1998L0083 — BG — 27.10.2015 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 98/83/ЕО НА СЪВЕТА

от 3 ноември 1998 година

относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

(ОВ L 330, 5.12.1998 г., стp. 32)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година

  L 284

1

31.10.2003

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 596/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2009 година

  L 188

14

18.7.2009

►M3

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1787 НА КОМИСИЯТА от 6 октомври 2015 година

  L 260

6

7.10.2015
▼B

ДИРЕКТИВА 98/83/ЕО НА СЪВЕТА

от 3 ноември 1998 година

относно качеството на водите, предназначени за консумация от човекаСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 130т, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

като взе предвид становището на Комитета на регионите ( 3 ),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189в от Договора ( 4 ),

(1)

като има предвид, че е необходимо Директива 80/778/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. за качеството на водите, предназначени за консумация от човека ( 5 ) да се приведе в съответствие с научно-техническия прогрес; като има предвид, че опитът, придобит в рамките на прилагането на посочената директива, показва необходимостта да се създаде гъвкава и прозрачна юридическа рамка, която да позволи на държавите-членки да разглеждат случаите на неспазване на стандартите; като има предвид, че освен това директивата трябва да се преразгледа в светлината на Договора за Европейския съюз, и в частност на принципа на субсидиарност;

(2)

като има предвид, че в съответствие с член 3б от Договора, който предвижда, че действието на Общността не трябва да надхвърля необходимото за постигане целите на Договора, е необходимо да се преразгледа Директива 80/778/ЕИО с оглед изискванията да се съсредоточат върху спазването на основните параметри за качество и за здравословност на водите, като се остави възможност на държавите-членки да добавят други параметри, ако желаят това;

(3)

като има предвид, че в съответствие с принципа на субсидиарност действията на Общността трябва да подкрепят и допълват действията на компетентните органи на държавите-членки;

(4)

като има предвид, че в съответствие с принципа на субсидиарност природните различия и обществено-икономическите различия, които съществуват между регионите на Съюза, изискват повечето решения относно наблюдението и контрола, анализа и вземането на мерки за предотвратяване на неспазването на стандартите да се приемат на местно, регионално или национално равнище, доколкото различията не вредят на установяването на законодателната, нормативната и административната рамка, създадена с настоящата директива;

(5)

като има предвид, че общностните стандарти по отношение на основните и превантивните параметри за качество, свързани със здравословността на водите, предназначени за консумация от човека, са необходими, успоредно с други общностни мерки, за да се определят минимални цели за постигане на качество, установени в областта на околната среда, и да се гарантира и насърчава трайната експлоатация на водите, предназначени за консумация от човека;

(6)

като има предвид, че с оглед значението на водите, предназначени за консумация от човека, за здравето на хората, е необходимо да се определят на общностно равнище основните изисквания за качество, на които трябва да отговарят използваните за тази цел води;

(7)

като има предвид, че е необходимо да се включат водите, използвани в хранителната промишленост, освен ако може да се установи, че употребата на тези води не се отразява на здравословността на крайния продукт;

(8)

като има предвид, че с оглед необходимостта водоснабдителните предприятия да спазват стандартите за качество на питейната вода следва да се прилагат подходящи защитни мерки, за да се гарантира чистотата на подземните и повърхностните води; като има предвид, че същата цел може да бъде постигната чрез подходящи мерки за пречистване на водата, приложени преди доставката;

(9)

като има предвид, че последователността на европейската политика в тази област предполага навременното приемане на подходяща рамкова директива за водите;

(10)

като има предвид, че е необходимо да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива природните минерални води и лечебни води, тъй като за тях са приети специални правила;

(11)

като има предвид, че е уместно да се вземат мерки за всички параметри, които пряко засягат здравето, и за други параметри в случай на влошаване на качеството; като има предвид освен това, че тези мерки трябва внимателно да бъдат координирани с прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за пускането на пазара на фитофармацевтични продукти ( 6 ) и на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. за пускането на пазара на биоцидни продукти ( 7 );

(12)

като има предвид, че е необходимо да се установят за главните вещества в Общността като цяло достатъчно стриктни специални параметрични стойности, за да се гарантира, че целта на директивата може да бъде постигната;

(13)

като има предвид, че параметричните стойности се основават на наличните научни знания и че се отчита също принципът на предпазливост; като има предвид, че тези стойности са избрани, за да се гарантира, че водите, предназначени за консумация от човека, могат да бъдат консумирани без опасност през целия живот и че следователно предлагат висока степен на санитарна защита;

(14)

като има предвид, че следва да се постигне равновесие, за да се предотвратят рисковете както от микробиологично, така и от химическо естество; като има предвид, че за целта и в светлината на бъдещо преразглеждане на параметричните стойности следва установяването на тези стойности, прилагани за водите, предназначени за консумация от човека, да се основава на преценки на общественото здраве и на метод за оценка на рисковете;

(15)

като има предвид, че понастоящем не съществуват достатъчно доказателства, позволяващи да се установят на общностно ниво параметрични стойности по отношение на химическите вещества, отговорни за ендокринни смущения, но че нараства безпокойството от потенциалните ефекти на вредните вещества върху човешкото здраве и фауната;

(16)

като има предвид, в частност, че стандартите, съдържащи се в приложение I, по принцип се основават на насоките на Световната здравна организация за качеството на питейните води и на становището на Консултативния научен комитет на Комисията за проверка на токсичността и екотоксичността на химическите съединения;

(17)

като има предвид, че държавите-членки следва да установят стойности за други допълнителни параметри, които не са дадени в приложение I, когато това е необходимо за опазване здравето на хората на тяхна територия;

(18)

като има предвид, че държавите-членки могат да установяват стойности за други допълнителни параметри, които не са дадени в приложение I, когато това е необходимо, с цел да се осигури качеството на производството, на снабдяването и на контрола на водите, предназначени за консумация от човека;

(19)

като има предвид, че когато държавите-членки преценят да приемат по-строги стандарти от установените в приложение I, части А и Б, или допълнителни параметри, които не са дадени в приложение I, но са необходими за опазване здравето на хората, те трябва да уведомят Комисията за тези стандарти;

(20)

като има предвид, че държавите-членки са длъжни, когато въвеждат или запазват по-строги мерки на защита, да спазват принципите и правилата на Договора така, както са тълкувани от Съда;

(21)

като има предвид, че спазването на параметричните стойности трябва да бъде гарантирано на пункта, където водите, предназначени за консумация от човека, се предоставят на разположение на съответния потребител;

(22)

като има предвид, че качеството на водите, предназначени за консумация от човека, може да бъде повлияно от частната разпределителна мрежа; като има предвид, че освен това е прието, че отговорността за частната разпределителна мрежа или нейната поддръжка по необходимост не се поема от държавите-членки;

(23)

като има предвид, че следва всяка държава-членка да изготви програми за контрол, за да проверява дали водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на изискванията на настоящата директива; като има предвид, че трябва да се следи за това, тези програми за контрол да са съобразени с местните нужди и да спазват минималните изисквания за контрол, предвидени в настоящата директива;

(24)

като има предвид, че трябва да се следи за това, използваните методи за анализ на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, да гарантират получаването на достоверни и сравними резултати;

(25)

като има предвид, че следва в случай на неспазване на изискванията на настоящата директива съответната държава-членка да потърси причините и да следи за това, необходимите мерки за отстраняване да бъдат взети възможно най-бързо с оглед да се възстанови качеството на водите;

(26)

като има предвид, че е важно да се възпрепятства заразените води да представляват потенциална заплаха за здравето на хората; като има предвид, че следва да се забрани доставянето на тези води или да се ограничи тяхната употреба;

(27)

като има предвид, че в случай на неспазване на параметър с ориентировъчна функция съответната държава-членка трябва да провери дали това представлява риск за здравето на хората; като има предвид, че тя трябва да вземе мерки за отстраняване, за да се възстанови качеството на водите, когато това е необходимо за опазване здравето на хората;

(28)

като има предвид, че в случаите, когато такива мерки за отстраняване са необходими, за да се възстанови качеството на водите, предназначени за консумация от човека, съгласно разпоредбите на член 130с, параграф 2 от Договора, следва да се даде предимство на мерките, които решават проблема при първоизточника;

(29)

като има предвид, че е уместно да се разреши на държавите-членки да допускат при определени условия някои дерогации от настоящата директива; като има предвид, че освен това е необходимо да се даде съответна нормативна рамка за тези дерогации, при условие че те не представляват потенциална заплаха за здравето на хората и че не съществува друг разумен начин за поддържане на доставката на водите, предназначени за консумация от човека, в съответния отрасъл;

(30)

като има предвид, че подготовката или доставката на води, предназначени за консумация от човека, може да изисква ползването на някои вещества или на някои материали, следва да се предвиди регламентиране на тяхната употреба с оглед да се предотвратят евентуални вредни последици за здравето на хората;

(31)

като има предвид, че научно-техническият прогрес може да наложи бързо привеждане в съответствие с техническите изисквания, предвидени в приложения II и III; като има предвид, че с оглед да се улесни прилагането на изискваните за целта мерки следва, освен това, да се предвиди процедура, която да позволи на Комисията да извършва такива привеждания в съответствие с помощта на комитет, съставен от представители на държавите-членки;

(32)

като има предвид, че следва да се предоставят на потребителите подходящи и адекватни информации за качествата на водите, предназначени за консумация от човека, за дерогациите, разрешавани от държавите-членки, и за мерките за отстраняване, взети от компетентните органи; като има предвид освен това, че трябва да се отчитат техническите и статистическите нужди на Комисията, както и правото на частните лица да получават адекватна информация за качеството на водите, предназначени за консумация от човека;

(33)

като има предвид, че в изключителни случаи и за отграничени географски зони може да е необходимо да се предостави на държавите-членки по-дълъг срок, за да спазват някои разпоредби, предвидени в настоящата директива;

(34)

като има предвид, че е уместно да се следи за това, настоящата директива да не накърнява задълженията на държавите-членки по отношение на сроковете за транспониране и прилагане в националното право, посочени в приложение IV,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Цел

1.  Настоящата директива се отнася за качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

2.  Целта на директивата е да опазва здравето на хората от вредните последици от заразяването на водите, предназначени за консумация от човека, като гарантира здравословността и чистотата на последните.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

1. „води, предназначени за консумация от човека“ са:

а) всички води, било в естествено състояние, било пречистени, предназначени за пиене, за готвене, за приготвяне на хранителни продукти или за всякакви други домакински цели, независимо от техния произход и независимо от това, дали са доставени чрез водоснабдителна мрежа, с автоцистерна или с кораб цистерна, в бутилки или в контейнери;

б) всички води, използвани в предприятията от хранителната промишленост за производството, преработката, консервирането или продажбата на продукти или на вещества, предназначени за консумация от човека, освен ако компетентните национални органи не са установили, че качеството на водата не може да влияе върху здравословността на крайния хранителен продукт.

2. „частна водоснабдителна инсталация“ са: тръбопроводи и апарати, инсталирани между крановете, обикновено използвани за консумация от човека, и разпределителната мрежа, но само в случай, че не са от компетентността на водоснабдяващото предприятие като такова съгласно приложимото национално законодателство.

Член 3

Освобождавания

1.  Настоящата директива не се прилага за:

а) природните минерални води, признати като такива от компетентните национални органи в съответствие с Директива 80/777/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно експлоатацията и предлагането за продажба на природни минерални води ( 8 );

б) лечебните води по смисъла на Директива 65/65/ЕИО на Съвета от 26 януари 1965 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно лекарствените средства ( 9 ).

2.  Държавите-членки могат да освобождават от разпоредбите на настоящата директива:

а) водите, предназначени изключително за употреба, за която компетентните органи са установили, че качеството на водата няма никакво влияние, пряко или косвено, върху здравето на съответните потребители;

б) водите, предназначени за консумация от човека, произлизащи от индивидуален източник, който доставя средно по-малко от 10 м3 дневно или снабдява по-малко от петдесет души, освен ако те се доставят в рамките на търговска или обществена дейност.

3.  Държавите-членки, които ползват възможността за освобождаване, предвидена в параграф 2, буква б), се уверяват, че съответното население е информирано за това и са взети всички възможни мерки за опазване здравето на хората от вредните въздействия на заразяването на водите, предназначени за консумация от човека. Освен това, когато се окаже, че съществува потенциална опасност за човешкото здраве поради качеството на тези води, съответното население трябва бързо да получи подходящи съвети.

Член 4

Общи задължения

1.  Без да се засягат задълженията, които произтичат от други общностни разпоредби, държавите-членки вземат необходимите мерки за осигуряване здравословност и чистота на водите, предназначени за консумация от човека. За постигане на минималните изисквания на настоящата директива водите, предназначени за консумация от човека, са здравословни и чисти, когато:

а) не съдържат брой или концентрация на микроорганизми, на паразити или на всякакви други вещества, представляващи потенциална опасност за здравето на хората, и

б) съответстват на минималните изисквания, определени в приложение I, части А и Б,

и ако съгласно съответните разпоредби на членове от 5 до 8 и член 10 и съгласно Договора държавите-членки приемат всички други необходими мерки, за да гарантират, че водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на изискванията на настоящата директива.

2.  Държавите-членки следят за това, взетите мерки за изпълнение на настоящата директива по никакъв начин да не водят, пряко или косвено, нито до влошаване на настоящото качество на водите, предназначени за консумация от човека, доколкото това има значение за опазване здравето на хората, нито до увеличаване на замърсяването на водите, използвани за производството на питейна вода.

Член 5

Стандарти за качество

1.  Държавите-членки определят за дадените в приложение I параметри стойностите, приложими за водите, предназначени за консумация от човека.

2.  Стойностите, определени съгласно параграф 1, не са по-малко строги от тези, дадени в приложение I. Що се отнася до параметрите, дадени в приложение I, част В, стойностите трябва да се определят единствено за целите на контрола и за спазване на задълженията, наложени от член 8.

3.  Държавите-членки определят стойности на допълнителни параметри, които не са дадени в приложение I, когато опазването на здравето на хората на тяхната национална територия или на част от нея го изисква. Определените стойности трябва да отговарят най-малко на изискванията на член 4, параграф 1, буква а).

Член 6

Пункт на съответствие

1.  Параметричните стойности, определени съгласно член 5, трябва да се спазват:

а) за водите, доставяни чрез разпределителна мрежа, на пункта, където в помещенията или в сграда те излизат от крановете, които обикновено се ползват за консумация от човека;

б) за водите, доставяни чрез автоцистерна или кораб цистерна, на пункта, където те излизат от автоцистерната или от кораба цистерна;

в) за водите, бутилирани или затворени в контейнери с цел продажба, на пункта, където водите се бутилират или затварят в контейнери;

г) за водите, използвани в предприятие от хранителната промишленост, на пункта, където водите се използват в предприятието.

2.  Що се отнася до водите, споменати в параграф 1, буква а), се смята, че държавите-членки са изпълнили задълженията си съгласно настоящия член, както и съгласно член 4 и член 8, параграф 2, когато може да се установи, че неспазването на параметричните стойности, определени по силата на член 5, се дължи на частната разпределителна инсталация или на нейната поддръжка, освен в помещенията и сградите, като училища, болници и ресторанти, където водата се доставя за обществено ползване.

3.  Когато се прилага параграф 2 и съществува риск водите, посочени в параграф 1, буква а), да не съответстват на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, държавите-членки следят:

а) да бъдат взети подходящи мерки за намаляване или за премахване на риска от неспазване на параметричните стойности, като например се дават съвети на собствениците за евентуални мерки за корекция, които те могат да вземат, и/или

да бъдат взети други мерки като подходящи пречиствателни технологии, за да се променят естеството или свойствата на водите, преди да бъдат доставени, така че да се намали или премахне рискът от неспазване на параметричните стойности след доставката;

и

б) съответните потребители да бъдат надлежно информирани и съветвани за евентуални допълнителни отстранявания, които те трябва да вземат.

Член 7

Контрол

1.  Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират извършването на редовен контрол на качеството на водите, предназначени за консумация от човека, с цел да се провери дали водите, предлагани на потребителите, отговарят на изискванията на настоящата директива, и по-специално на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5. Взетите проби трябва да са представителни за качеството на водите, консумирани в течение на цялата година. Държавите-членки вземат освен това всички необходими мерки, за да гарантират, че когато подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, включва дезинфекция, ефикасността на прилаганата преработка се контролира и всяко заразяване със субпродуктите на дезинфекцията се задържа на възможно най-ниско ниво, без да се влошава дезинфекцията.

2.  За изпълнение на задълженията, наложени от параграф 1, компетентните органи изготвят подходящи програми за контрол на всички води, предназначени за консумация от човека. Тези програми за контрол спазват минималните изисквания, предвидени в приложение II.

3.  Пунктовете за вземане на проби се определят от компетентните органи и са съобразени със съответните изисквания, предвидени в приложение II.

▼M2

4.  Общностни насоки за контрола, посочен в настоящия член, могат да бъдат определяни в съответствие с предвидената в член 12, параграф 2 процедура по управление.

▼B

5.  

а) Държавите-членки спазват спецификациите за анализа на параметрите, дадени в приложение III.

б) Други методи, освен уточнените в приложение III, част 1, могат да бъдат използвани, при условие че е възможно да се докаже, че получените резултати са най-малкото толкова достоверни, колкото получените по уточнените методи. Държавите-членки, използващи други методи, предоставят на Комисията цялата необходима информация относно тези методи и тяхната еквивалентност.

в) За параметрите, споменати в приложение III, части 2 и 3, може да се използва всеки метод за анализ, доколкото той спазва изискванията, определени в тези части от приложението.

6.  Държавите-членки следят за това, във всеки отделен случай да се извършва допълнителен контрол на веществата и микроорганизмите, за които не е определена никаква параметрична стойност в съответствие с член 5, ако има основания да се предполага, че те могат да се намират в количество или в брой, представляващи потенциална опасност за здравето на хората.

Член 8

Мерки за отстраняване и ограничения за използване

1.  Държавите-членки следят за това, в случай на неспазване на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, да се извърши незабавно проучване с оглед да се установи причината за това.

2.  Ако въпреки взетите мерки за изпълнение на задълженията, наложени от член 4, параграф 1, водите, предназначени за консумация от човека, не съответстват на параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, с уговорката по член 6, параграф 2, съответната държава-членка следи за това, необходимите мерки за отстраняване да бъдат взети възможно най-бързо с оглед да се възстанови качеството и дава приоритет на тяхното прилагане, като взема предвид, наред с другото, степента, в която съответната параметрична стойност е била превишена, и потенциалната опасност за здравето на хората.

3.  Независимо от това, дали параметричните стойности са били спазени или не, държавите-членки следят разпределението на води, предназначени за консумация от човека, представляващи потенциална опасност за здравето на хората, да бъде забранено или тяхното използване да бъде ограничено, или да бъдат взети всички други необходими мерки за опазване здравето на хората. В такива случаи потребителите незабавно се уведомяват за това и получават необходимите съвети.

4.  Компетентните органи или другите съответни инстанции решават за мерките, подлежащи на вземане по силата на параграф 3, като преценяват риска за здравето на хората, произтичащ от прекъсване на разпределението или ограничение за използване на водите, предназначени за консумация от човека.

5.  Държавите-членки могат да съставят насоки с оглед да подпомогнат компетентните органи при изпълнение на задълженията им по силата на параграф 4.

6.  В случай на неспазване на параметричните стойности или на спецификациите, предвидени в приложение I, част В, държавите-членки проверяват дали това неспазване представлява риск за здравето на хората. Те вземат мерки за отстраняване, за да се възстанови качеството на водите, когато това е необходимо за опазване здравето на хората.

7.  Държавите-членки следят за това, когато се вземат мерки за отстраняване, потребителите да бъдат информирани за това, освен ако компетентните органи преценят, че неспазването на параметричната стойност е маловажно.

Член 9

Дерогации

1.  Държавите-членки могат да предвидят дерогации от параметричните стойности, определени в приложение I, част Б, или определени в съответствие с член 5, параграф 3, до друга определена от тях максимална стойност, доколкото никоя дерогация не представлява потенциална опасност за здравето на хората и доколкото не съществува друг разумен начин за запазване на разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, в съответния отрасъл. Тези дерогации са възможно най-ограничени във времето и не надхвърлят три години — период, след чието изтичане се изготвя отчет, за да се установи дали е постигнат достатъчен напредък. Когато дадена държава-членка има намерение да допусне втора дерогация, тя предава на Комисията изготвения отчет, както и мотивите, които обосновават нейното решение да допусне втора дерогация. Тази втора дерогация не надхвърля три години.

2.  В изключителни случаи държава-членка може да поиска от Комисията трета дерогация за период, ненадхвърлящ три години. Комисията се произнася по това искане в срок от три месеца.

3.  Всяка дерогация, допусната в съответствие с параграфи 1 и 2, трябва да съдържа следните сведения:

а) мотивите за дерогащията;

б) съответния параметър, резултатите от предишни проверки и максимално допустимата стойност, предвидена съгласно тази дерогащия;

в) географската зона, количеството вода, разпределяно ежедневно, съответното население и евентуалното отражение върху съответните предприятия от хранителната промишленост;

г) подходяща програма за контрол, предвиждаща, според случая, по-чести проверки;

д) резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване, включващ график на дейностите, оценка на разходите и разпоредби по отчетността;

е) изискваната продължителност на дерогащията.

4.  Ако компетентните органи преценят, че неспазването на параметричната стойност е маловажно и че мерките за отстраняване, взети в съответствие с разпоредбите на член 8, параграф 2, позволяват да се поправи положението в максимален срок от тридесет дни, изискванията, предвидени в параграф 3, не трябва да се прилагат.

В този случай само максимално допустимата стойност за съответния параметър и даденият срок за поправяне на положението трябва да се определят от компетентните органи или от другите съответни инстанции.

5.  Прибягването до параграф 4 повече не е възможно, когато една и съща параметрична стойност, приложима към дадено водоснабдяване, не е била спазвана в продължение на повече от тридесет дни общо през последните дванадесет месеца.

6.  Всяка държава-членка, която прибягва до предвидените в настоящия член дерогации, следи засегнатото от тези дерогации население да бъде информирано бързо и по подходящ начин за дерогацията и за съпътстващите условия. Държавата-членка следи освен това да се дадат съвети, според случая, на специални групи от населението, за които дерогацията може да представлява особен риск.

Тези задължения не се прилагат в случаите, посочени в параграф 4, освен ако компетентните органи не решат противното.

7.  Освен за дерогациите, допускани в съответствие с параграф 4, държавите-членки информират Комисията в срок до два месеца за всяка дерогация, отнасяща се до разпределение, което е 1 000 м3 средно на ден или което снабдява над 5 000 души, като ѝ представят сведенията, посочени в параграф 3.

8.  Настоящият член не се прилага за водите, предназначени за консумация от човека, продавани в бутилки или в контейнери.

Член 10

Гарантиране качеството на пречистването, оборудването и материалите

Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да може веществата или материалите, служещи за изграждане на нови инсталации и използвани за подготовката или разпределението на водите, предназначени за консумация от човека, както и отпадъчните продукти, произхождащи от тези вещества или материали, служещи за изграждане на нови инсталации, да не присъстват във водите, предназначени за консумация от човека, с по-високо ниво на концентрация от необходимото за достигане на целта, за която са предназначени, и да не намаляват, пряко или косвено, опазването на здравето на хората, предвидено в настоящата директива; тълкувателните документи и техническите спецификации, споменати в член 3 и в член 4, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно строителните продукти ( 10 ), трябва да съответстват на изискванията на настоящата директива.

Член 11

Преразглеждане на приложенията

1.  Най-малко на всеки пет години Комисията преразглежда приложение I в светлината на научно-техническия прогрес и предлага, според случая, промени в съответствие с процедурата, предвидена в член 189в от Договора.

▼M2

2.  Най-малко на всеки пет години Комисията изменя приложения II и III, за да направи необходимите адаптирания към научно-техническия прогрес.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

▼M1

Член 12

1.  Комисията се подпомага от комитет.

2.  При позоваване на настоящия член се прилагат разпоредбите на членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО ( 11 ), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от същото решение.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

▼M2

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

▼B

Член 13

Информации и доклади

1.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че потребителите разполагат с адекватни и актуални данни за качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

2.  Без да се засягат разпоредбите на Директива 90/313/ЕИО на Съвета от 7 юни 1990 г. за свободния достъп до информация в областта на околната среда ( 12 ), всяка държава-членка публикува на всеки три години доклад за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, с цел да информира потребителите. Първият доклад покрива годините 2002, 2003 и 2004. Всеки доклад обхваща минимум всички индивидуални водоснабдявания над 1 000 м3 средно на ден или предназначени за над 5 000 души; той покрива три календарни години и се публикува през календарната година, която започва след края на периода, за който се отнася.

3.  Държавите-членки предават доклада си на Комисията в срок до два месеца след неговото публикуване.

▼M2

4.  Изложението и минимумът информация в докладите, предвидени в параграф 2, се определят, като се държи изключително сметка за мерките, посочени в член 3, параграф 2, член 5, параграфи 2 и 3, член 7, параграф 2, член 8, член 9, параграфи 6 и 7 и член 15, параграф 1, и ако е необходимо, се изменят в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 12, параграф 2.

▼B

5.  Комисията разглежда докладите на държавите-членки и публикува на всеки три години обобщен доклад за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в Общността. Този обобщен доклад се публикува в срок девет месеца, считано от получаването на докладите на държавите-членки.

▼M2

6.  Заедно с първия доклад относно настоящата директива, посочен в параграф 2, държавите-членки изготвят също доклад, който се предава на Комисията, за мерките, които те са взели или имат намерение да вземат, за да изпълнят полагащите им се задължения съгласно член 6, параграф 3 и приложение I, част Б, бележка 10. При нужда се внася предложение относно изложението на този доклад в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 12, параграф 2.

▼B

Член 14

Срок за привеждане в съответствие

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че качеството на водите, предназначени за консумация от човека, е приведено в съответствие с настоящата директива, в срок до пет години, считано от влизането ѝ в сила, без да се засягат бележки 2, 4 и 10 от приложение I, част Б.

Член 15

Изключителни случаи

1.  Държавите-членки могат в изключителни случаи и за отграничени географски зони да представят на Комисията специално заявление за продължаване на срока, предвиден в член 14. Това продължаване не трябва да надхвърля три години; след изтичането на този период се извършва преразглеждане, чиито резултати се предават на Комисията, която може въз основа на това преразглеждане да разреши второ продължаване на срока до три години. Настоящата разпоредба не се прилага за водите, предназначени за консумация от човека, продавани в бутилки или в контейнери.

2.  В надлежно мотивираното заявление се излагат срещаните трудности и се дават минимум всички информации, предвидени в член 9, параграф 3.

▼M2

3.  Комисията разглежда заявлението съгласно процедурата по управление, посочена в член 12, параграф 2.

▼B

4.  Всяка държава-членка, която се позовава на настоящия член, следи населението, засегнато от това заявление, да бъде информирано бързо и по подходящ начин за получените резултати. Държавата-членка следи освен това да се дават съвети, според случая, на специални групи от населението, за които заявлението може да представлява особен риск.

Член 16

Отмяна

1.  Директива 80/778/ЕИО се отменя с действие пет години, считано от влизането в сила на настоящата директива. При спазване на условията по параграф 2, тази отмяна не премахва задълженията на държавите-членки относно сроковете, дадени в приложение IV, за нейното транспониране в националното законодателство и за нейното прилагане.

Всяко позоваване на отменената директива се смята като позоваване на настоящата директива и следва да се разбира съгласно таблицата на съответствията, дадена в приложение V.

2.  Веднага след като държава-членка е въвела в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобрази с настоящата директива, и е взела предвидените в член 14 мерки за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, настоящата директива, а не Директива 80/778/ЕИО се прилага за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, в тази държава-членка.

Член 17

Транспониране в националното законодателство

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, в срок до две години, считано от датата на влизането ѝ в сила. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от вътрешното законодателство, които те приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 18

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден, следващ деня на нейното публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Член 19

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПАРАМЕТРИ И ПАРАМЕТРИЧНИ СТОЙНОСТИ

ЧАСТ А

Микробиологични параметриПараметър

Параметрична стойност

(броя/100 ml)

Escherichia coli (Е. коли)

0

Ентерококи

0

Водите, продавани в бутилки или контейнери, трябва да спазват следните стойности:Параметър

Параметрична стойност

Escherichia coli (Е. коли)

0/250 ml

Ентерококи

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Съдържание на колонии при 22 °C

100/ml

Съдържание на колонии при 37 °C

20/ml

ЧАСТ Б

Химически параметриПараметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Акриламид

0,10

μg/l

Бележка 1

Антимоний

5,0

μg/l

 

Арсен

10

μg/l

 

Бензол

1,0

μg/l

 

Бензо(а)пирен

0,010

μg/l

 

Бор

1,0

mg/l

 

Бромати

10

μg/l

Бележка 2

Кадмий

5,0

μg/l

 

Хром

50

μg/l

 

Мед

2,0

mg/l

Бележка 3

Цианиди

50

μg/l

 

1,2-дихлоретан

3,0

μg/l

 

Епихлохидрин

0,10

μg/l

Бележка 1

Флуориди

1,5

mg/l

 

Олово

10

μg/l

Бележки 3 и 4

Живак

1,0

μg/l

 

Никел

20

μg/l

Бележка 3

Нитрати

50

mg/l

Бележка 5

Нитрити

0,50

mg/l

Бележка 5

Пестициди

0,10

μg/l

Бележки 6 и 7

Общо пестициди

0,50

μg/l

Бележки 6 и 8

Ароматни полициклични въгледовороди

0,10

μg/l

Сума на концентрациите с отбелязани съставки; (бележка 9)

Селен

10

μg/l

 

Тетрахлоретилен и трихлоретилен

10

μg/l

Сума на концентрациите с отбелязани параметри

Общо трихалометани (ТХМ)

100

μg/l

Сума на концентрациите с отбелязани съставки; (бележка 10)

Винилхлорид

0,5

μg/l

Бележка 1

Бележка 1: Параметричната стойност се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Бележка 2: Ако е възможно, без да се нарушава дезинфекцията, държавите-членки трябва да се стараят да получат по-ниска стойност.

За водите, посочени в член 6, параграф 1, букви „а“, „б“ и „г“, стойността трябва да се постигне най-късно до десет календарни години, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива. Параметричната стойност за броматите през периода между пет и десет години, считано от влизането в сила на настоящата директива, е 25 μg/l.

Бележка 3: Тази стойност се прилага за проба вода, предназначена за консумация от човека, взета от крана при подходящ метод на изпитване ( 13 ), така че да бъде представителна за средната седмична стойност, приемана от потребителите. Методите на изпитване и контрол, според случая, се прилагат според съгласувана формула, изготвена в съответствие с член 7, параграф 4. Държавите-членки държат сметка за честотата на максималните нива, които могат да имат отрицателен ефект върху здравето на хората.

Бележка 4: За водите, посочени в член 6, параграф 1, букви „а“, „б“ и „г“, стойността трябва да се спазва най-късно петнадесет календарни години, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива. Параметричната стойност за оловото, прилагана през периода между пет и петнадесет години, считано от влизане в сила на настоящата директива, е 25 μg/l.

Държавите-членки следят да се вземат всички подходящи мерки за възможно най-голямо намаление на концентрацията на олово във водите, предназначени за консумация от човека, по време на необходимия период за постигане на параметричната стойност.

По време на прилагането на мерките, целящи постигането на тази стойност, държавите-членки постепенно отделят приоритетно внимание на случаите, при които концентрациите на олово във водите, предназначени за консумация от човека, са най-високи.

Бележка 5: Държавите-членки следят условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) e посочена в квадратни скоби), да бъде спазвано и стойността 0,10 mg/l за нитритите да бъде постигната за водите на излизане от преработващите инсталации/инсталациите за обработка на водата.

Бележка 6: Под „пестициди“ се разбира:

 органични инсектициди,

 органични хербициди,

 органични фунгициди,

 органични нематоциди,

 органични акарициди,

 органични алгициди,

 органични родентициди

 органични продукти против плесени,

 сродни продукти (inter alia, регулатори на растежа)

и техните метаболити, продукти на разпадането и реакцията.

Само пестицидите, чието наличие е възможно в дадено водоснабдяване, трябва да бъдат контролирани.

Бележка 7: Параметричната стойност се прилага за всеки отделен пестицид. Що се отнася до алдрина, диелдрина, хептахлора и хептахлорепоксида, параметричната стойност е 0,030 μg/l.

Бележка 8: Под „Общо пестициди“ се разбира сумата от всички установени и измерени отделни пестициди в рамките на процедурата за контрол.

Бележка 9: Отчитат се следните съставки:

 бензо(b)флуорантен,

 бензо(k)флуорантен,

 бензо(ghi)перилен,

 индено(1,2,3-cd)пирен.

Бележка 10: Ако е възможно, без да се нарушава дезинфекцията, държавите-членки трябва да се стараят да постигнат по-ниска стойност.

Отчитаните съставки са: хлороформ, бромоформ, дибромохлорометан и бромо-дихлорометан.

За водите, посочени в член 6, параграф 1, букви „а“, „б“ и „г“, тази стойност трябва да се спазва най-късно десет календарни години, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива. Параметричната стойност за общо ТХМ през периода между петата и десетата година, считано след влизането в сила, е 150 μg/l.

Държавите-членки следят да се вземат всички подходящи мерки за възможно най-голямо намаление на концентрацията на ТХМ във водите, предназначени за консумация от човека, по време на необходимия период за постигане на параметричната стойност.

Като прилагат мерките, целящи постигането на тази стойност, държавите-членки постепенно дават приоритет на зоните, в които концентрациите на ТХМ във водите, предназначени за консумация от човека, са най-високи.

ЧАСТ В

Индикативни параметриПараметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Алуминий

200

μg/l

 

Амониеви съединения

0,50

mg/l

 

Хлориди

250

mg/l

Бележка 1

Clostridium perfringens (включително спори)

0

Брой/100 ml

Бележка 2

Цвят

Приемлив за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Проводимост

2 500

μѕ cm-1 при 20 °C

Бележка 1

Концентрация на водородни йони

≥ 6,5 и ≤ 9,5

Единици Рн

Бележки 1 и 3

Желязо

200

μg/l

 

Манган

50

μg/l

 

Мирис

Приемлив за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Окисляемост

5,0

mg/l О2

Бележка 4

Сулфати

250

mg/l

Бележка 1

Натрий

200

mg/l

 

Вкус

Приемлив за потребителите, без ненормална промяна

 

 

Съдържание на колонии при 22 °C

Без ненормална промяна

 

 

Колиформени бактерии

0

Брой/100 ml

Бележка 5

Общо органичен въглерод (ООВ)

Без ненормална промяна

 

Бележка 6

Мътност

Приемлива за потребителите, без ненормална промяна

 

Бележка 7РАДИОАКТИВНОСТ

Параметър

Параметрична стойност

Единица

Бележки

Тритий

100

Бекерела/l

Бележки 8 и 10

Обща индикативна доза

0,10

mSv/година

Бележки 9 и 10

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ II

МОНИТОРИНГ

ЧАСТ А

Общи цели и програми за мониторинг на водите, предназначени за консумация от човека

1. Програмите за мониторинг на водите, предназначени за консумация от човека, трябва да отговарят на следните условия:

а) да удостоверяват, че прилаганите мерки за контролиране на рисковете за човешкото здраве по цялата водоснабдителна верига — от водосборния басейн през водочерпенето, пречистването и съхранението до разпределението — действат ефективно и че водата в мястото на определяне на съответствието (point of compliance) е здравословна и чиста;

б) да осигуряват информация относно качеството на водата, доставяна за консумация от човека, така че да може да се докаже, че се спазват задълженията по член 4 и член 5 и определените в приложение I стойности на параметрите;

в) да идентифицират най-подходящите начини за намаляване на риска за човешкото здраве.

2. Съгласно член 7, параграф 2, компетентните органи трябва да изготвят програми за мониторинг, съответстващи на параметрите и честотите, определени в част Б от настоящото приложение, като програмите могат да се състоят от следните елементи:

а) събиране и лабораторен анализ на отделни водни проби (discrete water samples); или

б) измервания, документирани чрез постоянен процес на мониторинг.

Също така, програмите за мониторинг могат да се състоят от:

а) инспекции на документацията за функционалността и ремонтния статус на оборудването; и/или

б) инспекции на водосборния басейн, съоръженията за водовземане, пречистване, съхранение, разпределение и доставка на водата.

3. Програмите за мониторинг могат да се базират на оценка на риска, както е посочено в част В.

4. Държавите членки трябва да осигуряват непрекъснат процес на преразглеждане на програмите за мониторинг, както и тяхното актуализиране или препотвърждаване поне веднъж на всеки пет години.

ЧАСТ Б

Параметри и честоти

1.    Обща рамка

В програмата за мониторинг трябва да се вземат предвид параметрите, посочени в член 5, включително тези, които имат важно значение за оценяване на въздействието върху качеството на водата на вътресградните разпределителни системи в мястото на определяне на съответствието, както е посочено в член 6, параграф 1. При избора на подходящи параметри за мониторинг следва да се вземат под внимание местните условия при всяка водоснабдителна система.

Държавите членки трябва да осигуряват провеждане на мониторинг за посочените в точка 2 параметри, при съответните определени в точка 3 честоти на пробовземане.

2.    Списък на параметрите

Параметри от група А

Мониторингът върху следните параметри (група А) трябва да се извършва в съответствие с честотите, определени в таблица 1 в точка 3.

а)  Ешерихия коли (E. coli), колиформни бактерии, брой колонии при 22 °C, цвят, мътност, вкус, мирис, pH, електропроводимост;

б) други параметри, за които в програмата за мониторинг е установено, че са от значение, в съответствие с член 5, параграф 3, и когато е необходимо — чрез оценка на риска, както е определено в част В.

При съответни специфични обстоятелства, към параметрите от група А трябва да се добавят следните параметри:

а) амониев йон и нитрити, ако се използва дезинфекция с хлорамин;

б) алуминий и желязо, ако се използват като химикали за пречистване на водата.

Параметри от група Б

За да се определи дали има съответствие с всички зададени в настоящата Директива стойности на параметри, мониторингът върху всички други параметри, които не са анализирани като част от група А и са определени съгласно член 5, трябва да се провежда при честотата, посочена в таблица 1 в точка 3.

3.    Честота на пробовземанетоТаблица 1

Минимална честота на пробовземане и анализ за целите на мониторинга на съответствието

Обем вода, разпределяна или добивана ежедневно в зоната на водоснабдяване

(вж. забележки 1 и 2)

m3

Параметър от група А

Брой проби годишно

(вж. забележка 3)

Параметър от група Б

Брой проби годишно

 

≤ 100

> 0

(Вж. забележка 4)

> 0

(Вж. забележка 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+ 3

за всеки 1 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

1

+ 1

за всеки 4 500 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1

за всеки 10 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

> 100 000

 

12

+ 1

за всеки 25 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

Забележка 1:  Зона на водоснабдяване е определена географска зона, в която водата, предназначена за консумация от човека, произлиза от един или няколко източника и в рамките на която качеството на водата може да се смята за приблизително еднакво.

Забележка 2:  Водните обеми са средни обеми, изчислени за календарна година. За определяне на минималната честота държавите членки могат вместо водния обем да използват броя на населението в зоната на водоснабдяване, на базата на консумация 200 l/жител дневно.

Забележка 3:  Посочената честота се изчислява както следва: напр. 4 300 m3/ден = 16 проби (четири за първите 1 000 m3/ден + 12 за останалите 3 300 m3/ден).

Забележка 4:  Държавите членки, които са решили да освободят от разпоредбите отделни водоснабдителни количества съгласно член 3, параграф 2, буква б) от настоящата Директива, трябва да прилагат тези честоти само за зони на водоснабдяване, в които се разпределят между 10 и 100 m3 дневно.

ЧАСТ В

Оценка на риска

1. Държавите членки могат да предвидят възможност за дерогация от посочените в част Б изисквания за параметрите и честотите на пробовземане, при условие че е направена оценка на риска в съответствие с настоящата част.

2. Оценката на риска по точка 1 трябва да се базира на общите принципи на оценяване на риска, определени във връзка с международни стандарти, като например стандарта EN 15975-2, отнасящ се за „безопасност при доставяне на питейна вода, указания за управление на риск и кризи“.

3. При оценката на риска трябва да бъдат взети предвид резултатите от програмите за мониторинг, въведени съгласно член 7, параграф 1 и член 8 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 14 ) за водните тела, определени съгласно член 7, параграф 1, от които средно се черпят над 100 m3 дневно, в съответствие с приложение V към цитираната директива.

4. Въз основа на резултатите от оценката на риска, трябва да бъде направено съответно разширение на списъка на параметрите в точка 2 от част Б и/или увеличаване на честотите на пробовземане, посочени в точка 3 от част Б, в случай че е изпълнено някое от следните условия:

а) списъкът на параметрите или честотите, определени в настоящото приложение, не е достатъчен за да бъдат изпълнени задълженията, наложени по член 7, параграф 1;

б) необходим е допълнителен мониторинг за целите по член 7, параграф 6;

в) необходимо е да се осигурят нужните гаранции, зададени в точка 1, буква а) от част А.

5. Въз основа на резултатите от оценката на риска, възможно е да бъде направено съответно редуциране на списъка на параметрите, определени в точка 2 от част Б и на честотите на пробовземане, определени в точка 3 от част Б, в случай че са изпълнени следните условия:

а) честотата на пробовземане за E. coli при каквито и да е обстоятелства не трябва да се намалява под стойността, посочена в точка 3 от част Б;

б) за всички останали параметри:

i) мястото и честотата на пробовземане трябва да се определят в зависимост от произхода на съответния параметър, както и от променливостта и дългосрочната тенденция за съответната концентрация, като се вземе под внимание посоченото в член 6;

ii) за да се намали минималната допустима честота на пробовземане за даден параметър спрямо посоченото в точка 3 от част Б, е необходимо всички резултати от пробите, взимани през редовни интервали от време в течение на поне три години от места за пробовземане, които са представителни за цялата зона на водоснабдяване, да са със стойности под 60 % от зададената стойност на параметъра;

iii) за да се отстрани даден параметър от списъка на подлежащите на мониторинг параметри, определен в точка 2 от част Б, е необходимо всички резултати от пробите, взимани през редовни интервали от време в течение на поне три години от места за пробовземане, които са представителни за цялата зона на водоснабдяване, да са със стойности под 30 % от зададената стойност на параметъра;

iv) отстраняването на даден параметър, посочен в точка 2 от част Б, от списъка на подлежащи на мониторинг параметри трябва да се базира на резултата от оценката на риска, отчитаща резултатите от мониторинга на водоизточниците на питейна вода и потвърждаваща, че човешкото здраве е защитено от вредните ефекти на каквото и да е замърсяване на питейната вода, както е посочено в член 1.

v) намаляване на честотата на пробовземане или отстраняване на параметър от списъка на подлежащите на мониторинг параметри съгласно точки ii) и iii) може да се направи само ако оценката на риска потвърди, че няма разумно предвидим фактор, за който да съществува вероятност да предизвика влошаване на качеството на водата, предназначена за консумация от човека.

6. Държавите членки трябва да осигуряват спазването на следните изисквания:

а) оценките на риска трябва да са одобрени от съответния компетентен орган;

б) да има достъпна информация, показваща че е проведена оценка на риска, както и резюме на резултатите от оценката.

ЧАСТ Г

Методи и места на пробовземане

1. Пунктовете за пробовземане трябва да се определят така, че да се осигури спазване на изискванията в местата за определяне на съответствието, дефинирани в член 6, параграф 1. По отношение на разпределителните водоснабдителни мрежи съответната държава членка може да взема проби за определянето на съответни параметри съответно от зоната на водоснабдяване или при пречиствателните станции, ако може да се докаже, че не би могло да има неблагоприятна промяна на измерената стойност на въпросните параметри. Доколкото е възможно, броят на пробите трябва да е равномерно разпределен във времето и пространството.

2. Пробовземането от мястото за определяне на съответствието трябва да отговаря на следните изисквания:

а) пробите за определяне на съответствието за някои химични параметри (по-специално съдържанието на мед, олово и никел) трябва да се вземат при крана на потребителя, без предварително източване на водата. Взема се случайна проба през дневно време, с обем един литър. Като алтернативна възможност държавите членки могат да използват методи с фиксирано време на престояване на водата, които по-добре отразяват тяхната национална ситуация, при условие че това не води до по-малко случаи на констатирано несъответствие в сравнение с метода на използване на случайни проби през дневно време;

б) пробите за съответствие на микробиологичните параметри на мястото за определяне на съответствието трябва да се вземат и обработват в съответствие със стандарт EN ISO 19458, цел на пробовземане В (sampling purpose B).

3. Пробовземането от разпределителната мрежа, с изключение на пробовземането при крановете на потребителите, трябва да е в съответствие със стандарта ISO 5667-5. Пробите за определяне на микробиологични параметри трябва да се вземат и третират в съответствие със стандарт EN ISO 19458, цел на пробовземане А.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ

▼M3

По отношение на методите за анализ, използвани за целите на мониторинга и доказването на съответствие с настоящата директива, държавите членки трябва да осигурят, че тези методи за анализ са валидирани и документирани в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025 или с други еквивалентни международно възприети стандарти. Държавите членки трябва да осигуряват от страна на лабораториите или наети от лабораториите подизпълнители прилагане на практиките на системите за управление на качеството в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025 или други еквивалентни международно признати стандарти.

При отсъствие на метод за анализ, който да отговаря на определените в част Б критерии за минимално метрологично качество, държавите членки трябва да гарантират, че мониторингът се провежда в съответствие с най-добрите налични техники, които не водят до прекомерни разходи.

ЧАСТ А

Микробиологични параметри, за които са специфицирани методи за анализ

▼M2

Принципите по-долу, отнасящи се до методите на изчисление на микробиологичните параметри, са дадени било за позоваване на съответен метод CEN/ISO, било ориентировъчно, в очакване на евентуално бъдещо приемане от Комисията на международни методи CEN/ISO за тези параметри. Държавите-членки могат да ползват други методи, при условие че спазват разпоредбите на член 7, параграф 5.

Тези мерки, отнасящи се до допълнителни международни методи CEN/ISO, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

▼M3

Методите за микробиологичните параметри са:

а)  Ешерихия коли (E. coli) и колиформни бактерии (EN ISO 9308-1 или EN ISO 9308-2)

б)  Ентерококи (EN ISO 7899-2)

в)  Псевдомонас аеругиноза (EN ISO 16266)

г) Определяне на броя на жизнеспособните микроорганизми — изброяване на колонии при 22 °C (EN ISO 6222)

д) Определяне на броя на жизнеспособните микроорганизми — изброяване на колонии при 36 °C (EN ISO 6222)

е)  Клостридиум перфрингенс, включително спори (EN ISO 14189).

ЧАСТ Б

Химични и индикаторни параметри, за които са специфицирани характеристики за метрологично качество

1.    Химични и индикаторни параметри

За определените в таблица 1 параметри специфицираните характеристики за метрологично качество са, че използваният метод за анализ трябва минимум да може да послужи за измерване на концентрации, равни на зададената стойност на параметъра с праг на количествено определяне както е дефиниран в член 2, параграф 2 от Директива 2009/90/ЕО на Комисията ( 15 ), в размер равен или по-малък от 30 % от съответната стойност на параметъра и неопределеност на измерването както е посочена в таблица 1. Резултатът трябва да бъде изразен с използване на поне същия брой значещи цифри колкото има в стойността на съответния параметър в част Б и част В от приложение I.

Държавите членки могат да разрешат използването до 31 декември 2019 г. на характеристиките „точност“, „прецизност“ и „граница на откриваемост“, както са специфицирани в таблица 2, като алтернативен набор от характеристики за метрологично качество вместо „праг на количествено определяне“ и „неопределеност на измерването“, както е специфицирано съответно в първия параграф и в таблица 1.

Посочената в таблица 1 неопределеност на измерването не трябва да бъде използвана като допълнителен допустим интервал към определените в приложение I стойности на параметрите.Таблица 1

Минимално метрологично качество, изразено чрез характеристиката „неопределеност на измерването“

Параметри

Неопределеност на измерването

(вж. забележка 1)

Процент от стойността на параметъра (освен за pH)

Забележки

Алуминий

25

 

Амониев йон

40

 

Антимон

40

 

Арсен

30

 

Бензо(a)пирен

50

Вж. забележка 5

Бензен

40

 

Бор

25

 

Бромати

40

 

Кадмий

25

 

Хлориди

15

 

Хром

30

 

Електропроводимост

20

 

Мед

25

 

Цианиди

30

Вж. забележка 6

1,2-дихлоретан

40

 

Флуориди

20

 

pH концентрация на водородни йони (изразена в pH единици)

0,2

Вж. забележка 7

Желязо

30

 

Олово

25

 

Манган

30

 

Живак

30

 

Никел

25

 

Нитрати

15

 

Нитрити

20

 

Окисляемост

50

Вж. забележка 8

Пестициди

30

Вж. забележка 9

Полициклични ароматни въглеводороди

50

Вж. забележка 10

Селен

40

 

Натрий

15

 

Сулфат

15

 

Тетрахлороетен

30

Вж. забележка 11

Трихлороетен

40

Вж. забележка 11

Трихалометани — общо

40

Вж. забележка 10

Общ органичен въглерод (TOC)

30

Вж. забележка 12

Мътност

30

Вж. забележка 13

Веществата акриламид, епихлорохидрин и винилхлорид, се контролират чрез спецификация на продукта.Таблица 2

Минимално метрологично качество във връзка с характеристиките „точност“, „прецизност“ и „граница на откриваемост“ — които могат да се използват до 31 декември 2019 г.

Параметри

Точност

(вж. забележка 2)

Процент от стойността на параметъра (освен за pH)

Прецизност

(вж. забележка 3)

Процент от стойността на параметъра (освен за pH)

Граница на откриваемост

(вж. забележка 4)

Процент от стойността на параметъра (освен за pH)

Забележки

Алуминий

10

10

10

 

Амониев йон

10

10

10

 

Антимон

25

25

25

 

Арсен

10

10

10

 

Бензо(a)пирен

25

25

25

 

Бензен

25

25

25

 

Бор

10

10

10

 

Бромати

25

25

25

 

Кадмий

10

10

10

 

Хлориди

10

10

10

 

Хром

10

10

10

 

Електропроводимост

10

10

10

 

Мед

10

10

10

 

Цианиди

10

10

10

Вж. забележка 6

1,2-дихлороетан

25

25

10

 

Флуориди

10

10

10

 

pH концентрация на водородни йони (изразена в pH единици)

0,2

0,2

 

Вж. забележка 7

Желязо

10

10

10

 

Олово

10

10

10

 

Манган

10

10

10

 

Живак

20

10

20

 

Никел

10

10

10

 

Нитрати

10

10

10

 

Нитрити

10

10

10

 

Окисляемост

25

25

10

Вж. забележка 8

Пестициди

25

25

25

Вж. забележка 9

Полициклични ароматни въглеводороди

25

25

25

Вж. забележка 10

Селен

10

10

10

 

Натрий

10

10

10

 

Сулфати

10

10

10

 

Тетрахлороетен

25

25

10

Вж. забележка 11

Трихлороетен

25

25

10

Вж. забележка 11

Трихалометани — общо

25

25

10

Вж. забележка 10

Мътност

25

25

25

 

Веществата акриламид, епихлорохидрин и винилхлорид,се контролират чрез спецификация на продукта.

2.    Забележки към таблица 1 и таблица 2Забележка 1

Неопределеността на измерването е неотрицателен параметър, характеризиращ дисперсията на количествените стойности, приписани на измерваната величина и базиращи се на използваната информация. Критерият за метрологично качество по отношение на неопределеността на измерването (k = 2) е даден като процент от стойността на параметъра, или съответно по-добра стойност. Неопределеността на измерването трябва да се оценява спрямо нивото на стойността на параметъра, освен ако е посочено нещо друго.

Забележка 2

Точността е мярка за систематичната грешка и представлява разликата между средната стойност на голям брой последователни измервания и действителната стойност. Като допълнителни спецификации да се използва посоченото в ISO 5725.

Забележка 3

Прецизността е мярка за случайната грешка и обикновено се изразява като стандартно отклонение (в дадена партида и между партиди) на резултатите спрямо средната стойност. Приемливата прецизност е равна на удвоената стойност на относителното стандартно отклонение. Това понятие е допълнително определено в ISO 5725.

Забележка 4

Границата на откриваемост е:

— или три пъти стандартното отклонение в дадена партида обичайна проба, съдържаща ниска концентрация на параметъра; или

— пет пъти стандартното отклонение на празна (калибровъчна) проба (в рамките на партида).

Забележка 5

Ако не може да бъде достигната предписаната стойност на неопределеността на измерването, следва да бъде избрана най-добрата налична техника (с горна граница до 60 %).

Забележка 6

Методът трябва да позволява да се откриват цианиди под всякакви форми.

Забележка 7

Стойностите на точността, прецизността и неопределеността на измерването са изразени в pH единици.

Забележка 8

Референтен метод: EN ISO 8467

Забележка 9

Стойностите на характеристиките за метрологично качество за отделните пестициди са индикативни. За редица пестициди е възможно да се постигнат ниски стойности на неопределеност на измерването, дори до 30 %, но за някои пестициди могат да бъдат допуснати по-високи стойности, до 80 %.

Забележка 10

Така посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества, за които в част Б от приложение I е дадена стойност 25 % от стойността на параметъра.

Забележка 11

Така посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества, за които в част Б от приложение I е дадена стойност 50 % от стойността на параметъра.

Забележка 12

Неопредеността на измерването следва да се оценява при ниво на общия органичен въглерод 3 mg/l. Следва да се използват указанията CEN 1484 Guidelines for the determination of TOC and dissolved organic carbon (DOC) (Указания за определяне на общ органичен въглерод и на разтворен органичен въглерод).

Забележка 13

Неопределеността на измерването следва да се оценява при ниво 1,0 NTU (нефелометрични единици за мътност), в съответствие със стандарт EN ISO 7027.

▼M3 —————

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IVСРОКОВЕ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ В НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО И ПОДРОБНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО

Директива 80/778/ЕИО

Транспониране: 17.7.1982 г.

Прилагане:17.7.1985 г.

Всички държави-членки освен Испания, Португалия и новите германски провинции

Директива 81/858/ЕИО

(адаптиране след присъединяването на Гърция)

Акт за присъединяване на Испания и ПортугалияИспания:

транспониране:

1.1.1986 г.

прилагане:

1.1.1986 г.

Португалия:

транспониране:

1.1.1986 г.

прилагане:

1.1.1989 г.

Директива 90/656/ЕИО за новите германски провинции

Акт за присъединаване на Австрия, Финландия и ШвецияАвстрия:

транспониране:

1.1.1995 г.

прилагане:

1.1.1995 г.

Финландия:

транспониране:

1.1.1995 г.

прилагане:

1.1.1995 г.

Швеция:

транспониране:

1.1.1995 г.

прилагане:

1.1.1995 г.

Директива 91/692/ЕИО

членове от 1 до 14

 

 

Прилагане: 31.12.1995 г.

 

 

член 15

Изменен, считано от 1.1.1981 г.

Изменен, считано от 1.1.1986 г.

 

Изменен, считано от 1.1.1995 г.

 

член 16

 

 

 

 

 

член 17

 

 

 

 

Добавяне на член 17а

член 18

 

 

 

 

 

член 19

 

Изменен

Изменен

 

 

член 20

 

 

 

 

 

член 21

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ VТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Настояща директива

Директива 80/778/ЕИО

член 1, параграф 1

член 1, параграф 1

член 1, параграф 2

-

член 2, параграф 1, букви

а) и б)

член 2

член 2, параграф 2

-

член 3, параграф 1, букви

а) и б)

член 4, параграф 1

член 3, параграф 2, букви

а) и б)

-

член 3, параграф 3

-

член 4, параграф 1

член 7, параграф 6

член 4, параграф 2

член 11

член 5, параграф 1

член 7, параграф 1

член 5, параграф 2, първо изречение

член 7, параграф 3

член 5, параграф 2, второ изречение

-

член 5, параграф 3

-

член 6, параграф 1

член 12, параграф 2

член 6, параграфи 2 и 3

-

член 7, параграф 1

член 12, параграф 1

член 7, параграф 2

-

член 7, параграф 3

член 12, параграф 3

член 7, параграф 4

-

член 7, параграф 5

член 12, параграф 5

член 7, параграф 6

-

член 8

-

член 9, параграф 1

член 9, параграф 1 и член 10, параграф 1

член 9, параграфи от 2 до 6

-

член 9, параграф 7

член 9, параграф 2 и член 10, параграф 3

член 9, параграф 8

-

член 10

член 8

член 11, параграф 1

-

член 11, параграф 2

член 13

член 12, параграф 1

член 14

член 12, параграфи 2 и 3

член 15

член 13, параграф 1

-

член 13, параграфи от 2 до 5

член 17, буква а) (добавен с Директива 91/692/ЕИО)

член 14

член 19

член 15

член 20

член 16

-

член 17

член 18

член 18

-

член 19

член 21( 1 ) ОВ С 131, 30.5.1995 г., стр. 5 и

ОВ С 213, 15.7.1997 г., стр. 8.

( 2 ) ОВ С 82, 19.3.1996 г., стр. 64.

( 3 ) ОВ С 100, 2.4.1996 г., стр. 134.

( 4 ) Становище на Европейския парламент от 12 декември 1996 г. (ОВ С 20, 20.1.1997 г., стр. 133), Обща позиция на Съвета от 19 декември 1997 г. (ОВ С 91, 26.3.1998 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 13 май 1998 г. (ОВ С 167, 1.6.1998 г., стр. 92).

( 5 ) ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 11. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

( 6 ) ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 96/68/ЕО на Комисията (ОВ L 277, 30.10.1996 г., стр. 25).

( 7 ) ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

( 8 ) ОВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 96/70/ЕО на Комисията (ОВ L 299, 23.11.1996 г., стр. 26).

( 9 ) ОВ L 22, 9.2.1965 г., стр. 369. Директива, последно изменена с Директива 93/39/ЕИО на Комисията (ОВ L 214, 24.8.1993 г., стр. 22).

( 10 ) ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12. Директива, последно изменена с Директива 93/68/ЕИО (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).

( 11 ) Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).

( 12 ) ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 56.

( 13 ) Да се добави в зависимост от резултата на извършваното в момента проучване.

( 14 ) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

( 15 ) Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите (ОВ L 201, 1.8.2009 г., стр. 36).