, реализиран на вноски за финансиране на общия внос, обхващащ широк кръг от продукти.

▼M10

2.  Пряка бюджетна помощ в подкрепа на макроикономическите или секторните реформи се предоставя, когато:

а) съществуват или се изпълняват ясно дефинирани национални или секторни стратегии за развитие, насочени към намаляване на бедността;

б) съществува или се изпълнява ясно дефинирана макроикономическа политика, насочена към постигане на стабилност, разработена от самата държава, и положително оценена от основните ѝ донори, включително, когато е релевантно, от международните финансови институции; и

в) управлението на публичните финанси е достатъчно прозрачно, отчетно и ефективно.

Общността се придържа към конкретните системи и процедури на всяка държава от АКТБ, наблюдава бюджетната подкрепа с държавата партньор и подкрепя усилията на държавите партньори за укрепване на вътрешната отчетност, парламентарния контрол, капацитета за одит и публичния достъп до информация.

▼B

3.  Подобно пряко бюджетно подпомагане се предоставя постепенно на секторните политики в замяна на индивидуалните проекти.

4.  Инструментите на програмите за внос или на бюджетно подпомагане, дефинирани по-горе, могат да бъдат използвани също за подпомагане на отговарящите на изискванията реформи по прилагане в страните от АКТБ, насочени към вътрешното регионално икономическо либерализиране, което произвежда нетни преходни разходи.

▼M10

5.  В рамките на споразумението, зачислените средства по многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение, собствените ресурси на Европейската инвестиционна банка (наричана по-нататък „Банката“) и, когато е подходящо, други източници от бюджета на Европейската общност, се използва за финансиране на проекти, програми и други форми на действия, допринасящи за постигането на целите на настоящото споразумение.

▼B

6.  Средствата, предоставени по смисъла на настоящото споразумение могат да се използват за покриване на общите разходите както на местните, така и на чуждестранните проекти и програми, включително на периодично възникващите разходи.ДЯЛ II

ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВОГЛАВА 1

Финансови източници

Член 62

Общ размер

1.  По смисъла, установен в настоящото споразумение, общият размер на финансовата помощ на Общността и подробните условия на финансиране се предвиждат в приложенията към настоящото споразумение.

2.  Ако някоя страна от АКТБ не успее да ратифицира настоящото споразумение или го отхвърли, Страните променят ресурсите, предвидени във Финансовия протокол, даден в приложение I. Промяната на финансовите източници се прилага също при:

a) присъединяването към споразумението на нови страните от АКТБ, които не са взели участие в неговото договаряне; и

б) разширяването на Общността.

Член 63

Методи на финансиране

Методите на финансиране на всеки проект или програма се определят съвместно от заинтересованите страни от АКТБ и Общността, като се позовава на:

a) равнището на развитие, географското положение и икономическите и финансови обстоятелства в тези държави;

б) характера на проекта или програмата, икономическата и финансовата ѝ възвращаемост, както и нейното социално и културно въздействие; и

в) в случай на заеми, факторите, гарантиращи тяхното обслужване.

Член 64

Операции по отпускане на заеми

1.  Финансовото подпомагане може да се предостави на или посредством заинтересованите страни от АКТБ или при спазването на разпоредбите на настоящото споразумение посредством финансовите институции, отговарящи на изискванията или пряко на всеки други бенефициер, който отговаря на изскванията. Когато финансовата помощ е предоставена на крайния получател в частния сектор посредством посредник или пряко:

a) сроковете и условията, при които посредникът предоставя помощта на крайния получател или пряко на бенефициера в частния сектор се предвиждат в споразумението за финансиране или договора за заем; и

б) всяка финансова полза, възникваща за посредника от сделката по отпускане на заема или произтичаща от операциите по прякото отпускане на окончателния бенефициер в частния сектор, ще се използва за целите на развитието при условията, предвидени в споразумението за финансиране или договора за заем, след като се отчетат административните разноски, обменните и финансови рискове и разходите по техническото подпомагане, предоставени на крайния получател.

2.  Когато финансирането се преодставя посредством орган за отпускане на заем, разположен и/или действащ в страните от АКТБ, този орган отговаря за избирането и оценяването на отделните проекти и за администрирането на средствата, предоставени на негово разположение при условията, предвидени в настоящото споразумение, и по взаимно съгласие между Страните.

Член 65

Съфинансиране

1.  Финансовите средства, предвиден в настоящото споразумение, могат да се използват при поискване от страните от АКТБ за съфинансиране, извършвано в частност с агенциите и институциите за развитие, държавите-членки на Общността, страните от АКТБ, трети страни или международни или частни финансови институции, фирми или агенции за кредити за износ.

2.  Специално внимание се отделя на възможността за съфинансиране в случаите, когато участието на Общността ще стимулира участието на други източници на финансиране и когато това финансиране може да доведе да финансов пакет, предоставящ предимства за заинтересованите страни от АКТБ.

3.  Съфинансирането може да бъде под формата на съвместно или успоредно финансиране. Във всеки случай трябва да се посочва решението, което е по-подходящо от гледна точка на ефективността на разходите. В допълнение се взимат мерки за координиране и хармонизиране на действията на Общността и на тези други съфинансиращи органи, за да се намали броят на процедурите, които трябва да се извършат от страните от АКТБ, и за да се направят тези процедури по-гъвкави.

4.  Процесът на консултиране и координиране с другите донори и съфинансиращи следва да се укрепи и развие, където е възможно, посредством създаването на рамкови споразумения и за съфинансиране и политиките и процедурите следва да се преразглеждат за осигуряването на ефективност и възможно най-добрите условия.ГЛАВА 2

Подкрепа за преструктуриране на дълга и структурата

Член 66

Подпомагане на облекчаването на дълга

▼M10

1.  За да се намали тежестта на дълга на държавите от АКТБ и на проблемите, свързани с платежния им баланс, страните се договарят да използват предвидените средства в многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение в принос на инициативи за облекчаване на дълга, одобрени на международно равнище в полза на държавите от АКТБ. Общността се ангажира още и да проучи как може в дългосрочен план да се мобилизират други средства на Общността в подкрепа на инициативи за облекчаване на дълга, одобрени на международно равнище.

▼B

2.  По искане от страните от АКТБ, Общността може да предостави:

a) подпомагане при проучването и намирането на практически разрешения на неплатежоспособността, включително на вътрешния дълг, трудностите, свързани с обслужването на дълга и проблемите на приходите и разходите;

б) обучение за управлението на дълга и за водене на финансови преговори, както и на подкрепа на обученията, курсовете и семинарите в тези области; и

в) подпомагане за развитието на гъвкави техники и инструменти за управление на дълга.

3.  За да допринесат за обслужването на дълга, произтичащ от заемите от собствените ресурси на Банката, специалните заеми и рисковия капитал, страните от АКТБ могат в съответствие с договореностите, които ще се постигнат за всеки отделен случай заедно с Комисията, да използват наличните чуждестранни валути, предвидени в настоящото споразумение за тези услуги, когато и както се извършват дългови плащания и до размера, който се изисква за плащанията в национална валута.

4.  Предвид сериозността на проблема на международния дълг и неговото въздействие върху икономическия растеж, страните обявяват своята готовност да продължат да обменят становища в контекста на международните обсъждания, относно общият проблем на дълга, без да накърняват специалните диалози, осъществявани на съответните форуми.

Член 67

Подпомагане на структурното коригиране

▼M10

1.  Многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение предоставя подкрепя за макроикономическите и секторни реформи, осъществявани от държавите от АКТБ. В тази рамка Страните гарантират, че адаптирането е икономически жизнено и социално и политически поносимо. Подкрепа се предоставя в контекста на съвместна оценка между Общността и заинтересованите държави от АКТБ на мерките за реформа, предприети или предстоящи или на макроикономическо, или на секторно равнище, позволяваща цялостна оценка на усилията за реформи. В рамките на възможното съвместната оценка се извършва според конкретните ангажименти на държавата, а подкрепата се наблюдава въз основа на постигнатите резултати. Бързото изплащане е важна характеристика на програмите за подпомагане.

▼B

2.  Страните от АКТБ и Общността признават необходимостта да насърчат програмите за реформи на регионално равнище, като гарантират, че в подготовката и изпълнението на националните програми се отчитат по подходящ начин регионалните дейности, които влияят върху националното развитие. За тази цел подкрепата на структурното приспособяване ще има за цел да:

a) включва от началото на диагностицирането, мерките за стимулиране на регионалната интеграция и ще взема предвид последиците от трансграничното приспособяване;

б) подкрепя хармонизирането и координирането на макроикономическите и секторни политики, включително на данъчните и митническите области, така че да осъществи двойната цел на регионалното интегриране и на структурната реформа на национално равнище; и

в) взема предвид въздействието на нетните преходни разходи на регионалната интеграция върху постъпленията в бюджета или посредством общи програми за внос или подкрепата на бюджета.

3.  Предприетите или бъдещите реформи в страните от АКТБ на макроикономическо или секторно равнище отговорят на изискванията на подпомагането на структурно приспособяване, като се взема предвид регионалният контекст, тяхната ефективност и вероятното им въздействие върху икономическото, социалното и политическо измерение на развитието и върху икономическите и социални трудности, които се изпитват.

4.  Програмите за реформи, приети от страните от АКТБ, които са признати и подпомагани поне от основните многостранни донори или които са съгласувани с тези донори, но не са непременно финансирани от тях, се третират за автоматично отговарящи на изискванията за подпомагане на корекциите.

5.  Подкрепата за структурно коригиране се осъществява гъвкаво под формата на секторни или общи програми за внос или бюджетна подкрепа.

6.  Подготовката, оценката и решението за финансиране на структурните програми и на програмите за коригиране се извършва в съответствие с разпоредбите на процедурите по прилагане на настоящото споразумение, като се отчита характерът на бързо изплащане на програмите за структурно приспособяване. Допустимо на базата на всеки отделен случай може да бъде ретроактивното финансиране на ограничена част от вноса, произхождащ от АКТБ-ЕС.

7.  Прилагането на всяка програма за подпомагане гарантира, че достъпът на икономическите оператори от АКТБ, отговарящи на изискванията, е широк и прозрачен и че процедурите на обществените поръчки отговарят на административните и търговски практики на заинтересованите организации, като гарантират най-доброто отношение цена/качество за внасяните стоки и необходимото съответствие с постигнатия международен напредък за хармонизиране на процедурите за подпомагане на структурното коригиране.▼M10

ГЛАВА 3

Подкрепа в случай на външни шокове

Член 68

1.  Страните признават, че макроикономическата нестабилност в резултат на външни шокове, може да въздейства отрицателно на развитието на държавите от АКТБ и да застраши постигането на изискванията за тяхното развитие. Ето защо в рамките на многогодишната финансова рамка за сътрудничество по настоящото споразумение се създава система за допълнителна подкрепа с цел смекчаването на краткосрочни отрицателни ефекти в резултат на външни шокове, включително ефекта върху приходите от износ.

2.  Целта на тази подкрепа е гарантиране на социално-икономическите реформи и политики, които биха могли да бъдат засегнати отрицателно в резултат от намаляването на приходите, както и отстраняването на краткосрочните неблагоприятни ефекти от такива шокове.

3.  Изключителната зависимост на икономиките на държавите от АКТБ от износа, и по-специално от износа в селскостопанския и минния сектор, се отчита при разпределението на средства. В тази връзка, най-слабо развитите, тези без излаз на море и островните държави от АКТБ, както и тези държави от АКТБ, намиращи се в период след военни конфликти или природни бедствия, получават по-благоприятно третиране.

4.  Допълнителните средства се предоставят в съответствие със специфичните условия на механизма за подпомагане, както са установени в приложение II „Ред и условия за финансиране“.

5.  Общността също подкрепя пазарно ориентираните застрахователни схеми, предназначени за държавите от АКТБ, имащи за цел закрилата им от краткосрочните ефекти от външни шокове.

▼BГЛАВА 4

Подкрепа на секторните политики

Член 69

1.  Сътрудничеството подкрепя посредством различните инструменти и условия, предвидени в споразумението:

a) социалните и икономически секторни политики и реформи;

б) мерките за подпомагане на активността на производствения сектор и износната конкурентноспособност;

в) мерките за разширяване на услугите в сектора на социалните услуги; и

г) тематичните въпроси и взаимосвързаните въпроси.

2.  Това подпомагане се предоставя, когато е подходящо, чрез:

a) секторни програми;

б) подпомагане на бюджета;

в) инвестиции;

г) възстановяване;

д) обучение;

е) техническо подпомагане; и

ж) институционално подпомагане.ГЛАВА 5

Микропроекти и децентрализирано сътрудничество

Член 70

За да отговори на нуждите на местните общности по отношение на развитието и на стимулирането на всички участници в децентрализираното сътрудничество, които могат да допринесат за самостоятелното развитие на страните от АКТБ да предлагат и да изпълняват инициативи, сътрудничеството подпомага в рамките на правилата и националното законодателство на заинтересованите страни от АКТБ и на разпоредбите на индикативната програма тези действия за развитие. В този контекст сътрудничеството подпомага:

a) микропроекти на местно равнище, които имат икономическо и социално въздействие върху живота на хората, отговарят на проявена и забелязана приоритетна нужда и се осъществяват по инициатива и с активното участие на местната общност, която ще ползва резултатите им; и

б) децентрализираното сътрудничество, и по-специално когато тези действия съчетават усилия и средства на децентрализираните участници от страните от АКТБ и техните партньори от Общността. Тази форма на сътрудничество дава въможност за мобилизирането на способности, иновационни методи на действие и ресурси на децентрализираните участници за развитието на страните от АКТБ.

Член 71

1.  Микропроектите и действията по децентрализирано сътрудничество могат да се подпомагат от финансовите ресурси на споразумението. Проектите или програмите в тази форма на сътрудничество могат да бъдат или могат да не бъдат свързани с програмите в секторите на концентрация на инидикативни програми, но могат да бъдат начин за постигането на специфичните цели на индикативната програма или от резултатите на инициативите на местните общности или децентрализираните участници.

2.  Вноските за финансирането на микропроекти и децентрализираното сътрудничество се правят от фонда, като в този случай вноската обикновено няма да надхвърля три четвърти от общите разходи на всеки проект и не може да надхвърля границата, предвидена в индикативната програма. Оставащата част се предоставя:

a) от заинтересованата местна общност в случаите на микропроекти (или под формата на материални активи, или под формата на услуги, или с пари, като се отчита способността за самоучастие);

б) от участниците в децентрализираното сътрудничество, при условие че финансовите, техническите, материалните или другите ресурси, внесени от тези участници обикновено няма да са по-малко от 25 % от предполагаемите раходи на проекта/програмата; и

в) по изключение от заинтересованите страни от АКТБ или под формата на финансова вноска, или посредством използването на общественото оборудване или предлагане на услуги.

3.  Процедурите, които се прилагат по отношение на проектите и програмите, финансирани в рамките на микропроектите или децентрализираното сътрудничество, са тези, предвидени в споразумението, и по-специално тези по смисъла на многогодишните програми.▼M10

ГЛАВА 6

Хуманитарно, спешно и следкризисно подпомагане

Член 72

Общ принцип

1.  Хуманитарно, спешно и следкризисно подпомагане се предоставя в ситуации на криза. Хуманитарната и спешната помощ целят да спасяват и опазват човешкия живот и да предотвратяват и облекчават човешкото страдание в случай на нужда. Следкризисното подпомагане цели възстановяването и свързването на краткосрочното възстановяване с дългосрочни програми за развитие.

2.  Кризисни ситуации, включително дългосрочна структурна нестабилност или уязвимост, са ситуации, които представляват заплаха за реда и законите или за сигурността и безопасността на лицата, заплашващи да ескалират във въоръжен конфликт или да дестабилизират държавата. Кризисни ситуации могат да се получат в резултат на природни бедствия, кризи, предизвикани от човека, като войни и други конфликти, или изключителни обстоятелства с еквивалентен ефект, свързани с климатичните изменения, влошаване състоянието на околната среда, достъпа до природни ресурси и източници на енергия или изключителната бедност.

3.  Хуманитарното, спешното и следкризисното подпомагане продължава до отпадане на спешните нужди, произтичащи от тези ситуации, за жертвите, като по този начин се свързва облекчаването, възстановяването и развитието.

4.  Хуманитарното подпомагане се предоставя изключително съобразно нуждите и интересите на жертвите на кризисната ситуация и в съответствие с принципите на международното хуманитарно право и при зачитане на човечността, неутралността, необвързаността и независимостта. В частност, не се допуска дискриминация, основана на раса, етнически произход, религия, пол, възраст, националност или политическо убеждение и се предоставя свободен достъп до и се осигурява закрилата на жертвите, както и безопасността на хуманитарния персонал и оборудване.

5.  Хуманитарното, спешното и следкризисното подпомагане се финансират от многогодишната финансова рамка за сътрудничество по настоящото споразумение, в случаите когато това подпомагане не може да бъде финансирано от бюджета на ЕС. Хуманитарното, спешното и следкризисното подпомагане се осъществява в допълнение и координирано с усилията на държавите-членки и в съответствие с най-добрите практики в областта на ефективността на помощта.

▼M10

Член 72а

Цел

1.  Хуманитарното и спешното подпомагане има за цел:

а) да опазва човешкия живот в ситуации на криза и непосредствено след нея;

б) да допринася към финансирането и доставката на хуманитарна помощ и в прекия достъп до нея на бенефициерите, за които е предназначена с всички налични логистични средства;

в) да осъществява краткосрочно възстановяване и реконструкция, за да могат жертвите да се възползват от минимална социално-икономическа интеграция и възможно най-бързо да създаде условия за подновяване на развитието въз основа на дългосрочни цели, поставени от засегнатите държави и региони от АКТБ;

г) да отговори на нуждите, възникващи от напускането на домовете от хората (бежанци, разселени лица и завръщащи се) след природни или причинени от човека бедствия, докато е необходимо, на всички нужди на бежанците и на разселените лица (където и да се намират) и да способства действието за тяхното доброволно репатриране и реинтегриране в тяхната държава по произход; и

д) подпомага държавите или регионите от АКТБ при създаването на механизми за предотвратяване и подготовка за тях, включващи системи за предвиждане и ранно предупреждение, с оглед намаляването на последствията от бедствията.

2.  На държавите или регионите от АКТБ, които приемат бежанци или завръщащи се лица, може да се предоставя подкрепа за покриване на остри нужди, които не са обхванати от спешната подкрепа.

3.  Следкризисните действия целят физическото и социалното възстановяване в следствие на резултатите от съответната криза и могат да бъдат предприети, за да свържат краткосрочното възстановяване и рехабилитация със съответните дългосрочни програми за развитие, финансирани от националните или регионалните индикативни програми или тези между държавите от АКТБ. Тези действия трябва да се необходими за прехода от фазата на извънредната ситуация, към фазата на развитие, да насърчават социалноикономическата реинтеграция на засегнатите части от населението, да премахнат, доколкото е възможно, причините за кризата и да укрепят институциите и повишат ролята на местните и национални участници при формулирането на устойчива политика за развитие за засегнатата държава от АКТБ.

4.  В случаите, когато това е подходящо, механизмите за краткосрочно предотвратяване на бедствия и подготовка за тях, посочени в параграф 1, буква д) се координират с други съществуващи механизми за предотвратяване на бедствия и подготовка за тях.

Разработването и укрепването на национални, регионални и общи за АКТБ механизми за намаляване и управление на риска подпомага на държавите от АКТБ да изградят устойчивостта си срещу въздействието на бедствията. Всички свързани дейности могат да бъдат извършвани в сътрудничество с регионални и международни организации и програми с доказан опит в намаляването на риска от бедствия.

▼M10

Член 73

Изпълнение

1.  Операциите по подпомагане се предприемат или по искане на засегната от кризисната ситуация държава или регион от АКТБ, или по инициатива на Комисията, или по съвет на международни организации или местни или международни недържавни организации.

2.  Общността извършва необходимите стъпки за улесняване на бързите действия, които се изискват за посрещане на незабавните нужди, за които се иска подпомагането. Подпомагането се предоставя и изпълнява в съответствие с процедурите, които разрешават операциите, които са бързи, гъвкави и ефективни.

3.  Като подчертава характера на подпомагането, свързано с развитието, предоставено в съответствие с настоящата глава, подпомагането може да бъде използвано по изключение заедно с индикативната програма по искане на засегнатата държава или регион.

▼BГЛАВА 7

Инвестиране и подпомагане на развитието на частния сектор

Член 74

Сътрудничеството подпомага посредством финансовата и техническа помощ политиките и стратегиите за развитието на инвестирането и частния сектор, както са предвидени в настоящото споразумение.

Член 75

Насърчаване на инвестициите

Страните от АКТБ, Общността и нейните държави-членки, в рамките на техните съответни компетентности, като признават важността на частното инвестиране за стимулирането на тяхното сътрудничество за развитие и признават необходимостта да се предприемат необходимите стъпки за стимулиране на такова инвестиране:

a) прилагат мерки за насърчаване на участието в своите усилия за развитие на частни инвеститори, които се съобразяват с целите и приоритетите на сътрудничеството за развитие между АКТБ и ЕС и с подходящите законови и подзаконови актове на своите съответни държави;

б) предприемат мерки и действия, които спомагат да се създаде и поддържа предсказуем и сигурен инвестиционен климат, както и встъпват в преговори на споразумения, които ще подобрят този климат;

в) насърчават частния сектор в ЕС да инвестира и да окаже специфично съдействие на своя партньор в страните от АКТБ по силата на взаимно бизнес сътрудничество и партньорства;

г) облекчава партньорствата и съвместните предприятия, като стимулира съфинансирането;

д) спонсорира форумите за секторно инвестиране за насърчаване на партньорствата и външното инвестиране;

е) подкрепя усилията на страните от АКТБ да привлекат финансиране, като се подчертава особено частното финансиране на инфраструктурните инвестиции и на създаващата доход инфраструктура от жизнено значение за частния сектор;

ж) подкрепя изграждането на капацитета на местните агенции за стимулиране на инвестициите и на институциите, участващи в насърчаването и облекчаването на чуждестранното инвестиране;

з) разпространява информация за инвестиционните възможности и условията за работа на бизнеса в страните от АКТБ; и

и) насърчава националния, регионалния и АКТБ-ЕС диалог на частния бизнес сектор, сътрудничеството и партньорствата, и по-специално посредством бизнес форума на частния сектор между АКТБ и ЕС. Подкрепата на действията на частния бизнес форум между АКТБ и ЕС се предоставя за постигането на следните цели:

i) улесняване на диалога в рамките на частния сектор на АКТБ/ЕС и между частния сектор на АКТБ/ЕС и органите, създадени по силата на споразумението;

ii) да анализира и периодично предоставя на съответните органи информацията за всички въпроси, засягащи отношенията между частните сектори на АКТБ и ЕС в контекста на споразумението или–по общо за икономическите отношения между Общността и страните от АКТБ; и

iii) да анализира и предоставя на съответните органи информация за специфичните проблеми от секторен характер, отнасящи се до, inter alia, типовете производство или видовете продукти на регионално или подрегионално равнище.

Член 76

Инвестиционно финансиране и подпомагане

1.  Сътрудничеството осигурява дългосрочни финансови ресурси, включително рисков капитал за подпомагането на растежа в частния сектор, и помага за мобилизирането на местен и чужд капитал за тази цел. За това сътрудничеството предоставя, по-специално:

a) грантове за финансова и техническа помощ за подпомагане на политическите реформи, развитието на човешките ресурси, изграждането на институционален капацитет или други форми на институционална подкрепа, свързани със специфичното инвестиране, мерки за увеличаване на конкурентноспособността на предприятията и за укрепване на капацитета на частните финансови и нефинансови посредници, облекчаване на инвестирането и неговото стимулиране и на дейностите за увеличаване на конкурентноспособността;

б) съвещателни и консултативни услуги за подпомагане на създаването на ответен инвестиционен климат и информационна основа за насочване и стимулиране на капиталовия поток;

в) рисков капитал за инвестиране в ценни книжа или квазиценни книжа, гаранции в подкрепа на местните и чуждестранни частни инвестиции и заеми или кредитни линии при условията, предвидени в приложение II „Условия за финансиране“ към настоящото споразумение; и

▼M10

г) заеми от собствените ресурси на Банката и Инструмента за инвестиции, чиито ред и условия са уредени в приложение II към настоящото споразумение. Тези заеми могат също да бъдат използвани за финансиране на публични инвестиции в основна инфраструктура.

▼B

2.  Заемите от собствените ресурси на Банката се предоставят в съответствие с нейния устав и при условията, предвидени в приложение II към настоящото споразумение.

Член 77

Инвестиционни гаранции

1.  Инвестиционните гаранции са все по-важно средство за развитие на финансирането, тъй като те допринасят за намаляването на инвестиционния риск, включително и частни капиталови потоци. Следователно, сътрудничеството гарантира нарастващата наличност и използването на рисковата застраховка като механизъм, намаляващ риска, за да засили инвестиционното доверие в страните от АКТБ.

2.  Сътрудничеството предлага гаранции и подпомага с гаранции фондовете, покриващи рисковете пред квалифицираното инвестиране. По-специално сътрудничеството предоставя подкрепа на:

a) схеми за презастраховане, покриващи чуждестранните преки инвестиции на инвеститорите, отговарящи на изискванията; срещу правна несигурност и големия риск от отчуждаване, ограничаване на прехвърлянето на валута, война и гражданско неподчинение и нарушаване на договор. Инвеститорите могат да застраховат проекти за всяка комбинация от четирите типа покритие;

б) гаранционни програми за покриване на риск под формата на частични гаранции за дългово финансиране. Предоставя гаранция както за частичен риск, така и за частично кредитиране; и

в) национални и регионални гаранционни фондове, включващи по-специално местни финансови институции или инвеститори за стимулиране на развитието на финансовия сектор.

3.  Сътрудничеството подкрепя изграждането на капацитет, институционална подкрепа и участието в ключовото финансиране на националните и/или регионалните инициативи за намаляване на търговския риск за инвеститорите (inter alia, гаранционни фондове, регулаторни органи, арбитражни механизми и съдебни системи за усилване на закрилата на инвестициите, подобряващи експортните кредитни системи).

4.  Сътрудничеството осигурява такава подкрепа въз основа на допълнителната и добавената стойност по отношение на частните и/или публичните инициативи, когато е подходящо, в партньорство с частните и другите публични организации. АКТБ и ЕО, в рамките на Комитета за развитие на финансовото сътрудничество ще извършат съвместно проучване на предложението за създаване на Гаранционна агенция между АКТБ и ЕС за предоставяне и управление на програми за гарантиране на инвестициите.

Член 78

Закрила на инвестициите

1.  Страните от АКТБ и Общността и нейните държави-членки, в рамките на обхвата на техните съответни компетентности, утвърждават необходимостта да насърчават и закрилят инвестициите на всяка страна на своите съответни територии и в този контекст потвърждават важността от сключване, в свой общ интерес, на споразумения за закрила и стимулиране на инвестициите, които също могат да представляват основа на схемите за застраховане и гарантиране.

2.  За да насърчат европейското инвестиране в проекти за развитие от особена важност за страните от АКТБ и насърчени от тях, Общността и държавите-членки, от една страна, и страните от АКТБ, от друга, също могат да сключат споразумения, отнасящи се до отделни проекти от взаимен интерес, при които предприятията на Общността и Европа допринасят за тяхното финансиране.

3.  Страните се договарят също да въведат в рамките на споразуменията за икономическо партньорство и при зачитането на съответните компетентности на Общността и нейните държави-членки, общи принципи за закрила и насърчаване на инвестициите, които ще утвърдят най-добрите резултати, приети на компетентните международни форуми или двустранно.ДЯЛ III

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 79

1.  Техническото сътрудничество подпомага страните от АКТБ при развитието на човешките ресурси на национално и регионално равнище, устойчивото развитие на институциите, които са жизненоважни за успеха на развитие, включващи, inter alia, укрепването на консултантските фирми и организации от АКТБ, както и договореностите за обмен, включващи консултанти както от фирми на АКТБ, така и от ЕС.

2.  Освен това, техническото сътрудничество ще бъде ефективно от гледна точка на разходите и ще съответства на нуждите, към които е насочено, ще способства за прехвърлянето на ноу-хау и ще увеличава националните и регионалните умения. Техническото сътрудничество допринася за постигането на целите на проектите и програмите, включвайки усилията за укрепване на способността за управление на националните и регионалните управляващи служители. Техническото сътрудничество ще:

a) е движено от необходимостта и така ще се предоставя само по искане на страните от АКТБ или заинтересованите държави и ще е приспособено към нуждите на получателя;

б) допълва и подкрепя усилията на АКТБ да определят своите собствени изисквания;

в) е наблюдавано и проследявано, за да се гарантира ефективността;

г) окуражава участието на експерти от АКТБ, консултантски фирми и образователни и изследователски институции по договори, финансирани от фонда, и ще идентифицира начините за наемането на квалифициран национален и регионален персонал за проектите на фонда;

д) насърчава командироването на национални кадри от АКТБ като консултанти в тяхната собствена страна или съседна страна или в регионална организация;

е) цели развитието на познания за националните и регионални човешки слабости и потенциал и създава регистър на експертите от АКТБ, консултантите и консултантските фирми, подходящи за наемане по проекти и програми, финансирани от фонда;

ж) подпомага вътрешното техническо сътрудничество в АКТБ, за да насърчи обмена на техническо подпомагане, управлението и техническия опит между страните от АКТБ;

з) разработва програми за действие за дългосрочно институционално изграждане и развитие на състава като неразделна част от планирането на проектите и програмите, като се отчитат необходимите финансови изисквания;

и) подкрепя уговорките за увеличаване на капацитета на страните от АКТБ да изградят своята собствена експертиза; и

й) отделя особено внимание на развитието на капацитета на страните от АКТБ да планират, изпълняват и оценяват проекти, както и да управляват бюджета.

3.  Техническо подпомагане може да бъде предоставено във всички области на сутрудничество и в рамките на предоставената от настоящото споразумение компетентност. Обхванатите дейности могат да бъдат разнообразни по обхват и характер и могат да бъдат конструирани, така че да отговарят на нуждите на страните от АКТБ.

4.  Техническото сътрудничество може да има конкретен или общ характер. Комитетът АКТБ-ЕС за сътрудничество при финансиране на развитието създава указанията за прилагането на техническото сътрудничество.

Член 80

С оглед на спирането на изтичането на мозъци от страните от АКТБ, Общността подпомага страните от АКТБ, които са поискали това, да облекчат завръщането на квалифицираните граждани на АКТБ, пребиваващи в развитите страни, посредством подходящите инициативи за реинтегриране.ДЯЛ IV

ПРОЦЕДУРИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Член 81

Процедури

Процедурите по управление са прозрачни, лесни за прилагане и способстват за децентрализацията на задачите и отговорностите в областта. Изпълнението на сътрудничеството за развитие между АКТБ и ЕС ще бъде отворено за недържавните участници в областите, които ги засягат. Подробните процедурни разпоредби за програмиране, подготовка, изпълнение и управление на финансовото и техническо сътрудничество са предвидени в приложение IV относно процедурите за изпълнение и управление. Съветът на министрите може да преглежда, ревизира и изменя тези разпоредби въз основа на препоръка от Комитета по финансиране на сътрудничеството между АКТБ и ЕС.

Член 82

Изпълнителни агенти

За изпълнението на финансовото и техническо сътрудничество по силата на настоящото споразумение се назначават изпълнителни агенти. Подробните разпоредби за отговорностите на изпълнителните агенти са предвидени в приложение IV относно процедурите за изпълнение и управление.

Член 83

Комитет по развитие на финансовото сътрудничество между АКТБ и ЕО

1.  Съветът на министрите най-малко веднъж годишно проверява дали целите на сътрудничеството за финансиране на развитието са постигнати и проверява общите и конкретните проблеми, произтичащи от изпълнението на това сътрудничество. За тази цел се създава в рамките на Съвета на министрите Комитет за финансиране на развитието между АКТБ и ЕО.

2.  Комитетът за финансиране на развитието между АКТБ и ЕО, inter alia:

a) гарантира общото постигане на целите и принципите на сътрудничеството за финансиране на развитието и създава общи насоки за тяхното ефективно и навременно изпълнение;

б) разглежда проблемите, възникващи от изпълнението на дейностите на сътрудничеството за развитие и предлага подходящите мерки;

в) преглежда приложенията към споразумението, за да гарантира тяхното продължаващо значение и препоръчва всички подходящи изменения на Съвета на министрите за одобрение; и

г) проверява операциите по разполагане в рамките на споразумението за постигане на целите за насърчаването на развитието и инвестирането в частния сектор и действията на инвестиционния механизъм.

3.  Комитетът между АКТБ и ЕО, който заседава всяко тримесечие, се състои, въз основа на равенството, от представители на страните от АКТБ и Общността или от техни упълномошени астени представители. Той заседава на равнище министри, когато това се поиска от една от Страните, и най-малко веднъж годишно.

4.  Съветът на министрите приема правилника за дейността на Комитета между АКТБ и ЕО, и по-специално условията за представителство и броя на членовете на Комитета, подробните разпоредби за техните заседания и условията за заемане на председателството.

5.  Комитетът АКТБ-ЕО може да свиква заседания на експерти за проучване на всяка трудност или забавяне, които могат да нарушат ефикасното прилагане на сътрудничеството за развитие. Тези експерти отправят препоръки до Комитета относно възможните начини за отстраняване на тези затруднения и забавяния.ЧАСТ 5

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА НАЙ-СЛАБО РАЗВИТИТЕ ДЪРЖАВИ, ДЪРЖАВИТЕ БЕЗ ИЗЛАЗ НА МОРЕ И ОСТРОВНИТЕ СТРАНИ ОТ АКТБ (ЛДЛИКС)ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 84

1.  За да даде възможност на страните без излаз на море да се възползват напълно от възможностите, предлагани от споразумението, така че да се засилят съответните им равнища на развитие, сътрудничеството предоставя специално третиране на най-слабо развитите страни от АКТБ и отчита уязвимостта на страните без излаз на море и на островните страни от АКТБ. То отчита също и нуждите на страните в следвоенни ситуации.

2.  Независимо от специфичните мерки и разпоредби за най-слабо развитите страни, страните без излаз на море и островните държави в различните глави на споразумението, ще се отделя специално внимание по отношение на тези групи, както и на страните в следвоенни ситуации:

a) засилване на регионалното сътрудничество;

б) транспортната и комуникационна инфраструктура;

в) ефективното използване на морските източници и разпространението на така произведените продукти и в случая на страни без излаз на море, на вътрешния риболов;

г) структурно коригиране като при това се взема предвид равнището на развитие на тези страни и еднакво с това на фазата на прилагане на социалното измерение на корекцията; и

д) изпълнението на хранителните стратегии и програмите за интегрирано развитие.ГЛАВА 2

Най-слабо развити страни от АКТБ

Член 85

1.  На най-слабо развитите страни от АКТБ се предоставя специално третиране, за да им се даде възможност да преодолеят тежките икономически и социални трудности, възпиращи тяхното развитие, така че да се ускорят съответните им равнища на развитие.

2.  Списъкът на най-слабо развитите страни се съдържа в приложение VI. Той може да бъде изменян с решение на Съвета на министрите, когато:

a) трета държава в сравнимо положение се присъедини към настоящото споразумение; и

б) икономическото положение на страна от АКТБ се измени значително и трайно в степен, която предвижда включването ѝ в категорията на най-слабо развитите или включването ѝ в тази категория вече не е оправдано.

Член 86

Разпоредбите, приети по отношение на най-слабо развитите страни от АКТБ се съдържат в следните членове: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84, 85.ГЛАВА 3

Страни от АКТБ, които нямат излаз на море

Член 87

1.  Създават се специфични разпоредби и мерки за подпомагане на усилията на държавите без излаз на море от АКТБ за преодоляване на географските трудности и другите пречки, потискащи тяхното развитие, така че да им се даде възможност да засилят съответния ръст на своето развитие.

2.  Списъкът на държавите без излаз на море от АКТБ е включен в приложение VI. То може да бъде изменено с решение на Съвета на министрите, когато трета държава в сравнимо положение се присъедини към споразумението.

Член 88

Разпоредбите, приети по отношение на държавите без излаз на море от АКТБ, се съдържат в следните членове: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 87.ГЛАВА 4

Островни страни от АКТБ

Член 89

▼M4

1.  Следва да се предприемат специални действия за подпомагане на островните държави от АКТБ в усилията им да преустановят и да преодолеят нарастващата им уязвимост, резултат от нови и сериозни икономически, социални и екологични предизвикателства. Тези действия имат за цел да подпомогнат изпълнението на приоритетите за устойчиво развитие на малките островни развиващи се държави, като се насърчава единен подход към икономически ръст и човешко развитие.

▼B

2.  Списъкът на островните страни от АКТБ е включен в приложение VI. То може да бъде изменено с решение на Съвета на министрите, когато трета държава в сравнимо положение се присъедини към споразумението.

Член 90

Разпоредбите, приети по отношение на островните страни от АКТБ, се съдържа в следните членове: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 89.ЧАСТ 6

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 91

Конфликт между настоящото споразумение и други договори

Нито един договор, конвенция, споразумение или договореност от какъвто и да е вид между една или повече от държавите-членки на Общността и една или повече от страните от АКТБ не могат да нарушат прилагането на настоящото споразумение.

Член 92

Обхват на териториалното прилагане

При спазване на особените разпоредби, отнасящи се до отношенията между страните от АКТБ и френските отвъдморски територии, съдържащи се в его, настоящото споразумение се прилага, от една страна, по отношение на териториите, в които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност и при условията, предвидени в този Договор и, от друга страна, по отношение на териториите на страните от АКТБ.

Член 93

Ратификация и влизане в сила

1.  Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните, които са го подписали в съответствие с техните конституционни правила и процедури.

2.  Инструментите за ратификация или одобрение на настоящото споразумение се депозират от страните от АКТБ в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, а от страна на Общността и държавите-членки — в Главния секретариат на страните от АКТБ. Секретариатите незабавно нотифицират подписалите държави и Общността.

3.  Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на депозиране на инструментите за ратификация от държавите-членки и от най-малко две трети от страните от АКТБ и на инструментите за одобрение на настоящото споразумение от Общността.

4.  Страна от АКТБ, подписала споразумението, която не е завършила процедурите, предвидени в параграфи 1 и 2 до датата на влизане в сила на настоящото споразумение, както е предвидено в параграф 3, могат да направят това само в рамките на 12 месеца след тази дата, без да се накърняват разпоредбите на параграф 6.

За тези държави настоящото споразумение ще се прилага от първия ден на втория месец, след завършването на тези процедури. Тези държави признават действителността на всяка мярка, приета в изпълнение на споразумението след датата на влизането му в сила.

5.  Процедурният правилник на съвместните институции, създадени по смисъла на настоящото споразумение предвижда условията по силата, на които представителите на подписалите държави, споменати в параграф 4 могат да присъстват в тези институции като наблюдатели.

6.  Съветът на министрите може да реши да предостави специална подкрепа на страна от АКТБ, страна по предходните конвенции между АКТБ и ЕС, която поради отсъствието на нормално създадени правителствени институции не е могла да подпише или ратифицира настоящото споразумение. Тази подкрепа може да засяга институционалното изграждане и дейностите по икономическо и социално развитие, като особено отчита нуждите на най-уязвимите части от населението. В този контекст тези държави ще могат да ползват средствата, предвидени в част 4 на настоящото споразумение за финансово и техническо сътрудничество.

Чрез дерогация от параграф 4 заинтересованите страни, които са подписали споразумението, могат да завършат процедурите по ратификация в рамките на дванадесет месеца от възстановяването на правителствените институции.

Заинтересованите страни, които не са подписали или ратифицирали споразумението, могат да се присъединят към него посредством процедурата по присъединяване, предвидена в член 94.

Член 94

Присъединяване

1.  Всяко искане за присъединяване към настоящото споразумение, отправено от независима държава, чиито структурни характеристики, икономическо и социално положение са сравними с тези на страните от АКТБ, се представя на Съвета на министрите.

Ако искането е одобрено от Съвета на министрите, заинтересованата страна се присъединява към настоящото споразумение чрез депозирането на Акта за присъединяване в Главния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който изпраща заверено копие на секретариата на АКТБ и нотифицира държавите-членки. Съветът на министрите може да предвиди всякакви мерки за изменение, които могат да бъдат необходими.

Заинтересованата държава има същите права и задължения като страните от АКТБ. Нейното присъединяване не може да нарушава ползите, произтичащи за страните от АКТБ, които са подписали настоящото споразумение, от разпоредбите за сътрудничеството за финансиране на развитието. Съветът на министрите може да предвиди условията и особените уговорки за присъединяването на отделна държава в специален протокол, който представлява неразделна част от споразумението.

2.  Съветът на министрите се информира за всяко искане, отправено от трета държава да стане член на икономическата група на страните от АКТБ.

3.  Съветът на министрите се информира за всяко искане, отправено от трета държава да стане член на Европейския съюз. По време на преговорите между Съюза и държавата заявител Общността предоставя на страните от АКТБ цялата необходима информация, като те на свой ред изразяват своите становища пред Общността, така че тя да може напълно да ги вземе предвид. Секретариатът на АКТБ се нотифицира от Общността за всяко присъединяване към Европейския съюз.

Всяка нова държава-членка на Европейския съюз става страна по настоящото споразумение от датата на своето присъединяване посредством разпоредба, уреждаща това в акта за присъединяване. Ако актът за присъединяване към Съюза не предвижда автоматично присъединяване на държава-членка към настоящото споразумение, заинтересованата държава-членка се присъединява посредством депозирането на акт за присъединяването в Главния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който изпраща заверено копие на Секретариата на АКТБ и уведомява държавите-членки.

Страните преглеждат действието на присъединяването на нови държави-членки към настоящото споразумение. Съветът на министрите може да приеме всички временни мерки или мерки за изменение, които счита за необходими.

Член 95

Срок на споразумението и клауза за преглед

1.  Настоящото споразумение се сключва за срок от двадесет години, започващи на 1 март 2000 г.

2.  Финансовите протоколи се определят за всеки период от пет години.

▼M10

3.  Общността и държавите-членки, от една страна, и държавите от АКТБ, от друга страна, нотифицират другата страна не по-късно от 12 месеца преди изтичането на всеки петгодишен период за всеки преглед на разпоредбите, който желаят да се извърши с оглед възможно изменение на споразумението. Въпреки този срок, ако едната от Страните поиска преглед на която и да е разпоредба на споразумението, другата Страна ще има срок от два месеца, в който да поиска обхващането от прегледа и на други разпоредби, свързани с тези, които са предмет на първоначалното искане.

▼B

Десет месеца преди изтичането на петгодишния период, Страните започват преговори с оглед преценяването на всички възможни изменения на разпоредбите, които са предмет на нотификацията.

Член 93 се прилага също към направените изменения.

Съветът на министрите приема всяка преходна мярка, която може да бъде изискана по отношение на изменените разпоредби до влизането им в сила.

4.  Осемнадесет месеца преди края на общия срок на споразумението, Страните започват преговори, за да разгледат кои разпоредби впоследствие ще регулират техните отношения.

Съветът на министрите приема всички преходни мерки, които могат да са необходими до влизането в сила на новото споразумение.

Член 96

Основни елементи: процедура по консултиране и подходящи мерки по отношение на правата на човека, принципите на демокрацията и върховенството на закона

1.  По смисъла на настоящия член терминът „Страна“ се отнася до Общността и държавите-членки на Европейския съюз, от една страна, и до всяка от страните от АКТБ, от друга страна.

▼M4

1a.  Двете страни се споразумяват, освен в случаите на особена спешност, да изчерпят всички възможности за диалог по член 8 преди започването на консултациите, посочени в параграф 2, буква а) от настоящия член.

▼B

2.  

►M4

 

а) Ако въпреки проведения политически диалог по съществените елементи, предвидени в член 8 и параграф 1a от настоящия член, една от страните счита, че другата страна не е изпълнила задължението си, свързано със зачитане на човешките права, демократичните принципи и върховенството на закона, посочени в член 9, параграф 2, първата страна предоставя, освен в случаи на особена спешност, на другата страна и на Съвета на министрите съответната информация, необходима за цялостното проучване на ситуацията с оглед намирането на приемливо за страните решение. За тази цел страната кани другата страна на консултации, чийто основен предмет са мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети от засегнатата страна за справяне със ситуацията в съответствие с приложение VII.

Консултациите се провеждат на равнище и във форма, които се приемат за най-подходящи с оглед намирането на решение.

Консултациите започват не по-късно от 30 дни след отправянето на покана и продължават за срок, определен по взаимно съгласие и в зависимост от характера и сериозността на нарушението. В никакъв случай диалогът в рамките на процедурата за консултации не следва да продължава повече от 120 дни.

Ако консултациите не доведат до приемливо за двете страни решение, ако е налице отказ за провеждане на консултации или в случаи на особена спешност, могат да бъдат предприети подходящи мерки. Тези мерки се отменят, когато причините за тяхното предприемане отпаднат.

 ◄

б) Терминът „случаи от особена спешност“ се отнася до изключителни случаи от особена значимост и явно нарушение на един от тези основни елементи по смисъла на член 9, параграф 2, които изискват незабавна реакция.

Страната, която се позовава на специалната спешна процедура информира другата Страна и Съвета на министрите отделно за този факт освен, ако няма време да направи това.

в) „Подходящите мерки“ по смисъла на настоящия член са мерките, предприети в съответствие с международното право и са пропорционални на нарушението. При избора на тези мерки трябва да се отдава предимство на тези, които най-малко нарушават прилагането на настоящото споразумение. Приема се, че спирането му е последна мярка.

Ако мерките се вземат в случай на особена спешност, за тях незабавно се нотифицира другата Страна и Съветът на министрите. По искане на заинтересованата страна могат да се свикат консултации за разглеждане на положението в пълнота и ако е възможно, да се намерят решения. Тези консултации се провеждат в съответствие с разпоредбите, предвидени във втора и трета алинея от буква a).

Член 97

Консултативна процедура и подходящи мерки по отношение на корупцията

1.  Страните смятат, че когато Общността е значим партньор по отношение на финансовата помощ за икономическите и секторните политики и програми, тежките случаи на корупция водят до провеждане на консултации между Страните.

▼M4

2.  В този случай всяка страна може да отправи покана за започване на консултации до другата страна. Консултациите трябва да започнат не по-късно от 30 дни след отправянето на поканата и диалогът в рамките на процедурата за консултации не може да надвишава 120 дни.

▼B

3.  Ако консултациите не доведат до решение, приемливо за двете Страни, или ако консултациите бъдат отказани, Страните приемат необходимите мерки. Във всички случаи най-голямото задължение на Страната, при която са настъпили тежките форми на корупция, е да предприеме необходимите мерки за незабавното възстановяване на положението. Мерките, предприети от всяка Страна, трябва да са пропорционални на сериозността на ситуацията. При подбора на тези мерки трябва да се отдава предимство на онези мерки, които най-малко ще нарушат прилагането на настоящото споразумение. Приема се, че преустановяването му е последна мярка.

4.  По смисъла на настоящия член терминът „Страна“ се отнася за Общността и държавите-членки на Европейския съюз, от една страна, и всяка една от страните от АКТБ, от друга страна.

Член 98

Уреждане на споровете

1.  Всеки спор, възникващ от тълкуването или прилагането на настоящото споразумение между една или повече държави-членки или Общността, от една страна, и една или повече страни от АКТБ, от друга, се внася в Съвета на министрите.

Между заседанията на Съвета на министрите, тези спорове се внасят в Комитета на посланиците.

2.  

a) Ако Съветът на министрите не успее да реши спора, всяка страна може да изиска решаване на спора посредством арбитър. За тази цел всяка страна посочва арбитър в рамките на тридесет дни от искането за арбитраж. В случай, че не успее да стори това, всяка страна може да поиска от Главния секретар на Постоянния арбитраж да назначи втори арбитър.

б) Двамата арбитри на свой ред назначават трети арбитър в рамките на тридесет дни. В случай, че не успеят да постигнат това, всяка Страна може да поиска от Главния секретар на постоянния арбитраж да назначи трети арбитър.

в) Освен ако арбитрите не решат друго, приложимата процедура е това, което е предвидено в изборния арбитражен регламент на Постоянния арбитраж за международните организации и държави. Решенията на арбитрите се вземат с мнозинството на гласовете в рамките на три месеца.

г) Всяка Страна по спора е обвързана да осъществи мерките, които са необходими за изпълнение на решението на арбитрите.

д) За прилагането на тази процедура Общността и държавите-членки се считат за една Страна по спора.

Член 99

Клауза за денонсиране

Настоящото споразумение може да се денонсира от Общността и нейните държави-членки по отношение на всяка страна от АКТБ и от всяка страна от АКТБ по отношение на Общността и нейните държави-членки след шестмесечно ипредизвестие.

▼M4

Член 100

Статут на текстовете

Протоколите и приложенията към настоящото споразумение са неразделна част от него. Приложения Iа, II, III, IV и VI могат да бъдат преразглеждани, адаптирани и/или изменяни от Съвета на министрите въз основа на препоръка от Комитета АКТБ-ЕС за сътрудничество при финансиране на развитието.

▼M10

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски езици, като всички текстове са еднакво автентични и се депозира в архивите на Генералния секретариат на Европейския съюз и Секретариата на държавите от АКТБ, които предоставят заверено копие на правителството на всяка от подписалите го държави.

▼B

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ФИНАНСОВ ПРОТОКОЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ Iа: МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

ANNEX IB: MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK FOR THE PERIOD 2008 TO 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ Iв: МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2014—2020 Г

ПРИЛОЖЕНИЕ II: СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Глава 1: Инвестиционно финансиране

Глава 2: Специални операции

Глава 3: Финансиране за краткосрочни колебания в печалбите от износа

Глава 4: Други разпоредби

Глава 5: Споразумения за запазване на инвестициите

ПРИЛОЖЕНИЕ III: ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Глава 1: Програмиране (национално)

Глава 2: Програмиране и подготовка (регионална)

Глава 3: Оценка и финансиране

Глава 4: Изпълнение

Глава 5: Мониторинг и оценка

Глава 6: Агенти, натоварени с управлението на средствата от фонда и изпълнението

ПРИЛОЖЕНИЕ VI: СПИСЪК НА СТРАНИТЕ БЕЗ ИЗЛАЗ НА МОРЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ VII: ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ И ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА

ПРОТОКОЛИ

ПРОТОКОЛ № 1 ОТНОСНО ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ НА СЪВМЕСТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ПРОТОКОЛ № 2 ОТНОСНО ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ

Глава 1: Хора, които участват в изработването на споразумението

Глава 2: Собственост, средства и активи на Съвета на Министрите на АКТБ

Глава 3: Официални съобщения

Глава 4: Персонал на секретариата на страните от АКТБ

Глава 5: Делегации на Комисията в страните от АКТБ

Глава 6: Общи разпоредби

ПРОТОКОЛ № 3 ОТНОСНО ЮЖНА АФРИКА

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФИНАНСОВ ПРОТОКОЛ

1. За постигането на целите, предвидени в настоящото споразумение и срок от пет години, започващ на 1 март 2000 г., общият размер на финансовата помощ на Общността за страните от АКТБ е 15 200 милиона EUR.

2. Финансовата помощ на Общността включва 13 500 милиона EUR от 9-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР).

3. 9-ият ЕФР се разпределя между инструментите за сътрудничество, както следва:

a) 10 000 милиона EUR под формата на грантове се заделят за пакета за подпомагане на дългосрочното развитие. Този пакет се използва за финансиране на националните инидкативни програми в съответствие с членове от 1 до 5 от приложение IV „Процедури по изпълнение и ръководство“ към настоящото споразумение. От пакета за подпомагане на дългосрочното развитие:

i) 90 милиона EUR се заделят за финансирането на бюджета на Центъра за развитие на предприятията (ЦРП);

ii) 70 милиона EUR се заделят за финансирането на бюджета на Центъра за развитие на земеделието (ЦРЗ); и

iii) сума, която не надхвърля 4 милиона EUR, се заделя по смисъла на член 17 от настоящото споразумение (Съвместна парламентарна асамблея);

б) 1 300 милиона EUR под формата на грантове се заделят за финансирането на помощта за регионалното сътрудничество и интеграцията на страните от АКТБ в съответствие с членове от 6 до 14 от приложение IV „Процедури по изпълнение и управление“ към настоящото споразумение.

в) 2 200 милиона EUR се предоставят за финансиране на Инвестиционния инструмент, съгласно условията предвидени в приложение II „Условия на финансирането“ към настоящото споразумение, без да се накърнява финансирането на субсидиите на лихвените равнища, предвидени в членове 2 и 4 от приложение II към настоящото споразумение, финансирани от източниците, упоменати в параграф 3, буква a) от настоящото приложение.

4. Сумата до 1 700 милиона EUR се предоставя от Европейската инвестиционна банка под формата на заеми, отпуснати от нейните собствени ресурси. Тези ресурси се предоставят за целите, предвидени в приложение II „Условия на финансиране“ към настоящото споразумение в съответствие с условията, предвидени в нейните устави и съответните разпоредби на условията за инвестиционно финансиране, както са установени в гореупоменатото приложение. От ресурсите, които управлява, банката може да допринесе за финансирането на регионалните проекти и програми.

5. Всички неизравнени сметки, останали от предходните ЕФР към датата на влизане в сила на настоящия финансов протокол, както и на всички суми, които няма да се използват от по-късна дата по текущи проекти, и от тези фондове се прехвърлят в 9-ия ЕФР и ще се използват в съответствие с условията, предвидени в настоящото споразумение. Всички ресурси, прехвърлени по този начин в 9-ия ЕФР, които преди това са били предвидени за индикативните програми за страните от АКТБ или региона, остават на разположение на тази държава или регион. Общият размер на този финансов протокол, допълнен с прехвърлените неизравнени сметки от по-ранните ЕФР, обхваща периода 2000—2007 г.

6. Банката управлява заемите, отпуснати от собствените ѝ средства, както и действията, финансирани по силата на Инвестиционния инструмент. Всички други финансови източници по настоящото споразумение се управляват от Комисията.

7. Преди изтичането на този финансов протокол, Страните правят оценка на степента на изпълнението на ангажиментите и преведените средства. Настоящата оценка представлява базата за оценка на общия размер на източниците, както и за оценяване на нуждата от нови източници за подпомагане на финансовото сътудничество по смисъла на настоящото споразумение.

8. В случай, че средствата, предвидени в някой от другите инструменти по настоящото споразумение, са изчерпани преди изтичането на Финансовия протокол, съвместният Съвет на министрите между АКТБ и ЕС взема необходимите мерки.

▼M4

9. Чрез дерогация от член 58 от настоящото споразумение, се прехвърлят 90 милиона EUR към пакета на АКТБ по 9-ия ЕФР. Тази сума може да се разпредели за финансиране на местното самоуправление за периода 2006—2007 г., като управлението на средствата се извършва непосредствено от Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ Iа

Многогодишна финансова рамка за сътрудничество по настоящото споразумение

1. За целите, посочени в настоящото споразумение, и за периода, започващ от 1 март 2005 г., многогодишната финансова рамка за сътрудничество обхваща задължения, възникващи от 1 януари 2008 г. за период от пет или шест години.

2. През този период Европейският съюз ще запази помощта си за държавите от АКТБ най-малкото на същите нива, както по 9-ия ЕФР, без да се включват салдата. Тези нива се увеличават, въз основа на предварителни преценки на Общността, с оглед на последиците на инфлацията, на ръста в Европейския съюз и на присъединяването на 10 нови държави-членки през 2004 г.

3. Всички необходими изменения на многогодишната финансова рамка или съответни части от споразумението се приемат с решение на Съвета на министрите чрез дерогация от член 95 от настоящото споразумение.

▼M5

ANNEX Ib

Multiannual financial framework for the period 2008 to 2013

1. For the purposes set out in this Agreement and for a period starting on 1 January 2008, the overall amount of the financial assistance for the ACP Group of States within this multiannual financial framework shall be EUR 23 966 million, as specified in points 2 and 3.

2. The sum of EUR 21 966 million under the 10th European Development Fund (EDF), shall be made available on entry into force of the multiannual financial framework. It shall be allocated between the instruments of cooperation as follows:

(a) EUR 17 766 million to finance national and regional indicative programmes. This allocation will be used to finance:

(i) the national indicative programmes of the ACP Group of States in accordance with Articles 1 to 5 of Annex IV to this Agreement concerning implementation and management procedures;

(ii) the regional indicative programmes of support for regional and inter-regional cooperation and integration of ACP Group of States in accordance with Articles 6 to 11, 13(1) and 14 of Annex IV to this Agreement concerning implementation and management procedures;

(b) EUR 2 700 million to finance intra-ACP and inter-regional cooperation with many or all of the ACP Group of States, in accordance with Articles 12, 13(2) and 14 of Annex IV to this Agreement concerning implementation and management procedures. This envelope shall include structural support to the joint institutions: the CDE and the CTA referred to and supervised in accordance with the rules and procedures set out in Annex III to this Agreement, and the Joint Parliamentary Assembly referred to in Article 17 of this Agreement. This envelope shall also cover assistance for the operating expenditures of the ACP Secretariat referred to in points 1 and 2 of Protocol 1 attached to this Agreement;

(c) EUR 1 500 million to finance the Investment Facility in accordance with the terms and conditions set out in Annex II (Terms and conditions of financing) to this Agreement, comprising an additional contribution of EUR 1 100 million to the resources of the Investment Facility, managed as a revolving fund, and EUR 400 million under the form of grants for the financing of the interestrate subsidies provided for in Articles 2 and 4 of that Annex over the period of the 10th EDF.

3. The operations financed under the Investment Facility, including the corresponding interestrate subsidies, shall be managed by the European Investment Bank (EIB). An amount of up to EUR 2 000 million in addition to the 10th EDF shall be made available by the EIB in the form of loans from own resources. These resources shall be granted for the purposes set out in Annex II to this Agreement, in accordance with the conditions laid down in the statutes of the EIB and the relevant provisions of the terms and conditions for investment financing in that Annex. All other financial resources under this multiannual financial framework shall be administered by the Commission.

4. After 31 December 2007 or after the date of entry into force of this multiannual financial framework, whichever is the later, balances from the Ninth EDF or from previous EDFs and funds decommitted from projects under these EDFs shall no longer be committed, unless the Council of the European Union decides otherwise by unanimity, with the exception of the balances and funds decommitted after the date of entry into force resulting from the system guaranteeing the stabilisation of export earnings from primary agricultural products (STABEX) under the EDFs prior to the Ninth EDF, and the remaining balances and reimbursements of the amounts allocated for the financing of the Investment Facility, excluding the related interestrate subsidies. The funds possibly committed after 31 December 2007 until the entry into force of this Agreement, as referred to above, will be used exclusively to ensure the working ability of the EU administration and to cover the ongoing costs to sustain running projects until the 10th EDF comes into force.

5. The overall amount of this multiannual financial framework shall cover the period from 1 January 2008 to 31 December 2013. The funds of the 10th EDF, apart from amounts allocated to the Investment Facility, excluding the related interestrate subsidies, shall no longer be committed beyond 31 December 2013, unless the Council of the European Union decides otherwise by unanimity, on a proposal from the Commission.

6. The Committee of Ambassadors, acting on behalf of the ACP-EC Council of Ministers, may, within the overall amount of the multiannual financial framework, take appropriate measures in order to meet programming requirements under one of the allocations provided for in point 2, including the reassignment of funds between these allocations.

7. The Parties will conduct a performance review, assessing the degree of realisation of commitments and disbursements, as well as the results and impact of the aid provided. This review will be undertaken on the basis of a proposal prepared by the Commission in 2010. It shall contribute to a decision on the amount of the financial cooperation after 2013.

8. Any Member State may provide the Commission or the EIB with voluntary contributions to support the objectives of the ACP-EC Partnership Agreement. Member States may also co-finance projects or programmes, for example in the framework of specific initiatives to be managed by the Commission or the EIB. ACP ownership at the national level of such initiatives must be guaranteed.

▼M12

ПРИЛОЖЕНИЕ Iв

Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г.

1. За целите, посочени в настоящото споразумение, и за периода с начало 1 януари 2014 г. цялостният размер на финансовата помощ, предоставена на държавите от АКТБ в рамките на настоящата многогодишна финансова рамка, възлиза на 31 589 милиона евро, както е посочено в точки 2 и 3.

2. Сумата от 29 089 милиона евро в рамките на 11-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР) се предоставя от датата на влизане в сила на многогодишната финансова рамка. Тя се разпределя между инструментите за сътрудничество, както следва:

▼M15

а) 23 940 милиона евро за финансиране на национални и регионални индикативни програми. Тази сума ще се използва за финансирането на:

i) националните индикативни програми на отделните държави от АКТБ в съответствие с членове 1—5 от приложение IV към настоящото споразумение относно процедурите за изпълнение и управление;

ii) регионалните индикативни програми за подкрепа за регионалното и междурегионалното сътрудничество и регионалната интеграция на държавите от АКТБ в съответствие с членове 6—11 от приложение IV към настоящото споразумение относно процедурите за изпълнение и управление;

б) 4 015  милиона евро за финансиране на сътрудничеството в рамките на АКТБ и на междурегионалното сътрудничество с много или всички държави от АКТБ в съответствие с членове 12—14 от приложение IV към настоящото споразумение относно процедурите за изпълнение и управление. Този пакет включва подкрепа за съвместни институции и органи, създадени съгласно настоящото споразумение. Той обхваща също и помощ за оперативните разходи на секретариата на АКТБ, посочени в точки 1 и 2 от протокол № 1 „за оперативните разходи на съвместните институции;

▼M12

в) 1 134 милиона евро за финансиране на Инвестиционния инструмент съгласно условията, предвидени в приложение II „Срокове и условия за финансиране“ към настоящото споразумение, включващи допълнителна вноска от 500 милиона евро към ресурсите на Инвестиционния инструмент, управляван като възобновяем фонд и 634 милиона евро под формата на безвъзмездни средства за финансиране на субсидиите на лихвените равнища и свързана с проекти техническа помощ, предвидена в членове 1, 2 и 4 от посоченото приложение за периода на действие на 11-ия ЕФР.

3. Операциите, финансирани чрез Инвестиционния инструмент, включително съответните субсидии на лихвените равнища, се управляват от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Сума в размер до 2 500 милиона евро в допълнение към наличните фондове от 11-ия ЕФР се предоставя от ЕИБ под формата на заеми, отпуснати от нейните собствени ресурси. Тези ресурси се предоставят за целите, предвидени в приложение II към настоящото споразумение, в съответствие с условията, посочени в устава на ЕИБ и съответните разпоредби за условията за инвестиционно финансиране, установени в гореупоменатото приложение. Всички останали финансови ресурси съгласно настоящата многогодишна финансова рамка се администрират от Комисията.

4. След 31 декември 2013 г. или след датата на влизане в сила на настоящата многогодишна финансова рамка, в зависимост от това коя дата е по-късна, по отношение на неизравнените сметки, останали от 10-ия ЕФР или от предходните ЕФР, и освободените средства по проекти в рамките на тези ЕФР няма отново да бъдат поемани задължения, освен ако Съветът на Европейския съюз не вземе друго решение с единодушие, с изключение на неизравнените сметки и възстановените средства, които са били отпуснати за финансирането на Инвестиционния инструмент, като не се визират съответните субсидии на лихвени проценти и неизравнените сметки от системата за гарантиране на стабилни приходи от износ на първични селскостопански продукти (STABEX) в рамките на ЕФР, предхождащи 9-ия ЕФР.

5. Цялостната сума на настоящата многогодишна финансова рамка обхваща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. По отношение на средствата от 11-ия ЕФР, а в рамките на Инвестиционния инструмент — по отношение на средствата от обратни постъпления, няма да бъдат поемани задължения след 31 декември 2020 г., освен ако Съветът на Европейския съюз не реши друго с единодушие по предложение на Комисията. При все това обаче средствата, внесени от държавите членки в рамките на 9-ия, 10-ия и 11-ия ЕФР за финансиране на инвестиционните инструменти, остават на разположение за извършване на плащания след 31 декември 2020 г.

6. Комитетът на посланиците, като действа от името на Съвета на министрите АКТБ—ЕС и съблюдава цялостния размер на многогодишната финансова рамка, може да предприеме подходящи мерки, за да отговори на програмните изисквания на някоя от сумите с разпределени средства, посочени в точка 2, включително преразпределението на средства между тези суми.

7. По искане на всяка от страните страните може да вземат решение да направят преглед на постиженията във взаимно приемлив срок, с който преглед да се извърши оценка на степента на изпълнение на поетите задължения и на плащанията, както и на резултатите и въздействието, постигнати с предоставената помощ. Този преглед ще бъде направен въз основа на предложение, изготвено от Комисията. Той би могъл да допринесе за предвидените в член 95, параграф 4 от настоящото споразумение преговори.

8. Всяка държава членка може да предостави на Комисията или на ЕИБ доброволни вноски в подкрепа на целите на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС. Държавите членки могат също така да съфинансират проекти или програми, например в рамките на конкретни инициативи, които да се управляват от Комисията или ЕИБ. При такива инициативи на групата държави от АКТБ трябва да бъде гарантирана позицията на техен титуляр на национално равнище.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

ГЛАВА 1

ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

▼M10

Член 1

1.  Редът и условията за финансиране във връзка с операциите на финансовия инструмент („инструмента“), заемите от собствените средства на Европейската инвестиционна банка („Банката“) и специалните операции са установени в настоящата глава. Тези средства могат да се отпускат на отговарящи на изискванията предприятията, било пряко или непряко чрез отговарящи на изискванията инвестиционни фондове и/или финансови посредници.

2.  Средствата за лихвени субсидии, както е предвидено съгласно настоящото приложение, ще се осигуряват от перото за лихвени субсидии, посочено в приложение Iб, параграф 2, буква в) към настоящото споразумение.

▼M11

3.  Лихвените субсидии могат да се капитализират или да се използват във вид на безвъзмездни средства. Размерът на лихвената субсидия, изчислена по отношение на стойността ѝ по време на изплащане на заема, се осигурява по перото за лихвена субсидия, посочено в приложение Iб, параграф 2, буква в), и се изплаща пряко на Банката. До 15 % от това перо за лихвени субсидии могат също да бъдат използвани за осигуряване на техническа помощ по проекти в държавите от АКТБ.

▼M10

4.  Този ред и условия не засягат редът и условията, които могат да бъдат наложени на държавите от АКТБ, подлежащи на ограничителни условия за отпускане на заеми съгласно „Тежко задлъжнели бедни държави“ (ТЗБД) или други международно приети схеми за устойчивост на дълга. Съобразно това, когато в подобни схеми се изисква намаляване на лихвения процент по даден заем с повече от 3 %, както е предвидено в членове 2 и 4 от настоящата глава, Банката се стреми да намали средните разходи на финансирането чрез подходящо съфинансиране от други донори. Ако това се счита за невъзможно, лихвеният процент на заема от Банката може да бъде намален до размер, необходим за съответствие с нивото, определено с ТЗБД или други международно приети схеми за устойчивост на дълга.

▼B

Член 2

Средства на инвестиционния инструмент

1.  Средствата на инструмента могат да бъдат използвани, inter alia, за:

a) предоставянето на рисков капитал под формата на:

i) капиталово участие в предприятия от АКТБ, включително от финансови институции;

ii) квазикапиталово подпомагане на предприятията от АКТБ, включително на финансовите институции; и

iii) гаранции и други кредитни стимули, които могат да бъдат използвани за покриване на политически и други инвестиционни рискове както за чуждестранни, така и за местни инвеститори или заемодатели.

б) отпускане на обикновени заеми.

2.  Дяловото участие е обикновено за миноритарни пакети, които не предвиждат контролни правомощия и се заплащат въз основа на резултатите от въпросния проект.

3.  Квазикапиталовото подпомагане може да се състои от привилегии за акционерите, конвертируеми облигации, условни и подчинени заеми и заеми за участие или всякакви други подобни форми на подпомагане. Това подпомагане може да се състои по-специално от:

a) условни заеми, обслужването и/или срокът на които се свързва с изпълнението на определени условия по отношение на осъществяването на проекта, в особения случай на условните заеми за прединвестиционни проучвания или на другото техническо подпомагане, свързано с проектите, обслужването може да бъде спряно, ако инвестирането не е осъществено;

б) заеми за участие, чието обслужване и/или срок се свързва с финансовата възвращаемост на проекта; и

в) подчинените заеми, които ще се изплащат, след като предявените искове са уредени.

4.  Възнаграждението за всяка операция се специфицира при изготвянето на заема. Въпреки това:

a) в случай на условни заеми или на заеми за участие, възнаграждението ще се състои във фиксиран лихвен процент, не по-голям от 3 %, и променлив компонент, свързан с резултата от проекта; и

б) в случай на подчинени заеми, лихвеният процент се определя от пазара.

5.  Гаранциите имат такава цена, която отразява застрахователния риск и особените характеристики на операцията.

6.  Лихвеният процент по обикновените заеми се състои от референтен процент, прилаган от Банката върху сравними заеми със същите условия по отношение на догратисния период и периода на връщането и горна граница, определена от банката.

▼M10

7.  Обикновени заеми в държави, неподлежащи на ограничителни условия за отпускане на заеми съгласно ТЗБД или други международно приети схеми за устойчивост на дълга, могат да бъдат отпускани при отстъпени условия в следните случаи:

а) за инфраструктурни проекти, които са предпоставка за развитието на частния сектор в най-слабо развитите държави, в държави след преживян военен конфликт и в държави, пострадали от природни бедствия. В тези случаи лихвеният процент по заема се намалява с до 3 %;

б) за проекти, които включват дейности по преструктуриране в рамките на приватизация или за проекти със значителни и ясно изразени социални ползи и предимства за околната среда. В тези случаи могат да се отпускат заеми със лихвена субсидия, чиито размер и форма се определят с оглед конкретните характеристики на проекта. Независимо от това, лихвената субсидия не може да надвишава 3 %.

Окончателният лихвен процент за заеми попадащи под обхвата на букви а) и б) при всички случаи е не по-малко от 50 % от указателния лихвен процент.

8.  Средствата, които следва да се предоставят за целите на отстъпките, се предоставят от перото за лихвена субсидия, посочено в приложение Iб, параграф 2, буква в) към настоящото споразумение.

▼M11

9.  Лихвените субсидии могат да се капитализират или да се използват във вид на безвъзмездни средства. До 15 % от този бюджет за лихвени субсидии могат да бъдат използвани за осигуряване на техническа помощ по проекти в държавите от АКТБ.

▼B

Член 3

Операции на инвестиционния инструмент

▼M4

1.  Инвестиционният инструмент обслужва всички стопански отрасли и подкрепя инвестиции от частни или публични търговски предприятия, включително за икономическа и технологична инфраструктура, която е източник на приходи и е от съществено значение за частния сектор. Инструментът:

а) се управлява като револвиращ кредит и цели постигането на устойчиво финансиране. Операциите се извършват при пазарни условия и не водят до изкривявания на местните пазари и отстраняване на частните източници за финансиране;

б) подпомага финансовия сектор на АКТБ и действа като катализатор чрез насърчаване на мобилизацията на дългосрочни местни ресурси и привличане на чуждестранни частни инвеститори и кредитори за проекти в държавите от АКТБ;

в) поема част от риска, свързан с финансираните проекти, като финансовата му устойчивост се гарантира чрез портфолиото като цяло, а не от отделните операции; и

г) търси начини за финансиране чрез националните и регионалните институции и програми на АКТБ, които подпомагат развитието на малките и средните предприятия (МСП).

▼M4

1a.  Банката получава възнаграждение за покриване на всички разходи, поети от нея във връзка с управлението на инвестиционния инструмент. За първите две години след влизането в сила на втория финансов протокол възнаграждението е в размер до 2 % на година от размера на първоначално отпуснатите средства по инвестиционния инструмент. След това възнаграждението на банката се състои от фиксиран компонент от 0,5 % на година от размера на първоначално отпуснатите средства и променлив компонент в размер до 1,5 % на година от портфолиото на инвестиционния инструмент, инвестирано в проекти в държави от АКТБ. Възнаграждението се финансира от инвестиционния инструмент.

▼B

2.  След изтичането на Финансовия протокол и при отсъствието на отделно решение на Съвета на министрите, нетните кумулативни потоци към инвестиционния инструмент се пренасят в следващия протокол.

Член 4

Заеми от собствените ресурси на Банката

1.  Банката:

a) допринася посредством ресурсите, които управлява, за икономическото и индустриално развитие на страните от АКТБ на регионална и национална основа и за постигането на тази цел, финансира приоритетно проекти за производство и програми или други инвестиции, насочени към насърчаването на частния сектор във всички сектори на икономиката;

б) създава тесни връзки на сътрудничество с националните и регионални банки за развитие и с банковите и финансови институции на страните от АКТБ и от ЕС; и

в) след консултация със заинтересованите страните от АКТБ адаптира разпоредбите и процедурите за прилагане на финансовото сътрудничество за развитие, както е предвидено в настоящото споразумение, ако е необходимо, за да отчете характера на проектите и програмите и да действа в съответствие с целите на настоящото споразумение, в рамките на процедурите, установени в нейния устав.

▼M10

2.  Заемите от собствените ресурси на Банката се отпускат при следния ред и условия:

а) референтният лихвен процент е процентът, прилаган от Банката за заеми при същите условия по отношение на валутата и срока на връщане към датата на подписване на договора или към датата на изплащане;

б) за държави, които обаче не подлежат на ограничителни условия за отпускане на заеми съгласно ТЗБД или други международно приети схеми за устойчивост на дълга:

(i) по принцип проекти в публичния сектор отговарят на изискванията за лихвена субсидия в размер до 3 %;

(ii) проектите в частния сектор, попадащи в категориите, посочени в член 2, параграф 7, буква б), отговарят на изискванията за лихвена субсидия при условията, посочени в същата разпоредба.

Окончателният лихвен процент при всички такива случаи е не по-нисък от 50 % от референтния лихвен процент;

в) периодът на погасяване на заемите, отпуснати от собствените ресурси на Банката, се определя въз основа на икономическите и финансовите характеристики на проекта. Тези заеми обикновено включват гратисен период, определен спрямо срока за изграждане на проекта.

▼B

3.  За инвестициите, финансирани от собствените ресурси на банката в дружества от публичния сектор, могат да се изискват от заинтересованите страни от АКТБ особени гаранции или задължения, свързани с проектите.

Член 5

Условия на риска за обмена на чуждестранни валути

За да се намали ефектът от флуктуациите във валутните курсове, проблемите на риска при обмена се решават по следния начин:

а) в случай на закупуване на ценни книжа, имащи за цел увеличаването на собствените средства на предприятието, обменният риск като цяло се понася от Инвестиционния инструмент;

▼M4

б) в случаите на обикновени заеми и финансиране чрез рисков капитал на малки и средни предприятия (МСП) валутният риск по правило се разпределя между Общността, от една страна, и заинтересованата страна, от друга страна. Най-общо, валутният риск трябва да се разпределя поравно; и

▼B

в) когато е изгодно и уместно, особено в страните, характеризиращи се с макроикономическа и финансова стабилност, Инструментът се стреми да отпуска заеми в местните валути на АКТБ, като по този начин де факто поема кредитния риск.

Член 6

Условия за прехвърляне на чуждестранна валута

Заинтересованите страни от АКТБ по отношение на действията по смисъла на настоящото споразумение и по отношение на които са предоставили своето писмено одобрение в рамките на настоящото споразумение:

a) освобождават от всички национални или местни данъци и такси лихвите, комисионите и амортизацията на заемите, дължими в съответствие с правото или законите на страните от АКТБ или от заинтересованите държави;

б) предоставят на разположение на бенефициерите необходимата валута за плащане на лихвите, комисионите и амортизацията на заемите, дължими по силата на договори за финансиране, предоставено за изпълнението на проектите и програмите на техните територии; и

в) предоставят на Банката чуждестранната валута, необходима за прехвърлянето на всички суми, получени от нея в национална валута при обменния курс, приложим между еврото и други валути на превода и националната валута към датата на прехвърлянето. Те включват всички форми на възнаграждение, като, inter alia, лихвите, дивидентите, комисионата и възнагражденията, както и амортизацията на заемите и на всички доходи от продажбата на дялове, дължими по силата на договори за финансиране, предоставено за изпълнението на проектите и програмите на техните територии.

▼M4

Член 6a

Годишно отчитане на инвестиционния инструмент

Представители на държавите-членки на ЕС, отговорни за инвестиционния инструмент, представители на държавите от АКТБ, както и Европейската инвестиционна банка, Европейската комисия, секретариата на Съвета на ЕС и секретариата на АКТБ се срещат един път годишно за обсъждане на операциите, изпълнението и други въпроси, свързани с инвестиционния инструмент.

Член 6б

Преглед на използването на инвестиционния инструмент

Цялостното използване на инвестиционния инструмент е предмет на съвместен преглед към средата и края на финансовия протокол. Прегледът може да включва отправянето на препоръки за подобряване на използването на инструмента.

▼BГЛАВА 2

СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

Член 7

1.  Сътрудничеството подкрепя чрез разпределението на грантовете:

a) изграждане на домове в условията на ниски доходи за насърчаване на дългосрочното развитие в жилищния сектор, включително на вторични ипотечни инструменти;

б) микрофинансиране за насърчаване на МСП и микропредприятията; и

в) изграждане на капацитет за укрепване и способстване на ефективното участие на частния сектор и социалното и икономическо развитие.

2.  Съветът на министрите на АКТБ и ЕС, след подписването на настоящото споразумение и по предложение на Комитета за финансово подпомагане на развитието АКТБ-ЕС, приема условията и размера на ресурсите на разположение от пакета за дългосрочно развитие за постигане на тези цели.ГЛАВА 3

ФИНАНСИРАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ ФЛУКТУАЦИИ В ПЕЧАЛБИТЕ ОТ ИЗНОС

Член 8

1.  Страните признават, че загубите на приходите от износ в резултат на краткосрочните колебания могат да застрашат изискванията на финансирането на развитието и изпълнението на макроикономическите и секторните политики. Степента на зависимост на икономиката на страна от АКТБ от износа на стоки, и по специално на селскостопански и рудодобивни продукти са критериите за определяне на разпределението на дългосрочното развитие.

2.  За да се намали вредното въздействие от нестабилността на приходите от износ и за да се предпази програмата за развитие, заплашена от падането на доходите, може да се отпусне допълнителна финансова помощ за програмните ресурси за дългосрочното развитие на страните въз основа на членове 9 и 10.

Член 9

▼M7

Критерии за допускане

1.  Допускането до отпускане на допълнителни ресурси се обуславя от:

 загуба в размер на 10 % (2 % в случая на най-слабо развитите, държавите без излаз на море, островните държави, държавите в следконфликтно положение или държавите, претърпели природно бедствие) от приходите от износ на стоки спрямо средноаритметичната стойност на приходите от четирите години, които предхождат годината на прилагане, като най-крайната стойност се изключва; или

 загуба в размер на 10 % (2 % в случая на най-слабо развитите и островните държави, държавите без излаз на море, държавите в следконфликтно положение или държавите, претърпели природно бедствие) от приходите от износ на всички селскостопански или минни продукти спрямо средноаритметичната стойност на приходите от четирите години, които предхождат годината на прилагане, като най-крайната стойност се изключва за страните, в които приходите от износ на селскостопански или минни продукти съставляват повече от 40 % от общите приходи от износа на стоки; или

 загуба в размер на 10 % (2 % в случая на най-слабо развитите, държавите без излаз на море, островните държави, държавите в следконфликтно положение или държавите, претърпели природно бедствие) от приходите от износ на всички селскостопански или минни продукти спрямо средноаритметичната стойност на приходите от четирите години, които предхождат годината на прилагане, като най-крайната стойност се изключва за страните, в които приходите от износ на селскостопански или минни продукти съставляват между 20 % и 40 % от общите приходи от износа на стоки, при условие че общият размер на тези приходи не нараства повече от пропорционално на последиците от загубата на приходи от износа на селскостопански или минни продукти в рамките на общия износ.

2.  Загубата на приходи от износ, определена в параграф 1, трябва да надвишава или да е равна на 0,5 % от БВП, за да се даде право на допълнителна подкрепа. Правото на допълнителна подкрепа се ограничава до три последователни години.

3.  Допълнителните ресурси са включени в публичните сметки на съответната държава. Те се използват съгласно правилата и методите за планиране, включително конкретните разпоредби на приложение IV „Процедури за изпълнение и управление“, въз основа на предварително установени споразумения между Общността и съответната държава от АКТБ през годината след годината на прилагане. По общо съгласие между двете страни ресурсите могат да се използват за финансиране на програми, включени в националния бюджет. Въпреки това една част от допълнителните ресурси може да бъде заделена за конкретни сектори, а именно за разработването на режими за търговско застраховане с цел предпазване от колебания на приходите от износ.

▼M7

Член 9a

1.  Сумата на допълнителната финансова подкрепа е равна на загубата на приходи от износа, умножена по средноаритметичната стойност на съотношението „държавни приходи/брутен вътрешен продукт“ от четирите години, които предхождат годината на прилагане, като най-крайната стойност се изключва и като на това съотношение се поставя таван от 25 %.

2.  Анализът на данните, предоставени от държавите от АКТБ за определяне на допускането до и самата допълнителна финансова подкрепа, посочен в член 9, ще се извършва от Комисията в местната валута, коригирана с равнището на инфлацията. След това Комисията ще преобразува потенциалния размер на финансовата подкрепа в евро съгласно своите процедури.

3.  В рамките на отпуснатата сума за финансиране на национални индикативни програми всяка година Комисията ще определя сума за подкрепа при краткосрочни колебания на приходите от износ, които обхващат всички страни от АКТБ. В случай че размерът на финансовата помощ, изчислена въз основа на критериите, определени в член 9, надвишава размера на тази сума, разпределението на националните субсидии ще се извършва пропорционално на потенциалната сума от допълнителната финансова подкрепа за всяка държава от АКТБ, изразена в евро.

▼B

Член 10

Аванси

▼M7

Системата за отпускане на допълнителни ресурси предвижда авансови плащания, предназначени да намалят затрудненията, възникнали при закъснение на получаването на консолидирани търговски статистики, а също така и да гарантира, че въпросните ресурси ще могат да бъдат включени в бюджета най-късно на втората година след годината на прилагане. Получаването на авансово плащане е запазено за държави, в които финансовата подкрепа по линия на FLEX може да бъде изпълнена чрез обща бюджетна подкрепа. Авансите се изплащат въз основа на предварителните статистики за износ, изготвени от правителството и предоставени на Комисията. Максималният аванс, който може да бъде отпуснат, е 100 % от размера на допълнителната финансова подкрепа, предвидена за годината на прилагане. Сумите, отпуснати по този начин, се коригират в зависимост от окончателната консолидирана статистика за износ. Тези статистики трябва да бъдат предадени най-късно на 31 декември от втората година след годината на прилагане.

▼B

Член 11

Разпоредбите в настоящата глава подлежат на преглед най-късно след две години прилагане и впоследствие по искане на всяка от Страните.ГЛАВА 4

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Текущи плащания и движение на капитали

1.  Без да се накърнява параграф 3 по-долу, страните се задължават да не налагат ограничения върху всички плащания в свободно конвертируема валута, по текущия баланс на плащанията между гражданите на Общността и страните от АКТБ.

2.  По отношение на сделките с капитала, включен в баланса на плащанията, Страните се задължават да не ограничават свободното движение на капитал, свързан с преките инвестиции, извършени в предприятията, създадени в съответствие със законодателството на страната домакин и инвестициите, извършени в съответствие с настоящото споразумение и осребряването или репатрирането на инвестициите, произтичащи от тях.

3.  Когато една или повече от страните от АКТБ или една или повече от държавите-членки на Общността се намират в сериозно бюджетно затруднение или са заплашени от него, страните от АКТБ, държавите-членки или Общността могат, в съответствие с условията, създадени по смисъла на ГАТТ, ГАТС и членове VIII и XIV от Споразумението за Международния валутен фонд, да приемат ограничения на текущите сделки, които ще бъдат за ограничен срок и няма да надхвърлят необходимото за оздравяване на бюджета. Страната, предприемаща мерките, информира другата Страна незабавно и ѝ предоставя, веднага щом е възможно, график за преустановяването на въпросните мерки.

Член 13

Квалифициране и третиране на търговските предприятия

По отношение на разпоредбите, които могат да се прилагат по въпросите на установяването и предлагането на услуги, страните от АКТБ, от една страна, държавите-членки, от друга, се отнасят към гражданите и предприятията или фирмите на страните от АКТБ и гражданите и предприятията или фирмите на държавите-членки респективно по недискриминационен начин. Въпреки това, ако за определено действие страна от АКТБ или държава-членка, която не е способна да предостави такова третиране, страните от АКТБ или държавата-членка, в зависимост от случая, не са обвързани да предоставят такова третиране на гражданите и предприятията или фирмите от заинтересованата държава.

Член 14

Определение на „предприятия и дружества“

1.  По смисъла на настоящото споразумение „предприятия и дружества от държава-членка или от страна от АКТБ“ означава предприятията или фирмите, създадени по смисъла на търговското или гражданското право, включващи корпорациите, независимо дали са публични или други, кооперативните дружества и другите юридически лица и дружества, регламентирани от публичното или частното право, освен тези, които не формират печалба, образувани са в съответствие с правото на държава-членка или на страна от АКТБ и чието седалище, централна администрация или основно място на стопанска дейност е държава-членка или страна от АКТБ.

2.  Въпреки това, ако едно предприятие или дружество има само седалище съгласно своя учредителен АКТ в държава-членка или в страна от АКТБ, то трябва да упражнява дейност, която има ефективна и постоянна връзка с икономиката на тази държава-членка или страна от АКТБ.ГЛАВА 5

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Член 15

1.  При прилагането на разпоредбите на член 78 от настоящото споразумение, Страните се ръководят от следните принципи:

a) една договоряща се страна може да поиска, когато е уместно, договарянето на споразумение за насърчаване и закрила на инвестициите с друга договаряща се страна;

б) държавите, които са страни по тези споразумения, няма да прилагат дискриминация между договарящите държави, страни по настоящото споразумение, или една срещу друга по отношение на трети страни, когато започват преговори за сключване, прилагане и тълкуване на двустранните или многостранните споразумения за стимулиране и защита на инвестициите;

в) договарящите се страни имат право да изискват модифициране или приспособяване на недискриминационното третиране по смисъла на горното, когато международните обстоятелства или изменената обстановка налага това;

г) прилагането на принципите, посочени по-горе, няма за цел и не може на практика да нарушава суверенитета на която и да е договаряща се страна по споразумението; и

д) отношението между датата на влизане в сила на всяко договорено споразумение, рапоредбите за уреждане на спорове и датата на въпросните инвестиции се предвижда в споменатото споразумение, като се взимат предвид гореупоменатите разпоредби. Договарящите се страни потвърждават, че обратно действие няма да се прилага като общ принцип, освен ако договарящите страни не са предвидили друго.

2.  С оглед подпомагането на преговорите на двустранни споразумения за насърчаване и закрила на инвестициите, договарящите се страни се договарят да изучат основните разпоредби на образец на споразумение за закрила. Изучаването се основава на разпоредбите на съществуващите двустранни споразумения между държавите, които са страни по тях, и отделя особено внимание на следните въпроси:

a) правни гаранции, които да гарантират честното и справедливо третиране и закрила на чуждестранните инвеститори;

б) клаузата за най-облагодетелствания инвеститор;

в) закрила в случай на експроприация и национализация;

г) прехвърлянето на капитал и печалба и

д) международен арбитраж в случай на спорове между инвеститор и държавата домакин.

3.  Страните се договарят да изследват способността на системите за гарантиране да дават положителен отговор на особените нужди на малките и средните предприятия за гарантиране на инвестициите им в страните от АКТБ. Горепосочените проучвания започват веднага след подписване на споразумението. Резултатите от тези изследвания се предоставят след завършването им на Комитета между АКТБ и ЕС за сътрудничество при финансиране на развитието за разглеждане и подходящо действие.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

▼M14

ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

▼B

Член 1

▼M14

Сътрудничеството подпомага институционалния механизъм за насърчаване на селското стопанство и развитието на селските райони. В този контекст сътрудничеството спомага за засилването и укрепването на ролята на Техническия център за аграрно и селско сътрудничество (ЦРЗ) при развиването на институционалния капацитет на АКТБ, особено по отношение на управлението на информацията, за да се подобри достъпът до технологии за увеличаване на селскостопанската производителност, пазарната реализация, продоволствената сигурност и засилване на развитието на селските райони.

▼M14 —————

▼M10

Член ►M14  2 ◄

ЦРЗ

1.  Мисията на ЦРЗ се състои в укрепване развитието на политиката и институционалния капацитет, както и на капацитета за управление на информацията и комуникациите на организациите за развитието на селското стопанство и селските региони в АКТБ. Той подпомага тези организации при формулирането и изпълнението на политики и програми за намаляване на бедността, насърчаването на устойчива безопасност на храните, запазването на базата на природните източници и така допринася за изграждането на доверие в себе си в селското и селскостопанското развитие на АКТБ.

2.  ЦРЗ:

a) развива и предоставя информационни услуги и гарантира по-добър достъп до научни изследвания, обучение и иновации в сферите на селското и селскостопанското развитие, за да стимулира тяхното развитие; и

б) развива и засилва способността на АКТБ за:

(i) подобряване на формулирането и управлението на политиките и стратегиите за селското и селскостопанското развитие на национално и регионално равнище, включително подобрената способност за събиране на данни, изследване на политики, анализ и формулиране;

(ii) подобрява управлението на информацията и комуникациите, по-специално в рамките на Националната селскостопанска стратегия;

(iii) насърчава ефективното вътрешноинституционалното Управление на информацията и комуникациите (УИК) за наблюдение на резултатите, както и на консорциумите с регионални и международни партньори;

iv) насърчава децентрализираното УИК на местно и национално равнище;

v) укрепва инициативите посредством регионалното сътрудничество; и

vi) развива подходи за оценка на въздействието на политиката за селското и селскостопанското развитие.

3.  Центърът подкрепя регионалните инициативи и мрежи и прогресивно споделя програмите за развитие на капацитета с подходящите организации от АКТБ. За тази цел, Центърът подкрепя децентрализираните регионални информационни мрежи. Тези мрежи ще се изграждат постепенно и ефективно.

4.  Извършват се периодични оценки на дейностите, предприети от ЦРЗ.

5.  Комитетът на посланиците осъществява надзор върху работата на Центъра. След подписването на настоящото споразумение той:

а) установява устава на Центъра;

б) определя членовете на Изпълнителния съвет;

в) назначава управителното тяло на Центъра по предложение на Изпълнителния съвет; и

г) наблюдава цялостната стратегия на Центъра и осъществява надзор върху работата на Изпълнителния съвет.

6.  Изпълнителният съвет, в съответствие с устава на Центъра:

а) установява финансовия правилник, правилника за персонала и процедурния правилник;

б) осъществява надзор върху неговата работа;

в) приема програмата и бюджета на Центъра;

г) представя периодични доклади и оценки на органа по надзора; и

д) извършва други задачи, възложени му от устава на Центъра.

7.  Бюджетът на центъра се финансира в съответствие с правилата, предвидени в настоящото споразумение по отношение на сътрудничеството за финансиране на развитието.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЛАГАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1

ПРОГРАМИРАНЕ (НАЦИОНАЛНО)

▼M10

Член 1

Операциите, финансирани с безвъзмездни средства в рамките на настоящото споразумение, се включват в програмирането в началото на периода, обхванат от многогодишната финансова рамка на сътрудничество.

Програмирането се основава на принципите на собственост, приравняването, координацията на донорите и хармонизирането, управлението за постигане на резултати в развитието и взаимната отчетност.

За тази цел програмиране означава:

а) подготовката и разработването на национални, регионални и в рамките на-АКТБ стратегически програми (СП), основани на собствените им средносрочни цели и стратегии за развитие и като се вземат предвид принципите на съвместното програмиране и разделението на труда между донори, което, доколкото е възможно, е процес, воден от партньорска държава или регион;

б) ясно посочване от страна на Общността на индикативните програмни финансови средства, от които националното, регионалното или в рамките на АКТБ сътрудничество, може да се възползва по време на периода, обхванат от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение, както и всяка друга подходяща информация, включително възможна резерва за непредвидени нужди;

в) подготовката и приемането на индикативна програма за изпълнение на СП, която взема предвид ангажиментите на други донори, и особено тези на държавите-членки; и

г) процес на преразглеждане, обхващащ СП, индикативната програма и обема на ресурсите разпределените за нея.

Член 2

Национална стратегическа програма

Националната стратегическа програма (НСП) се изготвя от съответната държава от АКТБ и от ЕС. Тя се основава на предварителни консултации с широк кръг участници, включително недържавни участници, местни власти, и когато е подходящо, парламенти на държавите от АКТБ, и на придобития опит и най-добри практики. Всяка НСП се адаптира към нуждите и отговаря на особеностите на всяка страна от АКТБ. НСП е инструмент, който приоритизира дейностите и изгражда местна собственост върху програмите за сътрудничество. Всяко различие между собствения анализ на държава и този на Общността се отбелязва. НСП включва следните стандартни елементи:

a) анализ на политическия, икономическия и социален контекст на държавата, ограниченията, капацитета и перспективите, включително оценка за основните нужди, като доход на глава от населението, размер на населението и социалните индикатори и уязвимостта;

б) подробно очертаване на средносрочната стратегия за развитие на държавата, ясно определени приоритети и очаквани изисквания за финансиране;

в) очертаване на съответните планове и действия на другите донори, намиращи се в държавата, и по-специално включващи тези от държавите-членки в тяхното качество на двустранни донори;

г) стратегии за отговор, детайлизиращи специфичната помощ, която може да се предостави от ЕС. Тези стратегии в степента, в която е възможно, дават възможност за допълване с операциите, финансирани от самите държави от АКТБ и от другите донори, намиращи се в държавата; и

е) индикация за най-подходящия тип механизми за подкрепа и изпълнение, които да се прилагат при изпълнението на горепосочените стратегии.

Член 3

Разпределение на ресурси

1.  Индикативното разпределение на ресурсите между държавите от АКТБ се основава на стандартни, обективни и прозрачни критерии за нужди и представяне. Във връзка с това:

а) нуждите се оценяват въз основа на критерий, свързан с дохода на глава от населението, размера на населението, социалните индикатори и равнището на задлъжнялост, уязвимостта към външни шокове. Предоставя се специално третиране на най-слаборазвитите държави от АКТБ, като се отчита и уязвимостта на островните държави от АКТБ и държавите от АКТБ без излаз на море. В допълнение, се вземат предвид и конкретните трудности на държавите, намиращи се в период след военни конфликти или природни бедствия; и

б) представянето се оценява въз основа на критерии, отнасящи се до управлението, напредък в изпълнението на институционалните реформи, резултатите на държавата при използването на ресурсите, ефективно изпълнение на текущите операции, премахване или намаляването на бедността, напредък спрямо постигането на Целите на хилядолетието за развитие, мерки за устойчиво развитие и резултати от макроикономическите и секторни политики.

2.  Предоставените средства съдържат:

а) програмни средства за макроикономическа подкрепа, секторни политики, програми и проекти в подкрепа на основните и странични области на подпомагане от Общността. Програмните средства улесняват дългосрочното програмиране на помощта на Общността за съответните държави. Заедно с други възможни ресурси от Общността, тези средства представляват основата за подготовката на индикативната програма на съответната държава; и

б) средства за покриване на непредвидени нужди като тези, определени в членове 66, 68, 72, 72а и 73 от настоящото споразумение, които средства са достъпни при условията, уредени в тези членове, в случаите, когато тази подкрепа не може да бъде финансирана от бюджета на Съюза.

3.  За тези държави, които поради изключителни обстоятелства нямат достъп до нормалните програмни ресурси, ще бъдат заделени средства въз основа на резерва за непредвидени нужди.

4.  Без да се засяга член 5, параграф 7 от настоящото приложение относно извършването на прегледи, Общността може, с оглед отчитането на нови нужди или изключителни резултати, да увеличи размера на програмните средства на дадена държава или нейните средства за непредвидени нужди:

а) нови нужди могат да възникнат в резултат на изключителни обстоятелства като кризи и следкризисни ситуации или на непредвидени нужди, както е посочено в параграф 2, буква б);

б) изключителни резултати се наблюдават, когато извън средносрочните прегледи и прегледите след изтичане на срока, програмните средства на дадена държава са изцяло използвани и допълнително финансиране от националната индикативна програма може да бъде абсорбирано на фона на ефективни политики за намаляване на бедността и солидно финансово управление.

▼B

Член 4

Подготовка и приемане на индикативната програма

▼M10

1.  При получаването на информацията, посочена по-горе, всяка от държавите от АКТБ изготвя и предоставя на Общността проект на индикативна програма въз основа и в съответствие с нейните цели и приоритети за развитие, изразени в рамките на НСП. Проектът на индикативната програма съдържа:

а) обща бюджетна подкрепа и/или ограничен брой основни сектори или области, в които следва да се концентрира помощта;

б) най-подходящите мерки и действия за постигането на целите и задачите в основния сектор(и) или област(и);

в) ресурсите, евентуално запазени за ограничен брой проекти и програми извън основния сектор(и) или област(и) и/или общото описание на тези дейности, както и посочване на ресурсите, които да се използват за всеки от тези елементи;

г) видовете недържавни участници, които отговарят условията за финансиране в съответствие с критериите, установени от Съвета на министрите, средствата, разпределени за недържавни участници и вида на дейностите, подлежащи на подпомагане, които трябва да са с нестопанска цел;

д) предложения за евентуално участие в регионални програми и проекти; и

е) евентуална резерва за застраховане срещу възможни искове и за покриване увеличаването на разходите и другите непредвидени обстоятелства.

2.  Проектът на индикативна програма съдържа, доколкото е уместно, средствата, запазени за укрепване на човешкия, материалния и институционалния капацитет на АКТБ за подготовка и изпълнение на националните индикативни програми и възможно участие в програми и проекти, финансирани от регионалните индикативни програми и за подобряване на управлението на цикъла на публичните инвестиционни програми на държавите от АКТБ.

3.  Проектът на индикативна програма се обсъжда чрез размяна на становища между заинтересованите държави от АКТБ и Общността. Индикативната програма се приема съвместно от Комисията от името на Общността и съответната държава от АКТБ. След като бъде приета програмата е задължителна за Общността и съответната държава от АКТБ. Индикативната програма се прилага към НСП и в допълнение съдържа:

а) индикация за специфични и ясно определени операции, особено тези, които могат да се извършат преди следващия преглед;

б) примерен график за изпълнението и преглед на индикативната програма, включваща предоставянето и изплащането на ресурсите; и

в) критерии ориентирани към резултатите за прегледите.

4.  Общността и съответната държава от АКТБ предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че процесът на програмиране е завършен в най-краткия възможен срок и освен при изключителни обстоятелства, в рамките на 12 месеца от приемането на многогодишната финансова рамка за сътрудничество. В този контекст, подготовката на НСП и на индикативната програма трябва да бъде част от постоянен процес, водещ до приемането на един документ.

▼M4

5.  Когато държава от АКТБ се намира в ситуация на криза в резултат от война или друг конфликт, или поради извънредни обстоятелства със сходни последици, които възпрепятстват националния оторизиращ служител да изпълнява функциите си, Комисията може сама да управлява разпределените на съответната държава средства в съответствие с член 3 и да ги използва за оказване на специална подкрепа. Специалната подкрепа може да е свързана с политики за установяване на мир, управление на конфликти и тяхното разрешаване, помощ в периода след прекратяване на конфликтите, включително изграждане на институциите, дейности, свързани с икономическо и социално развитие, като се отчитат по-специално потребностите на най-уязвимите групи от населението. Комисията и съответната държава от АКТБ възстановяват нормалното изпълнение и нормалните процедури по управление от момента на възстановяване на нормалната работа по управление на сътрудничеството на компетентните органи.

▼B

Член 5

Процес на преразглеждане

1.  Финансовото сътрудничество между страните от АКТБ и Общността ще бъде достатъчно гъвкаво, за да гарантира, че действията постоянно отговарят на целите на настоящото споразумение, и взема предвид всички изменения, настъпващи в икономическото положение, приоритетите и целите на заинтересованите страни от АКТБ. В този контекст националният оторизиращ служител и ►M4  Комисията ◄ :

a) извършват годишен оперативен преглед на индикативната програма; и

б) извършват средносрочен преглед и преглед след приключването на CSS и на индикативната програма в светлината на текущите нужди и изпълнение.

▼M10

2.  При изключителните обстоятелства, както е посочено в член 3, параграф 4, с цел да бъдат взети предвид нови нужди или изключителни резултати, може да бъде извършен ad hoc преглед по искане на една от страните.

▼B

3.  Националният оторизиращ служител и ►M4  Комисията ◄ :

a) предприемат всички необходими мерки, за да гарантират спазването на разпоредбите на индикативната програма, включително гарантират, че графикът на поетите ангажименти и преводи по време на програмирането са спазени; и

б) посочват всички причини за закъснение при прилагането и предлагат подходящи мерки за възстановяване на положението.

▼M10

4.  Годишният оперативен, средносрочен и след приключване на срока преглед на индикативната програма се състои от съвместно оценяване на изпълнението на програмата и взема предвид резултатите от съответните дейности по мониторинг и оценяване. Тези прегледи се извършват на местно равнище и се завършват съвместно между националния оторизиращ служител и Комисията, в консултации със съответните заинтересовани страни, включително недържавни участници, местни власти, и когато е подходящо, парламенти на държавите от АКТБ. По-специално той обхваща оценката на:

▼B

a) резултатите, постигнати в основния/ите сектор/и, измерени в сравнение с посочените цели и индикаторите за въздействие и ангажиментите в секторната политика;

▼M4

б) програмите и проектите извън областите, върху които трябва да се съсредоточи помощта;

▼B

в) използването на ресурсите, заделени за недържавните участници;

г) ефективността при изпълнението на настоящите действия и степента, в коята графикът за ангажиментите и плащанията са спазени; и

д) удължаване на перспективите на програмиране за следващите години.

▼M10

5.  Комисията представя на Комитета за развитие на финансовото сътрудничество един път годишно обобщен доклад на заключенията от годишния оперативен преглед. Комитетът разглежда доклада в съответствие със своите отговорности и правомощия съгласно настоящото споразумение.

6.  Предвид годишните оперативни прегледи, националният оторизиращ служител и Комисията могат в средносрочните прегледи и в прегледите след изтичане на срока да прегледат и адаптират стратегическите програми:

а) когато оперативните прегледи посочат специфични проблеми; и/или

б) предвид променените обстоятелства в държавата от АКТБ.

Може да се реши да се извърши промяна в стратегическата програма и в резултат на ad hoc преглед, предвиден съгласно параграф 2.

Прегледът след изтичане на срока може също да включва също адаптиране за новата многогодишна финансова рамка на сътрудничество по отношение както на разпределението на ресурсите, така и на подготовката за следващата програма.

7.  След приключване на средносрочния преглед и прегледът след изтичане на срока, Комисията може от името на Общността, да увеличи или намали разпределените за дадена държава ресурси предвид текущите нужди и резултатите на съответната държава от АКТБ.

След предвидения в параграф 2 ad hoc преглед Комисията може, от името на Общността, също да увеличи разпределените ресурси предвид новите нужди или изключителните резултати на съответната държава от АКТБ, както е определено в член 3, параграф 4.

▼BГЛАВА 2

ПРОГРАМИРАНЕ И ПОДГОТОВКА (РЕГИОНАЛНО)

Член 6

▼M10

Приложно поле

▼M4

1.  Регионалното сътрудничество обхваща дейности, които са от полза за или включват:

а) две или повече, или всички държави от АКТБ, както и развиващи се държави извън АКТБ, които участват в тези дейности; и/или

б) регионален орган, в които участват най-малко две държави от АКТБ, включително тези, в които членуват и държави извън държавите от АКТБ.

▼B

2.  Регионалното сътрудничество може също да включва отвъдморските страни и територии и външни региони. Финансирането, което дава възможност за участието на тези територии, е допълнително към ресурсите, предоставени на разположение на страните от АКТБ по силата на споразумението.

▼M10

3.  Исканията за финансиране на регионалните програми се внасят от:

а) съответно оправомощен регионален орган или организация; или

б) съответно оправомощен подрегионален орган, организация или държава от АКТБ от съответния регион във фазата на програмиране, при условие че действието е посочено в Регионалната индикативна програма (РИП).

4.  Участието на развиващи се държави извън АКТБ в регионални програми се предвижда доколкото:

а) центърът на тежест на проектите и програмите, финансирани по многогодишната финансова рамка на сътрудничество остава в държава от АКТБ;

б) съществуват еквивалентни разпоредби в рамките на финансовите инструменти на Общността; и

в) принципът на пропорционалност е зачетен.

▼M10

Член 7

Регионални програми

Съответните държавите от АКТБ решават определението на географските региони. В максималната възможна степен, програмите за регионално интегриране следва да съответстват на програмите на съществуващите регионални организации. По принцип в случай че членуването в няколко съответни регионални организации се припокрива, регионалните програми за интегриране следва да съответстват на съчетаното членство в тези организации.

Член 8

Регионално програмиране

1.  Програмирането се осъществява на равнището на всеки регион. Програмирането е резултат от обмяна на становища между Комисията и съответно оправомощена(и) за това регионална(и) организация(и), а при отсъствието на такова оправомощаване, с Националния оторизиращ служител на държавите в региона. Когато е подходящо, програмирането може да включва консултиране с недържавни участници, представени на регионално равнище и, когато е подходящо, регионални парламенти.

2.  Регионалната стратегическа програма (РСП) се изготвя от Комисията и надлежно оправомощената(ите) регионална(и) организация(и) в сътрудничество с държавите от АКТБ в съответния регион, въз основа на принципа на субсидиарност и взаимно допълване, като се взема предвид НСП.

3.  РСП ще бъде инструмент за приоритизиране на дейности и за изграждане на местна собственост върху подпомаганите програми. РСП ще включва следните стандартни елементи:

a) анализ на политическия, икономическия и социален контекст на региона;

б) оценка на процеса и на бъдещето на регионалната икономическа интеграция и интегрирането в световната икономика;

в) очертаване на търсените регионални стратегии и приоритети и очакваните изисквания за финансиране;

г) очертаване на съответните дейности на другите външни партньори в регионалното сътрудничество;

д) очертаване на специфичния принос на ЕС за постигането на целите на регионалната интеграция, който е допълнителен, доколкото е възможно, към операциите, финансирани от самите държави от АКТБ и от другите външни партньори, особено държавите-членки; и

е) индикация за най-подходящия тип механизми за подкрепа и изпълнение, които да се прилагат при изпълнението на горепосочените стратегии.

Член 9

Разпределение на ресурси

1.  Индикативното разпределение на ресурси между регионите от АКТБ се основава на стандартни, обективни и прозрачни прогнози за нуждите, и напредъка и перспективите за регионално сътрудничество и интеграция.

2.  Разпределените средства обхващат:

а) програмни средства за подкрепа на регионалната интеграция, секторните политики, програмите и проектите в подкрепа на основните и неосновни области на подпомагане от Общността; и

б) средства за всеки регион от АКТБ за покриване на непредвидени нужди като тези, определени в членове 72, 72а и 73 от настоящото споразумение, когато предвид трансграничната същност и/или обхват на непредвидената нужда, такава подкрепа може да бъде предоставена по-ефективно на регионално равнище. Тези средства са достъпни при условията, уредени в членове 72, 72а и 73 от настоящото споразумение, когато подобна подкрепа не може да бъде финансирана от бюджета на Съюза. Осигурява се взаимното допълване между дейностите, покрити от тези средства и възможни дейности на национално равнище.

3.  Програмните средства улесняват дългосрочното програмиране на помощта на Общността за съответните региони. С оглед постигането на задоволителен мащаб и за увеличаването на ефективността, регионалните и националните средства могат да се съчетават за финансиране на регионални дейности с отчетлив национален компонент.

Регионалните средства за непредвидени нужди могат да се мобилизират в полза на съответния регион и на държави от АКТБ извън региона, където естеството на непредвидената нужда изисква използването им и центърът на тежест на предвидените проекти и програми остава в региона.

4.  Без да се засяга член 11 относно извършването на прегледи, Общността може, с оглед отчитането на нови нужди или изключителни резултати, да увеличи размера на програмните средства на даден регион или неговите средства за непредвидени нужди:

а) нови нужди са нуждите, възникнали в резултат на изключителни обстоятелства като кризи и следкризисни ситуации или в резултат на непредвидени нужди, както е посочено в параграф 2, буква б);

б) изключителни резултати се наблюдават, когато извън средносрочните прегледи и прегледите след изтичане на срока, програмните средства на даден регион са изцяло използвани и допълнително финансиране от регионалната индикативна програма може да бъде абсорбирано на фона на ефективни политики за намаляване на бедността и солидно финансово управление.

▼B

Член 10

Регионална индикативна програма

1.  Въз основа на разпределението на средствата, посочено по-горе, съответно овластената/ите регионална/и организация/и, а при отсъствието на такова овластяване националните оторизиращи служители на страните в региона, изготвят проект на Регионална индикативна програма. В частност проектът на програмата определя:

a) основните сектори и теми на помощта на Общността;

б) най-подходящите мерки и операции за постигане на целите, поставените за тези сектори и теми; и

▼M4

в) програмите и проектите, които подпомагат постигането на тези цели, доколкото те са ясно определени, както и указание за средствата, които да се изразходват за всеки от елементите и график за тяхното изпълнение.

▼M10

2.  Регионалните индикативни програми се приемат с общо съгласие от Общността и надлежно оправомощената(ите) регионална(и) организация(и) или, в отсъствието на подобно оправомощяване, от съответните държави от АКТБ.

▼B

Член 11

Процес на преразглеждане

►M10  1. ◄   Финансовото сътрудничество между всеки регион на АКТБ и Общността ще бъде достатъчно гъвкаво, за да гарантира, че действията се придържат постоянно в съответствие със смисъла на настоящото споразумение и вземат предвид всички изменения, настъпващи в икономическото състояние, приоритетите и целите на заинтересования регион. Ще се извършва средносрочен преглед и преглед след изтичането на срока на регионалните индикативни програми, за да се приспособи индикативната програма към променящите се обстоятелства и за да се гарантира, че те са изпълнени правилно. След завършването на средносрочните прегледи и на прегледите след изтичането на срока, Общността може да преразгледа разпределението на ресурсите в светлината на текущите нужди и резултати.

▼M10

2.  При изключителните обстоятелства, както е посочено в член 9, параграф 4, с цел да бъдат взети предвид нови нужди или изключителни резултати, може да бъде извършен преглед по искане на една от страните. В резултат на ad hoc преглед, от двете страни може да се вземе решение за промяна в РСП и/или Комисията, от името на Общността, може да увеличи разпределените ресурси.

Прегледът след края на срока може също да включва също адаптиране за новата многогодишна финансова рамка на сътрудничество по отношение както на разпределението на ресурси, така и на подготовката за следващата регионална индикативна програма.

▼M10

Член 12

Сътрудничество в рамките на АКТБ

1.  Сътрудничеството в рамките на АКТБ допринася, като инструмент за развитие, за целите на партньорството между АКТБ и ЕО. Сътрудничеството в рамките на АКТБ е супрарегионално сътрудничество. То цели да намери отговори на общите предизвикателства, пред които са изправени държавите от АКТБ чрез дейности, които надвишават концепцията за географско местоположение и са в полза на много или всички държави от АКТБ.

2.  При спазване на принципите на субсидиарност и взаимно допълване, интервенция в рамките на АКТБ се предвижда, когато националното и/или регионалното действие се окаже невъзможно или по-малко ефективно, с цел да предостави добавена стойност в сравнение с действията, извършени по други инструменти за сътрудничество.

3.  Когато Групата държави от АКТБ реши да допринесе за международни или междурегионални инициативи от фонда за сътрудничество в рамките на АКТБ се осигурява подходяща видимост на действието.

▼M10

Член 12а

Стратегическа програма в рамките на АКТБ

1.  Програмирането на сътрудничеството в рамките на АКТБ е резултат от обмена на становища между Комисията и Комитета на посланиците от АКТБ и се подготвя съвместно от службите на Комисията и Секретариата на АКТБ, след провеждането на консултации със съответните участници и заинтересовани страни.

2.  Стратегическата програма в рамките на АКТБ определя приоритетните действия на сътрудничеството в рамките на АКТБ и действията, необходими за изграждането на собственост на подкрепяните програми. Документът включва следните стандартни елементи:

а) анализ на политическия, икономическия, социалния и екологическия контекст на групата държави от АКТБ;

б) оценка на сътрудничеството в рамките на АКТБ по отношение на приноса му за постигане на целите на настоящото споразумение и постигнатия опит;

в) очертаване на стратегията и търсените цели в рамките на АКТБ и очакваните изисквания за финансиране;

г) очертаване на съответните дейности на други външни партньори в сътрудничеството; и

д) посочване на приноса на ЕС за постигането на целите на сътрудничеството в рамките на АКТБ и взаимното допълване на операциите, финансирани на национални и регионално равнище и от други външни партньори, особено държавите-членки.

Член 12б

Искания за финансиране

Исканията за финансиране на програмите в рамките на АКТБ се подават от:

а) директно от Съвета на министрите от АКТБ или Комитета на посланиците от АКТБ, или

б) непряко посредством:

(i) най-малко три надлежно оправомощени регионални органи или организации, принадлежащи към различни географски региони, или най-малко две държави от АКТБ от всеки от трите региона;

ii) международни организации, като Африканския съюз, осъществяващи операции, които допринасят към целите на регионалното сътрудничество и интеграция след предварителното одобрение от Комитета на посланиците от АКТБ; или

iii) Карибския или Тихоокеанския регион, с оглед на особената им географска позиция, при условие, че Съвета на министрите от АКТБ или Комитета на посланиците от АКТБ ги одобри предварително.

Член 12в

Разпределение на ресурси

Индикативното разпределение на ресурси се основава на прогнози за нуждите и напредъка и перспективите за сътрудничество в рамките на АКТБ. Той включва резерва от непрограмирани средства.

▼M10

Член 13

Индикативна програма в рамките на АКТБ

1.  Индикативната програма в рамките на АКТБ включва следните основни стандартни елементи:

а) основните сектори и теми на помощ на Общността;

б) най-подходящите мерки и дейности за постигане на целите, поставени за тези основни сектори и теми; и

в) програмите и проектите, необходими за постигане на определените цели, доколкото те са ясно определени, както и посочване на средствата, които да бъдат предоставени за всеки/всяка от тях и график за изпълнение.

2.  Комисията и Секретариатът на АКТБ определят и оценяват съответните дейности. На тази основа индикативната програма в рамките на АКТБ се подготвя съвместно от службите на Комисията и Секретариата на АКТБ и се представя на Комитета на посланиците АКТБ-ЕО. Програмата се приема от Комисията, от името на Общността, и от Комитета на посланиците от АКТБ.

3.  Без да се засяга член 12б, буква б) подточка iii) Комитетът на посланиците от АКТБ представя всяка година консолидиран списък с исканията за финансиране на приоритетните действия, предвидени в индикативната програма в рамките на АКТБ. Комисията определя и подготвя съответните действия със Секретариата на АКТБ, както и годишна програма за действие. В границите на възможното и като се имат предвид предоставените средства, исканията за финансиране на действия, непредвидени в индикативната програма, се включват в годишната програма за действие. В изключителни случаи тези искания се приемат със специално решение за финансиране на Комисията.

Член 14

Процес за извършване на преглед

1.  Сътрудничеството в рамките на АКТБ следва да е достатъчно гъвкаво и активно, за да гарантира, че действията по него са в съответствие с целите на настоящото споразумение и за да взема предвид евентуални промени в приоритетите и целите на Групата държави от АКТБ.

2.  Комитетът на посланиците от АКТБ и Комисията извършват средносрочен преглед след края на срока на стратегията за сътрудничество в рамките на АКТБ и индикативната програма, за да я адаптират към актуалните обстоятелства и да осигурят правилното ѝ изпълнение. Ако обстоятелствата го наложат, могат да се извършват и прегледи ad hoc, които да вземат предвид нови нужди, които да са възникнали в резултат на изключителни или непредвидени обстоятелства, като тези вследствие на нови предизвикателства, които са общи за държавите от АКТБ.

3.  По време на средносрочните прегледи и прегледите след края на срока, или след преглед ad hoc, Комитетът на посланиците от АКТБ и Комисията могат да прегледат и изменят стратегията за сътрудничество в рамките на АКТБ.

4.  След средносрочните прегледи и прегледите след края на срока, или прегледа ad hoc, Комитетът на посланиците от АКТБ и Комисията могат да адаптират размера на средствата в индикативната програма в рамките на АКТБ и да мобилизират непрограмираната резерва в рамките на АКТБ.

▼BГЛАВА 3

▼M4

ОЦЕНКА И ФИНАНСИРАНЕ

Член 15

Идентифициране, подготовка и оценка на програмите и проектите

▼M10

1.  Представените проекти и програми от съответната държавата от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или равнище в рамките на АКТБ подлежат на съвместна оценка. Комитетът за развитие на финансовото сътрудничество АКТБ-ЕО разработва общи насоки и критерии за оценка на програмите и проектите. Тези програми и проекти са по правило многогодишни и могат да включват широк кръг от дейности с ограничен обем в определена област.

▼M4

2.  Досиетата на програмите и проектите, които са подготвени и представени за финансиране трябва да съдържат информация, необходима за оценката на програмите и проектите или когато програмите и проектите не са изцяло определени — да очертават основните насоки на програмата и проекта, необходими за извършването на оценката.

▼M10

3.  При оценката на програма и проект се вземат предвид ограниченията на националните човешки ресурси и осигуряването на стратегия, благоприятна за насърчаването на тези ресурси. Оценката следва да отчита и особеностите и ограничения, характерни за всяка държава или регион от АКТБ.

▼M4

4.  Програмите и проектите, които ще се изпълняват от недържавни участници, които отговарят на условията, предвидени в настоящото споразумение, могат да се оценяват само от Комисията и да имат за последица сключването между Комисията и недържавния участник на договори за безвъзмездни средства съгласно член 19а. Този вид оценка трябва да спазва разпоредбите на член 4, параграф 1, буква г) относно видовете участници, тяхната годност и вида дейност, която ще бъде предмет на подкрепа. Комисията информира ►M10  съответния оторизиращ служител ◄ за разпределянето на тези средства чрез ръководителя на делегация.

Член 16

Предложение и решение за финансиране

1.  Заключенията от оценката се обобщават в предложение за финансиране, окончателният вариант на което се изготвя от Комисията в тясно сътрудничество със ►M10  съответната държава от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или равнище в рамките на АКТБ ◄ .

2.  (заличен)

3.  (заличен)

4.  Комисията, действайки от името на Общността, уведомява за решението си за финансиране ►M10  съответната държава от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или равнище в рамките на АКТБ ◄ в срок от 90 дни от датата на изготвянето на окончателния вариант на предложението за финансиране.

5.  Когато предложението за финансиране не е прието от Комисията, действаща от името на Общността, ►M10  съответната държава от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или равнище в рамките на АКТБ ◄ незабавно се уведомява за причините за това решение. В този случай представителите на заинтересованата ►M10  съответната държава от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или равнище в рамките на АКТБ ◄ могат в рамките на 60 дни след получаване на уведомлението да поискат или:

а) въпросът да бъде отнесен пред Комитета АКТБ-ЕС за сътрудничество при финансиране на развитието, създаден съгласно настоящото споразумение; или

б) да бъдат изслушани от представители на Общността.

6.  След изслушването Комисията, действаща от името на Общността, взема окончателно решение за одобрение или отхвърляне на предложението за финансиране. Преди вземането на решението ►M10  съответната държава от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или равнище в рамките на АКТБ ◄ може да съобщи на Комисията всички обстоятелства, които счита за необходими за допълване на вече наличната информация.

▼M10

Член 17

Споразумение за финансиране

1.  Като правило програми и проекти, финансирани от многогодишната финансова рамка за сътрудничество подлежат на сключването на споразумение за финансиране, изготвено от Комисията и държавата от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ.

2.  Споразумението за финансиране се изготвя в рамките на 60 дни след съобщаването за вземането от страна на Комисията на решението за финансиране. Споразумението за финансиране:

а) посочва по-специално подробностите на финансовия принос на Общността, финансовите договорености и условията и общите и специални разпоредби свързани със съответната програма или проект, включително очакваните резултати; и

б) съдържа съответна разпоредба за разпореждането с бюджетни средства за покриване увеличаването на разходите, за непредвидени обстоятелства, одити и оценки.

3.  Всеки непохарчен остатък след счетоводното приключване на проектите и програмите в рамките на срока за заделяне на средства от многогодишната финансова рамка за сътрудничество, от която са били финансирани програмите и проектите, се предоставя на държавата от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ.

▼M4

Член 18

Преразход

1.  Ако се установи, че съществува риск от разходи, превишаващи наличното финансиране по споразумението за финансиране, ►M10  съответният оторизиращ служител ◄ уведомява Комисията и изисква предварителното ѝ одобрение за мерките, които възнамерява да предприеме с оглед покриването на тези разходи или чрез намаляване на мащаба на програмата или проекта, или чрез привличане на национални или други необщностни средства.

2.  Ако не е възможно намаляването на мащаба на програмата или проекта или покриването на разходите от други източници на финансиране, Комисията, действайки от името на Общността, може въз основа на обосновано искане от ►M10  съответния оторизиращ служител ◄ , да вземе решение за допълнително финансиране по националната индикативна програма.

Член 19

Последващо финансиране

1.  С оглед осигуряването на началния етап от проекта, избягването на периоди на бездействие между няколко последователни проекта и предотвратяването на забавяния, ►M10  държавите от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ ◄ могат при приключване на оценката на проекта и преди вземането на решението за финансиране да пристъпят към предварително финансиране на проектите, свързани с началния етап на програмите, предварителна и сезонна работа, нареждания за закупуване на оборудване с дълъг срок на доставка, както и някои текущи дейности. Тези разходи трябва да отговарят на процедурите, предвидени в настоящото споразумение.

2.  Всички разходи, посочени в параграф 1, следва да бъдат посочени в предложението за финансиране и не трябва да нарушават условията на решението за финансиране, взето от Комисията от името на Общността.

3.  Разходите, направени от ►M10  държавата от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ ◄ по настоящия член, се финансират впоследствие по съответната програма или проект, след подписването на споразумението за финансиране.

▼BГЛАВА 4

▼M4

ИЗПЪЛНЕНИЕ

▼M4

Член 19a

Мерки за изпълнение

▼M10

1.  Изпълнението на програмите и проектите, финансирани от многогодишната финансова рамка за сътрудничество по настоящото споразумение включва основно следното:

▼M4

а) възлагане на договори за поръчки;

б) предоставяне на безвъзмездни средства;

в) изпълнение чрез труд;

▼M10

г) преки плащания под формата на бюджетна подкрепа, подкрепа за секторни програми, облекчаване на дълга и подкрепа за смекчаване на негативните последствия в резултат на краткосрочни външни шокове, включително колебанията в приходите от износ.

▼M4

2.  По смисъла на настоящото приложение договорите за поръчки са възмездни договори, сключени в писмена форма с цел предоставяне срещу плащането на цена на движими вещи, извършване на определена работа или предоставянето на услуги.

3.  По смисъла на настоящото приложение безвъзмездните средства са преки финансови участия, предоставени безвъзмездно за целите на финансиране:

а) на действия, имащи за цел подпомагане на постигането на целта на настоящото споразумение или на програма или проект, приет в съответствие с настоящото споразумение; или

б) работата на орган, целящ постигането на тази цел.

Безвъзмездните средства се отпускат с писмени договори.

Член 19б

Търгове с прекратително условие

С оглед гарантирането на ранното започване на реализирането на проекта ►M10  държавите от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ ◄ могат, във всички надлежно обосновани случаи и със съгласието на Комисията, след приключването на оценката на проекта и преди вземането на решение за финансиране, да публикуват обявления за търгове за всички видове договори, съдържащи прекратително условие. Това условие следва да бъда посочено в предложението за финансиране.

▼M10

Член 19в

Възлагане на договори, отпускане на безвъзмездни средства и изпълнение на договори

1.  С изключение на предвиденото в член 26, договорите се възлагат и безвъзмездните средства се отпускат и изпълняват в съответствие с правилата на Общността и, с изключение на специфичните случаи, предвидени от тези правила, съгласно стандартните процедури и документацията, определени и публикувани от Комисията за целите на изпълнение на дейностите за сътрудничество с трети държави, които са в сила в момента на стартиране на съответната процедура.

2.  При децентрализираното управление, когато една съвместна оценка показва, че процедурите за възлагане на договори и за отпускане на безвъзмездни средства в държавата от АКТБ или в региона бенефициер, или процедурите, одобрени от предоставящите средствата, съответстват на принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация и не допускат никакъв конфликт на интереси, Комисията прилага тези процедури в съответствие с Парижката декларация и без да се засяга член 26, при пълно спазване на правилата, уреждащи упражняването на нейните правомощия в тази област.

3.  Държавата от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ проверява редовно дали операциите, финансирани от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение, се изпълняват правилно, взема необходимите мерки, за да предотврати нередности и измами, и, ако е необходимо, предприема правни действия, за да си възстанови нередно изплатени средства.

4.  При децентрализирано управление договорите се договарят, съставят, подписват и изпълняват от държавите от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ. Тези държави или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ могат обаче да поискат от Комисията да договаря, съставя, подписва и изпълнява договори от тяхно име.

▼M13

5.  В съответствие с ангажимента, посочен в член 32, параграф 1, буква а) и в член 50 от настоящото споразумение, договорите и безвъзмездните средства, финансирани с ресурси от многогодишната финансова рамка на сътрудничество с АКТБ, се изпълняват в съответствие с приложимото законодателство в областта на околната среда и международно признатите основни стандарти в областта на трудовото право.

▼M10

6.  Сформира се експертна група от представители на Секретариата на Групата държави от АКТБ и от Комисията, която да определя, по искане на която и да е от страните, всякакви подходящи промени и да предлага изменения и подобрения на правилата и процедурите, посочени в параграфи 1 и 2.

Тази експертна група представя също периодичен доклад на Комитета за развитие на финансовото сътрудничество АКТБ—ЕО, за да го подпомага при изпълнението на задачата му, свързана с разглеждане на проблемите, придружаващи изпълнението на дейностите за развитие на сътрудничеството, и да предлага подходящи мерки.

Член 20

Критерии за допускане

Освен в случаите когато е предоставена дерогация в съответствие с член 22, и без да се засяга член 26:

▼M13

1. Участието в процедури за възлагане на договори за поръчки или отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение, е възможно за всички физически лица, които са граждани на, или юридически лица, които са действително установени във:

а) държава от АКТБ, държава — членка на Европейската общност, бенефициери на инструмента за предприсъединителна помощ на Европейската общност, държава — членка на Европейското икономическо пространство, и отвъдморските страни и територии, обхванати от Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ( 1 );

б) развиващите се страни и територии, включени в списъка на ОИСР—КПР на получатели на ОПР, които не са членове на групата Г-20, без да се засяга статутът на Република Южна Африка, уреден в протокол 3;

в) държави, за които Комисията е установила взаимен достъп до външна помощ съгласувано с държавите от АКТБ;

взаимен достъп за ограничен срок от най-малко една година може да бъде разрешен, когато дадена държава допусне при равни условия субекти от Общността и от държави, които отговарят на критериите за допускане по настоящия член;

г) държава –– членка на ОИСР, в случай на договори, изпълнявани в най-слабо развитите държави (НСРД) или в тежко задлъжнелите бедни държави (ТЗБД), включени в списъка на ОИСР—КПР на получателите на ОПР, публикуван от ОИСР—КПР.

▼M13 —————

▼M10

2. Услуги по договор, финансиран от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение могат да се предоставят от експерти, независимо от тяхната националност, без да се засягат качествените и финансовите изисквания, установени в правилата на Комисията за поръчките.

▼M13

3. Всички доставки и материали, закупени съгласно договор за поръчка или в съответствие със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение, произхождат от държава, която отговаря на критериите за допускане, определени в настоящия член.

Въпреки това те могат да произхождат от която и да е държава в случаите, когато стойността на доставките и материалите, които трябва да бъдат закупени, е под прага за използване на състезателната процедура на договаряне, установена в съответствие с член 19в, параграф 1.

В този смисъл определянето на понятието „продукти с произход“ се извършва чрез посочване на съответните международни споразумения, а доставките с произход от Общността включват доставки от отвъдморските страни и територии.

▼M10

4. Участието в процедури за възлагане на договори за поръчки или отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение, е открито за международни организации.

▼M13

5. Когато многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение финансира операция, изпълнявана чрез международна организация, участието в процедурите за възлагане на договори за обществени поръчки или отпускане на безвъзмездни средства е открито за всички физически и юридически лица, които отговарят на критериите за допускане по параграф 1, както и за всички физически и юридически лица, които отговарят на критериите за допускане съгласно правилата на организацията, като следва да се обърне внимание на гарантирането на еднакво третиране на донорите. Същите правила се прилагат за доставките и материалите.

6. Когато по многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение се финансира операция, изпълнявана като част от регионална инициатива, участието в процедурите по възлагане на поръчки или отпускане на безвъзмездни средства е възможно за всички физически и юридически лица, които отговарят на критериите за допускане по параграф 1, както и за всички физически и юридически лица от държава, участваща в съответната инициатива. Същите правила се прилагат за доставките и материалите.

7. Когато по многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение се финансира операция, съвместно съфинансирана с партньор или с друг донор, или изпълнявана чрез доверителен фонд, създаден от Комисията, участието в процедури за възлагане на поръчки или за отпускане на безвъзмездни средства е възможно за всички физически и юридически лица, които отговарят на критериите за допускане по параграф 1, както и за всички физически и юридически лица, които отговарят на критериите за допускане съгласно правилата на този партньор, друг донор или съгласно правилата, които са определени в учредителния акт на доверителния фонд.

В случай на действия, изпълнявани чрез оправомощени субекти, които са държави членки или техни агенции, Европейската инвестиционна банка или чрез международни организации или техни агенции, се допускат и физическите и юридическите лица, които отговарят на критериите за допускане съгласно правилата на съответния оправомощен субект, определени в споразуменията, сключени със съфинансиращия или изпълняващия субект. Същите правила се прилагат за доставките и материалите.

▼M13

8. Когато по многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение се финансира операция, съфинансирана по друг финансов инструмент на ЕС, участието в процедурите за възлагане на поръчки или отпускане на безвъзмездни средства е възможно за всички физически и юридически лица, които отговарят на критериите за допускане по параграф 1, както и за всички физически и юридически лица, които отговарят на критериите за допускане по някой от тези инструменти. Същите правила се прилагат за доставките и материалите.

9. Изискванията, определени в настоящия член, може да бъдат ограничени по отношение на националността, местоположението или характеристиките на кандидатите, когато това се изисква от специфичното естество и целите на действието и когато това е необходимо за неговото ефективно изпълнение.

▼M10 —————

▼M4

Член 22

Дерогация

▼M13

1.  На участници в тръжни процедури, заявители и кандидати от трети държави, които не отговарят на критериите за допускане по член 20, може да се разреши да участват в процедури по възлагане на поръчки или отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от Общността по многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение, или доставки и материали, които не отговарят на условията за произход, могат да бъдат приети като допустими при обосновано искане на държавата от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или равнище АКТБ в случай на:

а) държави, които имат традиционни икономически, търговски или географски връзки със съседните държави бенефициери; или

б) спешност или липса на продукти и услуги на пазарите на съответните държави, или в други надлежно обосновани случаи, в които правилата за допускане биха направили изпълнението на проект, програма или действие невъзможно или изключително трудно.

Държавата от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище АКТБ във всички случаи предоставя на Комисията информацията, необходима за вземането на решение за дерогация.

▼M4

2.  В случаи на проекти, финансирани от инвестиционния инструмент, се прилагат правилата за поръчки на банката.

▼M10 —————

▼M4

Член 24

Изпълнение чрез предоставяне на труд

1.  В случаи на дейности, свързани с предоставяне на труд, програмите и проектите се изпълняват чрез публични или отчасти публични органи или агенции на съответната държава или държави от АКТБ, или от юридически лица, отговорни за извършването на дейността.

2.  Общността участва в разходите на съответния орган, като предоставя оборудване и/или материали, с които той не разполага, и/или средства, които да направят възможно набирането на допълнителен персонал от съответните държави от АКТБ, като например експерти от съответните държави от АКТБ или други държави от АКТБ. Участието на Общността покрива само разходи, които са натрупани във връзка с допълнителни мерки и временни разходи по изпълнението, строго ограничени до изискванията на съответните програми и проекти.

3.  Проектосметката на програмите, свързани с дейностите по предоставяне на труд, трябва да спазва общностните правила, процедури и образци, посочени от Комисията, приложими към момента на одобрението на проектосметката на програмата.

▼M10 —————

▼M4

Член 26

Преференции

▼M10

1.  С оглед насърчаване най-широкото участие на физически и юридически лица от държавите от АКТБ в изпълнението на договори, финансирани от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение, се вземат мерки, целящи да позволят оптимизирането на физическите и човешките ресурси на тези държави. За тази цел:

▼M13

а) за договори за строителство на стойност, по-малка от 5 000 000 EUR, на участниците в търговете от държавите от АКТБ, при условие че най-малко една четвърт от капитала и ръководния персонал произхождат от една или повече от държавите от АКТБ, се предоставя 10 % ценова преференция при финансовата оценка;

б) за договори за доставка на стойност, по-малка от 300 000 EUR, на участници в тръжни процедури от държавите от АКТБ, участващи самостоятелно или в консорциум с европейски партньори, се предоставя 15 % ценова преференция при финансовата оценка;

в) по отношение на договори за услуги, различни от рамковите договори на Европейската комисия, при оценката на техническите оферти се предоставя преференция на предложения, представени от юридически или физически лица от държавите от АКТБ самостоятелно или в консорциум помежду им;

▼M4

г) когато е предвидено използването на подизпълнители, спечелилият оферент дава предимство на физически лица, дружества и предприятия от държави от АКТБ, които са в състояние да изпълнят съответния договор при същите условия; и

д) при обявяване на търга държава от АКТБ може да предложи на потенциалните оференти помощ от дружества, експерти или консултанти от държави от АКТБ, избрани по взаимно съгласие. Това сътрудничество може да приеме форма или на съвместно предприятие, или на договор с подизпълнител, или на обучение на място.

▼M13

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, когато две оферти за договори за строителство, доставки или услуги се считат за еквивалентни, преференция се предоставя:

а) на участник в тръжна процедура от държава от АКТБ;

б) ако такъв участник липсва, на участника в тръжна процедура, който:

i) позволява най-доброто възможно използване на физическите и човешките ресурси на държавите от АКТБ;

ii) предлага най-добри възможности за подизпълнение на предприятия, дружества или физически лица от АКТБ; или

iii) е консорциум на физически лица, дружества или предприятия от държавите от АКТБ и Общността.

▼M10 —————

▼B

Член 30

Уреждане на споровете

▼M10

Всеки спор, възникващ между органите на държава от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ и изпълнител, доставчик на стоки или на услуги по време на изпълнението на договор, финансиран от многогодишната финансова рамка за сътрудничество по това споразумение:

▼B

a) се урежда в случай на национален договор в съответствие с националното законодателство на заинтересованите страните от АКТБ; и

б) се урежда в случай на транснационален договор; или:

i) ако страните по договора се договорят така, в съответствие с националното законодателство на заинтересованите страни от АКТБ или от тяхната установена практика; или

ii) чрез арбитраж в съответствие с процедурните правила, които ще се приемат с решение на Съвета на министрите на първото заседание, следващо подписването на настоящото споразумение, по препоръка на Комитета за финансово подпомагане на развитието между АКТБ и ЕС.

Член 31

Данъчни и митнически договорености

1.  Страните от АКТБ прилагат по отношение на договорите, финансирани от Общността данъчни и митнически разпоредби, които са не по-малко благоприятни от тези, прилагани от тях към най-облагодетелстваните държави или към международните организации за развитие, с които имат отношения. По смисъла на определението за статут на най-облагодетелствана нация (СОН) се вземат предвид разпоредбите, прилагани от заинтересованите страни от АКТБ по отношение на другите страни от АКТБ, или по отношение на другите развиващи се страни.

2.  При спазване на горепосочените разпоредби по отношение на договорите, финансирани от Общността, се прилага следното:

a) договорът не се облага в държавите бенефициери от АКТБ с гербови или регистрационни такси или фискални данъци, имащи равностоен ефект, независимо дали тези данъци вече са съществували или ще възникнат в бъдеще; въпреки това, тези договори се регистрират в съответствие със законодателството в сила в страните от АКТБ и върху тях може да бъде начислявана такса, отговаряща на услугата, предоставяна с тях;

б) печалбите и/или приходите, възникващи от изпълнението на договорите, се облагат в съответствие с вътрешните фискални правила на заинтересованите страни от АКТБ при условие че физическите или юридическите лица, които реализират тази печалба и/или приход, имат постоянно място на стопанска дейност в тази държава или че изпълнението на договора е за срок, по-дълъг от шест месеца;

в) предприятията, които трябва да внасят професионално оборудване, за да осъществят договорите за работа, при тяхно искане, се ползват от системата на временния внос, така както е установена в националното законодателство на държавите бенефициери от АКТБ по отношение на въпросното оборудване;

г) професионалното оборудване, необходимо за осъществяването задачите, предвидени в договорите за услуги, се внася временно в страните от АКТБ или в държавите в съответствие с тяхното национално законодателство, без да се начисляват данъчни, вносни или митнически такси или други налози, които имат равностоен ефект, когато тези данъци или такси не представляват възнаграждение за предоставяните услуги;

д) вносът по силата на договори за доставки се осъществява на територията на държавата бенефициер от АКТБ без мита, вносни мита, такси или фискални данъци, имащи същия ефект. Договорите за доставка, произхождащи от заинтеросованите страни от АКТБ, се сключват въз основа на цената към момента на производството на доставките, към които могат да се добавят тези вътрешни фискални такси, които са приложими към тези доставки в страните от АКТБ;

е) горивата, лубрикантите и въглеводородите, свързващи вещества и най-общо всички материали, използвани за осъществяването на договорите за труд се приема, че са закупени на местния пазар и по отношение на тях се прилагат данъчните правила, предвидени в националното законодателство в сила в държавата бенефициер от АКТБ;

ж) личните и домакински вещи, внесени за употреба от физическите лица, които не са наети местно, ангажирани с осъществяването на задачите, дефинирани в договора за доставка и членовете на техните семейства се освобождават от мита или вносни мита, такси и други данъчни задължения, които имат еднакъв ефект, в рамките на националното законодателство в сила в държавите бенефициери от АКТБ.

3.  Всеки въпрос, който не е обхванат от горепосочените разпоредби относно данъчните и митническите договорености, остава предмет на националното законодателство на заинтересованите страни от АКТБ.ГЛАВА 5

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Член 32

Цели

Целта на мониторинга и оценката се състои в редовната оценка на действията за развитие (подготовка, изпълнение и последващо действие) с оглед на подобряването на ефективността на развитието на текущите и бъдещи действия.

▼M10

Член 33

Условия

1.  Без да се засягат оценките, осъществявани от държавите от АКТБ или от съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ или от Комисията, оценяването ще се извършва съвместно от държавата(ите) от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ и Общността. Комитетът за развитие на финансовото сътрудничество АКТБ-ЕО осигурява съвместния характер на съвместните действия по наблюдение и оценка. С оглед подпомагането на Комитета за развитие на финансовото сътрудничество АКТБ-ЕО, Комисията и Генералния секретариат на АКТБ изготвят и осъществяват съвместното наблюдение и оценка и докладват на Комитета. На първото си заседание след подписването на споразумението, Комитетът определя оперативните условия, насочени към осигуряването на съвместния характер на действията и одобрява работната програма на годишна основа.

2.  Дейностите по наблюдение и оценка основно:

a) предоставят редовни и независими оценки на операциите и дейностите, финансирани от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение посредством сравняване на резултатите с целите; и с това

б) дават възможност на държавите от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ и Комисията и на съвместните институции да използват уроците от опита отново при създаването и изпълнението на бъдещите политики и действия.

▼BГЛАВА 6

▼M4

АГЕНТИ, НАТОВАРЕНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО

▼M10

Член 34

Комисията

1.  Комисията осъществява финансовото изпълнение на операциите, осъществени със средства от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение, с изключение на инструмента за инвестиции и лихвените субсидии, като използва следните основни методи на управление:

а) централизирано управление,

б) децентрализирано управление.

2.  По правило, финансовото изпълнение на средствата от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение от Комисията е децентрализирано.

В този случай, задълженията по изпълнение се осъществяват от държавите от АКТБ в съответствие с член 35.

3.  За да осъществява финансовото изпълнение на средствата от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение, Комисията делегира изпълнителните си правомощия на своите служби. Комисията информира държавите от АКТБ и Комитетът за развитие на финансовото сътрудничество АКТБ-ЕО за делегирането на правомощията си.

▼M4

Член 35

Национален оторизиращ служител

▼M10

1.  Правителството на всяка държава от АКТБ назначава национален оторизиращ служител, който да я представлява във всички дейности по финансиране със средства от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение, управлявани от Комисията и Банката. Националният оторизиращ служител назначава един или повече заместник национални оторизиращи служители, които го заместват, когато той не е във възможност да изпълнява функциите и информира Комисията за това назначение. Когато условията относно институционалния капацитет и добро финансово управление са изпълнени, националният оторизиращ служител може да делегира функциите си по изпълнение на съответните програми и проекти на компетентния орган в рамките на националната администрация. Националният оторизиращ служител информира Комисията за всяко подобно делегиране.

В случай на регионални програми и проекти, съответната организация или орган определя регионален оторизиращ служител, чиито задължения съответстват mutatis mutandis на тези на националния оторизиращ служител.

В случай на програми и проекти в рамките на АКТБ, съответната организация или орган определя оторизиращ служител в рамките на АКТБ, чиито задължения съответстват mutatis mutandis на тези на националния оторизиращ служител. В случай, че Секретариатът на АКТБ не е оторизиращият служител, Комитетът на посланиците се информира в съответствие с споразумение за финансиране относно изпълнението на програмите и проектите.

Когато Комисията узнае за съществуването на проблеми при осъществяването на процедури, свързани с управлението на средства от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение, тя може заедно със съответния оторизиращ служител да установи всякакви контакти, необходими за преодоляването на ситуацията, както и да предприеме подходящи мерки.

Съответният оторизиращ служител носи финансова отговорност само за възложените му задачи по изпълнение.

Когато средствата от многогодишната финансова рамка на сътрудничество по настоящото споразумение се управляват децентрализирано и при спазване на допълнителните правомощия, които могат да бъдат предоставени от Комисията, съответният оторизиращ служител:

▼M4

а) е отговорен за координирането, програмирането, редовното наблюдение и годишните прегледи, за междинните прегледи и прегледите при приключване на дейностите по сътрудничество, както и за координирането на донорите;

б) в тясно сътрудничество с Комисията е отговорен за подготвянето, представянето и оценката на програмите и проектите;

в) подготвя тръжната документация и, ако е приложимо, документите за покани за представяне на предложения;

г) преди обявяването на търгове и, ако е приложимо, документите за покани за представяне на предложения, представя на Комисията тръжната документация и, ако е необходимо, документите за покани за представяне на предложения;

д) в тясно сътрудничество с Комисията обявява търгове и, ако е необходимо, покани за представяне на предложения;

е) получава оферти за участие и, ако е приложимо, предложения, и предава копия от офертите на Комисията; контролира отварянето на офертите и взема решение за резултатите от оценката им в срока на валидност на офертите, отчитайки времето, необходимо за одобрение на договорите;

ж) отправя покана до Комисията за отваряне на офертите и, ако е приложимо, предложенията, и уведомява Комисията за резултатите от оценката на офертите и предложенията за възлагане на договори за поръчки и предоставяне на безвъзмездни средства;

з) представя оценки за договори и програми, както и изменения към тях, за одобрение от Комисията;

и) подписва договорите и измененията към тях, одобрени от Комисията;

й) изплаща и одобрява разходи в рамките на фондовете, чието управление му е възложено; и

к) по време на изпълнение на дейностите, преразглежда и адаптира договореностите с оглед осигуряването на подходящо изпълнение на одобрените програми или проекти от икономическа и техническа гледна точка.

2.  В периода на изпълнение на дейностите и след уведомяване на Комисията, ►M10  съответният оторизиращ служител ◄ решава следните въпроси:

а) технически корекции и изменения на програмите и проектите, доколкото не оказват влияние на приетото техническо решение и в рамките на резерва за корекции, предвиден в споразумението за финансиране;

б) промяна на обекти за програми и проекти, включващи многобройни компоненти, когато е оправдано от техническа, икономическа и социална гледна точка;

в) налагане или опрощаване на неустойки за забава;

г) действия по освобождаване от отговорност на поръчители;

д) покупка на стоки, независимо от произхода им, от местния пазар;

е) използване на строителни материали и оборудване, които не са с произход от държави-членки или държави от АКТБ, при условие че в тези държави няма производство на подобни материали и оборудване;

ж) дейности по подизпълнение;

з) окончателно приемане, при условие че Комисията е присъствала на междинното приемане, одобряване на съответните протоколи и, ако е приложимо, присъствие на окончателното приемане, и по-специално когато възраженията, направени при междинното приемане, налагат значителен обем допълнителни работи; и

и) наема консултанти и други експерти за техническа помощ.

Член 36

Ръководител на делегация

1.  Комисията се представлява във всяка държава от АКТБ или във всяка отделна регионална група, която изрично поиска това, от делегация, водена от ръководител на делегацията, след получаване на одобрение от съответната държава или държави от АКТБ. Подходящи мерки се предприемат в случаите, в които ръководителят на делегацията е назначен за група от държави от АКТБ. Ръководителят на делегацията представлява Комисията във всички области на нейната компетентност и дейност.

2.  Ръководителят на делегацията е основното лице за контакт за държавите от АКТБ и органите или организациите, които отговарят на условията за финансова помощ съгласно споразумението. Той съдейства и работи в тясно сътрудничество с националния оторизиращ служител.

3.  Ръководителят на делегацията получава необходимите инструкции и правомощия с оглед улесняване и ускоряване на изпълнението на дейностите по споразумението.

4.  Ръководителят на делегацията редовно информира националните органи за дейностите на Общността, които могат пряко да се отразят на сътрудничеството между Общността и държавите от АКТБ.

Член 37

Плащания

1.  За целите на плащанията, извършвани в националните валути на държавите от АКТБ, може да се откриват сметки във валути на държавите-членки или в евро в държави от АКТБ от и на името на Комисията в национални публични или отчасти публични финансови институции, избрани по взаимно съгласие между държавата от АКТБ и Комисията. Тази институция изпълнява функциите на национален агент по плащанията.

2.  Националният агент по плащанията не получава възнаграждение за услугите си и не му се начислява лихва върху депозираните суми. По местните сметки се превеждат средства от Комисията в една от валутите на държавите-членки или в евро въз основа на прогнози за бъдещи парични потоци, които трябва да бъдат направени предварително с оглед избягване на необходимостта от предварително финансиране от ►M10  държавите от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ ◄ и предотвратяване на забавени плащания.

3.  (заличен)

4.  Плащанията се извършват от Комисията в съответствие с правилата, установени от Общността и Комисията, след получаване на одобрение от ►M10  съответния оторизиращ служител ◄ .

5.  (заличен)

6.  Процедурите по определяне на размера, одобряването и плащането на разходи се извършват не по-късно от 90 дни от датата на падежа. ►M10  Съответният оторизиращ служител ◄ обработва и предоставя одобрението на плащането на ръководителя на делегацията в срок до 45 дни преди датата на падежа.

7.  Претенциите за забавени плащания се поемат от съответната държава или ►M10  държавите от АКТБ или съответната организация или орган на регионално равнище или на равнище в рамките на АКТБ ◄ , и от Комисията от собствените ѝ средства за тази част от закъснението, за която всяка от страните е отговорна в съответствие с горепосочените процедури.

▼M10 —————

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПИСЪК НА СТРАНИТЕ, КОИТО НЯМАТ ИЗЛАЗ НА МОРЕ

Следните списъци съдържат най-слабо развитите, страните без излаз на море и островните страни от АКТБ:НАЙ-СЛАБО РАЗВИТИ СТРАНИ ОТ АКТБ

Член 1

По смисъла на настоящото споразумение, следните страни се считат за най-слабо развитите страни от АКТБ:

Ангола

Бенин

Буркина Фасо

Бурунди

Република Кабо Верде

Централноафриканската република

Чад

Коморски острови

Демократична република Конго

Джибути

Етиопия

Еритрея

Гамбия

Гвинея

Гвинея (Бисау)

Гвинея (Екваториална)

Хаити

Кирибати

Лесото

Либерия

Малави

Мали

Мавритания

Мадагаскар

Мозамбик

Нигер

Руанда

Самоа

Сао Томе и Принсипи

Сиера Леоне

Соломонови острови

Сомалия

Судан

Танзания

Тувалу

Того

Уганда

Вануату

Замбия

▼M1

Timor Leste

▼BДЪРЖАВИ БЕЗ ИЗЛАЗ НА МОРЕ

Член 2

Бяха приети особени мерки и разпоредби за подпомагане на държавите без излаз на море от АКТБ в усилията им да преодолеят географските затруднения и другите пречки, затрудняващи тяхното развитие така че да им се даде възможност да ускорят своите съответни степени на развитие.

Член 3

Страните от АКТБ без излаз на море са:

Ботсуана

Буркина Фасо

Бурунди

Централноафриканската република

Чад

Етиопия

Лесото

Малави

Мали

Нигер

Руанда

Свазиленд

Уганда

Замбия

ЗимбабвеОСТРОВНИ СТРАНИ ОТ АКТБ

Член 4

Бяха приети специфични мерки и разпоредби за подпомагане на островните страни от АКТБ в усилията им да преодолеят географските затруднения и другите пречки, затрудняващи тяхното развитие така че да им се даде възможност да ускорят своите съответни степени на развитие.

Член 5

Списък на островните страни от АКТБ:

Антигуа и Барбуда

Бахамите

Барбадос

Кабо Верде

Коморски острови

Доминика

Доминиканска република

Фиджи

Гренада

Хаити

Ямайка

Кирибати

Мадагаскар

Мавриций

Папуа-Нова Гвинея

Сейнт Китс и Нейвис

Санта Лучия

Сент Винсент и Гранадини

Самоа

Сао Томе и Принсипи

Сейшелски острови

Соломонови острови

Тонга

Тринидад и Тобаго

Тувалу

Вануату

▼M1

Timor Leste

▼M4

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Политически диалог за човешките права, демократичните принципи и върховенството на законаЧлен 1

Цели

1.  Консултациите, предвидени в член 96, параграф 2, буква а) се провеждат, освен в случаи на особена спешност, след изчерпване на всички възможности за политически диалог съгласно член 8 и член 9, параграф 4 от споразумението.

2.  Двете страни следва да водят политическия диалог в духа на споразумението и съобразявайки се с насоките за политическия диалог между АКТБ и ЕС, установени от Съвета на министрите.

3.  Политическият диалог е процес, който следва да подпомага укрепването на връзките между АКТБ и ЕС и да допринася за постигане на целите на партньорството.

Член 2

Задълбочен политически диалог, предшестващ консултациите по член 96 от споразумението

1.  Политическият диалог по въпросите на човешките права, демократичните принципи и върховенството на закона се провежда в съответствие с член 8 и член 9, параграф 4 от споразумението и в рамките на международно признати стандарти и норми. В рамките на този диалог страните могат да се споразумеят за общи програми и приоритети.

2.  Страните могат заедно да разработят и да се споразумеят относно специфични стандарти за оценка или цели, свързани с човешките права, демократичните принципи и върховенството на закона, в рамките на международно признати стандарти и норми, отчитайки особеностите на съответната държава от АКТБ. Стандартите за оценка са механизъм за постигане на цели чрез поставяне на междинни цели и график за тяхното изпълнение.

3.  Политическият диалог, описан в параграфи 1 и 2, е систематичен и формален, като всички възможности за диалог следва да бъдат изчерпвани преди провеждането на консултации по член 96 от споразумението.

4.  Освен в случаите на особена спешност, определени в член 96, параграф 2, буква б) от споразумението, консултациите по член 96 могат да започнат и без предшестващ задълбочен политически диалог, когато е налице трайно неспазване на задълженията, поети от една от страните по време на предходен диалог или когато диалогът се води недобросъвестно.

5.  Политическият диалог по член 8 от споразумението се използва между страните с оглед нормализирането на отношенията с държави, спрямо които са предприети подходящи мерки по член 96 от споразумението.

Член 3

Допълнителни правила за консултации по член 96 от споразумението

1.  Страните се стремят да бъдат представени на еднакво равнище по време на консултациите по член 96 от споразумението.

2.  Страните се задължават да си сътрудничат в условията на прозрачност преди, по време на и след формалните консултации, като отчитат специфичните стандарти за оценка и цели, посочени в член 2, параграф 2 от настоящото приложение.

3.  Страните използват 30-дневния период за уведомяване, предвиден в член 96, параграф 2 от споразумението за ефикасна подготовка, както и за по-задълбочени консултации в рамките на държавите от АКТБ и сред Общността и нейните държави-членки. В процеса на консултации страните следва да приемат гъвкав график, като при това отчитат, че случаите на особена спешност, определени в член 96, параграф 2, буква б) от споразумението и член 2, параграф 4 от настоящото приложение, могат да изискват незабавна реакция.

▼M10

4.  Страните признават ролята на групата държави от АКТБ в политическия диалог, основан на условията, които предстои да се определят от групата държави от АКТБ и да се съобщят на Европейската общност и нейните държави-членки. Секретариатът на АКТБ и Европейската комисия си обменят цялата необходима информация относно процеса на политически диалог, осъществяван преди, по време на и след консултациите, предприети съгласно членове 96 и 97 от настоящото споразумение..

▼M4

5.  Страните признават необходимостта от структурирани и постоянни консултации по член 96 от споразумението. Съветът на министрите може да изготви допълнителни правила за постигане на тази цел.

▼B

ПРОТОКОЛИ

ПРОТОКОЛ 1

За оперативните разходи на съвместните институции

1.

Държавите-членки и Общността, от една страна, и страните от АКТБ, от друга, отговарят за тези разходи, които ще понесат, свързани с участието им в заседанията на Съвета на министрите и свързаните с него органи, както по отношение на състава, пътните и дневните, така и по отношение на пощенските и телекомуникационните разноски.

Разходите, свързани с превода на заседанията, превода и възпроизвеждането на документите и по практическата организация на заседанията (като помещения, оборудване и пратеници) на съвместните институции по настоящето споразумение се понасят от Общността или от една от страните от АКТБ в зависимост от тава дали заседанията се провеждат на територията на държава-членка или на територията на страна от АКТБ.

2.

Арбитрите, назначени в съответствие с член 98 от споразумението, имат право на възстановяване на своите пътни и дневни разноски. Последните се определят от Съвета на министрите.

Половината от пътните и дневните разноски, понесени от арбитрите, се поемат от Общността, а другата половина от страните от АКТБ. Разходите, отнасящи се до създаването на офис на арбитрите за подготвителните заседания по споровете и за организирането на изслушванията (като помещения, персонал и превод), се понасят от Общността. Разходите, отнасящи се до специалните запитвания, се уреждат заедно с разноските, като Страните депозират аванси, чиито размер се определя с разпореждане на арбитрите.

3.

Страните от АКТБ създават фонд, който се управлява от Генералния секретариат, с цел допринасяне на финансирането на разходите, понесени от участниците от АКТБ на заседанията на Съвместнатат парламентарна асамблея и Съвета на министрите.

Страните от АКТБ участват с вноски във фонда. С оглед стимулирането на активното участие на всички страни от АКТБ в диалога, провеждан в рамките на институциите между АКТБ и ЕО, Общността внася във фонда вноска, предвидена във Финансовия протокол (4 милиона EUR, според Първия финансов протокол).

За да могат да бъдат финансирани от фонда, разходите трябва да отговарят на следните условия, както и на тези, предвидени в параграф 1:

 Те трябва да бъдат понесени от парламентаристите или, при отсъствие на такива, от онези представители на АКТБ, които пътуват от страната, която представляват, за да вземат участие в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея, заседанията на работните страни или мисиите под тяхна егида или в резултат на участието на същите тези представители и представителите на гражданското общество и социалните и икономически оператори от АКТБ в консултативните заседания, провеждани по смисъла на членове 15 и 17 от споразумението.

 Решенията относно характера, организацията, честотата и мястото на срещите, мисиите и работните групи трябва да се вземат в съответствие с процедурните правила на Съвета на министрите и Съвместната парламентарна асамблея.

4.

Консултативните заседания и заседанията на икономическите и социалните оператори от АКТБ и ЕС се организират от Икономическия и социален комитет на Европейския съюз. В този особен случай, вноската на Общността за покриване на участието на икономическите и социалните оператори се внася директно в Икономическия и социален комитет.

Секретариатът на АКТБ, Съветът на министрите и Съвместната парламентарна асамблея могат по споразумение с Комисията да предоставят организирането на консултативните заседания на гражданското общество от АКТБ на представителни организации, одобрени от Страните.

ПРОТОКОЛ 2

Относно привилегиите и имунитетитеСТРАНИТЕ

КАТО ЖЕЛАЯТ посредством сключването на Протокол за имунитетите и привилегиите да улеснят безпрепятственото функциониране на споразумението, подготовката на неговата работа и действието на мерките, приети за неговото прилагане;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ следователно е необходимо да посочат привилегиите и имунитетите, които могат да бъдат искани от лицата, участващи в работата, отнасяща се до прилагането на споразумението и на договореностите, които се прилагат към официалната размяна на информация, отнасяща се до тази работа, без да се засягат разпоредбите на Протокола за имунитетите и привилегиите на Европейските общности, подписан в Брюксел на 8 април 1965 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ също така е важно също да се определи третирането, което се предоставя на имуществото, средствата и активите на Съвета на министрите от АКТБ и неговия персонал;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ споразумението от Джорджтаун от 6 юни 1975 г. създаде Групата страни от АКТБ и институционализара Съвета на министрите от АКТБ и Комитета на посланиците, като органите на Групата страни от АКТБ се обслужват от Секретариата на страните от АКТБ;

СЕ СПОРАЗУМЯХА за следните разпоредби, които се прилагат към споразумението:ГЛАВА 1

ЛИЦА, КОИТО УЧАСТВАТ В РАБОТАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Член 1

Представителите на правителствата на държавите-членки и на страните от АКТБ и представителите на институциите на Европейските общности, а също и техните съветници и експерти и членовете на състава на Секретариата на страните от АКТБ, които участват на територията на държавите-членки или на страните от АКТБ или в работата на институциите на споразумението, се ползват от обичайните привилегии и имунитети и средства по време на осъществяване на своите задължения и докато пътуват към или от мястото, на което е трябвало да осъществят тези задължения.

Предходният параграф се прилага също и за членовете на Съвместната парламентарна асамблея съгласно споразумението, към арбитрите, които могат да бъдат назначени по смисъла на споразумението, към членовете на икономическите и социалните сектори, които могат да бъдат създадени, към представителите и служителите на тези институции, и също към членовете и агенциите на Европейската инвестиционна банка и нейните служители и към състава на Центъра за развитие на предприятията и Центъра за развитие на земеделието.ГЛАВА 2

ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И АКТИВИ НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТ АКТБ

Член 2

Помещенията и сградите, използвани от Съвета на министрите от АКТБ за официални цели, са неприкосновени. Те не могат да бъдат претърсвани, в тях не може да се извършва изземане, конфискация или експроприация.

Освен когато се налага за целите на разследването на инцидент, причинен от моторно превозно средство, принадлежащо на въпросния Съвет, или което се използва от негово име, или в случай на нарушение на правилата за движение по пътищата или на катастрофа, причинена от такова превозно средство, имуществото и активите на Съвета на министрите не могат да пъдат предмет на ограничителна административна или правна мярка без съгласието на Съвета на министрите, създаден по силата на споразумението.

Член 3

Архивите на Съвета на министрите от АКТБ са неприкосновени.

Член 4

Съветът на министрите от АКТБ, неговите активи, доход и друго имущество се освобождават от всички преки данъци.

Държавата домакин, когато е възможно, предприема необходимите мерки да възстанови или да върне размера на косвените данъци или данъците върху продажбата, включени в цената на движимото или недижимото имущество, което е закупено от Съвета на министрите от АКТБ единствено за официална употреба, основните покупки, чиято цена включва данъци от този вид.

Не се предоставя изключение по отношение на данъците, таксите, митата или другите такси, които се начисляват за предоставените услуги.

Член 5

Съветът на министрите от АКТБ се освобождава от мита, забрани и ограничения върху вноса по отношение на вещите, които са предназначени за негово официално използване; вещите, предмет на внос, не могат да бъдат продавани или да бъдат отчуждавани по друг начин, независимо дали се възмездяват или безвмъздно на територията на страната, на която са внесени, освен при условията, одобрени от правителството или тази страна.ГЛАВА 3

ОФИЦИАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Член 6

За своите официални съобщения и предаването на всички свои документи Европейската общност, институциите по споразумението и координационните органи се използват на територията на държавите, страни по споразумението, от третирането, което се предоставя на международните организации.

Официалната кореспонденция и другите официални съобщения на Европейската общност, съвместните институции по споразумението и координационните органи не подлежат на проверка.ГЛАВА 4

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА СТРАНИТЕ ОТ АКТБ

Член 7

1.  Секретарят или секретарите или заместник-секретарите на Съвета на министрите от АКТБ и другите постоянни членове на състава със старши ранг, определен от страните от АКТБ, се ползват в държавата, в която е седалището на Съвета на министрите от АКТБ под отговорността на председателя на кабинета на Комитета на посланиците от АКТБ, от привилегиите, които са предоставят на дипломатическия състав на дипломатическите мисии. Техните съпрузи и децата, които не са навършили пълнолетие, живеещи в домакинството, имат правото при същите условия да се възползват от привилегиите, предоставени на съпрузите и децата, ненавършили пълнолетие на този дипломатически състав.

2.  Постоянните членове на персонала на АКТБ, които не са посочени в параграф 1, се освобождават от своята страна домакин от всички данъци върху заплатите, допълнителните възнаграждения или дневните, които им се изплащат от страните от АКТБ от деня, в който този доход се превърне в основа за облагане в полза на страните от АКТБ.

Горните разпоредби няма да се прилагат нито по отношение на пенсиите, изплащани от Секретариата на АКТБ на неговите бивши служители или на зависимите от тях членове на семействата им, нито по отношение на заплатите, допълнителните възнаграждения или дневните, изплащани на неговите местни служители.

Член 8

Страната, в която Съветът на министрите е установен, предоставя съдебен имунитет на постоянните членове на състава на Секретариата на страните от АКТБ, освен този по смисъла на параграфи от 1 от член 7 само по отношение на онези действия, които са извършили при изпълнението на своите служебни задължения. Въпреки това, този имунитет няма да се прилага към нарушенията на правилата за движение по пътищата от постоянен представител на състава на Секретариата на страните от АКТБ или за вредите, причинени от моторно превозно средство, принадлежащо или управлявано от него или нея.

Член 9

Имената, длъжностите и адресите на Председателя на кабинета на Комитета на посланиците на АКТБ, секретарят или секретарите и заместник-секретаря или заместник-секретарите на Съвета на министрите от АКТБ и на постоянните членове на секретариата на страните от АКТБ се предоставят периодично от председателя на Съвета на министрите от АКТБ на правителството на държавата, на която територия е установен Съвета на министрите на АКТБ.ГЛАВА 5

ДЕЛЕГАЦИИ НА КОМИСИЯТА В СТРАНИТЕ ОТ АКТБ

Член 10

1.  Ръководителят на делегацията на Комисията и състава, назначен в Делегацията, делегациите, с изключение на служителите, наети на местно равнище се освобождават от всички преки данъци в страните от АКТБ, в които са на длъжност.

2.  Член 31, параграф 2, буква ж) от приложение IV, глава 4 се прилага също и за състава по смисъла на параграф 1.ГЛАВА 6

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Привилегиите, имунитетите и средствата, предвидени в настоящия протокол, се предоставят на засегнатите лица единствено в интерес на подходящото изпълнение на официалните им задължения.

От всяка институция или орган по смисъла на настоящия протокол ще се изисква да свали имунитета си, когато счита, че свалянето на този имунитет не противоречи на собствените ѝ интереси.

Член 12

Член 98 от споразумението се прилага по отношение на споровете, отнасящи се до настоящия протокол.

Съветът на министрите от АКТБ и Европейската инвестиционна банка могат да бъдат страна по арбитражното производство.

ПРОТОКОЛ 3

Относно Южна АфрикаЧлен 1

Квалифициран статут

1.  Участието на Южна Африка в настоящото споразумение зависи от изискванията, предвидени в настоящия протокол.

2.  Разпоредбите на двустранното споразумение относно търговията, развитието и сътрудничеството между Европейската икономическа общност, нейните държави-членки и Южна Африка, ►M10  както е изменен със Споразумението, подписано на 11 септември 2009 г. ◄ , наричано по-долу „СТРС“, има предимство пред разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 2

Общи разпоредби, политически диалог и съвместни институции

1.  Общите, институционалните и заключителните разпоредби на настоящото споразумение се прилагат по отношение на Южна Африка.

2.  Южна Африка се присъединява напълно към цялостния политически диалог и участва в съвместните институции и органи, създадени по силата на настоящото споразумение. Въпреки това, Южна Африка няма да участва в процеса по вземане на решенията, които трябва да се приемат, които не се отнасят до Южна Африка по смисъла на настоящия протокол.

Член 3

Стратегии за сътрудничество

Разпоредбите относно стратегиите за сътрудничество в настоящото споразумение се прилагат за сътрудничеството между Общността и Южна Африка.

Член 4

Финансови източници

1.  Разпоредбите на настоящото споразумение относно сътрудничеството за финансиране на развитието няма да се прилагат по отношение на Южна Африка.

▼M10

2.  Въпреки това, чрез дерогация от този принцип, Южна Африка има правото да участва в областите за развитие на финансовото сътрудничество АКТБ- ЕО, изброени в член 8 от настоящия протокол, въз основа на принципите за реципрочност и пропорционалност, като се разбира, че участието на Южна Африка ще бъде финансирано напълно от ресурсите, предвидени съгласно дял VII от СТРС. Когато се използват ресурси от СТРС за участие в операции в рамките на финансовото сътрудничество АКТБ-ЕО, Южна Африка ще се ползва от правото да участва напълно в процеса на вземане на решения, които регулират изпълнението на такава помощ.

▼B

3.  На юридическите и физическите лица от Южна Африка могат да бъдат възлагани договори, финансирани от финансовите източници, предвидени по смисъла на настоящото споразумение. Във връзка с това, на юридическите и физически лица от Южна Африка не се предоставят преференциите, от които се ползват физическите или юридическите лица от страните от АКТБ.

▼M10

4.  За целите на инвестиционното финансиране, предвидено в Приложение II, глава 1 към настоящото споразумение, се допускат инвестиционни фондови и финансови и нефинансови посредници, установени в Южна Африка.

▼B

Член 5

Търговско сътрудничество

1.  Разпоредбите на настоящото споразумение относно икономическото и търговско сътрудничество не се прилагат по отношение на Южна Африка.

2.  Въпреки това, Южна Африка се присъединява като наблюдател в диалога между Страните, в съответствие с членове от 34 до 40 от настоящото споразумение.

▼M10

3.  Настоящият протокол не възпрепятства Южна Африка да преговаря и да подпише едно от споразуменията за икономическо партньорство (СИП), предвидено в част трета, дял II от настоящото споразумение, в случай че другите страни по СИП са съгласни..

▼B

Член 6

Прилагане на протоколите и декларациите

Протоколите и декларациите, приложени по отношение на настоящото споразумение, които се отнасят към части от споразумението, които не се прилагат по отношение на Южна Африка, няма да важат за Южна Африка. Всички останали декларации и протоколи се прилагат.

Член 7

Клауза за преразглеждане

Настоящият протокол може да се преразглежда по решение на Съвета на министрите.

Член 8

Прилагане

Без да се накърняват разпоредбите на предходните членове, таблицата по-долу предвижда онези разпордеби от споразумението и приложенията към него, които се прилагат по отношение на Южна Африка, както и онези, които няма да се прилагат.Приложимо

Бележки

Неприложимо

Преамбюл

 

 

Част I, дял I, глава 1:

„Цели, принципи и участници“ (членове 1-7)

 

 

Част I, дял II „Политическо измерение“; членове 8—13

 

 

Част 2 „Институционални разпоредби“; членове 14—17

В съответствие с член 1 от настоящия протокол, Южна Африка няма право да гласува във всяка от съвместните институции или органи в областите по споразумението, които не са приложими по отношение на Южна Африка.

 

Част 3, дял I „Стратегии за развитие“.

 

 

 

В съответствие с член 5 по-горе, Южна Африка е асоциирана като наблюдател в диалога между договарящите се страни, съгласно членове 34—40.

Част 3, дял II, Икономическо и търговско сътрудничество.

Член 75, буква и) (Насърчаване на инвестирането, подкрепа за диалога АКТБ-ЕО за частния сектор на местно равнище), член 78 (защита на инвестирането)

В съответствие с член 4 по-горе, Южна Африка има правото да участва в накои области на развитие за финансово сътрудничество относно разбирането, че такова участие ще бъде изцяло финансирано със средствата, предвидени съгласно дял VII от СТРС. В съответствие с член 2 по-горе, Южна Африка може да участва в Комитета за развитие и финансово сътрудничество АКТБ-ЕО, предвиден в член 83, без да се ползва от правото си на глас във връзка с разпоредбите, които не се прилагат за Южна Африка.

Част 4 Развитие на финансовото сътрудничество

Част 5, Общи разпоредби за най-слабо развитите, държавите без излаз на море и островни държави от АКТБ, членове 84—90

 

 

Част 6 Заключителни разпоредби, членове 91-100

 

 

 

 

Приложение I, (Финансов протокол)

Приложение II Условия и срокове за финансиране, глава 5 (връзка с член 78/защита на инвестирането)

В съответствие с член 4 по-горе, Южна Африка има право да участва в някои области на развитие на финансовото сътрудничество за целта, че участието на Южна Африка ще бъде изцяло финансирано със средствата предоставени съгласно дял VII от СТРС.

Приложение II, Срокове и условия за финансиране, глави 1, 2, 3 и 4

Приложение III Институционална подкрепа (CDE и CTA)

В съответствие с член 4 по-горе, Южна Африка има право да участва в някои области на развитие на финансовото сътрудничество за целта, че участието на Южна Африка ще бъде изцяло финансирано със средствата предоставени съгласно дял VII от СТРС.

 

Приложение IV, Процедура по управление и изпълнение: членове 6—14 (Регионално сътрудничество) членове 20—32 (Конкуренция и предпочитания)

В съответствие с член 4 по-горе, когато средствата от СТРС са рзкрити за дейности по участиев рамките на финансовот сътрудничество АКТБ-ЕО, Южна Африка ще се възползва от правото за участва изцяло в процедурите по вземане на решения, регулиращи прилагането на такава помощ. Физическите и юридическите лица на Южна Африка освен това ще могат да бъдат избирани за участие в тръжни процедури за договори, финансирани от финансовите източници по споразумението. В този контекст, участниците в тръжната процедура от Южна африка нама да имат прижилегиите, предвидени за участниците в тръжната процедура от страните от АКТБ.

Приложение IV, членове 1—5 (национално програмиране); 15—19 (разпоредби, свързани с проектния цикъл), 27 (предпочитание за изпълнителите от АКТБ) и 34—38 (Изпълнителни агенти)

 

 

Приложение V/търговски режим по време на подготвителния период.

Приложение VI Списък на най-слабо развитите, островните страни и страни, които нямат излаз на море от АКТБ.

 

 

▼M10

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТУпълномощените представители на:

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА МАЛТА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,

ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУМЪНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи страни по Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, наричани по-нататък „държавите-членки“,

и ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“ или „ЕС“,

от една страна, и

упълномощените представители на:

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА АНГОЛА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА АНТИГУА И БАРБУДА,

ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА НА БАХАМСКАТА ОБЩНОСТ,

ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА НА БАРБАДОС,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА БЕЛИЗ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЕНИН,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БОТСУАНА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА БУРКИНА ФАСО,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БУРУНДИ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КАМЕРУН,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КАБО ВЕРДЕ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪЮЗА НА КОМОРСКИТЕ ОСТРОВИ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КОНГО,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОСТРОВИТЕ КУК,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КОТ Д’ИВОАР,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ДЖИБУТИ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДОМИНИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ДОМИНИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ДЪРЖАВАТА ЕРИТРЕЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ЕТИОПИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ОСТРОВИ ФИДЖИ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГАБОН,

ПРЕЗИДЕНТЪТ И ДЪРЖАВЕН ГЛАВА НА РЕПУБЛИКА ГАМБИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГАНА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ГРЕНАДА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГВИНЕЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГВИНЕЯ БИСАУ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА КООПЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ГВИАНА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ХАИТИ,

ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА НА ЯМАЙКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КЕНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КИРИБАТИ,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА КРАЛСТВО ЛЕСОТО,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА МАДАГАСКАР,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА МАЛАВИ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА МАЛИ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА МАВРИТАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА МАВРИЦИЙ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНИ ЩАТИ МИКРОНЕЗИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА МОЗАМБИК,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА НАМИБИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА НАУРУ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА НИГЕР,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НИУЕ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ПАЛАУ,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НЕЗАВИСИМАТА ДЪРЖАВА ПАПУА - НОВА ГВИНЕЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА РУАНДА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА СЕЙНТ КИТС И НЕВИС,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА СЕЙНТ ЛУСИЯ,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА СЕЙНТ ВИНСЪНТ И ГРЕНАДИНИ,

ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА НА НЕЗАВИСИМАТА ДЪРЖАВА САМОА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЕНЕГАЛ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЕЙШЕЛИ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СИЕРА ЛЕОНЕ,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА СОЛОМОНОВИТЕ ОСТРОВИ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СУРИНАМ,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА КРАЛСТВО СВАЗИЛЕНД,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЧАД,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ИЗТОЧЕН ТИМОР,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ТОГО,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ТОНГА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ТРИНИДАД И ТОБАГО,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ТУВАЛУ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА УГАНДА,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ВАНУАТУ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЗАМБИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ,

чиито държави са наричани по-нататък „държави от АКТБ“,

от друга страна,

на срещата си в Уагадугу (Ouagadougou) на двадесет и втория ден от м. юни на две хиляди и десета година за подписване на Споразумението за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г., изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г.

▼B

Приложение I

Заключителен протокол

Приложение II

Ред и условия на финансиране

Приложение III

Институционално подпомагане

Приложение IV

Процедури по управление и прилагане

Приложение V

Търговски режим, приложим по отношение на подготвителния период, посочен в член 37, параграф 1

Приложение VI

Списък на страните от АКТБ които нямат излаз на море

Протокол 1

Относно оперативните разходи на съвместните институции

Протокол 2

Относно привилегиите и имунитетите

Протокол 3

Относно Южна АфрикаДекларация I:

Съвместна декларация относно подкрепата за достъп до пазара в рамките на партньорството АКТБ-ЕО

Декларация II:

Съвместна декларация относно миграцията и развитието (член 13)

Декларация III:

Декларация на Европейския съюз относно институционалните промени, произтичащи от влизането в сила на Договора от Лисабон

Декларация IV

Декларация на Комисията относно финансирането на секретариата на АКТБ

Декларация V

Декларация на Общността относно финансирането на съвместните институции

Декларация VI

Декларация на Общността, свързана с Протокола за привилегиите и имунитетите

Декларация VII

Декларация на държавите-членки, свързани с Протокола за привилегиите и имунитетите

Декларацция VIII

Съвместна декларация, свързана с Протокола за привилегиите и имунитетите

Декларация IX

Съвместна декларация относно член 49, параграф 2 относно търговията и околната среда

Декларация X

Декларация на АКТБ относно търговията и околната среда

Декларация XI

Съвместна декларация за културното наследство на АКТБ

Декларация XII

Декларация от страните от АКТБ относно завръщането или възстановяването на културната собственост

Декларация XIII

Съвместна декларация за авторските права

Декларация XIV

Съвместна декларация относно регионалното сътрудничество и отдалечените региони (член 28)

Декларация XV

Съвместна декларация относно присъединяването

Декларация XVI

Съвместна декларация за присъединяването на отвъдморските страни и територии, посочени в част четири от Договора за ЕО

Декларация XVII

Съвместна декларация относно член 66 (отстъпка за платени задължения) от Споразумението

Декларация XVIII

Декларация на ЕС относно Финансовия протокол

Декларация XIX

Декларация на Съвета и Комисията относно процеса на програмиране

Декларация XX

Съвместна декларация относно влиянието на флуктуациите в приходите от износа по отношение на малки, островни страни и страни от АКТБ без излаз на море

Декларация XXI

Декларация на Общността относно член 3 от приложение IV

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

▼M10

ДЕКЛАРАЦИЯ I

Съвместна декларация относно подкрепата за достъп до пазара в рамките на партньорството АКТБ-ЕО

Страните признават значителното значение на преференциалните условия за достъп до пазара за икономиките от АКТБ, особено за стоковите и други агро-индустриални сектори, които са от жизненоважно значение за икономическото и социалното развитие на държавите от АКТБ и имат основен принос за заетостта, приходите от износ и държавната хазна.

Страните отбелязват, че някои сектори са в процес на трансформация, с подкрепата на ЕС, целящ да позволи на засегнатите износители от АКТБ да се конкурират на европейските и международните пазари, включително чрез развитието на маркови продукти и други продукти с добавена стойност.

Те също отчитат, че може да е необходима допълнителна подкрепа в случаите, когато по-голяма либерализация може да доведе до по-дълбоки промени в условията на достъп за производителите от АКТБ. За таза цел страните са съгласни да проучат всички възможни мерки с оглед поддържането на конкурентната позиция на държавите от АКТБ на пазара на ЕС. Това проучване може да включва правилата за произход, санитарните и фитосанитарните мерки и изпълнението на особени мерки, адресирани към ограниченията пред доставките в държавите от АКТБ. Целта е да се даде възможност на държавите от АКТБ да използват съществуващото и потенциалното сравнително предимство на пазара на ЕС.

При разработването на програми за подкрепа и при предоставянето на средства, страните се съгласяват да извършват периодични оценки за оценяване на напредъка и постигнатите резултати и вземане на решение относно допълнителни подходящи мерки, които да бъдат изпълнени.

Съвместният министерски търговски комитет наблюдава прилагането на настоящата декларация и изготвя съответни доклади и препоръки до Съвета на министрите.

ДЕКЛАРАЦИЯ II

Съвместна декларация относно миграцията и развитието (член 13)

Страните се съгласяват да укрепят и задълбочат диалога помежду си и сътрудничеството в областта на миграцията, като се основават на следните три стълба, представляващи цялостен и балансиран подход към миграцията:

1. Миграция и развитие, включително въпросите, засягащи диаспорите, изтичането на мозъци и паричните преводи;

2. Законна миграция, включително приемане, мобилност и движение на умения и услуги; и

3. Незаконна миграция, включително контрабанда и трафик на хора и управление на границите, както и обратно приемане.

Без да се засяга настоящия член 13, страните се ангажират да изработят подробностите на това засилено сътрудничество в областта на миграцията.

Те се споразумяват също така да работят за навременното приключване на този диалог и да докладват за напредъка на следващия Съвет АКТБ-ЕО.

ДЕКЛАРАЦИЯ III

Декларация на Европейския съюз относно институционалните промени, произтичащи от влизането в сила на Договора от Лисабон

Вследствие влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейския съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник и считано от тази дата упражнява всики права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позоваванията на „Европейската общност“ в текстта на Споразумението следва да се четат, където е подходящо, за позовавания на „Европейския съюз“.

Европейският съюз ще предложи на държавите от АКТБ размяна на писма с цел привеждане в съответствие на Споразумението с институционалните промени в Европейския съюз, произтичащи от влизането в сила на Договора от Лисабон.

▼B

ДЕКЛАРАЦИЯ IV

Декларация на Общността относно финансирането на секретариата на АКТБ

Общността подпомага финансово управлението на секретариата на АКТБ от източниците за сътрудничество между АКТБ.

ДЕКЛАРАЦИЯ V

Декларация на Общността относно финансирането на съвместните институции

Общността, като осъзнава факта, че разходите, свързани с превода на заседанията и на документите, е разход, който произтича от нейните собствени изисквания, е готова да продължи миналата практика и да покрие този разход както за заседанията на институциите на споразумението, които се осъществяват на територията на държавите-членки, така и тези, които се осъществяват на територията на страна от АКТБ.

ДЕКЛАРАЦИЯ VI

Декларация на Общността, отнасяща се до Протокола за привилегиите и имунитетите

Протоколът за привилегиите и имунитетите е многостранен АКТБ от гледна точка на международното право. Въпреки това всички специфични проблеми, които могат да възникнат в държавата домакин по отношение на прилагането на настоящия протокол, се регулират от двустранно споразумение с тази държава.

Общността е отбелязала, че исканията на страните от АКТБ, че определени разпоредби от Протокол 2 могат да бъдат модифицирани, най-вече по отношение на статута на служителите на Секретариата на АКТБ, Центъра за развитие на предприятията (ЦРП) и Центъра за развитие на земеделието (ЦРЗ).

Общността желае да намери съвместни подходящи решения по отношение на исканията на страните от АКТБ с оглед създаването на отделен правен инструмент по смисъла на горепосоченото.

В този контекст, държавата домакин, без да дерогира от настоящите привилегии, ползвани от Секретариата на АКТБ, ЦРП, ЦРЗ и техните служители ще:

1) покаже рабиране що се отнася до тълкуването на израза „служители с висш ранг“, като това тълкуване се постига по взаимно съгласие;

2) признае правомощията, делегирани от Президента на Съвета на министрите от АКТБ на Председателя на комитета на посланиците между АКТБ и ЕО, за да се опрости прилагането на член 9 от Протокола;

3) се съгласява да предостави определени материални средства на служителите на Секретариата на АКТБ, ЦРП и ЦРЗ, за да облекчи първоначалното установяване в държавата домакин;

4) Разглежда по подходящ начин въпросите, свързани с данъците, засягащи Секретариата на АКТБ, ЦРП и ЦРЗ и техните служители.

ДЕКЛАРАЦИЯ VII

Декларация от държавите-членки, отнасяща се до Протокола за привилегиите и имунитетите

Държавите-членки се стремят, в контекста на своите съответни регламенти да облекчат придвижването с цел изпълнението на служебните ангажименти на своите територии на дипломатите от АКТБ по смисъла на член 7 от Протокол 2, чиито имена и длъжности им се предоставят в съответствие с член 9 от този протокол и ръководителите от АКТБ на ЦРП и ЦРЗ.

ДЕКЛАРАЦИЯ VIII

Съвместна декларация, отнасяща се до Протокола за привилегиите и имунитетите

В контекста на своите съответни правила, страните от АКТБ предоставят на делегациите на Комисията привилегии и имунитети, сходни с тези, предоставяни на дипломатическите мисии, така че да могат да осъществяват своите функции, които са им възложени по смисъла на споразумението, по задоволителен и ефективен начин.

ДЕКЛАРАЦИЯ IX

Съвместна декларация относно член 49, параграф 2 относно търговията и околната среда

Като осъзнават напълно ясно особените рискове, свързани с радиоактивните отпадъци, Страните ще се въздържат от всякаква практика за освобождаване от такива отпадъци, която може да засегне суверенитета на държавите или да застраши околната среда или общественото здраве в другите страни. Те придават най-голямо значение на развитието на международно сътрудничество за закрила на околната среда и общественото здраве от такива рискове. Съответно потвърждават своята решимост да играят активна роля в работата, осъществявана от Международна агенция по атомна енергия (МААЕ) по създаването на международно одобрен кодекс на добра практика.

Директива 92/3/Евратом на Съвета от 3 февруари 1992 г. относно надзора и контрола на пратки с радиоактивни отпадъци между държавите-членки, както и тези, внасяни в и изнасяни от Общността, дава определение на термина „радиоактивен отпадък“ като всеки материал, който съдържа или е облъчен с радиоактивни частици и който не се предвижда да бъде използван. Директивата се прилага по отношение на товари с радиоактивни отпадъци между държавите-членки и във и извън Общността, когато количествата и концентрацията надхвърлят равнищата, предвидени в член 3, параграф 2, букви a) и б) от Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. Определените равнища осигуряват основните стандарти за безопасност и за защита на здравето на работниците и на обществото от заплахите, възникващи от йонизиращата радиация.

Товарите с радиоактивни отпадъци са предмет на система за предварително разрешение съгласно Директива 92/3/Евратом от 3 февруари 1992 г. относно надзора и контрола на пратки с радиоактивни отпадъци между държавите-членки, както и тези, внасяни в и изнасяни от Общността. Член 11, параграф 1, буква б) от директивата предвижда, че компетентните власти на държавите-членки няма да разрешават товарите с радиоактивни отпадъци за държава, страна по Четвъртата Конвенция между АКТБ и ЕИО, която не е член на Общността, като въпреки това взема предвид член 14. Общността гарантира, че член 11 от Директива 92/3/Евратом ще се преразгледа, за да обхване всички страни по настоящото споразумение, които не са членове на Общността. До тогава Общността ще действа, така сякаш гореспоменатите страни вече са обхванати.

Страните полагат всички усилия да подпишат и ратифицират колкото е възможно по-бързо Конвенцията от Базел за контрола на трансграничното движение на опасни отпадъци и освобождаването от тях, както и изменението на Конвенцията, както е предвидено в Решение III/1.

ДЕКЛАРАЦИЯ X

Декларация на АКТБ относно търговията и околната среда

Страните от АКТБ са сериозно загрижени за проблемите на околната среда най-общо и за трансгранично движение на опасни, и по-специално ядрени и други радиоактивни отпадъци

При интерпретацията и прилагането на разпоредбите на член 32, параграф 1, буква г) от Споразумението, страните от АКТБ са изразили своята решимост да се ръководят от принципите и разпоредбите на Резолюцията на Организацията за африканско единство (ОАЕ) за Контрола на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното депониране в Африка, така както се съдържат в AHG 182 (XXV).

ДЕКЛАРАЦИЯ XI

Съвместна декларация относно културното наследство на АКТБ

1. Страните изразяват своята обща воля да насърчат запазването и увеличаването на културното наследство на всяка страна от АКТБ на международно, двустранно и частно равнище в контекста на настоящото споразумение.

2. Страните признават необходимостта да облекчат достъпа на историците и изследователите от АКТБ до архивите с оглед на насърчаването на развитието на обмена на информация относно културното наследство на страните от АКТБ.

3. Те признават необходимостта от предоставянето на помощ за подходящите дейности, осъществявани особено в областта на обучението, за запазването, закрилата и показването на културната собственост, паметници и обекти, включително на приемането и прилагането на подходящото законодателство.

4. Те подчертават важността на предприемането на общи културни действия, които да способстват мобилността на художниците от АКТБ и Европа, както и обмена на културни предмети, които символизират техните кулутри и цивилизации с оглед засилването на взаимното разбирателство и солидарност между своето население.

ДЕКЛАРАЦИЯ XII

Декларация на страните от АКТБ относно връщането или възстановяването на културното имущество

Страните от АКТБ призовават Общността и нейните държави-членки, доколкото признават правния интерес на страните от АКТБ от културната им идентичност, да насърчат връщането или възстановяването на културното имущество, отнето от страните от АКТБ, което понастоящем се намира в държавите-членки.

ДЕКЛАРАЦИЯ XIII

Съвместна декларация относно авторското право

Страните признават, че насърчаването на закрилата на авторското право е неразделна част от културното сътрудничество, чиято цел е засилването на всички форми на човешкото изразяване. В допълнение, тази закрила е предпоставка за подхранване и развиване на производството, разпространението и издадателските дейности.

В следствие на това, двете страни в контекста на културното сътрудничество между АКТБ и ЕО ще се стремят да насърчават и подхранват зачитането на авторските и сродните му права.

В този контекст, и в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в споразумението, Общността може да предложи финансова и техническа помощ за разпространяване на информация за авторското право, обучение на икономически оператори в закрилата на тези права и да подготвя проекти на националното законодателство за тяхната по-добра закрила.

ДЕКЛАРАЦИЯ XIV

Съвместна декларация относно регионалното сътрудничество в най-отдалечените региони (член 28)

Позоваването на най-отдалечените региони засяга испанската автономна общност на Канарските острови, четирите френски отвъдморски територии, а именно Гваделупа, Гвиана, Мартиника и Реюнион, и португалските автономни региони на Азорските острови и Мадейра.

ДЕКЛАРАЦИЯ XV

Съвместна декларация за присъединяването

Всяко присъединяване на трета държава към настоящото споразумение си извършва в съответствие с разпоредбите на член 1 и целите на член 2, предвидени от групата на АКТБ в споразумението от Джорджтаун с измененията му от ноември 1992 г..

ДЕКЛАРАЦИЯ XVI

Съвместна декларация относно присъединяването на отвъдморските страни и територии по смисъла на част четвръта от Договора за ЕО

Общността и страните от АКТБ са подготвени да позволят на отвъдморските страни и територии по смисъла на част четвърта от Договора, които са получили независимостта си да се присъединят към настоящото споразумение, ако желаят да продължат своите отношения с Общността в тази форма.

ДЕКЛАРАЦИЯ XVII

Съвместна декларация по отношение на член 66 (Освобождаване от дълг) от Споразумението

Страните се споразумяват относно следните принципи:

a) в дългосрочен план Страните ще се стремят към подобряване на инициативата за тежко задлъжнялите бедни страни и ще насърчават задълбочаването, разширяването и ускоряването на освобождаването от дългове на страните от АКТБ;

б) Страните ще се стремят също към мобилизирането и създаването на механизми за подпомагане на намаляването на дълговете в полза на страните от АКТБ, които все още не отговарят на условията за инициативата ТЗБС.

ДЕКЛАРАЦИЯ XVIII

Декларация на ЕС относно Финансовия протокол

В рамките на общия размер от 13 500 милиона EUR от 9 Европейски фонд за развитие (ЕФР), 12 500 милиона EUR се предоставят незабавно при влизането в сила на Финансовия протокол. Останалите 1 000 милиона EUR се освобождават въз основа на прегледа на постиженията по смисъла на параграф 7 от Финансовия протокол, който ще се извърши през 2004 г..

При оценяването на необходимостта от нови средства ще се отчита напълно прегледът на постиженията, както и датата, след която средствата от 9 ЕФР няма да се предоставят.

ДЕКЛАРАЦИЯ XIX

Декларация на Съвета и на Комисията относно процеса на програмиране

Общността и нейните държави-членки препотвърждават своя ангажимент към споразумението за реформа на процеса на програмиране за прилагане на помощта, финансирана от 9 ЕФР.

В този контекст, Общността и нейните държави-членки считат правилно приложения механизъм за преглед като най-важен инструмент за успешно програмиране. Процесът на преглед, който е приет за управление на изпълнението на 9 ЕФР осигурява продължаването на програмния процес като в същото време позволява редовното адаптиране на Стратегията за подпомагане на държавите с цел отразяване на промените в нуждите и резултатите на засегнатите страни от АКТБ.

За да извлече пълните ползи от реформата и да осигури ефективността на процеса на програмиране, Общността и нейните държави-членки потвърждават политическата си ангажираност към следните принципи:

Прегледите трябва доколкото е възможно да се осъществяват в засегнатите страни от АКТБ. Извършването на прегледите на местно равнище не означава, че на държавите-членки или на седалището на Комисията не се разрешава проследяването или участието в процеса на програмиране, както е необходимо.

Времевите рамки, които се поставят за завършването на прегледите, трябва да се спазват.

Прегледите не трябва да бъдат изолирано събитие в процеса на програмиране. Прегледите се приемат за инструмент за управление, който синтезира резултите от редовния (месечен) диалог между националния оторизиращ служител и ръководителя на делегацията на Комисията.

Прегледите не бива да увеличат административното натоварване на всяка от засегнатите страни. Изискванията към процедурите и отчитането, които съпровождат процеса на програмиране за това, следва да се управляват дисциплинирано. За тази цел съответните роли на държавите-членки и Комисията при вземането на решения трябва да се преразглеждат и адаптират.

ДЕКЛАРАЦИЯ XX

Съвместна декларация за въздействието на колебанията в приходите от износ върху уязвимите малки, островни и без излаз на море страни от АКТБ

Страните отбелязват загрижеността на страните от АКТБ, че условията на механизма за допълнително подпомагане на страните, които търпят колебания на приходите от износ, могат да не предоставят достатъчна закрила на уязвимите малки и островни страни и на държавите без излаз на море, които са в условията на нестабилни приходи от износ.

От втората година на действие на механизма и по искане на една или повече от страните от АКТБ, които имат затруднения, страните се договарят да преразглед условията въз основа на предложение от Комисията с оглед, когато е необходимо, да отстранят въздействието от тези колебания.

ДЕКЛАРАЦИЯ XXI

Декларация на Общността относно член 3 от приложение IV

Нотификацията за индикативните суми по смисъла на член 3 от приложение IV, няма да се прилага за страните от АКТБ, с които Общността е прекратила своето сътрудничество.

▼M10 —————( 1 ) ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.