01996R1749 — BG — 24.08.2020 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1749/96 НА КОМИСИЯТА

от 9 септември 1996 година

относно първоначалните мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени

(ОВ L 229, 10.9.1996, p.3)

Отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1148 на Комисията от 31 юли 2020 година

L 252

12

4.8.2020

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01996R1749-20071205