1996A0322 — BG — 30.04.1999 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

СПОРАЗУМЕНИЕ

за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Канада

(ОВ L 074, 22.3.1996 г., стp. 26)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Канада

  L 156

24

23.6.1999
▼B

СПОРАЗУМЕНИЕ

за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и КанадаСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, от името на Европейската общност, от една страна, и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА, от друга страна, наричани по-долу „страните“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД важността на науката и технологиите за тяхното икономическо и социално развитие;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Европейската общност, наричана по-долу „Общността“, и Канада изпълняват изследователски и технологични програми в известен брой области от общ интерес и че могат да бъдат получени взаимни ползи, ако страните улесняват по-нататъшното сътрудничество;

КАТО ОТЧИТАТ, че е налице активно сътрудничество и обмен на информация в определен брой научни или технологични области по силата на Рамковото споразумение Европейски общности—Канада за търговско и икономическо сътрудничество, подписано през 1976 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД Декларацията за отношенията Европейска общност—Канада, приета на 22 ноември 1990 г., и

В ЖЕЛАНИЕТО СИ да създадат формална основа за сътрудничество в областта на научните и технологичните изследвания, което ще разшири и укрепи провеждането на съвместни дейности в области от общ интерес и ще насърчи прилагането на резултатите от това сътрудничество с цел икономическа и социална полза,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:Член 1

Цел

Целта на настоящото споразумение е да насърчи и улесни сътрудничеството между Общността и Канада в областите от общ интерес чрез подкрепа от страните на дейностите, свързани с изследвания и разработки, за да се ускори науката и/или технологиите, имащи отношение към тези области.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящото споразумение:

a) „съвместна дейност“ означава всяка дейност, извършвана съгласно настоящото споразумение, като включва общи изследвания;

б) „знания“ означава научни или технически данни, резултати или методи на изследвания и разработки, произтичащи от общите изследвания, както и всяко друго знание, което се счита за необходимо от участниците, ангажирани в съвместна дейност, включително когато е необходимо, самите страни;

в) „интелектуална собственост“ има значението, определено в член 2 от Конвенцията за създаване на Световната организация за интелектуална собственост, съставена в Стокхолм на 14 юли 1967 г.;

г) „съвместни изследвания“ означава изследванията, които се подкрепят финансово от едната или двете страни, и които включват сътрудничество от страна на участници както от Общността, така и от Канада;

д) „участник“ означава всяко лице, правна единица, университет, изследователски институт или всеки друг орган или предприятие, които участват в съвместна дейност, включително самите страни.

Член 3

Принципи

Сътрудничеството се осъществява на основата на следните принципи:

a) взаимна полза;

б) навременен обмен на информация, който може да засегне действията на участниците в съвместните дейности;

в) в рамките на приложимите закони и другите нормативни актове, ефективна защита на интелектуалната собственост и справедливо разпределение на правата на интелектуална собственост, както е изложено в приложението, съставляващо неразделна част от настоящото споразумение;

г) балансирано реализиране на икономическите и социалните ползи от Общността и Канада, с оглед на приноса към съвместните дейности, даден от съответните участници и/или страните.

▼M1

Член 4

Области на сътрудничество

За Общността те включват цялата научно-изследователска, технологична и развойна дейност, обхваната от членове 130ж, буква a) ( 1 ) и 130ж, буква a) ( 2 ) от Договора за създаване на Европейската общност, като същият служи само за основа на връзките между операторите от инфраструктурата и свързаните научно-изследователски проекти.

За Канада те включват цялата научно и технологична дейност извън отбранителния сектор, която е финансирана или се извършва от отдели или агенции на правителството на Канада. Това сътрудничество може да включва научно-технологични дейности, финансирани или извършвани от правителствата на провинциите или териториите на Канада, когато съответното правителство на провинция е същевременно и правителство на територията. Канада следва да информира Общността по дипломатически път относно прилагането на това споразумение в тези провинции или територии.

▼B

Член 5

Възможности за сътрудничество

a) Сътрудничеството може да включва следните дейности:

1. участие на лица и правни образувания, включително самите страни, университети, изследователски институции, както и други органи или предприятия, в изследователски проекти на Общността или Канада в съответствие с действащите за всяка страна процедури;

2. съвместно използване на изследователски съоръжения;

3. посещения и обмени на научни работници, инженери или друг подходящ персонал за целите на участието в семинари, симпозиуми и работни срещи, които имат отношение към сътрудничеството по силата на настоящото споразумение;

4. обмен на информация по практики, закони, други нормативни актове и програми, които имат отношение към сътрудничеството по силата на настоящото споразумение;

5. други дейности, каквито могат да бъдат определени на взаимна основа от Съвместния комитет за научно и технологично сътрудничество в съответствие с приложимите политики и програми на страните.

б) Общите изследователски проекти се изпълняват по силата на настоящото споразумение само след изготвянето от страна на участниците в проекта на Съвместен план за управление на технологиите, посочен в приложението към настоящото споразумение.

Член 6

Съвместен комитет за научно и технологично сътрудничество (СКНТС)

a) Настоящото споразумение се администрира от Съвместен комитет за научно и технологично сътрудничество, съставен от представители на всяка страна.

б) Функциите на СКНТС са да:

1. насърчава и извършва преглед на дейностите, планирани съгласно споразумението;

▼M1 —————

▼B

3. разрешава дейности, които попадат в обхвата на член 5, буква a), точка 5 и представляват област на сътрудничество, за която се прилага настоящото споразумение;

4. консултира страните за начините за засилване на сътрудничеството, съвместими с изложените в настоящото споразумение принципи;

5. предоставя на страните годишни доклади за нивото, статуса и ефективността на сътрудничеството, предприето по силата на настоящото споразумение;

6. прави преглед на ефективното функциониране на споразумението.

в) СКНТС заседава приблизително веднъж годишно, като заседанията се провеждат в Общността или в Канада. По взаимно съгласие могат да бъдат провеждани и други заседания.

г) Решенията на СКНТС се вземат с консенсус. За всяко заседание се съставят протоколи, съдържащи запис на решенията и обсъжданите принципни точки. Тези протоколи се съгласуват с лицата, които са избрани от всяка участваща страна за общото председателство на заседанията. Годишният отчет на СКНТС се предоставя на Съвместния комитет за сътрудничество, създаден по силата на Рамковото споразумение от 1976 г. Европейски общности—Канада за търговско и икономическо сътрудничество, и на съответните министри на всяка страна.

Член 7

Финансиране

a) Съвместните дейности се изпълняват при условие на наличието на финансови средства и в съответствие с приложимото право и другите нормативни актове, политиките и програмите на Общността и Канада.

б) Разходите, възникнали за участниците в съвместните дейности, които са предмет на настоящото споразумение, не изискват каквото и да е прехвърляне на средства от една страна към друга.

Член 8

Влизане на персонал и оборудване

Всяка страна предприема необходимите стъпки и полага всички възможни усилия, в рамките на съществуващите закони и другите нормативни актове, да улеснява влизането и излизането от нейната територия на персонал, материали и оборудване на участниците, които са ангажирани или имат отношение към съвместните дейности по силата на настоящото споразумение.

Член 9

Разпространение и използване на знания

Разпространението и използването на знания, както и управлението, разпределението и упражняването на права на интелектуална собственост, които произтичат от общи изследвания по силата на настоящото споразумение, са предмет на изискванията на приложението към настоящото споразумение.

Член 10

Други договорености и преходни разпоредби

a) Настоящото споразумение заменя тези разпоредби на Рамковото споразумение Европейски общности—Канада за търговско и икономическо сътрудничество, които регулират съществуващото научно и технологично сътрудничество.

б) Страните се стремят да приведат в съответствие с настоящото споразумение съществуващите договорености за научно и технологично сътрудничество между Общността и Канада, които попадат в обхвата на член 4.

в) При спазване на параграф 10, буква a), настоящото споразумение не накърнява други съществуващи споразумения или договорености между страните или каквито и да е споразумения или договорености между страните и трети страни.

Член 11

Териториално прилагане

Настоящото споразумение се прилага от една страна на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, при определените в този Договор условия, и от друга страна, на територията на Канада.

Член 12

Влизане в сила и денонсиране

a) Настоящото споразумение влиза в сила на датата, на която страните са се нотифицирали взаимно в писмена форма, че са изпълнени законовите им изисквания за влизането в сила на настоящото споразумение.

б) Настоящото споразумение може да бъде изменяно по договореност между страните. Измененията влизат в сила на датата, на която страните са се уведомили взаимно в писмена форма, че са изпълнени законовите им изисквания за тази цел.

в) Настоящото споразумение може да бъде денонсирано по всяко време от която и да е страна с дванадесетмесечно писмено предизвестие. Изтичането или денонсирането на настоящото споразумение не засяга валидността или продължителността на каквито и да е договорености, които са постигнати по силата на споразумението, или каквито и да е специални права и задължения, които са възникнали в съответствие с приложението към него.

Член 13

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски и шведски език, като всички текстове са еднакво автентични .

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители поставят собственоръчен подпис под настоящото споразумение.

Hecho en Halifax, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Halifax den syttende juni nittenhundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Halifax am siebzehnten Juni neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στο Χάλιφαξ, στις δέκα επτά Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Halifax on the seventeenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Halifax, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Halifax, addì diciassette giugno millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Halifax, de zeventiende juni negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Halifax, em dezassete de Junho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Halifaxissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Halifax den sjuttonde juni nittonhundranittiofem.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

Por el Gobierno de Canadá

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Voor de Regering van Canada

Pelo Governo do Canadá

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

signatory

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗНАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

I.   СОБСТВЕНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

1. Всички изследвания, извършвани съгласно настоящото споразумение са „общи изследвания“. Участниците, които извършват общите изследвания, разработват Съвместни планове за управление на технологиите (СПУТ), съдържащи, като минимум, принципи, които следва да бъдат създадени в процеса на общите изследвания ( 3 ) по отношение на притежаването, използването и разгласяването на знания и интелектуална собственост (ИС). Страните могат да преразглеждат съвместните планове за управление на технологиите, като последните се одобряват, преди сключването на каквито и да е конкретни договори за сътрудничество при изследванията и разработките, от компетентния финансиращ орган или участващата във финансирането на изследванията служба на страната. Съвместните планове за управление на технологиите се разработват, като се вземат предвид целите на общите изследвания, съответния принос на участниците, предимствата и недостатъците на лицензирането за териториалния обхват или областите на използване, налаганите от законодателството изисквания, необходимостта от процедури за разрешаване на спорове и други фактори, които се считат за уместни от участниците. Свързаните с изследванията права и задължения, както и знанията, натрупани от посещаващите изследователи в областта на ИС, също се разглеждат в съвместните планове за управление на технологиите.

2. Създадените в процеса на общите изследвания знания или ИС, които не се разглеждат в съвместните планове за управление на технологиите, се разпределят в съответствие с изложените в раздел I, точка 1, процедури и установените в този съвместните планове за управление на технологиите принципи. В случай, когато чрез договорената процедура за разрешаване на спорове не може да бъде постигнато съгласие, не разпределените знания или ИС се притежават общо от включените в общите изследвания участници, които са дали съответния принос за знанията или ИС; всеки участник, спрямо когото се прилага тази процедура, има право да използва тези знания или ИС за собствени търговски цели и без географски ограничения.

3. В съответствие с приложимото законодателство, всяка страна гарантира, че другата страна и нейните участници могат да имат права на ИС, които са им дадени в съответствие с изложените в раздел I от настоящото приложение принципи.

4. При поддържането на конкурентните условия в засегнатите от споразумението области, всяка страна се стреми да гарантира, че придобитите съгласно споразумението права, както и договореностите по силата на споразумението, се упражняват по начин, който насърчава по-специално:

i) разпространението и използването на знанията, които са създадени, разгласени или предоставени по друг начин по силата на споразумението;

ii) приемането и прилагането на международни стандарти.

II.   ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЗАЩИТЕНИ С АВТОРСКО ПРАВО

Авторските права на страните или на техните участници се уреждат в съответствие с Бернската конвенция (Парижки акт, 1971 г.).

III.   ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ НАУЧЕН ХАРАКТЕР

Без да се накърнява раздел IV, освен когато в СПУТ не е договорено друго, всяка публикация на резултатите от общите изследвания се извършва съвместно от участниците. В допълнение към горното общо правило се прилага следната процедура:

1. Ако една от страните или държавни органи на тази страна издават научнотехнически списания, статии, доклади, книги, включително видеозаписи и софтуер, които се основават на общи изследвания в рамките на споразумението, то другата страна има право, с писменото разрешение на издателя, на лицензия, която е глобална, неизключителена, неотменяема и за свободно използване без заплащане на възнаграждение, да превежда, възпроизвежда, преработва, предоставя и публично да разпространява тези произведения.

2. Страните се стремят да разпространяват литературните произведения от научен характер, които са създадени въз основа на общите изследвания в рамките на споразумението и се публикуват от независими издатели, във възможно най-голям мащаб.

3. Във всички копия на произведения с авторски права, които следва да бъдат разпространени и да бъдат подготвени съгласно настоящата разпоредба, се посочват имената на авторите на произведенията, освен ако последните изрично отказват да бъдат упоменати. Копията съдържат и ясно указание относно сътрудничеството на страните.

IV.   НЕРАЗГЛАСЕНИ ЗНАНИЯ

A.   Неразгласени документални знания

1. Всяка страна или нейните участници посочват на възможно най-ранния етап и за предпочитане в съвместните планове за управление на технологиите знанията, които желаят да останат неразгласени в рамките на настоящото споразумение, като имат предвид, освен другото, следните критерии:

 поверителност на знанията в смисъл, че знанията в тяхната цялост или части в определена конфигурация са принципно познати сред експертите в тази област или до тях има лесен достъп със законни средства;

 действителната или потенциалната търговска стойност на знанията благодарение на поверителността им;

 предишната защита на знанията в смисъл, че те са били предмет на стъпки, адекватни по силата на обстоятелствата, които са предприемани от упълномощеното лице с цел да съхрани поверителността им.

2. От участниците обичайно не се изисква да предоставят на страните неразгласени знания. Ако на страните станат известни тези знания, те се съобразяват с привилегирования им характер; впоследствие знанията не се разгласяват от страните, в рамките или между страните без писменото съгласие на участниците, на които първите принадлежат. Тези ограничения отпадат веднага, когато знанията се разгласяват без каквито и да е ограничения от техния притежател пред експерти в областта.

3. Всяка страна гарантира, че неразгласените знания, които са ѝ предоставени от другата страна в рамките на споразумението, както и произтичащият от това привилегирован характер на знанията, се признават от последната, например посредством съответно обозначение или ограничително разяснение. Това се прилага и към всяко цялостно или частично възпроизвеждане на упоменатите знания.

4. Неразгласените знания, които се предават в рамките на споразумението и са получени от другата страна, могат да бъдат разпространявани от получаващата страна сред лица, които са заети или са назначени от получаващата страна, както и други заинтересувани служби или органи на получаващата страна, които имат определени пълномощия за специфичните цели на текущите общи изследвания, при условие че разпространяването на всички неразгласени знания се извършва с писмена договореност за поверителност, както и се признават за такива в съответствие с гореизложеното.

5. С предварителното писмено съгласие на страната, която предоставя неразгласени знания по силата на споразумението, получаващата страна може да разпространява тези неразгласени знания в по-широк мащаб от този, разрешен в точка 3 по-горе. Страните си сътрудничат при разработването на процедури за изискването и получаването на предварително писмено съгласие за това по-широко разпространение и всяка страна дава одобрение до степента, до която това е разрешено от нейните национални политики, закони и други нормативни актове.

Б.   Неразгласени знания, които не са документални

Неразгласените знания, които не са документални, или други поверителни или привилегировани знания, предоставяни по време на семинари и други срещи, които се организират в рамките на споразумението, или знания, които почиват на ангажирането на персонал, използването на съоръжения или общи проекти, се третират от страните или техните участници съобразно определените в буква A по-горе принципите, при условие обаче че получателят на тези не разгласени или други поверителни или привилегировани знания е уведомен за поверителния характер на предаваните знания предварително и в писмена форма.

В.   Контрол

Всяка страна полага всички възможни усилия, за да гарантира, че получените от нея в рамките на споразумението не разгласени знания се контролират, както е предвидено в него. Ако на една от страните стане известно, че няма да бъде в състояние или по основателни причини може да се очаква да не бъде в състояние да изпълнява разпоредбите относно неразпространението в букви A и Б по-горе, то тя незабавно информира страната, която по всяка вероятност е засегната от разпространението. Засегнатите страни след това се консултират една с друга с цел определяне подходящите стъпки за действие.

Допълнение

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪВМЕСТНИЯ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ (СПУТ)

Съвместният план за управление на технологиите е специфичен договор, който трябва да се сключи между участниците в общите изследвания за дефиниране на техните права и задължения. По отношение на правата на интелектуална собственост, съвместният план за управление на технологиите обичайно взема предвид, inter alia: притежаването, защитата и потребителските права за целите на изследванията и разработките, използването и разпространението, включително договореностите за общи публикации, правата и задълженията на посещаващите изследователи и процедурите за разрешаване на спорове. Съвместният план за управление на технологиите може да разглежда и новите и базисните знания, правилата, които регулират оповестяването на неразгласена информация, даването на лицензии и крайните резултати.( 1 )  „Внедряване на научно-изследователски програми, технологично-развойни и нагледни програми зае поощряване на сътрудничеството с и между проекти, изследователски центрове и университети“.

( 2 ) „Стимулиране на обучението и мобилността на изследователските кадри в Общността“.

( 3 ) Основните черти на тези съвместните планове за управление на технологиите са изложени в допълнението.