01999L0074 — BG — 14.12.2019 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 1999/74/ЕО НА СЪВЕТА

от 19 юли 1999 година

за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки

(ОВ L 203, 3.8.1999 г., стp. 53)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 806/2003 НА СЪВЕТА от 14 април 2003 година

  L 122

1

16.5.2003

►M2

ДИРЕКТИВА 2013/64/ЕС НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година

  L 353

8

28.12.2013

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2017 година

  L 95

1

7.4.2017
▼B

ДИРЕКТИВА 1999/74/ЕО НА СЪВЕТА

от 19 юли 1999 година

за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачкиЧлен 1

1.  Настоящата директива установява минимални стандарти за защитата на кокошките носачки.

2.  Настоящата директива не се прилага към:

 стопанства с по-малко от 350 кокошки носачки,

 стопанства за развъждане на кокошки носачки.

Такива стопанства обаче продължават да подлежат на съответните изисквания на Директива 98/58/ЕО.

Член 2

1.  Дефинициите в член 2 на Директива 98/58/ЕО се прилагат, когато е необходимо.

2.  В допълнение, за целите на настоящата директива се прилагат следните дефиниции:

а) „кокошки носачки“ означава: кокошки от вида Gallus gallus, които са достигнали зрялост, за да снасят, и се отглеждат за добив на яйца, които не са предназначени за люпене;

б) „гнездо“ означава: отделно пространство за снасяне на яйца, чиито подови компоненти не съдържат метална мрежа, която да влиза в контакт с птиците, за една кокошка или за група кокошки (групово гнездо);

в) „постеля“ означава: всеки ронлив материал, който дава възможност на кокошките да задоволяват своите етологични нужди;

г) „използваема площ“ означава: площ от най-малко 30 см ширина с наклон на пода, не надвишаващ 14 %, с височина над главата от поне 45 см. Площите за снасяне не се считат за използваеми площи.

Член 3

Съгласно приетите системи, държавите-членки гарантират, че собствениците и гледачите на кокошките носачки прилагат не само съответните разпоредби на Директива 98/58/ЕО и на приложението към настоящата директива, но също специфичните изисквания за всяка система, посочени по-долу, а именно:

а) или разпоредбите, установени в глава I по отношение на алтернативните системи;

б) или разпоредбите, установени в глава II, по отношение на системите за отглеждане в неуголемени клетки;

в) или разпоредбите на глава III по отношение на уголемените клетки.ГЛАВА I

Разпоредби за алтернативни системи

Член 4

1.  Държавите-членки гарантират, че от 1 януари 2002 г. всички новопостроени или реконструирани системи за производство, посочени в настоящата глава и всички такива системи за производство, въведени в употреба за първи път, отговарят най-малко на изискванията, посочени по-долу:

1. Всички системи трябва да бъдат оборудвани по такъв начин, че кокошките носачки да имат:

а) линейни хранилки, осигуряващи поне 10 см за птица, или кръгли хранилки, осигуряващи поне 4 см за птица;

б) улейни поилки за непрекъснато поене, осигуряващи 2,5 см за кокошка или кръгови поилки, осигуряващи 1 см на кокошка.

В допълнение, когато се използват нипелни поилки или чаши, трябва да има поне една нипелна поилка или чаша за всеки 10 кокошки. Когато поилките са поставени отвесно, всяка кокошка трябва да има достъп най-малко до две нипелни поилки или чаши;

в) най-малко едно гнездо за всеки седем кокошки. Ако се използват групови гнезда, трябва да има поне 1 м2 гнездово пространство за максимум 120 кокошки;

г) подходящи кацалки без остри ръбове, осигуряващи поне 15 см на кокошка. Не се допуска кацалките да се поставят директно върху постелята, хоризонталното отстояние между кацалките трябва да е най-малко 30 см, а хоризонталното отстояние между кацалката и стената трябва да е най-малко 20 см;

д) поне 250 см2 подова повърхност, застлана с постеля за всяка кокошка, като повърхността с постеля да заема най-малко една трета от подовата повърхност.

2. Подовете на конструкциите трябва да бъдат конструирани така че да поддържат подходящо всеки от сочещите напред нокти на всеки крак.

3. В допълнение към разпоредбите, посочени в точки 1 и 2,

а) ако се използват системи за отглеждане, при които кокошките носачки могат да се движат свободно между различните нива,

i) нивата не са повече от четири;

ii) разстоянието между отделните нива е най-малко 45 см;

iii) поилките и хранилките се разполагат по такъв начин, че да осигуряват еднакъв достъп за всички кокошки;

iv) всяко ниво е конструирано така че да се предотврати падането на изпражненията на долните нива.

б) Ако кокошките носачки имат достъп до открити курници:

i) трябва да има няколко отвора, които дават директен достъп до дворовете, най-малко 35 см височина и 40 см ширина, и да са разположени по цялата дължина на сградата; при всички случаи се осигурява отвор със сумарна големина 2 м за стадо от 1 000 кокошки;

ii) откритите курници трябва да бъдат:

 на площ, съобразена с гъстотата на отглежданото стадо и естеството на пръстта, за да се предотврати всякакво замърсяване;

 оборудвани със заслон за предпазване от студено време и хищници, и ако е необходимо, подходящи поилки.

4. Гъстотата на отглежданото стадо не трябва да надхвърля девет кокошки носачки на м2 използваема площ.

Когато използваемата площ съответства на наличната подова площ, държавите-членки могат, до 31 декември 2011 г., да разрешат гъстота на отглежданите стада от 12 кокошки на м2 налична площ за стопанствата, които прилагат тази система на 3 август 1999 г.

2.  Държавите-членки гарантират, че минималните изисквания, посочени в параграф 1, се отнасят до всички алтернативни системи, считано от 1 януари 2007 г.ГЛАВА II

Разпоредби относно системи за отглеждане в неуголемени клетки

Член 5

1.  Държавите-членки гарантират, че от 1 януари 2003 г. всички системи за отглеждане в клетки, посочени в настоящата глава, отговарят най-малко на следните изисквания:

1. за всяка кокошка носачка трябва да бъде осигурена поне 550 см2 свободна хоризонтална площ в клетката, която може да се ползва без ограничения, като се изключат прегъващите пластини за предпазване на яйцата, ограничаващи наличната площ;

2. трябва да бъде осигурена хранилка, която да се ползва без ограничения. Нейната дължина трябва да бъде най-малко 10 см, умножено по броя кокошките в клетката;

3. ако не са осигурени нипелни поилки или поилни чаши, всяка клетка трябва да има улейна поилка за постоянно поене със същата дължина, както посочената в точка 2 хранилка. Когато поилките са поставени отвесно, всяка клетка трябва да има достъп най-малко до две нипелни поилки или чаши;

4. височината на клетките трябва е най-малко 40 см за най-малко 65 % от клетъчната площ и най-малко от 35 см за останалата площ на клетката;

5. подовете на клетките трябва да са конструирани така че да подкрепят по подходящ начин всеки от насочените напред нокти на всеки крак. Наклонът на пода не трябва да надвишава 14 % или 8 %. В случай на подове, използващи различни от правоъгълни телени мрежи, държавите-членки могат да разрешат подове с по-голям наклон;

6. клетките имат монтирани подходящи приспособления за естествено изтриване на ноктите на кокошките.

2.  Държавите-членки гарантират, че считано от 1 януари 2012 г. се забранява отглеждането в клетки, посочени в настоящата глава. В допълнение, считано от 1 януари 2003 г. не могат да се строят или пускат в употреба клетки, като посочените в настоящата глава.

▼M2

3.  Чрез дерогация от параграф 2, в Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „Майот“) кокошките носачки могат да продължават да бъдат отглеждани в клетки, посочени в настоящата глава до 31 декември 2017 г.

От 1 януари 2014 г. в Майот не могат да се строят или пускат в употреба за първи път клетки от вида, посочен в настоящата глава.

Яйцата, добити от стопанствата, в които кокошките носачки се отглеждат в клетки от вида, посочен в настоящата глава, се продават само на местния пазар на Майот. Яйцата и техните опаковки са ясно обозначени със специална маркировка, с цел осъществяване на необходимите проверки. До 1 януари 2014 г. на Комисията се изпраща ясно описание на тази специална маркировка.

▼BГЛАВА III

Разпоредби относно отглеждане в уголемени клетки

Член 6

Държавите-членки гарантират, че след 1 януари 2002 г. всички клетки, посочени в настоящата глава, отговарят най-малко на следните изисквания:

1. кокошките носачки трябва да имат:

а) най-малко 750 см2 площ в клетката на кокошка, 600 см2 от която е използваема; височината на клетката извън използваемата площ е най-малко 20 см във всяка точка и никоя клетка няма обща площ, по-малка от 2000 см2;

б) гнездо;

в) постеля, която позволява кълване и ровене;

г) подходящи кацалки, осигуряващи най-малко 15 см на кокошка;

2. трябва да е осигурена хранилка, която може да бъде ползвана без ограничения. Нейната дължина трябва да е поне 12 см, умножена по броя кокошки в клетката;

3. всяка клетка трябва да има поилка, съобразена с размера на стадото; когато са осигурени нипелни поилки, в обсега на всяка кокошка трябва да има най-малко две нипелни поилки или две чаши;

4. за да се улесни контролът, поставянето и изваждането на кокошките, трябва да има проход с минимална ширина 90 см между редиците от клетки и пространство от най-малко 35 см между пода на сградата и долната редица от клетки;

5. клетките трябва да са оборудвани с приспособления за естествено изтриване на ноктите на кокошките.ГЛАВА IV

Заключителни разпоредби

Член 7

Държавите-членки гарантират, че стопанства, които попадат в обхвата на настоящата директива, се регистрират от компетентните органи и получават регистрационен номер, чрез който ще се проследяват яйцата, пуснати на пазара за консумация от човека.

Разпоредбите за прилагането на настоящия член се определят преди 1 януари 2002 г., съгласно процедурата по член 11.

Член 8

▼M3 —————

▼M3

2.  Държавите членки представят на Комисията до 31 август всяка година годишен доклад за предходната година относно инспекциите, извършени от компетентния орган за проверка на съответствието с изискванията на настоящата директива. Докладът се придружава от анализ на най-сериозните констатации относно липсата на съответствие и от национален план за действие за следващите години за тяхното предотвратяване или намаляване на честотата им. Комисията изпраща обобщения на тези доклади на държавите членки.

▼B

3.  Преди 1 януари 2002 г. Комисията, съгласно процедурата по член 11, изпраща предложения за хармонизиране на:

▼M3 —————

▼B

б) формата и съдържанието на докладите, посочени в параграф 2, както и честотата, с която те трябва да се изпращат.

▼M3 —————

▼B

Член 10

Най-късно до 1 януари 2005 г. Комисията предоставя на Съвета доклад, изготвен въз основа на становището на Научния ветеринарен комитет, за различните системи за отглеждане на кокошки носачки и по-специално за регулираните от настоящата директива, и който отчита патологичните, зоотехническите, физиологичните и етологичните аспекти на различните системи и на тяхното влияние върху здравето и околната среда.

Този доклад трябва също да бъде изготвен на базата на изследване на социално-икономическото влияние на различните системи и тяхното въздействие върху икономическите партньори на Общността.

В допълнение, докладът трябва да бъде съпроводен с подходящи предложения, като се вземат предвид заключенията на доклада и резултата от преговорите със Световната търговска организация.

Съветът взема решения с квалифицирано мнозинство по тези предложения, в рамките на 12 месеца от тяхното представяне.

▼M1

Член 11

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и опазване здравето на животните, учреден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 ( 1 ).

2.  Когато се прави позоваване на настоящия член, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО ( 2 ).

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.  Комитетът приема свой процедурен правилник.

▼B

Член 12

Директива 88/166/ЕИО се отменя, считано от 1 януари 2003 г.

Член 13

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, включително санкции, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 януари 2002 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официално им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки могат да запазят и прилагат разпоредби за защитата на кокошките носачки в рамките на своята територия, като се съобразяват с общите правила, определени в Договора, които са по-строги от предвидените в настоящата директива. Те информират Комисията за всички мерки, предприети в тази насока.

3.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 14

Настоящата директива влиза в сила в деня на нейното публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Член 15

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

В допълнение към съответните разпоредби на приложението към Директива 98/58/ЕО, се прилагат следните изисквания:

1. Всички кокошки трябва да бъдат инспектирани от собственика или лицето, отговорно за кокошките, най-малко веднъж на ден.

2. Нивото на звука се минимизира. Избягва се постоянен или внезапен шум. Вентилаторите, съоръженията за хранене и останалото оборудване се конструират, монтират, използват и поддържат по такъв начин, че да създават възможно най-малко шум.

3. Всички сгради имат ниво на осветление, достатъчно, за да позволи всички кокошки да виждат една друга и да бъдат виждани ясно, да се проверява визуално пространството около тях и да бъдат показани нормални нива на активност. Където има естествена светлина, отворите за светлина трябва да бъдат така подредени, че светлината да е разпределена еднакво в помещението.

След първите дни на адаптиране, светлинния режим е такъв, че да предпазва от здравни и поведенчески проблеми. Той съответно трябва да следва 24-часов ритъм и да включва подходящ непрекъснат период на тъмнина с продължителност, съгласно индикацията, около една трета от деня, така че да се осигури почивка на кокошките и да се предотвратят проблеми, като имунодепресия и очни аномалии. Трябва да се осигури период на полумрак с достатъчна продължителност, когато светлината е слаба, така че кокошките да могат да се успокоят без смущение или наранявания.

4. Частите от сградите, оборудването или принадлежностите, които са в контакт с кокошките, редовно се почистват старателно и се дезинфекцират и при всички случаи всеки път, когато кокошките се изваждат и преди да се внесе нова партида кокошки. Когато клетките са заети, повърхностите на цялата апаратура се поддържат задоволително чисти.

Изпражненията трябва да се почистват толкова често, колкото е необходимо, и мъртвите кокошки трябва да се отстраняват всеки ден.

5. Клетките трябва да са с подходящо оборудване, за да се предпазят кокошките от бягство.

6. Помещения, които се състоят от две или повече редици клетки, трябва да имат устройства или трябва да бъдат взети подходящи мерки, за да се позволи без трудности инспекция на всички редици, както и да се подпомогне преместването на кокошките.

7. Конструкцията и размерите на вратата на клетката трябва да бъдат такива, че възрастните кокошки да могат да бъдат премествани, без да бъдат подлагани на излишно страдание или да се предизвика нараняването им.

8. Забранява се всякакво осакатяване, без да се накърняват разпоредбите на точка 19 от приложението към Директива 98/58/ЕО.

Държавите-членки могат да разрешат подрязването на човките на пилетата до 10-дневна възраст, предназначени за носачки, за да предотвратят изкълваването на перата и канибализмът, което да се извършва от квалифициран персонал.( 1 ) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.