1999R0530 — BG — 07.08.2009 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 530/1999 НА СЪВЕТА

от 9 март 1999 година

относно структурна статистика за заплатите и разходите за труд

(ОВ L 063, 12.3.1999, p.6)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година

  L 284

1

31.10.2003

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1893/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 декември 2006 година

  L 393

1

30.12.2006

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 596/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2009 година

  L 188

14

18.7.2009
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 530/1999 НА СЪВЕТА

от 9 март 1999 година

относно структурна статистика за заплатите и разходите за трудСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 213 от него,

като взе предвид проекторегламента, представен от Комисията,

като има предвид, че за изпълнение на задачите, с които е натоварена, Комисията следва да бъде информирана за равнището и състава на разходите за труд и за структурата и разпределението на заплатите в държавите-членки;

като има предвид, че развитието на Общността и дейността на вътрешния пазар увеличават нуждата от сравними данни за нивото и състава на разходите за труд и за структурата и разпределението на заплатите, особено като средство за анализиране напредъка на икономическото и социалното сближаване и за извършване на надеждни и целесъобразни сравнения между държавите-членки и регионите в Общността;

като има предвид, че най-добрият метод за оценка на ситуацията по отношение разходите за труд и заплатите е събирането на статистика на Общността, като се използват хармонизираните методи и определения, както е правено в предишни случаи, за последен път за 1996 г. в случая с нивото и състава на разходите за труд съгласно Регламент (ЕО) № 23/97 ( 1 ) и за 1995 г. в случая със структурата и разпределението на заплатите съгласно Регламент (ЕО) № 2744/95 ( 2 );

като има предвид, че за отразяване на промените, настъпили в структурата на работната сила, в разпределението на заплатите и в състава на разходите на предприятията за възнаграждения и свързаните плащания от работодателите, статистиката следва да бъде редовно актуализирана;

като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 2223/96 ( 3 ), Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ESA-95) е справочник за стандарти, определения и счетоводни практики в държавите-членки с цел посрещане нуждите на Общността; като има предвид, че това изисква установяване на цялостни, надеждни и сравними статистически източници на национално и регионално ниво; като има предвид, че нивата на разбивки за прилагане към променливите, са ограничени до необходимото за осигуряване на сравнимост с предишни статистики и в съответствие с националните счетоводни изисквания;

като има предвид, че Европейската централна банка (ЕЦБ) се нуждае от информация за равнището и състава на разходите за труд и за структурата, и разпределението на заплатите, за да оцени икономическото развитие в държавите-членки в контекста на единната европейска парична политика;

като има предвид, че статистическата информация в тази област е налична само в някои от държавите-членки и следователно не могат да се правят валидни сравнения; като има предвид, че статистиката на Общността следва съответно да бъде водена и резултатите да бъдат обработвани на базата на общи определения и хармонизирани методологии, като се отчитат стандартите, одобрени от съответните международни организации;

като има предвид, че понастоящем не всички държави-членки събират пълни данни в разделите M (Образование), Н (Здравеопазване и социални дейности) и О (Други дейности, свързани със социални и лични услуги в Общността); като има предвид, че следователно е подходящо евентуалното им включване в обхвата на настоящия регламент в светлината на доклада, който ще бъде представен от Комисията на база пилотни проучвания на възможностите за събиране на пълни данни в тези области;

като има предвид, че макар и значението на пълните данни за всички сектори на икономиката следва да бъде изцяло признато, то следва внимателно да се претегли спрямо възможностите за докладване и ответната тежест за отговор в определени области, особено по отношение на малките и средни предприятия (МСП); като има предвид, че следователно е удачно Комисията да извърши пилотни проучвания на възможността за събиране на пълни данни от статистическите единици с по-малко от десет наети лица и, че Съветът решава този въпрос в светлината на доклада, който следва да бъде представен от Комисията, в рамките на четири години от влизането в сила на настоящия регламент; като има предвид, че използването на административни записи може междувременно да е от помощ и следва да се поощрява;

като има предвид, в съответствие с принципа за субсидиарност, че за създаването на общи статистически стандарти, позволяващи произвеждането на хармонизирана информация, е предложено действие, чиито цели могат, по силата на своя обхват или въздействие, да бъдат постигнати по-добре от Общността; като има предвид, че тези стандарти ще бъдат приложени във всяка държава-членка под ръководството на агенциите и институциите, определени да съставят статистиката на Общността;

като има предвид, че изглежда целесъобразно да се разпоредят изключения за някои държави-членки с оглед отчитането на определени технически затруднения, които тези държави срещат при събирането на някои видове информация, стига качеството на статистическата информация да не бъде сериозно засегнато;

като има предвид, че изработването на конкретна статистика на Общността се ръководи от правилата, изложени в Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността ( 4 );

като има предвид, че Статистическият програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом ( 5 ) е консултиран в съответствие с член 3 от горепосоченото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Общи разпоредби

Националните власти и Евростат изработват статистика на Общността за размера и състава на разходите за труд и за структурата и разпределението на заплатите на заетите лица в икономическите дейности, определени в член 3.

Член 2

Референтен период

1.  Статистиката за размера и състава на разходите за труд се изработва за календарната 2000 година и впоследствие на четиригодишни интервали.

2.  Статистиката за структурата и разпределението на заплатите се изработва за календарната 2002 година и за представителен месец от тази година, и впоследствие на четиригодишни интервали.

Член 3

Обхват

▼M2

1.  Статистическите данни обхващат всички икономически дейности, определени в сектори B (Добивна промишленост), C (Преработваща промишленост), D (Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива), E (Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), F (Строителство), G (Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети), H (Транспорт, складиране и пощи), I (Хотелиерство и ресторантьорството), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения), K (Финансови и застрахователни дейности), L (Операции с недвижими имоти), M (Професионални дейности и научни изследвания), N (Административни и спомагателни дейности), P (Образование), Q (Хуманно здравеопазване и социална работа), R (Култура, спорт и развлечения) и S (Други дейности) от статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2).

▼M2 —————

▼B

Член 4

Предвид мнението на Статистическия програмен комитет, Комисията, в рамките на четири години от влизането в сила на настоящия регламент, съставя доклад, отчитащ резултатите от пилотните проучвания, в частност въз основа на наличните ресурси в областта на статистическите единици с по-малко от десет наети лица и го представя на Съвета. Докладът оценява прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, касаещи единиците с по-малко от десет наети лица. Докладът оценява значението на пълните данни спрямо възможностите за отчитане и тежестта за предоставяне на данните Ако е необходимо, Комисията може да представи на Съвета подходящи инициативи за изменение на настоящия регламент вследствие на доклада.

Член 5

Статистически единици

Събирането на статистически данни се основава на местни единици и предприятия, както е определено от Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите единици за наблюдение и анализ на производствената система на Общността ( 6 ).

Член 6

Характеристики на изискваната информация

1.  В случаите на статистика за нивото и състава на разходите за труд се предвижда информация най-малко за:

а) следните характеристики на местната единица:

 региона (на NUTS 1 ниво),

 размера на предприятието, към което принадлежи местната единица (класифициран като един от следните: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 или повече наети лица),

 икономическата дейност (на ниво раздел на ►M2  NACE Rеv. 2 ◄ );

б) следните променливи:

 общи годишни разходи за труд, като се разграничават надници и заплати (разбити на пряко възнаграждение и премии, плащания по спестовните схеми на наетите лица, плащания за неотработени дни и надници, и заплати в натура), социалните вноски на работодателите (разбити на действителни и косвени социални вноски), разходи за професионално обучение, други разходи и данъци, а също и субсидии, пряко свързани с разходи за труд,

 среден годишен брой на наети лица, като се разграничават наети лица на пълно и наети лица на непълно работно време, и чираци,

 годишен брой отработени часове и годишен брой платени часове, като при всеки случай се разграничават наетите лица на пълно и наетите лица на непълно работно време, и чираците.

2.  В случаите на статистика за структурата и разпределението на заплатите се предвижда информация най-малко за:

а) следните характеристики, свързани с местната единица, към наетите лица попаднали в извадката:

 региона (на NUTS 1 ниво),

 размера на предприятието, към който принадлежи местната единица (класифициран като един от следните: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 или повече наети лица),

 икономическата дейност (на ниво раздел на ►M2  NACE Rеv. 2 ◄ ),

 формата на икономически и финансов контрол по смисъла на Директива 80/723/ЕИО на Комисията от 25 юни 1980 г. относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и публичните предприятия ( 7 ),

 видът действащ колективен трудов договор;

б) следните характеристики за всяко едно от наетите лица от извадката:

 пол,

 възраст,

 професия, класифицирана според Международната стандартна класификация на професиите,

 най-високото завършено ниво на образование и на обучение,

 продължителност на заетост в предприятието,

 пълно или непълно работно време,

 вид трудов договор;

в) следните подробности за заплатите:

 брутна заплата за представителен месец (с разграничаване на възнаграждението за извънреден труд и специалното заплащане за работа на смени),

 брутна годишна заплата за отчетната година (с разграничаване отделно на премиите, изплащани на неравни интервали),

 работно време (брой часове, платени в стандартен работен месец, брой извънредни часове в месеца и полагаемия годишния отпуск).

Член 7

Събиране на данни

1.  Наблюденията се осъществяват с помощта на съответните национални власти, които изработват подходящи методи за събиране на информация като отчитат тежестта за отговор, особено за малките и средни предприятия.

2.  Работодателите и други лица, от които се изисква да предоставят информация, отговарят на въпросите изчерпателно и в рамките на зададеното време. Държавите-членки вземат съответните мерки за предотвратяване на нарушения на задължението за предоставяне на информацията, посочена в член 6.

3.  За да се намали тежестта върху предприятията, особено върху малките и средни предприятия, не е необходимо извършването на изследвания, ако националните власти разполагат с информация от други подходящи източници или са способни да направят изчисления на необходимите данни като използват процедури за статистическо оценяване, където някои или всички характеристики не са наблюдавани за всички единици, за които се събират статистически данни.

Член 8

Обработка на резултатите

Националните власти обработват отговорите на въпросниците, посочени в член 7, параграф 2 или информацията от други източници, както е посочено в член 7, параграф 3, с цел получаване на сравними резултати.

Член 9

Предаване на резултатите

Резултатите се предават на Евростат в рамките на период от 18 месеца след изтичане на референтната година.

Член 10

Качество

1.  Националните власти трябва да гарантират, че резултатите отразяват истинската ситуация за цялата съвкупност от единици с достатъчна степен на представителност.

2.  Националните власти предават на Евростат по негова молба след всеки референтен период доклад, съдържащ цялата информация, свързана с прилагането на регламента във въпросните държави-членки, за да се даде възможност за оценка на качеството на статистиката.

▼M3

Член 11

Мерки за прилагане

Следните мерки, необходими за прилагането на настоящия регламент, включително мерките, отчитащи икономическите и техническите промени, се приемат от Комисията за всеки референтен период най-малко девет месеца преди началото на референтния период:

i) определяне и разбивка на информацията, която се предоставя (член 6);

ii) подходящ технически формат за предаване на резултатите (член 9);

iii) критерии за оценка на качеството (член 10);

iv) дерогациите, в надлежно обосновани случаи, съответно за референтните 2004 и 2006 г. (член 13, параграф 2).

Мерките, посочени в подточки ii) и iv), се приемат съгласно процедурата, посочена в член 12, параграф 2.

Мерките, посочени в подточки i) и iii), които са мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Член 12

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом ( 8 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета ( 9 ), при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на три месеца.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

▼B

Член 13

Дерогации

1.  Дерогации от разпоредбите на членове 2, 3 и 6 за референтните години 2000 и 2002 са посочени в приложението.

▼M3

2.  За годините съответно 2004 и 2006, дерогации от членове 3 и 6 могат да бъдат решени, доколкото националната статистическа система изисква мащабни адаптации, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2.

▼B

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕРОГАЦИИ

I.   Дерогации от член 2

1. Германия: първата статистика за структурата и разпределението на заплатите по смисъла на настоящия регламент се изработва за отчетната 2001 вместо 2002 година. Следващи статистики за структурата и разпределението на заплатите се изработват за отчетната 2006 година и впоследствие на четиригодишни интервали.

2. Франция, Германия, Ирландия, Швеция и Обединеното кралство: статистиката за отчетни години 2000 и 2002 може да се позовава на финансовата година, която е в най-близко съответствие с тези години, но това не засяга сроковете за предаване на данните, посочени в член 9.

II.   Дерогации от член 3

1. Германия: икономическите дейности, определени в раздели З (Хотелиерство и ресторантьорство), И (Транспорт, складиране и комуникации) и К (Имоти, отдаване под наем и стопански дейности) от ►M2  NACE Rеv. 2 ◄ са по избор за отчетни години 2000 и 2001.

2. Ирландия: икономическите дейности, определени в раздел З (Хотелиерство и ресторантьорство) са по избор за отчетна година 2000.

3. Ирландия: икономическите дейности, определени в раздел И (Транспорт, складиране и комуникации), част 67 от раздел Й и раздел К (Имоти, отдаване под наем и бизнес дейности) от ►M2  NACE Rеv. 2 ◄ са по избор за отчетна година 2002.

III.   Дерогации от член 6

1. Австрия, Белгия, Италия и Нидерландия: за отчетни години 2000 и 2002 характеристиките, посочени в член 6, могат да се отнасят до предприятието вместо до местната единица.

2. Италия: за отчетна година 2000 характеристиките, посочени в член 6, параграф 1, буква б): плащания по спестовните схеми за работниците и служителите, други разходи и данъци и също субсидии, получавани от работодателя, са по избор.( 1 ) ОВ L 6, 10.1.1997 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 287, 30.11.1995 г., стр. 3.

( 3 ) ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 448/98 (ОВ L 58, 27.2.1998 г., стр. 1).

( 4 ) ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

( 6 ) ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1.

( 7 ) ОВ L 195, 29.7.1980 г., стр. 35. Директива, последно изменена с Директива 93/84/ЕИО (ОВ L 254, 12.10.1993 г., стр. 16).

( 8 ) ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

( 9 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.