1996L0053 — BG — 26.05.2015 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 96/53/ЕО НА СЪВЕТА

от 25 юли 1996 година

относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик

(ОВ L 235, 17.9.1996 г., стp. 59)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 2002/7/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 февруари 2002 година

  L 67

47

9.3.2002

►M2

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/719 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 29 април 2015 година

  L 115

1

6.5.2015
▼B

ДИРЕКТИВА 96/53/ЕО НА СЪВЕТА

от 25 юли 1996 година

относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафикСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 75 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189в от Договора ( 3 ),

(1)

като има предвид, че Директива 85/3/ЕИО на Съвета от 19 декември 1984 г. относно масите и размерите и някои други технически характеристики на някои пътни превозни средства ( 4 ) установи, в рамките на Общата транспортна политика, общи стандарти, позволяващи по-добро използване на пътните превозни средства при превоза между държавите-членки;

(2)

като има предвид, че Директива 85/3/ЕИО е била съществено и многократно изменяна и като има предвид всяко по-нататъшно нейно изменяне,с оглед яснота и рационалност, нейният текст би следвало да бъде консолидиран в един-единствен текст заедно с Директива 86/364/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. по отношение доказателството за съгласуваност на превозните средства с Директива 85/3/ЕИО ( 5 );

(3)

като има предвид, че различията между стандартите относно масите и размерите на търговските превозни средства, които са в сила в държавите-членки, биха могли да имат неблагоприятен ефект върху условията за конкуренция и представляват пречка пред превозите между държавите-членки;

(4)

като има предвид, че според принципа на субсидиарността следва да се предприемат действия на общностно равнище с цел да се отстрани тази пречка;

(5)

като има предвид, че гореспоменатите стандарти отразяват баланса между рационалното и икономично използване на търговски пътни превозни средства и изискванията, свързани с поддръжката на инфраструктурата, безопасността на движението и защитата на околната и жизнената среда;

(6)

като има предвид, че общите стандарти относно размерите на превозните средства, предназначени за превоз на товари, следва да останат устойчиви за дълъг период;

(7)

като има предвид, че допълнителните технически изисквания, свързани с масите и размерите на превозните средства, могат да се прилагат към търговски превозни средства, регистрирани или пуснати в движение в държава-членка, и че тези изисквания не трябва да представляват пречка за движението на търговски превозни средства между държавите-членки;

(8)

като има предвид, че определението „дебелостенни хладилни превозни средства“ в член 2 от Директива 85/3/ЕИО, изменена с Директива 89/388/ЕИО ( 6 ), би следвало да бъде разширено, за да позволи на държавите-членки да разрешават на хладилните превозни средства, които вече не отговарят на изолационните изисквания, определени в този член, да се движат на тяхната територия;

(9)

като има предвид, че, с цел да се осигури еднообразно прилагане на тази директива, трябва да се изясни понятието за „неделими товари“, доколкото тя се отнася до разрешителни за превозни средства или комбинации от превозни средства, превозващи такива товари;

(10)

като има предвид, че мярката „тон“ е универсално използвана и възприета като единица мярка за масата на превозното средство и че, поради това, тя се прилага в тази директива, като едновременно с това се признава, че официалната мярка за тегло е нютон;

(11)

като има предвид, че в резултат на функционирането на вътрешния пазар на Общността полето на приложение на тази директива би следвало да се разшири и да обхване и националния транспорт, тъй като нейните разпоредби са относно характеристики, които засягат значително условията за конкуренция в областта на транспорта и по-специално параметрите, свързани с максимално допустимата дължина и широчина на превозните средства и комбинациите от превозни средства, предназначени за превоз на товари;

(12)

като има предвид, че за останалите характеристики на превозните средства, държавите-членки имат право да прилагат на своя територия параметри, различни от тези, установени с настоящата директива, само за превозните средства, които се използват в националния трафик;

(13)

като има предвид, че товарните автомобили с ремаркета, използващи регулируеми прикачни устройства, достигат на практика максимална дължина от 18,75 м в крайно положение; като има предвид, че същата максимална дължина би следвало да бъде разрешена за автовлакове, използващи фиксирани прикачни устройства;

(14)

като има предвид, че максимално допустимата ширина от 2,50 м за превозни средства, предназначени за превоз на товари, може да остави недостатъчно свободно място във вътрешността на превозното средство за ефективно натоварване на палети, което, от своя страна, наложи в законодателствата на държавите-членки относно вътрешните превози да се прилагат различни видове толеранси над това равнище; като има предвид, че следователно е необходимо да се пристъпи към общо адаптиране на настоящото положение с оглед постигане на ясни технически изисквания, като се държи сметка за изискванията, свързани с безопасността по пътищата, които изисквания зависят от тези характеристики;

(15)

като има предвид, че ако максималната ширина на превозните средства, предназначени за превоз на товари, се увеличи на 2,55 м, този стандарт би следвало да бъде приложен също за автобусите; като има предвид, че по отношение на автобусите е необходимо все пак да се предвиди преходен период, за да се позволи на производителите да адаптират производствените си мощности;

(16)

като има предвид, че за предотвратяване на значителното увреждане на пътищата и за осигуряване на маневреността, при регистрирането и използването на превозни средства би следвало да се даде предимство на пневматични или подобен вид окачвания пред механични окачвания; като има предвид,че известни максимални осови натоварвания не трябва да бъдат надвишавани и превозното средство трябва да е в състояние да завие на 360o в рамките на известни гранични стойности на пътя, по който се движат;

(17)

като има предвид, че на държавите-членки би следвало да се разреши при вътрешнонационалните превози да позволяват на превозни средства или на комбинации от превозни средства с размери, отклоняващи се от тези, предвидени в настоящата директива, да се движат на тяхна територия, ако транспортните операции, извършвани от такива превозни средства, са определени от тази директива като незасягащи съществено международната конкуренция в транспортния сектор, т.е. операции, извършвани от специализирани превозни средства и операции, извършвани съгласно модулна концепция;

(18)

като има предвид, че в случай на операции на модулен принцип би следвало да се предвиди преходен период, за да се позволи на държавата-членка да адаптира своята пътна инфраструктура;

(19)

като има предвид, че на превозни средства или комбинации от превозни средства, произведени с прилагането на нови технологии или нови концепции, съгласно стандарти, които се отклоняват от тези, установени в настоящата директива, би следвало да се позволи да извършват локални транспортни операции за пробен период, за да има възможност да се извлече полза от техническия прогрес;

(20)

като има предвид, че превозни средства, които са били пуснати в движение преди датата на прилагане на тази директива и които не отговарят на размерите, установени в нея, поради това, че те са се съобразявали с предишни национални разпоредби или методи за измерване, би следвало да бъдат допускани да извършват вътрешнонационални превози на територията на държавата-членка, където са регистрирани или пуснати в движение, за определен преходен период;

(21)

като има предвид, че е направен прогрес при приемането на директивите, отнасящи се до типовото одобрение на комбинации от превозни средства с пет или шест оси; като има предвид, че изискванията за съответствие на характеристики, различни от онези, свързани с масите и размерите, така както те са установени в приложение II към Директива 85/3/ЕИО, би следвало да бъдат заличени;

(22)

като има предвид, че подобно изменение се налага също и от необходимостта да се избегне стълкновение с разпоредбите на международните конвенции за пътния трафик и движение;

(23)

като има предвид, че за да се улесни контролът върху съблюдаването на настоящата директива, е необходимо в превозните средства да се носи доказателство за това съответствие;

(24)

като има предвид, че настоящата директива не засяга задълженията на държавите-членки относно крайните срокове за съгласуване с националното законодателство и за прилагането на директивите, които тази директива заменя,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

1.  Настоящата директива се прилага спрямо:

▼M2

а) размерите на моторните превозни средства от категории М2 и М3 и на техните ремаркета от категория 0 и на моторните превозни средства от категории N2 и N3 и на техните ремаркета от категории 03 и 04, дефинирани в приложение II към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 7 ).

▼B

б) масите и някои други характеристики на превозните средства, чието определение е дадено в буква а) и които са посочени в приложение I, параграф 2 към настоящата директива.

2.  Всички стойности на масите, посочени в приложение I, представляват норми, които се прилагат спрямо натоварено превозно средство в движение, а не спрямо производствените стандарти на превозното средство; последните ще бъдат определени в последваща директива.

▼M1

3.  Настоящата директива не се прилага за съчленени автобуси, съставени от повече от една съчленени секции.

▼B

Член 2

За целите на настоящата директива:

 „моторно превозно средство“ — всяко превозно средство със собствен двигател, което се придвижва по шосе на собствен ход,

 „ремарке“ — всяко превозно средство, което е предназначено да бъде скачвано с моторно превозно средство, с изключение на полуремаркета, и което въз основа на своята конструкция и оборудване се използва за превоз на товари,

 „полуремарке“ — всяко превозно средство, което е предназначено да бъде скачвано с моторно превозно средство по такъв начин, че част от него лежи върху моторното превозно средство и голяма част от неговото собствено тегло и от теглото на товара се поема от моторното превозно средство, и което въз основа на своята конструкция и оборудване се използва за превоз на товари,

 „комбинация от превозни средства“ означава:

 

 автовлак — моторно превозно средство и закачено към него ремарке, или

 съчленено превозно средство — моторно превозно средство с прикачено към него полуремарке,

 „хладилно превозно средство“ — всяко превозно средство, чиято фиксирана или сменяема надстройка е специално оборудвана за превоз на товари при контролирана температура и с дебелина на всяка странична стена, включително изолацията, най-малко 45 мм,

 „автобус“ — превозно средство с повече от 9 седящи места, включително мястото на водача, чиято конструкция и оборудване са предназначени за превоз на пътници и техния багаж. То може да е на един или два етажа и към него може да се прикачи ремарке за багаж,

 „съчленен автобус“ — такъв автобус, който се състои от две твърди звена, свързани помежду си с гъвкаво звено. При този тип превозни средства между пътническите отделения във всяко едно от твърдите звена има достъп. Свързващото гъвкаво звено трябва да позволява свободно движение на пътниците между отделенията на двете твърди звена. Скачване и разкачване на двете звена е възможно само в сервизни работилници,

 „максимално допустими размери“ — максималните размери на използваното превозно средство, както са посочени в приложение I към настоящата директива,

 „максимално допустима маса“ — максималната маса на натовареното превозно средство, използвано за международен транспорт,

 „максимално допустимо натоварване на ос“ — максималното натоварване на ос или група оси от натовареното превозно средство, използвано за международен транспорт,

 „неделим товар“ — товар, който не може да се дели на две и повече части с оглед да бъде превозен по шосе, тъй като това деление би довело до излишни разходи или би породило риск от нанасяне на вреди, и който, поради своите размери или маса, не може да бъде превозван от моторно превозно средство, ремарке, автовлак или съчленено превозно средство, което да отговаря изцяло на изискванията на настоящата директива,

 „тон“ — теглото, упражнявано от маса един тон, отговаряща на 9,8 килонютона (kN),

▼M2

 „алтернативни горива“ означава горива или източници на захранване, които поне отчасти служат за заместител на изкопаемите нефтени източници при снабдяването с енергия на транспорта и имат потенциал да допринесат за неговата декарбонизация и да повишат екологичните показатели на транспортния сектор, състоящи се от:

 

а) електроенергия, консумирана във всички видове електрически превозни средства;

б) водород;

в) природен газ, включително биометан, в газообразна форма (компресиран природен газ — КПГ) и втечнена форма (втечнен природен газ — ВПГ);

г) втечнен нефтен газ (ВНГ);

д) механична енергия от бордови системи за съхранение/бордови източници, включително отпадна топлина,

 „превозно средство на алтернативно гориво“ означава моторно превозно средство, изцяло или частично захранвано с алтернативно гориво, което е било одобрено съгласно рамката на Директива 2007/46/ЕО,

 „интермодална транспортна операция“ означава:

 

а) комбинираните транспортни операции съгласно определението в член 1 от Директива 92/106/ЕИО на Съвета ( 8 ), при които се превозват един или повече контейнери или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута; или

б) транспортните дейности, при които се превозват един или повече контейнери или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута, използващи воден транспорт, при условие че дължината на началната или крайната отсечка не надвишава 150 км на територията на Съюза. Посоченото по-горе разстояние от 150 км може да бъде надвишено, за да се достигне най-близкият подходящ транспортен терминал за предвидената услуга, в случай на:

i) превозни средства, които съответстват на приложение I, точка 2.2.2, буква а) или б); или

ii) превозни средства, които съответстват на приложение I, точка 2.2.2, буква в) или г), ако подобни разстояния са разрешени в съответната държава членка.

 За интермодалните транспортни операции най-близкият подходящ транспортен терминал, който предоставя услуги, може да бъде разположен в друга държава членка, различна от държавата членка, в която е бил натоварен или разтоварен товарът,

 „товародател“ означава правно образувание, юридическо или физическо лице, което е посочено на товарителницата или на еквивалентен транспортен документ (например коносамент) като товародател и/или като лице, което е сключило и/или на чието име или от името на което е бил сключен договор за превоз с транспортната компания.

▼B

Всички максимално допустими размери, посочени в приложение I, се измерват в съответствие с изискванията на приложение I към ►M2  Директива 2007/46/ЕО ◄ , без да се допускат допълнителни толеранси.

Член 3

1.  Държавите-членки не могат да не допускат или да забраняват използването на техните територии:

 на превозни средства, извършващи международен транспорт, които са регистрирани или пуснати в движение в която и да било друга държава-членка, поради причини, свързани с масите и размерите им,

▼M1

 при вътрешния превоз на превозни средства, регистрирани или пуснати в движение в друга държава-членка на основания, свързани с техните размери;

▼B

при условие че характеристиките на тези превозни средства са в съответствие с граничните стойности, посочени в приложение I.

Тази разпоредба се прилага независимо от факта, че:

а) споменатите превозни средства не отговарят на изискванията на държавите-членки по отношение на някои характеристики, свързани с масите и размерите, които не са споменати в приложение I;

б) компетентните органи на държавата-членка, където превозните средства са регистрирани или пуснати в движение, са разрешили използването на пределни стойност, които не са посочени в член 4, параграф 1 и които надвишават посочените в приложение 1.

2.  При всички случаи, разпоредбите на параграф 1, буква а) не нарушават правото на държавите-членки, като надлежно се държи сметка за правните разпоредби на Общността, да изискват от превозните средства, регистрирани или пуснати в движение на тяхна собствена територия, да отговарят на националните разпоредби, свързани с масите и размерите, които не са предмет на приложение I.

3.  Държавите-членки могат да изискват от превозните средства да притежават АТР сертификат или АТР сертификационна табела, както е предвидено в Споразумението от 1 септември 1970 г. за международен превоз на бързоразвалящи се хранителни продукти и за специалното оборудване, което трябва да се използва при такъв превоз.

Член 4

▼M1

1.  Държавите-членки не разрешават нормалното движение в рамките на техните територии:

а) на превозни средства или комбинирани превозни средства за вътрешен превоз на стоки, които не са в съответствие с характеристиките, посочени в точки 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 4.2. и 4.4. от приложение I;

б) на превозни средства за вътрешен превоз на пътници, които не са в съответствие с характеристиките, посочени в точки 1.1., 1.2., 1.4a, 1.5. и 1.5a от приложение I.

2.  Държавите-членки могат, въпреки това, да разрешат движението в рамките на техните територии:

а) на превозни средства или комбинирани превозни средства за вътрешен превоз на стоки, които не са в съответствие с характеристиките, посочени в точки 1.3., 2, 3, 4.1. и 4.3. от приложение I;

б) на превозни средства за вътрешен превоз на пътници, които не са в съответствие с характеристиките, посочени в точки 1.3., 2, 3, 4.1. и 4.3. от приложение I.

▼B

3.  Превозни средства или комбинации от превозни средства, които надвишават максималните размери, могат да бъдат допуснати за движение единствено на базата на специални разрешителни, които се издават без дискриминация от страна на компетентните органи, или на базата на подобни недискриминационни договорености, съгласувани за всеки отделен случай с органите на тези държави, където превозните средства или комбинациите от превозни средства превозват или възнамеряват да превозват неделими товари.

4.  Държавите-членки имат право да допускат ►M1  превозни средства или комбинирани превозни средства, използвани за превоз, които… ◄ извършват национални транспортни операции, незасягащи значително международната конкуренция в областта на транспорта, да се движат на тяхна територия с размери, надвишаващи посочените в приложение I, точки 1.1., 1.2., от 1.4. до 1.8., 4.2. и 4.4. на приложение I.

За транспортни операции, които не засягат значително международната конкуренция в областта на транспорта, могат да се считат тези, които отговарят поне на едно от условията, посочени в букви а) и б):

а) транспортните операции, които се извършват на територията на държава-членка от специализирани превозни средства или специализирани комбинации от превозни средства, в условия, при които обикновено те не се извършват от превозни средства на други държави-членки, напр. операции, свързани с дърводобивната промишленост и експлоатацията на горите;

б) държавата-членка, която разрешава извършването на транспортни операции на своя територия от превозни средства или комбинации от превози и средства, надвишаващи размерите, посочени в приложение I, разрешава също така на моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, които отговарят на изискванията за допустими размери, посочени в приложение I, да бъдат използвани в комбинации, достигащи поне допустимата дължина в натоварено състояние, разрешена в тази държава-членка, така че всеки транспортен оператор да може ползва еднакви условия за конкуренция (модулна концепция).

▼M2 —————

▼B

5.  Превозни средства или комбинации от превозни средства, за чието производство са използвани нови технологии или концепции и поради това не могат да удовлетворят едно или повече изисквания на тази директива, могат да бъдат допускани от държавите-членки да извършват някои транспортни операции с локален характер за определен изпитателен период от време. Държавите-членки уведомяват Комисията за това.

▼M2 —————

▼M1

7.  До 31 декември 2020 г. държавите-членки могат да разрешат на автобуси, които са били регистрирани или пуснати в движение преди въвеждането на настоящата директива, но чиито размери надвишават тези, посочени в точки 1.1., 1.2., 1.5. и 1.5a от приложение I, да се движат в рамките на тяхната територия.

▼M2

Член 5

Съчленените превозни средства, които са пуснати в движение преди 1 януари 1991 г. и които не отговарят на изискванията, съдържащи се в точки 1.6. и 4.4 от приложение I, се счита, че отговарят на тези изисквания за целите на член 3, ако тяхната обща дължина не надвишава 15,50 метра.

▼B

Член 6

1.  За да гарантират, че превозните средства, посочени в член 1, отговарят на изискванията на настоящата директива, държавите-членки вземат съответните мерки тези превозни средства да бъдат снабдени с едно от доказателствата, посочени в букви а), б) и в) по-долу:

а) комбинация от следните две табели:

 „табела на производителя“ на превозното средство, изработена и поставена съобразно разпоредбите на Директива 76/114/ЕИО ( 9 ),

 табела, в която са указани размерите на превозното средство, съобразно разпоредбите на приложение III, изработена и поставена в съответствие с изискванията на Директива 76/114/ЕИО;

б) единична табела, изработена и поставена в съответствие с изискванията на Директива 76/114/ЕИО и съдържаща данни от двете табели, посочени в буква а);

в) официален документ, издаден от компетентните органи на държавата-членка, където превозното средство е регистрирано или пуснато в движение. В този документ се съдържат същите реквизити и данни, както тези на табелите, посочени в буква а). Той трябва да се съхранява на леснодостъпно за контрол и добре защитено място.

2.  В случай, че характеристиките на превозното средство вече не отговарят на тези, които са посочени във вече издадените доказателствени табели и документи, държавата-членка, в която е регистрирано превозното средство, предприема необходимите мерки с оглед да се внесат необходимите промени.

3.  Табелите и документите, посочени в параграф 1, се признават от държавите-членки в качеството им на доказателство за това, че превозното средство отговаря на изискванията на настоящата директива.

4.  Превозните средства, които разполагат с документ за съответствие с изискванията на настоящата директива, могат да бъдат подлагани на:

 случайни проверки по отношение на общите стандарти, свързани с теглото,

 контрол по отношение на общите стандарти, свързани с размерите, само в случай че съществува съмнение за това, че превозното средство не отговаря на изискванията на настоящата директива.

5.  Средната колона на документа, доказващ съответствие с изискванията относно теглото, съдържа, ако е необходимо, стандартите на Общността по отношение на теглото, които се прилагат спрямо въпросното превозно средство. Що се отнася до превозните средства, посочени в точка 2.2.2., буква в) от приложение I, отметката „44 тона“ се вписва в скоби под максимално допустимото тегло на комбинацията от превозни средства.

6.  Всяка държава-членка може да вземе решение, що се отнася до превозните средства, които са регистрирани или пуснати в движение на нейна територия, да се отбелязва максимално допустимото тегло съобразно нейното национално законодателство в лявата колона на документа, доказващ съответствие с изискванията, а технически допустимото тегло — в дясната колона на документа.

▼M1

Член 7

Настоящата директива не препятства прилагането на разпоредбите за движение по пътищата, които са в сила във всяка държава-членка и които позволяват теглото и/или размерите на превозните средства по определени пътища или структури на гражданското строителство да бъдат ограничени, независимо от държавата на регистрация на такива превозни средства или държавата, в която тези превозни средства са пуснати в движение.

Това включва възможността за налагане на местни ограничения по отношение на максимално допустимите размери и/или тегло на превозните средства, те могат да бъдат използвани в конкретни области или по конкретни пътища, когато инфраструктурата не е подходяща за дълги и тежкотоварни превозни средства, като например градски центрове, малки села или места, представляващи природна забележителност.

▼M2 —————

▼M2

Член 8б

1.  С цел подобряване на тяхната енергийна ефективност превозните средства или комбинациите от превозни средства, оборудвани с аеродинамични елементи, които отговарят на заложените в параграфи 2 и 3 изисквания и са съобразени с Директива 2007/46/ЕО, могат да превишават посочените в приложение I, точка 1.1 максимално допустими дължини, за да се даде възможност за добавяне на такива елементи отзад, на превозните средства или на комбинациите от превозни средства. Превозните средства или комбинациите от превозни средства, оборудвани с такива елементи, са съобразени с точка 1.5 от приложение I и надхвърлянето на максималните дължини не води до увеличаване на допустимата дължина в натоварено състояние на тези превозни средства или комбинации от превозни средства.

2.  Преди пускането им на пазара аеродинамичните елементи, посочени в параграф 1, които на дължина надвишават 500 mm, се одобряват типово в съответствие с правилата относно типовото одобрение в рамките на Директива 2007/46/ЕО.

До 27 май 2017 г. Комисията извършва оценка на необходимостта от приемане или изменение на технически изисквания за типовото одобрение на аеродинамичните елементи, посочени в същата рамка, като се отчита необходимостта да се осигури безопасността на движението по пътищата и безопасността на интермодалните транспортни операции, и по-специално:

а) трайното закрепване на елементите, така че да се ограничи рискът от отделянето им с течение на времето, включително при интермодална транспортна операция;

б) безопасността на другите участници в движението по пътищата, особено на уязвимите участници, осигурявайки inter alia видимостта на контурната маркировка, когато са поставени аеродинамични елементи, като адаптира изискванията за непряко виждане и, в случай на сблъсък със задната част на превозно средство или комбинация от превозни средства, като не се намалява защитата на задната част при движение.

За тази цел Комисията представя, ако е необходимо, законодателно предложение за изменение на съответните правила относно типовото одобрение в рамките на Директива 2007/46/ЕО.

3.  Аеродинамичните елементи, посочени в параграф 1, отговарят на следните условия на експлоатация:

а) при условия, в които е застрашена безопасността на други участници в движението или тази на водача, тези елементи се сгъват, прибират или отстраняват от водача;

б) при тяхното използване по градските и междуградските пътни инфраструктури се отчитат специалните характеристики на районите, в които скоростта е по-малка или равна на 50 km/h и в които има по-голяма вероятност да се срещат уязвими участници в движението; и

в) тяхното използване е съвместимо с интермодалните транспортни операции, и по-специално в прибрано/сгънато състояние максимално разрешената дължина не надхвърля 20 cm.

4.  Комисията приема актове за изпълнение, определящи подробни разпоредби, гарантиращи еднакви условия за прилагането на параграф 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10и, параграф 2.

5.  Параграф 1 се прилага от датата на транспонирането или на прилагането на необходимите изменения на инструментите, посочени в параграф 2, и след приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 4, както е уместно.

▼M2 —————

▼M2

Член 9а

1.  С цел подобряване на енергийната ефективност, по-специално посредством аеродинамичните характеристики на кабината, както и на безопасността на движението по пътищата, превозните средства или комбинациите от превозни средства, които отговарят на изискванията по параграф 2 и съответстват на Директива 2007/46/ЕО, могат да надвишават посочените в приложение I, точка 1.1 от настоящата директива максимално допустими дължини, при условие че тяхната кабина има подобрени аеродинамични характеристики и енергийна ефективност, както и показатели за безопасност. Превозните средства или комбинациите от превозни средства, оборудвани с такива кабини, са съобразени с точка 1.5 от приложение I към настоящата директива и надвишаването на максималните дължини не води до увеличаване на товароносимостта на тези превозни средства.

2.  Преди да бъдат пуснати на пазара, превозните средства, посочени в параграф 1, се одобряват в съответствие с правилата относно типовото одобрение в рамките на Директива 2007/46/ЕО. До 27 май 2017 г. Комисията оценява необходимостта от разработване на технически изисквания за типово одобрение на превозните средства, оборудвани с такива кабини, уредени в същата рамка, като взема предвид следното:

а) подобрените аеродинамични характеристики на превозните средства или комбинациите от превозни средства;

б) уязвимите участници в движението по пътищата и подобряване на тяхната видимост за водача, по-специално чрез намаляване на невидимата зона за водача;

в) намаляването на щетите или нараняванията, причинени на други участници в движението по пътищата в случай на сблъсък;

г) безопасността и удобството на водачите.

За тази цел Комисията представя, ако е необходимо, законодателно предложение за изменение на съответните правила относно типовото одобрение в рамките на Директива 2007/46/ЕО.

3.  Параграф 1 се прилага, считано от три години след датата на транспонирането или на прилагането на необходимите изменения на инструментите, посочени в параграф 2, по целесъобразност.

▼B

Член 10

Считано от датата, посочена в член 11, всички директиви, изброени в приложение IV, част А, се отменят, без да се засяга задължението на държавите-членки относно крайните срокове за тяхното въвеждане, посочени в приложение IV, част Б.

Препратките към отменените директиви следва да се разбират като препратки към настоящата директива, като се държи сметка за таблицата за съответствие, дадена в приложение V.

▼M2 —————

▼M2

Член 10б

Максималните допустими маси на превозните средства на алтернативно гориво са тези, които са посочени в приложение I, точка 2.3.1, 2.3.2 и 2.4.

Превозните средства на алтернативно гориво също спазват ограниченията за максимално допустимо натоварване на осите, посочени в приложение I, точка 3.

Допълнителната маса, необходима за превозните средства на алтернативно гориво, се определя въз основа на документацията, предоставена от производителя, когато въпросното превозно средство е одобрено. Тази допълнителна маса се посочва в официалното доказателство, което се изисква в съответствие с член 6.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10з, за да актуализира за целите на настоящата директива списъка на алтернативни горива, посочени в член 2, които изискват допълнителна маса. От особено значение е преди приемането на тези делегирани актове Комисията да следва обичайната си практика и да осъществи консултации с експерти, включително експерти на държавите членки.

Член 10в

Максималните дължини, определени в приложение I, точка 1.1, когато е приложимо съгласно член 9а, параграф 1, и максималното разстояние, определено в точка 1.6 от приложение I, могат да бъдат превишени с 15 cm за превозни средства или комбинации от превозни средства, превозващи 45-футови контейнери или 45-футови сменяеми каросерии, празни или натоварени, при условие че автомобилното транспортиране на въпросния контейнер или на сменяема каросерия представлява част от интермодална транспортна операция.

Член 10г

1.  До 27 май 2021 г. държавите членки извършват специални измервания, за да определят превозните средства или комбинациите от превозни средства в движение, които има вероятност да са надхвърлили максимално допустимата маса и които поради това следва да бъдат проверени от техните компетентни органи, за да се осигури спазването на изискванията от настоящата директива. Тези измервания могат да бъдат извършвани чрез автоматични системи, монтирани в пътните инфраструктури, или чрез бордово оборудване за претегляне, инсталирано на превозните средства в съответствие с параграф 4.

Държавите членки не изискват инсталирането на бордово оборудване за претегляне на превозни средства или комбинации от превозни средства, които са регистрирани в друга държава членка.

Без да се засяга правото на Съюза и националното право, когато автоматичните системи се използват за установяване на нарушения на настоящата директива и за налагане на санкции, тези автоматични системи подлежат на сертифициране. Когато тези автоматични системи се използват само за целите на разпознаването, не се изисква сертифициране.

2.  Всяка държава членка провежда всяка календарна година подходящ брой проверки на масата на превозните средства или комбинациите от превозни средства в движение, пропорционално на общия брой превозни средства, инспектирани годишно на нейна територия.

3.  Държавите членки правят необходимото техните компетентни органи да обменят информацията относно нарушенията и санкциите, свързани с настоящия член, в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 10 ).

4.  Инсталираното на борда оборудване за претегляне, посочено в параграф 1, е точно и надеждно, напълно оперативно съвместимо и съвместимо с всички видове превозни средства,

5.  До 27 май 2016 г. Комисията приема актове за изпълнение, с които се определят подробни разпоредби, гарантиращи еднакви условия за прилагането на правилата за оперативна съвместимост и съвместимост, посочени в параграф 4.

За да се осигури оперативна съвместимост, подробните разпоредби дават възможност данните за масата да бъдат съобщавани по всяко време от движещо се превозно средство на компетентните органи и на неговия водач. Предаването на данните се извършва през интерфейс, определен от стандартите CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 и ISO 14906. В допълнение към това подобно съобщение гарантира, че компетентните органи на държавите членки могат да комуникират и да обменят информация по един и същ начин с превозните средства и комбинациите от превозни средства, регистрирани във всяка държава членка, и посредством бордово оборудване за претегляне.

С оглед гарантиране на съвместимост с всички видове превозни средства бордовата система на моторните превозни средства получава и обработва всякакви данни, получавани от всеки вид ремарке или полуремарке, прикачено към моторното превозно средство.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10и, параграф 2.

Член 10д

Държавите членки установяват правила относно санкциите, налагани за нарушения на настоящата директива, и вземат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции са ефективни, недискриминационни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези правила.

Член 10е

1.  За транспортирането на контейнери и сменяеми каросерии държавите членки определят правила, които изискват:

а) товародателят да предостави на превозвача, на когото поверява превоза на контейнер или на сменяема каросерия, декларация, посочваща теглото на превозваните контейнер или сменяема каросерия; и

б) превозвачът да осигури достъп до цялата съответна документация, предоставена от товародателя.

2.  Държавите членки определят правила относно отговорността както на товародателя, така и на превозвача, доколкото е уместно в случаите, когато информацията, посочена в параграф 1, липсва или е неточна и превозното средство или комбинацията от превозни средства са претоварени.

Член 10ж

На всеки две години, но не по-късно от 30 септември на годината, следваща края на съответния двугодишен период, държавите членки изпращат на Комисията необходимата информация относно:

а) броя на проверките, извършени през предходните две календарни години; и

б) броя на откритите претоварени превозни средства или комбинации от превозни средства.

Тази информация може да бъде част от информацията, предоставена в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета ( 11 ).

Комисията анализира получената информация съгласно настоящия член и включва анализа в доклада, който се изпраща на Европейския парламент и на Съвета съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006.

Член 10з

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10б, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 май 2015 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10б, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 10б, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения срещу него в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 10и

1.  Комисията се подпомага от Комитета за автомобилен транспорт, посочен в член 42 от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 12 ). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 13 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта за акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 10й

До 8 май 2020 г. Комисията внася, по целесъобразност, пред Европейския парламент и Съвета доклад относно прилагането на измененията на настоящата директива, въведени с Директива 2015/719 на Европейския парламент и Съвета ( 14 ), в който се отчитат конкретните характеристики на някои пазарни сегменти. Въз основа на резултатите от този доклад Комисията, ако е целесъобразно, изготвя законодателно предложение, придружено от оценка на въздействието. Докладът се предоставя най-малко шест месеца преди внасянето на всякакво законодателно предложение.

▼B

Член 11

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 17 септември 1997 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване.Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от вътрешното законодателство в областта, уредена от настоящата директива.

Член 12

Настоящата директива влиза в сила от деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 13

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМО ТЕГЛО И РАЗМЕРИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА1.

Максимално допустими размери на превозните средства, посочени в член 1, параграф 1, буква а)

 

▼M1

1.1.

максимална дължина:

 

Моторно превозно средство, различно от автобус 12,00 м

12,00 м

— ремарке

12,00 м

— съчленено превозно средство

16,50 м

— автовлак

18,75 м

— съчленен автобус

18,75 м

— автобус с две оси

13,50 м

— автобус с повече от две оси

15,00 м

— автобус + ремарке

18,75 м

▼B

1.2.

Максимална широчина

 

▼M2

а) всички превозни средства, с изключение на превозните средства, посочени в буква б)

2,55 m

б) надстройки на изотермични превозни средства или изотермични контейнери или сменяеми каросерии, транспортирани с превозни средства

2,60 m

▼B

1.3.

Максимална височина (за всички превозни средства)

4,00 м

1.4.

Стойностите, посочени в точки 1.1., 1.2., 1.3., 1.6., 1.7., 1.8. и 4.4. се отнасят и за сменяеми надстройки и стандартизирани товарни единици, като например контейнери.

 

▼M1

1.4а.

Ако каквито и да са подвижни приспособления, като багажници за ски, са монтирани към даден автобус, неговата дължина, включваща и приспособленията, не следва да надвишава максималната дължина, предвидена в точка 1.1.

 

▼B

1.5

Всяко движещо се моторно превозно средство или комбинация от превозни средства трябва да може да завие в обсега на кръгов пръстен с външен радиус 12,50 м и вътрешен радиус 5,30 м.

 

▼M1

1.5а.

Допълнителни изисквания за автобусите:

При неподвижно превозно средство вертикалната равнина, допираща се до страната на превозното средство, която е с лице навън от окръжността, следва да бъде установена чрез очертаване на линия върху земята. В случая на съчленен автобус двете неподвижни части следва да бъдат успоредни на равнината.

Когато автобусът подхожда от движение по права линия към кръговото движение, описано в точка 1.5., нито една част от него не може да излезе извън вертикалната равнина с повече от 0,60 м.

 

▼B

1.6

Максимално разстояние между оста на централния болт и задната част на полуремаркето.

12,00 м

1.7.

Максимално разстояние, измерено успоредно на надлъжната ос на автовлака, между предна крайна външна точка на товарното пространство зад кабината на водача и задна крайна външна точка на ремаркето от комбинация от превозни средства, минус разстоянието между задната част на теглещото превозно средство и предната част на ремаркето.

15,65 м

1.8.

Максимално разстояние, измерено успоредно на надлъжната ос на автовлака, между предна крайна външна точка на товарното пространство зад кабината на водача и задна крайна външна точка на ремаркето от комбинация от превозни средства.

16,40 м

2.

Максимално допустима маса на превозното средство (в тонове)

 

2.1.

Превозни средства, които са част от комбинация от превозни средства

 

2.1.1

Двуосно ремарке

18 т

2.1.2.

Триосно ремарке

24 т

2.2.

Комбинация от превозни средства

 

2.2.1.

Автовлакове с пет или шест оси

 

а)  двуосно моторно превозно средство с триосно ремарке

40 т

б)  триосно моторно превозно средство с двуосно или триосно ремарке

40 т

2.2.2.

Съчленени превозни средства с пет или шест оси

 

а)  двуосно моторно превозно средство с триосно полуремарке

40 т

б)  триосно моторно превозно средство с двуосно или триосно полуремарке

40 т

▼M2

в)  двуосно моторно превозно средство с триосно полуремарке, превозващо при интермодални транспортни операции един или повече контейнери или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута

42 тона

▼M2

г)  триосно моторно превозно средство с двуосно или триосно полуремарке, превозващо при интермодални транспортни операции един или повече контейнери или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута

44 тона

▼B

2.2.3.

Автовлакове с четири оси, съставени от двуосно моторно превозно средство и двуосно ремарке.

36 т

2.2.4.

Съчленени превозни средства с четири оси, съставени от двуосно моторно превозно средство и двуосно полуремарке, при условие че разстоянието между осите на полуремаркето е:

 

2.2.4.1.

от 1,3 м до 1,8 м

36 т

2.2.4.2.

над 1,8 м

36 т

+ 2 тона допустим толеранс, когато максимално допустимата маса на моторното превозно средство (18 тона) и максимално допустимото натоварване на двойната ос на полуремаркето (20 тона) са спазени и задвижващата ос е оборудвана със сдвоени гуми и пневматично окачване или окачване, което е признато за равностойно в Общността, съобразно разпоредбите на приложение II.

2.3.

Моторни превозни средства

 

▼M2

2.3.1.

Двуосни моторни превозни средства, различни от автобуси: 18 тона

Двуосни моторни превозни средства на алтернативно гориво, различни от автобуси: максималната допустима маса от 18 тона се увеличава с допълнителната маса, необходима за технологията с алтернативно гориво, с максимум 1 тон

Двуосни автобуси: 19,5 тона

2.3.2.

Триосни моторни превозни средства

Триосни моторни превозни средства: 25 тона или 26 тона, когато задвижващата ос е оборудвана с двойни гуми и пневматично окачване или окачване, признато за равностойно в рамките на Съюза, както са определени в приложение II, или когато всяка задвижваща ос е оборудвана с двойни гуми и максималната маса на всяка ос не надвишава 9,5 тона.

Триосни моторни превозни средства на алтернативно гориво: максималната допустима маса от 25 тона или 26 тона, когато задвижващата ос е оборудвана с двойни гуми и пневматично окачване или окачване, признато за равностойно в рамките на Съюза, както са определени в приложение II, или когато всяка задвижваща ос е оборудвана с двойни гуми и максималната маса на всяка ос не надвишава 9,5 тона, се увеличава с допълнителната тежест, необходима за технологията с алтернативно гориво, с максимум 1 тон

▼B

2.3.3.

Четириосни моторни превозни средства с две управляеми оси

— 32 т

когато задвижващата ос е оборудвана със сдвоени гуми и пневматично окачване или окачване, което е признато за равностойно в Общността, съобразно разпоредбите на приложение II, или когато всяка задвижваща ос е оборудвана със сдвоени гуми и максималното натоварване на всяка ос не надвишава 9,5 тона.

▼M2

2.4.

Триосни съчленени автобуси:

28 тона

Триосни съчленени автобуси на алтернативно гориво: максималната допустима маса от 28 тона се увеличава с допълнителната маса, необходима за технологията с алтернативно гориво, с максимум 1 тон

▼B

3.

Максимално допустими натоварвания на ос на превозните средства, посочени в член 1, параграф 1, буква б) (в тонове)

 

3.1.

Единични оси

единична ос, незадвижваща

10 т

3.2.

Двойни оси на ремаркета и полуремаркета

Сумата от осовите натоварвания на двойна ос не трябва да надвишава долупосочените стойности при разстояние между осите (d), както следва:

 

3.2.1.

по-малко от 1 м (d < 1,0)

11 т

3.2.2.

от 1,0 м до 1,3 м (1,0 ≤ d < 1,3)

16 т

3.2.3

от 1,3 м до 1,8 м (1,3 ≤ d < 1,8)

18 т

3.2.4.

1,8 м или повече (1,8 ≤ d)

20 т

3.3.

Тройни оси на ремаркета и полуремаркета

Сумата от натоварването на трите оси не трябва да надвишава долупосочените размери при разстояния между осите (d), както следва:

 

3.3.1.

1,3 м или по-малко (d ≤ 1,3)

21 т

3.3.2.

над 1,3 м до 1,4 м (1,3 < d ≤ 1,4)

24 т

3.4.

Задвижваща ос

 

3.4.1.

Задвижваща ос на превозните средства, посочени в раздели 2.2.1. и 2.2.2.

11,5 т

3.4.2.

Задвижваща ос на превозните средства, посочени в точки 2.2.3., 2.2.4., 2.3. и 2.4.

11,5 т

3.5.

Двойна ос на моторни превозни средства

Сумата от осовите натоварвания на двойна ос не трябва да надвишава долупосочените размери при разстояния между осите (d), както следва:

 

3.5.1.

по-малко от 1,0 м (d < 1,0)

11,5 т

3.5.2.

от 1,0 м до 1,3 м

(1,0 ≤ d < 1,3)

16 т

3.5.3

от 1,3 м до 1,8 м

(1,3 ≤ d < 1,8)

— 18 т

— 19 т

когато задвижващата ос е оборудвана със сдвоени гуми и въздушно окачване или окачване, което е признато в Общността, съобразно разпоредбите на приложение II, като равностойно на въздушното или когато всяка задвижваща ос е оборудвана със сдвоени гуми и максималното натоварване на всяка ос не надвишава 9,5 тона.

4.

Характеристики, свързани с масите и размерите, които са посочени в член 1, параграф 1, буква б)

 

4.1.

Всички превозни средства

При всички моторни превозни средства или комбинация от превозни средства, извършващи международен транспорт, натоварването върху задвижващата ос или върху всички задвижващи оси не трябва да бъде по-малко от 25 % от общото тегло на моторното превозно средство или на комбинацията от превозни средства в натоварено състояние.

 

4.2.

Автовлакове

Разстоянието между задната ос на моторното превозно средство и предната ос на ремаркето не трябва да бъде по-малко от 3,00 м

 

4.3.

Максимално допустими маси в зависимост от разстоянието между колелата

Максимално допустимата маса в тонове на четириосно моторно превозно средство не може да надвишава повече от пет пъти разстоянието в метри между предната и задната ос на превозното средство.

 

4.4.

Полуремаркета

Хоризонтално измереното разстояние между оста на централния болт и която и да е точка от предната част на полуремаркето не може да надвишава 2,04 м.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСЛОВИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРИЗНАВАНЕТО НА РАВНОСТОЙНОСТТА МЕЖДУ НЯКОИ ВИДОВЕ ОКАЧВАНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВЪЗДУШНИТЕ, И ВЪЗДУШНОТО ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА ОС ИЛИ НА ОСИТЕ НА МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПНЕВМАТИЧНО ОКАЧВАНЕ“

За въздушно окачване е признато такова окачване, при което най-малко 75 % от окачването се поема чрез пневматично устройство.

2.   ПРИРАВНЯВАНЕ КЪМ ПНЕВМАТИЧНО ОКАЧВАНЕ

За да бъде признато дадено окачване за равностойно на пневматичното, то трябва да отговаря на следните изисквания:

2.1.

когато окачената маса върху двигателна ос или върху сдвоена ос поема за кратко време свободна вертикална вибрация с ниска честота, честотата и затихването, измерени, когато окачването поема максимално допустимия товар, трябва да бъдат в границите, установени в точки от 2.2. до 2.5.;

2.2.

всяка ос трябва да бъде оборудвана с хидравличен амортисьор. Хидравличните амортисьори върху двойните оси трябва да бъдат разположени така, че да намаляват до минимум вибрациите на сдвоените оси;

2.3.

стойността на средния коефициент на затихване D трябва да е над 20 % от критичната стойност на затихване за хидравлично окачване при нормално функциониране;

2.4.

максималното равнище на затихване не трябва да надвишава 50 % от средния коефициент на затихване D на хидравлично окачване с отстранени или неутрализирани хидравлични амортисьори;

2.5.

максималната честота на окачената маса върху задвижващата ос или върху сдвоени оси при свободна кратковременна вертикална вибрация не трябва да надвишава 2,0 херца;

2.6.

определянето на честотата и затихването се извършва съгласно формулите, дадени в параграф 3. Процедурите за изпитване и за измерване на честотата и затихването са описани в параграф 4.

3.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕСТОТАТА И НА ЗАТИХВАНЕТО

Формулите са изведени при предпоставката, че маса М (кг) е окачена върху задвижваща ос или сдвоена ос. Неподдаваемостта на пътната настилка налага теглото с маса М (кг) да се поеме от механизъм с твърдост К Нютон/метър (Н/м), с коефициент на затихване С Нютон на метър на секунда (Н.сек/м) при вертикално преместване на окачената маса Z. Уравнението за свободното трептене на окачената маса е, както следва:

image

Честотата на вибрациите на окачената маса F (rad/sec) е, както следва:

image

Затихването се счита за критично при изпълнение на условието С = Со,

където:

image

image

Коефициентът на затихване е във функция от критичното затихване

image

При свободното, кратковременно вертикално трептене на окачената маса, вертикалното движение на масата се извършва под формата на сплесната синусоидална крива (фиг. 2). Честотата може да бъде измерена, като се измерва времето до момента, в който цикличността на трептенето би могла да се забележи. Затихването може да бъде измерено, като се измерват пиковите стойности на последователните трептения, които се извършват в една и съща посока. Ако приемем, че амплитудите на пиковете от първия и втория цикъл на трептения са A1 и А2 то коефициентът на затихване D се определя по следната формула: image

където „In“ е натуралният логаритъм на коефициента на амплитудата.

4.   ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ

За да се установи експериментално коефициентът на затихване D, коефициентът на затихване след отстраняване на хидравличните амортисьори и честотата на окачването F, натовареното превозно средство трябва:

а) да слезе с ниска скорост (5 км/ч ± 1 км/ч) от праг с височина 80 мм, чийто профил е показан на фигура 1. Кратковременното трептене, което трябва да бъде анализирано по отношение на честотата и затихването, се появява, след като гумите на задвижващата ос напуснат прага;

или

б) да бъде притиснато от шасито по такъв начин, че натоварването върху задвижващата ос да достигне един път и половина неговата максимална стойност в покой. Веднага щом бъде освободено превозното средство, трябва да се анализира получилото се трептене;

или

в) да бъде повдигнато от шасито така, че окачената маса да се вдигне на 80 мм от задвижващата ос. Веднага след освобождаването на превозното средство, трябва да се анализира получилото се трептене;

или

г) да бъде подложено на други процедури, при които тяхната равностойност по отношение на гореспоменатите бъде доказана от производителя и одобрена от техническата служба при компетентния орган.

Превозното средство трябва да бъде оборудвано с осцилограф за отчитане на вертикалните трептения, монтиран между задвижващата ос и шасито, непосредствено над задвижващата ос. Разчитането на графиката позволява, от една страна, да се измери времето между пиковите стойности на първата и втората компресия, като по този начин се получава честотата F и, от друга страна, да се измери коефициентът на амплитудата с цел да се получи затихването. За двойните задвижващи оси осцилографите би трябвало да се монтират между всяка задвижваща ос и шасито, непосредствено над него.

image Фигура 1 Праг за тестове за окачване

image Фигура 2 Приглушена синусоида при кратковременно свободно трептене
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЕЛА ЗА РАЗМЕРИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А)

I.

Табелата за размерите, доколкото е възможно монтирана до табелата, посочена в Директива 76/114/ЕИО, трябва да съдържа следните данни:

1. наименование на производителя ( 15 );

2. регистрационен номер на превозното средство ( 16 );

3. дължина (L) на моторното превозно средство, на ремаркето или на полуремаркето;

4. широчина (W) на моторното превозно средство, на ремаркето или на полуремаркето;

5. данни относно измерването на дължината на съчленените превозни средства:

 разстоянието (a) между предната част на моторното превозно средство и центъра на неговото устройство за скачване (теглич или седло); при седла с няколко точки за скачване трябва да се укажат минималните и максимални стойности (amin и аmax),

 разстоянието (b) между центъра на устройството за скачване на ремаркето (пръстен) или на полуремаркето (централен болт) и задната част на ремаркето или полуремаркето; при наличие на повече от една точка за скачване, трябва да се укажат минималните и максимални стойности (bmin и bmax).

Дължината на комбинацията от превозни средства е онази дължина, която е измерена, когато моторното превозно средство и ремаркето или полуремаркето са поставени в права линия.

II.

Стойностите, които фигурират в документа за съответствие с изискванията, трябва да отговарят точно на измерените върху превозното средство стойности.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЧАСТ А

ОТМЕНЕНИ ДИРЕКТИВИ

(посочени в член 10)

 Директива 83/3/ЕИО относно масите, размерите и някои други технически характеристики на някои пътни превозни средства и нейните последващи изменения:

 

 Директива 86/360/ЕИО,

 Директива 88/218/ЕИО,

 Директива 89/338/ЕИО,

 Директива 89/460/ЕИО,

 Директива 89/461/ЕИО,

 Директива 91/60/ЕИО,

 Директива 92/7/ЕИО,

 Директива 86/364/ЕИО относно доказването на съответствието на превозни средства с Директива 85/3/ЕИО за масите, размерите и някои други технически характеристики на някои пътни превозни средства.

ЧАСТ БДиректива

Краен срок за транспониране

85/3/ЕИО (ОВ L 2, 3.1.1985 г., стр. 14)

1 юли 1986 г.

1 януари 1990 г.

86/360/ЕИО (ОВ L 217, 5.8.1986 г., стр. 19)

1 януари 1992 г.

86/364/ ЕИО (ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 48)

29 юли 1987 г.

88/218/ЕИО (ОВ L 98, 15.4.1988 г., стр. 48)

1 януари 1989 г.

89/338/ЕИО (ОВ L 142, 25.5.1989 г., стр. 3)

1 юли 1991 г.

89/460/ЕИО (ОВ L 226, 3.8.1989 г., стр. 5)

1 януари 1993 г.

89/461/ЕИО (ОВ L 226, 3.8.1989 г., стр. 7)

1 януари 1991 г.

91/60/ЕИО (ОВ L 37, 9.2.1991 г., стр. 37)

30 септември 1991 г.

92/7/ЕИО (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 29)

31 декември 1992 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ VТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Настояща директива

85/3/ЕИО

86/360/ЕИО

86/364/ЕИО

88/218/ЕИО

89/338/ЕИО

89/460/ЕИО

89/461/ЕИО

91/60/ЕИО

92/7/ЕИО

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 1, параграф 1, буква а)

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 1, параграф 1, буква б)

Член 1, параграф 1, буква б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2, тирета 1—4 и тирета 6—10

 

 

 

 

Член 1, параграф 2

 

 

 

 

Член 2, тире 5, 11 и 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2, последен параграф

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3, параграф 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3, параграф 1, букви а) и б)

Член 3, параграф 1, букви а) и б

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3, параграф 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 5, буква а)

 

 

 

 

 

 

Член 1, параграф 1

 

 

Член 5, буква б)

 

 

 

 

 

 

 

Член 1, параграф 1

 

Член 6, параграфи 1—4

 

 

Член 1, параграфи 1—4

 

 

 

 

 

 

Член 6, параграфи 5—6

 

 

Член 2, параграфи 1—2

 

 

 

 

 

 

Член 7

Член 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 8

 

 

 

 

 

Член 1

 

 

 

Членове 9—12

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 13

Член 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение I

Приложение I

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка 1

Точка 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка 1.1, тирета 1—3 и тире 5

 

 

 

 

 

 

 

Член 1, параграф 2

 

Точка 1.1, 4 тире

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка 1.2, буква а)

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка 1.2, буква б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Точки 1.3—1.5

Точки 1.3-1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка 1.6

 

 

 

 

 

 

Член 1, параграф 3

 

 

Точка 1.7

 

 

 

 

 

 

 

Член 1, параграф 3

 

Точка 1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Точки 2 до 2. 2.1, буква 6)

Точки 2 до 2. 2.1, буква 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка 2.2.2, букви а)—в)

Точка 2.2.2, букви а)—в)

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка 2.2.3, точка 2.2.4.1

 

 

 

 

Член 1, параграф 5, буква б)

 

 

 

 

Точка 2.2.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 1, параграф 1, буква а)

Точки 2.3—2.3.1

 

 

 

 

Член 1, параграф 5, в)

 

 

 

 

Точки 2.3.2—2.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 1, параграф 1, букви б)—в)

Точка 2.4

 

 

 

 

Член 1, параграф 5, буква в)

 

 

 

 

Точки 3—3.3.2

Точки 3—3.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Точки 3.4—3.4.1

 

Член 1, параграф 3

 

 

 

 

 

 

 

Точки 3.4.2—3.5.2

 

 

 

 

Член 1, параграф 5, буква г)

 

 

 

 

Точка 3.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 1, параграф 1, буква г)

Точки 4-4.2

Точки 4—4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Точки 4.3

 

 

 

 

Член 1, параграф 5, буква д)

 

 

 

 

Точка 4.4

 

 

 

 

 

 

Член 1, параграф 4

 

 

Приложение II

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение III

Приложение III

 

 

Приложение

 

 

 

 

 

 ( 1 ) ОВ С 38, 8.2.1994 г., стр. 3, и ОВ С 247, 23.9.1995 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ С 295, 22.10.1994 г., стр. 72.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 15 ноември 1994 г. (ОВ С 341, 5.12.1994 г., стр. 39); Обща позиция на Съвета от 8 декември 1995 г. (ОВ С 356, 30.12.1995 г., стр. 13) и Решение на Европейския парламент от 14 март 1996 г. (ОВ С 96, 4.4.1996 г., стр. 233).

( 4 ) ОВ L 2, 3.1.1985 г., стр. 14. Директива, последно изменена с Директива 92/7/ЕИО (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 29).

( 5 ) ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 48.

( 6 ) ОВ L 142, 25.5.1989 г., стр. 3.

( 7 ) Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

( 8 ) Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 г. относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки (ОВ L 368, 17.12.1992 г., стр. 38).

( 9 ) ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 78/507/ЕИО на Комисията (ОВ L 155, 13.6.1978 г., стр. 31).

( 10

(1)* Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

( 11

(2)* Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

( 12

(3)* Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

( 13

(4)* Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

( 14

(5)* Директива (ЕС) 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 1).

( 15 ) Тези бележки не се повтарят, когато превозното средство има обща табела, посочваща данните относно масата и данните относно размерите.

( 16 ) Тези бележки не се повтарят, когато превозното средство има обща табела, посочваща данните относно масата и данните относно размерите.