1996L0098 — BG — 04.12.2013 — 011.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 96/98/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 декември 1996 година

относно морското оборудване

(ОВ L 046, 17.2.1997, p.25)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 98/85/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 11 ноември 1998 година

  L 315

14

25.11.1998

 M2

COMMISSION DIRECTIVE 2001/53/EC Text with EEA relevance of 10 July 2001 (*)

  L 204

1

28.7.2001

 M3

ДИРЕКТИВА 2002/75/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 2 септември 2002 година

  L 254

1

23.9.2002

►M4

ДИРЕКТИВА 2002/84/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 5 ноември 2002 година

  L 324

53

29.11.2002

 M5

ДИРЕКТИВА 2008/67/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 30 юни 2008 година

  L 171

16

1.7.2008

 M6

ДИРЕКТИВА 2009/26/ЕО НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 6 април 2009 година

  L 113

1

6.5.2009

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 596/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2009 година

  L 188

14

18.7.2009

 M8

ДИРЕКТИВА 2010/68/ЕС НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 22 октомври 2010 година

  L 305

1

20.11.2010

 M9

ДИРЕКТИВА 2011/75/ЕС НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 2 септември 2011 година

  L 239

1

15.9.2011

 M10

ДИРЕКТИВА 2012/32/ЕС НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 25 октомври 2012 година

  L 312

1

10.11.2012

►M11

ДИРЕКТИВА 2013/52/ЕС НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 30 октомври 2013 година

  L 304

1

14.11.2013


поправен от

 C1

Поправка, ОВ L 322, 8.12.2010,  50  (2010/68)(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

ДИРЕКТИВА 96/98/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 декември 1996 година

относно морското оборудванеСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 84, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален съвет ( 2 ),

произнасяйки се съобразно процедурата, предвидена в член 189в от Договора ( 3 ),

(1) като има предвид, че е необходимо в рамките на Общата транспортна политика да приеме допълнителни мерки в сектора на морския транспорт, за да гарантира сигурността на морския транспорт;

(2)

като има предвид, че Общността е сериозно загрижена от катастрофите, случващи се по море, в частност тези, които предизвикват загуба на човешки живот и замърсяване на моретата и на бреговата ивица на държавите-членки;

(3)

като има предвид, че рискът от катастрофи по море може да бъде ефикасно намален чрез общи стандарти, осигуряващи високо равнище на сигурност при развитието на оборудването на борда на корабите; че стандартите и методите на изпитване могат да упражняват чувствително влияние върху бъдещото развитие на оборудването;

(4)

като има предвид, че международните конвенции изискват държавите на флага да се грижат за съответствието на оборудването на борда с някои предписания за сигурност и издават съответните сертификати за това; че стандартите за изпитвания са с тази цел доусъвършенствани за някои типове морско оборудване от международните организации за стандартизация и от Международната морска организация (ММО); като има предвид че националните стандарти на изпитвания, при които се прилагат международни стандарти, оставят възможност за одобрение от властите по сертифициране, които сами имат различно равнище на квалификация и опит; като има предвид че това води до различия в равнищата на сигурност на продуктите, които компетентните национални власти са сертифицирали съобразно международните стандарти за сигурност, както и силна съпротива от страна на държавите-членки да приемат без допълнителен проверка инсталирането на борда на корабите, плаващи под техен флаг, на оборудване, одобрено от друга държава-членка;

(5)

като има предвид, че е необходимо да се установят общи правила, за да се елиминират различията при прилагането на международните стандарти; като има предвид, че тези общи правила ще имат за резултат преодоляването на ненужните разходи и административни процедури, свързани с одобряването на оборудването, подобрението на условията на експлоатация и конкурентоспособността на морските превози в Общността, както и преодоляването на техническите пречки пред търговията посредством маркировката за съответствие, положена върху оборудването;

(6)

като има предвид, че Съветът в своята Резолюция от 8 юни 1993 г. относно общата политика за морската сигурност ( 4 ) покани Комисията да представи предложения с оглед хармонизирането на прилагането на стандартите на ММО и на процедурите на одобрение за морското оборудване;

(7)

като има предвид, че единственото възможно средство за реализиране на такова хармонизиране е действие на общностно равнище, държавите-членки, които действат независимо или посредством международни организации, не са в състояние да установят идентично равнище на сигурност за оборудването;

(8)

като има предвид, че юридическият инструмент, който е целесъобразно да бъде даден за предоставяне на рамка за уеднаквеното и задължително прилагане на международните стандарти за изпитване от държавите-членки, е директива на Съвета;

(9)

като има предвид, че е целесъобразно да се визира приоритетно оборудването, за което основните международни конвенции изискват да бъде задължително поставено на борда и е одобрено от националните власти съобразно стандартите за сигурност, определени от международните конвенции или резолюции;

(10)

като има предвид, че съществуват редица директиви, гарантиращи свободното придвижване на някои продукти, които е възможно да бъдат използвани, inter alia, като оборудване на борда, но които не се отнасят до сертифицирането на това оборудване от държавите-членки съобразно съответните международни конвенции; като има предвид, че впоследствие оборудването, което следва да бъде поставено на борда, трябва да бъде подчинено изключително на новите общи правила;

(11)

като има предвид, че е необходимо да се определят нови стандарти за изпитване, за предпочитане на международно равнище, за оборудването, за което такива стандарти не съществуват още или не са достатъчно детайлизирани;

(12)

като има предвид, че държавите-членки би следвало да гарантират, че уведомените органи, които оценяват съответствието на оборудването със стандартите за изпитване, да бъдат независими, ефикасни и професионално компетентни да изпълняват задачите си;

(13)

като има предвид, че съответствието с международните стандарти за изпитване може да бъде установена най-добре чрез процедурите на оценка на съответствието, определени в Решение 93/465/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 година относно модулите за различните фази на процедурите по оценка на съответствието и правилата на полагане и използване на белега „ЕО“ за съответствие, предназначени да бъдат използвани в директивите за техническо хармонизиране ( 5 );

(14)

като има предвид, че никоя разпоредба на настоящата директива не ограничава определеното от международните конвенции право на администрациите на държавата на флага да пристъпва към операционни изпитвания на функционирането на борда на корабите, за които те са издали сертификат за безопасност, при условие че тези изпитвания не дублират процедурите по оценка на съответствието;

(15)

като има предвид, че оборудването, посочено в настоящата директива, трябва като общо правило да носи маркировка, за да обозначава съответствието му с предписанията на настоящата директива;

(16)

като има предвид, че държавите-членки могат в някои случаи да вземат временни мерки за ограничаване или забрана на използването на оборудване, носещо маркировката за съответствие;

(17)

като има предвид, че използването на оборудване, небелязано с маркировката за съответствие, може да бъде позволено при изключителни обстоятелства;

(18)

като има предвид, че е необходима опростена процедура, включваща регулаторен комитет, за да бъде изменена настоящата директива,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Настоящата директива има за цел, от една страна, да засили сигурността по море и предпазването от замърсяване на морските пространства чрез уеднаквеното прилагане на действащите международни инструменти по отношение на оборудването, изброено в приложение А, предназначено да бъде инсталирано на борда на корабите, за които са издадени сертификати за сигурност от държавите-членки или от тяхно име по силата на международните конвенции и, от друга страна, да се осигури свободното придвижване на това оборудване във вътрешността на Общността.

Член 2

По смисъла на настоящата директива:

а)

„процедури по оценка на съответствието“са процедурите, определени в член 10 и в приложение Б към настоящата директива;

б)

„оборудване“са съоръженията, изброени в приложения А.1 и А.2, които трябва да бъдат инсталирани на борда, за да бъдат използвани съобразно международните инструменти или които доброволно са били инсталирани на борда с цел да бъдат използвани и за които е изискуемо одобрение от администрацията на държавата на флага съобразно международните инструменти;

▼M1

в)

„оборудване за радиовръзки“се обозначава оборудването, изисквано по силата на глава IV от Конвенцията SOLAS от 1974 г. съгласно версията в сила на 1 януари 1999 г., и двуканалните VHF радиотелефонни апарати за спасителни съдове, изисквани съгласно правило III/6.2.1. от същата конвенция;

▼B

г)

„международни конвенции“

са:

 международната конвенция от 1966 г. за товарните водолинии (LL66),

 международната конвенция от 1972 г. за международните правила за предпазване от сблъскване на море (Colreg),

 международната конвенция от 1973 г. за предотвратяване на замърсяването от кораби (Marpol), и

 международната конвенция от 1974 г. за безопасността на човешкия живот на море (Solas),

както и техните протоколи и изменения в сила на датата на приемането на настоящата директива;

д)

„международни актове“са прилаганите международни конвенции, както и резолюциите и циркулярните писма, прилагани от Международната морска организация (ММО), и международните стандарти за изпитвания в областта;

е)

„маркировка“е символът, визиран в член 11 и възпроизведен в приложение Г;

ж)

„уведомен орган“е всеки орган, посочен от компетентната национална администрация на дадена държава-членка съобразно член 9;

з)

„установен на борда“е инсталиран или поставен на борда на даден кораб;

и)

„сертификати за безопасност“са сертификатите, издадени от дадена държава-членка или от нейно име съобразно международните конвенции;

й)

„кораб“е всеки кораб в полето на приложение на международните конвенции, като тази конвенция не обхваща военните кораби;

к)

„кораб на Общността“е всеки кораб, за който са издадени сертификати за безопасност от държавите-членки или от тяхно име по силата на международните конвенции. Настоящото определение не включва случаите, когато администрация на държава-членка издава сертификат за кораб по искане на администрация на трета страна;

л)

„нов кораб“

е всеки кораб, чийто кил е поставен или който се намира в сходен стадий на строеж на датата или след датата на влизане в сила на настоящата директива. По смисъла на настоящото определение се възприема като „сходен стадий на строеж“ стадият, при който:

i) е започнат същинският строеж на конкретен кораб,

и

ii) е започнат монтажът на кораба, при който са използвани най-малко 50 тона или 1 % от прогнозната маса на всички конструктивни материали, която от двете е по-малка;

м)

„съществуващ кораб“е всеки кораб, който не е нов кораб;

н)

„стандарти за изпитване“

са стандартите, постановени от:

 Международната морска организация (ММО),

 Международната организация по стандартизация (ISO),

 Международната комисия по електротехника (IEC),

 Европейски комитет по стандартизация (CEN),

 Европейски комитет по електротехническа стандартизация (Cenélec),

 и

 Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI),

в сила на датата на изработване на настоящата директива и изработени съобразно международните конвенции и резолюциите и съответните циркулярни писма на ММО, за да се определят методите за изпитване и резултатите от изпитванията, но изключително под формата, визирана в приложение А;

о)

„типово одобрение“са процедури по оценка на оборудването, произведено съобразно подходящите стандарти за изпитвания, както и издаването на подходящ сертификат.

Член 3

1.  Настоящата директива се прилага за оборудването, поставено за използването му на борда:

а) на нов кораб на Общността, независимо дали се намира или не във вътрешността на Общността в момента на неговото построяване;

б) на съществуващ кораб на Общността:

 когато такова оборудване не се е намирало на борда преди това,

 или

 когато преди това поставеното на борда оборудване бива заместено, освен ако международните конвенции разпореждат друго,

независимо дали корабът се намира или не във вътрешността на Общността в момента, в който оборудването бива поставено на борда.

2.  Настоящата директива не се прилага за оборудването, вече установено на борда на кораб на датата на влизането в сила на настоящата директива.

3.  Независимо от факта, че оборудването, упоменато в параграф 1, може по смисъла на свободното движение да зависи от полето на приложение на директиви, различни от настоящата, и най-вече от Директиви 89/336/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г., за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост ( 6 ), и 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г., относно сближаването на законодателствата на държавите-членки за оборудването за лична защита ( 7 ), въпросното оборудване бива подчинено единствено на разпоредбите на настоящата директива, с изключение на всички други по смисъла на горепосоченото свободно движение.

Член 4

По време на издаването или на подновяването на съответните сертификати за безопасност, всяка държава-членка или органите, действащи от свое име, проверяват дали установеното на борда на корабите на Общността оборудване, за което държавата-членка е издала сертификати за безопасност, е съобразено с изискванията на настоящата директива.

Член 5

1.  Оборудването, изброено в приложение А.1, установено на борда на кораб на Общността към датата, упомената в член 20, параграф 1, алинея втора, или след тази дата, трябва да бъдат съобразени с прилаганите предписания на международните актове, упоменати в това приложение.

2.  Съответствието на оборудването с прилаганите предписания на международните конвенции и на резолюциите и съответните циркулярни писма на Международната морска организация се доказва изключително съобразно подходящите международни стандарти за изпитване и процедурите за съответствие, упоменати в приложение А.1. За всяко оборудване, изброено в приложение А.1, за което са посочени както стандартите за изпитване на IEC, така и на ETSI, тези стандарти представляват две възможни опции и производителят или одобреният негов пълномощник, установен в Общността, може да определи коя от двете трябва да бъде използвана.

3.  Оборудването, изброено в приложение А.1 и чието изработване е предшествало датата, визирана в параграф 1, може също да бъде пуснато на пазара и установено на борда на кораб на Общността, чиито сертификати са били издадени от държава-членка или от нейно име съобразно международните конвенции, и това в продължение на две години, считано от по-горе цитираната дата, доколкото това оборудване е било произведено съобразно процедурите за типово одобрение, които са били вече в сила на територията на въпросната държава-членка преди приемането на настоящата директива.

Член 6

1.  Държавите-членки не забраняват пускането на пазара и поставянето на борда на кораб на Общността на оборудване, посочено в приложение А.1, което носи маркировката или е съобразено по други причини с разпоредбите на настоящата директива и не отказват издаването или подновяването на сертификатите за безопасност, които се отнасят за него.

2.  Преди издаването на съответния сертификат за безопасност трябва да бъде издаден радиолиценз от компетентната власт съобразно международния регламент за радиосъобщенията.

Член 7

1.  След датата на влизането в сила на настоящата директива Общността внася питане към ММО или, при нужда, европейските организации по стандартизация, да определят подробните стандарти за изпитване за оборудването, изброено в приложение А.2.

2.  Питането, посочено в параграф 1, се прави:

 от председателството на Съвета и от Комисията, когато питането е отправено към ММО,

 от Комисията съобразно Директива 83/189/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. относно определяне на процедура на информиране в областта на техническите стандарти и регламентация ( 8 ), когато питането е отправено към европейските организации по стандартизация. Мандатите, издадени от Комисията, се отнасят до изработването на международни стандарти чрез процедури на сътрудничество между европейските органи и контрагентите им на международно равнище.

3.  Държавите-членки правят необходимото международните организации, включително ММО, да предприемат в най-разумните срокове изработването на по-горе цитираните стандарти.

4.  Комисията следи редовно изработването на стандартите за изпитване.

▼M7

5.  В случай че международните организации, включително ММО, не успеят да приемат или откажат да приемат подходящи стандарти за изпитване за специфично оборудване в рамките на разумен срок, могат да бъдат приети стандарти, основани на работата на европейските организации по стандартизация. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, като я допълва, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

6.  По време на приемането или, при нужда, от момента на влизане в сила на стандартите за изпитване, посочени в параграф 1 или 5, за специфичен елемент от оборудването, това оборудване може да бъде прехвърлено от приложение А.2 към приложение А.1. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

Разпоредбите на член 5 се прилагат за това оборудване от датата на това прехвърляне.

▼B

Член 8

1.  В случай на нов кораб, който, какъвто и да е неговият флаг, не е регистриран в държава-членка и трябва да бъде прехвърлен в регистъра на държава-членка, този кораб се подлага по време на неговото прехвърляне на инспекция от държавата-членка, която го приема, за да се установи, че действителното състояние на неговото оборудване отговаря на издадените му сертификати за безопасност, че той е или съобразен с разпоредбите на настоящата директива и носи съответната маркировка, или еквивалентен на типовото одобрение на оборудването, в съответствие с настоящата директива, удовлетворявайки заинтересованата държава-членка.

2.  При липса на маркировка или на еквивалентна оценка от въпросната администрация, посоченото оборудване трябва да бъде заменено.

3.  За оборудване, което е оценено като еквивалентно съобразно настоящия член, държавата-членка издава сертификат, който трябва във всеки момент да придружава оборудването и който съдържа разрешението, дадено от държавата-членка на флага, да инсталира оборудването на борда на кораба, както и евентуалните ограничения или разпоредби, отнасящи се до неговото използване.

4.  Що се отнася до оборудването за радиосъобщения, администрацията на държавата на флага изисква те да не се смесват неправомерно с изискванията относно спектъра на радиочестотите.

Член 9

1.  Държавите-членки уведомяват Комисията и другите държави-членки за органите, отговорни за изпълнението на процедурата, визирана в член 10, както и специфичните задачи, възложени на тези уведомени органи, и идентификационните номера, които са им предоставени предварително от Комисията. Всеки орган предлага на държавата-членка, която възнамерява да го ангажира, изчерпателните информации и доказателствата, отнасящи се до спазването на критериите, определени в приложение В.

2.  Държавите-членки изискват най-малко веднъж на две години от администрацията или от външен безпристрастен орган, посочен от администрацията, одит, свързан с мисиите, които уведомените органи изпълняват от нейно име. Този одит гарантира, че всеки уведомен орган продължава да удовлетворява критериите, изброени в приложение В.

3.  Държава-членка, която е назначила даден орган, трябва да отмени това назначаване, ако констатира, че уведоменият орган повече не удовлетворява критериите, изброени в приложение В. Тя уведомява за това незабавно Комисията и останалите държави-членки.

Член 10

1.  Процедурата по оценка на съответствието, подробно определена в приложение Б, се състои в:

i) изпитване „тип ЕО“ (модул Б) и предварително преди пускането на пазара и съобразно избора, направен от производителя или неговия одобрен пълномощник, установен в Общността сред посочените в приложение А.1 възможности, всяко оборудване трябва да бъде подчинено:

а) на декларация ЕО за типово съответствие (модул В);

б) на декларация ЕО за типово съответствие (осигуряване качество на продукцията) (модул Г);

в) на декларация ЕО за типово съответствие (осигуряване качество на продуктите) (модул Д);

г) на декларация ЕО за типово съответствие (проверка на продукти) (модул Е); или

ii) осигуряване на качество ЕО (модул З).

2.  Декларацията за типово съответствие се изготвя в писмена форма и съдържа информациите, посочени в приложение Б.

3.  В случай, че оборудването е произведено на парче или в малки количества, а не серийно или масово, процедурата по оценка на съответствието може да се заключава в проверка ЕО на единица (модул Ж).

4.  Комисията поддържа списък на одобреното оборудване и на оттеглените или отказани заявления и го съобщава на заинтересованите страни.

Член 11

1.  Оборудването, посочено в приложение А.1, което е съобразено със съответните международни инструменти, произведени съобразно процедурите по оценка на съответствието, трябва да носят маркировката, положена от производителя или от неговия одобрен пълномощник, установен в Общността.

2.  Маркировката бива следвана от идентификационен номер на съответствието, когато този орган участва във фазата на проверка на продукцията, както и последните две цифри от годината, в течение на която е била положена маркировката. Идентификационният номер на уведомения орган се полага под отговорността на същия, или от самия орган, или от производителя или неговия одобрен пълномощник, установен в Общността.

3.  Използваната графична форма на маркировката е представена в приложение Г.

4.  Маркировката се полага върху оборудването или върху неговата фабрична табела, така че да бъде видима, четлива и незаличима през целия жизнен цикъл на оборудването. Във всеки случай, когато характерът на оборудването не го позволява или не го оправдава, маркировката се полага върху опаковката, върху етикет или върху придружаваща брошура.

5.  Забранено е да се полага всякаква друга маркировка или надпис, който е в състояние да подведе трети лица, върху обозначението и върху графиката на маркировката, визирана в настоящата директива.

6.  Маркировката се полага на последния етап от производството.

Член 12

1.  Независимо от член 6, държавите-членки могат да вземат необходимите мерки за гарантиране, че проверките на случайно подбрано оборудване обхващат оборудване, носещо маркировка, намиращо се на техния пазар и все още непоставено на борда, за да се провери съответствието с настоящата директива. Тези проверките, които не са предвидени в процедурите за оценка на съответствието в приложение Б, се изпълняват за сметка на държавата-членка.

2.  Независимо от член 6, след поставянето на борда на оборудване, съобразено с разпоредбите на настоящата директива на кораб на Общността, се разрешава оценка на това оборудване от администрацията на държавата на флага на този кораб, когато международните актове изискват проби на функционирането на борда на основание безопасност и/или предпазване от замърсяване, при условие че тези опити не се дублират с вече извършените процедури по оценка на съответствието. Администрацията на държавата на флага може да изиска производителят на това оборудване, неговият одобрен пълномощник, установен в Общността или лицето, отговорно за пускането на пазара на Общността на оборудването, да предостави доклади за инспекция/изпитване.

Член 13

1.  Когато държава-членка установи при инспекцията или по друг начин, че дадено оборудване, посочено в приложение А, въпреки че е носител на маркировка и е правилно инсталирано, поддържано и предназначено за използване по предназначение, е в състояние да постави в опасност здравето и/или безопасността на екипажа, на пътниците и евентуално на други лица, или да навреди на морската среда, тази държава-членка трябва да вземе всички подходящи временни мерки, за да изтегли въпросното оборудване от пазара или да забрани или да ограничи неговото пускане на пазара или неговото използване на борда на кораб, за който издава сертификат за безопасност. Държавата-членка информира незабавно другите държави-членки и Комисията за тази мярка, като посочва причините за това решение и в частност, ако това несъответствие с настоящата директива се дължи:

а) на неспазването на член 5, параграфи 1 и 2;

б) на неправилно прилагане на стандартите за изпитване, посочени в член 5, параграфи 1 и 2; или

в) на недостатъци в самите стандарти за изпитване.

2.  Комисията започва в най-подходящите срокове консултации със засегнатите страни. Ако след тези консултации Комисията заключи, че:

▼M7

 мерките са оправдани, тя информира за това незабавно държавата-членка, която е предприела инициативата, и другите държави-членки; когато решението, посочено в параграф 1, се дължи на недостатъци в стандартите за изпитвания, Комисията, след консултации със заинтересованите страни, уведомява комитета, създаден по силата на член 18, параграф 1, в срок от два месеца, ако държавата-членка, която е взела решението, има намерение да го поддържа, и започва процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2;

▼B

 мерките не са оправдани, тя информира за това незабавно държавата-членка, която е предприела инициативата, производителя или неговия одобрен пълномощник, установен в Общността.

3.  Когато несъобразно оборудване носи маркировката, подходящи мерки се взимат от държавата-членка, в която се намира органът, от който зависи лицето или лицата, са положили маркировката; тази държава-членка информира за това Комисията и другите държави-членки.

4.  Комисията следи държавите-членки да бъдат информирани за протичането и за резултатите от процедурата.

Член 14

1.  Независимо от член 5, при изключителни обстоятелства на техническо обновяване, администрацията на държавата на флага може да разреши поставянето на борда на кораб на Общността на оборудване, несъобразено с процедурите на оценка на съответствието, ако се установи чрез изпитване или по всякакъв друг начин, удовлетворявайки администрацията на държавата на флага, че разглежданото оборудване е най-малкото толкова ефикасно, колкото оборудване, съобразено с процедурите на оценка на съответствието.

По отношение на оборудването за радиокомуникации, администрацията на държавата на флага трябва да изисква те да не се смесват неправомерно с изискванията за спектъра на радиочестотите.

2.  Тези процедури за изпитване не правят никакво разграничение между оборудването, произведено в държавата-членка на флага, и това, което е произведено в други държави.

3.  За оборудване, обхванато от настоящия член, държавата-членка на флага, издава сертификат, който трябва във всеки момент да придружава оборудването и който съдържа разрешението, дадено от държавата-членка на флага, оборудването да бъде поставено на борда на кораба, както и евентуални ограничения или разпоредби, отнасящи се до неговото използване.

4.  В случай че държава-членка разреши поставянето на борда на кораб на Общността на оборудване, обхванато от настоящия член, тази държава-членка съобщава незабавно на Комисията и на другите държави-членки данните, свързани с него, както и докладите, отнасящи се до всички изпитвания, оценките и подходящите процедури за оценка на съответствието.

▼M7

5.  Оборудването, посочено в параграф 1, се добавя към приложение А.2. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

▼B

6.  Когато кораб, имащ на борда си оборудване от приложното поле на параграф 1, е прехвърлен към друга държава-членка, държавата-членка на флага, която приема кораба, може да вземе необходимите мерки, сред които могат да фигурират изпитвания и практически демонстрации, за да се гарантира, че оборудването е поне толкова ефикасно, колкото това, което е съобразено с процедурите на оценка на съответствието.

Член 15

1.  Независимо от член 5, по смисъла на изпитване и на оценка на оборудването и само когато условията, изброени по-долу, бъдат изпълнени, администрацията на държавата на флага може да разреши поставянето на борда на кораб от Общността на оборудване, несъобразено с процедурите по оценка на съответствието и независещо от член 14:

а) оборудването се ползва от сертификат, издаден от държавата на флага, членка на ЕС, който трябва винаги да съпровожда оборудването и който съдържа разрешението, дадено от държавата на флага, членка на ЕС, да постави оборудването на борда на кораб от Общността, както и евентуалните ограничения или разпоредби, отнасящи се до неговото използване;

б) разрешението трябва да бъде ограничено за кратък период;

в) оборудването не може да бъде използвано вместо оборудване, което удовлетворява изискванията на настоящата директива, и не може да замества оборудване, което трябва да остане на борда на кораб на Общността в добро състояние и готово да бъде използвано незабавно.

2.  Що се отнася до оборудването за радиокомуникации, администрацията на държавата на флага трябва да изисква те да не се смесват неправомерно с изискванията за спектъра на радиочестотите.

Член 16

1.  Когато оборудването трябва да бъде сменено в пристанище извън Общността и при изключителни обстоятелства, които трябва да бъдат надлежно оправдани пред администрацията на държавата на флага, или качването на борда на оборудване, получило одобрение „ЕО тип“, не е възможно по причина на време, закъснение или разходи, на борда може да бъде поставено различно оборудване, като се следва по-долу описаната процедура:

а) оборудването се придружава от документация, издадена от призната организация, еквивалентна на уведомен орган, в случай, когато е сключено споразумение между Общността и засегнатата трета страна във връзка с взаимното признаване на организациите от този тип;

б) в случай, че се окаже невъзможно да се спазят разпоредбите на буква а), на борда може да бъде инсталирано оборудване, придружено от документация, издадена от държава-членка на ММО, която е страна по прилаганите конвенции, и се сертифицира съответствието на оборудването с подходящите разпоредби на ММО, при спазване на разпоредбите на параграфи 2 и 3.

2.  Администрацията на държавата на флага незабавно се информира за естеството и характеристиките на това различно оборудване.

3.  Администрацията на държавата на флага трябва да се убеди при първа възможност, че оборудването, посочено в параграф 1, както и документацията, отнасяща се до изпитванията на това оборудване, са съобразени с прилаганите предписания на международните актове и с настоящата директива.

4.  Що се отнася до оборудването за радиокомуникации, администрацията на държавата на флага трябва да изиска те да не се смесват неправомерно с изискванията за спектъра на радиочестотите.

▼M4

Член 17

▼M7

Настоящата директива може да бъде изменяна с цел:

а) да се приложат за целите на настоящата директива последващи изменения на международните актове;

б) да се актуализира приложение А както чрез въвеждане на ново оборудване, така и чрез прехвърляне на оборудване от приложение А.2 към приложение А.1 и обратно;

в) да се добави възможността да се използват модули Б и В и модул З за оборудването, изброено в приложение А.1, както и изменението на колоните за модулите за оценка на съответствието;

г) да се включат други стандартизиращи организации в определението за „стандарти за изпитване“ в член 2.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

▼M4

Конвенциите и стандартите за изпитване, посочени в член 2, букви в), г) и н), следва да се разбират без да се нарушават мерките, предприети за прилагането на член 5 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) ( 9 ).

▼M7

Член 18

1.  Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета ( 10 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета ( 11 ), при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се установява на два месеца.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

▼B

Член 19

Държавите-членки си помагат взаимно за ефективното приложение и признаване на настоящата директива.

Член 20

1.  Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 30 юни 1998 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите-членки прилагат тези разпоредби от 1 януари 1999 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията своите законови, подзаконови и административни разпоредби, отнасящи се до прилагането на настоящата директива. Комисията информира за това останалите държави-членки.

Член 21

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 22

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M11
ПРИЛОЖЕНИЕ A

Обща бележка за приложение A: Позоваването на правилата на SOLAS означава позоваване на консолидирания текст на SOLAS от 2009 г.

Обща бележка за приложение A: Под определени наименования на елементи от оборудването в колона 5 са указани възможни варианти на продукта, които попадат под същото наименование. Вариантите на продукта са вписани заедно със съответстващите им разпоредби и са разделени с пунктирана линия едни от други. За целите на сертифицирането се избира само съответният вариант на продукта, според случая (Пример: A.1/3.3)

Списък на използваните съкращения

A.1, изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

A.2, изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

AC, поправка за изменение, касаеща стандартни документи, различни от документи на ММО.

CAT, Категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC 62388 (2007)

Цирк., Циркулярно писмо.

COLREG, Международни правила за предотвратяване на сблъсквания по море.

COMSAR, Подкомитет на Международната морска организация (MMO) по радиокомуникации и издирване и спасяване.

EN, европейски стандарт.

ETSI, Европейски институт за стандартизация на далекосъобщенията.

FSS, Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.

FTP, Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.

HSC, Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове (High Speed Craft Code).

IBC, Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.

ICAO, Международна организация на гражданската авиация.

IGC, Международен кодекс за строежа и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние.

IEC, Международна електротехническа комисия.

ММО, Международна морска организация.

ISO, Международна организация по стандартизация.

ITU, Международен съюз за далекосъобщения.

LSA, Спасителни средства.

MARPOL, Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

MEPC, Комитет за защита на морската околна среда.

MSC, Комитет за морска безопасност.

NOx, азотни окиси.

O2/HC системи: Кислородни, хидро-, въглеродни системи.

SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

SOx, серни окиси.

Прав., Правило.

Рез., Резолюция.
ПРИЛОЖЕНИЕ A.1

ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Бележки, приложими към цялото приложение A.1

а) Общи положения: в допълнение към специално посочените стандарти за изпитване редица разпоредби, чието спазване трябва да бъде контролирано по време на изследването на типа (одобрение на типа), посочено в модулите за оценка на съответствието от приложение Б, могат да бъдат открити в приложимите изисквания на международните конвенции и съответните решения и циркулярни писма на ММО.

б) Колона 1: може да се прилага член 2 от Директива 2011/75/ЕС на Комисията ( 12 ). (7-о изменение на приложение А на MED).

в) Колона 1: може да се прилага член 2 от Директива 2012/32/ЕС на Комисията ( 13 ). (8-о изменение на приложение А на MED).

г) Колона 5: когато са цитирани резолюции на ММО, се прилагат само стандартите за изпитване, съдържащи се в съответните части на приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.

д) Колона 5: международните конвенции и стандарти за изпитване се прилагат в тяхната актуализирана версия. За целите на правилно определяне на приложимите стандарти, протоколите от изпитанията, сертификатите за съответствие и декларациите за съответствие уточняват конкретния стандарт за изпитване, който се прилага, и неговата версия.

е) Колона 5: когато два комплекта определящи стандарти са разделени от „или“, всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими за да бъдат спазени стандартите за качество на ММО; по този начин изпитването по един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазването на изискванията на съответните международни актове. В противен случай, когато са използвани други разделителни частици или знаци (запетая), се прилагат всички изброени стандарти.

ж) Изискванията, предвидени в настоящото приложение, не трябва да бъдат в противоречие с изискванията към превоза от международните спогодби.

1.    Спасителни съоръжения

Колона 4: Важи Циркулярно писмо 980 на ММО, освен в случаите, в които то е заменено от специфичните юридически документи, посочени в колона 4.Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Спасителни кръгове

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/7,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.2

Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства:

а)  за спасителни съдове и дежурни лодки,

б)  за спасителни кръгове,

в)  за спасителни жилетки.

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/7,

— Прав. III/22,

— Прав. III/26,

— Прав. III/32,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) II, IV,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.3

Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/7,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.4

Спасителни жилетки

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/7,

— Прав. III/22,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО MSC/Цирк.922,

— ММО MSC.1/Цирк.1304.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.5

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, некласифицирани като спасителни жилетки:

— Изолирани или неизолирани

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/7,

— Прав. III/22,

— Прав. III/32,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО MSC/Цирк.1046.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.6

Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, класифицирани като спасителни жилетки:

— Изолирани или неизолирани.

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/7,

— Прав. III/22,

— Прав. III/32,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО MSC/Цирк.1046.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.7

Средства за термична защита

— Прав. III/4,

— Прав. X/3

— Прав. III/22,

— Прав. III/32,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, II,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО MSC/Цирк.1046.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.8

Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника)

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/6,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. -ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.9

Ръчни сигнални ракети (пиротехника)

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. -ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.10

Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/34,

— ММО Рез. -ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, III.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.11

Линометни устройства

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/18,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VII,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.12

Надуваеми спасителни плотове

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/13,

— Прав. III/21,

— Прав. III/26,

— Прав. III/31,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО MSC/Цирк.811.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.13

Твърди спасителни плотове

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/21,

— Прав. III/26,

— Прав. III/31,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО MSC/Цирк.811.

— ММО Рез. MSC.81(70),

— ММО MSC/Цирк.1006.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.14

Автоматични самоизправящи се спасителни плотове

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/26,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. -ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО MSC/Цирк.809,

— ММО MSC/Цирк.811.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.15

Покрити, обратими спасителни плотове

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/26,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО MSC/Цирк.809,

— ММО MSC/Цирк.811.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.16

Устройства за свободно изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители)

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/13,

— Прав. III/26,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО MSC/Цирк.811.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.17

Спасителни лодки:

а)  Спускани с кран спасителни лодки:

— частично капсуловани,

— напълно капсуловани.

б)  Свободно падащи спасителни лодки:

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/21,

— Прав. III/31,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО MSC.1/Цирк.1423.

— ММО Рез. MSC.81(70),

— ММО MSC/Цирк.1006.

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.18

Твърди дежурни лодки

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/21,

— Прав. III/31,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.81(70),

— ММО MSC/Цирк.1006.

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.19

Надуваеми дежурни лодки

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/21,

— Прав. III/31,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.81(70),

— ISO 15372 (2000),

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.20

Бързоходни дежурни лодки:

а)  надуваеми

б)  твърди

в)  твърди-надуваеми

—  Прав. III/4.

— Прав. III/26,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,

— ММО MSC/Цирк.1016,

— ММО MSC/Цирк.1094.

— ММО Рез. MSC.81(70),

— ММО MSC/Цирк.1006,

— ISO 15372 (2000),

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.21

Устройства за спускане на вода с помощта на талии и лебедки (лодбалки)

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/23,

— Прав. III/33,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.22

Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване

Преместен в А.2/1.3.

A.1/1.23

Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/16,

— Прав. III/23,

— Прав. III/33,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.24

Устройства за спускане на вода на спасителни плотове (Лодбалки)

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/12,

— Прав. III/16,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.25

Устройства за спускане на вода на бързоходни дежурни лодки (Лодбалки)

—  Прав. III/4.

— Прав. III/26,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.26

Освобождаващ механизъм за:

а)  спасителни и дежурни лодки (спускани на вода посредством талия или талии)

б)  спасителни плотове (спускани на вода посредством талия или талии)

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/16,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, VI,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО MSC.1/Цирк.1419.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.27

Морски системи за евакуация

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/15,

— Прав. III/26,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Е

Ж

A.1/1.28

Спасителни средства

—  Прав. III/4.

— Прав. III/26,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI.

— ММО Рез. MSC.81(70),

— ММО MSC/Цирк.810.

Б + Г

Б + Е

A.1/1.29

Парадни трапове

— Прав. III/4,

— Прав. III/11,

— Прав. X/3.

— Прав. III/11,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

— ММО MSC.1/Цирк.1285.

— ММО Рез. MSC.81(70),

— ISO 5489 (2008),

Б + Г

Б + Е

A.1/1.30

Ретроотражателни материали

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—  ММО Рез. А.658(16).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.31

Дуплексни радиотелефонни станции за метровия обхват, за спасителни съдове

Преместен в А.1/5.17 и А.1/5.18

A.1/1.32

Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)

Преместен в А.1/4,18.

A.1/1.33

Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки

(пасивен)

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, V,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.164(78).

— EN ISO 8729 (1998),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— EN ISO 8729 (1998),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.34

Компас за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/4.23.

A.1/1.35

Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки

Преместен в А.1/3.38.

A.1/1.36

Двигател за спасителни/дежурни лодки

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) IV, V.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.37

Двигател за дежурни лодки – извънборден двигател

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) V.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.38

Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, V,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/1.39

Открити обратими спасителни плотове

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, Приложение 10,

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, Приложение 11.

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) Приложение 10,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) Приложение 11,

Б + Г

Б + Е

A.1/1.40

Механичен лоцмански подемник

Преместен в А.1/4.48.

A.1/1.41

Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки

а)  спускани с кран спасителни лодки,

б)  свободно падащи спасителни лодки,

в)  спасителни плотове,

г)  спасителни лодки,

д)  бързоходни дежурни лодки.

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/16,

— Прав. III/17,

— Прав. III/23,

— Прав. III/24,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, VI,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

—  ММО Рез. MSC.81(70).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/1.42

Пилотска стълба

Преместен в А.1/4,49.

A.1/1.43

Твърди/надуваеми дежурни лодки

— Прав. III/4,

— Прав. X/3.

— Прав. III/21,

— Прав. III/31,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, V,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.81(70),

— ММО MSC/Цирк.1006,

— ISO 15372 (2000).

Б + Г

Б + Е

Ж

2.    Предотвратяване на замърсяването на морската средаНаименование на елемента от оборудването

Правило на MARPOL 73/78, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Правила на MARPOL 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчните течности, не по-голямо от 15 p.p.m)

—  Приложение I, прав. 14.

Приложение I, прав. 14,

— ММО MEPC.1/Цирк.643.

— ММО Рез. MEPC.107(49),

— ММО MEPC.1/Цирк.643.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.2

Детектори за смесване на вода и нефт

—  Приложение I, прав. 32.

—  Приложение I, прав. 32.

—  ММО Рез. MEPC.5(XIII).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.3

Уреди за измерване на съдържанието на нефт

—  Приложение I, прав. 14.

Приложение I, прав. 14,

— ММО MEPC.1/Цирк.643.

— ММО Рез. MEPC.107(49),

— ММО MEPC.1/Цирк.643.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.4

Обработващи устройства, предназначени за монтиране към съществуващи уредби за разделяне на нефтоводни смеси (за постигане на нефтено съдържание в отпадъчните течности, не по-голямо от 15 p.p.m.)

Умишлено е оставено празно

A.1/2.5

Система за наблюдение и контрол на разтоварването на нефт от нефтен танкер

—  Приложение I, прав. 31.

—  Приложение I, прав. 31.

—  ММО Рез. MEPC.108(49).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.6

Уредби за обработка на отпадъчни води

—  Приложение IV, прав. 9.

—  Приложение IV, прав. 9.

—  ММО Рез. MEPC.159(55).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/2.7

Корабни инсинератори

—  Приложение VI, прав. 16.

—  Приложение VI, прав. 16.

—  ММО Рез. MEPC.76(40).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/2.8

Анализатор на NOx с хемилуминисцентен детектор (CLD) или с хемилуминисцентен детектор с подгряване (HCLD) и за използване в на борда на пряко измерване

—  ММО Рез. -MEPC.176 (58) - (преработена MARPOL приложение VI, прав. 13);

— ММО Прав. -MEPC.176 (58) - (преработена MARPOL приложение VI, прав. 13);

— ММО Рез. -MEPC.177 (58) - (Технически правилник NOx 2008 г.)

— ММО Рез. MEPC.198(62),

— ММО MEPC.1/Цирк.638.

— ММО Рез. -MEPC.177 (58) - (Технически правилник NOx 2008 г.)

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— ММО Рез. -MEPC.177 (58) - (Технически правилник NOx 2008 г.)

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/2.9

Оборудване, използващо други технологични методи за ограничаване на емисиите на ЅОх

Преместен в А.2/2.4.

A.1/2.10

Вж забележка б) от настоящото приложение (A.1)

Бордови системи за пречистване на отработили газове

— ММО Прав. -MEPC.176 (58) - (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4);

— ММО Рез. MEPC.184(59).

—  ММО Прав. -MEPC.176 (58) - (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4).

—  ММО Рез. MEPC.184(59).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

3.    Оборудване за противопожарна защитаНаименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Първични палубни покрития

— Прав. II-2/4,

— Прав. II-2/6,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/4,

— Прав. II-2/6,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.2

Преносими пожарогасители

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.

— Прав. II-2/4,

— Прав. II-2/10,

— Прав. II-2/18,

— Прав. II-2/19,

— Прав. II-2/20,

— ММО Рез. A.951(23),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.

— ММО MSC/Цирк.1239,

— ММО MSC/Цирк.1275.

— EN 3-7 (2004) включително А.1 (2007),

— EN 3-8 (2006), включително АC (2007),

— EN 3-9 (2006), включително АC (2007),

— EN 3-10 (2009).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.3)

Снаряжение на пожарникаря: защитно облекло (облекло за непосредствена близост)

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

Защитни дрехи за гасене на пожари:

— EN 469 (2005), включително A1 (2006) и АC (2006)

Защитни дрехи за гасене на пожари – отразяващи дрехи за специализирано пожарогасене.

— EN 1486 (2007).

Защитни дрехи за гасене на пожари – защитни дрехи с отразяваща външна повърхност.

— ISO 15538 (2001) ниво 2,

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.4

Снаряжение на пожарникаря: ботуши

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

—  EN 15090 (2012).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.5

Снаряжение на пожарникаря: ръкавици

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

—  EN 659 (2003), включително A1 (2008) и АC (2009)

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.6

Снаряжение на пожарникаря: шлем

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

—  EN 443 (2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.7

Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух

Бележка: При инциденти, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане.

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

И ако апаратът се използва при инциденти с товари:

— ММО Рез. MSC.4(48)–(IBC Кодекс) 14,

— ММО Рез. MSC.5(48)–(IGC Кодекс) 14,

— EN 136 (1998), включително АC (2003),

— EN 137 (2006).

И ако апаратът се използва при инциденти с товари:

— ISO 23269-3 (2011).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.8

Дихателни апарати със сгъстен въздух

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

Бележка: Това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г.

—  ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— EN 14593-1 (2005),

— EN 14593-2 (2005), включително АC (2005),

— EN 14594 (2005), включително АC (2005).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.9

Компоненти на спринклерни системи за жилищни помещения, служебни помещения и постове за управление, еквивалентни на тези, посочени в правило II-2/12 на SOLAS 74 (ограничени до дюзи и действието им)

(в тази позиция са включени дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)

— Прав. II-2/7,

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.

— Прав. II-2/7,

— Прав. II-2/9,

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.44(65),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.

— ММО MSC/Цирк.912.

—  ММО Рез. A.800(19).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.10

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за машинни помещения и помпени отделения

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.

— ММО MSC.1/Цирк.1313.

—  ММО MSC/Цирк.1165, приложение А.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.11

Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“

а)  прегради от клас „А“,

б)  прегради от клас „Б“.

Клас „А“:

— Прав. II-2/3.2.

Клас „Б“:

— Прав. II-2/3.4.

— Прав. II-2/9 и

Клас „А“:

— Прав. II-2/3.2.

— ММО MSC/Цирк.1120

— ММО MSC.1/Цирк.1435

Клас „Б“:

— Прав. II-2/3.4.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.12

Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните танкове на нефтени танкери

— Прав. II-2/4,

— Прав. II-2/16.

— Прав. II-2/4,

— Прав. II-2/16

— EN ISO 16852 (2010),

— ISO 15364 (2007),

— ММО MSC/Цирк.677.

За оборудване различно от вентили:

Б + Г

Б + Д

Б + Е

За вентили:

Б + Е

A.1/3.13

Негорими материали

— Прав. II-2/3,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/3,

— Прав. II-2/5,

— Прав. II-2/9,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.14

Материали, различни от стомана, за тръби, преминаващи през прегради от клас „А“ или „Б“

Елементът е включен в A.1/3.26 и A.1/3.27

A.1/3.15

Материали, различни от стомана, за тръби, пренасящи нефт или гориво:

а)  пластмасови тръби и фитинги,

б)  клапани,

в)  меки връзки,

г)  компоненти на метална тръба с еластични и еластомерни уплътнения.

— Прав. II-2/4,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/4,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, 10,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, 10,

— ММО MSC/Цирк.1120.

Тръби и фитинги:

— ММО Рез. A.753(18).

Вентили:

— ISO 10497 (2010),

Меки връзки:

— EN ISO 15540 (2001),

— EN ISO 15541 (2001).

Компоненти на метална тръба с еластични и еластомерни уплътнения.

— ISO 19921 (2005),

— ISO 19922 (2005),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.16

Противопожарни врати

—  Прав. II-2/9.

—  Прав. II-2/9.

— ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

— ММО MSC.1/Цирк.1319.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.17

Компоненти на системи за управление на противопожарни врати.

Бележка: Когато в колона 2 е използван терминът „компоненти на системи“, това може да означава, че единичен компонент, група компоненти и цяла система трябва да бъде изпитана, за да се гарантира, че са спазени международните изисквания.

— Прав. II-2/9,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/9,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.18

Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка

а)  декоративни облицовки,

б)  системи за боядисване,

в)  подови настилки,

г)  изолационни покрития за тръби,

д)  слепващи материали, използвани при изграждане на прегради от клас „А“, „Б“ и „В“,

е)  мембрана за горивопроводи

— Прав. II-2/3,

— Прав. II-2/5,

— Прав. II-2/6 за а), б), в)

— Прав. II-2/9 за д), е)

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/3,

— Прав. II-2/5,

— Прав. II-2/6,

— Прав. II-2/9,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО MSC/Цирк.1120.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.19

Драперии, завеси и други висящи текстилни материали и покрития

— Прав. II-2/3,

— Прав. II-2/9,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/3,

— Прав. II-2/9,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.20

Мека мебел

— Прав. II-2/3,

— Прав. II-2/5,

— Прав. II-2/9,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/3,

— Прав. II-2/5,

— Прав. II-2/9,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.21

Постелъчни принадлежности

— Прав. II-2/3,

— Прав. II-2/9,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/3,

— Прав. II-2/9,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.22

Автоматични противопожарни предпазители

—  Прав. II-2/9.

—  Прав. II-2/9.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.23

Прорези на негорими тръбопроводи през прегради от клас „А“

Преместен в А.1/3.26

A.1/3.24

Проходи на електрически кабели през прегради от клас „А“

Преместен в А.1/3.26(a)

А.1/3.25

Огнеупорни прозорци и бордови илюминатори от клас „А“ и „Б“

—  Прав. II-2/9.

— Прав. II-2/9,

— ММО MSC/Цирк.1120.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.26

Прорези през прегради от клас „А“

а)  проходи за електрически кабели,

б)  прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

—  Прав. II-2/9.

— Прав. II-2/9,

— ММО MSC.1/Цирк.1276. (отнася се само за буква б))

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.27

Прорези в прегради от клас „Б“

а)  проходи за електрически кабели,

б)  прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

—  Прав. II-2/9.

—  Прав. II-2/9.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.28

Спринклерни системи (ограничени до спринклерни глави).

(в тази позиция са включени дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)

— Прав. II-2/7,

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/7,

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.44(65),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.

— ММО MSC/Цирк.912.

— ISO 6182-1 (2004).

— или

— EN 12259-1 (1999), включително А1 (2001), A2 (2004) и А3 (2006).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.29

Пожарни шлангове

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  EN 14540 (2004), включително А.1 (2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.30

Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ

— Прав. II-2/4,

— Прав. VI/3.

— Прав. II-2/4,

— Прав. VI/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 15.

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945 или IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 60092-504 (2001) включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,

— IEC 60533 (1999),

и според случая за:

а)  Категория 1: (безопасна област):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007).

б)  Категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове)

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-1 (2007) включително Поправка 1 (2008) на IEC 60079-1,

— EN 60079-10-1 (2009),

— EN 60079-11 (2012),

— EN 60079-15 (2010),

— EN 60079-26 (2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.31

Дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)

Елементът е изтрит, тъй като е включен в A.1/3.9 и A.1/3.28

A.1/3.32

Материали за ограничаване на пожара (освен мебели) за бързоходни плавателни съдове

—  Прав. X/3.

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.33

Материали за ограничаване на пожара за мебели за бързоходни плавателни съдове

—  Прав. X/3.

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.34

Огнеупорни прегради за бързоходни плавателни съдове

—  Прав. X/3.

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.35

Противопожарни врати на бързоходни плавателни съдове

—  Прав. X/3.

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.36

Автоматични противопожарни предпазители на бързоходни плавателни съдове

—  Прав. X/3.

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.37

Прорези през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове

а)  проходи за електрически кабели,

б)  прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.

—  Прав. X/3.

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.38

Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки

— Прав. III/4,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.

— Прав. III/34,

— ММО Рез. A.951(23),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, V,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.

— ММО MSC.1/Цирк.1313.

— EN 3-7 (2004) включително А1 (2007),

— EN 3-8 (2006), включително АC (2007),

— EN 3-9 (2006), включително АC (2007),

— EN 3-10 (2009).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.39

Дюзи за еквивалентни системи с водна мъгла за гасене на пожари, предназначени за машинни помещения и помпени отделения

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.

— ММО MSC.1/Цирк.1313.

—  ММО MSC/Цирк.1165.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.40

Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти)

— Прав. II-2/13,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 11.

— Прав. II-2/13,

— ММО Рез. A.752(18),

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 11.

— ММО Рез. A.752(18).

— или

— ISO 15370 (2010),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.41

Дихателни апарати за аварийни изходи (ДААИ)

—  Прав. II-2/13.

— Прав. II-2/13,

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

— ММО MSC/Цирк.849.

— ISO 23269-1 (2008) или вместо него:

— За автономни: дихателен апарат с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с цяла маска или наустник за евакуация:

— EN 402(2003).

— За автономни: дихателен апарат с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с качулка за евакуация:

— EN 1146(2005).

— За автономни: дихателен апарат със затворена система за циркулация със сгъстен въздух:

— EN 13794(2002).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.42

Компоненти на системи за инертен газ

—  Прав. II-2/4.

— Прав. II-2/4,

— ММО Рез. A.567(14),

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 15.

— ММО MSC/Цирк.353,

— ММО MSC/Цирк.485,

— ММО MSC/Цирк.731,

— ММО MSC/Цирк.1120.

—  ММО MSC/Цирк.353.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/3.43

Дюзи за системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип).

— Прав. II-2/1,

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/1,

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ISO 15371 (2009),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.44

Снаряжение на пожарникаря – осигурително въже

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

— ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.45

Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ (противопожарно средство, вентили и дюзи) за машинни помещения и товарни помпени отделения

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5.

— ММО MSC/Цирк.848,

— ММО MSC.1/Цирк.1313.

— ММО MSC.1/Цирк.1316.

— ММО MSC/Цирк.848,

— ММО MSC.1/Цирк.1316.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.46

Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аерозолни системи)

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5.

— ММО MSC.1/Цирк.1270.

— ММО MSC.1/Цирк.1313.

—  ММО MSC.1/Цирк.1270, включително Поправка 1.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.47

Концентрат за стационарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения.

Бележка: Стационарната система за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение (включително системите, които използват въздуха в помещението за осигуряване на целевите показатели) за машинни помещения и товарни помпени отделения трябва да бъде допълнително изпитана с одобрения концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията.

—  Прав. II-2/10.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 6.

—  ММО MSC/Цирк.670.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.48

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за машинни помещения от категория „А“

(дюзи и изпитания на ефективността)

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО MSC.1/Цирк.1387.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.49

Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода, за Ро-Ро помещения, помещения от специални категории, еквивалентен на посочените в указаното в Резолюция A.123(V)

— Прав. II-2/19,

— Прав. II-2/20,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/19,

— Прав. II-2/20,

— ММО Рез. A.123(V),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  ММО MSC.1/Цирк.1430.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.50

Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие

Преместен в А.2/3.9.

A.1/3.51

Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване

а)  оборудване за управление и индикация

б)  оборудване за електрическо захранване

в)  температурни датчици – точкови датчици

г)  датчици за дим: точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчвана светлина или йонизация

д)  датчици за пламък: точкови датчици

е)  ръчни пожароизвестители

ж)  изолатори на късо съединение

з)  входно-изходни устройства

и)  кабели

— Прав. II-2/7,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.

— Прав. II-2/7,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.

— ММО MSC.1/Цирк.1242.

Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби:

— EN 54-2 (1997) включително АC (1999) и A1(2006).

Оборудване за електрическо захранване:

— EN 54-4 (1997) включително АC (1999) и A1(2002) и A2(2006).

Температурни датчици – точкови датчици:

— EN 54-5 (2000) включително А1(2002).

Датчици за дим - точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчвана светлина или йонизация:

— EN 54-7 (2000) включително А1 (2002) и A2(2006).

Датчици за пламък – точкови датчици:

— EN 54-10 (2002) включително А1(2005).

Ръчни пожароизвестители:

— EN 54-11 (2001) включително А1(2005).

Изолатори на късо съединение:

— EN 54-17 (2007), включително АC (2007),

Входно-изходни устройства:

— EN 54-18 (2005), включително АC (2007),

Кабели:

— EN 60332-1-1 (2004),

— IEC 60092-376 (2003).

И, според случая, електрическо и електронно обзавеждане в кораби:

— IEC 60092-504 (2001) включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,

— IEC 60533 (1999).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.52

Непреносими и превозими пожарогасители

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/4,

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— EN 1866-1 (2007).

— или

— ISO 11601 (2008),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.53

Устройства за пожарна сигнализация — сирени

— Прав. II-2/7,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.

— Прав. II-2/7,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.

— ММО MSC.1/Цирк.1313.

Звукови сигнализатори

— EN 54-3 (2001) включително А1 (2002) и A2(2006),

— IEC 60092-504 (2001) включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,

— IEC 60533 (1999).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.54

Стационарно оборудване за кислороден анализ и откриване на газ

— Прав. II-2/4,

— Прав. VI/3

— Прав. II-2/4,

— Прав. VI/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 15.

За комбинирани системи за О2 и HC (въглеводороди) допълнително:

— ММО MSC.1/Цирк.1370.

— IEC 60092-504 (2001) включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,

— IEC 60533 (1999),

и според случая за:

а)  Категория 4: (безопасна област)

— EN 50104 (2010).

б)  Категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове)

— EN 50104 (2010),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29-1 (2007).

За комбинирани системи за О2 и HC (въглеводороди) допълнително:

— ММО MSC.1/Цирк.1370.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.55

Дюзи с двойно предназначение (разпръскващ/струен тип)

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

Струйници с ръчно насочване за използване при пожар — комбинирани струйници PN 16:

— EN 15182-1 (2007) включително A1(2009),

— EN 15182-2 (2007) включително А1(2009).

Струйници с ръчно насочване за използване при пожар — струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменящ се ъгъл на разпръскваната струя:

— EN 15182-1 (2007) включително А1(2009).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.56

Пожарни шлангове (от навит тип)

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

—  EN 671-1 (2001), включително АC (2002),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.57

Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери

—  Прав. II-2/10.

— Прав. II-2/10.8.1,

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 14.

— ММО MSC.1/Цирк.1239.

— ММО MSC.1/Цирк.1276.

—  ММО MSC/Цирк.798.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.58

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери

—  Прав. II-2/10.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 6, 14,

— ММО MSC.1/Цирк.1239.

— ММО MSC.1/Цирк.1276.

— ММО MSC.1/Цирк.1313.

— ММО MSC.1/Цирк.1312.

— ММО MSC.1/Цирк.1312/Попр.1.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.59

Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози

— Прав. II-2/1,

— ММО Рез. MSC.4(48)–(IBC Кодекс).

— ММО Рез. MSC.4(48)–(IBC Кодекс),

— ММО MSC/Цирк.553.

— ММО MSC.1/Цирк.1312.

— ММО MSC.1/Цирк.1312/Попр.1.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.60

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за балкони на каюти

—  Прав. II-2/10.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.

— ММО MSC.1/Цирк.1313.

—  ММО MSC.1/Цирк.1268.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.61

а)  Стационарни системи за гасене на пожари, използващи въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения.

б)  Стационарни системи за гасене на пожари, използващи въздуха извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения.

Бележка: Стационарни системи за гасене на пожари, използващи въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения трябва да бъдат изпитани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията

—  Прав. II-2/10.

—  Прав. II-2/10.

—  ММО MSC.1/Цирк.1384.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.62

Вж забележка б) от настоящото приложение (A.1)

Системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство

—  Прав. II-2/1.

— Прав. II-2/1,

— ММО Рез. MSC.5(48)–(IGC Кодекс).

—  ММО MSC.1/Цирк.1315.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.63

Вж. бележка в) от настоящото приложение A.1

Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби

— Прав. II-2/7,

— Прав. II-2/19,

— Прав. II-2/20.

— Прав. II-2/7,

— Прав. II-2/19,

— Прав. II-2/20,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 10.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 10.

и за:

Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби:

— EN 54-2 (1997) включително АC (1999) и A1(2006).

Оборудване за електрическо захранване:

— EN 54-4 (1997) включително АC (1999) и A1(2002) и A2(2006).

Засмукващи димни пожароизвестители:

— EN 54-20 (2006), включително АC (2008),

И, според случая, електрическо и електронно обзавеждане в кораби:

— IEC 60092-504 (2001) включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,

— IEC 60533 (1999).

И, както е приложимо за експлозивни атмосфери:

— IEC 60079-0 (2011).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.64

Вж. бележка в) от настоящото приложение A.1

Прегради от клас „В“

—  Прав. II-2/3.

— Прав. II-2/3,

— Прав. II-2/9.

—  ММО Рез. MSC.307(88)–(FTP Кодекс 2010 г.),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.65

Вж. бележка в) от настоящото приложение A.1

Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди

—  Прав. II-2/4.

— Прав. II-2/4,

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 16.

— ММО MSC.1/Цирк.1370.

— ММО MSC.1/Цирк.1370.

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60092-504 (2001) включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,

— IEC 60533 (1999).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.66

Вж. бележка в) от настоящото приложение A.1

Системи за насочване при евакуация, използвани като алтернатива на системите за осветление с ниско разположение

—  Прав. II-2/13.

— Прав. II-2/13,

— ММО MSC.1/Цирк.1168.

—  ММО MSC.1/Цирк.1168.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/3.67

Предишен А.2/3.23

Оборудване за гасене на пожари с пяна за хеликоптерно съоръжение

—  Прав. II-2/18.

— Прав. II-2/18,

— ММО MSC.1/Цирк.1431.

—  EN 13565-1 (2003) включително А1 (2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

4.    Навигационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 4: Навигационно оборудване.

Колона 5:

Поредицата IEC 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифров интерфейс:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне

3. IEC 61162-3 ed1.1 Обединен с am1 (2010-11) - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Изменение 1 - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзка

Поредицата EN 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифрови интерфейси:

1. EN 61162-1 (2011) - Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства

2. EN 61162-2 (1998) - Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне

3. EN 61162-3 (2008) - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

 EN 61162-3-am1 (2010) изменение 1 - част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

4. EN 61162-400 (2002) - Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи

 EN 61162-401 (2002) - Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол

 EN 61162-402 (2005) - Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания

 EN 61162-410 (2002) - Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил

 EN 61162-420 (2002) - Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти

 EN 61162-450 (2011) - Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзкаНаименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Магнитен компас

а)  клас А за кораби

б)  клас Б за спасителни и дежурни лодки

—  Прав. V/18.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.382(X),

— ММО Рез. A.694(17).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.2

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)

— Прав. V/18,

— Прав. V/19,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.116(73),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— ISO 22090-2 (2004), включително Поправка 2005,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— ISO 22090-2 (2004), включително Поправка 2005,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.3

Жирокомпас

—  Прав. V/18.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.424(XI),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN ISO 8728 (1998),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— ISO 8728 (1997),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.4

Радиолокационно оборудване

Преместен в А.1/4.34, А.1/4.35 и А.1/4.36

A.1/4.5

Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП)

Преместен в А.1/4.34

A.1/4.6

Ехолоти

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.224(VII),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. -MSC.74(69), приложение 4,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN ISO 9875 (2001), включително Техническа поправка ISO 1, 2006,

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— ISO 9875 (2000), включително Техническа поправка ISO 1: 2006,

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.7

Оборудване за измерване на скорост и разстояние (ОИСР)

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.824(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.96(72),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— EN 61023 (2007),

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61023 (2007),

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.8

Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля, оборотите на въртене и стъпката на винта

Преместен в А.1/4.20, А.1/4.21 и А.1/4.22.

A.1/4.9

Индикатор за ъгловата скорост на поворота

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.526(13),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— ISO 20672 (2007),

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— ISO 20672 (2007),

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.10

Пеленгатор

Умишлено е оставено празно

A.1/4.11

Оборудване за системата „Loran-C“

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.818(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— EN 61075 (1993),

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61075 (1991),

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.12

Оборудване за системата „Чайка“

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694 (17),

— ММО Рез. A.818 (19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— EN 61075 (1993),

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61075 (1991),

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.13

Оборудване за системата „Decca navigator“

Умишлено е оставено празно

A.1/4.14

Оборудване за системата GPS

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

— ММО Рез. MSC.112(73),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— EN 61108-1 (2003),

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61108-1 (2003),

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.15

Оборудване GLONASS

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.113(73),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— EN 61108-2 (1998),

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61108-2 (1998),

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.16

Система за управление на курса (СУК)

—  Прав. V/18.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.342(IX),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. -MSC.64(67), приложение 3,

— ММО Рез. MSC.191(79).

— ISO 11674 (2006),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— ISO 11674 (2006),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.17

Механичен лоцмански подемник

Преместен в А.1/1.40.

A.1/4.18

Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)

— Прав. III/4,

— Прав. IV/14,

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. III/6,

— Прав. IV/7,

— ММО Рез. A.530(13),

— ММО Рез. A.802(19),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14,

— ITU-R M.628-3 (11/93).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— EN 61097-1 (2007).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-1 (2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.19

Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.37.

A.1/4.20

Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— ISO 20673 (2007),

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— ISO 20673 (2007),

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.21

Индикатор за оборотите на гребния винт

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— ISO 22554 (2007),

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— ISO 22554 (2007),

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.22

Индикатор на стъпката на гребния винт

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— ISO 22555 (2007),

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— ISO 22555 (2007),

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.23

Компас за спасителни и дежурни лодки

— Прав. III/4,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) IV, V,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 13,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 13.

—  ISO 25862 (2009).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.24

Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП) за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.37.

A.1/4.25

Средство за автоматично следене на цели (САСЦ)

Преместен в А.1/4.35.

A.1/4.26

Средство за автоматично следене на цели (САСЦ) за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.38.

A.1/4.27

Средство за електронна прокладка (СЕП)

Преместен в А.1/4.36.

A.1/4.28

Система за интегриран мостик

Преместен в А.2/4.30.

A.1/4.29

Устройство за регистриране на данни за движение на кораба (УРДДК)

— Прав. V/18,

— Прав. V/20,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/20,

— ММО Рез. A.694 (17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79),

— ММО Рез. MSC.333(90).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 61996-1 (2008),

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 61996-1 (2007-11),

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.30

Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК) с подсигуряване и система за изобразяване на растерни карти (СИРК)

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79),

— ММО Рез. MSC.232(82),

— ММО SN.1/Цирк.266.

[Подсигуряването на ИСИЕК и СИРК се прилагат само когато тази операция е включена в ИСИЕК. Сертификатът за модул Б посочва дали тези опции са били изпитани].

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 61174 (2008),

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 61174 (2008),

— IEC 62288 Изд.1.0 (2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.31

Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.821(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79).

— ISO 16328 (2001),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— ISO 16328 (2001),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.32

Оборудване за универсална система за автоматична идентификация

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694 (17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.74(69),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79),

— ITU-R M. 1371-4(2010).

Бележка: ITU-R M. 1371-4(2010) се прилага само в съответствие с изискванията на ММО Рез. MSC.74(69).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 61993-2 (2001),

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 61993-2 (2001),

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.33

Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба между минималната скорост за маневриране и 30 възела)

—  Прав. V/18.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.74(69),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62065 (2002),

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62065 (2002),

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.34

Радиолокационно оборудване Категория 1

—  Прав. V/18.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.278(VIII),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.823(19),

— ММО Рез. MSC.191(79),

— ММО Рез. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

— IEC 62388 Изд.1.0(2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.35

Радиолокационно оборудване Категория 2

—  Прав. V/18.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.278(VIII),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.191(79),

— ММО Рез. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

— IEC 62388 Изд.1.0(2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.36

Радиолокационно оборудване Категория 3

—  Прав. V/18.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.278(VIII),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.191(79),

— ММО Рез. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

— IEC 62388 Изд.1.0(2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.37

Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове (категория 1H и категория 2H)

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. A.278(VIII),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79),

— ММО Рез. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

— IEC 62388 Изд.1.0(2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.38

Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно:

а)  категория 1C

б)  категория 2C

в)  категория 1HC за HSC

г)  категория 2HC за HSC

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. A.278(VIII),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79),

— ММО Рез. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

— IEC 62388 Изд.1.0(2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.39

Радиолокационен отражател - пасивен

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.164(78).

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.40

Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.822(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79).

— ISO 16329 (2003),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— ISO 16329 (2003),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.41

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS)

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.116(73),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— ISO 22090-3 (2004), включително Поправка 1 (2005) на ISO,

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— ISO 22090-3 (2004), включително Поправка 1 (2005) на ISO,

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.42

Прожектор за бързоходни плавателни съдове

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ISO 17884 (2004),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— ISO 17884 (2004),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.43

Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. А.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.94(72),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79).

— ISO 16273 (2003),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— EN 62288 (2008).

— или

— ISO 16273 (2003),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/ 4.44

Диференциален приемник за сигнали от радиофарове за оборудване DGPS и DGLONASS

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694 (17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.114(73).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61108-4 (2004),

— серия EN 61162.

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61108-4 (2004),

— серия IEC 61162.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/ 4.45

Приспособления за карти за корабни радари

Елементът е изтрит, тъй като е включен в A.1/4.38

A.1/4.46

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод)

— Прав. V/18.

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694 (17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.116(73),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— ISO 22090-1 (2002), включително Попр. 1 (2005),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— ISO 22090-1 (2002), включително Попр. 1 (2005),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0 (2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1./4.47

Опростено устройство за регистриране на данни за движение на кораба

—  Прав. V/20.

— Прав. V/20,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.163(78),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 61996-2 (2008),

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 61996-2 (2007),

— IEC 62288 Изд.1.0 (2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.48

Механичен лоцмански подемник

Умишлено е оставено празно (както се посочва в ММО Рез. MSC.308(88) в сила от 1 юли 2012 г.„не се използват механични лоцмански подемници“)

A.1/4.49

Пилотска стълба

— Прав. V/23,

— Прав. X/3.

— Прав. V/23,

— ММО Рез. А.1045(27),

— ММО MSC/Цирк.773.

— ММО Рез. А.1045(27),

— ISO 799 (2004),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/ 4.50

Оборудване DGPS

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694 (17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.112(73),

— ММО Рез. MSC.114(73),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-4 (2004),

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-4 (2004),

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0 (2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.51

Оборудване DGLONASS

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694 (17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.113(73),

— ММО Рез. MSC.114(73),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61108-4 (2004),

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61108-4 (2004),

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0 (2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.52

Лампа за дневна сигнализация

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.95(72),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— ISO 25861 (2007),

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— ISO 25861 (2007),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/4.53

Вж забележка б) от настоящото приложение (A.1)

Устройство за повишаване на разделителната способност на цели, изобразявани на радар

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.164(78),

— ITU-R M 1176 (10/95).

— ISO 8729-2 (2009),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— ISO 8729-2 (2009),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.54

Вж забележка б) от настоящото приложение (A.1)

Лагерно устройство

—  Прав. V/18.

—  Прав. V/19.

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.55

Вж забележка б) от настоящото приложение (A.1)

Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) с транспондер за търсене и спасяване (SART)

— Прав. III/4,

— Прав. IV/14.

— Прав. III/6,

— Прав. IV/7,

— ММО Рез. MSC.246(83),

— ММО Рез. MSC.247(83),

— ММО Рез. MSC.256(84),

— ITU-R M. 1371-4(2010).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— EN 61097-14 (2010).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-14 (2010).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.56

Вж забележка б) от настоящото приложение (A.1)

Приемник за Galileo

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.813(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79),

— ММО Рез. MSC.233(82).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— EN 61108-3 (2010),

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61108-3 (2010),

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0 (2008).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.57

Вж забележка б) от настоящото приложение (A.1)

Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта

—  Прав. V/18.

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.128(75),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— IEC 62616 (2010), включително Поправка 1 (2012) на IEC 62616.

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

— IEC 62616 (2010), включително Поправка 1 (2012) на IEC 62616.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

A.1/4.58

Предишен А.2/4.18

Система за акустично приемане

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.86(70),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— ISO 14859 (2012),

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

— ISO 14859 (2012),

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

5.    Радиокомуникационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 5: Радиокомуникационно оборудване.

Колона 5: В случай на противоречие в изискванията между ММО MSC/Цирк.862 и стандартите за изпитване на продукта, предимство имат изискванията на ММО MSC/Цирк.862.

Колона 5:

Поредицата IEC 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифров интерфейс:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне

3. IEC 61162-3 ed1.1 Обединен с am1 (2010-11) - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Изменение 1 - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзка

Поредицата EN 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифрови интерфейси:

1. EN 61162-1 (2011) - Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства

2. EN 61162-2 (1998) - Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне

3. EN 61162-3 (2008) - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

 EN 61162-3-am1 (2010) изменение 1 - част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

4. EN 61162-400 (2002) - Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи

 EN 61162-401 (2002) - Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол

 EN 61162-402 (2005) - Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания

 EN 61162-410 (2002) - Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил

 EN 61162-420 (2002) - Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти

 EN 61162-450 (2011) - Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзкаНаименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

Радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/7,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. A.385(X),

— ММО Рез. A.524(13),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.803(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО MSC/Цирк.862,

— ММО COMSAR Цирк.32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.689-2 (09/94).

— ММО MSC/Цирк.862,

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

— ETSI EN 301925 V1.3.1 (2010-09).

— или

— ММО MSC/Цирк.862,

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-7 (1996),

— серия IEC 61162.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/5.2

УКВ радиоприемник, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/7,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.803(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО COMSAR Цирк.32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— серия IEC 61162.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/5.3

Приемник „NAVTEX“ (разширено групово повикване)

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/7,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.148(77),

— ММО COMSAR Цирк.32,

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-6 (2005-12).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/5.4

Приемник „EGC“ (разширено групово повикване)

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/7,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. A.570(14),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.306(87),

— ММО COMSAR Цирк.32.

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— ETSI ETS 300460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),

— ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-4 (2007).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/5.5

Оборудване за получаване на информация за безопасност на море на къси вълни (Приемник „NBDP“ за теснолентово директно буквопечатане)

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/7,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.699(17),

— ММО Рез. A.700(17),

— ММО Рез. A.806(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО COMSAR Цирк.32,

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.688 (06/90).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/ A1 Изд.1 (1993-10).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/ A1 Изд.1 (1993-10).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/5.6

Авариен радиобуй (EPIRB), работещ на 406 MHz от системата COSPAS-SARSAT

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/7,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. A.662(16),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.696(17),

— ММО Рез. A.810(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО MSC/Цирк.862,

— ММО COMSAR Цирк.32,

— ITU-R M.633-3 (05/04),

— ITU-R M.690-1 (10/95).

— ММО MSC/Цирк.862,

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— ETSI EN 300066 V 1.3.1 (2001-01).

— или

— ММО MSC/Цирк.862,

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-2 (2008).

Бележка: ММО MSC/Цирк. 862 се прилага само за незадължителните устройства за дистанционно активиране, а не за самия авариен радиобуй EPIRB.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/5.7

Авариен радиобуй (EPIRB) от „L“ диапазона, работещ в системата „INMARSAT“

Умишлено е оставено празно

A.1/5.8

Приемник, поддържащ радиовахта на 2 182 kHz

Умишлено е оставено празно

A.1/5.9

Двутонален авариен сигнализатор

Умишлено е оставено празно

A.1/5.10

Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония

Бележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU, изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчванията на честотата H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/9,

— Прав. IV/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.804(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО COMSAR Цирк.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— ММО MSC/Цирк.862,

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— или

— ММО MSC/Цирк.862,

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— серия IEC 61162.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/5.11

Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/9,

— Прав. IV/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.804(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО COMSAR Цирк.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301033 V1.2.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— серия IEC 61162.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/5.12

Корабна земна станция „Inmarsat – B“

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. A.570(14),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.808(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО MSC/Цирк.862,

— ММО COMSAR Цирк.32.

— ММО MSC/Цирк. 862,

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— ММО MSC/Цирк. 862,

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/5.13

Корабна земна станция „Inmarsat – C“

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. A.570(14),

— ММО Рез. А.664 (16), (прилага се само, ако корабната земна станция „Inmarsat-C“ поддържа функцията за разширено повикване EGC),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.807(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО MSC/Цирк.862,

— ММО COMSAR Цирк.32.

— ММО MSC/Цирк.862,

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— ETSI ETS 300460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),

— ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-4 (2007),

— серия IEC 61162.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/5.14

Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония

Бележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU, изискванията за двутонен авариен сигнализатор и излъчванията на честотата А3Н вече не се прилагат в стандартите за изпитване.

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.806(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО MSC/Цирк.862,

— ММО COMSAR Цирк.32,

— ITU-R M.476-5 (10/95),

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— ММО MSC/Цирк.862,

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/ A1 Изд.1 (1993-10),

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— или

— ММО MSC/Цирк.862,

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— серия IEC 61162.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/5.15

Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.806(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО COMSAR Цирк.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M. 541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— серия IEC 61162.

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/5.16

Авиационна двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура

Преместен в А.2/5.8.

A.1/5.17

Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. III/6,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.809(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14,

— ММО Рез. MSC.149(77),

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— ETSI EN 300225 V1.4.1 (2004-12),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-12 (1996).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A.1/5.18

Стационарна дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. III/6,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.809(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14,

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— ETSI EN 301466 V1.1.1 (2000-10).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-12 (1996).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

A1/ 5.19

Inmarsat–F77

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/10,

— ММО Рез. A.570 (14),

— ММО Рез. A.808 (19),

— ММО Рез. A.694 (17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО MSC/Цирк.862,

— ММО COMSAR Цирк.32.

— ММО MSC/Цирк.862,

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-13 (2003).

— или

— ММО MSC/Цирк.862,

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61097-13 (2003).

Б + Г

Б + Д

Б + Е

6.    Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72Наименование на елемента от оборудването

Правило на COLREG 72, когато се изисква „одобрение на типа“

Правила на COLREG и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Навигационни светлини

—  COLREG, приложение I/14.

— COLREG, приложение I/14,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.253(83)

— EN 14744 (2005), включително АC (2006),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— EN 14744 (2005), включително АC (2006),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б + Г

Б + Д

Б + Е

Ж

7.    Оборудване за безопасност на кораби за насипни товари

В приложение А.1. няма елементи.

8.    Оборудване в съответствие с глава II-1 от SOLAS. Конструкция – структура, подразделения и устойчивост, двигатели и електрически инсталацииНаименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Датчици за нивото на водата

— Прав. II-1/22-1,

— Прав. II-1/25,

— Прав. XII/12.

— Прав. II-1/25,

— Прав. XII/12,

— ММО Рез. А.1021(26),

— ММО Рез. MSC.188(79).

— IEC 60092-504 (2001) включително Поправка 1 (2011) на IEC 60092-504,

— IEC 60529 (2001), включително:

— Поправка 1 (2003), Поправка 2 (2007), Поправка 3 (2009),

— ММО Рез. MSC.188(79),

— ММО MSC.1/Цирк. 1291.

Б + Г

Б + Д

Б + Е
ПРИЛОЖЕНИЕ A.2

ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТОВЕ

1.    Спасителни съоръжения

Колона 4: Важи Циркулярно писмо 980 на ММО, освен в случаите, в които то е заменено от специфичните юридически документи, посочени в колона 4.Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Радиолокационен отражател за спасителни плотове

— Прав. III/4,

— Прав. III/34,

— Прав. X/3.

—  ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс).

 
 

A.2/1.2

Материали за спасителни хидрокостюми

Умишлено е оставено празно

A.2/1.3

Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване

— Прав. III/4,

— Прав. III/34.

— Прав. III/13,

— Прав. III/16,

— Прав. III/26,

— Прав. III/34,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8.

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, VI,

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

 
 

A.2/1.4

Парадни трапове

Преместен в А.1/1.29.

A.2/1.5

Високоговорителна система за съобщения и система за обща аварийна сигнализация (когато се използва за пожарна сигнализация, важи устройството от A.1/3/53)

—  Прав. III/6.

— ММО Рез. A.1021(26),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

— ММО MSC/Цирк.808.

—  ISO 27991 (2008),

 

2.    Предотвратяване на замърсяването на морската средаНаименование на елемента от оборудването

Правило на MARPOL 73/78, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Правила на MARPOL 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

Анализатор на NOx с хемилуминисцентен детектор (CLD) или с хемилуминисцентен детектор с подгряване (HCLD) и за използване на борда на пряко измерване

Преместен в А.1/2.8.

A.2/2.2

Бордови системи за пречистване на отработили газове

Преместен в А.1/2.10.

A.2/2.3

Оборудване, използващо други еквивалентни методи за намаляване на емисиите от NОх на борда

—  Приложение VI, прав. 4.

—  Приложение VI, прав. 4.

 
 

A.2/2.4

Оборудване, използващо други технологични методи за ограничаване на емисиите на ЅОх

— ММО Прав. -MEPC.176 (58) - (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4);

— ММО Рез. MEPC.184(59).

—  ММО Прав. -MEPC.176 (58) - (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4).

 
 

A.2/2.5

Анализатори на NOx на борда,

които използват метод на измерване, различен от прекия метод на измерване и проследяване на Технически правилник NOx 2008 г.

—  ММО Рез. -MEPC.176 (58) - (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4);

—  ММО Рез. -MEPC.176 (58) - (преработена MARPOL приложение VI, прав. 4).

 
 

3.    Оборудване за противопожарна защитаНаименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Непреносими и превозими пожарогасители

Преместен в А.1/3.52.

A.2/3.2

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане за помещения от специални категории, Ро-Ро товарни помещения, Ро-Ро помещения и помещения за транспортни средства

Преместен в А.1/3.49.

A.2/3.3

Пускане на генераторите в студено време (пускови устройства)

Преместен в А.2/8.1.

A.2/3.4

Дюзи с двойно предназначение (разпръскващ/струен тип)

Преместен в А.1/3.55.

A.2/3.5

Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване

Преместен в А.1/3.51.

A.2/3.6

Датчици за дим

Преместен в А.1/3.51.

A.2/3.7

Топлинни датчици

Преместен в А.1/3.51.

A.2/3.8

Електрическа предпазна лампа

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.

— Прав. II-2/10,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. -MSC.98(73)-(FSS Кодекс), 3.

—  серия IEC 60079.

 

A.2/3.9

Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие

—  Прав. II-2/19.

— Прав. II-2/19,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— EN 943-1 (2002), включително АC (2005),

— EN 943-2 (2002),

— EN ISO 6529 (2001),

— EN ISO 6530 (2005),

— EN 14605 (2005), включително А1 (2009),

— ММО MSC/Цирк.1120.

 

A.2/3.10

Системи за осветление с ниско разположение

Преместен в А.1/3.40.

A.2/3.11

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за машинни помещения

Преместен в А.1/3.10.

A.2/3.12

Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения и товарни помпени отделения

Преместен в А.1/3.45.

A.2/3.13

Дихателни апарати със сгъстен въздух (бързоходни плавателни съдове)

Елементът е заличен.

A.2/3.14

Пожарни шлангове (от навит тип)

Преместен в А.1/3.56.

A.2/3.15

Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби

Преместен в А.1/3.63.

A.2/3.16

Датчици за пламък

Преместен в А.1/3.51.

A.2/3.17

Ръчни пожароизвестители

Преместен в А.1/3.51.

A.2/3.18

Устройства за аварийна сигнализация

Преместен в А.1/3.53.

A.2/3.19

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за използване в машинни помещения от категория „А“.

Преместен в А.1/3.48.

A.2/3.20

Мека мебел

Преместен в А.1/3.20.

A.2/3.21

Компоненти на системи за гасене на пожари за складове за боя и лесно запалими течности

—  Прав. II-2/10.

— Прав. II-2/10,

— ММО MSC.1/Цирк.1239.

 
 

A.2/3.22

Компоненти на стационарните системи за гасене на пожари в аспирационните тръби на камбуза

—  Прав. II-2/9.

—  Прав. II-2/9.

 
 

A.2/3.23

Компоненти на системи за гасене на пожари на палуби на хеликоптери

Преместен в А.1/3.67.

A.2/3.24

Преносими апликатори за пяна

— Прав. II-2/10,

— Прав. II-2/20,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/10,

— Прав. II-2/20,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.

— ММО MSC.1/Цирк.1239.

— ММО MSC.1/Цирк.1313.

 
 

A.2/3.25

Прегради от клас „В“

Преместен в А.1/3.64

A.2/3.26

Горивни системи за газообразно гориво, предназначени за битови нужди (компоненти)

—  Прав. II-2/4.

— Прав. II-2/4,

— ММО MSC.1/Цирк.1276.

 
 

A.2/3.27

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с газ (СО2).

— Прав. II-2/10,

— Прав. X/3.

— Прав. II-2/10,

— Прав. II-2/20,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.

— ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5.

— ММО MSC.1/Цирк.1313.

— ММО MSC.1/Цирк.1318.

Електрически автоматични устройства за управление и задържане:

— EN 12094-1 (2003).

Неелектрически автоматични устройства за управление и задържане:

— EN 12094-2 (2003).

Ръчни устройства за пускане и спиране

— EN 12094-3 (2003).

Вентили на резервоари и техните задвижващи механизми:

— EN 12094-4 (2004).

Разпределителни вентили за високо и ниско налягане и техните активатори:

— EN 12094-5 (2006).

Неелектрически блокиращи устройства:

— EN 12094-6 (2006).

Струйници при системи с CO2:

— EN 12094-7 (2000) включително А1 (2005).

Гъвкави съединения:

— EN 12094-8 (2006).

Манометри и релета за налягане:

— EN 12094-10 (2003).

Механични претеглящи устройства:

— EN 12094-11 (2003).

Контролни вентили и възвратни вентили:

— EN 12094-13 (2001), включително АC (2002),

Устройства за ароматизиране на системи с CO2 с ниско налягане:

— EN 12094-16 (2003).

 

A.2/3.28

Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери

Преместен в А.1/3.57

A.2/3.29

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери

Преместен в А.1/3.58

A.2/3.30

Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози

Преместен в А.1/3.59

A.2/3.31

Водоразпръскваща система с ръчно управление

— Прав. II-2/10,

— Прав. II-2/19.

— Прав. II-2/10,

— Прав. II-2/19.

 
 

A.2/3.32

Системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство

Преместен в А.1/3.62

4.    Навигационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 4: Навигационно оборудване

Колони 3 и 4: Позоваванията на SOLAS, глава V, се отнасят до SOLAS 1974 г., изменена с MSC 73 и влизаща в сила на 1 юли 2002 г.

Колона 5:

Поредицата IEC 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифров интерфейс:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне

3. IEC 61162-3 ed1.1 обединено с am1 (2010-11) - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Изменение 1 - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзка

Поредицата EN 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифрови интерфейси:

1. EN 61162-1 (2011) - Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства

2. EN 61162-2 (1998) - Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне

3. EN 61162-3 (2008) - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

 EN 61162-3-am1 (2010) изменение 1 - част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

4. EN 61162-400 (2002) - Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи

 EN 61162-401 (2002) - Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол

 EN 61162-402 (2005) - Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания

 EN 61162-410 (2002) - Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил

 EN 61162-420 (2002) - Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти

 EN 61162-450 (2011) - Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзкаНаименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.31

A.2/4.2

Система за управление на курса за бързоходни плавателни съдове (преди наричана автопилот)

Преместен в А.1/4.40

A.2/4.3

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS)

Преместен в А.1/4.41

A.2/4.4

Лампа за дневна сигнализация

Преместен в А.1/4.52

A.2/4.5

Прожектор за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.42

A.2/4.6

Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.43

A.2/4.7

Система за управление на пътя на кораба

Преместен в А.1/4.33

A.2/4.8

Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК).

Преместен в А.1/4.30

A.2/4.9

Подсигуряване на информационната система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК).

Преместен в А.1/4.30

A.2/4.10

Система за изобразяване на растерни карти (СИРК)

Преместен в А.1/4.30

A.2/4.11

Комбинирано оборудване „GPS/GLONASS“

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

— ММО Рез. MSC.115(73),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-2 (1998),

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-2 (1998),

— серия IEC 61162,

— IEC 62288 Изд.1.0(2008).

 

A.2/4.12

Оборудване „DGPS, DGLONASS“

Преместен в А.1/4.44, А.1/4.50 и А.1/4.51

A.2/4.13

Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.31

A.2/4.14

Устройство за регистриране на данни за движение на кораба (УРДДК)

Преместен в А.1/4.29

A.2/4.15

Интегрирана навигационна система

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.191(79),

— ММО Рез. MSC.252(83).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— изд. IEC 62288. 1.0 (2008),

 

A.2/4.16

Система за оборудване на мостика

Умишлено е оставено празно

A.2/4.17

Устройство за повишаване на разделителната способност на цели, изобразявани на радар

Преместен в А.1/4.53

A.2/4.18

Система за акустично приемане

Преместен в А.1/4.58

A.2/4.19

Магнитен компас за бързоходни плавателни съдове

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— ММО Рез. A.382(X),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

 

A.2/4.20

Система за управление на пътя на кораба за

— бързоходни плавателни съдове

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— изд. IEC 62288. 1.0 (2008),

 

A.2/4.21

Приспособления за карти за корабни радари

Преместен в А.1/4.45

A.2/4.22

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод)

Преместен в А.1/4.46

A.2/4.23

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)

Преместен в А.1/4.2

A.2/4.24

Индикатор на упора на гребния винт

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— изд. IEC 62288. 1.0 (2008),

 

A.2/4.25

Индикатори на страничния упор, стъпката и режима на гребния винт

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— изд. IEC 62288. 1.0 (2008),

 

A.2/4.26

Индикатор за ъгловата скорост на поворота

Преместен в А.1/4.9

A.2/4.27

Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля

Преместен в А.1/4.20

A.2/4.28

Индикатор за оборотите на гребния винт

Преместен в А.1/4.21

A.2/4.29

Индикатор на стъпката на гребния винт

Преместен в А.1/4.22

A.2/4.30

Система за оборудване на мостика

— Прав. V/18,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694 (17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 15.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 15.

— ММО Рез. MSC.191(79),

— ММО SN.1/Цирк.288.

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 61209 (1999),

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— IEC 61209 (1999),

— изд. IEC 62288. 1.0 (2008),

 

A.2/4.31

Лагерно устройство

Преместен в А.1/4.54

A.2/4.32

Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта

Преместен в А.1/4.57

A.2/4.33

Система за управление на пътя на кораба

(работи при скорост на кораба 30 възела и повече)

—  Прав. V/18.

— Прав. V/19,

— ММО Рез. A.694 (17),

— ММО Рез. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162,

— изд. IEC 62288. 1.0 (2008),

 

A.2/4.34

Оборудване с разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния (LRIT)

—  Прав. V/19-1.

— Прав. V/19-1,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.813(19),

— ММО Рез. MSC.202(81),

— ММО Рез. MSC.211(81),

— ММО Рез. MSC.263(84),

— ММО MSC.1/Цирк. 1307.

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162.

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162.

 

A.2/4.35

Приемник за Galileo

Преместен в А.1/4.56

A.2/4.36

Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) с транспондер за търсене и спасяване (SART)

Преместен в А.1/4.55

5.    Радиокомуникационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 5: Радиокомуникационно оборудване.

Колона 5:

Поредицата IEC 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифров интерфейс:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне

3. IEC 61162-3 ed1.1 Обединен с am1 (2010-11) - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Изменение 1 - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) - Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) - Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) - Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) - Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) - Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзка

Поредицата EN 61162 се отнася за следните референтни стандарти за системи и съоръжения за морска навигация и радиосъобщения – Цифрови интерфейси:

1. EN 61162-1 (2011) - Част 1: Едно предавателно устройство и много приемащи устройства

2. EN 61162-2 (1998) - Част 2: Един говорещ и много слушатели, високоскоростно пренасяне

3. EN 61162-3 (2008) - Част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

 EN 61162-3-am1 (2010) изменение 1 - част 3: Система от последователни устройства за предаване на данни

4. EN 61162-400 (2002) - Част 400: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Въведение и основни принципи

 EN 61162-401 (2002) - Част 401: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Профил, свързан с приложния слой на комуникационния протокол

 EN 61162-402 (2005) - Част 402: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Документация и изисквания за изпитвания

 EN 61162-410 (2002) - Част 410: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Транспортни профилни изисквания и основен транспортен профил

 EN 61162-420 (2002) - Част 420: Множество предавателни и множество приемни устройства. Корабни системи за взаимна връзка. Придружаващи стандартни изисквания и основни придружаващи стандарти

 EN 61162-450 (2011) - Част 450: Множество предавателни и множество приемни устройства. Леки корабни системи за взаимна връзкаНаименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

Авариен радиобуй (EPIRB), указващ местоположението, работещ в метровия обхват

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— Прав. IV/8,

— ММО Рез. A.662(16),

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. A.805(19),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.693 (06/90).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

 

A.2/5.2

Резервен източник на енергия за радиооборудване

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— Прав. IV/13,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

— ММО COMSAR Цирк.16,

— ММО COMSAR Цирк.32.

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

 

A.2/5.3

Корабна земна станция „Inmarsat–F“

Преместен в А.1/5.19

A.2/5.4

Пулт за управление на бедствия

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— Прав. IV/6,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

— ММО MSC/Цирк. 862,

— ММО COMSAR Цирк.32.

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

 

A.2/5.5

Табло за сигнализация при бедствие

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).

— Прав. IV/6,

— ММО Рез. А.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

— ММО MSC/Цирк.862,

— ММО COMSAR Цирк.32.

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

 

A.2/5.6

Авариен радиобуй (EPIRB) от „L“ диапазона, работещ в системата „INMARSAT“

Умишлено е оставено празно

A.2/5.7

Алармена система за сигурност на кораба

 

— Прав. XI-2/6,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.147(77),

— ММО MSC/Цирк.1072.

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия EN 61162.

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— серия IEC 61162.

 

A.2/5.8

Предишен А.1/5.16

Авиационна двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура

— Прав. IV/14,

— Прав. X/3,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— Прав. IV/7,

— ММО Рез. A.694(17),

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.

— ММО Рез. MSC.80(70),

— ММО COMSAR Цирк.32,

— Конвенция ICAO (Международна организация за гражданско въздухоплаване), приложение 10, Радио – правила.

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— ETSI EN 301688 V1.1.1 (2000-07).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— ETSI EN 301688 V1.1.1 (2000-07).

 

6.    Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72Наименование на елемента от оборудването

Правило на COLREG 72, когато се изисква „одобрение на типа“

Правила на COLREG и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Навигационни светлини

Преместен в А.1/6.1

A.2/6.2

Средства за звукова сигнализация

—  COLREG 72 Приложение III/3.

— COLREG 72 Приложение III/3,

— ММО Рез. A.694(17).

— EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— Сирени – COLREG 72, приложение III/1 (действие),

— Камбани или гонгове – COLREG 72, приложение III/2 (действие).

— или

— IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

— Сирени – COLREG 72, приложение III/1 (действие),

— Камбани или гонгове – COLREG 72, приложение III/2 (действие).

 

7.    Оборудване за безопасност на кораби за насипни товариНаименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Инструмент за товарене на кораб

— Прав. XII/11,

— Конференция SOLAS 1997 г., рез. 5.

— Прав. XII/11,

— Конференция SOLAS 1997 г., рез. 5.

—  ММО MSC.1/Цирк. 1229.

 

A.2/7.2

Датчици за нивото на водата на кораби за насипни товари

Елементът е заличен.

8.    Оборудване по глава II-1 на SOLASНаименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, както е изменено, когато се изисква „одобрение на типа“

Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Пускане на генераторите в студено време (пускови устройства)

— Прав. II-1/44,

— Прав. X/3.

— Прав. II-1/44,

— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 12.

— ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 12.

 
 

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Модули за оценка на съответствието

ПРОУЧВАНЕ „ЕО ТИП“ (МОДУЛ Б)

1.

Уведоменият орган установява и удостоверява, че представителен екземпляр от оценяваната продукция удовлетворява разпоредбите на приложимите международни инструменти.

2.

Заявлението за проучване „ЕО тип“ се привежда от производителя или от неговия одобрен пълномощник, установен в Общността, пред уведомен орган по негов избор.

Заявлението съдържа:

 името и адреса на производителя, както и името и адреса на одобрения пълномощник, ако искането е приведено от него,

 писмена декларация, уточняваща, че същото искане не е било приведено едновременно пред друг уведомен орган,

 техническата документация, описана в точка 3.

Заявителят представя на разположение на уведомения орган представителен екземпляр от съответната продукция, по-долу наричана „тип“ ( 14 ). Уведоменият орган може да поиска други екземпляри, ако програмата за проучване го изисква.

3.

Техническата документация трябва да позволява оценката на съответствието на продукта с приложимите международни инструменти. Тя трябва да съответства, в необходимата степен за тази оценка, на проекта, производствения стандарт, производството, инсталацията и функционирането на продукта съобразно описанието в техническата документация, фигуриращо в притурката към настоящото приложение.

4.

Уведоменият орган:

4.1.

проучва техническата документация и проверява дали типът е бил произведен съобразно нея;

4.2.

осъществява или правиa така че да се осъществи подходяща проверка и необходимите изпитвания за проверка дали изискванията на прилаганите международни инструменти действително се прилагат;

4.3.

се договаря със заявителя за мястото, където ще бъдат осъществени необходимите проверка и изпитвания.

5.

Когато типът удовлетворява разпоредбите на прилаганите международни инструменти, уведоменият орган издава удостоверение за проучване „ЕО тип“ на заявителя. Удостоверението съдържа името и адреса на производителя, уточненията за оборудването, заключенията от проверката, условията на валидност на удостоверението и необходимите данни за идентифициране на одобрения тип.

Към удостоверението се прилага списък на релевантните части от техническата документация и едно копие се съхранява от уведомения орган.

Ако откаже да издаде типово удостоверение на производителя, уведоменият орган мотивира детайлно този отказ.

Когато даден производител внесе ново заявление за официално признаване на дадено оборудване, за което е било отказано типово удостоверение, заявлението, което той представя пред уведомения орган, съдържа всякаква необходима документация, включително доклади за изпитвания за произход, мотивация за предходния отказ и уточнения, свързани с всички изменения, които са били внесени в оборудването.

6.

Заявителят информира уведомения орган, който държи техническата документация, отнасяща се до удостоверението „ЕО тип“ за всички изменения в одобрявания продукт, които трябва да получат допълнително одобрение, когато тези изменения могат да наложат преразглеждане на съответствието с предписаните изисквания или условия за използването на продукта. Това допълнително одобрение се издава във формата на допълнение към първоначалното удостоверение за проучване „ЕО тип“.

7.

Всеки уведомен орган съобщава при поискване на администрациите на държавата-членка на флага и на другите уведомени органи подходящите информации, отнасящи се до удостоверенията за проучване „ЕО тип“ и издадените и оттеглени допълнения.

8.

Другите уведомени органи могат да получат копие от удостоверенията за проучване „ЕО тип“ и/или от техните допълнения. Приложенията към удостоверенията се държат на разположение на другите уведомени органи.

9.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, съхранява с техническата документация копие от удостоверенията за проучване „ЕО тип“ и на техните допълнения за период от най-малко десет години, считани от последната дата на производство на продукта.

СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА (МОДУЛ В)

1.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, гарантира и декларира, че разглежданите продукти са съобразни с типа, описан в удостоверението за проучване „ЕО тип“ и удовлетворяват изискванията на международните актове, които се прилагат спрямо тях. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, полага маркировката върху всеки продукт и изработва писмена декларация за съответствие.

2.

Производителят взима всички необходими мерки за това производственият метод да осигурява съответствието на произвежданите продукти на описания в удостоверението за проучване „ЕО тип“ и на изискванията на международните актове, които се прилагат спрямо тях.

3.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, съхранява копие от декларацията за съответствие в продължение на най-малко десет години, считани от последната дата на производство на продукта.

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА (МОДУЛ Г)

1.

Производителят, който изпълнява задълженията, предвидени в точка 2, гарантира и декларира, че разглежданите продукти са съобразени с типа, описан в удостоверението за изпитване „ЕО тип“. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, трябва да положи маркировката на всеки продукт и да установи писмена декларация за съответствие. Маркировката трябва да се съпровожда от идентификационен номер на уведомения орган, отговорен за контрола, упоменат в точка 4.

2.

Производителят прилага одобрена система за качество на продукцията, осъществява инспекция и точни изпитвания на продуктите съобразно точка 3 и подлежи на контрола, визиран в точка 4.

3.

Система за качество

3.1.

Производителят депозира искане за оценка на своята система за качеството на съответните продукти пред уведомен орган по свой избор.

Това искане съдържа:

 всички подходящи информации за категорията на предвидените продукти,

 документацията, отнасяща се до системата за качеството,

 техническата документация, отнасяща се до одобрения тип, и копие от атестацията за изпитване „ЕО тип“.

3.2.

Системата за качеството трябва да гарантира съответствието на продуктите спрямо типа, описан в атестацията за изпитване „ЕО тип“.

Всички елементи, изисквания и разпоредби, изработени от производителя, трябва да бъдат обединени систематично и в порядък в документация във вид на писмени мерки, процедури и инструкции. Тази документация, отнасяща се до системата за качество, трябва да позволява еднообразно тълкуване на програмите, на плановете, на наръчниците и на досиетата за качество.

Тя включва в частност подходящо описание:

 на целите във връзка с качеството, на структурата на предприятието, на отговорностите на кадрите и техните правомощия, отнасящи се до качеството на продуктите,

 на процесите на производство, на техниките на проверка и осигуряване на качеството и на систематичните процеси и действия, които следва да бъдат приложени,

 проверки и изпитвания, които ще бъдат осъществени преди, по време и след производството, с посочване на честотата, на която те ще се осъществят,

 досиетата за качество, както и докладите за инспекция и данните за опити и маркирането, докладите за квалификацията на засегнатия персонал и т.н.,

 средства за надзор, позволяващи да се провери достигането на изискуемото качество на продуктите и ефикасното функциониране на системата за качество.

3.3.

Уведоменият орган оценява системата за качество, за да определи дали удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2. Той презумира съответствие с тези изисквания за системите за качество, които прилагат съответния хармонизиран стандарт.

Екипът от одитори включва най-малко един член с опит в оценката на технологията на съответния продукт. Процедурата по оценка включва посещение за инспекция на обектите на производителя.

Производителят се уведомява за решението. Уведомлението съдържа заключенията на проверката и мотивираното решение за оценка.

3.4.

Производителят се ангажира да изпълни задълженията, произтичащи от системата за качество така, както е одобрена, и да я поддържа по начин, така че тя да остане адекватна и ефикасна.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяка предвидена промяна на системата за качество.

Уведоменият орган оценява предложените промени и решава дали системата за качество ще продължи да отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2., или е необходима преоценка.

Той уведомява производителя за своето решение. Уведомлението съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение за оценка.

4.

Надзор под отговорността на уведомения орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява коректно задълженията, произтичащи от одобрената система за качество.

4.2.

Производителят съгласува с уведомения орган достъпа за инспекция до производствените места, инспекцията, изпитванията и складирането и му предоставя необходимите информации, най-вече:

 документацията, отнасяща се до системата за качество,

 досиетата за качеството, както и докладите за инспекция и данните от изпитванията и маркировката, докладите за квалификацията на заинтересования персонал и т.н.

4.3.

Уведоменият орган осъществява периодично одити, предназначени да гарантират, че производителят поддържа и прилага системата за качество. Той предоставя доклад за одит на производителя.

4.4.

Освен това, уведоменият орган може да осъществява внезапни посещения при производителя. Във връзка с тези посещения уведоменият орган може да осъществява или може да направи така, че да бъдат осъществени изпитвания за проверка на доброто функциониране на системата за качество, ако е необходимо. Той предоставя на производителя доклад за посещението и, ако е имало изпитване, доклад за изпитването.

5.

Производителят държи на разположение на националните власти в продължение на най-малко десет години от последната дата на производството на продукта:

 документацията, визирана в точка 3.1., параграф 2, второ тире,

 адаптациите, посочени в точка 3.4., параграф 2,

 решенията и докладите на уведомения орган, посочени в точка 3.4., последен параграф, и в точки 4.3. и 4.4.

6.

Всеки уведомен орган съобщава по искане на администрациите на държавата-членка на флага и на другите уведомени органи подходящите информации, засягащи одобренията на системите за качество, които са издадени и оттеглени.

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ (МОДУЛ Д)

1.

Производителят, който изпълнява задълженията, предвидени в точка 2, гарантира и заявява, че разглежданите продукти са съобразени с типа, описан в удостоверението от изпитването „ЕО тип“. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, трябва да положи маркировката върху всеки продукт и да подготви писмена декларация за съответствие. Маркировката трябва да бъде придружена от идентификационния номер на уведомения орган, отговорен за надзора, визиран в точка 4.

2.

Производителят прилага одобрена система за качество за крайната инспекция на продукта и за опитите, както е уточнено в точка 3, и е обект на контрола, визиран в точка 4.

3.

Система за качество

3.1.

Производителят внася заявление за оценка на своята система за качество за засегнатите продукти пред уведомен орган по свой избор.

Това искане включва:

 всички подходящи информации за категорията на предвидените продукти,

 документацията, отнасяща се до системата за качество,

 техническата документация, отнасяща се до одобрения тип, и копие от атестацията за изпитване „ЕО тип“.

3.2.

В рамките на системата за качество всеки продукт се проучва и се осъществяват подходящи изпитвания за проверка на съответствието му с изискванията на международните актове. Всички елементи, изисквания и разпоредби, установени от производителя, трябва да бъдат обединени систематично и в порядък в документация във вид на писмени мерки, процедури и инструкции. Тази документация, отнасяща се до системата за качество, трябва да позволява уеднаквено тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и досиетата за качество.

Тя включва в частност подходящо описание:

 на целите, свързани с качеството, на структурата, на отговорностите на кадрите и на техните права, що се отнася до качеството на продуктите,

 на проучвания и изпитвания, които ще бъдат осъществени след производството,

 на средствата за проверка на ефикасното функциониране на системата за качество,

 на досиетата за качество, както и доклади за инспекция и данните от изпитвания и маркиране, доклади за квалификацията на заинтересования персонал и др.

3.3.

Уведоменият орган оценява системата за качество, за да определи дали удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2. Той предполага съответствието с тези изисквания за системите за качество, които въвеждат съответния хармонизиран стандарт.

Екипът от одитори включва поне по един член с опит в оценяването на технологията на засегнатия продукт. Процедурата по оценката включва едно посещение за инспекция при инсталациите на производителя.

Производителят се уведомява за решението. Уведомлението съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение за оценка.

3.4.

Производителят се ангажира да изпълни задълженията, произтичащи от системата за качество такава, каквато е одобрена, и да я поддържа така, че да остава адекватна и ефикасна.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяка предвидена адаптация в системата за качество.

Уведоменият орган оценява предложените промени и решава дали изменената система за качество ще продължи да отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2., или ще е необходима преоценка.

Той уведомява производителя за решението си. Уведомлението съдържа заключенията на проверката и мотивираното решение за оценка.

4.

Надзор под отговорността на уведомения орган

4.1.

Целта на надзора е уверението, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система за качество.

4.2.

Производителят съгласува с уведомения орган достъпа, за целите на инспекцията, до местата за инспектиране, изпитванията и складирането и му предоставя всички необходими информации, най-вече:

 документацията, отнасяща се до системата за качество,

 техническата документация,

 досиетата за качество, както и докладите за инспекция и данните за изпитвания и за маркиране, докладите за квалификацията на заинтересования персонал и др.

4.3.

Уведоменият орган осъществява периодично одити за проверка дали производителят поддържа и прилага системата за качество; той представя доклад за одита на производителя.

4.4.

Освен това, уведоменият орган може да осъществява внезапни посещения при производителя. Във връзка с тези посещения уведоменият орган може да осъществи или да направи така, че да бъдат осъществени изпитвания за проверка на доброто функциониране на системата за качество, ако е необходимо. Той предоставя на производителя доклад за посещението и, ако е имало изпитване, доклад за изпитването.

5.

Производителят поддържа на разположение на националните власти в продължение на най-малко десет години, считани от последната дата на производство на продукта:

 документацията, визирана в точка 3.1., параграф 2, трето тире,

 адаптациите, посочени в точка 3.4., параграф 2,

 решенията и докладите на уведомения орган, посочени в точка 3.4., параграф последен, и в точки 4.3 и 4.4.

6.

Всеки уведомен орган съобщава по искане на администрациите на държавата-членка на флага и на другите уведомени органи подходящите информации, отнасящи се до одобренията на системи за качество, които са издадени и оттеглени.

ПРОВЕРКА НА ПРОДУКТИ (МОДУЛ Е)

1.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, уверява и декларира, че продуктите, подчинени на разпоредбите на точка 3, са съобразени с типа, описан в удостоверението за изпитване „ЕО тип“.

2.

Производителят взима всички необходими мерки, за да може производственият процес да осигури съответствието на продуктите от типа, описан в удостоверението от изпитвания „ЕО тип“. Той полага маркировката на всеки продукт и изготвя декларация за съответствие.

3.

Уведоменият орган трябва да осъществява подходящи проучвания и изпитвания, за да провери съответствието на продукта с изискванията на международните актове или чрез проучване и изпитване на всеки продукт, както е уточнено в точка 4, или чрез проучване и изпитване на продуктите на статистическа база, както е уточнено в точка 5, по избор на производителя.

3а.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, съхранява копие от декларацията за съответствие за период от най-малко десет години от последната дата на производство на продукта.

4.

Проверка чрез проучване и изпитване на всеки продукт

4.1.

Всички продукти се проучват самостоятелно и се осъществяват подходящи изпитвания, за да се провери тяхното съответствие с типа, описан в удостоверението за проучване „ЕО тип“.

4.2.

Уведоменият орган полага или прави така, че да бъде положен неговият идентификационен номер върху всеки одобрен продукт, и изработва писмено удостоверение за съответствие, свързан с осъществените изпитвания.

4.3.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, трябва да се грижи да бъде в състояние да представя удостоверения за съответствие на уведомения орган по искане на администрацията на държавата на флага.

5.

Статистическа проверка

5.1.

Производителят представя своите продукти във вид на хомогенни партиди и взима всички необходими мерки, производственият процес да гарантира хомогенността на всяка произведена партида.

5.2.

Всички продукти трябва да бъдат на разположение по смисъла на проверка във вид на хомогенни партиди. Подбира се случайна проба от всяка партида. Продуктите, съставляващи една проба, се проучват самостоятелно и се осъществяват пригодни изпитвания, за да се провери тяхното съответствие с прилаганите изисквания на международните актове и за определяне на приемането или отхвърлянето на партидата.

5.3.

За приетите партиди уведоменият орган полага или прави така, че да бъде положен неговият идентификационен номер на всеки продукт и изготвя писмено удостоверение за съответствие, свързано с осъществените изпитвания. Всички продукти от партидата могат да бъдат пуснати на пазара, с изключение на продукти, които той е констатирал, че не са съобразени.

Ако дадена партида бъде отхвърлена, уведоменият орган или компетентните власти трябва да вземат подходящи мерки, за да възпрепятстват пускането на пазара на тази партида. В случай на често отхвърляне на партиди, уведоменият орган може временно да прекрати статистическата проверка.

Производителят може да положи, под отговорността на уведомения орган, идентификационния номер на последния в течение на производствения процес.

5.4.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, трябва да се грижи да бъде в състояние да представи удостоверения за съответствие на уведомения орган по искане на администрацията на държавата на флага.

ПРОВЕРКА НА ЕДИНИЦА (МОДУЛ Ж)

1.

Този модул описва процедурата, чрез която производителят гарантира и декларира, че съответният продукт, който е получил удостоверението, визирано в точка 2, е съобразен с изискванията на международните актове, които се прилагат. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, полага маркировката върху продукта и изготвя декларация за съответствие.

2.

Уведоменият орган трябва да проучи продукта и да осъществи подходящи мерки, за да провери неговото съответствие с прилаганите изисквания на международните актове.

Уведоменият орган трябва да положи или да направи така, че да бъде положен неговият идентификационен номер върху одобрения продукт, и изготвя удостоверение за съответствие, свързано с осъществените изпитвания.

3.

Техническата документация има за цел да позволи оценката на съответствието на международните актове, както и за проекта, за производството и за функционирането на продукта.

ОСИГУРЯВАНЕ ЗА КОМПЛЕКСНО КАЧЕСТВО (МОДУЛ З)

1.

Производителят, който изпълнява предвидените в точка 2 задължения, гарантира и декларира, че разглежданите продукти удовлетворяват изискванията на международните актове, които са валидни за тях. Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, полага маркировката на всеки продукт и изготвя писмена декларация за съответствие. Маркировката трябва да се придружава от идентификационния номер на уведомения орган, отговорен за надзора, визиран в точка 4.

2.

Производителят прилага одобрена система за качество за проекта, производството, крайната инспекция на продуктите и изпитванията, както е уточнено в точка 3, и е предмет на контрола, визиран в точка 4.

3.

Система за качество

3.1.

Производителят внася заявление за оценка на неговата система за качество пред уведомен орган.

Това искане включва:

 всички подходящи информации за предвижданата категория продукти,

 документацията, отнасяща се до системата за качество.

3.2.

Системата за качество трябва да гарантира съответствието на продуктите с изискванията на международните актове, които се прилагат за тях.

Всички приети от производителя елементи, изисквания и разпоредби трябва да бъдат обединени систематично и в порядък в документация във вид на писмени мерки, процедури и инструкции. Тази документация, отнасяща се до системата за качество, трябва да позволява уеднаквено тълкуване на мерките и на процедурите в областта на качеството, както и програмите, плановете, наръчниците и досиетата по качеството.

Тя включва в частност подходящо описание:

 на целите, свързани с качеството, на структурата, на отговорностите на ръководителите и техните правомощия относно качеството на продуктите,

 техническите спецификации за проектиране, включително стандартите, които се ще прилагат, и уверението, че основните изисквания на международните инструменти, които се прилагат за продуктите, ще бъдат спазвани,

 техниките на проверка на проекта, на процесите и на систематичните действия, които ще се използват по време на създаването на продуктите относно съответната категория продукти,

 съответните техники на производство, на контрола на качеството и на гарантиране на качеството, систематични процеси и действия, които ще бъдат използвани,

 проучвания и изпитвания, които ще бъдат осъществявани преди, по време и след производството, и честотата, с която ще се провеждат,

 досиета за качество, както и доклади за инспекции и данни за проучване и маркиране, доклади за квалификацията на заинтересования персонал и т.н.,

 средства за надзор, позволяващи да се контролира постигането на изискуемото качество в областта на проектирането и на продукта и ефикасното функциониране на системата за качество.

3.3.

Уведоменият орган оценява системата за качество, за да определи дали удовлетворява изискванията, посочени в точка 3.2. Той предполага съответствието с тези изисквания за системите за качество, които прилагат съответния хармонизиран стандарт.

Екипът одитори включва поне един член с опит в оценката на технологията на съответния продукт. Процедурата по оценката включва посещение за инспекция в инсталациите на производителя.

Производителят се уведомява за решението. Уведомлението съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение за оценка.

3.4.

Производителят се ангажира да изпълни задълженията, произтичащи от системата за качество така, както е одобрена, и да я поддържа така, че да остане подходяща и ефикасна.

Производителят или неговият одобрен пълномощник, установен в Общността, информира уведомения орган, който е одобрил системата за качество, за всяко предвидено адаптиране на системата за качество.

Уведоменият орган оценява предложените промени и решава дали изменената система за качество ще продължи да отговаря на изискванията, посочени в точка 3.2., или е необходима преоценка.

Той уведомява за своето решение производителя. Уведомлението съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение за оценка.

4.

Надзор ЕО под отговорността на уведомения орган

4.1.

Целта на надзора е да се гарантира, че производителят надлежно изпълнява задълженията, които произтичат от одобрената система за качество.

4.2.

Производителят съгласува с уведомения орган достъпа, за целите на инспекцията, на местата за създаване, за производство, за инспекция, за изпитвания и за складиране и му предоставя всички необходими информации, най-вече:

 документацията, отнасяща се до системата за качество,

 досиетата по качеството, предвидени от страната по системата за качеството, посветена на създаването, както и резултатите от анализите, изчисленията, изпитванията и т.н.,

 досиетата по качеството, предвидени от страната по системата за качество, посветена на производството, както и докладите за инспекция и данните от изпитванията, данните от маркирането, докладите за квалификацията на заинтересования персонал и т.н.

4.3.

Уведоменият орган осъществява периодично одити за проверка дали производителят поддържа и прилага системата за качество; той предоставя доклад за одита на производителя.

4.4.

Освен това, уведоменият орган може да осъществява внезапни посещения при производителя. Във връзка с тези посещения уведоменият орган може да осъществява или да организира да бъдат осъществени изпитвания, за да провери доброто функциониране на системата за качество, ако това е необходимо. Той предоставя на производителя доклад за посещението и, ако е имало изпитване, доклад за изпитването.

5.

Производителят държи на разположение на националните власти в продължителност най-малко на десет години, считани от последната дата на производство на продукта:

 документацията, визирана в точка 3.1., параграф 2, последно тире,

 адаптациите, посочени в точка 3.4, параграф 2,

 решенията и докладите на уведомения орган, посочени в точка 3.4., параграф последен, и в точки 4.3 и 4.4.

6.

Всеки уведомен орган съобщава по искане на администрациите на държавата-членка на флага и на другите уведомени органи подходящите информации, отнасящи се до одобренията на системите за качество, които са издадени или оттеглени.

7.

Проверка на проекта

7.1.

Производителят привежда искане за проверка на проекта пред уведомен орган.

7.2.

Искането трябва да позволява да се възприеме проектът, производството и функционирането на продукта и да позволява да се оцени съответствието с изискванията на международните актове.

Тя включва:

 технически спецификации за проекта, включително стандартите, които са били приложени,

 необходимото доказателство в подкрепа на тяхната адекватност, в частност когато стандартите, посочени в член 5, не са били изцяло прилагани. Това доказателство трябва да включва резултатите от изпитванията, осъществени от подходящата лаборатория на производителя или за негова сметка.

7.3.

Уведоменият орган проучва искането и, когато проектът е съобразен с прилаганите разпоредби на директивата, издава на заявителя удостоверение за проучване „ЕО за проекта“. Удостоверението съдържа заключенията от проучването, условията на неговата валидност, необходимите данни за идентифицирането на одобрения проект и, когато е необходимо, описание на действието на продукта.

7.4.

Заявителят информира уведомения орган, който е издал удостоверението за проучване на проекта, за всяко изменение, внесено в одобрения проект. Измененията, внесени в одобрения проект, трябва да получат допълнително одобрение от уведомения орган, който е издал удостоверението за проучване „ЕО за проекта“, когато тези изменения могат да променят съответствието с основните изисквания на директивата или на предписаните условия за използването на продукта. Това допълнително одобрение се издава във вид на притурка към първоначалното удостоверение за проучване „ЕО за проект“.

7.5.

Уведомените органи съобщават по искане на администрациите на държавата-членка на флага на другите уведомени органи подходящите информации, отнасящи се до:

 предоставените удостоверения за проучване „ЕО за проект“ и притурки,

 оттеглените одобрения и допълнителните одобрения „ЕО за проект“.
Добавка към приложение Б

Техническа документация, предоставяна от производителя на уведомения орган

Разпоредбите на настоящата притурка се прилагат за всички модули от приложение Б.

Техническата документация, визирана в приложение Б, трябва да включва всички подходящи информации или средствата, използвани от производителя, за да се убеди в съответствието на оборудването с основните изисквания, които се прилагат.

Техническата документация позволява да се разбере проектът, производството и действието на продукта, както и оценката на съответствието с изискванията на прилаганите международни актове.

Тя съдържа в необходимата за оценката степен:

 общо описание на типа,

 необходимите чертежи на проекта, на конструктивните стандарти и на производството, както и схеми на детайлите, възлите, силовите вериги и т.н.,

 необходимите описания и пояснения за разбирането на гореизброените рисунки и схеми и на действието на продукта,

 резултатите от осъществените изчисления на проекта, на извършената безпристрастна проверка и т.н.,

 безпристрастните доклади за изпитвания,

 наръчници за инсталирането, за използването и за поддръжката.

Когато е подходящо, документацията, отнасяща се до проекта, трябва да съдържа следните елементи:

 удостоверения, отнасящи се до вграденото в апарата оборудване,

 удостоверения и сертификати, отнасящи се до производствените методи и/или инспекцията и/или надзора на апарата,

 всякаква друга документация, позволяваща на уведомения орган да извърши най-добрата оценка.
ПРИЛОЖЕНИЕ В

Минимални критерии, които трябва да бъдат взети под внимание от държавите-членки при уведомяването на органите

1.

Уведомените органи трябва да бъдат съобразни с подходящите стандарти от серия EN 45000.

2.

Уведоменият орган е независим и не се намира под контрола нито на производителите, нито на доставчиците.

3.

Уведоменият орган трябва да бъде установен на територията на Общността.

4.

Когато уведоменият орган издава одобрения от името на държава-членка, последната трябва да се убеди, че квалификациите, техническият опит и персоналът на уведомения орган са в състояние да позволят на уведомения орган да издава одобрения, съобразени с изискванията на настоящата директива и да гарантират високо равнище на безопасност.

5.

Уведоменият орган трябва да бъде в състояние да предоставя експертиза в областта на мореплаването.

Уведоменият орган е оправомощен да осъществява процедури по оценка на съответствието за всеки икономически оператор, установен в Общността или извън нея.

Уведоменият орган може да осъществява процедури по оценка на съответствието във всяка държава-членка или трета държава или като използва собствени средства, с които разполага в своето седалище, или като уведоми персонала на своя филиал в чужбина.

В случая, когато клон на уведомения орган осъществява процедурите по оценка на съответствието, всички документи, отнасящи се до процедурите по оценка на съответствието, биват издавани от и от името на уведомения орган, а не от името на неговия филиал.

Филиал на уведомен орган, който е установен в друга държава-членка, може да издава документи, отнасящи се до процедурите по оценка на съответствието, ако филиалът е уведомен от разглежданата държава-членка.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Маркировка за съответствие

Маркировката за съответствие трябва да има следната форма:

image

В случай на намаляване или на увеличаване на маркировката пропорциите трябва да бъдат спазвани така, както произлизат от разчертаната графика.

Различните елементи на маркировката трябва да имат по същество същия вертикален размер, който не може да бъде по-малък от 5 милиметра.

Този минимален размер може да не бъде спазван за детайли и възли с малък размер.( 1 ) ОВ С 218, 23.8.1995 г., стр. 9.

( 2 ) ОВ С 101, 3.4.1996 г., стр. 3.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 29 ноември 1995 г. (ОВ С 339, 18.12.1995 г., стр. 21), Обща позиция на Съвета от 18 юни 1996 г. (ОВ С 248, 26.8.1996 г., стр. 10) и Решение на Европейския парламент от 24 октомври 1996 г. (ОВ С 347, 18.11.1996 г.).

( 4 ) ОВ С 271, 7.10.1993 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ С 220, 30.8.1993 г., стр. 23.

( 6 ) ОВ L 139, 23.5.1989 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 93/68/ЕИО (ОВ L 220, 31.8.1993 г., стр. 1).

( 7 ) ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18. Директива последно изменена с Директива 93/95/ЕИО (ОВ L 276, 9.11.1993 г., стр. 11).

( 8 ) ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Акта на присъединяване от 1994 г.

( 9 ) ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1

( 10 ) ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.

( 11 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

( 12 ) ОВ L 239, 15.9.2011 г., стр. 1.

( 13 ) ОВ L 312, 10.11.2012 г., стр. 1.

( 14 ) Един тип може да обхваща няколко варианта на продукта, при условие че разликите между вариантите не засягат равнището на безопасност и другите изисквания относно производителността на продукта.