01998R0974 — BG — 01.01.2023 — 009.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 974/98 НА СЪВЕТА

от 3 май 1998 година

относно въвеждането на ►C1  еврото ◄

(ОВ L 139, 11.5.1998 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

COUNCIL REGULATION (EC) No 2596/2000 of 27 November 2000 (*)

  L 300

2

29.11.2000

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2169/2005 НА СЪВЕТА от 21 декември 2005 година

  L 346

1

29.12.2005

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1647/2006 НА СЪВЕТА от 7 ноември 2006 година

  L 309

2

9.11.2006

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 835/2007 НА СЪВЕТА от 10 юли 2007 година

  L 186

1

18.7.2007

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 836/2007 НА СЪВЕТА от 10 юли 2007 година

  L 186

3

18.7.2007

►M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 693/2008 НА СЪВЕТА от 8 юли 2008 година

  L 195

1

24.7.2008

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 670/2010 НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година

  L 196

1

28.7.2010

►M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 678/2013 НА СЪВЕТА от 9 юли 2013 година

  L 195

2

18.7.2013

►M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 827/2014 НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година

  L 228

3

31.7.2014

►M10

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1207 НА СЪВЕТА от 12 юли 2022 година

  L 187

16

14.7.2022


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 027, 31.1.2008, стp.  45  (974/1998)

►C2

Поправка, ОВ L 027, 31.1.2008, стp.  45 (2169/2005)

 C3

Поправка, ОВ L 027, 31.1.2008, стp.  46 (1647/2006)(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 974/98 НА СЪВЕТА

от 3 май 1998 година

относно въвеждането на ►C1  еврото ◄ЧАСТ I

ДЕФИНИЦИИ

▼M2

Член 1

По смисъла на настоящия регламент:

а) 

понятието „участващи държави-членки“ означава държавите-членки, изброени в таблицата в приложението;

б) 

понятието „правни инструменти“ означава законови и подзаконови разпоредби, административни актове, съдебни решения, договори, едностранни правни актове, платежни инструменти, различни от банкноти и монети, и други инструменти с правна сила;

в) 

понятието „обменен курс“ означава неотменимо фиксираният обменен курс, приет от Съвета за валутата на всяка участваща държава-членка в съответствие с член 123, параграф 4, първо изречение от Договора или параграф 5 от посочения член;

г) 

понятието „дата на приемане на ►C2  еврото ◄ “ означава датата, на която съответната държава-членка влиза в третия етап съгласно член 121, параграф 3 от Договора, или датата, на която влиза в сила премахването на изключението за съответната държава-членка по силата на член 122, параграф 2 от Договора в зависимост от случая;

д) 

„дата на преминаване към парична наличност“ означава датата, на която ►C2  евро ◄ банкнотите и монетите придобият статут на законно платежно средство в дадена участваща държава-членка;

е) 

понятието „ ►C2  евро ◄ единица“ означава валутата, посочената в член 2, второ изречение;

ж) 

понятието „национални валути“ означава валутата на участваща държава-членка, както тази валута е дефинирана в деня преди приемането на ►C2  еврото ◄ в държавата-членка;

з) 

понятието „преходен период“ означава период до три години, който започва в 00.00 часа на датата на приемане на ►C2  еврото ◄ и завършва в 00.00 часа на датата на преминаване към парична наличност;

и) 

понятието „период на поетапно приключване“ означава период до една година, започващ на датата на приемане на ►C2  еврото ◄ , който може да се прилага само за държави-членки, в които датата на приемане на еурото съвпада с датата на преминаването към парична наличност;

й) 

понятието „реденоминиране“ означава промяна на единицата, в която е определен размерът на вземане, от национална парична единица в ►C2  евро ◄ единица, прие което това реденоминиране не довежда до промяна на другите условия на вземането, предмет на съответното национално законодателство;

к) 

понятието „кредитни институции“ означава кредитните институции, дефинирани в член 1, параграф 1 от Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно започването и извършването на дейност като кредитна институция ( 1 ). За целите на настоящия регламент изброените в член 2, параграф 3 от посочената директива институции с изключение на службите за пощенски чекове не се считат за кредитни институции.

▼M2

Член 1a

В зависимост от случая датата на приемане на ►C2  еврото ◄ , датата на преминаване към парична наличност и периодът на поетапно приключване за всяка участваща държава-членка са изложените в приложението.

▼BЧАСТ II

ЗАМЕСТВАНЕ НА ВАЛУТИТЕ НА УЧАСТВАЩИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ С ►C1  ЕВРОТО ◄

▼M2

Член 2

Считано от съответната дата на приемане на ►C2  еврото ◄ , валутата на участващите държави-членки е ►C2  евро ◄ . Паричната единица е едно ►C2  евро ◄ . Едно ►C2  евро ◄ се разделя на сто цента.

▼B

Член 3

Еурото замества валутата на всяка участваща държава-членка по обменния курс.

Член 4

Еурото е счетоводната единица на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на централните банки на участващите държави-членки.ЧАСТ III

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 5

Членове 6, 7, 8 и 9 се прилагат по време на преходния период.

Член 6

1.  
►C1  Еврото ◄ се разделя също така на националните валутни единици съгласно обменните курсове. Всяко такова подразделяне се запазва. При условията на разпоредбите на настоящия регламент, паричното право на участващите държави-членки продължава да се прилага.
2.  
Когато в правен инструмент се правят позовавания на национална валутна единица, тези данни се считат също за валидни, ако са дадени съгласно ►C1  евро ◄ единицата, в съответствие с обменните курсове.

Член 7

Заместването на валутата на всяка участваща държава-членка с ►C1  еврото ◄ само по себе си не променя деноминацията на съществуващите към датата на заместването правни инструменти.

Член 8

1.  
Действията, които трябва да бъдат извършени по силата на правни инструменти, предвиждащи използването на или деноминирането в национална валутна единица, се извършват в тази национална валутна единица. Действията, които трябва да бъдат извършени по силата на правни инструменти, предвиждащи използването на или деноминирането в ►C1  евро ◄ единица, се извършват в тази единица.
2.  
Разпоредбите на параграф 1 се прилагат субсидиарно по отношение на всичко, за което страните биха могли да се договорят.
3.  
Независимо от разпоредбите на параграф 1, всяка сума, деноминирана било в ►C1  евро ◄ единица или в националната парична единица на дадена участваща държава-членка, и която е дължима в рамките на тази държава-членка чрез кредитиране на сметка на кредитора, може да бъде платена от длъжника било в ►C1  евро ◄ единица или в тази национална валутна единица. Сметката на кредитора се кредитира със съответната сума във валутата, в която е неговата сметка, като всяка обмяна се извършва по обменните курсове.
4.  

Независимо от разпоредбите на параграф 1, всяка участваща държава-членка може да предприеме мерки, които могат да бъдат необходими, с цел да се:

— 
реденоминира в ►C1  евро ◄ единици неизплатения дълг, емитиран от публичните администрации на тази държава-членка, както е определен в Европейската система за интегрирани сметки, деноминиран в нейната национална валутна единица и емитиран съгласно нейното собствено право. Ако дадена държава-членка е предприела такава мярка, емитентите могат да реденоминират в ►C1  евро ◄ единица дълга, който е деноминиран в националната валутна единица на тази държава-членка, освен ако условията по договора не изключват изрично тази възможност; настоящата разпоредба се прилага по отношение на дълга, емитиран от публичните администрации на дадена държава-членка, както и по отношение на облигациите и другите видове секюритизиран дълг, търгуем на капиталовите пазари, а също и по отношение на инструментите на паричния пазар, емитирани от други длъжници,
— 
даде възможност за смяна на счетоводната единица на техните оперативни процедури от национална валутна единица в ►C1  евро ◄ единица чрез:
а) 

пазари за редовен обмен, клиринг и сетълмент на всеки инструмент, изброен в раздел Б от приложението към Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа ( 2 ); и

б) 

системи за редовен обмен, клиринг и сетълмент на плащания.

5.  
Разпоредби, различни от тази по параграф 4, налагаща използването на ►C1  евро ◄ единицата, могат да бъдат приети от участващите държави-членки единствено в съответствие с графика, фиксиран от законодателството на Общността.
6.  
Националните правни разпоредби на участващите държави-членки, които позволяват или налагат нетиране, компенсиране или техники със сходни последици, се прилагат по отношение на паричните задължения, независимо от тяхната парична деноминация, ако тази деноминация е в ►C1  евро ◄ единица или в национална парична единица, като всяка обмяна се осъществява по обменните курсове.

▼M2

Член 9

Банкнотите и монетите, деноминирани в национална валута, запазват статута си като законно платежно средство в рамките на съответната област на валидност както в деня преди датата на приемане на ►C2  еврото ◄ в съответната участваща държава-членка.

▼M2

Член 9a

В държава-членка се прилага следното в рамките на периода на поетапно приключване. В правните инструменти, създадени по време на периода на поетапно приключване, и които следва да бъдат изпълнявани в тази държава-членка, може да бъде продължено извършването на позоваване на националната валута. Тези позовавания се считат за позовавания на ►C2  евро ◄ единицата съгласно съответните обменни курсове. Без да се засяга член 15, действията въз основа на тези правни инструменти се изпълняват само в ►C2  евро ◄ единица. Прилагат се правилата за закръгляне, установени в Регламент (ЕО) № 1103/97.

Съответната държава-членка ограничава прилагането на първата алинея до определени типове правни инструменти или до правни инструменти, които са приети в някои области.

Съответната държава-членка може да съкрати периода.

▼BЧАСТ IV

ЕУРОБАНКНОТИ И МОНЕТИ

▼M2

Член 10

Считано от съответната дата на преминаване към парична наличност, ЕЦБ и централните банки на участващите държави-членки въвеждат в обращение банкноти, деноминирани в ►C2  евро ◄ в участващите държави-членки.

Без да се накърнява член 15, тези деноминирани в ►C2  евро ◄ банкноти са единствените банкноти, които имат статут на законно платежно средство в участващите държави-членки.

Член 11

Считано от съответната дата на преминаване към парична наличност, участващите държави-членки въвеждат в обращение монети, деноминирани в ►C2  евро ◄ или в цент и отговарящи на деноминациите и техническите спецификации, които Съветът може да установи в съответствие с член 106, параграф 2, второ изречение от Договора. Без да се накърнява член 15 и разпоредбите на което и да е споразумение съгласно член 111, параграф 3 от Договора в областта на монетарните въпроси, тези монети са единствените монети, които имат статут на законно платежно средство в участващите държави-членки. С изключение на емитента и лицата, специално определени съгласно националното законодателство на емитиращата държава-членка, никоя страна не е задължена да приеме повече от 50 монети при едно-единствено плащане.

▼B

Член 12

Участващите държави-членки осигуряват адекватни санкции в случаите на неистински или преправени ►C1  евробанкноти ◄ и монети.ЧАСТ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

▼M2

Член 13

Членове 10, 11, 14, 15 и 16 се прилагат от съответната дата на преминаване към парична наличност във всяка участваща държава-членка.

Член 14

Ако в правните инструменти, съществуващи в деня преди датата на преминаване към парична наличност, е направено позоваване на националните валути, тези позовавания се считат за позовавания на ►C2  евро ◄ единицата съгласно съответните обменни курсове. Прилагат се правилата за закръгляне, установени в Регламент (ЕО) № 1103/97.

▼B

Член 15

1.  
Банкноти и монети, деноминирани в национална валутна единица, както е упоменато в член 6, параграф 1, остават законно платежно средство в рамките на техните териториални граници най-късно до шест месеца след ►M2  от съответната дата на преминаване към парична наличност ◄ ; този период може да бъде съкратен от националното право.
2.  
Всяка участваща държава-членка може, за период най-много до шест месеца ►M2  от съответната дата на преминаване към парична наличност ◄ , да приеме правила за използването на банкнотите и монетите, деноминирани в нейната национална валутна единица, както е посочено в член 6, параграф 1 и да предприеме всички необходими мерки за улесняване на тяхното изтегляне от обращение.

▼M2

3.  
По време на посочения в параграф 1 период кредитните институции в участващите държави-членки, които приемат ►C2  еврото ◄ след 1 януари 2002 г., обменят безвъзмездно банкнотите и монетите на техните клиенти, деноминирани в националната валута на тази държава-членка, за банкноти и монети в ►C2  евро ◄ до размер, който може да бъде определен в националното законодателство. Кредитните институции могат да изискват предизвестие, ако обменяният размер надвишава размера, определен в националното законодателство, или при отсъствието на такива разпоредби, определения от тях размер, който считат за обичаен.

Назованите в първата алинея кредитни институции обменят безвъзмездно банкноти и монети, деноминирани в националната валута на тази държава-членка, на различни от техните клиенти лица до размер, който може да бъде определен в националното законодателство, или при отсъствието на такива разпоредби, до определения от тях размер. Задължението, произтичащо от предходните две алинеи, може да бъде ограничено до специфични типове кредитни институции съгласно разпоредбите на националното законодателство.

По подобен начин обхватът на това задължение може да бъде разширен с други лица съгласно разпоредбите на националното законодателство.

▼B

Член 16

В съответствие със законите или практиките на участващите държави-членки, съответните емитенти на банкноти и монети продължават да приемат срещу ►C1  евро ◄ по обменния курс, банкнотите и монетите, емитирани от тях преди това.ЧАСТ VI

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Член 17

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1999 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки в съответствие с Договора, при условията на протоколи 11 и 12 и на член 109к, параграф 1.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕДържава-членка

Дата на приемане на ►C2  еврото ◄

Дата на преминаване към парична наличност

Държава-членка с период на поетапно приключване

Белгия

1 януари 1999 г.

1 януари 2002 г.

няма данни

Германия

1 януари 1999 г.

1 януари 2002 г.

няма данни

▼M7

Естония

1 януари 2011 г.

1 януари 2011 г.

Не

▼M2

Гърция

1 януари 2001 г.

1 януари 2002 г.

няма данни

Испания

1 януари 1999 г.

1 януари 2002 г.

няма данни

Франция

1 януари 1999 г.

1 януари 2002 г.

няма данни

▼M10

Хърватия

1 януари 2023 г.

1 януари 2023 г.

Не

▼M2

Ирландия

1 януари 1999 г.

1 януари 2002 г.

няма данни

Италия

1 януари 1999 г.

1 януари 2002 г.

няма данни

▼M4

Кипър

1 януари 2008 г.

1 януари 2008 г.

Не

▼M8

Латвия

1 януари 2014 г.

1 януари 2014 г.

Не

▼M9

Литва

1 януари 2015 г.

1 януари 2015 г.

Не

▼M2

Люксембург

1 януари 1999 г.

1 януари 2002 г.

няма данни

▼M5

Malta

1 January 2008

1 January 2008

No

▼M2

Нидерландия

1 януари 1999 г.

1 януари 2002 г.

няма данни

Австрия

1 януари 1999 г.

1 януари 2002 г.

няма данни

Португалия

1 януари 1999 г.

1 януари 2002 г.

няма данни

▼M3

Словения

1 януари 2007 г.

1 януари 2007 г.

Не

▼M6

Словакия

1 януари 2009 г.

1 януари 2009 г.

Не

▼M2

Финландия

1 януари 1999 г.

1 януари 2002 г.

няма данни( 1 ) ОВ L 126, 26.5.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

( 2 ) ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27. Директива, изменена с Директива 95/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 168, 18.7.1995 г., стр. 7).