1999D0352 — BG — 01.01.2016 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 април 1999 година

за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(нотифицирано под номер SEC(1999) 802)

(1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом)

(ОВ L 136, 31.5.1999 г., стp. 20)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 27 септември 2013 година

  L 257

19

28.9.2013

►M2

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/512 НА КОМИСИЯТА от 25 март 2015 година

  L 81

4

26.3.2015

►M3

РЕШЕНИЕ (EC) 2015/2418 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2015 година

  L 333

148

19.12.2015
▼B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 април 1999 година

за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

(нотифицирано под номер SEC(1999) 802)

(1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 162 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 131 от него,

(1)

като има предвид, че институциите и държавите-членки придават голямо значение на защитата на финансовите интереси на Общностите и на борбата срещу измамите и всички незаконни и вредни за финансовите интереси на Общностите действия; като има предвид, че важността за предприемане на действия в тази насока се потвърждава от разпоредбите на член 209а от Договора за създаване на ЕО, член 78и от Договора за създаване на ЕОВС, член 183а от Договора за създаване на Евратом, както и на член 280 от Договора за създаване на ЕО, както е формулиран в Амстердамския договор;

(2)

като има предвид, че за постигане на тази цел всички налични средства трябва да бъдат използвани, особено при условията на поетите от Общността функции по разследването, докато се поддържат текущото разпределение и балансът на отговорностите между Общността и отделните държави;

(3)

като има предвид, че задачата за провеждане на административни разследвания за целите на защита на финансовите интереси на Общностите е била досега възлагана на групата със специална задача за координиране предотвратяването на измама, която е приемник на Звеното за борба с измамите (UCLAF);

(4)

като има предвид, че нуждата за увеличаване на ефективността на борбата срещу измамите и други незаконни действия, вредни за финансовите интереси на общностите изисква създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF), наричана по-долу „Службата“, която трябва да упражнява своите разследващи правомощия при пълна независимост;

(5)

като има предвид, че независимостта на директора на Службата и ролята на надзорния комитет, произтичащи от настоящото решение и от регламентите на ЕО и Евратом относно разследванията, извършвани от Службата, са предназначени да гарантират правилното провеждане на разследвания от Службата, без възпрепятстване на другите му задачи, като тези, които са прерогатив на Комисията, и по-специално въпросите на законодателството;

(6)

като има предвид, че отговорността на Службата трябва да включва, освен горепосоченото, защитата на финансовите интереси, както и всички дейности, свързани със защитата на интересите на общността от неправомерни действия, които могат да доведат до административно или наказателно производство;

(7)

като има предвид, че дефиницията на функциите на Службата трябва да включва задачите, извършени досега от оперативната група със специална задача за координиране предотвратяването на измама, и по-специално тези задачи, засягащи подготовката на законови и регулативни разпоредби в областта на дейност на Службата, включващи инструментите, които попадат под дял VI от Договора за Европейския съюз,

РЕШИ:Член 1

Учредяване на Службата

Учредява се Европейска служба за борба с измамите (OLAF), наричана по-долу „Службата“. ►M1  ————— ◄

Член 2

Задачи на Службата

1.  Службата упражнява правомощията на Комисията да провежда външни административни разследвания с цел засилване борбата с измамите, корупцията и други незаконни действия, засягащи неблагоприятно финансовите интереси на ►M1  Съюза ◄ , както и за целите на борбата с измамите относно всеки друг акт или действие на оператори, което представлява нарушение на разпоредбите на ►M1  съюзното ◄ право.

Службата е отговорна за провеждането на вътрешни административни разследвания, целящи:

а) борба с измамите, корупцията и други незаконни действия, засягащи неблагоприятно финансовите интереси на ►M1  Съюза ◄ ;

б) разследване на сериозните положения, свързани с осъществяването на професионални задължения, което може да доведе до неспазване на задълженията от страна на чиновници и служители на Общностите, водещи до дисциплинарно и в определени случаи наказателно производство, или аналогично неспазване на задълженията от страна на членове на институциите и органите, ръководители на органите или членове на персонала на институциите и органите, които не са субекти на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности.

Службата упражнява правомощията на Комисията, както са дефинирани в разпоредбите, установени в рамките, пределите и при условията на Договорите.

Комисията, другите институции или органи могат да възлагат на Службата и разследвания в други сфери.

2.  При взаимодействие с държавите-членки в областта на борбата срещу измамите Службата е длъжна да осигурява необходимата подкрепа от страна на Комисията. ►M2  ————— ◄

3.  Службата осигурява дейността по разработване на концепция за борбата срещу измамите, във връзка с предвиденото в параграф 1. ►M1  Това може да включва участие в работата на международни органи и сдружения, специализирани в борбата с измамите и корупцията за целите по-специално на обмена на най-добри практики. ◄

▼M2

4.  Службата отговаря за подготовката на законодателни и регулаторни инициативи от страна на Комисията с цел предотвратяване на измамите, съгласно предвиденото в параграф 1.

▼B

5.  Службата отговаря за осъществяването на всяка оперативна дейност на Комисията във връзка с борбата с измамите, така както е предвидено в параграф 1 и по-специално:

а) разработване на необходимата инфраструктура;

б) подсигуряване събирането и анализа на информацията;

в) осигуряване на техническа помощ, по-специално в сферата на обучение, за другите институции или органи, както и за компетентните национални органи.

6.  Службата е в непосредствена връзка с полицейските и съдебните органи.

7.  Службата представлява Комисията на обслужващо ниво в съответните форуми в областите, които обхващат разпоредбите на настоящия член.

Член 3

Независимост на функцията по разследване

Службата упражнява правомощията по разследване, предвидени в член 2, параграф 1 при пълна независимост. При упражняване на тези правомощия ►M1  генералният директор ◄ на Службата не трябва да търси или приема инструкции нито от страна на Комисията, нито от страна на правителство или друга институция или орган.

Член 4

Надзорен комитет

Създава се надзорен комитет, чиято структура и правомощия са залегнали в законодателната власт на ►M1  Съюза ◄ . Този комитет отговаря за редовен надзор върху изпълнението на функцията по разследване от страна на Службата.

▼M1

Член 5

Генерален директор

1.  Службата се оглавява от генерален директор. Генералният директор се назначава от Комисията в съответствие с процедурата по параграф 2. Мандатът на генералния директор е седем години и не може да бъде подновяван.

Генералният директор отговаря за провеждането на разследванията на Службата.

2.  С оглед на назначаването на нов генерален директор Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз покана за подаване на кандидатури. Публикуването на такова съобщение се извършва най-късно шест месеца преди края на мандата на действащия генерален директор. След като надзорният комитет даде положително становище по прилаганата от Комисията процедура за подбор, Комисията съставя списък от кандидати с подходяща квалификация. Комисията назначава генералния директор след провеждане на консултации с Европейския парламент и със Съвета.

3.  По отношение на генералния директор Комисията упражнява правомощията на орган по назначаване. Всяко решение за започване на дисциплинарно производство срещу генералния директор по реда на член 3, параграф 1, буква в) от приложение IX към Правилника за персонала се взема с мотивирано решение на Комисията, след консултация с надзорния комитет. Решението се предава с цел информация на Европейския парламент, на Съвета и на надзорния комитет.

▼B

Член 6

Работа на Службата

▼M1

1.  Генералният директор на Службата упражнява по отношение на нейния персонал правомощията на орган по назначаване и правомощията на орган, оправомощен да сключва трудови договори по делегация. Генералният директор на свой ред може да делегира тези правомощия. В съответствие с Условията за работа на другите служители той определя реда и условията за назначаване, и по-специално срока на действие на договорите и тяхното подновяване.

2.  След провеждане на консултации с надзорния комитет генералният директор изпраща на генералния директор на ГД „Бюджет“ предварителен проектобюджет, който се вписва в приложението относно Службата към раздела за Комисията от общия бюджет на Европейския съюз.

▼M3

3.  С изключение на усвояването на бюджетните кредити, свързани с членовете на Надзорния съвет, генералният директор действа като оправомощен разпоредител с бюджетни кредити за усвояването на бюджетните кредити, вписани в приложението относно Службата към раздела за Комисията от общия бюджет на Европейския съюз, и на бюджетните кредити, вписани в бюджетните редове за борбата с измамите, за които са му делегирани съответните правомощия във вътрешните правила за изпълнението на общия бюджет. Той на свой ред може да делегира тези правомощия на членове на персонала съгласно разпоредбите на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Съюза в съответствие със споменатите по-горе вътрешни правила.

▼M1

4.  Решенията на Комисията, засягащи нейната вътрешна организация, се прилагат и по отношение на Службата, доколкото са съвместими с разпоредбите, отнасящи се до Службата, приети от законодателния орган на Съюза и с настоящото решение.

▼B

Член 7

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила, считано от датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета относно разследвания, провеждани от Европейска служба за борба с измамите (OLAF). ►M1  ————— ◄