1999R0659 — BG — 14.10.2015 — 004.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 659/1999 НА СЪВЕТА

от 22 юли 2013 година

за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от договора за функционирането на Европейския съюз

(ОВ L 083, 27.3.1999, p.1)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година

L 248

9

24.9.2015