1997R0338 — BG — 20.12.2014 — 018.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97 НА СЪВЕТА

от 9 декември 1996 година

относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

(ОВ L 061, 3.3.1997, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 938/97 of 26 May 1997 (*)

  L 140

1

30.5.1997

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 2307/97 of 18 November 1997 (*)

  L 325

1

27.11.1997

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2214/98 of 15 October 1998 (*)

  L 279

3

16.10.1998

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 1476/1999 of 6 July 1999 (*)

  L 171

5

7.7.1999

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 2724/2000 of 30 November 2000 (*)

  L 320

1

18.12.2000

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 1579/2001 of 1 August 2001 (*)

  L 209

14

2.8.2001

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 334

3

18.12.2001

 M8

COMMISSION REGULATION (EC) No 1497/2003 of 18 August 2003 (*)

  L 215

3

27.8.2003

►M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година

  L 284

1

31.10.2003

 M10

COMMISSION REGULATION (EC) No 834/2004 of 28 April 2004 (*)

  L 127

40

29.4.2004

 M11

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1332/2005 НА КОМИСИЯТА от 9 август 2005 година

  L 215

1

19.8.2005

 M12

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 318/2008 НА КОМИСИЯТА от 31 март 2008 година

  L 95

3

8.4.2008

 M13

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 407/2009 НА КОМИСИЯТА от 14 май 2009 година

  L 123

3

19.5.2009

►M14

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 398/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 година

  L 126

5

21.5.2009

 M15

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 709/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 юли 2010 година

  L 212

1

12.8.2010

 M16

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 101/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 февруари 2012 година

  L 39

133

11.2.2012

 M17

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1158/2012 НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 2012 година

  L 339

1

12.12.2012

 M18

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 750/2013 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2013 година

  L 212

1

7.8.2013

►M19

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1320/2014 НА КОМИСИЯТА от 1 декември 2014 година

  L 361

1

17.12.2014


поправен от

 C1

Поправка, ОВ L 139, 5.6.2009,  35 (407/2009)

 C2

Поправка, ОВ L 152, 22.5.2014,  42 (№ 750/2013)(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97 НА СЪВЕТА

от 9 декември 1996 година

относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тяхСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 130т, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189т от Договора ( 3 )

(1)

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 3626/82 ( 4 ) прилага Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна в Общността, считано от 1 януари 1984 г.; като има предвид, че целта на Конвенцията е защитата на застрашените видове от флората и фауната чрез контрол на международната търговия с екземпляри от тези видове;

(2)

като има предвид, че за да се подобри защитата на видовете от дивата флора и фауна, които са застрашени или е възможно да бъдат застрашени от търговията, Регламент (ЕИО) № 3626/82 трябва да бъде заменен с регламент, съобразен с натрупаните научни познания след приемането на Регламент № 3626/82 и с актуалната структура на търговията; като има предвид, че премахването на контрола по вътрешните граници в резултат на въвеждането на единния пазар прави необходимо приемането на по-строги мерки за контрол на търговията през външните граници на Общността, като документите и стоките се проверяват в митническото управление на границата, през която те се внасят;

(3)

като има предвид, че разпоредбите на настоящия регламент не засягат въвеждането или поддържането на всякакви по-строги мерки от страна на държавите-членки в съответствие с Договора и по-специално по отношение на притежаването на екземпляри от видовете, обхванати с настоящия регламент;

(4)

като има предвид, че е необходимо да се определят обективни критерии за включването на видове от дивата флора и фауна в приложенията към настоящия регламент;

(5)

като има предвид, че за изпълнението на настоящия регламент е необходимо да се прилагат общи условия за издаване, използване и представяне на документите, отнасящи се до разрешителното за внос в Общността и износа или реекспорта от Общността на екземпляри от видовете, обхванати от настоящия регламент; като има предвид, че е необходимо да се предвидят специфични условия за транзита на екземпляри през Общността;

(6)

като има предвид, че е в правомощията на управителния орган на държавата-членка по местоназначение, подпомаган от научния орган на тази държава-членка и, където е подходящо, като се вземе предвид всяко становище на групата за научен преглед, да взема решения по заявките за внос на екземпляри в Общността;

(7)

като има предвид, че е необходимо разпоредбите за реекспорт да се допълнят с процедура за консултации, за да се намали рискът от нарушения;

(8)

като има предвид, че за да се гарантира ефективната защита на видовете от дивата флора и фауна, могат да бъдат наложени допълнителни ограничения върху вноса на екземпляри в Общността и износа им от нея; като има предвид, че по отношение на живите екземпляри тези ограничения могат да бъдат допълвани с ограничения на общностно равнище относно притежаването и движението на такива екземпляри в рамките на Общността;

(9)

като има предвид, че е необходимо да се определят специфични разпоредби, приложими за екземплярите, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени, за екземплярите, които са лично или домашно имущество, и за нетърговските заемания, дарения или обмен между регистрирани учени и научни институции;

(10)

като има предвид, че за да се осигури възможно най-широка защита на видовете, обхванати от настоящия регламент, е необходимо да се предвидят разпоредби за контролиране на търговията и движението на екземплярите в рамките на Общността и условията за подслон на екземплярите; като има предвид, че сертификатите, издавани съгласно настоящия регламент, които спомагат за контрола върху тези дейности, трябва да се уреждат с общи правила за тяхното издаване, валидност и използване;

(11)

като има предвид, че следва да се вземат мерки, които да сведат до минимум отрицателното въздействие върху живите екземпляри при превоза до тяхното местоназначение от или в рамките на Общността;

(12)

като има предвид, че за да се осигури ефективен контрол и да се улеснят митническите процедури, следва да бъдат определени митници с обучен персонал, който да отговаря за извършването на необходимите формалности и за съответните проверки при внасянето на екземпляри в Общността, с цел насочването им към третиране чрез митническо одобрение или използване по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността ( 5 ), или когато те се изнасят или реекспортират от Общността; като има предвид, че следва да има съоръжения, които да гарантират адекватно настаняване и грижи за живите екземпляри;

(13)

като има предвид, че изпълнението на настоящия регламент изисква също така определянето на управителен и научен орган от държавите-членки;

(14)

като има предвид, че информирането на обществеността и запознаването ѝ с разпоредбите на настоящия регламент, особено на граничните пунктове, може да насърчи спазването на тези разпоредби;

(15)

като има предвид, че за да осигрят ефективното прилагане на настоящия регламент, държавите-членки следва отблизо да наблюдават спазването на неговите разпоредби и за тази цел да си сътрудничат тясно помежду си и с Комисията; като има предвид, че за това се изисква предоставяне на информация относно приложението на настоящия регламент;

(16)

като има предвид, че наблюдението на обема на търговията с видове от дивата флора и фауна, обхванати от настоящия регламент, е от решаващо значение за оценката на въздействието на търговията върху консервационния статус на видовете; като има предвид, че следва да се изготвят подробни годишни отчети в общ формат;

(17)

като има предвид, че за да се гарантира спазването на настоящия регламент, е важно държавите-членки да налагат санкции за нарушения по начин, който е както достатъчен, така и подходящ с оглед характера и сериозността на нарушението;

(18)

като има предвид, че е от съществено значение да се предвиди процедура на общностно равнище, даваща възможност за изпълнение на разпоредбите и за изменения на приложенията към настоящия регламент в подходящ срок; като има предвид, че трябва да се създаде комитет, чрез който да позволява тясно и ефективно сътрудничество между държавите-членки и Комисията в тази област;

(19)

като има предвид, че за отчитането на множеството биологични и екологични аспекти при изпълнението на настоящия регламент се изисква създаване на група за научен преглед, чиито становища ще се препращат от Комисията на комитета и управителните органи в държавите-членки с цел подпомагане при вземането на решения,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Предмет

Предмет на настоящия регламент е защитата на видовете от дивата флора и фауна и гарантирането на тяхното опазване чрез регулиране на търговията с тях в съответствие със следващите разпоредби.

Настоящият регламент се прилага в съответствие с целите, принципите и разпоредбите на конвенцията, дефинирана в член 2.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент:

а) „комитет“ означава Комитета по търговия с дивата флора и фауна, създаден съгласно член 18;

б) „Конвенция“ означава Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (Cites);

в) „държава на произход“ означава държавата, в която екземплярът е взет от дивата природа, развъден в плен или изкуствено размножен;

г) „нотификация за внос“ означава нотификацията, дадена от вносителя или от негов посредник или представител по време на вноса в Общността на екземпляр от видовете, включени в приложения В или Г, на формуляр, предписан от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 18;

д) „въвеждане по море“ означава въвеждането в Общността на екземпляр, който е взет или внесен пряко от морска среда, която не е под юрисдикцията на никоя държава, включително въздушното пространство над морето, морското дъно или почвата под морското дъно;

е) „издаване“ означава приключването на всички процедури, свързани с подготовката и валидирането на разрешително или сертификат и неговото предоставяне на заявителя;

ж) „управителен орган“ означава националния административен орган, определен в случай на държава-членка, съгласно член 13, параграф 1, буква а), или в случай на трета държава, която е страна по конвенцията — съгласно член IX от конвенцията;

з) „държава-членка по местоназначение“ означава държавата-членка по местоназначение, отбелязана в документа, който се използва при износ или реекспорт на екземпляр; при въвеждането по море означава държавата-членка, в рамките на чиято юрисдикция се намира местоназначението на екземпляра;

и) „предлагане за продажба“ означава предлагане за продажба и всяко действие, което основателно може да се тълкува като такова предлагане, включително рекламата или възлагането на реклама за продажба или покана за преговори;

й) „лично или домашно имущество“ означава мъртви екземпляри, части или производни от тях, които принадлежат на частно лице и които образуват или се предполага, че образуват част от обичайните му лични вещи и движимо имущество;

к) „местоназначение“ означава мястото, в което по време на въвеждането в Общността се смята, че екземплярите ще се държат; при живите екземпляри, това е първото място, в което ще се отглеждат екземплярите след карантинния период или друго задържане с цел санитарни проверки и контрол;

л) „популация“ означава биологически или географски обособен общ брой индивиди;

м) „предимно търговски цели“ означава всички цели, чиито нетърговски аспекти не доминират ясно;

н) „реекспорт от Общността“ означава експорт от Общността на екземпляр, който преди това е бил внесен в нея;

о) „повторно въвеждане в Общността“ означава въвеждането в Общността на екземпляр, който преди това е бил изнесен или реекспортиран от нея;

п) „продажба“ означава всяка форма на продажба. За целите на настоящия регламент наемането, бартерът или размяната се считат за продажба; сродните изрази се тълкуват по същия начин;

р) „научен орган“ е научният орган, определен за държавите-членки в съответствие с член 13,параграф 1, буква б), а за трети държави, страни по конвенцията, съгласно член IX от конвенцията;

с) „група за научен преглед“ означава консултативния орган, създаден съгласно член 17;

т) „вид“ означава вид, подвид или популация от тях;

у) „екземпляр“ означава всяко животно или растение, живо или мъртво, от видовете, изброени в приложения от А до Г, част или производно от него, което се съдържа или не в други стоки, както и всяка друга стока, за която от придружаващите документи, опаковката, маркировката, етикета или от други обстоятелства е видно, че се състои от животно или растение от тези видове, или от част или производно от тях, освен ако тези части или производни са изрично изключени от разпоредбите на настоящия регламент или от разпоредбите, свързани с приложението, в което даденият вид е включен чрез индикация за целта.

Даден екземпляр се счита за екземпляр от видовете, изброени в приложения от А до Г, ако е животно или растение, поне един от родителите на което е включен в списъка на видовете, или е част или производно от такова животно или растение. В случаите, в които „родителите“ на животното или растението произлизат от видове, вписани в различни приложения, или от видове, от които само един е включен в списъка, се прилагат разпоредбите на по-рестриктивното приложение. В случаите на екземпляри от хибридни растения обаче, ако един от „родителите“ е от видовете, изброени в приложение А, се прилагат разпоредбите на по-рестриктивното приложение, само ако видът е анотиран с такава цел в приложението;

ф) „търговия“ означава въвеждането в Общността, включително въвеждането от морето, износа и реекспортат от Общността, както и използването, движението и прехвърлянето на собственост в рамките на Общността, включително в рамките на държава-членка, на екземпляри, които са предмет на разпоредбите на настоящия регламент;

х) „транзит“ означава транспортирането на екземпляри между две точки извън Общноста през територията на Общността, които са изпратени до назован получател на стоката, при което прекъсването на движението се допуска само поради характера на организацията на превоза с дадения вид транспорт;

ц) „обработени екземпляри, които са придобити преди повече от 50 години“ означава екземпляри, които са съществено изменени в сравнение с техния естествен суров вид за бижутерия, украса, изкуство, употреба или музикални инструменти повече от 50 години преди влизането в сила на настоящия регламент и за които управителният орган на засегнатата държава е надлежно уверен, че са придобити при такива обстоятелства. Такива екземпляри се считат за обработени, само ако ясно попадат в една от посочените категории и не се налага по-нататъшно резбоване, занаятчийска обработка или промишлена обработка за постигане на предназначението им;

ч) „проверки по време на въвеждане, износ, реекспорт и транзит“ означава документална проверка на сертификатите, разрешителните и нотификациите, предвидени в настоящия регламент, и когато това е предвидено от разпоредбите на Общността или в други случаи, чрез представителни проби от пратките - преглед на екземплярите и когато е необходимо, придружено от вземане на проби с цел анализ или по-щателна проверка.

Член 3

Обхват

1.  Приложение А съдържа:

а) видовете, вписани в приложение I към конвенцията, за които държавите-членки не са направили уговорки;

б) който и да е вид:

i) за който има или може да възникне търсене, свързано с употреба в Общността или за международна търговия и който е или застрашен от изчезване, или е толкова рядък, че всякакъв обем на търговия с него би застрашил оцеляването на вида;

или

ii) който приналежи към род, от който повечето от видовете, или към вид, от който повечето от подвидовете са вписни в приложение А, съгласно критериите в буква а) или буква б), ii), и чието вписване в приложението е от съществено значение за ефективната защита на тези таксони.

2.  Приложение Б съдържа:

а) видовете, вписани в приложение II към конвенцията, без включените в приложение А, за които държавите-членки не са направили уговорка;

б) видовете, вписани в приложение I към конвенцията, за които е направена уговорка;

в) друг вид, който не е вписан в приложения I или II към конвенцията:

i) представляващ предмет на обеми на международна търговия, които може да са несъвместими:

 с оцеляването на вида или с оцеляването на популации в определени страни, или

 с поддържането на общата популация на равнище, което отговаря на ролята на вида в екосистемата, в която живее;

или

ii) чието вписване в приложението поради сходство с външния вид на друг вид, вписан в приложение А или в приложение Б, е от съществено значение за осигуряването на ефективен контрол върху търговията с екземпляри от този вид;

г) видове, за които е установено, че въвеждането на живи екземпляри в природно местообитание в Общността би представлявало екологична заплаха за дивите видове флора и фауна, които са характерни за Общността.

3.  Приложение В съдържа:

а) видовете, които са вписани в приложение III към конвенцията, освен тези, вписани в приложения А и Б, за които държавите-членки не са направили уговорки;

б) видовете, вписани в приложение II към конвенцията, за които е направена уговорка.

4.  Приложение Г съдържа:

а) видове, които не са вписани в приложения от А до В, но се внасят в Общността в брой и количества, които изискват наблюдение;

б) видове, вписани в приложение III към конвенцията, за които е направена уговорка.

5.  Когато консервационният статус на видовете, обхванати от настоящия регламент, изисква тяхното включване в едно от приложенията към конвенцията, държавите-членки правят необходимите предложения за изменение.

Член 4

Въвеждане в Общността

1.  Въвеждането в Общността на екземпляр от видовете, вписани в приложение А, подлежи на извършване на необходимите проверки и на предварително представяне в митницата на граничния пункт на внасяне на разрешително за износ, издадено от управителния орган в държавата-членка на местоназначението.

Разрешителното за внос може да се издаде само в съответствие с ограниченията, определени в параграф 6 и при изпълнение на следните условия:

а) компетентният научен орган, след разглеждане на становище, дадено от групата за научен преглед, е съобщил, че въвеждането в Общността:

i) не би могло да има вредно въздействие върху консервационния статус на видовете или върху размера на територията, заета от съответната популация от този вид;

ii) се извършва:

 с една от целите, посочени в член 8, параграф 3, буква д), е), или ж), или

 с други цели, които не са вредни за оцеляването на въпросния вид;

б) 

i) заявителят представи документални доказателства, че екземплярите са придобити в съответствие със законодателството за защита на въпросния вид, което — в случай на внос от трета държава на екземпляри от видовете, вписани в приложенията към конвенцията, са разрешително за износ или сертификат за реекспорт, или копия от тях, издадени в съответствие с конвенцията от компетентния орган на държавата на износ или реекспорт;

ii) въпреки това, при издаването на разрешително за внос за видовете, вписани в приложение А съгласно член 3, параграф 1, буква а), не се изискват такива документални доказателства, но оригиналът на разрешителното за внос се задържа и не се представя на заявителя до представянето на разрешително за износ или сертификат за реекспорт;

в) компетентният научен орган се е уверил, че предвиденото настаняване на жив екземпляр в местоназначението ще се извърши в съоръжение, което е адекватно оборудвано с цел опазване и подходящи грижи;

г) управителният орган се e уверил, че екземплярът няма да се използва предимно за търговски цели;

д) управителният орган, след консултация с компетентния научен орган, се е уверил, че не съществуват други фактори, свързани със запазването на вида, които не допускат издаване на разрешително за внос; и

е) в случаите на въвеждане от морето управителният орган се е уверил, че живият екземпляр ще бъде подготвен и доставен по начин, който свежда до минимум риска от нараняване, щети, увреждане на здравето или жестоко отношение.

2.  Въвеждането в Общността на екземпляри от видовете, вписани в приложение Б, подлежи на извършване на необходимите проверки и предварителното представяне в митницата на пункта на внасяне на разрешително за внос, издадено от управителния орган на държавата-членка по местоназначение.

Разрешителното за внос може да се издаде само в съответствие с ограниченията определени в параграф 6, и когато:

а) компетентният научен орган, след преглед на наличните данни и след отчитане на становището на групата за научен преглед, счита, че въвеждането в Общността не би имало вредно въздействие върху консервационния статус на вида или върху размера на територията, населявана от съответната популация от този вид, като се имат предвид актуалният и прогнозният обем на търговия. Това становище е валидно и за следващия внос, доколкото горните аспекти не са се променили съществено;

б) заявителят представи документални доказателства, че предвиденото съоръжение за настаняване на на живия екземпляр в местоназначението е подходящо оборудвано за опазване и добри грижи;

в) са изпълнени условията на параграф 1, буква б), i), букви д) и е).

3.  Въвеждането в Общността на екземпляри от видовете, вписани в приложение В подлежи на извършване на необходимите проверки и предварителното представяне в митницата в пункта на внасяне на известие за внос и:

а) в случай на износ от страна, посочена във връзка с въпросния вид в приложение В, заявителят представя документални доказателства чрез разрешително за износ, издадено в съответствие с конвенцията от компетентен орган в тази страна, че екземплярите са придобити в съответствие с националното законодателство относно опазването на въпросния вид; или

б) в случай на износ от страна, която не е посочена във връзка с въпросния вид в приложение В или реекспорт от която и да e страна, заявителят представя разрешително за износ, сертификат за реекспорт или сертификат за произход, издадени в съответствие с конвенцията от компетентен орган в държавата на износ или реекспорт.

4.  Въвеждането в Общността на екземпляри от видовете, вписани в приложение Г, подлежи на извършването на необходимите проверки и предварителното представяне на известие за внос в граничната митница в пункта на въвеждане.

5.  Условията за издаване на разрешително за внос, посочени в параграф 1, букви а) и г), и в параграф 2, букви а), б) и в) не се отнасят за екземпляри, за които заявителят представи документални доказателства:

а) че преди са били законно внесени или придобити в Общността и модифицирани или не, последните се въвеждат обратно в Общността; или

б) че са обработени екземпляри, които са придобити преди повече от 50 години.

▼M14

6.  След консултации със съответните държави по произход съгласно процедурата по регулиране, предвидена в член 18, параграф 2, и след като се вземе предвид становището на групата за научен преглед, Комисията може да установи общи ограничения или ограничения за определени държави на произход с оглед на въвеждането в Общността:

▼B

а) на базата на условията, посочени в параграф 1, буква а), i), или буква д), за екземпляри от видовете, вписани в приложение А;

б) на базата на условията, посочени в параграф 1, буква д), или параграф 2, буква а), за екземпляри от видовете, вписани в приложение Б; и

в) за живи екземпляри от видовете, вписани в приложение Б, които имат висока смъртност при превоз или за които е установено, че не е възможно да оцелеят в плен в продължение на значителен период от потенциалната им продължителност на живот; или

г) за живи екземпляри от видове, за които е установено, че въвеждането им в естествената среда на Общността представлява екологична заплаха за дивите видове от местната флора и фауна на Общността.

Всяко тримесечие Комисията публикува списък с тези ограничения, ако има такива, в Официален вестник на Европейските общности.

▼M14

7.  В специални случай на трансбордиране, прехвърляне с въздушен или при железопътен транспорт след въвеждане в Общността, Комисията разрешава ползване на дерогации от извършване на проверки и представяне на документи за внос в граничната митница в пункта на въвеждане, посочени в параграфи 1—4, за да може тези проверки и представяния на документи да се извършат в друга митница, определена съгласно член 12, параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

▼B

Член 5

Износ и реекспорт от Общността

1.  Износът или реекспортът от Общноста на екземпляри от видовете, вписани в приложение А, подлежи на извършване на необходимите проверки и предварително представяне в митницата, в която се извършват формалностите по износа, на разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издаден от управителния орган в държавата-членка, в която се намират екземплярите.

2.  Разрешително за износ за екземпляри от видовете, вписани в приложение А, може да бъде издадено само след като бъдат изпълнени следните условия:

а) компетентният научен орган е съобщил в писмен вид, че залавянето или събирането на екземпляри от дивата природа и техният износ няма да доведат до вредно въздействие върху консервационния статус на вида или върху размера на територията, населявана от съответната популация на вида;

б) заявителят представя документални доказателства, че екземплярите са били придобити в съответствие с действащото законодателство за защита на съответния вид; когато заявката се прави пред държава-членка, която е различна от държавата на произход, такова документално доказателство се представя чрез сертификат, който потвърждава, че екземплярът е взет от дивата природа в съответствие с действащото законодателство на територията му;

в) управителният орган се е уверил, че:

i) всеки жив екземпляр ще бъде подготвен и транспортиран по начин, който свежда до минимум риска от нараняване, увреждане на здравето или жестоко отношение; и

ii) 

 екземплярите от вид, който не е вписан в приложние I на конвенцията, няма да бъдат използвани за предимно търговски цели, или

 в случай на износ в държава, която е страна по конвенцията, на екземпляри от видовете, посочени в член 3, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, е издадено разрешително за внос;

и

г) управителният орган на държавата-членка се е уверил след консултация с компетентния научен орган, че няма други фактори, свързани с опазването на вида, които да не допускат издаването на разрешително за износ.

3.  Сертификат за реекспорт може де се издаде само когато са изпълнени условията по параграф 2, букви в) и г), и когато заявителят представи документално доказателство, че екземплярите:

а) са били внесени в Общността в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

б) ако са внесени в Общността преди влизането в сила на настоящия регламент, че са били внесени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 3626/82; или

в) ако са внесени в Общността преди 1984 г., че са били обект на международна търговия съгласно разпоредбите на конвенцията; или

г) че са били внесени законно на територията на държава-членка преди разпоредбите на регламентите, посочени в букви а) и б), или на конвенцията да са станали приложими за тях или за държавата-членка.

4.  Износът или реекспортът от Общността на екземпляри от видовете, включени в приложения Б и В, подлежи на извършване на необходимите проверки и предварителното представяне в митницата, където се извършват експортните формалности, на разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издаден от управителния орган в държавата-членка, на чиято територия се намират екземплярите.

Разрешително зе износ се издава само след изпълнение на условията, посочени в параграф 2, букви а), б), буква в), i), и буква г).

Сертификат за реекспорт се издава само след изпълнение на условията, посочени в параграф 2, буква в), i) и буква г), и параграф 3, букви от а) до г).

▼M14

5.  Когато заявлението за сертификат за реекспорт се отнася за екземпляри, които са въведени в Общността с разрешение за внос, издадено от друга държава-членка, управителният орган трябва първо да се консултира с управителния орган, който е издал разрешението. Процедурите за консултиране и случаите, в които е необходимо да се направи консултация, се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

▼B

6.  Условията за издаване на разрешително за износ или сертификат за реекспорт, посочени в параграф 2, буква а), и буква в), ii), не са приложими за:

i) обработени екземпляри, които са придобити преди повече от 50 години; или

ii) мъртви екземпляри, части или производни от тях, за които заявителят представи документално доказателство, че са законно придобити, преди за тях да станат приложими разпоредбите на настоящия регламент, Регламент (ЕИО) № 3626/82, или конвенцията.

7.  

а) Компетентният научен орган на всяка държава-членка наблюдава издаването на разрешителни за износ от тази държава-членка за екземпляри от видовете, вписани в приложение Б и действителния износ на такива екземпляри. Когато научният орган определи, че износът на екземпляри от тези видове следва да бъде ограничен с оглед поддържането на вида в целия обхват на разпространението му, на равнище, което да отговаря на неговата роля в екосистемата, която населява, и над равнището, от което нагоре видът отговаря на условията за включване по приложение А в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) или буква б), i), научният орган препоръчва в писмен вид на управителния орган подходящи мерки за ограничаване на издаването на разрешителни за износ за екземпляри от тези видове.

▼M14

б) Когато управителният орган e уведомен за мерките по буква а), последният информира и изпраща коментари до Комисията, която, ако е уместно, препоръчва ограничения за износа на въпросните видове съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.

▼B

Член 6

Отхвърляне на заявления за разрешителни и сертификати, посочени в членове 4, 5 и 10

1.  Когато държава-членка отхвърли заявление за разрешително или сертификат по случай, съществен от гледна точка на целите на настоящия регламент, тя незабавно уведомява Комисията за отхвърлянето и за причините за това.

2.  Комисията съобщава информацията, получена съгласно параграф 1, на другите държави-членки с оглед еднообразното приложение на настоящия регламент.

3.  Когато се представя заявление за разрешително или сертификат за екземпляри, заявлението за които е било отхвърляно преди, заявителят трябва да информира компетентния орган за предишния отказ.

4.  

а) Държавите-членки признават отхвърлянето на заявления от компетентните органи на друга държава-членка, когато този отказ се основава на разпоредбите на настоящия регламент.

б) Това обаче не се отнася за случаите на съществена промяна в обстоятелствата, или когато се представят нови доказателства в подкрепа на заявлението. Ако в такъв случай управителният орган издаде разрешително или сертификат, той информира за това Комисията, като посочва причините за издаване.

Член 7

Дерогации

1.  Екземпляри, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени

а) С изключение на случаите на прилагане на член 8, екземплярите от видовете, вписани в приложение А, които са родени и отгледани в плен, или изкуствено размножени се третират в съответствие с разпоредбите, които са приложими за екземплярите от видовете, вписани в приложение Б.

б) В случаите на изкуствено размножени растения, може да има отказ от разпоредбите на член 4 и 5, в съответствие със специалните условия, предвидени от Комисията и свързани със:

i) използването на фитосанитарни сертификати;

ii) търговия от страна на регистрирани търговци и научните институции, посочени в посочени 4 от настоящия член; и

iii) търговия с хибриди.

▼M14

в) Критериите за определяне на това дали един екземпляр е роден и отгледан в плен, или изкуствено размножен и дали това е направено с търговски цели, както и специалните условия, посочени в буква б), се уточняват от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

▼B

2.  Транзит

а) Чрез дерогация от член 4, когато един екземпляр преминава транзит през Общността, не се изискват проверки и представяния на предвидените разрешителни в митницата на границата при внасяне.

б) В случаите на видове, вписани в приложенията съгласно член 3, параграф 1, и член 3, параграф 2, букви а) и б), дерогацията по буква а) е приложима само когато компетентните власти от изнасящата или реекспортиращата трета страна са издали валидни документи за износ или реекспорт, така както е предвидено от конвенцията за екземплярите, които се придружават с тези документи и с уточнено местоназначение на екземплярите.

▼M14

в) Ако документът, предвиден в буква б), не е издаден преди износа или реекспорта, екземплярът трябва да бъде иззет и, където е приложимо, може да бъде конфискуван, освен ако документът не се представи с обратна дата в съответствие с условията, определени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

3.  Лично и домашно имущество

Чрез дерогация от членове 4 и 5, разпоредбите в тях не се прилагат за мъртви екземпляри, части и производни от видовете, вписани в приложения А—Г, които се внасят в Общността като лично или домашно имущество или се изнасят, или реекспортират от нея в съответствие с разпоредбите, определяни от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

4.  Научни институции

Документите, посочени в членове 4, 5, 8 и 9, не се изискват в случай на нетърговски заемания, дарения или обмен между учени и научни институции, регистрирани от управителните органи в държавите, в които се намират, или хербарийни екземпляри и други консервирани, изсушени или вградени музейни екземпляри, или жив растителен материал, който е етикетиран по образец, определен съгласно процедурата по регулиране, предвидена в член 18, параграф 2, или подобен етикет, издаден или одобрен от управителния орган на трета държава.

▼B

Член 8

Разпоредби, отнасящи се до контрола на търговски дейности

1.  Забранява се закупуването, предложението за закупуване, придобиването за търговски цели, излагането пред публика с търговска цел, използването за търговски приходи и продажба, съхранението с цел продажба, предлагането за продажба и транспортът с цел продажба на екземпляри от видовете, вписани в приложение А.

2.  Държавите-членки имат право да забранят притежаването на екземпляри, по-специално живи животни от видовете, вписани в приложение А.

3.  В съответствие с изискванията на друго общностно законодателство относно защитата на дивата флора и фауна, освобождаване от забраните по параграф 1 може да се даде чрез издаване на сертификат с тази цел от управителния орган в държавата-членка, в която се намират екземплярите, за всеки екземпляр поотделно, когато екземплярите:

а) са придобити или въведени в Общността, преди за тях да са станали приложими разпоредбите, отнасящи се до видовете, вписани в приложение I към конвенцията или приложение В1 към Регламент (ЕИО) 3626/82 или в приложение А; или

б) са обработени екземпляри, които са придобити преди повече от 50 години; или

в) са въведени в Общността в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и се предвижда да се използват за цели, които не са вредни за оцеляването на въпросния вид; или

г) са екземпляри от животински видове, родени и отгледани в плен, или изкуствено размножени растителни видове, или части и производни от тях; или

д) са необходими при изключителни обстоятелства за развитието на науката или за важни биомедицински цели съгласно Директива 86/609/ЕИО на Съвета от 24 ноември 1986 г. относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно защитата на животните, използвани за опитни и други научни цели ( 6 ), когато въпросните видове са доказано единствено подходящи за такива цели и не съществуват екземпляри от видове, родени и отгледани в плен; или

е) са предназначени за развъждане или размножаване, с което ще се постигнат ползи с оглед на съхранението на въпросните видове; или

ж) са предназначени за научни изследвания или образование с цел запазване или защита на вида; или

з) произлизат от държава-членка и са взети от дивата природа в съответствие със действащото законодателство в тази държава.

▼M14

4.  Общоприложими дерогации от забраните в параграф 1 въз основа на условията в параграф 3, както и общоприложими дерогации по отношение на видовете, вписани в приложение А съгласно член 3, параграф 1, буква б), подточка ii), може да бъдат определяни от Комисията. Всяка подобна дерогация трябва да бъде в съответствие с изискванията на останалото законодателство на Общността за защита на дивата флора и фауна. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

▼B

5.  Забраните по параграф 1 се прилагат също по отношение на екземплярите от видовете, вписани в приложение Б, с изключение на случаите, когато компетентният орган във въпросната държава-членка се увери, че тези екземпляри са били придобити или въведени (ако произлизат извън от Общността) в съответствие с действащото законодателство за защита на дивата флора и фауна.

6.  Компетентните органи в държавите-членки имат правото по свое усмотрение да продават екземпляри от видовете, вписани в приложения от А до Г, които те са конфискували съгласно настоящия регламент, при условие че екземплярът не се връща директно на същото лице или организация, от които е конфискуван или които са участвали в нарушението. Тези екземпляри впоследствие се считат за законно придобити за всички цели.

Член 9

Движение на живи екземпляри

1.  За всяко движение вътре в Общността на живи екземпляри от видовете, вписани в приложение А от местонахождението, посочено в разрешителното за внос или в сертификата, издаден съгласно настоящия регламент, се изисква предварително разрешително от управителния орган на държавата-членка, в която се намира екземплярът. При други случаи на движение лицето, което отговаря за придвижването на екземпляра, трябва да е в състояние, когато е необходимо, да представи доказателство за законния произход на екземпляра.

2.  Такова разрешително:

а) се дава само когато компетентният научен орган в държавата-членка или когато движението е до друга държава-членка, компетентният научен орган в последната, се уверят, че предвиденото настаняване на живия екземпляр в местоназначението ще бъде в съоръжение, което е подходящо оборудвано за съхранение и добри грижи;

б) се потвърждава чрез издаването на сертификат; и

в) където е приложимо, за него веднага се съобщава на управителния орган в държавата-членка, в която се намира екземплярът.

3.  Такова разрешително не се изисква обаче, когато живо животно трябва да се придвижи с цел спешно ветеринарно лечение и се върне директно в разрешеното местонахождение.

4.  Когато жив екземпляр от видовете, вписани в приложение Б, се премества в рамките на Общността, притежателят на екземпляра може да го остави на получателя само след като се увери, че последният е точно запознат с необходимостта за настаняването, оборудването и установената практика, за да се гарантират подходящи грижи за животното.

5.  Когато се транспортират живи екземпляри до, от и в рамките на Общността или се държат на едно място, във всеки момент от транзита или прехвърлянето, те се подготвят, придвижват и за тях се полагат грижи по начин, който да сведе до минимум риска от нараняване, увреждане на здравето или жестоко отношение и в случай на животни, в съответствие със законодателството на Общността за защита на животните при транспортиране.

▼M14

6.  Комисията може да налага ограничения по отношение на държането или придвижването на живи екземпляри от видове, за които са наложени ограничения за въвеждането им в Общността съгласно член 4, параграф 6. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

▼B

Член 10

Издаване на сертификати

При получаване на заявление, заедно с всички изискващи се подкрепящи документи от дадено лице и при условие, че са спазени всички условия, уреждащи издаването, управителният орган на държава-членка има право да издаде сертификат за целите, посочени в член 5, параграф 2, буква б), член 5, параграфи 3) и 4), член 8, параграф 3) и член 9, параграф 2), буква б).

Член 11

Валидност на разрешителни и сертификати и специалните условия

1.  Без да се засягат по-строгите мерки, които държавите-членки имат право да приемат или поддържат, разрешителните и сертификатите, издадени от компетентните органи в държавите членки в съответствие с настоящия регламент, са валидни в цялата Общност.

2.  

а) Всяко разрешително или сертификат обаче, както и разрешителните или сертификатите, издадени на негова основа, се считат за недействителни, ако компетентен орган или Комисията, след консултация с компетентните органи, които са издали разрешителното или сертификата, установят, че то е било издадено на базата на неверно допускане, че условията за неговото издаване са изпълнени.

б) Екземплярите, разположени на територията на държава-членка и обхванати от такива документи, се изземват от компетентните органи на тази държава-членка и могат да бъдат конфискувани.

3.  Всяко разрешително или сертификат, издадени в съответствие с настоящия регламент, могат да предвиждат условия и изисквания, наложени от органа, който издава документа, с цел гарантиране на спазването на разпоредбите на регламента. Когато е необходимо такива условия или изисквания да бъдат включени под формата на разрешителни или сертификати, държавите-членки следва да информират за това Комисията.

4.  Всяко разрешително за внос, издадено на основата на копие от съответно разрешително за износ и сертификат за реекспорт, е валидно за въвеждането на екземпляра в Общността само когато е придружено от оригинала на валидното разрешително за внос или сертификат за реекспорт.

▼M14

5.  Комисията определя срокове за издаването на разрешения и сертификати. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

▼B

Член 12

Места за въвеждане и износ

1.  Държавите-членки определят кои митнически служби ще извършват проверките и формалностите за въвеждане и износ от Общността, за да им се възложи третиране или употреба с митническо одобрение по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на екземплярите от видовете, обхванати от настоящия регламент и обявяват кои служби конкретно ще се занимават със живи екземпляри.

2.  Всички служби, определени съгласно параграф 1, се попълват с достатъчен и подходящо подготвен персонал. Държавите-членки осигуряват съоръжения за настаняване според съответното законодателство на Общността по отношение на транспорта и настаняването на живи животни и, където е необходимо, се предприемат подходящи мерки за съхраняването на живи растения.

3.  Комисията се уведомява за всички служби, които са определени съгласно параграф 1, и публикува списък с тези служби в Официален вестник на Европейските общности.

▼M14

4.  В изключителни случаи и съгласно критериите, определени от Комисията, управителният орган има правото да разреши въвеждането в Общността или износа, или реекспорта от нея през митници, които са различни от определените съгласно параграф 1. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

▼B

5.  Държавите-членки осигуряват информация за гражданите за разпоредбите от настоящия регламент на граничните пунктове.

Член 13

Управителни и научни органи и други компетентни органи

1.  

а) Всяка държава-членка определя управителен орган, който носи основната отговорност за приложението на настоящия регламент и за връзките с Комисията.

б) Всяка държава-членка има правото също да определи спомагателни управителни органи и други компетентни органи, които съдействат за приложението, като в такъв случай основният управителен орган отговаря за предоставяне на спомагателните органи на информацията, необходима за правилното приложение на настоящия регламент.

2.  Всяка държава-членка определя един или повече научни органи с подходяща квалификация, чиито задължения са отделни от задълженията на управителния орган.

3.  

а) Не по-късно от три месеца преди датата на приложение на настоящия регламент, държавите-членки представят на Комисията имената и адресите на определените управителни органи и други органи, които са компетентни да издават разрешителни и сертификати, както и на научните органи, и Комисията публикува тази информация в Официален вестник на Европейските общности до един месец след получаването ѝ.

б) Всеки управителен орган, посочен в параграф 1, буква а), при поискване от Комисията, ѝ представя до два месеца имената и спесимен от подписите на лицата, оправомощени да подписват разрешителни или сертификати, и образец от печат, или други средства, които се използват за легализиране на разрешителните или сертификатите.

в) Държавите-членки съобщават на Комисията за всички промени във вече предоставената информация не по-късно от два месеца след настъпването на промените.

Член 14

Мониторинг на спазването и разследване на нарушенията

1.  

а) Мониторингът на спазването на разпоредбите на настоящия регламент се извършва от компетентните органи на държавите-членки.

б) Във всеки момент, когато компетентните органи имат основания да смятат, че тези разпоредби се нарушават, те вземат съответните мерки за гарантиране на спазването или завеждат съдебни дела.

в) Държавите-членки информират Комисията и в случаите на видове, вписани в приложенията към конвенцията, секретариата на конвенцията за мерките, предприети от компетентните органи по отношение на сериозни нарушения на настоящия регламент, включително за изземванията и конфискациите.

2.  Комисията насочва вниманието на компетентните органи в държавите-членки към въпросите, чието разследване тя смята за необходимо съгласно настоящия регламент. Държавите-членки информират Комисията и в случай на вид, вписан в приложенията към конвенцията — секретариата на конвенцията, за резултатите от последващото разследване.

3.  

а) Създава се група за налагане на изпълнението, която се състои от представители на органите във всяка държава-членка, които отговарят за осигуряване на приложението на разпоредбите на настоящия регламент. Тази група се председателства от представител на Комисията.

б) Групата за налагане на изпълнението разглежда техническите въпроси, свързани с изпълнението на настоящия регламент, поставени от председателя или по негова инициатива, или по искане на членовете на групата или комитета.

в) Комисията предава на комитета становищата, изразени в групата за налагане на изпълнението.

Член 15

Съобщаване на информация

1.  Държавите-членки и Комисията съобщават помежду си информацията, необходима за прилагане на настоящия регламент.

Държавите-членки и Комисията предприемат необходимите мерки за информиране на обществеността за разпоредбите, свързани с приложението на конвенцията и настоящия регламент, и за мерките за приложение на регламента.

2.  Комисията поддържа връзка със секретариата на конвенцията, за да осигури ефективното приложение на Конвенцията на цялата територия, за която е приложим настоящият регламент.

3.  Комисията незабавно съобщава препоръките на групата за научен преглед на управителните органи в засегнатите държави-членки.

4.  

а) Управителните органи на държавите-членки предават на Комисията всяка година преди 15 юни цялата информация, свързана с предходната година, която се изисква за изготвяне на отчетите по член VIII, параграф 7, буква а) от конвенцията, и еквивалентна информация относно международната търговия с всички екземпляри от видовете, вписани в приложения А, Б и В и за въвеждането в Общността на екземпляри от видовете, вписани в приложение Г. ►M14  Информацията, която трябва да се представи, и формата на представянето ѝ се определят от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2. ◄

б) Въз основа на информацията, посочена в буква а), Комисията публикува всяка година преди 31 октомври статистически отчет за внасянето, износа и реекспорта от Общността на екземпляри от видовете, за които е приложим настоящият регламент и предава на секретариата на конвенцията информацията за видовете, за които е приложима конвенцията.

в) Без да се нарушава член 20, управителните органи на държавите-членки преди 15 юни от всяка втора година и за първи път през 1999 г. представят на Комисията цялата информация, отнасяща се за предходните две години, която е необходима за изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията, и еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които попадат извън обхвата на конвенцията. ►M14  Информацията, която трябва да се представи, и формата на представянето ѝ се определят от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2. ◄

г) Въз основа на информацията, посочена в буква в), Комисията изготвя преди 31 октомври всяка втора година и за първи път през 1999 г. доклад за приложението и налагането на изпълнението на настоящия регламент.

▼M14

5.  С оглед подготовката на измененията на приложенията, компетентните органи на държавите-членки препращат на Комисията цялата релевантна информация. Комисията уточнява каква информация се изисква съгласно процедурата по регулиране, предвидена в член 18, параграф 2.

▼B

6.  Без да се накърняват разпоредбите на Директива 90/313/ЕИО на Съвета от 7 юни 1990 г. относно свободния достъп до информация за околната среда ( 7 ) Комисията предприема необходимите мерки за запазване поверителността на информацията, получена при приложението на настоящия регламент.

Член 16

Санкции

1.  Държавите-членки вземат необходимите меки за осигуряване налагането на санкции най-малко за следните нарушения на настоящия регламент:

а) внасяне в Общността или износ, или реекспорт от Общността, на екземпляри без подходящо разрешително или сертификат, или с фалшиво, подправено или невалидно разрешително или сертификат, или разрешително или сертификат, които са изменени без разрешението на органа, издал документа;

б) неспазване на указанията, посочени в разрешението или сертификата, издадени съгласно настоящия регламент;

в) деклариране на неверни данни или съзнателно предоставяне на невярна информация с цел получаване на разрешително или сертификат;

г) използване на невярно, подправено или невалидно разрешително или сертификат, или такъв документ, който е изменен без разрешение, като основание за получаване на разрешително или сертификат за Общността или за друга служебна цел във връзка с настоящия регламент;

д) неподаване на нотификация за внос или използване на фалшива нотификация за внос;

е) изпращане на живи екземпляри без надлежна подготовка за свеждане до минимум на риска от нараняване, увреждане на здравето или жестоко отношение;

ж) използване на екземпляри от видовете, вписани в приложение А, по начин, различен от разрешителни при издаване на разрешителното за внос или по-късно;

з) търговия с изкуствено размножени растения, която противоречи на разпоредбите в член 7, параграф 1, буква б);

и) изпращане на екземпляри до, от и транзитно през територията на Общността без надлежно разрешително или сертификат, издадени в съответствие с настоящия регламент, а в случай на износ или реекспорт от трета държава, която е страна по конвенцията — в съответсвие с конвенцията, или без задоволителни доказателства за съществуването на такива документи;

й) закупуване, предлагане за закупуване, придобиване за търговски цели, използване за търговски приходи, излагане пред публика с търговска цел, продажба, отглеждане за продажба, предлагане за продажба и транспорт с цел продажба в нарушение на член 8;

к) използване на разрешително или сертификат за екземпляр, който е различен от този, за който са издадени;

л) подправяне или промяна на съдържанието на разрешително или сертификат, издадени в съответствие с настоящия регламент;

м) неразкриване на отказ на заявление за износ, внос или реекспорт от и до Общността или за сертификат съгласно член 6, параграф 3.

2.  Мерките по параграф 1 са съразмерни на характера и сериозността на нарушението и включват разпоредби, свързани с изземване и където е необходимо, конфискация на екземплярите.

3.  При конфискация на екземпляр той се поверява на компетентия орган в държавата-членка, където е извършена конфискацията, който:

а) след съгласуване с научния орган в тази държава-членка, той обявява за продажба или се разпорежда по друг начин с екземпляра при условия, които счита, че отговарят на целите и разпоредбите на Конвенцията и на настоящия регламент; и

б) в случай на жив екземпляр, въведен в Общността, той има право, след консултация с държавата износител, да върне екземпляра в тази държава на разноски на санкционираното лице.

4.  Когато жив екземпляр от видовете, вписани в приложения Б или В, пристигне на пункта на въвеждане в Общността без надлежно валидно разрешително или сертификат, екземплярът трябва да се изземе и може да се конфискува, или ако получателят откаже да признае назначението на екземпляра, компетентните органи на държавата-членка, които отговарят за пункта на въвеждане, имат право, ако това е подходящо, да откажат да приемат пратката и да изискат от превозвача да върне екземпляра до мястото на изпращане на пратката.

Член 17

Група за научен преглед

1.  С настоящото се създава група за научен преглед, която се състои от представители на научните органи или на научния орган на всяка държава-членка и се председателства от представител на Комисията.

2.  

а) Групата за научен преглед разглежда всички научни въпроси, свързани с приложението на настоящия регламент, по-специално въпросите по член 4, параграф 1, буква а), параграф 2, буква а) и параграф 6, внесени от председателя или по негова инициатива, или по искане на членовете на групата или комитета.

б) Комисията предава становищата на групата за научен преглед на Комитета.

▼M9

Член 18

1.  Комисията се подпомага от комитет.

2.  При позоваване на настоящия член се прилагат разпоредбите на членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО ( 8 ), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от същото решение.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца. По отношение на задачите на Комисията, посочени в член 19, точки 1 и 2, ако след изтичането на период три месеца от датата на сезиране на Съвета последният не предприеме действия, предлаганите мерки се приемат от Комисията.

▼M14

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5a, параграфи 1—4, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

▼M14

4.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б), и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на един месец, един месец и два месеца.

▼M14

Член 19

1.  В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2 Комисията приема мерките, посочени в член 4, параграф 6, член 5, параграф 7, буква б), член 7, параграф 4, член 15, параграф 4, букви а) и в), член 15, параграф 5 и член 21, параграф 3.

Комисията определя формата на документите, посочени в член 4, член 5, член 7, параграф 4 и член 10, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.

2.  Комисията приема мерките, посочени в член 4, параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, параграф 1, буква в), параграф 2, буква в) и параграф 3, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5 и член 12, параграф 4. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

3.  Комисията определя еднакви условия и критерии за:

а) издаването, валидността и използването на документите, посочени в член 4, член 5, член 7, параграф 4 и член 10;

б) използването на фитосанитарните сертификати, посочени в член 7, параграф 1, буква б), подточка i);

в) установяването на процедури, когато това е необходимо, за маркиране на екземплярите с цел улесняване на идентификацията и за гарантиране изпълнението на разпоредбите;

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

4.  Комисията приема, когато е необходимо, допълнителни мерки за прилагане на резолюциите на Конференцията на страните по конвенцията, решения или препоръки на Постоянния комитет на конвенцията и препоръките на секретариата на конвенцията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

5.  Комисията изменя приложения А—Г, с изключение на измененията в приложение А, които не са резултат от решения на Конференцията на страните по конвенцията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 4.

▼B

Член 20

Заключителни разпоредби

Всяка държава-членка уведомява Комисията и секретариата на конвенцията за разпоредбите, които приема конкретно за приложение на настоящия регламент и за всички използвани правни инструменти и предприети мерки за приложение и налагане на изпълнението на регламента.

Комисията съобщава тази информация на останалите държави-членки.

Член 21

1.  С настоящото се отменя Регламент (ЕИО) № 3626/82.

2.  До приемането на мерките, предвидени в член 19, параграфи 1 и 2, държавите-членки имат право да поддържат или да продължат да прилагат мерките, приети в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3626/82 и Регламент (ЕИО) № 3418/83 на Комисията от 28 ноември 1983 г. относно определяне на разпоредбите за еднообразното издаване и използване на документите, изискващи се за приложение в Общността на конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна ( 9 ).

▼M14

3.  Два месеца преди да бъде приложен настоящият регламент, Комисията, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2, и след консултация с групата за научен преглед:

▼B

а) трябва да провери дали няма основания за ограничения за въвеждането в Общността на видове, вписани в приложение В1 към Регламент (ЕИО) № 3626/82, които не са включени в приложение А към настоящия регламент;

б) приема регламент, който да измени приложение Г в представителен списък от видове, които отговарят на критериите, предвидени в член 3, параграф 4, буква а).

Член 22

Настоящият регламент влиза в сила от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 юни 1997 г.

Членове 12, 13, член 14, параграф 3, членове 16, 17, 18, 19 и член 21, параграф 3, се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M19
ПРИЛОЖЕНИЕ

Бележки по тълкуването на приложения A, B, C и D

1. Видовете, включени в приложения A, B, C и D, се посочват:

а) с наименованието на вида или

б) като всички видове, включени в по-висш таксон или определена част от него.

2. „Съкращението spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.

3. Другите означения за таксони, които са по-висши от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.

4. Видовете, отпечатани с получерен шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, предвиденa в Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 10 ) или Директива 92/43/ЕИО на Съвета ( 11 ).

5. Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:

а) „ssp.“ се използва за означаване на подвид;

б) „var(s).“ се използва за означаване на вариетет (вариетети);

в) „fa“ се използва за означаване на форма.

6. Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висш таксон, се отнасят за приложенията към Конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки 7, 8 и 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в приложенията към Конвенцията.

7. (I) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение I към Конвенцията.

8. (II) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение II към Конвенцията.

9. (III) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение III към Конвенцията. В такъв случай се посочва също държавата, по отношение на която видът или по-висшият таксон е включен в приложение III.

10. Съгласно 8-ото издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“„сорт“ означава съвкупност от растения, която а) е селекционирана с оглед на един или няколко характерни белега, б) е обособена, еднородна и стабилна в характерните си белези и в) ако е отгледана изкуствено чрез подходящи средства, запазва характерните си белези. Нов таксон на сорт не може да бъде смятан за такъв, преди наименованието и обозначението му да са официално публикувани в най-актуалното издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“.

11. Допуска се в приложенията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в природата. Хибридните животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включен в приложение А или B, са предмет на настоящия регламент, както ако бяха истински вид дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.

12. Когато даден вид е включен в приложение A, B или C, всички части и производни от вида също са включени в същото приложение, освен ако за вида има анотация, за да се означи, че са включени само отделни негови части и производни. В съответствие с член 2, буква у) символът „#“, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-висшия таксон, включен в приложение B или C, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на настоящия регламент, както следва:

#1 Означава всички части и производни, с изключение на:

а) семена, спори и цветен прашец (включително полинии — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките);

б) разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;

в) рязани цветове от изкуствено размножени растения; както и

г) плодове, части от тях и техни производни, получени от изкуствено размножени растения от рода Vanilla.

#2 Означава всички части и производни, с изключение на:

а) семена и цветен прашец; както и

б) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.

#3 Означава цели или срязани корени и части от корени, с изключение на произведени части или производни като прахчета, хапчета, екстракти, тоници, чайове и сладкарски изделия.

#4 Означава всички части и производни, с изключение на:

а) семена (включително семена от Orchidaceae), спори и цветен прашец (включително полинии). Изключението не се отнася до семена от Cactaceae spp., изнасяни от Мексико, както и семена от Beccariophoenix madagascariensis и Neodypsis decaryi, изнасяни от Мадагаскар;

б) разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;

в) рязани цветове от изкуствено размножени растения;

г) плодове и части от тях, както и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от рода Vanilla (Orchidaceae) и от семейство Cactaceae;

д) стъбла, цветове, както и отделни части и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от родовете Opuntia, подрод Opuntia и Selenicereus (Cactaceae); както и

е) крайни продукти от Euphorbia antisyphilitica, пакетирани и готови за продажба на дребно.

#5 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

#6 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове и шперплат.

#7 Означава дървесни трупи, дървесни стърготини, прах и екстракти.

#8 Означава подземните части (напр. корени, коренища): цели, на части и на прах.

#9 Означава всички части и производни, с изключение на тези, върху които има етикет „Произведени от материал от Hoodia spp., получен чрез контролирана сеч и производство съгласно споразумение със съответния управителен орган по CITES от [Ботсуана съгласно Споразумение № BW/xxxxxx] [Намибия съгласно Споразумение № NA/xxxxxx] [Южна Африка съгласно Споразумение № ZA/xxxxxx]“.

#10 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, включително недовършени изделия от дърво, използвани за производството на лъкове за струнни музикални инструменти.

#11 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат, прах и екстракти.

#12 Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат и екстракти. Крайните продукти, съдържащи като съставки такива екстракти, включително аромати, не се считат за обхванати от настоящата анотация.

#13 Означава ядката (също позната като „ендосперма“, „пулпа“ или „копра“) и всички нейни производни.

#14 Означава всички части и производни, с изключение на:

а) семена и цветен прашец;

б) разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;

в) плодове;

г) листа;

д) дестилиран и изсушен прах от агарово дърво, включително компресиран прах под всякаква форма; както и

е) крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно, като това изключение не се отнася до мъниста, броеници и резбовани изделия.

13. Определения на понятията и изразите, използвани в анотации в посочените приложения:

Екстракт

Всяко вещество, което — независимо от производствения процес — е получено непосредствено от растителен материал чрез физични или химични средства. Екстрактите могат да са твърди (напр. кристали, смола, фини или груби частици), полутвърди (напр. клей и восък) или течни (напр. разтвори, тинктури, масла и етерични масла).

Крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно

Продукти, експедирани поотделно или на партиди, за които не е необходима допълнителна обработка и които са пакетирани и етикетирани за крайна употреба или за продажба на дребно във вид, готов за продажба или употреба на широкия пазар.

Прах

Сухо и твърдо вещество под формата на фини или груби частици

Дървени стърготини

Малки частици дървесина.

14. Тъй като нито един от видовете или по-висшите таксони от част „FLORA (ФЛОРА)“, включени в приложение A, не е анотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно член 4, параграф 1, това означава, че изкуствено размножените хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният прашец (включително полиниите), рязаните цветове, разсадът или тъканните култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на настоящия регламент.

15. Урината, животинските изпражнения и амбрата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на настоящия регламент.

16. По отношение на видовете животни, включени в приложение D, настоящият регламент се прилагат само за живи екземпляри и цели или почти цели мъртви екземпляри, с изключение на таксоните, които са анотирани по следния начин с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:

§ 1 Всички цели или почти цели кожи, необработени или щавени.

§ 2 Всички пера или всяка кожа или друга част с пера по нея.

17. По отношение на видовете от част „FLORA (ФЛОРА)“, включени в приложение D, настоящият регламент се прилага само за живи екземпляри, с изключение на таксоните, които са анотирани по следния начин, с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:

§ 3 Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени/издънки, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.

§ 4 Дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове. 

Приложение A

Приложение B

Приложение C

Обикновено име

FAUNA (ФАУНА)

CHORDATA (ХОРДОВИ)

MAMMALIA

 
 
 

Бозайници

ARTIODACTYLA

 
 
 
 

Antilocapridae

 
 
 

Вилороги антилопи

 

Antilocapra americana (I) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 
 

Вилорога антилопа

Bovidae

 
 
 

Кухороги

 

Addax nasomaculatus (I)

 
 

Антилопа адакс

 
 

Ammotragus lervia (II)

 

Гривест козел

 
 
 

Antilope cervicapra (III Непал/Пакистан)

Антилопа гарна

 
 

Bison bison athabascae (II)

 

Горски бизон

 

Bos gaurus (I) (Без домашния вид, познат като Bos frontalis, който не е предмет на настоящия регламент)

 
 

Гаур

 

Bos mutus (I) (Без домашния вид, познат като Bos grunniens, който не е предмет на настоящия регламент)

 
 

Див як

 

Bos sauveli (I)

 
 

Купрей

 
 
 

Boselaphus tragocamelus (III Пакистан)

Антилопа нилгау

 
 
 

Bubalus arnee (III Непал) (Без домашния вид, познат като Bubalus bubalis, който не е предмет на настоящия регламент)

Бивол арни

 

Bubalus depressicornis (I)

 
 

Бивол аноа

 

Bubalus mindorensis (I)

 
 

Тамарау

 

Bubalus quarlesi (I)

 
 

Планински бивол аноа

 
 

Budorcas taxicolor (II)

 

Такин

 

Capra falconeri (I)

 
 

Виторог козел

 
 
 

Capra hircus aegagrus (III Пакистан) (Екземпляри от домашните видове не са предмет на настоящия регламент)

Безоаров козел

 
 
 

Capra sibirica (III Пакистан)

Сибирски козирог

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 
 

Китайски серау

 

Capricornis rubidus (I)

 
 

Червен серау

 

Capricornis sumatraensis (I)

 
 

Суматренски серау

 

Capricornis thar (I)

 
 

Хималайски серау

 
 

Cephalophus brookei (II)

 

Дукер на Брук

 
 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Черногръб дукер

 

Cephalophus jentinki (I)

 
 

Либерийски горски дукер

 
 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Дукер на Оджилби

 
 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Жълтогръб дукер

 
 

Cephalophus zebra (II)

 

Зебров дукер

 
 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Белонос бубал

 
 
 

Gazella bennettii (III Пакистан)

Индийска газела

 

Gazella cuvieri (I)

 
 

Газела на Кювиер

 
 
 

Gazella dorcas (III Алжир/Тунис)

Газела доркас

 

Gazella leptoceros (I)

 
 

Тънкорога газела

 

Hippotragus niger variani (I)

 
 

Черна конска антилопа

 
 

Kobus leche (II)

 

Воден козел лече

 

Naemorhedus baileyi (I)

 
 

Червен горал

 

Naemorhedus caudatus (I)

 
 

Дългоопашат горал

 

Naemorhedus goral (I)

 
 

Хималайски горал

 

Naemorhedus griseus (I)

 
 

Китайски горал

 

Nanger dama (I)

 
 

Газела дама

 

Oryx dammah (I)

 
 

Саблерог орикс

 

Oryx leucoryx (I)

 
 

Арабски орикс

 
 

Ovis ammon (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A)

 

Архар

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 
 

Тибетски архар

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 
 

Аргали от Кара–тау

 
 

Ovis canadensis (II) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

Големорога овца

 

Ovis orientalis ophion (I)

 
 

Кипърски муфлон

 
 

Ovis vignei (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A)

 

Уриал

 

Ovis vignei vignei (I)

 
 

Ладакски уриал

 

Pantholops hodgsonii (I)

 
 

Тибетска антилопа

 
 

Philantomba monticola (II)

 

Син дукер

 
 
 

Pseudois nayaur (III Пакистан)

Барал

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 
 

Саола

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 
 

Апенинска дива коза

 
 

Saiga borealis (II)

 

Монголска сайга

 
 

Saiga tatarica (II)

 

Степна сайга

 
 
 

Tetracerus quadricornis (III Непал)

Четирирога антилопа

Camelidae

 
 
 

Камилови

 
 

Lama guanicoe (II)

 

Гуанако

 

Vicugna vicugna (I) (С изключение на популациите на: Аржентина [популациите на провинция Жуйy, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популацията на Примера Рехион]; Еквадор [цялата популация] и Перу [цялата популация], които са включени в приложение B)

Vicugna vicugna (II) (Само популациите на Аржентина (1) [популациите на провинция Жуйy, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия (2) [цялата популация]; Чили (3) [популацията на Примера Рехион]; Еквадор (4) [цялата популация] и Перу (5) [цялата популация]; всички останали популации са включени в приложение A)

 

Викуня

Cervidae

 
 
 

Плътнороги

 

Axis calamianensis (I)

 
 

Филипински елен

 

Axis kuhlii (I)

 
 

Бавеански елен

 
 
 

Axis porcinus (III Пакистан) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A)

Свински елен

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 
 

Индокитайски свински елен

 

Blastocerus dichotomus (I)

 
 

Блатен елен

 
 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Бактрийски елен

 
 
 

Cervus elaphus barbarus (III Алжир/Тунис)

Берберски елен

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 
 

Хангул

 

Dama dama mesopotamica (I)

 
 

Месопотамски петнист елен

 

Hippocamelus spp. (I)

 
 

Андски елени

 
 
 

Mazama temama cerasina (III Гватемала)

Централноамериканска мазама

 

Muntiacus crinifrons (I)

 
 

Черен мунтджак

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 
 

Гигански мунтджак

 
 
 

Odocoileus virginianus mayensis (III Гватемала)

Гватемалски белоопашат елен

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 
 

Пампаски елен

 
 

Pudu mephistophiles (II)

 

Еквадорски пуду

 

Pudu puda (I)

 
 

Обикновен пуду

 

Rucervus duvaucelii (I)

 
 

Барасинга

 

Rucervus eldii (I)

 
 

Таменг

Hippopotamidae

 
 
 

Хипопотамови

 
 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Либерийски хипопотам

 
 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Хипопотам

Moschidae

 
 
 

Кабаргови

 

Moschus spp. (I) (Само на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички останали популации са включени в приложение B)

Moschus spp. (II) (С изключение на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение A)

 

Кабарги

Suidae

 
 
 

Свинови

 

Babyrousa babyrussa (I)

 
 

Бабирус

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 
 

Бола Батов бабирус

 

Babyrousa celebensis (I)

 
 

Северен целебески бабирус

 

Babyrousa togeanensis (I)

 
 

Тогеански бабирус

 

Sus salvanius (I)

 
 

Свиня пигмей

Tayassuidae

 
 
 

Пекариеви

 
 

Tayassuidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A и с изключение на популациите на Pecari tajacu на Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

Пекари

 

Catagonus wagneri (I)

 
 

Чакско пекари

CARNIVORA

 
 
 

Хищници

Ailuridae

 
 
 

Пандови

 

Ailurus fulgens (I)

 
 

Малка панда

Canidae

 
 
 

Кучета

 
 
 

Canis aureus (III Индия)

Златен чакал

 

Canis lupus (I/II)

(Всички популации, с изключение на тази на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-ия паралел. Популациите на Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в приложение I; всички останали популации са включени в приложение II. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като Canis lupus familiaris и Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Популациите на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-ия паралел. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като Canis lupus familiaris и Canis lupus dingo)

 

Вълк

 

Canis simensis

 
 

Етиопски вълк

 
 

Cerdocyon thous (II)

 

Лисица крабояд

 
 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Гривест вълк

 
 

Cuon alpinus (II)

 

Азиатско червено куче

 
 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Андска лисица

 
 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Дарвинова лисица

 
 

Lycalopex griseus (II)

 

Аржентинска сива лисица

 
 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Пампаска лисица

 

Speothos venaticus (I)

 
 

Южноамериканско храстово куче

 
 
 

Vulpes bengalensis (III Индия)

Бенгалска лисица

 
 

Vulpes cana (II)

 

Афганска лисица

 
 

Vulpes zerda (II)

 

Фенек

Eupleridae

 
 
 

Мадагаскарски вивери

 
 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Фоса

 
 

Eupleres goudotii (II)

 

Дребнозъба мангуста

 
 

Fossa fossana (II)

 

Мадагаскарска цивета

Felidae

 
 
 

Коткови

 
 

Felidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A. Екземпляри от домашните видове не са предмет на настоящия регламент)

 

Котки

 

Acinonyx jubatus (I) (Годишна квота за износ на живи екземпляри и ловни трофеи е получена, както следва: Ботсуана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията с такива видове е предмет на член 4, параграф 1)

 
 

Гепард

 

Caracal caracal (I) (Само популацията на Азия; всички останали популации са включени в приложение B)

 
 

Азиатски каракал

 

Catopuma temminckii (I)

 
 

Азиатска златна котка

 

Felis nigripes (I)

 
 

Чернокрака котка

 

Felis silvestris (II)

 
 

Дива котка

 

Leopardus geoffroyi (I)

 
 

Котка на Жофруа

 

Leopardus jacobitus (I)

 
 

Андска котка

 

Leopardus pardalis (I)

 
 

Оцелот

 

Leopardus tigrinus (I)

 
 

Тигрова котка

 

Leopardus wiedii (I)

 
 

Дългоопашата тигрова котка

 

Lynx lynx (II)

 
 

Евроазиатски рис

 

Lynx pardinus (I)

 
 

Иберийски рис

 

Neofelis nebulosa (I)

 
 

Опушен леопард

 

Panthera leo persica (I)

 
 

Азиатски лъв

 

Panthera onca (I)

 
 

Ягуар

 

Panthera pardus (I)

 
 

Леопард

 

Panthera tigris (I)

 
 

Тигър

 

Pardofelis marmorata (I)

 
 

Мраморна котка

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Само популациите на Бангладеш, Индия и Тайланд; всички останали популации са включени в приложение B)

 
 

Бенгалска котка

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 
 

Ириомотова котка

 

Prionailurus planiceps (I)

 
 

Суматренска котка

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Само популацията на Индия; всички останали популации са включени в приложение B)

 
 

Рижава петниста котка

 

Puma concolor coryi (I)

 
 

Флоридска пума

 

Puma concolor costaricensis (I)

 
 

Костариканска пума

 

Puma concolor couguar (I)

 
 

Източна пума

 

Puma yagouaroundi (I) (Само популациите на Централна и Северна Америка; всички останали популации са включени в приложение B)

 
 

Ягуарунди

 

Uncia uncia (I)

 
 

Снежен леопард

Herpestidae

 
 
 

Мангустови

 
 
 

Herpestes edwardsi (III Индия/Пакистан)

Индийска сива мангуста

 
 
 

Herpestes fuscus (III Индия)

Индийска кафява мангуста

 
 
 

Herpestes javanicus (III Пакистан)

Малка азиатска мангуста

 
 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Индия)

Малка индийска мангуста

 
 
 

Herpestes smithii (III Индия)

Индийска червена мангуста

 
 
 

Herpestes urva (III Индия)

Мангуста крабояд

 
 
 

Herpestes vitticollis (III Индия)

Ивичестошия мангуста

Hyaenidae

 
 
 

Хиенови

 
 
 

Hyaena hyaena (III Пакистан)

Ивичеста хиена

 
 
 

Proteles cristata (III Ботсуана)

Земен вълк

Mephitidae

 
 
 

Скунксови

 
 

Conepatus humboldtii (II)

 

Хумболтов скункс

Mustelidae

 
 
 

Порови

Lutrinae

 
 
 

Видри

 
 

Lutrinae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Видри

 

Aonyx capensis microdon (I) (Само популациите на Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение B)

 
 

Камерунска видра

 

Enhydra lutris nereis (I)

 
 

Южна морска видра

 

Lontra felina (I)

 
 

Котешка видра

 

Lontra longicaudis (I)

 
 

Дългоопашата видра

 

Lontra provocax (I)

 
 

Южна видра

 

Lutra lutra (I)

 
 

Европейска видра

 

Lutra nippon (I)

 
 

Японска видра

 

Pteronura brasiliensis (I)

 
 

Гигантска видра

Mustelinae

 
 
 

Порове

 
 
 

Eira barbara (III Хондурас)

Тайра

 
 
 

Galictis vittata (III Коста Рика)

Голям гризон

 
 
 

Martes flavigula (III Индия)

Жълтогърда харза

 
 
 

Martes foina intermedia (III Индия)

Индийска белка

 
 
 

Martes gwatkinsii (III Индия)

Южнокитайска харза

 
 
 

Mellivora capensis (III Ботсуана)

Медоед

 

Mustela nigripes (I)

 
 

Североамерикански чернокрак пор

Odobenidae

 
 
 

Моржови

 
 

Odobenus rosmarus (III Канада)

 

Морж

Otariidae

 
 
 

Ушати тюлени

 
 

Arctocephalus spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Южни морски котки

 

Arctocephalus philippii (II)

 
 

Чилийска морска котка

 

Arctocephalus townsendi (I)

 
 

Гуаделупска морска котка

Phocidae

 
 
 

Същински тюлени

 
 

Mirounga leonina (II)

 

Южен морски слон

 

Monachus spp. (I)

 
 

Тюлени монаси

Procyonidae

 
 
 

Енотови

 
 
 

Bassaricyon gabbii (III Коста Рика)

Южноамерикански енот

 
 
 

Bassariscus sumichrasti (III Коста Рика)

Централноамерикански кокомицли

 
 
 

Nasua narica (III Хондурас)

Белоносо носато мече

 
 
 

Nasua nasua solitaria (III Уругвай)

Южнобразилско носато мече

 
 
 

Potos flavus (III Хондурас)

Кинкажу

Ursidae

 
 
 

Мечкови

 
 

Ursidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Мечки

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 
 

Голяма панда

 

Helarctos malayanus (I)

 
 

Малайска мечка

 

Melursus ursinus (I)

 
 

Бърнеста мечка

 

Tremarctos ornatus (I)

 
 

Очилата мечка

 

Ursus arctos (I/II)

(Само популациите на Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвидът Ursus arctos isabellinus са включени в приложение I; всички останали популации и подвидове са включени в приложение II)

 
 

Кафява мечка

 

Ursus thibetanus (I)

 
 

Хималайска мечка

Viverridae

 
 
 

Виверови

 
 
 

Arctictis binturong (III Индия)

Бинтуронг

 
 
 

Civettictis civetta (III Ботсуана)

Африканска цивета

 
 

Cynogale bennettii (II)

 

Видрова цивета

 
 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Ивичеста палмова цивета

 
 
 

Paguma larvata (III Индия)

Хималайска цивета

 
 
 

Paradoxurus hermaphroditus (III Индия)

Обикновен мусанг

 
 
 

Paradoxurus jerdoni (III Индия)

Южноиндийски мусанг

 
 

Prionodon linsang (II)

 

Ивичест линзанг

 

Prionodon pardicolor (I)

 
 

Петнист линзанг

 
 
 

Viverra civettina (III Индия)

Малабарска цивета

 
 
 

Viverra zibetha (III Индия)

Индийска цивета

 
 
 

Viverricula indica (III Индия)

Малка цивета

CETACEA

 
 
 

Китоподобни

 

CETACEA spp. (I/II) (6)

 
 

Китоподобни

CHIROPTERA

 
 
 

Прилепи

Phyllostomidae

 
 
 

Американски листоноси прилепи

 
 
 

Platyrrhinus lineatus (III Уругвай)

Белоивичест широконос прилеп

Pteropodidae

 
 
 

Плодоядни прилепи

 
 

Acerodon spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Летящи лисици

 

Acerodon jubatus (I)

 
 

Жълтошапчеста летяща лисица

 
 

Pteropus spp. (II) С изключение на видовете, включени в приложение A, и с изключение на Pteropus brunneus)

 

Летящи лисици

 

Pteropus insularis (I)

 
 

Островна летяща лисица

 

Pteropus livingstonii (II)

 
 

Черна коморска летяща лисица

 

Pteropus loochoensis (I)

 
 

Японска летяща лисица

 

Pteropus mariannus (I)

 
 

Марианска летяща лисица

 

Pteropus molossinus (I)

 
 

Булдогова летяща лисица

 

Pteropus pelewensis (I)

 
 

Палаоска летяща лисица

 

Pteropus pilosus (I)

 
 

Голяма палаоска летяща лисица

 

Pteropus rodricensis (II)

 
 

Родригесова летяща лисица

 

Pteropus samoensis (I)

 
 

Самоанска летяща лисица

 

Pteropus tonganus (I)

 
 

Тонганска летяща лисица

 

Pteropus ualanus (I)

 
 

Козраенска летяща лисица

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 
 

Пембанска летяща лисица

 

Pteropus yapensis (I)

 
 

Летяща лисица от о-в Япен

CINGULATA

 
 
 

Броненосци

Dasypodidae

 
 
 

Броненосцови

 
 
 

Cabassous centralis (III Коста Рика)

Централноамерикански броненосец

 
 
 

Cabassous tatouay (III Уругвай)

Уругвайски броненосец

 
 

Chaetophractus nationi (II) (Установена е нулева годишна квота за износ. Всички екземпляри трябва да се считат за екземпляри, включени в приложение A, и търговията с тях трябва да се регулира съобразно с това)

 

Чилийски четинест броненосец

 

Priodontes maximus (I)

 
 

Гигантски броненосец

DASYUROMORPHIA

 
 
 

Хищни торбести

Dasyuridae

 
 
 

Торбести хищници

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 
 

Дългоопашат торбест тушканчик

 

Sminthopsis psammophila (I)

 
 

Пясъчен торбест тушканчик

DIPROTODONTIA

 
 
 

Двурезцови торбести

Macropodidae

 
 
 

Кенгурови

 
 

Dendrolagus inustus (II)

 

Сиво дървесно кенгуру

 
 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Белогушо дървесно кенгуру

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 
 

Западно зайцеподобно кенгуру

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 
 

Ивичесто зайцеподобно кенгуру

 

Onychogalea fraenata (I)

 
 

Нокътоопашато валаби

Phalangeridae

 
 
 

Лазещи торбести

 
 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Източен кускус

 
 

Phalanger mimicus (II)

 

Южен обикновен кускус

 
 

Phalanger orientalis (II)

 

Сив кускус

 
 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Адмиралски кускус

 
 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Петнист кускус

 
 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Папуаски кускус

Potoroidae

 
 
 

Кенгурови плъхове

 

Bettongia spp. (I)

 
 

Кенгурови плъхове

Vombatidae

 
 
 

Вомбатови

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 
 

Вомбат на Крефт

LAGOMORPHA

 
 
 
 

Leporidae

 
 
 

Зайцеви

 

Caprolagus hispidus (I)

 
 

Асамски заек

 

Romerolagus diazi (I)

 
 

Вулканов заек

MONOTREMATA

 
 
 

Еднопроходни

Tachyglossidae

 
 
 

Ехиднови

 
 

Zaglossus spp. (II)

 

Проехидни

PERAMELEMORPHIA

 
 
 

Бандикутоподобни

Paramelidae

 
 
 
 
 

Perameles bougainville (I)

 
 

Грубочетинест ивичест бандикут

Thylacomyidae

 
 
 
 
 

Macrotis lagotis (I)

 
 

Голям зайцеподобен бандикут

PERISSODACTYLA

 
 
 

Нечифтокопитни

Equidae

 
 
 

Коне

 

Equus africanus (I) (Без домашния вид, познат като Equus asinus, който не е предмет на настоящия регламент)

 
 

Африканско диво магаре

 

Equus grevyi (I)

 
 

Зебра на Греви

 

Equus hemionus (I/II) (Видът e включен в приложение II, но подвидовете Equus hemionus hemionus и Equus hemionus khur са включени в приложение I)

 
 

Азиатско диво магаре

 

Equus kiang (II)

 
 

Тибетско диво магаре, Кианг

 

Equus przewalskii (I)

 
 

Кон на Пржевалски

 
 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Хартманова планинска зебра

 

Equus zebra zebra (I)

 
 

Планинска зебра

Rhinocerotidae

 
 
 

Носорогови

 

Rhinocerotidae spp. (I) (С изключение на подвидовете, включени в приложение B)

 
 

Носорози

 
 

Ceratotherium simum simum (II) (Само популациите на Южна Африка и Свазиленд; всички останали популации са включени в приложение A. В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходящи и приемливи местоназначения и търговия с ловни трофеи. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение A и търговията с тях трябва да бъде регулирана съобразно с това)

 

Южен бял носорог

Tapiridae

 
 
 

Тапирови

 

Tapiridae spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение B)

 
 

Тапири

 
 

Tapirus terrestris (II)

 

Бразилски тапир

PHOLIDOTA

 
 
 

Люспеници

Manidae

 
 
 

Люспеници

 
 

Manis spp. (II)

(Установена е нулева годишна квота за износ на Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica и Manis pentadactyla за екземпляри, уловени в природата и използвани предимно с търговска цел)

 

Люспеници

PILOSA

 
 
 

Непълнозъби

Bradypodidae

 
 
 

Трипръсти ленивци

 
 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Трипръст ленивец джудже

 
 

Bradypus variegatus (II)

 

Кафявогърл ленивец

Megalonychidae

 
 
 

Двупръсти ленивци

 
 
 

Choloepus hoffmanni (III Коста Рика)

Хофманов ленивец

Myrmecophagidae

 
 
 

Мравоядови

 
 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Гигански мравояд

 
 
 

Tamandua mexicana (III Гватемала)

Мексикански мравояд

PRIMATES

 
 
 

Примати

 
 

PRIMATES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Примати

Atelidae

 
 
 

Паякообразни маймуни

 

Alouatta coibensis (I)

 
 

Коибски ревач

 

Alouatta palliata (I)

 
 

Мантиест ревач

 

Alouatta pigra (I)

 
 

Гватемалски черен ревач

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 
 

Черновежда паякообразна маймуна

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 
 

Червена паякообразна маймуна

 

Brachyteles arachnoides (I)

 
 

Вълнеста паякообразна маймуна

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 
 

Северна паякообразна маймуна

 

Oreonax flavicauda (I)

 
 

Златистоопашата вълнеста маймуна

Cebidae

 
 
 

Хватателноопашати маймуни

 

Callimico goeldii (I)

 
 

Гилдиева мармозетка

 

Callithrix aurita (I)

 
 

Белоуха мармозетка

 

Callithrix flaviceps (I)

 
 

Жълтоглава мармозетка

 

Leontopithecus spp. (I)

 
 

Лъвски тамарини

 

Saguinus bicolor (I)

 
 

Двуцветен тамарин

 

Saguinus geoffroyi (I)

 
 

Тамарин на Жофруа

 

Saguinus leucopus (I)

 
 

Белокрак тамарин

 

Saguinus martinsi (I)

 
 

Мартинсов тамарин

 

Saguinus oedipus (I)

 
 

Едипов тамарин

 

Saimiri oerstedii (I)

 
 

Червеногръб саймир

Cercopithecidae

 
 
 

Маймуни на стария свят

 

Cercocebus galeritus (I)

 
 

Качулато мангабе

 

Cercopithecus diana (I)

 
 

Гвенон диана

 

Cercopithecus roloway (I)

 
 

Гвенон ролоуей

 

Cercopithecus solatus (II)

 
 

Жълтоопашат гвенон

 

Colobus satanas (II)

 
 

Черен колобус

 

Macaca silenus (I)

 
 

Лъвски макак

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 
 

Дрил

 

Mandrillus sphinx (I)

 
 

Мандрил

 

Nasalis larvatus (I)

 
 

Дългоноса маймуна

 

Piliocolobus foai (II)

 
 

Централноафрикански червен колобус

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 
 

Узунгвански червен колобус

 

Piliocolobus kirkii (I)

 
 

Занзибарски червен колобус

 

Piliocolobus pennantii (II)

 
 

Пенантов колобус

 

Piliocolobus preussi (II)

 
 

Камерунски червен колобус

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 
 

Червеношапчест колобус

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 
 

Угандски червен колобус

 

Piliocolobus tholloni (II)

 
 

Толонов червен колобус

 

Presbytis potenziani (I)

 
 

Ментавийски лангур

 

Pygathrix spp. (I)

 
 

Чипоноси лангури

 

Rhinopithecus spp. (I)

 
 

Лангури

 

Semnopithecus ajax (I)

 
 

Кашмирски сив лангур

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 
 

Южен равнинен лангур

 

Semnopithecus entellus (I)

 
 

Обикновен лангур

 

Semnopithecus hector (I)

 
 

Тарайски лангур

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 
 

Чернокрак лангур

 

Semnopithecus priam (I)

 
 

Качулат сив лангур

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 
 

Непалски лангур

 

Simias concolor (I)

 
 

Свинеопашат лангур

 

Trachypithecus delacouri (II)

 
 

Лангур на Делакур

 

Trachypithecus francoisi (II)

 
 

Индокитайски лангур

 

Trachypithecus geei (I)

 
 

Златен лангур

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 
 

Хатинхов лангур

 

Trachypithecus johnii (II)

 
 

Нилгирийски лангур

 

Trachypithecus laotum (II)

 
 

Лаоски лангур

 

Trachypithecus pileatus (I)

 
 

Шапчест лангур

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 
 

Белоглав лангур

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 
 

Лангур на Шортридж

Cheirogaleidae

 
 
 

Лемури джуджета

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 
 

Лемури джуджета

Daubentoniidae

 
 
 

Ай-ай

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 
 

Ай-ай

Hominidae

 
 
 

Човекоподобни маймуни

 

Gorilla beringei (I)

 
 

Планинска горила

 

Gorilla gorilla (I)

 
 

Равнинна горила

 

Pan spp. (I)

 
 

Шимпанзета

 

Pongo abelii (I)

 
 

Суматренски орангутан

 

Pongo pygmaeus (I)

 
 

Борнейски орангутан

Hylobatidae

 
 
 

Гибонови

 

Hylobatidae spp. (I)

 
 

Гибони

Indriidae

 
 
 

Индриеви

 

Indriidae spp. (I)

 
 

Индриеви

Lemuridae

 
 
 

Същински лемури

 

Lemuridae spp. (I)

 
 

Същински лемури

Lepilemuridae

 
 
 

Тънкотели лемури

 

Lepilemuridae spp. (I)

 
 

Тънкотели лемури

Lorisidae

 
 
 

Лориеви

 

Nycticebus spp. (I)

 
 

Дебели лорита

Pitheciidae

 
 
 

Уакари

 

Cacajao spp. (I)

 
 

Уакари

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 
 

Браунова скокливка

 

Callicebus melanochir (II)

 
 

Черноръка скокливка

 

Callicebus nigrifrons (II)

 
 

Чернолика скокливка

 

Callicebus personatus (II)

 
 

Атлантическа скокливка

 

Chiropotes albinasus (I)

 
 

Белонос саки

Tarsiidae

 
 
 

Дългопети

 

Tarsius spp. (II)

 
 

Дългопети

PROBOSCIDEA

 
 
 

Хоботни

Elephantidae

 
 
 

Слонови

 

Elephas maximus (I)

 
 

Азиатски (Индийски) слон

 

Loxodonta africana (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение B)

Loxodonta africana (II)

(Само популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (7); всички останали популации са включени в приложение A)

 

Африкански слон

RODENTIA

 
 
 

Гризачи

Chinchillidae

 
 
 

Чинчилови

 

Chinchilla spp. (I) (Екземпляри от домашните видове не са предмет на настоящия регламент)

 
 

Чинчили

Cuniculidae

 
 
 

Паки

 
 
 

Cuniculus paca (III Хондурас)

Равнинно пака

Dasyproctidae

 
 
 

Агутиеви

 
 
 

Dasyprocta punctata (III Хондурас)

Петнист агути

Erethizontidae

 
 
 

Дървесни бодливи свинчета

 
 
 

Sphiggurus mexicanus (III Хондурас)

Мексиканско дървесно бодливо свинче

 
 
 

Sphiggurus spinosus (III Уругвай)

Обикновено дървесно бодливо свинче

Hystricidae

 
 
 

Бодливи свинчета

 

Hystrix cristata

 
 

Гребенесто бодливо свинче

Muridae

 
 
 

Мишевидни

 

Leporillus conditor (I)

 
 

Австралийски дългоух плъх

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 
 

Лъжлива мишка от акуловия залив

 

Xeromys myoides (I)

 
 

Лъжлив воден плъх

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 
 

Дебелоопашат централноавстралийски плъх

Sciuridae

 
 
 

Катерицови

 
 

Callosciurus erythraeus (Само живи екземпляри)

 

Червенокоремна катерица

 

Cynomys mexicanus (I)

 
 

Мексиканско прерийно кученце

 
 
 

Marmota caudata (III Индия)

Дългоопашат мармот

 
 
 

Marmota himalayana (III Индия)

Хималайски мармот

 
 

Ratufa spp. (II)

 

Гигантски катерици

 
 

Sciurus carolinensis (Само живи екземпляри)

 

Сива катерица

 
 
 

Sciurus deppei (III Коста Рика)

Катерица на Деп

 
 

Sciurus niger (Само живи екземпляри)

 

Черна катерица

SCANDENTIA

 
 
 
 
 
 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Тупаи

SIRENIA

 
 
 

Сирени, морски крави

Dugongidae

 
 
 

Дюгонови

 

Dugong dugon (I)

 
 

Дюгон

Trichechidae

 
 
 

Ламантинови

 

Trichechus inunguis (I)

 
 

Амазонски ламантин

 

Trichechus manatus (I)

 
 

Карибски ламантин

 

Trichechus senegalensis (I)

 
 

Африкански ламантин

AVES

 
 
 

Птици

ANSERIFORMES

 
 
 

Гъскоподобни

Anatidae

 
 
 

Патицови

 

Anas aucklandica (I)

 
 

Окландска кафява патица

 
 

Anas bernieri (II)

 

Мадагаскарска патица

 

Anas chlorotis (I)

 
 

Кафявa патица

 
 

Anas formosa (II)

 

Байкалска патица

 

Anas laysanensis (I)

 
 

Лайзанска патица

 

Anas nesiotis (I)

 
 

Камбелова патица

 

Anas querquedula

 
 

Лятно бърне

 

Asarcornis scutulata (I)

 
 

Белокрила патица

 

Aythya innotata

 
 

Мадагаскарска потапница

 

Aythya nyroca

 
 

Белоока потапница

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 
 

Алеутска гъска

 

Branta ruficollis (II)

 
 

Червеногуша гъска

 

Branta sandvicensis (I)

 
 

Хавайска гъска

 
 
 

Cairina moschata (III Хондурас)

Мускусна патица

 
 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Коскороба

 
 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Черношиест лебед

 
 

Dendrocygna arborea (II)

 

Кубинска дървесна патица

 
 
 

Dendrocygna autumnalis (III Хондурас)

Чернокорема дървесна патица

 
 
 

Dendrocygna bicolor (III Хондурас)

Двуцветна дървесна патица

 

Mergus octosetaceus

 
 

Бразилски нирец

 
 

Oxyura jamaicensis (Само живи екземпляри)

 

Ямайска потапница

 

Oxyura leucocephala (II)

 
 

Тръноопашата потапница

 

Rhodonessa caryophyllacea (възможно е да е изчезнал) (I)

 
 

Розовоглава патица

 
 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Гребеноклюна патица

 

Tadorna cristata

 
 

Качулат ангъч

APODIFORMES

 
 
 

Бързолетоподобни

Trochilidae

 
 
 

Колиброви

 
 

Trochilidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Колибри

 

Glaucis dohrnii (I)

 
 

Извитоклюн колибър

CHARADRIIFORMES

 
 
 

Дъждосвирцоподобни

Burhinidae

 
 
 

Туриликови

 
 
 

Burhinus bistriatus (III Гватемала)

Двуивичест турилик

Laridae

 
 
 

Чайкови

 

Larus relictus (I)

 
 

Реликтова чайка

Scolopacidae

 
 
 

Бекасови

 

Numenius borealis (I)

 
 

Ескимосов свирец

 

Numenius tenuirostris (I)

 
 

Тънкоклюн свирец

 

Tringa guttifer (I)

 
 

Охотски зеленокрак брегобегач

CICONIIFORMES

 
 
 

Щъркелоподобни

Ardeidae

 
 
 

Чаплови

 

Ardea alba

 
 

Голяма бяла чапла

 

Bubulcus ibis

 
 

Биволска чапла

 

Egretta garzetta

 
 

Малка бяла чапла

Balaenicipitidae

 
 
 

Китоглави чапли

 
 

Balaeniceps rex (II)

 

Китоглава чапла

Ciconiidae

 
 
 

Щъркелови

 

Ciconia boyciana (I)

 
 

Далекоизточен щъркел

 

Ciconia nigra (II)

 
 

Черен щъркел

 

Ciconia stormi

 
 

Щъркел на Сторм

 

Jabiru mycteria (I)

 
 

Ябиру

 

Leptoptilos dubius

 
 

Азиатски марабу

 

Mycteria cinerea (I)

 
 

Млечен щъркел

Phoenicopteridae

 
 
 

Фламингови

 
 

Phoenicopteridae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Фламинги

 

Phoenicopterus ruber (II)

 
 

Розово фламинго

Threskiornithidae

 
 
 

Ибисови

 
 

Eudocimus ruber (II)

 

Червен ибис

 

Geronticus calvus (II)

 
 

Южен горски ибис

 

Geronticus eremita (I)

 
 

Северен горски ибис

 

Nipponia nippon (I)

 
 

Японски бял ибис

 

Platalea leucorodia (II)

 
 

Бяла лопатарка

 

Pseudibis gigantea

 
 

Гигантски ибис

COLUMBIFORMES

 
 
 

Гълъбоподобни

Columbidae

 
 
 

Гълъбови

 

Caloenas nicobarica (I)

 
 

Никобарски гълъб

 

Claravis godefrida

 
 

Моравокрила гугутка

 

Columba livia

 
 

Скален гълъб

 

Ducula mindorensis (I)

 
 

Миндорски плодояден гълъб

 
 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Лузонски гълъб

 
 

Goura spp. (II)

 

Венценосни гълъби

 

Leptotila wellsi

 
 

Гренадски гълъб

 
 
 

Nesoenas mayeri (III Мавриций)

Маврицийски розов гълъб

 

Streptopelia turtur

 
 

Гургулица

CORACIIFORMES

 
 
 

Синявицоподобни

Bucerotidae

 
 
 

Птици носорози

 
 

Aceros spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Птици носорози

 

Aceros nipalensis (I)

 
 

Червеноврат калао

 
 

Anorrhinus spp. (II)

 

Птици носорози

 
 

Anthracoceros spp. (II)

 

Птици носорози

 
 

Berenicornis spp. (II)

 

Птици носорози

 
 

Buceros spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Птици носорози

 

Buceros bicornis (I)

 
 

Двурога птица носорог

 
 

Penelopides spp. (II)

 

Пенелопови птици носорози

 

Rhinoplax vigil (I)

 
 

Шлемоносна птица носорог

 
 

Rhyticeros spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Птици носорози

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 
 

Равнинна торбеста птица носорог

CUCULIFORMES

 
 
 

Кукувицоподобни

Musophagidae

 
 
 

Туракови

 
 

Tauraco spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Турако

 

Tauraco bannermani (II)

 
 

Банерманово турако

FALCONIFORMES

 
 
 

Соколоподобни

 
 

FALCONIFORMES spp. (II)

(С изключение на видовете, включени в приложение A; с изключение на един вид от семейство Cathartidae, включен в приложение C; другите видове от това семейство не са включени в приложенията към настоящия регламент; и с изключение на Caracara lutosa)

 

Соколоподобни

Accipitridae

 
 
 

Ястребови

 

Accipiter brevipes (II)

 
 

Късопръст ястреб

 

Accipiter gentilis (II)

 
 

Голям ястреб

 

Accipiter nisus (II)

 
 

Малък ястреб

 

Aegypius monachus (II)

 
 

Черен лешояд

 

Aquila adalberti (I)

 
 

Императорски орел

 

Aquila chrysaetos (II)

 
 

Скален орел

 

Aquila clanga (II)

 
 

Голям креслив орел

 

Aquila heliaca (I)

 
 

Кръстат (царски) орел

 

Aquila pomarina (II)

 
 

Малък креслив орел

 

Buteo buteo (II)

 
 

Обикновен мишелов

 

Buteo lagopus (II)

 
 

Северен мишелов

 

Buteo rufinus (II)

 
 

Белоопашат мишелов

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 
 

Кубинска извитоклюна каня

 

Circaetus gallicus (II)

 
 

Орел змияр

 

Circus aeruginosus (II)

 
 

Тръстиков блатар

 

Circus cyaneus (II)

 
 

Полски блатар

 

Circus macrourus (II)

 
 

Степен блатар

 

Circus pygargus (II)

 
 

Ливаден блатар

 

Elanus caeruleus (II)

 
 

Сива каня

 

Eutriorchis astur (II)

 
 

Мадагаскарски орел змияр

 

Gypaetus barbatus (II)

 
 

Брадат лешояд

 

Gyps fulvus (II)

 
 

Белоглав лешояд

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla e включен в приложение I; другите видове са включени в приложение II)

 
 

Морски орли

 

Harpia harpyja (I)

 
 

Харпия

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 
 

Ястребов орел

 

Hieraaetus pennatus (II)

 
 

Малък орел

 

Leucopternis occidentalis (II)

 
 

Сивогръб ястреб

 

Milvus migrans (II) (С изключение на Milvus migrans lineatus, който е включен в приложение B)

 
 

Черна каня

 

Milvus milvus (II)

 
 

Червена каня

 

Neophron percnopterus (II)

 
 

Египетски лешояд

 

Pernis apivorus (II)

 
 

Осояд

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 
 

Филипински орел маймунояд

Cathartidae

 
 
 

Пуйкови лешояди

 

Gymnogyps californianus (I)

 
 

Калифорнийски кондор

 
 
 

Sarcoramphus papa (III Хондурас)

Кралски лешояд

 

Vultur gryphus (I)

 
 

Андски кондор

Falconidae

 
 
 

Соколови

 

Falco araeus (I)

 
 

Сейшелска ветрушка

 

Falco biarmicus (II)

 
 

Далматински сокол

 

Falco cherrug (II)

 
 

Ловен сокол

 

Falco columbarius (II)

 
 

Малък сокол

 

Falco eleonorae (II)

 
 

Средиземноморски сокол

 

Falco jugger (I)

 
 

Лагаров сокол

 

Falco naumanni (II)

 
 

Белошипа ветрушка

 

Falco newtoni (I) (Само популацията на Сейшелските острови)

 
 

Нютонова ветрушка

 

Falco pelegrinoides (I)

 
 

Берберски сокол

 

Falco peregrinus (I)

 
 

Сокол скитник

 

Falco punctatus (I)

 
 

Маврицийски сокол

 

Falco rusticolus (I)

 
 

Северен сокол

 

Falco subbuteo (II)

 
 

Сокол орко

 

Falco tinnunculus (II)

 
 

Черношипа ветрушка (керкенез)

 

Falco vespertinus (II)

 
 

Вечерна ветрушка

Pandionidae

 
 
 

Орли рибари

 

Pandion haliaetus (II)

 
 

Орел рибар

GALLIFORMES

 
 
 

Кокошоподобни

Cracidae

 
 
 

Краксови

 

Crax alberti (III Колумбия)

 
 

Синьоклюн кракс

 

Crax blumenbachii (I)

 
 

Червеноклюн кракс

 
 
 

Crax daubentoni (III Колумбия)

Жълтоклюн кракс

 
 

Crax fasciolata

 

Гололик кракс

 
 
 

Crax globulosa (III Колумбия)

Оранжевоклюн кракс

 
 
 

Crax rubra (III Колумбия/Коста Рика/Гватемала/Хондурас)

Голям кракс

 

Mitu mitu (I)

 
 

Остроклюн миту

 

Oreophasis derbianus (I)

 
 

Рогат хуан

 
 
 

Ortalis vetula (III Гватемала/Хондурас)

Обикновена чачалака

 
 
 

Pauxi pauxi (III Колумбия)

Шлемоносен кракс

 

Penelope albipennis (I)

 
 

Белокрил хуан

 
 
 

Penelope purpurascens (III Хондурас)

Качулат хуан

 
 
 

Penelopina nigra (III Гватемала)

Черен хуан

 

Pipile jacutinga (I)

 
 

Черногръд хоко

 

Pipile pipile (I)

 
 

Тринидатски хоко

Megapodiidae

 
 
 

Големокраки кокошки

 

Macrocephalon maleo (I)

 
 

Малео

Phasianidae

 
 
 

Фазанови

 
 

Argusianus argus (II)

 

Аргус

 

Catreus wallichii (I)

 
 

Валихов фазан

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 
 

Масков вирджински пъдпъдък

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 
 

Бял ушат фазан

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 
 

Кафяв ушат фазан

 
 

Gallus sonneratii (II)

 

Сива храстова кокошка

 
 

Ithaginis cruentus (II)

 

Кървав фазан

 

Lophophorus impejanus (I)

 
 

Хималайски монал

 

Lophophorus lhuysii (I)

 
 

Китайски монал

 

Lophophorus sclateri (I)

 
 

Склатеров монал

 

Lophura edwardsi (I)

 
 

Едуардов фазан

 
 

Lophura hatinhensis

 

Виетнамски огненокръст фазан

 
 
 

Lophura leucomelanos (III Пакистан)

Непалски фазан

 

Lophura swinhoii (I)

 
 

Седлат фазан

 
 
 

Meleagris ocellata (III Гватемала)

Петниста пуйка

 

Odontophorus strophium

 
 

Колумбийски горки пъдпъдък

 

Ophrysia superciliosa

 
 

Хималайски пъдпъдък

 
 
 

Pavo cristatus (III Пакистан)

Обикновен паун

 
 

Pavo muticus (II)

 

Зелен паун

 
 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Сив паунов фазан

 
 

Polyplectron germaini (II)

 

Гермайнов паунов фазан

 
 

Polyplectron malacense (II)

 

Малайски качулат паунов фазан

 

Polyplectron napoleonis (I)

 
 

Палавански паунов фазан

 
 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Борнейски паунов фазан

 
 
 

Pucrasia macrolopha (III Пакистан)

Коклас фазан

 

Rheinardia ocellata (I)

 
 

Качулат аргус

 

Syrmaticus ellioti (I)

 
 

Елиотов фазан

 

Syrmaticus humiae (I)

 
 

Фазан на Юм

 

Syrmaticus mikado (I)

 
 

Микадо

 

Tetraogallus caspius (I)

 
 

Каспийски улар

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 
 

Тибетски улар

 

Tragopan blythii (I)

 
 

Трагопан на Блит

 

Tragopan caboti (I)

 
 

Трагопан на Кабот

 

Tragopan melanocephalus (I)

 
 

Черноглав трагопан

 
 
 

Tragopan satyra (III Непал)

Сатир трагопан

 
 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Прериен тетрев на Атуотър

GRUIFORMES

 
 
 

Жеравоподобни

Gruidae

 
 
 

Жеравови

 
 

Gruidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Жеравови

 

Grus americana (I)

 
 

Американски жерав

 

Grus canadensis (I/II) (Видът e включен в приложение II, но подвидовете Grus canadensis nesiotes и Grus canadensis pulla са включени в приложение I)

 
 

Канадски жерав

 

Grus grus (II)

 
 

Сив жерав

 

Grus japonensis (I)

 
 

Японски жерав

 

Grus leucogeranus (I)

 
 

Сибирски жерав

 

Grus monacha (I)

 
 

Монашески жерав

 

Grus nigricollis (I)

 
 

Черноврат жерав

 

Grus vipio (I)

 
 

Даурски жерав

Otididae

 
 
 

Дроплови

 
 

Otididae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Дроплови

 

Ardeotis nigriceps (I)

 
 

Индийска дропла

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 
 

Макуинова дропла

 

Chlamydotis undulata (I)

 
 

Хубара

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 
 

Бенгалска дропла

 

Otis tarda (II)

 
 

Голяма дропла

 

Sypheotides indicus (II)

 
 

Индийска дропла

 

Tetrax tetrax (II)

 
 

Малка дропла (стрепет)

Rallidae

 
 
 

Дърдавцови

 

Gallirallus sylvestris (I)

 
 

Дърдавец на лорд Хувър

Rhynochetidae

 
 
 

Кагу

 

Rhynochetos jubatus (I)

 
 

Кагу

PASSERIFORMES

 
 
 

Врабчоподобни

Atrichornithidae

 
 
 

Атрихорнисови

 

Atrichornis clamosus (I)

 
 

Атрихорнис

Cotingidae

 
 
 

Котингови

 
 
 

Cephalopterus ornatus (III Колумбия)

Амазонска чадърова котинга

 
 
 

Cephalopterus penduliger (III Колумбия)

Мустаката чадърова котинга

 

Cotinga maculata (I)

 
 

Петниста котинга

 
 

Rupicola spp. (II)

 

Скални петлета

 

Xipholena atropurpurea (I)

 
 

Белокрила котинга

Emberizidae

 
 
 

Овесаркови

 
 

Gubernatrix cristata (II)

 

Жълт кардинал

 
 

Paroaria capitata (II)

 

Мантиест кардинал

 
 

Paroaria coronata (II)

 

Червенокачулат кардинал

 
 

Tangara fastuosa (II)

 

Седемцветна тангара

Estrildidae

 
 
 

Астрилдови

 
 

Amandava formosa (II)

 

Маслиненозелена муния

 
 

Lonchura fuscata

 

Тиморска амадина

 
 

Lonchura oryzivora (II)

 

Оризарка

 
 

Poephila cincta cincta (II)

 

Южна черногърла астрилда

Fringillidae

 
 
 

Чинкови

 

Carduelis cucullata (I)

 
 

Червена скатия

 
 

Carduelis yarrellii (II)

 

Жълтолика скатия

Hirundinidae

 
 
 

Лястовицови

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 
 

Белоока лястовица

Icteridae

 
 
 

Трупиалови

 

Xanthopsar flavus (I)

 
 

Жълтокорема иктерия

Meliphagidae

 
 
 

Медаркови

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 
 

Шлемоносна медарка

Muscicapidae

 
 
 

Мухоловкови

 

Acrocephalus rodericanus (III Мавриций)

 
 

Родригесово шаварче

 
 

Cyornis ruckii (II)

 

Суматренска синя мухоловка

 

Dasyornis broadbenti litoralis (възможно е да е изчезнал) (I)

 
 

Западноавстралийски ръждив четинест нектарник

 

Dasyornis longirostris (I)

 
 

Западноавстралийски четинест нектарник

 
 

Garrulax canorus (II)

 

Очилат славей

 
 

Garrulax taewanus (II)

 

Тайвански славей

 
 

Leiothrix argentauris (II)

 

Белоух китайски славей

 
 

Leiothrix lutea (II)

 

Обикновен китайски славей

 
 

Liocichla omeiensis (II)

 

Омейска тималиа

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 
 

Белошия горска врана

 

Picathartes oreas (I)

 
 

Сивоврата горска врана

 
 
 

Terpsiphone bourbonnensis (III Мавриций)

Маскаренска райска мухоловка

Paradisaeidae

 
 
 

Райски птици

 
 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Райски птици

Pittidae

 
 
 

Питови

 
 

Pitta guajana (II)

 

Синьоопашата пита

 

Pitta gurneyi (I)

 
 

Черногърда пита

 

Pitta kochi (I)

 
 

Лузонска пита

 
 

Pitta nympha (II)

 

Пита нимфа

Pycnonotidae

 
 
 

Бюлбюлови

 
 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Жълтоглав бюлбюл

Sturnidae

 
 
 

Скорцови

 
 

Gracula religiosa (II)

 

Свещена мейна

 

Leucopsar rothschildi (I)

 
 

Балийска мейна

Zosteropidae

 
 
 

Белоочкови

 

Zosterops albogularis (I)

 
 

Белогърда белоочка

PELECANIFORMES

 
 
 

Пеликаноподобни

Fregatidae

 
 
 

Фрегатови

 

Fregata andrewsi (I)

 
 

Белокоремна фрегата

Pelecanidae

 
 
 

Пеликанови

 

Pelecanus crispus (I)

 
 

Къдроглав пеликан

Sulidae

 
 
 

Рибояди

 

Papasula abbotti (I)

 
 

Рибояд на Абот

PICIFORMES

 
 
 

Кълвачоподобни

Capitonidae

 
 
 

Мустакати кълвачи

 
 
 

Semnornis ramphastinus (III Колумбия)

Туканов мустакат кълвач

Picidae

 
 
 

Кълвачови

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 
 

Триамски кълвач

Ramphastidae

 
 
 

Туканови

 
 
 

Baillonius bailloni (III Аржентина)

Шафранен тукан

 
 

Pteroglossus aracari (II)

 

Черногърл тукан

 
 
 

Pteroglossus castanotis (III Аржентина)

Кафявоух тукан

 
 

Pteroglossus viridis (II)

 

Зелен тукан

 
 
 

Ramphastos dicolorus (III Аржентина)

Червеногръд тукан

 
 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Ръбестоклюн тукан

 
 

Ramphastos toco (II)

 

Тукан токо

 
 

Ramphastos tucanus (II)

 

Червеноклюн тукан

 
 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Каналестоклюн тукан

 
 
 

Selenidera maculirostris (III Аржентина)

Петнистоклюн тукан

PODICIPEDIFORMES

 
 
 

Гмурецоподобни

Podicipedidae

 
 
 

Гмурцови

 

Podilymbus gigas (I)

 
 

Атитлан

PROCELLARIIFORMES

 
 
 

Буревестникоподобни

Diomedeidae

 
 
 

Албатросови

 

Phoebastria albatrus (I)

 
 

Белогръб албатрос

PSITTACIFORMES

 
 
 

Папагалоподобни

 
 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(С изключение на видовете, включени в приложение A и на видовете Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus и Psittacula krameri, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

Папагалоподобни

Cacatuidae

 
 
 

Какадута

 

Cacatua goffiniana (I)

 
 

Гофиново какаду

 

Cacatua haematuropygia (I)

 
 

Филипинско какаду

 

Cacatua moluccensis (I)

 
 

Молукско какаду

 

Cacatua sulphurea (I)

 
 

Малко жълтокачулато какаду

 

Probosciger aterrimus (I)

 
 

Палмово какаду

Loriidae

 
 
 

Лориеви

 

Eos histrio (I)

 
 

Червено-син лори

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina e включен в приложение I, другите видове са включени в приложение II)

 
 

Ултрамаринов лорикет

Psittacidae

 
 
 

Съшински папагали

 

Amazona arausiaca (I)

 
 

Червеногърла амазона

 

Amazona auropalliata (I)

 
 

Жълтотила амазона

 

Amazona barbadensis (I)

 
 

Жълтораменна амазона

 

Amazona brasiliensis (I)

 
 

Бразилска амазона

 

Amazona finschi (I)

 
 

Лилавочела амазона

 

Amazona guildingii (I)

 
 

Гулдова амазона

 

Amazona imperialis (I)

 
 

Императорска амазона

 

Amazona leucocephala (I)

 
 

Кубинска (белоглава) амазона

 

Amazona oratrix (I)

 
 

Жълточела амзона

 

Amazona pretrei (I)

 
 

Червеноока амазона

 

Amazona rhodocorytha (I)

 
 

Червенотеменна амазона

 

Amazona tucumana (I)

 
 

Червеночела амазона

 

Amazona versicolor (I)

 
 

Сентлусийска амазона

 

Amazona vinacea (I)

 
 

Виолетовогърда амазона

 

Amazona viridigenalis (I)

 
 

Зеленобуза амазона

 

Amazona vittata (I)

 
 

Пуерториканска амазона

 

Anodorhynchus spp. (I)

 
 

Хиацинтови ари

 

Ara ambiguus (I)

 
 

Жълтозелен ара

 

Ara glaucogularis (I)

 
 

Зеленогърл ара

 

Ara macao (I)

 
 

Червен ара

 

Ara militaris (I)

 
 

Военен ара

 

Ara rubrogenys (I)

 
 

Червеноух ара

 

Cyanopsitta spixii (I)

 
 

Спиксов ара

 

Cyanoramphus cookii (I)

 
 

Норфолкски какарики

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 
 

Чатамски жълточел какарики

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 
 

Червеночел какарики

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 
 

Новокаледонски какарики

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 
 

Коксеново смокиново папагалче

 

Eunymphicus cornutus (I)

 
 

Рогат папагал

 

Guarouba guarouba (I)

 
 

Златна аратинга

 

Neophema chrysogaster (I)

 
 

Оранжевокоремно треварче

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 
 

Жълтоуха аратинга

 

Pezoporus occidentalis (възможно е да е изчезнал) (I)

 
 

Нощен папагал

 

Pezoporus wallicus (I)

 
 

Земен папагал

 

Pionopsitta pileata (I)

 
 

Червеночел папагал

 

Primolius couloni (I)

 
 

Синьоглав ара

 

Primolius maracana (I)

 
 

Синьокрил ара

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 
 

Златнораменно пойно папагалче

 

Psephotus dissimilis (I)

 
 

Черноглаво пойно папагалче

 

Psephotus pulcherrimus (възможно е да е изчезнал) (I)

 
 

Червеночело пойно папагалче

 

Psittacula echo (I)

 
 

Мавриций огърличест папагал

 

Pyrrhura cruentata (I)

 
 

Синьогуша зеленка

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 
 

Дебелоклюни ари

 

Strigops habroptilus (I)

 
 

Какапо

RHEIFORMES

 
 
 

Нандуподобни

Rheidae

 
 
 

Нандута

 

Pterocnemia pennata (I) (С изключение на Pterocnemia pennata pennata, който е включен в приложение B)

 
 

Малко нанду

 
 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Малко нанду

 
 

Rhea americana (II)

 

Нанду

SPHENISCIFORMES

 
 
 

Пингвиноподобни

Spheniscidae

 
 
 

Пингвинови

 
 

Spheniscus demersus (II)

 

Очилат пингвин

 

Spheniscus humboldti (I)

 
 

Хумболтов пингвин

STRIGIFORMES

 
 
 

Совоподобни

 
 

STRIGIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A, и с изключение на Sceloglaux albifacies)

 

Совоподобни

Strigidae

 
 
 

Същински сови

 

Aegolius funereus (II)

 
 

Пернатонога кукумявка

 

Asio flammeus (II)

 
 

Блатна сова

 

Asio otus (II)

 
 

Горска ушата сова

 

Athene noctua (II)

 
 

Домашна кукумявка

 

Bubo bubo (II) (С изключение на Bubo bubo bengalensis, който е включен в приложение B)

 
 

Бухал

 

Glaucidium passerinum (II)

 
 

Врабчова кукумявка

 

Heteroglaux blewitti (I)

 
 

Малка горска кукумявка

 

Mimizuku gurneyi (I)

 
 

Гигантски чухал

 

Ninox natalis (I)

 
 

Великденска ястребова сова

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 
 

Норфолдска ястребова сова

 

Nyctea scandiaca (II)

 
 

Снежна сова

 

Otus ireneae (II)

 
 

Сококов чухал

 

Otus scops (II)

 
 

Чухал

 

Strix aluco (II)

 
 

Горска улулица

 

Strix nebulosa (II)

 
 

Брадата улулица

 

Strix uralensis (II) (С изключение на Strix uralensis davidi, който е включен в приложение B)

 
 

Уралска улулица

 

Surnia ulula (II)

 
 

Ястребова сова

Tytonidae

 
 
 

Забулени сови

 

Tyto alba (II)

 
 

Забулена сова

 

Tyto soumagnei (I)

 
 

Мадагаскарска забулена сова

STRUTHIONIFORMES

 
 
 

Щраусоподобни

Struthionidae

 
 
 

Щраусови

 

Struthio camelus (I) (Само популациите на Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканската република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички останали популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 
 

Щраус

TINAMIFORMES

 
 
 

Тинамуподобни

Tinamidae

 
 
 

Тинамови

 

Tinamus solitarius (I)

 
 

Сивокръсто тинаму

TROGONIFORMES

 
 
 

Трогоноподобни

Trogonidae

 
 
 

Трогонови

 

Pharomachrus mocinno (I)

 
 

Кветзал

REPTILIA

 
 
 

Влечуги

CROCODYLIA

 
 
 

Крокодили

 
 

CROCODYLIA spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Крокодили

Alligatoridae

 
 
 

Алигаторови

 

Alligator sinensis (I)

 
 

Китайски алигатор

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 
 

Крокодилов кайман от река Апапорис

 

Caiman latirostris (I) (С изключение на популацията на Аржентина, която е включена в приложение B)

 
 

Широкомуцунест кайман

 

Melanosuchus niger (I) (С изключение на популацията на Бразилия, която е включена в приложение B, и популацията на Еквадор, която е включена в приложение B и е обект на нулева годишна квота за износ докато годишна квота за износ не бъде одобрена от Секретариата на CITES и Групата специалисти по крокодилите на IUCN/SSC)

 
 

Черен кайман

Crocodylidae

 
 
 

Същински крокодили

 

Crocodylus acutus (I) (С изключение на популацията на Куба, която е включена в приложение B)

 
 

Американски крокодил

 

Crocodylus cataphractus (I)

 
 

Африкански тесномуцунест крокодил

 

Crocodylus intermedius (I)

 
 

Оринокски крокодил

 

Crocodylus mindorensis (I)

 
 

Филипински крокодил

 

Crocodylus moreletii (I) (С изключение на популациите на Белиз и Мексико, които са включени в приложение B и са обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел)

 
 

Централноамерикански крокодил

 

Crocodylus niloticus (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Египет [обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел], Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [обект на годишна квота за износ от не повече от 1 600  диви екземпляра, включително ловни трофеи, в допълнение към дивоуловените екземпляри, отгледани в контролирана среда], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение B)

 
 

Нилски крокодил

 

Crocodylus palustris (I)

 
 

Блатен крокодил

 

Crocodylus porosus (I) (С изключение на популациите на Австралия, Индонезия и Папуа Нова Гвинея, които са включени в приложение B)

 
 

Гребенест крокодил

 

Crocodylus rhombifer (I)

 
 

Кубински крокодил

 

Crocodylus siamensis (I)

 
 

Сиамски крокодил

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 
 

Западноафрикански малък крокодил

 

Tomistoma schlegelii (I)

 
 

Гавиалов крокодил

Gavialidae

 
 
 

Гавиали

 

Gavialis gangeticus (I)

 
 

Гавиал

RHYNCHOCEPHALIA

 
 
 

Хатерии

Sphenodontidae

 
 
 

Хатериеви

 

Sphenodon spp. (I)

 
 

Хатерии

SAURIA

 
 
 

Гущери

Agamidae

 
 
 

Агамови

 
 

Saara spp. (II)

 
 
 
 

Uromastyx spp. (II)

 

Шипоопашати гущери

Chamaeleonidae

 
 
 

Хамелеонови

 
 

Archaius spp. (II)

 

Сейшелски хамелеони

 
 

Bradypodion spp. (II)

 

Южноафрикански хамелеони джуджета

 
 

Brookesia spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Мадагаскарски хамелеони джуджета

 

Brookesia perarmata (I)

 
 

Бодлив хамелеон джудже

 
 

Calumma spp. (II)

 

Мадагаскарски хамелеони

 
 

Chamaeleo spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Същински хамелеони

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 
 

Европейски хамелеон

 
 

Furcifer spp. (II)

 

Пантерови хамелеони

 
 

Kinyongia spp. (II)

 

Източноафрикански хамелеони джуджета

 
 

Nadzikambia spp. (II)

 

Малавийски хамелеони джуджета

 
 

Trioceros spp. (II)

 
 

Cordylidae

 
 
 

Поясоопашати гущери

 
 

Cordylus spp. (II)

 

Поясоопашати гущери

Gekkonidae

 
 
 

Геконови

 
 
 

Hoplodactylus spp. (III Нова Зеландия)

Лепкавопръсти гекони

 
 

Lygodactylus williamsi

 

Тюркоазен гекон джудже

 
 

Nactus serpensinsula (II)

 

Гекон от остров Серпент

 
 

Naultinus spp. (II)

 

Новозеландски дървесни гекони

 
 

Phelsuma spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Дневни гекони

 

Phelsuma guentheri (II)

 
 

Гюнтеров дневен гекон

 
 

Uroplatus spp. (II)

 

Плоскоопашати гекони

Helodermatidae

 
 
 

Отровни гущери

 
 

Heloderma spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A)

 

Отровни гущери

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 
 

Гватемалски отровен гущер

Iguanidae

 
 
 

Игуанови

 
 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Морска игуана

 

Brachylophus spp. (I)

 
 

Фиджийски игуани

 
 

Conolophus spp. (II)

 

Галапагоски сухоземни игуани

 
 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Шипоопашата игуана на Бейкър

 
 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Хондураска шипоопашата игуана

 
 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Роатанска шипоопашата игуана

 
 

Ctenosaura palearis (II)

 

Гватемалска шипоопашата игуана

 

Cyclura spp. (I)

 
 

Поясоопашати игуани

 
 

Iguana spp. (II)

 

Същински игуани

 
 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Рогат гущер на Блейнвил

 
 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Рогат гущер от о-в Седрос

 
 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Коронован рогат гущер

 
 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Рогат гущер на Уигинс

 

Sauromalus varius (I)

 
 

Разноцветна чакахуала

Lacertidae

 
 
 

Същински гущери

 

Gallotia simonyi (I)

 
 

Гигантски гущер от остров Хиеро

 

Podarcis lilfordi (II)

 
 

Лилфордов стенен гущер

 

Podarcis pityusensis (II)

 
 

Питиузки стенен гущер

Scincidae

 
 
 

Сцинкови

 
 

Corucia zebrata (II)

 

Гигантски дървесен сцинк

Teiidae

 
 
 

Камшикоопашати гущери

 
 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Драконов гущер

 
 

Dracaena spp. (II)

 

Кайманови гущери

 
 

Tupinambis spp.(II)

 

Варанови гущери, тегу

Varanidae

 
 
 

Варанови

 
 

Varanus spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Варани

 

Varanus bengalensis (I)

 
 

Индийски варан

 

Varanus flavescens (I)

 
 

Жълт варан

 

Varanus griseus (I)

 
 

Сив варан

 

Varanus komodoensis (I)

 
 

Комодски варан

 

Varanus nebulosus (I)

 
 

Пъстър варан

 

Varanus olivaceus (II)

 
 

Варан на Грей

Xenosauridae

 
 
 

Крокодилови гущери

 
 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Крокодилов гущер

SERPENTES

 
 
 

Змии

Boidae

 
 
 

Бои

 
 

Boidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Бои

 

Acrantophis spp. (I)

 
 

Мадагаскарски наземни бои

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 
 

Аржентинска боа

 

Epicrates inornatus (I)

 
 

Пуерториканска боа

 

Epicrates monensis (I)

 
 

Дървесна боа от Вирджинските острови

 

Epicrates subflavus (I)

 
 

Ямайска боа

 

Eryx jaculus (II)

 
 

Турска боа

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 
 

Мадагаскарска дървесна боа

Bolyeriidae

 
 
 

Срасналочелюстни бои

 
 

Bolyeriidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Срасналочелюстни бои

 

Bolyeria multocarinata (I)

 
 

Ровеща боа от остров Раунд

 

Casarea dussumieri (I)

 
 

Наземна боа от остров Раунд

Colubridae

 
 
 

Смокови

 
 
 

Atretium schistosum (III Индия)

Гърбонакилена змия

 
 
 

Cerberus rynchops (III Индия)

Кучеглава змия

 
 

Clelia clelia (II)

 

Мусурана

 
 

Cyclagras gigas (II)

 

Лъжлива водна кобра

 
 

Elachistodon westermanni (II)

 

Индийска яйцеядна змия

 
 

Ptyas mucosus (II)

 

Индийски смок

 
 
 

Xenochrophis piscator (III Индия)

Пъстра рибоядна змия

Elapidae

 
 
 

Аспидови

 
 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Широкоглава змия

 
 
 

Micrurus diastema (III Хондурас)

Атлантическа коралова змия

 
 
 

Micrurus nigrocinctus (III Хондурас)

Централноамериканска коралова змия

 
 

Naja atra (II)

 

Китайска плюеща кобра

 
 

Naja kaouthia (II)

 

Моноклева кобра

 
 

Naja mandalayensis (II)

 

Бирманска плюеща кобра

 
 

Naja naja (II)

 

Индийска кобра

 
 

Naja oxiana (II)

 

Средноазиатска кобра

 
 

Naja philippinensis (II)

 

Севернофилипинска плюеща кобра

 
 

Naja sagittifera (II)

 

Андаманска кобра

 
 

Naja samarensis (II)

 

Южнофилипинска плюеща кобра

 
 

Naja siamensis (II)

 

Индокитайска плюеща кобра

 
 

Naja sputatrix (II)

 

Южноиндонезийска плюеща кобра

 
 

Naja sumatrana (II)

 

Златна плюеща кобра

 
 

Ophiophagus hannah (II)

 

Кралска кобра

Loxocemidae

 
 
 

Мексикански питони

 
 

Loxocemidae spp. (II)

 

Мексикански питони

Pythonidae

 
 
 

Питонови

 
 

Pythonidae spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A)

 

Питонови

 

Python molurus molurus (I)

 
 

Индийски тигров питон

Tropidophiidae

 
 
 

Бои джуджета

 
 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Бои джуджета

Viperidae

 
 
 

Отровници

 
 
 

Crotalus durissus (III Хондурас)

Южноамериканска гърмяща змия

 
 

Crotalus durissus unicolor

 

Гърмяща змия от остров Аруба

 
 
 

Daboia russelii (III Индия)

Броенична отровница

 
 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Мангска копиеглава усойница

 

Vipera latifii

 
 

Латифиева усойница

 

Vipera ursinii (I) (Само популацията на Европа, с изключение на районите, които съставляваха бившия СССР; тези последни популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 
 

Остромуцунеста усойница

 
 

Vipera wagneri (II)

 

Вагнерова усойница

TESTUDINES

 
 
 

Костенурки

Carettochelyidae

 
 
 

Двуноктести костенурки

 
 

Carettochelys insculpta (II)

 

Свиненоса костенурка

Chelidae

 
 
 

Австралоамерикански страничношийни костенурки

 
 

Chelodina mccordi (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа)

 

Маккордиева змиешийна костенурка

 

Pseudemydura umbrina (I)

 
 

Западна мочурна костенурка

Cheloniidae

 
 
 

Морски костенурки

 

Cheloniidae spp. (I)

 
 

Морски костенурки

Chelydridae

 
 
 

Кайманови костенурки

 
 
 

Macrochelys temminckii (III Съединени американски щати)

Алигаторова костенурка

Dermatemydidae

 
 
 

Речни костенурки

 
 

Dermatemys mawii (II)

 

Централноамериканска речна костенурка

Dermochelyidae

 
 
 

Кожести костенурки

 

Dermochelys coriacea (I)

 
 

Кожеста костенурка

Emydidae

 
 
 

Сладководни костенурки

 
 

Chrysemys picta (Само живи екземпляри)

 

Петниста блатна костенурка

 
 

Clemmys guttata (II)

 

Точкова водна костенурка

 
 

Emydoidea blandingii (II)

 

Блатна костенурка на Бландинг

 
 

Glyptemys insculpta (II)

 

Горска блатна костенурка

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 
 

Тресавищна блатна костенурка

 
 
 

Graptemys spp. (III Съединени американски щати)

Географски костенурки

 
 

Malaclemys terrapin (II)

 

Американска диамантена костенурка

 
 

Terrapene spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Украсени костенурки

 

Terrapene coahuila (I)

 
 

Водна украсена костенурка

 
 

Trachemys scripta elegans (Само живи екземпляри)

 

Червенобуза блатна костенурка

Geoemydidae

 
 
 

Южни костенурки

 

Batagur affinis (I)

 
 

Южен батагур

 

Batagur baska (I)

 
 

Батагур

 
 

Batagur borneoensis (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)

 

Калимантански батагур

 
 

Batagur dhongoka (II)

 

Триивичест батагур

 
 

Batagur kachuga (II)

 

Червеноглав батагур

 
 

Batagur trivittata (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)

 

Бирмански батагур

 
 

Cuora spp. (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis и C. zhoui за екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)

 

Шарнирни костенурки

 
 

Cyclemys spp. (II)

 

Листоподобни костенурки

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 
 

Индийска петниста костенурка

 
 

Geoemyda japonica (II)

 

Нансейска черногърда костенурка

 
 

Geoemyda spengleri (II)

 

Черногърда костенурка

 
 

Hardella thurjii (II)

 

Браминска речна костенурка

 
 

Heosemys annandalii (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)

 

Жълтоглава храмова костенурка

 
 

Heosemys depressa (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)

 

Араканска горска костенурка

 
 

Heosemys grandis (II)

 

Голяма горска костенурка

 
 

Heosemys spinosa (II)

 

Бодлива горска костенурка

 
 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Целебеска горска костенурка

 
 

Malayemys macrocephala (II)

 

Охлювоядна костенурка

 
 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Оризищна костенурка

 
 

Mauremys annamensis (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)

 

Анамска блатна костенурка

 
 
 

Mauremys iversoni (III Китай)

Фуджиянска блатна костенурка

 
 

Mauremys japonica (II)

 

Японска блатна костенурка

 
 
 

Mauremys megalocephala (III Китай)

Голямоглава блатна костенурка

 
 

Mauremys mutica (II)

 

Жълта блатна костенурка

 
 

Mauremys nigricans (II)

 

Червеноврата блатна костенурка

 
 
 

Mauremys pritchardi (III Китай)

Блатна костенурка на Причард

 
 
 

Mauremys reevesii (III Китай)

Блатна костенурка на Рийвс

 
 
 

Mauremys sinensis (III Китай)

Китайска блатна костенурка

 

Melanochelys tricarinata (I)

 
 

Трикилова костенурка

 
 

Melanochelys trijuga (II)

 

Индийска черна костенурка

 

Morenia ocellata (I)

 
 

Бирманска очилата костенурка

 
 

Morenia petersi (II)

 

Индийска очилата костенурка

 
 

Notochelys platynota (II)

 

Малайска плоска костенурка

 
 
 

Ocadia glyphistoma (III Китай)

Нащърбеноуста блатна костенурка

 
 
 

Ocadia philippeni (III Китай)

Филипинска блатна костенурка

 
 

Orlitia borneensis (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)

 

Малайска гигантска костенурка

 
 

Pangshura spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Палатковидни костенурки

 

Pangshura tecta (I)

 
 

Индийска палатковидна костенурка

 
 

Sacalia bealei (II)

 

Очилата костенурка на Бейл

 
 
 

Sacalia pseudocellata (III Китай)

Китайска псевдоочилата костенурка

 
 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Четириока костенурка

 
 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Черна тинеста костенурка

 
 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Филипинска горска костенурка

 
 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Горска тръстикова костенурка

Platysternidae

 
 
 

Голямоглави костенурки

 

Platysternidae spp. (I)

 
 

Голямоглави костенурки

Podocnemididae

 
 
 

Мадагаскароамерикански страничношийни костенурки

 
 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Мадагаскарска страничношийна костенурка

 
 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Голямоглава страничношийна костенурка

 
 

Podocnemis spp. (II)

 

Страничношийни костенурки

Testudinidae

 
 
 

Сухоземни костенурки

 
 

Testudinidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A; установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри от Geochelone sulcata, взети от дивата природа и продавани предимно с търговска цел)

 

Сухоземни костенурки

 

Astrochelys radiata (I)

 
 

Лъчиста костенурка

 

Astrochelys yniphora (I)

 
 

Ъглеста костенурка

 

Chelonoidis nigra (I)

 
 

Галапагоска костенурка

 

Geochelone platynota (I)

 
 

Бирманска звездна костенурка

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 
 

Мексиканска гоферова костенурка

 

Malacochersus tornieri (II)

 
 

Плоска костенурка

 

Psammobates geometricus (I)

 
 

Геометрична костенурка

 

Pyxis arachnoides (I)

 
 

Паяжиновидна костенурка

 

Pyxis planicauda (I)

 
 

Плоскочерупчеста костенурка

 

Testudo graeca (II)

 
 

Шипобедрена костенурка

 

Testudo hermanni (II)

 
 

Шипоопашата костенурка

 

Testudo kleinmanni (I)

 
 

Египетска костенурка

 

Testudo marginata (II)

 
 

Зъбчата костенурка

Trionychidae

 
 
 

Мекочерупчести костенурки

 
 

Amyda cartilaginea (II)

 

Малайска мекочерупчеста костенурка

 

Apalone spinifera atra (I)

 
 

Черна мекочерупчеста костенурка

 
 

Chitra spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Тесноглави мекочерупчести костенурки

 

Chitra chitra (I)

 
 

Азиатска тесноглава мекочерупчеста костенурка

 

Chitra vandijki (I)

 
 

Бирманска тесноглава мекочерупчеста костенурка

 
 

Dogania subplana (II)

 

Малайска мекочерупчеста костенурка

 
 

Lissemys ceylonensis (II)

 

Шриланкска плосточерупчеста костенурка

 
 

Lissemys punctata (II)

 

Петниста мекочерупчеста костенурка

 
 

Lissemys scutata (II)

 

Бирманска мекочерупчеста костенурка

 
 

Nilssonia formosa (II)

 

Бирманска паунова мекочерупчеста костенурка

 

Nilssonia gangetica (I)

 
 

Индийска мекочерупчеста костенурка

 

Nilssonia hurum (I)

 
 

Паунова мекочерупчеста костенурка

 
 

Nilssonia leithii (II)

 

Мекочерупчеста костенурка на Лийт

 

Nilssonia nigricans (I)

 
 

Черна мекочерупчеста костенурка

 
 

Palea steindachneri (II)

 

Брадавичеста мекочерупчеста костенурка

 
 

Pelochelys spp. (II)

 

Гигантски мекочерупчести костенурки

 
 

Pelodiscus axenaria (II)

 

Юнанска мекочерупчеста костенурка

 
 

Pelodiscus maackii (II)

 

Амурска мекочерупчеста костенурка

 
 

Pelodiscus parviformis (II)

 

Малка мекочерупчеста костенурка

 
 

Rafetus swinhoei (II)

 

Шанхайска мекочерупчеста костенурка

AMPHIBIA

 
 
 

Земноводни

ANURA

 
 
 

Безопашати земноводни

Aromobatidae

 
 
 

Горски отровни жаби

 
 

Allobates femoralis (II)

 

Брилянтнобедра отровна жаба

 
 

Allobates hodli (II)

 
 
 
 

Allobates myersi (II)

 

Отровна жаба на Майерс

 
 

Allobates rufulus (II)

 

Кимантска отровна жаба

 
 

Allobates zaparo (II)

 

Червеногърба отровна жаба

Bufonidae

 
 
 

Крастави жаби

 

Altiphrynoides spp. (I)

 
 

Висопланински крастави жаби

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 
 

Камерунска крастава жаба

 

Atelopus zeteki (I)

 
 

Златна жаба

 

Incilius periglenes (I)

 
 

Златна крастава жаба

 

Nectophrynoides spp. (I)

 
 

Африкански живородни жаби

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 
 

Западноафрикански крастави жаби

Calyptocephalellidae

 
 
 
 
 
 
 

Calyptocephalella gayi (III Чили)

Чилийска шлемоноса жаба

Conrauidae

 
 
 

Жаби

 
 

Conraua goliath

 

Жаба голиат

Dendrobatidae

 
 
 

Отровни жаби

 
 

Adelphobates spp. (II)

 
 
 
 

Ameerega spp. (II)

 
 
 
 

Andinobates spp. (II)

 
 
 
 

Dendrobates spp. (II)

 

Листолази

 
 

Epipedobates spp. (II)

 

Листолази

 
 

Excidobates spp. (II)

 
 
 
 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

Синьокоремна отровна жаба

 
 

Minyobates spp. (II)

 

Отровни жаби водолази

 
 

Oophaga spp. (II)

 
 
 
 

Phyllobates spp. (II)

 

Листолази

 
 

Ranitomeya spp. (II)

 
 

Dicroglossidae

 
 
 

Жаби

 
 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Шестопръста жаба

 
 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Тигрова жаба

Hylidae

 
 
 

Дървесни жаби

 
 

Agalychnis spp. (II)

 

Червенооки дървесни жаби

Mantellidae

 
 
 

Мадагаскарски жаби

 
 

Mantella spp. (II)

 

Мадагаскарски отровни жаби

Microhylidae

 
 
 

Тесноусти жаби

 

Dyscophus antongilii (I)

 
 

Жаба домат

 
 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Украсена тесноуста жаба

Myobatrachidae

 
 
 

Австралийски жаби

 
 

Rheobatrachus spp. (II) (С изключение на Rheobatrachus silus и Rheobatrachus vitellinus)

 

Птицечовкови жаби

Ranidae

 
 
 

Жаби

 
 

Lithobates catesbeianus (Само живи екземпляри)

 

Американска жаба бик

CAUDATA

 
 
 

Опашати земноводни

Ambystomatidae

 
 
 

Амбистоми

 
 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Дюмерилова амбистома

 
 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Мексиканска амбистома

Cryptobranchidae

 
 
 

Гигантски саламандри

 

Andrias spp. (I)

 
 

Гигантски саламандри

 
 
 

Cryptobranchus alleganiensis (III Съединени американски щати)

Скритохрил саламандър

Hynobiidae

 
 
 

Азиатски саламандри

 
 
 

Hynobius amjiensis (III Китай)

Саламандър от Амджи

Salamandridae

 
 
 

Саламандрови

 

Neurergus kaiseri (I)

 
 

Петнист кралски саламандър

ELASMOBRANCHII

 
 
 

Пластинчатохрили риби

CARCHARHINIFORMES

 
 
 

Пилозъби акули

Carcharhinidae

 
 
 

Акули реквием

 
 

Carcharhinus longimanus (II)

 

Дългокрила акула

Sphyrnidae