1999L0036 — BG — 27.06.2002 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 1999/36/EО НА СЪВЕТА

от 29 април 1999 година

относно транспортируемото оборудване под налягане

(ОВ L 138, 1.6.1999, p.20)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 2001/2/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 4 януари 2001 година

  L 5

4

10.1.2001

►M2

ДИРЕКТИВА 2002/50/EО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 6 юни 2002 година

  L 149

28

7.6.2002
▼B

ДИРЕКТИВА 1999/36/EО НА СЪВЕТА

от 29 април 1999 година

относно транспортируемото оборудване под наляганеСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 75, параграф 1, буква в) от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

като действа в съответствие с процедурата, постановена в член 189в от Договора ( 3 ),

(1)

като има предвид, че в рамките на общата транспортна политика трябва да се приемат по-нататъшни мерки за обезпечаване на безопасността на транспорта;

(2)

като има предвид, че понастоящем всяка от държавите-членки поставя изискването всяко транспортируемо оборудване, което ще се ползва на територията ѝ, да премине през процедура на сертифициране и проверка, включително периодични проверки от определените от нея за това органи; като има предвид, че тази практика, изискваща многократни одобрения в случай, че в хода на извършването на превоза оборудването ще се ползва в повече от една държава, представлява пречка пред предоставянето на транспортни услуги в Общността; като има предвид, че с цел да се улесни ползването на транспортируемо оборудване под налягане на територията на друга държава-членка в рамките на една транспортна операция, действията, предприети от Общността за хармонизиране на процедурите по одобряването, са основателни;

(3)

като има предвид, че е необходимо да се предприемат мерки за постепенното създаване на единен пазар в областта на транспорта и, по-специално, за свободното движение на транспортируемо оборудване под налягане;

(4)

като има предвид, че действията на общностно равнище са единственият възможен начин за постигане на такова хармонизиране, тъй като държавите-членки, като действат независимо или посредством международни споразумения, не могат да установят същото равнище на хармонизиране на одобренията за такова оборудване; като има предвид, че понастоящем признаването на одобренията, дадени в различните държави-членки, не е удовлетворително поради наличието на елемента на свободна преценка;

(5)

като има предвид, че директива на Съвета представлява подходящият правен инструмент за повишаване безопасността на това оборудване, тъй като тя предоставя рамка за еднакво и задължително прилагане на процедурите по одобряване от държавите-членки;

(6)

като има предвид, че с Директиви 94/55/EО ( 4 ) и 96/49/EО ( 5 ) на Съвета приложението на разпоредбите от ADR ( 6 ) и RID ( 7 ) бе разширено, за да обхване вътрешния трафик с цел условията, при които се превозват опасни товари посредством автомобилен или железопътен транспорт, да се хармонизират в цялата Общност;

(7)

като има предвид, че Директиви 94/55/ЕО и 96/49/EО дават възможност за прилагане на процедури по оценка на съответствието на някои нови видове транспортируемо оборудване под налягане въз основа на модули в съответствие с Решение 93/465/EИО ( 8 ); като има предвид, че тази възможност би следвало да бъде заменена със задължение, което е разширено, за да обхване всички нови видове транспортируемо оборудване под налягане, което се прилага за превоз на опасни товари и попада в обхвата на Директиви 94/55/EО и 96/49/EО;

(8)

като има предвид, че Директива 97/23/EО ( 9 ) постановява общите изисквания за свободното движение и безопасност на оборудване под налягане;

(9)

като има предвид, че аерозолните опаковки и газовите цилиндри би следвало да се изключат от обхвата на тази директива, тъй като тяхното свободно движение и безопасност са обхванати от Директива 75/324/EИО ( 10 ) и Директива 97/23/EО;

(10)

като има предвид, че признаването на сертификатите за одобрение, издадени от проверяващите органи, определени за това от компетентните органи на държавите-членки, на процедурите за оценка на съответствието или преоценка, и на процедурите за провеждане на периодични проверки допринася за премахване на пречките пред свободата на предоставяне на транспортни услуги; като има предвид, че подобна цел не може да бъде достигната по удовлетворителен начин от държавите-членки на друго равнище; като има предвид, че за да се премахне елементът на свободна преценка, е необходимо ясно да се постанови кои процедури би следвало да се прилагат;

(11)

като има предвид, че е необходимо да се постановят общи правила за признаване на органи, извършващи проверки по предназначение, които да гарантират съответствие с Директиви 94/55/EО и 96/49/EО; като има предвид, че посредством тези общи правила ще се отстранят излишните разходи и административни процедури, свързани с одобряване на оборудването и ще се премахнат техническите препятствия пред търговията;

(12)

като има предвид, че с цел да не затруднява транспортните дейности между държава-членка и трета страна, настоящата директива не би следвало да се прилага за транспортируемо оборудване под налягане, което се използва изключително за дейности по превоз на опасни товари между територията на Общността и територията на трети страни;

(13)

като има предвид, че държавите-членки трябва да назначат органи за проверка, упълномощени да извършват процедури по оценка и преоценка на съответствието и периодични проверки; като има предвид, че те също така трябва да гарантират, че тези органи са достатъчно независими, работят ефективно и в професионално отношение са в състояние да изпълняват поставените им задачи;

(14)

като има предвид, че трябва да се въведат конкретни процедури за оценка на съответствието на новите клапани и други допълнителни средства, използвани при превоз;

(15)

като има предвид, че трябва да се въведат разпоредби за преоценка на съществуващото оборудване, както е определено в приложение IV, част II; за да се даде възможност тази директива да се прилага за такова оборудване;

(16)

като има предвид, че изпълнението на техническите разпоредби на приложенията към Директиви 94/55/EО и 96/49/EО за ново оборудване следва да стане видно посредством процедурите за оценка на съответствието, изложени в приложение IV, част I; като има предвид, че периодичните проверки на съществуващото оборудване ще се извършват съобразно процедурите, постановени в приложение IV, част III;

(17)

като има предвид, че оборудването, посочено в настоящата директива, следва да носи знак, който показва неговото съответствие с изискванията на Директива 94/55/ЕО или 96/49/EО и с настоящата директива, за да може да се въведе на пазара, да се зарежда и презарежда в съответствие с неговото предназначение;

(18)

като има предвид, че държавите-членки следва да допускат транспортируемото оборудване под налягане, което носи знака, посочен в приложение VII, да се движи свободно на тяхна територия, да бъде въведено на пазара, да се използва в хода на каквато и да е дейност по превоз или да се използва в съответствие с неговото предназначение, без да бъде подлагано на допълнителна оценка или от него да се изисква съответствие с допълнителни технически изисквания;

(19)

като има предвид, че държава-членка, при условие че информира Комисията, трябва да е в състояние да предприеме мерки за налагане на ограничения или забрана върху въвеждането на пазара и ползването на оборудването в случаите, когато то представлява особен риск за безопасността;

(20)

като има предвид, че при внасяне на изменения в приложенията към тази директива и при отлагане на датата, на която директивата влиза в сила по отношение на някои видове транспортируемо оборудване под налягане, трябва да се следва процедурата на комитета;

(21)

като има предвид, че трябва да се предвидят преходни разпоредби, за да се даде възможност за въвеждане на пазара и привеждане в употреба на оборудване под налягане, произведено в съответствие с националните разпоредби, които са приложими преди влизане в сила на настоящата директива;

(22)

като има предвид, че директиви 84/525/EИО ( 11 ), 84/526/EИО ( 12 ) и 84/527/EИО ( 13 ) относно газовите цилиндри предвиждат процедура за съответствие, различна от тази, предвидена от настоящата директива; като има предвид, че е необходимо да се въведе една-единствена процедура за всички видове транспортируемо оборудване под налягане;

(23)

като има предвид, че е необходимо да се въведе процедура за периодични проверки на съществуващите газови цилиндри, които са в съответствие с директиви 84/525/EИО, 84/526/ЕИО и 84/527/EИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Обхват

1.  Целта на настоящата директива е да повиши безопасността по отношение на транспортируемото оборудване под налягане, одобрено за вътрешен автомобилен или железопътен превоз на опасни товари, и да гарантира свободното движение на такова оборудване в рамките на Общността, включително неговото въвеждане на пазара, повторното му привеждане в действие и аспектите на повторната му употреба.

2.  Настоящата директива се прилага:

a) за целите на въвеждането на пазара: за ново транспортируемо оборудване под налягане, както е определено в член 2;

б) за целите на преоценка на съответствието: за съществуващо транспортируемо оборудване под налягане, както е определено в член 2, което отговаря на техническите изисквания, постановени в директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО;

в) за повторна употреба и периодични проверки:

 за транспортируемо оборудване под налягане, посочено в буква a) и б),

 за съществуващи газови бутилки, които носят знака за съответствие, постановен в Директиви 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО и 84/527/ЕИО.

3.  Транспортируемо оборудване под налягане, което е въведено на пазара преди 1 юли 2001 г. или, в случая на член 18, в срок от две години от тази дата и за което не е извършена преоценка по отношение на неговото съответствие с изискванията на Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО, следва да бъде извън обхвата на настоящата директива.

4.  Транспортируемо оборудване под налягане, използвано изключително за превоз на опасни товари между територията на Общността и територията на трета страна, извършван в съответствие с член 6, параграф 1, и член 7 от Директива 94/55/ЕО или член 6, параграф 1 и член 7, параграфи 1 и 2 от Директива 96/49/ЕО, следва да бъде извън обхвата на настоящата директива.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива:

1. „транспортируемо оборудване под налягане“ означава:

 всички съдове (цилиндри, тръби, херметични барабани, криогенни съдове, пакети от цилиндри, както са дефинирани в приложение A към Директива 94/55/ЕО),

 всички резервоари, включително разглобяеми резервоари, резервоари-контейнери (подвижни резервоари), резервоари на вагони-резервоари, резервоари или съдове на превозни средства с акумулатори или на вагони с акумулатори, резервоари на превозни средства с резервоари,

използвани за превоз на газове от клас 2 в съответствие с приложенията към Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО и за превоз на някои опасни вещества от други класове, посочени в приложение VI към настоящата директива, включително техните клапани и други допълнителни средства използвани при превоз.

Настоящото определение изключва оборудването, за което се прилагат общите принципи на изключване, приложими за малки количества и за специалните случаи, предвидени в приложението към Директива 94/55/ЕО и приложението към Директива 96/49/ЕО, както и за аерозолните опаковки (номер на ООН 1950) и газови бутилки за дихателни апарати;

2. „знак“ означава символът, предвиден в член 10;

3. „процедури за оценка на съответствие“ означава процедурите, постановени в приложение IV, част I;

4. „преоценка на съответствието“ означава процедура, по искане на собственика или на негов упълномощен представител, регистриран в Общността, или на притежателя, за последваща оценка на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, което вече е произведено и въведено в употреба преди 1 юли 2001 г. или, в случая на член 18 - в срок от две години от тази дата;

5. „уведомен орган“ означава орган за проверки, който е назначен от компетентните национални органи на държава-членка в съответствие с член 8 и който отговаря на критериите на приложения I и II;

6. „одобрен орган“ означава орган за проверки, който е назначен от компетентните национални органи на държава-членка в съответствие с член 9 и който отговаря на критериите на приложения I и III.

Член 3

Оценка на съответствието или пускане на пазара на Общността на ново транспортируемо оборудване под налягане

1.  Новите съдове и новите резервоари следва да отговарят на съответните разпоредби на Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО. Съответствието на такова транспортируемо оборудване под налягане с тези разпоредби се установява от уведомен орган, изключително в съответствие с процедурите по установяване на съответствие, постановени в приложение IV, част I, и уточнени в приложение V.

2.  Новите клапани и други допълнителни средства, използвани при превоз, следва да отговарят на съответните разпоредби на приложенията към Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО.

3.  Клапаните и другите допълнителни средства, чието действие има пряко отношение към безопасността на транспортируемото оборудване под налягане, по-специално, предпазни клапани, клапани за пълнене и изпразване и клапани на цилиндри, подлежат на поне толкова строга процедура по оценка на съответствието, колкото извършената за този съд или резервоар, на който са монтирани.

Такива клапани и други допълнителни средства, използвани при превоз, могат да подлежат на процедура по оценка на съответствието, която е отделна от тази, използвана за съда или резервоара.

4.  Ако Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО не съдържат някакви подробни технически разпоредби за клапаните и допълнителните средства, посочени в параграф 3, такива клапани и допълнителни средства следва да отговарят на изискванията на Директива 97/23/ЕО и, съгласно тази директива, да подлежат на процедура по оценка на съответствието за категория II, III или IV, както това е постановено в член 10 от Директива 97/23/ЕО, според това дали този съд или резервоар принадлежи към категория 1, 2 или 3, както това е установено в приложение V към настоящата директива.

5.  Никоя държава-членка не може да забранява, ограничава или пречи на пускането на пазара, или привеждането в употреба на нейна територия на транспортируемо оборудване под налягане, посочено в член 1, параграф 2, буква a), което е в съответствие с настоящата директива и носи съответния знак, предвиден в член 10, параграфи 1 и 2.

Член 4

Оценка на съответствието във връзка с пускането на националния пазар на ново транспортируемо оборудване под налягане

1.  Чрез дерогация от член 3, държавите-членки могат да разрешат на тяхна територия съдовете, включително техните клапани и други допълнителни средства, използвани при превоз, обхванати от член 1, параграф 2, буква a), чието съответствие е оценено от одобрен орган, да бъдат въведени на пазара, да се превозват и въведат в употреба от потребителите.

2.  Транспортируемо оборудване под налягане, чието съответствие е оценено от одобрен орган, може да не носи обозначението, описано в член 10, параграф 1.

3.  Одобреният орган работи изключително за групата, в която членува.

4.  Процедурите, приложими от одобрени органи при оценка на съответствието, са модули A1, В1, Е и Ж, както са описани в приложение IV, част I.

5.  Въздействието на настоящия член се наблюдава от Комисията и се оценява от 1 юли 2004 г. За тази цел, държавите-членки следва да изпращат на Комисията всяка полезна информация по изпълнението на настоящия член. Ако е необходимо, оценката се придружава от предложение за изменение на настоящата директива.

Член 5

Преоценка на съответствието за съществуващо транспортируемо оборудване под налягане

1.  Съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, посочено в член 1, параграф 2, буква б), със съответните разпоредби на приложенията към Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО, се установява от уведомен орган в съответствие с процедурата за преоценка на съответствието, постановена в приложение IV, част II, на настоящата директива.

Когато това оборудване е част от серийно производство, държавите-членки могат да разрешат преоценка на съответствието по отношение на съдовете, включително техните клапани и други допълнителни средства, използвани при превоз, която да се извърши от одобрен орган, при условие че уведомен орган извършва преоценка на съответствието на типа.

2.  Никоя държава-членка не може да забранява, ограничава или пречи на въвеждането на пазара или въвеждането в употреба на нейна територия на транспортируемо оборудване под налягане, посочено в член 1, параграф 2, буква б), което е в съответствие с настоящата директива и носи съответния знак, предвиден в член 10, параграф 1.

Член 6

Периодични проверки и повторна употреба

1.  Периодичните проверки на съдовете, включително на техните клапани и допълнителни средства, използвани при превоз, посочени в член 1, параграф 2, буква в), се определят от уведомен орган в съответствие с процедурите, постановени в приложение IV, част III. Периодични проверки на резервоарите, включително на техните клапани и други допълнителни средства, използвани при превоз, се определят от уведомен орган в съответствие с процедурите, постановени в приложение IV, част III, модул 1.

Въпреки това, държавите-членки могат да разрешат извършваните на тяхна територия периодични проверки на резервоарите да се провеждат от одобрените органи, които са признати като органи за извършване на периодични проверки на резервоари и които действат под контрола на орган, уведомен съгласно процедурата, предвидена в приложение IV, част III, модул 2, относно периодични проверки посредством осигуряване на качеството.

2.  Транспортируемото оборудване под налягане, предвидено в член 1, параграф 2, може да се подлага на периодични проверки в която и да е държава-членка.

3.  Никоя държава-членка не може, на основания, свързани със самото транспортируемо оборудване под налягане, да забранява, ограничава или пречи на ползването (включително пълнене, съхраняване, изпразване и презареждане) на нейна територия на следното транспортируемо оборудване под налягане:

 оборудването, посочено в член 1, параграф 2, букви a) и б), и на член 1, параграф 2, буква в), първо тире, което отговаря на разпоредбите на настоящата директива и носи съответния знак,

 съществуващи газови бутилки, носещи знака за съответствие, предвиден в Директиви 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО и 84/527/ЕИО и знака, и идентификационния номер, посочени в член 10, параграф 3 от настоящата директива, с които се показва, че то е преминало през периодична проверка.

4.  Държавите-членки могат да въведат национални изисквания за съхранението и ползването на транспортируемо оборудване под налягане, но не за самото транспортируемо оборудване под налягане, и за допълнителните средства, необходими по време на превоз. Държавите-членки могат обаче, съгласно член 7, да запазят националните изисквания относно свързващите устройства, цветовите кодове и температурните ориентири.

Член 7

Национални разпоредби

1.  Държава-членка може да запази своите национални разпоредби относно средствата, предназначени за свързване с друго оборудване, и цветовите кодове, приложими за транспортируемо оборудване под налягане, до момента, в който към приложенията на Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО бъдат добавени европейски стандарти за употреба.

Въпреки това, когато възникнат проблеми с безопасността при превоза или ползването на някои видове газове, може да се даде кратък преходен период в съответствие с процедурата, установена в член 15, за да се даде възможност на държавите-членки да запазят своите национални разпоредби дори и след като европейските стандарти са били добавени към приложенията на Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО.

2.  Държава-членка, в която обичайната температура на околната среда е по-ниска от – 20 °C, може да наложи по-строги стандарти по отношение на експлоатационната температура на материала, предназначен за ползване при национален превоз на опасни товари в рамките на нейната територия до включването на разпоредби за подходящи температурни ориентири за определени климатични зони в приложенията към Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО.

Член 8

Уведомени органи

1.  Държавите-членки предоставят на Комисията и на другите държави-членки списъка с уведомените органи, установени в Общността, които те са назначили да извършват процедурите по оценка на съответствието за ново транспортируемо оборудване под налягане съгласно приложение IV, част I, за да преоценяват съответствието на съществуващите типове или оборудване по отношение изискванията на приложенията към Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО съгласно приложение IV, част II, и/или да изпълняват задължението за периодични проверки съгласно приложение IV, част III, модул 1, и/или да изпълняват задължението за надзор съгласно приложение IV, част III, модул 2. Те също така съобщават идентификационните номера, дадени им преди това от Комисията.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на уведомените органи с техните идентификационни номера и задълженията, относно които са уведомени. Комисията гарантира редовно актуализиране на този списък.

2.  Държавите-членки прилагат критериите, постановени в приложения I и II, при назначаването на уведомените органи. Всеки орган предава на държавата-членка, която възнамерява да го назначи, пълна информация и доказателства за изпълнение на критериите в приложения I и II.

3.  Държава-членка, която е уведомила орган, следва да оттегли това уведомление, ако установи, че органът вече на отговаря на критериите, посочени в параграф 2.

Тя уведомява незабавно Комисията и другите държави-членки за всяко такова оттегляне на уведомление.

Член 9

Одобрени органи

1.  Държавите-членки следва да предоставят на Комисията и на другите държави-членки списъка с одобрените органи, установени в Общността, които те са признали в съответствие с критериите от параграф 2, за целите на извършване на периодични проверки на съдове, включително на техните клапани и други допълнителни средства, използвани при превоз, посочени в член 2, параграф 1, първо тире, или преоценка на съответствието за съществуващи съдове, включително на техните клапани и други допълнителни средства, използвани при превоз, които съответстват на тип, преминал преоценка от уведомен орган, за гарантиране на непрекъснато съблюдаване на съответните разпоредби от Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО в съответствие с процедурите, установени в приложение IV, част III, модул 1. Те също така съобщават идентификационните номера, дадени им преди това от Комисията.

Държавите-членки, които се ползват от възможността, предвидена в член 6, параграф 1, втора алинея, също предоставят на Комисията и на другите държави-членки списъка с одобрените органи, установени в Общността, които те са признали за целите на извършване на периодични проверки на резервоари.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък на признатите одобрени органи с техните идентификационни номера и задълженията, относно които са признати. Комисията осигурява редовното актуализиране на този списък.

2.  Държавите-членки прилагат критериите, постановени в приложения I и III за признаване на одобрените органи. Всеки орган предава на държавата-членка, която възнамерява да го признае, пълна информация и доказателства за съблюдаване на критериите в тези приложения.

3.  Държава-членка, която е признала орган, следва да оттегли това одобрение, ако установи, че органът вече не отговаря на критериите, посочени в параграф 2.

Тя уведомява незабавно Комисията и другите държави-членки за всяко такова оттегляне на одобрение.

Член 10

Обозначаване

1.  Без да се нарушават изискванията за обозначаване на съдове и резервоари, постановени в Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО, съдовете и резервоарите, които са в съответствие с разпоредбите на член 3, параграф 1, и член 5, параграф 1, носят знак, поставен върху тях в съответствие с приложение IV, част I. Формата на знака, който трябва да се ползва, е постановена в приложение VII. Този знак следва да е видимо и неизличимо поставен и се придружава от идентификационния номер на уведомения орган, който е извършил процедурата по оценка на съответствието за съдовете и резервоарите. В случай на преоценяване този знак се придружава от идентификационния номер на уведомения или одобрен орган.

За транспортируемо оборудване под налягане, което е в съответствие с член 7, параграф 2, идентификационният номер на уведомения или одобрения орган е последван от обозначението „– 40 °C“.

2.  Новите клапани и други допълнителни средства, които имат функция, пряко свързана с безопасността, носят или знака, предвиден в приложение VII тук, или предвидения в приложение VI към Директива 97/23/ЕО. За такива знаци не е необходимо да се придружават от идентификационния номер на уведомения орган, извършил оценка на съответствието на клапаните и другите допълнителни средства, използвани при превоз.

Другите клапани и допълнителни средства не подлежат на някакви специални изисквания за обозначаване.

3.  Без да се нарушават изискванията за обозначаване на съдове и резервоари, установени в Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО, за целите на периодичните проверки цялото транспортируемо оборудване под налягане, посочено в член 6, параграф 1, следва да носи идентификационния номер на органа, който е извършил периодичната проверка на оборудването, за да се покаже, че неговата употреба може да продължи.

По отношение на газовите бутилки, обхванати от Директиви 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО и 84/527/ЕИО, когато се провежда първата периодична проверка в съответствие с настоящата директива, гореспоменатият идентификационен номер е предшестван от знака, описан в приложение VII.

4.  Както за оценката и преоценката на съответствието, така и за периодичните проверки, идентификационният номер на уведомения или одобрен орган се поставя видимо и неизличимо на отговорността или на самия орган или на производителя, или негов упълномощен представител, установен в Общността, или на собственика или негов упълномощен представител, установен в Общността, или на притежателя.

5.  Забранено е поставянето на обозначения върху транспортируемо оборудване под налягане, които могат да заблудят трети страни по отношение на значението или графичната форма на знака, предвиден в настоящата директива. Върху оборудването може да се постави всякакво друго обозначение, при условие че не се нарушава визуалното възприятие и разчитането на обозначението от приложение VII.

Член 11

Предпазна клауза

1.  Когато държава-членка установи, че транспортируемо оборудване под налягане, правилно поддържано и използвано по своето предназначение, има вероятност да застраши здравето и/или безопасността на хора, и по целесъобразност, на домашни животни или имущество по време на превоз и/или ползване, независимо от факта, че то носи знак, тя може да ограничи или забрани въвеждането на пазара, превоза или ползването на въпросното оборудване или да изиска неговото оттегляне от пазара или изваждане от оборот. Тя следва незабавно да уведоми Комисията за всяка такава мярка, като посочи причините за своето решение.

2.  Комисията предприема незабавно консултации със засегнатите страни. Когато, след тази консултация, Комисията прецени, че мярката е оправдана, тя незабавно уведомява за това държавата-членка, която е подела инициативата, а също и останалите държави-членки.

Когато, след тази консултация, Комисията прецени, че мярката е неоправдана, тя незабавно уведомява за това държавата-членка, която е подела инициативата, а също и собственика или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателя, или производителя, или негов упълномощен представител, установен в Общността.

3.  Когато транспортируемо оборудване под налягане, което не отговаря на изискванията, носи обозначението, предвидено в член 10, компетентната държава-членка следва да предприеме съответни действия срещу лицето/ата, поставили обозначението, и да уведоми за това Комисията и другите държави-членки.

4.  Комисията гарантира, че държавите-членки редовно получават информация относно развитието и изхода от тази процедура.

Член 12

Неправилно обозначаване

Без да се засягат разпоредбите на член 11, когато държава-членка установи, че обозначението, описано в приложение VII, е поставено неправилно, собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят, или производителят, или негов упълномощен представител, установен в Общността, е длъжен да приведе транспортируемото оборудване под налягане в съответствие с разпоредбите за обозначаване и да преустанови нарушението при условията, наложени от държавата-членка.

В случай, че несъответствието не бъде премахнато, държавата-членка следва незабавно да уведоми Комисията за това и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване или забрана за въвеждане на пазара, превоз или ползване на въпросното оборудване, или да гарантира неговото изтегляне от пазара или от оборот в съответствие с процедурата, установена в член 11.

Член 13

Решения, водещи до отказ или ограничение

Всяко решение, взето съгласно настоящата директива, което има за резултат ограничаване въвеждането на пазара, превоза или ползването, или изисква изтегляне от пазара или от оборот на транспортируемо оборудване под налягане, следва да посочи конкретните основания за това. Такова решение незабавно се свежда до знанието на засегнатата страна, която едновременно с това следва да бъде уведомена за правните средства, предоставени ѝ по силата на законодателствата в съответната държава-членка и за сроковете, приложими за тези средства.

Член 14

Комитет

Измененията, необходими за привеждане в съответствие на приложенията към настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата, постановена в член 15.

Член 15

1.  Когато се прави позоваване на процедурата, предвидена в настоящия член, Комисията се подпомага от Комитета по превоз на опасни товари, сформиран съгласно член 9 на Директива 94/55/ЕО, наричан по-нататък „Комитет“, състоящ се от представители на държавите-членки и председателстван от представител на Комисията.

2.  Представителят на Комисията връчва на Комитета проект за мерките, които трябва да се предприемат. Комитетът приема становище по проекта в срок, който председателят може да посочи в съответствие със степента на неотложност на въпроса. Становището се приема с мнозинството, постановено в член 148, параграф 2 от Договора в случаите на решения, за които от Съвета се изисква да приеме по предложение на Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в Комитета се претеглят по метода, постановен в гореспоменатия член. Председателят не гласува.

3.  Комисията приема предвидените мерки, ако те са в съответствие със становището на Комитета.

Ако предвидените мерки не са в съответствие със становището на Комитета или ако не е дадено становище, Комисията незабавно внася пред Съвета предложение относно мерките, които трябва да се предприемат. Съветът взима решение с квалифицирано мнозинство.

Ако в срок от три месеца от датата на отнасяне до Съвета, Съветът не е предприел действия, предложените мерки се приемат от Комисията.

Член 16

Приемане и публикуване

1.  Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 декември 2000 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, уредена с настоящата директива.

Член 17

Приложение

1.  Не по-късно от 1 юли 2001 г. държавите-членки приемат разпоредбите, които те са приели в съответствие с настоящата директива за транспортируемо оборудване под налягане.

2.  Датата, посочена в параграф 1, се отлага за някои видове транспортируемо оборудване под налягане, за които не съществуват подробни технически характеристики, или за които в приложенията към Директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО не е добавено подходящо позоваване на съответните европейски стандарти.

Оборудването, за което се отнася всяко такова отлагане, както и датата, на която настоящата директива става приложима за него, се определят в съответствие с процедурата, установена в член 15.

Член 18

Преходни разпоредби

Държавите-членки разрешават въвеждането на пазара и въвеждането в употреба на транспортируемо оборудване под налягане, което е в съответствие с разпоредбите, действащи на тяхна територия преди 1 юли 2001 г., до 24 месеца след тази дата и разрешават последващото въвеждане в употреба на такова оборудване, въведено на пазара преди тази дата.

Член 19

Санкции

Държавите-членки въвеждат система от санкции за нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези санкции. Постановените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите-членки информират Комисията относно съответните разпоредби не по-късно от 1 декември 2000 г. и я информират възможно най-бързо за всички последващи промени.

Член 20

Приложимост на разпоредби от други директиви

Считано от 1 юли 2001 г. или, в случая на член 18, в срок от две години от тази дата, единствените разпоредби от Директиви 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО и 84/527/ЕИО, които остават приложими, са тези на член 1 и тези на приложение I, части от 1 до 3 за всяка от тези директиви.

Разпоредбите на Директива 76/767/ЕИО ( 14 ) не се прилагат, считано от 1 юли 2001 г. или, в случая на член 18, в срок от две години от тази дата, за транспортируемо оборудване под налягане, което попада в обхвата на настоящата директива.

Въпреки това, сертификатите на ЕИО за типово одобрение на бутилки, издадени съгласно директиви 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО и 84/527/ЕИО, се признават като равностойни на сертификатите на ЕО за типово изпитване, предвидени в настоящата директива.

Член 21

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 22

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ОТ УВЕДОМЕНИТЕ ИЛИ ОДОБРЕНИТЕ ОРГАНИ, КАКТО ТОВА Е ПРЕДВИДЕНО В ЧЛЕНОВЕ 8 И 9

1. Уведомен орган за проверки или одобрен орган за проверки, който е част от организация, която осъществява, освен проверки, и други функции, трябва да може да се определя като такъв в рамките на организацията.

2. Органът за проверки и неговите служители не могат да се ангажират с дейности, които са в разрез с независимостта на тяхното решение и с почтеността във връзка с проверките, извършвани от тях. По-специално, на служителите на органа за проверки не следва да се оказва търговски, финансов и друг натиск, който би могъл да повлияе неблагоприятно на тяхното решение, по-специално от лица или организации, външни за проверяващия орган, които са заинтересовани от резултатите от извършваните проверки. Безпристрастността на проверяващите служители на органа трябва да бъде гарантирана.

3. Органът за проверки трябва да разполага с необходимия персонал и да притежава необходимата материална база, които да му позволяват правилно да осъществява техническите и административни задачи, свързани с дейностите по проверки и контрол на сертификати. Той трябва да разполага с достъп до оборудването, необходимо за извършване на специални проверки.

4. Служителите на органа за проверки, които отговарят за проверките, трябва да имат подходяща квалификация, да се преминали през солидно техническо и професионално обучение, да притежават удовлетворително равнище на познания за изискванията при проверките, които ще се извършват, и достатъчно опит в такива дейности. За да гарантира високо равнище на безопасност, органът за проверки трябва да е в състояние да предоставя експертни познания в областта на безопасност на транспортируемото оборудване под налягане. Като ползват резултатите от проверките, служителите трябва да са способни да взимат професионално обосновани решения относно съответствието с общите изисквания и да се отчитат за тях. Те също така трябва да са в състояние да изготвят сертификати, да водят документация и отчетност, с което да покажат, че проверките са извършени.

5. Те също така трябва да притежават съответните знания за технологията, ползвана при производството на транспортируемо оборудване под налягане, включително на допълнителните средства, които те проверяват, да познават начина, по който се използва или ще се ползва представеното за проверка пред тях оборудване, както и дефектите, които могат да се появят при ползване или работа с него.

6. Органът за проверки и неговите служители трябва да извършват оценките и проверките при най-висока степен на професионална почтеност и техническа компетентност. Органът за проверка трябва да обезпечи поверителния характер на информацията, получена в хода на неговите дейности по проверки. Правата на собственост трябва да са защитени.

7. Възнаграждението на лицата, ангажирани с дейности по проверка, не трябва да бъде в пряка зависимост от броя на извършените проверки и в никакъв случай от резултатите от такива проверки.

8. Органът за проверки трябва да има подходяща застраховка гражданска отговорност, освен ако неговата отговорност се поема от държавата в съответствие с националното законодателство или от организацията, от която той е част.

9. Органът за проверки трябва, по принцип, сам да извършва проверките, за които се е задължил по силата на договор. Когато орган за проверки възлага която и да е част от проверката на подизпълнител, той трябва да гарантира и да е в състояние да покаже, че неговият подизпълнител е компетентен за извършване на въпросната услуга, като поема цялата отговорност за това възлагане на подизпълнител.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ОТ УВЕДОМЕНИТЕ ОРГАНИ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 8

1. Уведоменият орган трябва да бъде независим от участващите страни и следователно да предоставя услуги по проверка в качеството си на „трета страна“.

Уведоменият орган и неговите служители не трябва да са проектантът, производителят, доставчикът, купувачът, собственикът, притежателят, потребителят или лицето, което поддържа транспортируемото оборудване под налягане, включително допълнителните средства, които този орган проверява, нито да е упълномощен представител на която и да е от тези страни. Те не трябва да са пряко ангажирани с проектирането, производството, пускането на пазара или поддръжката на транспортируемото оборудване под налягане, включително на допълнителните средства, нито да представляват страните, участващи в тези дейности. Това не изключва възможността за обмяна на техническа информация между производителя на транспортируемо оборудване под налягане и органа за проверка.

2. Всички заинтересовани страни трябва да имат достъп до услугите на органа за проверки. Не могат да се поставят каквито и да е неоправдани финансови или други условия. Процедурите, при които органът работи, трябва да се прилагат по начин, недопускащ дискриминация.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ОТ ОДОБРЕНИТЕ ОРГАНИ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 9

1. Одобреният орган трябва да е формиран като отделна и подлежаща на самостойно определяне част от организация, ангажирана с проектирането, производството, доставката, ползването или поддръжката на екземплярите, които той проверява.

2. Одобреният орган не трябва да се ангажира пряко с проектирането, производството, доставката или ползването на транспортируемото оборудване под налягане, включително проверяваните допълнителни средства, или подобни конкурентни артикули.

3. Отговорностите на проверяващите служители трябва да са ясно отделени от тези на служителите, наети за другите функции, което трябва да се установи чрез определяне предназначението на организацията и чрез методите на отчитане на органа за проверки в рамките на организацията майка.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЧАСТ I

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Модул A (вътрешен производствен контрол)

1.

В този модул се описват процедурите, чрез които производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, който изпълнява задълженията, постановени в точка 2, гарантира и декларира, че транспортируемото оборудване под налягане отговаря на изискванията на директивата, която се прилага за него. Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да постави обозначението „П“ върху цялото транспортируемо оборудване под налягане и да състави писмена декларация за съответствие.

2.

Производителят трябва да изготви техническата документация, описана в точка 3, като или производителят, или негов упълномощен представител, установен в Общността, я съхранява на разположение на съответните национални органи за целите на проверките за срок от 10 години от произвеждането на последното транспортируемо оборудване под налягане. Когато нито производителят, нито негов упълномощен представител са установени в Общността, задължението за съхраняване на техническата документация на разположение на органите е отговорност на лицето, което въвежда на пазара на Общността транспортируемото оборудване под налягане.

3.

Техническата документация трябва да дава възможност за извършване на оценка на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане спрямо изискванията на директивата, която се прилага за него. Тя трябва, доколкото това има отношение към такава оценка, да обхваща проекта, производството и експлоатацията на транспортируемото оборудване под налягане и да съдържа:

 общо описание на транспортируемото оборудване под налягане,

 концептуален проект и производствени чертежи и диаграми на компоненти, елементи с вторичен монтаж, електрически вериги и др.,

 описания и пояснения, необходими за разбиране на споменатите чертежи и диаграми и на експлоатацията на транспортируемото оборудване под налягане,

 описание на решенията, приети, за да се отговори на изискванията на директивата,

 резултати от изчисленията по проекта, извършени проверки и др.,

 доклади от изпитвания.

4.

Производителят или негов упълномощен представител, регистриран в Общността, трябва да съхранява екземпляр от декларацията за съответствие към техническата документация.

5.

Производителят трябва да вземе всички необходими мерки, за да гарантира че производственият процес налага съответствие на транспортируемото оборудване под налягане с техническата документация, посочена в точка 2, и с изискванията на директивата, която се прилага за него.

Модул A1 (вътрешни производствени проверки с мониторинг на крайната оценка)

Освен изискванията по модул А, се прилага следното:

Производителят трябва да извърши крайна оценка, която да се наблюдава посредством неочаквани посещения от страна на уведомен орган, избран от производителя.

По време на такива посещения уведоменият орган трябва:

 да гарантира, че производителят действително извършва крайната оценка,

 да вземе проби от транспортируемото оборудване под налягане в производствените или складови помещения, за да направи проверки. Уведоменият орган оценява броя на артикулите на оборудването, от което се вземат проби, и дали е необходимо да извърши или да възложи извършването на цялостна или частична крайна оценка на пробите от оборудването.

В случай, че един или повече от артикулите от транспортируемото оборудване под налягане покажат несъответствие, уведоменият орган трябва да вземе съответни мерки.

На отговорност на уведомения орган производителят трябва да постави идентификационния номер на този орган върху всеки един от артикулите на транспортируемото оборудване под налягане.

Модул Б (ЕО изследване на типа)

1.

В този модул се описва частта от процедурата, чрез която уведомен орган установява и удостоверява, че представителен образец от въпросната продукция изпълнява разпоредбите на директивата, която се прилага за него.

2.

Молбата за ЕО изследване на типа трябва да се подаде от производителя или от негов упълномощен представител, установен в Общността, пред само един уведомен орган, избран от него.

Молбата трябва да съдържа:

 името и адреса на производителя и, също така, ако молбата е подадена от упълномощения представител, установен в Общността, неговото наименование и адрес,

 писмена декларация, че същата декларация не е подавана пред друг уведомен орган,

 техническата документация, описана в точка 3.

Подателят на молбата трябва да остави на разположение на уведомения орган представителен образец от въпросната продукция, наричан по-нататък „тип“. Уведоменият орган може да поиска допълнителни образци, ако това се налага от програмата за подлагане на изпитвания.

Типът може да се отнася до няколко версии на транспортируемото оборудване под налягане, при условие че разликите между версиите не влияят върху степента на безопасност.

3.

Техническата документация трябва да способства за извършване на оценка на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане спрямо изискванията на директивата, която се прилага за него. Тя трябва, доколкото това има отношение към такава оценка, да обхваща проекта, производството и експлоатацията на транспортируемото оборудване под налягане и да съдържа:

 общо описание на типа транспортируемо оборудване под налягане,

 концептуален проект и производствени чертежи и диаграми на компоненти, елементи с вторичен монтаж, електрически вериги и др.,

 описания и пояснения, необходими за разбиране на споменатите чертежи и диаграми и на експлоатацията на транспортируемото оборудване под налягане,

 описание на решенията, приети, за да се отговори на основните изисквания на директивата,

 резултати от изчисленията по проекта, извършени проверки и др.,

 доклади от изпитвания,

 информация относно предвидените при производството изпитвания,

 информация относно квалификации или одобрения.

4.

Уведоменият орган трябва:

4.1.

да прегледа техническата документация, да потвърди, че типът е произведен в съответствие с нея, и да определи компонентите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на директивата.

По-конкретно, уведоменият орган трябва:

 да прегледа техническата документация по отношение на процедурите за проектиране и производство,

 да оцени използваните материали, когато те не са в съответствие с приложимите разпоредби на директивата, и да провери сертификата, издаден от производителя на материалите,

 да одобри процедурите за трайното съединяване на частите на оборудването под налягане или да се увери, че са били одобрени преди това,

 да потвърди, че персоналът, който извършва трайното съединяване на части на оборудване под налягане и провежда неразрушаващите изпитвания, е квалифициран или одобрен;

4.2.

да извърши или да възложи извършването на подходящи проверки и необходими изпитвания, за да установи дали решенията, приети от производителя, изпълняват изискванията на директивата;

4.3.

да извърши или да възложи извършването на подходящи проверки и необходими изпитвания, за да установи дали са приложени съответните разпоредби на директивата;

4.4.

да договори с подателя на молбата мястото, където трябва да се извършат проверките и необходимите изпитвания.

5.

Когато прототипът отговаря на разпоредбите на приложимата за него директива, уведоменият орган трябва да издаде на подателя на молбата сертификат за ЕО изпитване на типа. Сертификатът, който трябва да има срок на валидност 10 години и да се подновява, трябва да съдържа наименование и адрес на производителя, заключения от проверката и необходимите данни за определяне на типовото одобрение.

Към сертификата се прилага списък на съответните части от техническата документация, като уведоменият орган съхранява екземпляр от сертификата.

В случай, че уведоменият орган откаже да издаде на производителя или на негов упълномощен представител, установен в Общността, сертификат за ЕО изпитване на типа, този орган трябва да представи подробни основания за такъв отказ. Трябва да се предвиди процедура за обжалване.

6.

Подателят на молбата трябва да информира уведомения орган, който съхранява техническата документация, свързана с сертификата за ЕО изпитване на типа, за всички изменения в одобреното транспортируемо оборудване под налягане; те подлежат на допълнително одобрение в случаите, когато биха могли да повлияят неблагоприятно върху съответствието с изискванията на директивата или с предписаните условия за използване на оборудването. Това допълнително одобрение трябва да се даде под формата на добавка към първоначалния сертификат за ЕО изпитване на типа.

7.

Всеки уведомен орган трябва да доведе до знанието на държавите-членки съответната информация относно сертификатите за ЕО изпитване на типа, които той е оттеглил, и, при поискване, относно онези, които е издал.

Всеки уведомен орган също така трябва да доведе до знанието на другите уведомени органи съответната информация относно сертификатите за ЕО изпитване на типа, които той е оттеглил или отказал да издаде.

8.

Другите уведомени органи могат да получат екземпляр от сертификатите за ЕО изпитване на типа и/или на добавките към тях. Приложенията към сертификатите трябва да се държат на разположение на другите уведомени органи.

9.

Производителят, или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да съхранява заедно с техническата документация и екземпляри от сертификатите за ЕО изпитване на типа и добавките към тях за срок от 10 години след произвеждането на последното транспортируемо оборудване под налягане.

Когато нито производителят, нито негов упълномощен представител са установени в Общността, задължението за съхраняване на техническата документация на разположение на органите е отговорност на лицето, което въвежда на пазара на Общността продукта.

Модул Б1 (ЕО изпитване на проект)

1.

В този модул е описана частта от процедурата, чрез която уведомен орган установява и удостоверява, че проектът на екземпляр от транспортируемо оборудване под налягане изпълнява разпоредбите на директивата, която се прилага за него.

2.

Молбата за ЕО изпитване на проект трябва да се подаде от производителя или от негов упълномощен представител, установен в Общността, пред само един уведомен орган.

Молбата трябва да съдържа:

 името и адреса на производителя и, също така, ако молбата е подадена от упълномощения представител, установен в Общността, неговото име и адрес,

 писмена декларация, че същата молба не е подавана пред друг уведомен орган,

 техническата документация, описана в точка 3.

Молбата може да се отнася до няколко версии на транспортируемото оборудване под налягане, при условие че разликите между версиите не влияят върху степента на безопасност.

3.

Техническата документация трябва да способства за извършване на оценка на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с изискванията на директивата, която се прилага за него. Тя трябва, доколкото това има отношение към такава оценка, да обхваща проекта, производството и експлоатацията на транспортируемото оборудване под налягане и да съдържа:

 общо описание на въпросното оборудване,

 концептуален проект и производствени чертежи и диаграми на компоненти, елементи с вторичен монтаж, електрически вериги и др.,

 описания и пояснения, необходими за разбиране на споменатите чертежи и диаграми и на експлоатацията на транспортируемото оборудване под налягане,

 описание на решенията, взети във връзка с удовлетворяване на изискванията на директивата,

 необходимите подкрепящи доказателства за адекватност на проектното решение; тези подкрепящи доказателства трябва да включват резултатите от изпитванията, проведени в подходяща лаборатория на производителя или от негово име,

 резултати от изчисленията по проекта, извършени проверки и др.,

 информация относно квалификации или одобрения.

4.

Уведоменият орган трябва:

4.1.

да прегледа техническата документация и да определи компонентите, които са проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на директивата.

По-конкретно, уведоменият орган трябва:

 да оцени използваните материали, когато те не са в съответствие с приложимите разпоредби на директивата,

 да одобри процедурите за трайното съединяване на частите на херметичното оборудване или да се увери, че са били одобрени преди това,

 да потвърди, че персоналът, който извършва трайното съединяване на части на оборудване под налягане и провежда неразрушаващите изпитвания, е квалифициран или одобрен;

4.2.

да извърши необходимите проверки, за да установи дали решенията, приети от производителя, отговарят на изискванията на директивата;

4.3.

да извърши необходимите проверки, за да установи дали действително са приложени съответните разпоредби на директивата.

5.

Когато проектът е в съответствие с разпоредбите на приложимата за него директива, уведоменият орган трябва да издаде на заявителя сертификат за ЕО изпитване на проект. Сертификатът трябва да съдържа името и адреса на подателя на молбата, заключения от проверката, условия за неговата валидност и необходимите данни за определяне на одобрения проект.

Към сертификата се прилага списък на съответните части от техническата документация, като уведоменият орган съхранява екземпляр от сертификата.

В случай, че уведоменият орган откаже да издаде на производителя или на негов упълномощен представител, установен в Общността, сертификат за ЕО изпитване на проект, този орган трябва да представи подробни основания за такъв отказ. Трябва да се предвиди процедура на обжалване.

6.

Подателят на молбата трябва да информира уведомения орган, който съхранява техническата документация, свързана със сертификата за ЕО изпитване на проект, за всички изменения в одобрения проект; те подлежат на допълнително одобрение в случаите, когато биха могли да повлияят върху съответствието с изискванията на директивата или предписаните условия за използване на оборудването. Това допълнително одобрение трябва да се даде под формата на добавка към първоначалния сертификат за ЕО изпитване на проект.

7.

Всеки уведомен орган трябва да доведе до знанието на държавите-членки съответната информация относно сертификатите за ЕО изпитване на проект, които той е оттеглил, и, при поискване, относно онези, които е издал.

Всеки уведомен орган също така трябва да съобщи на другите уведомени органи съответната информация относно сертификатите за ЕО изпитване на проект, които той е оттеглил или отказал да издаде.

8.

Другите уведомени органи могат, при поискване, да получат съответната информация относно:

 издадените сертификати за ЕО изпитване на проект и добавки към тях,

 оттеглените сертификати за ЕО изпитване на проект и добавки към тях.

9.

Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да съхранява заедно с техническата документация, посочена в точка 3, екземпляри от сертификатите за ЕО изпитване на проект и добавките към тях за срок от 10 години след произвеждането на последното транспортируемо оборудване под налягане.

Когато нито производителят, нито негов упълномощен представител са установени в Общността, задължението за съхраняване на техническата документация на разположение на органите е отговорност на лицето, което пуска продукта на пазара на Общността.

Модул В1 (съответствие с типа)

1.

В този модул се описва частта от процедурата, чрез която производителят или упълномощен негов представител, установен в Общността, гарантира и декларира, че транспортируемото оборудване под налягане съответства на прототипа, описан в сертификата за ЕО изпитване на типа и отговаря на изискванията на приложимата за него директива. Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да постави обозначението „П“ върху цялото транспортируемо оборудване под налягане и да състави писмена декларация за съответствие.

2.

Производителят трябва да вземе всички необходими мерки, за да гарантира, че производственият процес налага съответствие на произвежданото транспортируемо оборудване под налягане с прототипа, описан в сертификата за ЕО изпитване на проект и с изискванията на приложимата за него директива.

3.

Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да съхранява екземпляр от декларацията за съответствие за срок от 10 години след произвеждането на последното транспортируемо оборудване под налягане.

Когато нито производителят, нито негов упълномощен представител са установени в Общността, задължението за съхраняване на техническата документация на разположение на органите е отговорност на лицето, което въвежда на пазара на Общността транспортируемото оборудване под налягане.

4.

Крайната оценка подлежи на наблюдение под формата на внезапни посещения от страна на уведомен орган, избран от производителя.

По време на такива посещения уведоменият орган трябва:

 да гарантира, че производителят действително извършва крайната оценка,

 да вземе проби от транспортируемото оборудване под налягане в производствените или складови помещения, за да направи проверки. Уведоменият орган оценява броя на артикулите на оборудването, от което трябва да вземе проби и дали е необходимо да извърши, или да възложи извършването на цялостна или частична крайна оценка на пробите от оборудването.

В случай, че един или повече от артикулите от транспортируемото оборудване под налягане покажат несъответствие, уведоменият орган трябва да вземе подходящи мерки.

На отговорност на уведомения орган производителят трябва да постави идентификационния номер на този орган върху всеки един от екземплярите на транспортируемото оборудване под налягане.

Модул Г (осигуряване на качеството в производството)

1.

В този модул се описва процедурата, чрез която производителят, който изпълнява задълженията по точка 2, гарантира и декларира, че транспортируемото оборудване под налягане съответства на прототипа, описан в ►M2  сертификат на ЕО за изпитване на типа или сертификат на ЕО за изпитване на проекта ◄ и удовлетворява изискванията на приложимата за него директива. Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да постави обозначението „П“ върху цялото транспортируемо оборудване под налягане и да състави писмена декларация за съответствие. Обозначението „П“ трябва да е придружено от идентификационния номер на уведомения орган, отговорен за надзора в Общността, както е уточнено в точка 4.

2.

Производителят трябва да работи по одобрена система за качество на продукцията, за крайна проверка и изпитване, както е уточнено в точка 3, и да подлежи на надзор, както е уточнено в точка 4.

3.

Система за качество

3.1.

Производителят трябва да подаде молба за оценка на неговата система за качество пред избран от него уведомен орган.

Молбата трябва да съдържа:

 цялата актуална информация за въпросното транспортируемо оборудване под налягане,

 документацията, свързана със системата за качество,

 техническата документация за одобрения тип и екземпляр от ►M2  сертификат на ЕО за изпитване на типа или сертификат на ЕО за изпитване на проекта ◄ .

3.2.

Системата за качество трябва да гарантира съответствие на транспортируемото оборудване под налягане с прототипа, описан в ►M2  сертификат на ЕО за изпитване на типа или сертификат на ЕО за изпитване на проекта ◄ и с изискванията на приложимата за него директива.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя, трябва да се документират в системен ред под формата на писмени стратегии, процедури и указания. Документацията за системата за качество трябва да позволява логично тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и архивите за качеството.

По-конкретно, тя трябва да съдържа достатъчно подробно описание на:

 целите, свързани с качеството и структурата на организацията, отговорности и правомощия на ръководството по отношение на качеството на транспортируемото оборудване под налягане,

 техники на производство, на контрол на качеството и на осигуряване на качеството, процеси и системни мерки, които ще се използват, по-специално използваните процедури,

 проверките и изпитванията, които ще се провеждат преди, по време и след производството, и честотата, с която ще се извършват,

 архивни документи за качеството, като например доклади от проверки и данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията или одобренията за съответния персонал,

 средства за наблюдаване на постигането на желаното качество и на ефективното действие на системата за качество.

3.3.

Уведоменият орган трябва да оцени системата за качество, за да установи дали тя отговаря на изискванията, предвидени в точка 3.2.

Екипът, който извършва одита, трябва да включва най-малко един член с опит в оценяването на въпросното транспортируемо оборудване под налягане. Процедурата на оценка трябва да включва посещение с цел проверка в помещенията на производителя.

Производителят трябва да получи уведомление относно решението. Уведомлението трябва да съдържа заключения от проверката и обосновано решение от оценката. Трябва да се предвиди процедура на обжалване.

3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, възникващи във връзка със системата за качество така, както е одобрена, и да гарантира, че тя продължава да е в удовлетворително състояние и работи ефективно.

Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяко намерение за корекции в системата за качество.

Уведоменият орган трябва да оцени предложените промени и да реши дали коригираната система за качество ще продължи да отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2., или е необходимо да се подложи на повторна оценка.

Той трябва да уведоми производителя за своето решение. Уведомлението трябва да съдържа заключения от проверката и обосновано решение от оценката.

4.

Надзор под отговорност на уведомения орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира фактът, че производителят изпълнява надлежно задълженията, възникващи във връзка с одобрената система за качество.

4.2.

За целите на проверката производителят трябва да предостави на уведомения орган достъп до обектите на производствена дейност, на проверки, изпитвания и съхранение и да му връчи цялата необходима информация, по-специално:

 документация за системата за качество,

 архивни документи за качеството, като например доклади от проверки и данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията или одобренията за съответния персонал и т.н.

4.3.

Уведоменият орган трябва да извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата за качество, и да предоставя на производителя доклад от одита. Честотата на периодичните одити трябва да е такава, че на всеки три години да се провежда пълна процедура по преоценяване.

4.4.

Освен това, уведоменият орган може да извършва неочаквани посещения при производителя. Нуждата от такива допълнителни посещения и тяхната честота се определя въз основа на прилаганата от уведомения орган система за контрол чрез посещения. По-специално, при системата за контрол чрез посещения трябва да се вземат предвид следните фактори:

 категория на оборудването,

 резултати от предишни посещения с цел надзор,

 нужда от проследяване на изправителни мерки,

 когато е приложимо, специални условия, свързани с одобрението на системата,

 значими промени в организацията на производството, в политиката или техниките.

По време на такива посещения уведоменият орган, ако е необходимо, провежда изпитвания или възлага тяхното провеждане, за да потвърди, че системата за качество функционира правилно. Уведоменият орган трябва да предостави на производителя доклад от посещението и доклад за изпитването, ако е проведено изпитване.

5.

Производителят трябва, за период от 10 години след произвеждането на последното транспортируемо оборудване под налягане, да съхранява на разположение на националните органи следното:

 документацията, посочена в точка 3.1., второ тире,

 корекциите, посочени в 3.4., параграф втори,

 решенията и докладите от уведомения орган, които са посочени в точка 3.3. последен параграф, в точка 3.4., последен параграф, и в точки 4.3. и 4.4.

6.

Всеки уведомен орган трябва да съобщи на държавите-членки съответната информация относно одобренията на система за качество, които той е оттеглил, и, при поискване, относно онези, които е издал.

Всеки уведомен орган трябва също така да съобщи на другите уведомени органи съответната информация относно одобренията на система за качество, които той е оттеглил или отказал да издаде.

Модул Г1 (осигуряване на качеството на продукцията)

1.

В този модул се описва процедурата, чрез която производителят, който изпълнява задълженията по точка 3, гарантира и декларира, че въпросните екземпляри от транспортируемото оборудване под налягане удовлетворяват изискванията на приложимата за тях директива. Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да постави обозначението „П“ върху цялото транспортируемо оборудване под налягане и да състави писмена декларация за съответствие. Обозначението „П“ трябва да е придружено от идентификационния номер на уведомения орган, отговорен за надзора в Общността, както това е уточнено в точка 5.

2.

Производителят трябва да изготви техническата документация, описана по-долу.

Техническата документация трябва да способства за извършване на оценка на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане спрямо изискванията на приложимата за него директивата. Тя трябва, доколкото това има отношение към такава оценка, да обхваща проекта, производството и експлоатацията на транспортируемото оборудване под налягане и да съдържа:

 общо описание на въпросното оборудване,

 концептуален проект и производствени чертежи и диаграми на компоненти, елементи с вторичен монтаж, електрически вериги и т.н.,

 описания и пояснения, необходими за разбиране на споменатите чертежи и диаграми и на експлоатацията на транспортируемото оборудване под налягане,

 описание на решенията, приети във връзка с удовлетворяване на изискванията на директивата,

 резултати от изчисленията по проекта, извършени проверки и др.,

 доклади от изпитванията.

3.

Производителят трябва да работи с одобрена система за качество на продукцията, за крайна проверка и тестване, както е уточнено в точка 4, и да подлежи на надзор, както е уточнено в точка 5.

4.

Система за качество

4.1.

Производителят трябва да подаде молба за оценка на неговата система за качество пред избран от него уведомен орган.

Молбата трябва да съдържа:

 цялата актуална информация за въпросното транспортируемо оборудване под налягане,

 документацията, свързана със системата за качество.

4.2.

Системата за качество трябва да гарантира съответствие на транспортируемото оборудване под налягане с изискванията на приложимата за него директива.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя, трябва да се документират в системен ред под формата на писмени стратегии, процедури и указания. Документацията за системата за качество трябва да позволява логично тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и архивите за качеството.

По-конкретно, тя трябва да съдържа достатъчно описание на:

 целите, свързани с качеството и структурата на организацията, отговорности и правомощия на ръководството по отношение на качеството на транспортируемото оборудване под налягане,

 техники на производство, на контрол на качеството и на осигуряване на качеството, процеси и системни мерки, които ще се използват,

 проверките и изпитванията, които ще се провеждат преди, по време и след производството и честотата, с която ще се извършват,

 архивни документи за качеството, като например доклади от проверки и данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията и одобренията за съответния персонал,

 средствата за наблюдаване на постигането на желаното качество и на ефективното действие на системата за качество.

4.3.

Уведоменият орган трябва да оцени системата за качество, за да установи дали тя удовлетворява изискванията, посочени в точка 4.2.

Екипът, който извършва одита, трябва да включва най-малко един член с опит в оценяването на въпросното транспортируемо оборудване под налягане. Процедурата на оценка трябва да включва посещение с цел проверка в помещенията на производителя.

Производителят трябва да получи уведомление относно решението. Уведомлението трябва да съдържа заключения от проверката и обосновано решение за оценката. Трябва да се предвиди процедура на обжалване.

4.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, възникващи във връзка със системата за качество, така както е одобрена, и да гарантира, че тя продължава да е в удовлетворително състояние и работи ефективно.

Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяко намерение за корекции в системата за качество.

Уведоменият орган трябва да оцени предложените промени и да реши дали коригираната система за качество ще продължи да удовлетворява изискванията, посочени в точка 4.2., или е необходимо да се подложи на повторна оценка.

Той трябва да уведоми производителя за своето решение. Уведомлението трябва да съдържа заключения от проверката и обосновано решение за оценката.

5.

Надзор под отговорност на уведомения орган

5.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява надлежно задълженията, възникващи във връзка с одобрената система за качество.

5.2.

За целите на проверката производителят трябва да предостави на уведомения орган достъп до обектите на производствена дейност, за проверки, изпитвания и съхранение и да му връчи цялата необходима информация, по-специално:

 документация за системата за качество,

 архивни документи за качеството, като например доклади от проверки и данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията и одобренията за съответния персонал и т.н.

5.3.

Уведоменият орган трябва да извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата за качество и да предостави на производителя доклад от одита. Честотата на периодичните одити трябва да е такава, че на всеки три години да се провежда пълна процедура по преоценяване.

5.4.

Освен това, уведоменият орган може да извършва внезапни посещения при производителя. Нуждата от такива допълнителни посещения и тяхната честота се определя въз основа на прилаганата от уведомения орган система за контрол чрез посещения. По-специално, при системата за контрол чрез посещения трябва да се вземат предвид следните фактори:

 категория на оборудването,

 резултати от предишни посещения с цел надзор,

 нужда от проследяване на изправителни мерки,

 когато е приложимо, специални условия, свързани с одобрението на системата,

 значими промени в организацията на производството, в политиката или техниките.

По време на такива посещения уведоменият орган, ако е необходимо, провежда изпитвания или възлага тяхното провеждане, за да потвърди, че системата за качество функционира правилно. Уведоменият орган трябва да предостави на производителя доклад от посещението и доклад за изпитването, ако е проведено изпитване.

6.

Производителят трябва, за период от 10 години след произвеждането на последното транспортируемо оборудване под налягане, да съхранява на разположение на националните власти следното:

 документацията, посочена в точка 2.,

 документацията, посочена в точка 4.1., второ тире,

 корекциите, посочени в точка 4.4., втори параграф,

 решенията и докладите от уведомения орган, които са посочени в точка 4.3., последен параграф, в точка 4.4., последен параграф, и в точки 5.3. и 5.4.

7.

Всеки уведомен орган трябва да съобщи на държавите- членки съответната информация относно одобренията на система за качество, които той е оттеглил, и, при поискване, относно онези, които е издал.

Всеки уведомен орган трябва също така да сведе до знанието на другите уведомени органи съответната информация относно одобренията на система за качество, които той е оттеглил или отказал да издаде.

Модул Д (осигуряване на качество на продукта)

1.

В този модул се описва процедурата, чрез която производителят, който изпълнява задълженията по точка 2, гарантира и декларира, че артикулът от транспортируемото оборудване под налягане съответства на типа, описан в сертификата за ЕО изпитване на типа и удовлетворява изискванията на приложимата за него директива. Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да постави обозначението „П“ върху всеки продукт и да състави писмена декларация за съответствие. Обозначението „П“ трябва да е придружено от идентификационния номер на уведомения орган, отговорен за надзора в Общността, както това е уточнено в точка 4.

2.

Производителят трябва да работи с одобрена система за качество на продукцията, за крайна проверка и изпитване, както е уточнено в точка 3, и да подлежи на надзор, както е уточнено в точка 4.

3.

Система за качество

3.1.

Производителят трябва да подаде молба за оценка на неговата система за качество пред избран от него уведомен орган.

Молбата трябва да съдържа:

 цялата актуална информация за въпросното транспортируемо оборудване под налягане,

 документацията, свързана със системата за качество,

 техническата документация за одобрения прототип и екземпляр от сертификата за ЕО изпитване на типа.

3.2.

При тази система на качество трябва да се провери всеки артикул от транспортируемото оборудване под налягане и да се проведат подходящи изпитвания, за да се гарантира съответствие на оборудването с изискванията на приложимата за него директива. Всички елементи, изисквания и разпоредби, възприети от производителя, трябва да се документират в системен ред под формата на писмени стратегии, процедури и указания. Документацията за системата за качество трябва да позволява логично тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и архивите за качеството.

По-конкретно, тя трябва да съдържа достатъчно изчерпателно описание на:

 целите, свързани с качеството и структурата на организацията, отговорности и правомощия на ръководството по отношение на качеството на транспортируемото оборудване под налягане,

 проверките и изпитванията, които ще се провеждат след производството,

 средствата за наблюдаване на ефективното действие на системата за качество,

 архивните документи за качеството, като например доклади от проверки и данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията или одобренията за съответния персонал.

3.3.

Уведоменият орган трябва да оцени системата за качество, за да установи дали тя удовлетворява изискванията, предвидени в точка 3.2.

Екипът, който извършва одита, трябва да включва най-малко един член с опит в оценяването на въпросното транспортируемо оборудване под налягане. Процедурата на оценка трябва да включва посещение с цел проверка в помещенията на производителя.

Производителят трябва да получи уведомление относно решението. Уведомлението трябва да съдържа заключения от проверката и обосновано решение от оценката. Трябва да се предвиди процедура на обжалване.

3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, възникващи във връзка със системата за качество, така както е одобрена, и да гарантира, че тя продължава да е в удовлетворително състояние и работи ефективно.

Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяко намерение за корекции в системата за качество.

Уведоменият орган трябва да оцени предложените промени и да реши дали изменената система за качество продължава да удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2., или е необходимо да се подложи на повторна оценка.

Той трябва да уведоми производителя за своето решение. Уведомлението трябва да съдържа заключения от проверката и обосновано решение за оценката.

4.

Надзор под отговорност на уведомения орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира фактът, че производителят изпълнява надлежно задълженията, възникващи във връзка с одобрената система за качество.

4.2.

За целите на проверката производителят трябва да предостави на уведомения орган достъп до обектите на производствена дейност за проверки, изпитвания и съхранение, и да му връчи цялата необходима информация, по-специално:

 документация за системата за качество,

 техническа документация,

 архивни документи за качеството, като например доклади от проверки и данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията на съответния персонал и т.н.

4.3.

Уведоменият орган трябва да извършва периодични одити, за да се увери че производителят поддържа и прилага системата за качество, и да предостави на производителя доклад от одита. Честотата на периодичните одити трябва да е такава, че на всеки три години да се провежда пълна процедура по преоценяване.

4.4.

Освен това, уведоменият орган може да извършва внезапни посещения при производителя. Нуждата от такива допълнителни посещения и тяхната честота се определя въз основа на прилаганата от уведомения орган система за контрол чрез посещения. По-специално, при системата за контрол чрез посещения трябва да се вземат предвид следните фактори:

 категорията на оборудването,

 резултати от предишни посещения с цел надзор,

 нужда от проследяване на изправителни мерки,

 когато е приложимо, специални условия, свързани с одобрението на системата,

 значими промени в организацията на производството, в политиката или техниките.

По време на такива посещения уведоменият орган, ако е необходимо, провежда изпитвания или възлага тяхното провеждане, за да потвърди, че системата за качество функционира правилно. Уведоменият орган трябва да предостави на производителя доклад от посещението и доклад за изпитването, ако е проведено такова.

5.

Производителят трябва, за период от 10 години след произвеждането на последното транспортируемо оборудване под налягане, да съхранява на разположение на националните органи следното:

 документацията, посочена в точка 3.1., второ тире,

 корекциите, посочени в точка 3.4., втори параграф,

 решенията и докладите от уведомения орган, които са посочени в точка 3.3., последен параграф, в точка 3.4., последен параграф, и в точки 4.3. и 4.4.

6.

Всеки уведомен орган трябва да съобщи на държавите-членки съответната информация относно одобренията на система за качество, които той е оттеглил, и, при поискване, относно онези, които е издал.

Всеки уведомен орган трябва също така да съобщи на другите уведомени органи съответната информация относно одобренията на система за качество, които той е оттеглил или отказал да издаде.

Модул Д1 (осигуряване качеството на производството)

1.

В този модул се описва процедурата, чрез която производителят, който изпълнява задълженията по точка 3, гарантира и декларира, че транспортируемото оборудване под налягане удовлетворява изискванията на приложимата за него директива. Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да постави обозначението „П“ върху всеки артикул от транспортируемото оборудване под налягане и да състави писмена декларация за съответствие. Обозначението „П“ трябва да е придружено от идентификационния номер на уведомения орган, отговорен за надзора, както това е уточнено в точка 5.

2.

Производителят трябва да изготви техническата документация, описана по-долу.

Техническата документация трябва да способства за извършване на оценка на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с изискванията на приложимата за него директива. Тя трябва, доколкото това има отношение към такава оценка, да обхваща проекта, производството и експлоатацията на транспортируемото оборудване под налягане и да съдържа:

 общо описание на въпросното оборудване,

 концептуален проект и производствени чертежи и диаграми на компоненти, елементи с вторичен монтаж, електрически вериги и т.н.,

 описания и пояснения, необходими за разбиране на споменатите чертежи и диаграми и на експлоатацията на транспортируемото оборудване под налягане,

 описание на решенията, взети във връзка с удовлетворяване на изискванията на директивата,

 резултати от изчисленията по проекта, извършени проверки и др.,

 доклади от изпитванията.

3.

Производителят трябва да работи с одобрена система за качество за крайна проверка и тестване на транспортируемото оборудване под налягане, както е уточнено в точка 4, и да подлежи на надзор, както е уточнено в точка 5.

4.

Система за качество

4.1.

Производителят трябва да подаде молба за оценка на неговата система за качество пред избран от него уведомен орган.

Молбата трябва да съдържа:

 цялата актуална информация за въпросното транспортируемо оборудване под налягане,

 документацията, свързана със системата за качество.

4.2.

При тази система всеки артикул от транспортируемото оборудване под налягане трябва да бъде подложен на преглед и да се проведат подходящи изпитвания, за да се гарантира неговото съответствие с изискванията на приложимата за него директива. Всички елементи, изисквания и разпоредби, възприети от производителя, трябва да се документират в системен ред под формата на писмени стратегии, процедури и указания. Документацията за системата за качество трябва да позволява логично тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и архивите за качеството.

По-специално, тя трябва да съдържа достатъчно изчерпателно описание на:

 цели, свързани с качеството и структура на организацията, отговорности и правомощия на ръководството по отношение на качеството на транспортируемото оборудване под налягане,

 процедурите, които се използват при свързване на частите,

 проверките и изпитванията, които трябва да се провеждат след производството,

 средствата за наблюдаване на ефективното действие на системата за качество,

 архивни документи за качеството, като например доклади от проверки и данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията или одобренията за съответния персонал.

4.3.

Уведоменият орган трябва да оцени системата за качество, за да установи дали тя удовлетворява изискванията, посочени в точка 4.2.

Екипът, който извършва одита, трябва да включва най-малко един член с опит в оценяването на въпросното транспортируемо оборудване под налягане. Процедурата на оценка трябва да включва посещение с цел проверка в помещенията на производителя.

Производителят трябва да получи уведомление относно решението. Уведомлението трябва да съдържа заключения от проверката и обосновано решение от оценката. Трябва да се предвиди процедура на обжалване.

4.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, възникващи във връзка със системата за качество, така както е одобрена, и да гарантира, че тя продължава да е в удовлетворително състояние и работи ефективно.

Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяко намерение за корекции в системата за качество.

Уведоменият орган трябва да оцени предложените промени и да реши дали коригираната система за качество ще продължи да удовлетворява изискванията, посочени в точка 4.2., или е необходимо да се подложи на повторна оценка.

Той трябва да уведоми производителя за своето решение. Уведомлението трябва да съдържа заключения от проверката и обосновано решение за оценката.

5.

Надзор под отговорност на уведомения орган

5.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява надлежно задълженията, възникващи във връзка с одобрената система за качество.

5.2.

За целите на проверката производителят трябва да предостави на уведомения орган достъп до обектите на производствена дейност за проверки, изпитвания и съхранение, и да му връчи цялата необходима информация, по-специално:

 документация за системата за качество,

 техническа документация,

 архивни документи за качеството, като например доклади от проверки и данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията или одобренията за съответния персонал и т.н.

5.3.

Уведоменият орган трябва да извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата за качество, и да предоставя на производителя доклад от одита. Честотата на периодичните одити трябва да е такава, че на всеки три години да се провежда пълна процедура по преоценяване.

5.4.

Освен това, уведоменият орган може да извършва неочаквани посещения при производителя. Нуждата от такива допълнителни посещения и тяхната честота се определя въз основа на прилаганата от уведомения орган система за контрол чрез посещения. По-специално, при системата за контрол чрез посещения трябва да се вземат предвид следните фактори:

 категорията на оборудването,

 резултатите от предишни посещения с цел надзор,

 нуждата от проследяване на изправителни мерки,

 когато е приложимо, специалните условия, свързани с одобрението на системата,

 значимите промени в организацията на производството, в политиката и техниките.

По време на такива посещения уведоменият орган, ако е необходимо, провежда изпитвания или възлага тяхното провеждане, за да потвърди, че системата за качество функционира правилно. Уведоменият орган трябва да предостави на производителя доклад от посещението и доклад за изпитването, ако е проведено изпитване.

6.

Производителят трябва, за период от 10 години след произвеждането на транспортируемото оборудване под налягане, да съхранява на разположение на националните власти следното:

 документацията, посочена в раздел 2.,

 документацията, посочена в точка 4.1., трето тире,

 корекциите, посочени в точка 4.4., втори параграф,

 решенията и докладите от уведомения орган, които са посочени в точка 4.3., последен параграф, в точка 4.4., последен параграф, и в точки 5.3. и 5.4.

7.

Всеки уведомен орган трябва да съобщи на държавите-членки съответната информация относно одобренията на система за качество, които той е оттеглил, и, при поискване, относно онези, които е издал.

Всеки уведомен орган трябва също така да съобщи на другите уведомени органи съответната информация относно одобренията на система за качество, които той е оттеглил или отказал да издаде.

Модул Е (проверка на продукта)

1.

В този модул се описва процедурата, чрез която производителят или упълномощен негов представител, установен в Общността, гарантира и декларира, че транспортируемото оборудване под налягане, за което се прилагат разпоредбите на точка 3, съответства на описания тип:

 в сертификата за ЕО изпитване на типа,

 в сертификата за ЕО изпитване на проект,

и удовлетворява изискванията на приложимата за него директива.

2.

Производителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че в производствения процес се съблюдава изискването за съответствие на транспортируемото оборудване под налягане с описания тип:

 в сертификата за ЕО изпитване на типа,

 в сертификата за ЕО изпитване на проект,

и с изискванията на приложимата за него директива.

Производителят, или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да постави обозначението „П“ върху цялото транспортируемо оборудване под налягане и да състави писмена декларация за съответствие.

3.

Уведоменият орган трябва да извърши съответните проверки и изпитвания, за да провери съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с приложимите разпоредби на директивата, като провери и подложи на изпитвания всеки продукт в съответствие с точка 4.

Производителят или негов упълномощен представител, регистриран в Общността, трябва, за период от 10 години след произвеждането на последното транспортируемо оборудване под налягане, да съхранява екземпляр от декларацията за съответствие.

4.

Проверка чрез подлагане на изпитвания на всеки артикул от транспортируемото оборудване под налягане

4.1.

Всеки екземпляр от транспортируемото оборудване под налягане трябва да се прегледа отделно и да премине през съответните проверки и изпитвания, за да се потвърди, че то съответства на типа и на изискванията на приложимата за него директива.

По-конкретно, уведоменият орган трябва:

 да потвърди, че персоналът, който е зает с трайното свързване на елементи и с неразрушаващите изпитвания, разполага с необходимата квалификация или одобрение,

 да провери сертификата, издаден от производителя на материалите,

 да извърши окончателната проверка и проба или да възложи тяхното извършване и, когато е необходимо, да провери средствата за безопасност.

4.2.

Уведоменият орган трябва да постави своя идентификационен номер или да възложи неговото поставяне върху всеки един екземпляр от транспортируемото оборудване под налягане и да състави писмен сертификат за съответствие във връзка с извършените изпитвания.

4.3.

Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да гарантира, че сертификатите за съответствие, издадени от уведомения орган, могат да бъдат предоставени при поискване.

Модул Ж (ЕО проверка на устройство)

1.

В този модул се описва процедурата, чрез която производителят гарантира и декларира, че транспортируемото оборудване под налягане, за което е издаден сертификатът, посочен в точка 4.1., удовлетворява изискванията на приложимата за него директива. Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да постави обозначението „П“ върху оборудването и да състави писмена декларация за съответствие.

2.

Производителят трябва да кандидатства за проверка на устройство пред избран от него уведомен орган.

Молбата трябва да съдържа:

 име и адрес на производителя и местонахождение на транспортируемото оборудване под налягане,

 писмена декларация, че подобна молба не е подавана пред друг уведомен орган,

 техническа документация.

3.

Техническата документация трябва да способства за оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с изискванията на приложимата за него директива и за разбиране на неговия проект, производство и експлоатация.

Техническата документация трябва да съдържа:

 общо описание на въпросното оборудване,

 концептуален проект и производствени чертежи и диаграми на компоненти, елементи с вторичен монтаж, електрически вериги и т.н.,

 описания и пояснения, необходими за разбиране на споменатите чертежи и диаграми и на експлоатацията на транспортируемото оборудване под налягане,

 резултати от изчисленията по проекта, извършени проверки и др.,

 доклади от изпитванията,

 съответните детайли, свързани с одобряването на процедурите за производство и изпитвания и с квалификацията или одобренията за съответния персонал.

4.

Уведоменият орган трябва да провери проекта и устройството на всеки от екземплярите на транспортируемото оборудване под налягане, а по време на производствения процес да проведе съответните изпитвания, за да гарантира съответствие на оборудването с изискванията на приложимата за него директива.

4.1.

Уведоменият орган трябва да постави своя идентификационен номер или да възложи неговото поставяне върху транспортируемото оборудване под налягане и да състави сертификат за съответствие по отношение на проведените изпитвания. Този сертификат се съхранява за период от 10 години.

4.2.

Производителят или упълномощен негов представител, установен в Общността, гарантира, че декларацията за съответствие и сертификатът за съответствие, издадени от уведомения орган, могат да бъдат предоставени при поискване.

По-конкретно, уведоменият орган трябва:

 да провери техническата документация по отношение на проекта и производствените процедури,

 да оцени използваните материали, когато те не съответстват с приложимите разпоредби на директивата, и да провери сертификатите, издадени от производителя на материалите,

 да одобри процедурите за трайно свързване на частите на оборудването под налягане,

 да потвърди изискваните квалификации или одобрения,

 да извърши окончателната проверка, да направи пробата или да възложи нейното извършване и да провери средствата за безопасност, ако това е приложимо.

Модул З (осигуряване на цялостното качество)

1.

В този модул се описва процедурата, чрез която производителят, който изпълнява задълженията по точка 2, гарантира и декларира, че транспортируемото оборудване под налягане удовлетворява изискванията на приложимата за него директива. Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да постави обозначението „II“ върху всеки артикул от транспортируемото оборудване под налягане и да състави писмена декларация за съответствие. Обозначението „П“ трябва да е придружено от идентификационния номер на уведомения орган, отговорен за надзора, както това е уточнено в точка 4.

2.

Производителят трябва да внедри одобрена система за качество за целите на проектиране, производство, крайна проверка и изпитване, както е уточнено в точка 3, и да подлежи на надзор, както е уточнено в точка 4.

3.

Система за качество

3.1.

Производителят трябва да подаде молба за оценка на неговата система за качество пред избран от него уведомен орган.

Молбата трябва да съдържа:

 цялата актуална информация за въпросното транспортируемо оборудване под налягане,

 документацията, свързана със системата за качество.

3.2.

Системата за качество трябва да гарантира съответствие на оборудването с изискванията на приложимата за него директива.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя, трябва да се документират в системен ред под формата на писмени стратегии, процедури и указания. Документацията за системата за качество трябва да позволява логично тълкуване на процедурите и мерките за контрол, като например програми, планове, наръчници и архиви.

По-конкретно, тя трябва да съдържа достатъчно изчерпателно описание на:

 целите, свързани с качеството и структурата на организацията, отговорности и правомощия на ръководството по отношение на качеството на проекта и качеството на продукта,

 спецификации по техническия проект, включително стандартите, които ще се прилагат,

 методи за контрол и потвърждаване на проекта, процеси и системни мерки, които ще се използват при проектиране на транспортируемото оборудване под налягане,

 съответните методи за производство, контрол на качеството и осигуряване на качеството, процесите и системните мерки, които ще се използват,

 проверките и изпитванията, които ще се провеждат преди, по време и след производството, и честотата, с която ще се провеждат,

 архивни документи за качеството, като например доклади от проверки и данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията или одобренията за съответния персонал,

 средствата за наблюдаване постигнатото по отношение на желания проект и качество на транспортируемото оборудване под налягане и на ефективното действие на системата за качество.

3.3.

Уведоменият орган трябва да оцени системата за качество, за да установи дали тя удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2.

Екипът, който извършва одита, трябва да включва най-малко един член с опит в оценяването на въпросното транспортируемо оборудване под налягане. Процедурата на оценка трябва да включва посещение с цел проверка в помещенията на производителя.

Производителят трябва да получи уведомление относно решението. Уведомлението трябва да съдържа заключения от проверката и обосновано решение от оценката. Трябва да се предвиди процедура на обжалване.

3.4.

Производителят се задължава да изпълни задълженията, възникващи във връзка със системата за качество, така както е одобрена, и да гарантира, че тя продължава да е в удовлетворително състояние и работи ефективно.

Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, трябва да информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяко намерение за корекции в системата за качество.

Уведоменият орган трябва да оцени предложените промени и да реши дали коригираната система за качество ще продължи да удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2., или е необходимо да се подложи на повторна оценка.

Той трябва да уведоми производителя за своето решение. Уведомлението трябва да съдържа заключения от проверката и обосновано решение от оценката.

4.

Надзор под отговорност на уведомения орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява надлежно задълженията, възникващи във връзка с одобрената система за качество.

4.2.

За целите на проверката производителят трябва да предостави на уведомения орган достъп до обектите на проектиране и производствена дейност за проверки, изпитвания и съхранение, и да му връчи цялата необходима информация, по-специално:

 документация за системата за качество,

 архивни документи за качеството, предвидени за изготвяне на етап-проектиране на системата за качество, като например резултати от анализи, изчисления, изпитвания и т.н.,

 архивни документи за качеството, предвидени за изготвяне на етап производствен на системата за качество, като например доклади от проверки и данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията на съответния персонал и т.н.

4.3.

Уведоменият орган трябва да извършва периодични одити, за да се увери че производителят поддържа и прилага системата за качество и да предостави на производителя доклад от одита. Честотата на периодичните одити трябва да е такава, че на всеки три години да се провежда пълна процедура по преоценяване.

4.4.

Освен това, уведоменият орган може да извършва внезапни посещения при производителя. Нуждата от такива допълнителни посещения и тяхната честота се определя въз основа на прилаганата от уведомения орган система за контрол чрез посещения. По-специално, при системата за контрол чрез посещения трябва да се вземат предвид следните фактори:

 категорията на оборудването,

 резултатите от предишни посещения с цел надзор,

 нуждате от проследяване на изправителни мерки,

 когато е приложимо, специалните условия, свързани с одобрението на системата,

 значимите промени в организацията на производството, в политиката или методите.

По време на такива посещения уведоменият орган може, ако е необходимо, да провежда изпитвания или възлага тяхното провеждане, за да потвърди, че системата за качество функционира правилно. Уведоменият орган трябва да предостави на производителя доклад от посещението и доклад за изпитването, ако е проведено такова.

5.

Производителят трябва, за период от 10 години след произвеждането на последното транспортируемо оборудване под налягане, да съхранява на разположение на националните органи следното:

 документацията, посочена в точка 3.1., втори параграф, второ тире,

 корекциите, посочени в точка 3.4., втори параграф,

 решенията и докладите от уведомения орган, които са посочени в точка 3.3., последен параграф, в точка 3.4., последен параграф, и в точки 4.3. и 4.4.

6.

Всеки уведомен орган трябва да съобщи на държавите-членки съответната информация относно одобренията на система за качество, които той е оттеглил, и, при поискване, относно онези, които е издал.

Всеки уведомен орган трябва също така да съобщи на другите уведомени органи съответната информация относно одобренията на система за качество, които той е оттеглил или отказал да издаде.

Модул З1 (осигуряване на цялостното качество чрез изпитване на проекта и специален надзор над окончателното изпитване)

1.

Освен изискванията от модул З, се прилага и следното:

a) производителят трябва да подаде молба за изпитване на проекта пред уведомения орган;

б) молбата трябва да способства за разбиране на проекта, производството и експлоатацията на транспортируемото оборудване под налягане, и да способства за оценка на съответствието с приложимите изисквания на директивата.

Тя трябва да включва:

 спецификации по техническия проект, включително стандартите, които са приложени,

 необходимите подкрепящи доказателства за тяхната достатъчност. Тези подкрепящи доказателства трябва да включват резултати от изпитвания, проведени от съответната лаборатория на производителя или проведени за негова сметка,

в) уведоменият орган трябва да прегледа молбата и когато проектът изпълнява разпоредбите на приложимата за него директива, да издаде на кандидата сертификат за ЕО изпитване на проект. Сертификатът трябва да съдържа заключенията от проверката, условията за неговата валидност, необходимите данни за идентификация на одобрения проект и, ако това има отношение — описание на функционирането на транспортируемото оборудване под налягане;

г) кандидатът трябва да осведоми уведомения орган, който е издал сертификата за ЕО изпитване на проект, относно всички изменения в одобрения проект. За измененията в одобрения проект трябва да се получи допълнително одобрение от уведомения орган, който е издал сертификата за ЕО изпитване, когато съществува вероятност те да повлияят на съответствието с изискванията на директивата или с предписаните условия на ползване на транспортируемото оборудване под налягане. Това допълнително одобрение трябва да се даде под формата на добавка към първоначалния сертификат за ЕО изпитване на проект;

д) всеки уведомен орган трябва да сведе до знанието на другите уведомени органи съответната информация относно сертификатите за ЕО изпитване на проект, които той е оттеглил или отказал да издаде.

2.

Окончателната оценка подлежи на засилен надзор под формата на внезапни посещения от уведомения орган. По време на такива посещения уведоменият орган трябва да извършва проверки на транспортируемото оборудване под налягане.

ЧАСТ II

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

1.

В тази процедура е описан методът, чрез който се гарантира, че транспортируемото оборудване под налягане, което е въведено на пазара, както това е определено в член 1, параграф 2, буква б), съответства на приложимите изисквания на директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО.

2.

Потребителят трябва да предостави на уведомен орган информация относно транспортируемо оборудване под налягане, което е пуснато на пазара, което дава възможност на органа да идентифицира с точност оборудването (произход, правила при проектирането, а за цилиндри с ацетилен — и подробности относно порестата маса). Потребителят е длъжен, когато е необходимо, да уведоми за всички предписани ограничения за ползване, и да изпрати всички бележки относно вероятни увреждания или ремонти, които са настъпили.

Уведоменият орган трябва също така да провери дали клапаните и другите допълнителни средства, чиято функция е пряко свързана с безопасността, гарантират равнище на безопасност, съотносимо с определеното по член 3 от тази директива.

3.

Уведоменият орган трябва да провери дали транспортируемото оборудване под налягане, което е въведено на пазара, позволява най-малко същото равнище на безопасност, както транспортируемото оборудване под налягане, предвидено в директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО. Проверката се извършва въз основа на документи, представени в съответствие с точка 2, и, когато е необходимо, въз основа на допълнителни проверки.

4.

В случай че резултатите от гореспоменатите проверки са удовлетворителни, транспортируемото оборудване под налягане следва да подлежи на периодичната проверка, предвидена в приложение IV, част III.

5.

За съдовете, които са част от серийно производство, включително техните клапани и други допълнителни средства, използвани при превоз, съответните операции по преоценяване на съответствието, свързани с индивидуални проверки на оборудването, както е посочено в точки 3 и 4 по-горе, могат да се извършват от одобрен орган, при условие че преди това уведомен орган е извършил съответните действия по преоценяване на съответствието, посочени в точка 3.

ЧАСТ III

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ

Модул 1 (периодични проверки на продукти)

1.

В този модул се описва процедурата, чрез която собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят гарантира, че транспортируемото оборудване под налягане, за което се прилага точка 3, продължава да отговаря на изискванията на приложимата за него директива.

2.

С оглед изпълнение на изискванията, посочени в точка 1, собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че условията на ползване и поддръжка обезпечават трайно съответствие на транспортируемото оборудване под налягане с изискванията на настоящата директива, по-специално, така че:

 транспортируемото оборудване под налягане се ползва съобразно предназначението му,

 то се пълни в съответните центрове за пълнене,

 извършват се нужните дейности по поддръжка или ремонт,

 извършват се необходимите периодични проверки.

Проведените мерки следва да се опишат в документи, които собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят държи на разположение на националните органи.

3.

Органът за проверки трябва да извърши необходимите проверки и изпитвания, за да провери съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с приложимите изисквания на директивата, като провери и изпробва всеки продукт.

3.1.

Цялото транспортируемо оборудване под налягане трябва да се провери индивидуално и да се проведат съответните изпитвания, както е указано в приложенията към директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО, с цел да се потвърди, че то изпълнява изискванията на тези директиви.

3.2.

Органът за проверки трябва да постави своя идентификационен номер или да възложи неговото поставяне върху всеки продукт, който преминава през периодични проверки, непосредствено след датата на периодичната проверка, и да изготви писмен сертификат за периодична проверка. Такъв сертификат може да обхваща няколко артикула от оборудването (групов сертификат).

3.3.

Собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, съхранява сертификата за периодична проверка, изискван по точка 3.2., и документите, изисквани по точка 2., най-малко до следващата периодична проверка.

Модул 2 (периодични проверки чрез осигуряване на качеството)

1.

В този модул са описани следните процедури:

 процедурата, при която собственикът, или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят, който изпълнява задълженията по точка 2, гарантира и декларира, че транспортируемото оборудване под налягане продължава да отговаря на изискванията на директивата. Собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят трябва да постави датата на периодичната проверка върху цялото транспортируемо оборудване под налягане и да състави писмена декларация за съответствие. Датата на периодичната проверка трябва да е придружена от идентификационния номер на уведомения орган, отговорен за надзора, както е уточнено в точка 4,

 процедурата, при която, в случай на периодична проверка на резервоари, извършена от одобрения орган в съответствие с член 6, параграф 1, втора алинея, одобреният орган, който изпълнява задълженията, предвидени в точка 2, последен параграф, удостоверява, че транспортируемото оборудване под налягане продължава да отговаря на изискванията на тази директива. Одобреният орган трябва да постави датата на периодичната проверка върху цялото транспортируемо оборудване под налягане и да състави сертификат за периодична проверка.

Датата на периодичната проверка трябва да е придружена от идентификационния номер на одобрения орган.

2.

Собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че условията на ползване и поддръжка обезпечават трайно съответствие на транспортируемото оборудване под налягане с изискванията на тази директива, по-специално, че:

 транспортируемото оборудване под налягане се ползва съобразно предназначението му,

 то се пълни в съответните центрове за пълнене,

 извършват се нужните дейности по поддръжка или ремонт,

 извършват се необходимите периодични проверки.

Проведените мерки следва да се опишат в документи, които собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят държи на разположение на националните органи.

Собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят трябва да гарантира, че разполага с квалифициран персонал и необходимата материална база по смисъла на приложение I, точки от 3 до 6, за целите на периодичните проверки.

Собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят, или одобреният орган трябва да работят с одобрена система за качество за периодичните проверки и изпитвания на оборудването, както е уточнено в точка 3, и да подлежи на надзор, както е уточнено в точка 4.

3.

Система за качество

3.1.

Собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят или одобреният орган трябва да подаде молба за оценка на неговата система за качество за транспортируемото оборудване под налягане пред избран от него уведомен орган.

Молбата трябва да съдържа:

 цялата актуална информация за транспортируемото оборудване под налягане, предадено за периодична проверка,

 документацията, свързана със системата за качество.

3.2.

Във връзка със системата за качество трябва да се провери всеки артикул от транспортируемото оборудване под налягане и да се проведат съответните изпитвания, за да се гарантира неговото съответствие с изискванията, залегнали в приложенията на директиви 94/55/ЕО и 96/49/ЕО. Всички елементи, изисквания и разпоредби, приети от производителя, трябва да се документират в системен ред под формата на писмени стратегии, процедури и указания. Документацията за системата за качество трябва да позволява логично тълкуване на процедурите и мерките за контрол, като например програми, планове, наръчници и архиви.

По-конкретно, тя трябва да съдържа достатъчно изчерпателно описание на:

 целите, свързани с качеството и структурата на организацията, отговорности и правомощия на ръководството по отношение на качеството на транспортируемото оборудване под налягане,

 проверките и изпитванията, които ще се провеждат при периодичните проверки,

 средствата за наблюдаване на ефективното действие на системата за качество,

 архивни документи за качеството, като например доклади от проверки и данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади относно квалификацията или одобренията за съответния персонал.

3.3.

Уведоменият орган трябва да оцени системата за качество, за да установи дали тя удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2.

Екипът, който извършва одита, трябва да включва най-малко един член с опит в оценяването на въпросното транспортируемо оборудване под налягане. Процедурата на оценка трябва да включва посещение с цел проверка в помещенията на собственика, или на негов упълномощен представител, установен в Общността, или на притежателя, или на одобрения орган.

Собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят, или одобреният орган трябва да получи уведомление относно решението. Уведомлението трябва да съдържа заключения от проверката и обосновано решение за оценката.

3.4.

Собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят, или одобреният орган се задължава да изпълни задълженията, възникващи във връзка със системата за качество, така както е одобрена, и да гарантира, че тя продължава да е в удовлетворително състояние и работи ефективно.

Собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят, или одобреният орган трябва да информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяко намерение за корекции в системата за качество.

Уведоменият орган трябва да оцени предложените промени и да реши дали коригираната система за качество ще продължи да удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2., или е необходимо да се подложи на повторна оценка.

Той трябва да уведоми за своето решение собственика или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателя, или одобрения орган. Уведомлението трябва да съдържа заключения от проверката и обосновано решение за оценката.

4.

Надзор под отговорност на уведомения орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят, или одобреният орган изпълнява надлежно задълженията, възникващи във връзка с одобрената система за качество.

4.2.

За целите на проверката собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят, или одобреният орган трябва да предостави на уведомения орган достъп до обектите на проверка, изпитвания и съхранение и да му връчи цялата необходима информация, по-специално:

 документация за системата за качество,

 техническа документация,

 архивни документи за качеството, като например доклади от проверки и данни от изпитвания, доклади относно квалификацията на съответния персонал и т.н.

4.3.

Уведоменият орган трябва да извършва периодични одити, за да се увери, че собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят, или одобреният орган поддържа и прилага системата за качество и да предостави на собственика или негов упълномощен представител, установен в Общността, или на притежателя, или на одобрения орган доклад от одита.

4.4.

Освен това, уведоменият орган може да извършва внезапни посещения при собственика или при негов упълномощен представител, установен в Общността, или при притежателя, или при одобрения орган. По време на такива посещения уведоменият орган, ако е необходимо, може да направи изпитвания или да възложи тяхното провеждане, за да потвърди, ако е необходимо, че системата за качество работи правилно. Уведоменият орган трябва да предостави на собственика или на негов упълномощен представител, установен в Общността, или на притежателя, или на одобрения орган, доклад от посещението и доклад от изпитването, ако е проведено такова.

5.

Собственикът или негов упълномощен представител, установен в Общността, или притежателят, или одобреният орган, трябва, за период от 10 години след датата на последната периодична проверка, да съхранява на разположение на националните органи следното:

 документацията, посочена в точка 3.1., втори параграф, второ тире,

 корекциите, посочени в точка 3.4., втори параграф,

 решенията и докладите от уведомения орган, които са посочени в точка 3.3., последен параграф, в точка 3.4., последен параграф, и в точки 4.3. и 4.4.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ V

МОДУЛИ, КОИТО СЕ СЛЕДВАТ ПРИ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Следната таблица указва, както е описано в приложение IV, какви модули за оценка на съответствието трябва да се следват по отношение на транспортируемото оборудване под налягане, определени в член 2, параграф 1.Категории транспортируемо оборудване под налягане

Модули

1.  Контейнери, по отношение на които налягането на тествания продукт и капацитета не е повече от 30 МРа на литър (300 bar на литър),

A1, или D1, или E1

2.  Контейнери, по отношение на които налягането на тествания продукт и капацитета е повече от 30 и не е повече от 150 МPа на литър (съответно 300 и 1 500 bar на литър),

H, или B в комбинация с E, или B в комбинация с C1, или B1 в комбинация с F, или B1 в комбинация с D

3.  Контейнери, по отношение на които налягането на тествания продукт и капацитета е повече от 150 МPа на литър (1 500 bar на литър), като същото важи и за цистерните.

G, или H1, или B в комбинация с D, или B в комбинация с F

Забележка 1. Транспортируемото оборудване под налягане подлежи, по избор на производителя, на оценка по една от процедурите, установени за категорията, в която е класифицирано. Когато става въпрос за контейнери или техните клапи, или за други спомагателни съоръжения, използвани при транспорт, производителят може да избере да приложи една от процедурите за по-високите категории.

Забележка 2. Като част от процедурите за удостоверяване на качество уведомените органи, когато правят внезапни посещения, трябва да взимат образец от оборудването в производствените или складовите помещения за проверка или след извършването ѝ да проверят съответствието с изискванията на настоящата директива. За целта производителят информира уведомения орган за планираната производствена програма. Уведоменият орган провежда най-малко две посещения през първата година от производството. Честотата на последващи посещения ще бъде определена от уведомения орган на основата на критерии, посочени в точка 4.4. от съответните модули в приложение IV, част I.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VIСПИСЪК НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА, РАЗЛИЧНИ ОТ ВЕЩЕСТВАТА ОТ КЛАС 2, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 2

Номер на ООН

Клас

Цифри по ADR/RID

Опасни вещества

1051

6.1

1

Стабилизиран водороден цианид

1052

8

6

Анхидратен водороден флуорид

1790

8

6

Хидрофлуорна киселина
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ЗНАК ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Знакът за съответствие има следната форма:

image

В случай, че знакът бъде намален или увеличен, пропорциите на поместения по-горе чертеж трябва да се спазват.

Различните елементи на знака трябва да имат по принцип същите вертикални размери, които не могат да са по-малки от 5 мм.

Изискването за тези минимални размери може да не се прилага за малки устройства.( 1 ) ОВ C 95, 24.3.1997 г., стр. 2, и

ОВ C 186, 16.6.1998 г., стр. 11.

( 2 ) ОВ C 296, 29.9.1997 г., стр. 6.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 19 февруари 1998 г. (ОВ C 80, 16.3.1998 г., стр. 217), Обща позиция на Съвета от 30 ноември 1998 г. (ОВ C 18, 22.1.1999 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 10 март 1999 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

( 4 ) Директива 94/55/EО на Съвета от 21 ноември 1994 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно автомобилния превоза на опасни товари (ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 7).

( 5 ) Директива 94/49/EО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно железопътния превоз на опасни товари (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 25).

( 6 ) ADR: Европейско споразумение относно международния превоз на опасни товари по шосе.

( 7 ) RID: Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари, както е установен в приложение I към допълнение Б на изменената версия на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF).

( 8 ) Решение 93/465/EИО на Съвета от 22 юли 1993 г. относно модулите за различните фази на процедурите за оценяване на съответствието и правилата за поставяне и ползване на маркировката „СЕ“, които са предназначени за ползване в директивите за техническо хармонизиране (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 23).

( 9 ) Директива 97/23/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно оборудване под налягане (ОВ L 181, 9.7.1997 г., стр. 1).

( 10 ) Директива 75/324/EИО на Съвета от 20 май 1975 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на аерозолните опаковки (ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40). Директива, изменена с Директива 94/1/EО (ОВ L 23, 28.1.1994 г., стр. 28).

( 11 ) Директива 84/525/EИО на Съвета от 17 септември 1984 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на безшевните стоманени газови бутилки (ОВ L 300, 19.11.1984 г., стр. 1).

( 12 ) Директива 84/526/EИО на Съвета от 17 септември 1984 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на безшевните газови бутилки от нелегиран алуминий и от алуминиеви сплави (ОВ L 300, 19.11.1984 г., стр. 20).

( 13 ) Директива 84/527/EИО на Съвета от 17 септември 1984 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно заварените газови бутилки от нелегирана стомана (ОВ L 300, 19.11.1984 г., стр. 48).

( 14 ) Рамкова директива 76/767/EИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно общите разпоредби за уредите под налягане и методите за контрол на тези уреди (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 153). Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.