01995R1238 — BG — 01.04.2020 — 011.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1238/95 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 1995 година

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

(ОВ L 121, 1.6.1995 г., стp. 31)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 329/2000 НА КОМИСИЯТА от 11 февруари 2000 година

  L 37

19

12.2.2000

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 569/2003 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2003 година

  L 82

13

29.3.2003

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1177/2005 НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2005 година

  L 189

26

21.7.2005

 M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2039/2005 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2005 година

  L 328

33

15.12.2005

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 572/2008 НА КОМИСИЯТА от 19 юни 2008 година

  L 161

7

20.6.2008

 M6

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 510/2012 НА КОМИСИЯТА от 15 юни 2012 година

  L 156

38

16.6.2012

 M7

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 623/2013 НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2013 година

  L 177

20

28.6.2013

►M8

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1294/2014 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2014 година

  L 349

30

5.12.2014

►M9

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2206 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2015 година

  L 314

22

1.12.2015

►M10

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2141 НА КОМИСИЯТА от 6 декември 2016 година

  L 332

13

7.12.2016

►M11

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1978 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2019 година

  L 308

58

29.11.2019NB: Настоящият консолидиран вариант съдържа позовавания към европейската разчетна единица и/или към екюто, които от 1 януари 1999 г. следва да се считат за позовавания към еурото — Регламент (ЕИО) № 3308/80 на Съвета (ОВ L 345, 20.12.1980 г., стр.1) и Регламент (ЕО) № 1103/97 на Съвета (ОВ L 162, 19.6.1997 г., стр.1).
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1238/95 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 1995 година

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растенияЧлен 1

Обхват

1.  Таксите, дължими на Службата, предвидени в основния регламент и процедурния регламент, се начисляват съгласно настоящия регламент.

2.  Таксите, дължими на Службата, се определят, начисляват и заплащат в ►M5  евро ◄ .

3.  Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis към всички допълнителни такси, дължими на Службата.

4.  Подробности за таксите, които могат да бъдат налагани от органите на държавите-членки по силата на разпоредбите на основния регламент или настоящия регламент, се регулират от съответните национални правила на съответните държави-членки.

5.  Когато председателят на Службата е оправомощен да вземе решение по отношение на сумата на таксите и начина, по който таксите следва да бъдат платени, тези решения се публикуват в Официален бюлетин на Службата.

Член 2

Общи разпоредби

1.  За всеки отделен случай страната в производството, определена в процедурния регламент, дължи плащане на такси или допълнителни такси. В случай на няколко страни по производствата, действащи заедно или от името на които се води общо производство, всяка от тях е задължена да извърши такова плащане като солидарен длъжник.

2.  Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, се прилагат разпоредбите относно производствата пред Службата, включително разпоредбите относно езиците, предвидени в процедурния регламент.

Член 3

Начин на плащане

1.  Такси и допълнителни такси, дължими на Службата, се плащат чрез банков превод по сметка на Службата.

▼M11

2.  Председателят на Службата може да разреши алтернативни начини на плащане съгласно правилата относно методите на работа, които се определят съгласно член 36, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета.

▼B

Член 4

Датата, която следва да се счита за дата на получаване на плащането

▼M11

1.  Датата, която се счита за дата на получаване на плащането на такси и допълнителни такси от Службата, е тази, на която пълният размер на превода, посочен в член 3, параграф 1, е постъпил по банковата сметка на Службата.

▼B

2.  Когато председателят на Службата разрешава други начини на плащане съгласно член 3, параграф 2, председателят следва едновременно да включи в условията и датата, която да се счита за дата на получаване на плащането.

▼M2

3.  Когато плащането се счита за неполучено от Службата в предвидения срок, този срок ще се счита за спазен спрямо Службата, ако бъдат предоставени достатъчни документални доказателства в рамките на срока за това, че лицето, извършващо плащането, надлежно е разпоредило на банка или пощенска служба да преведе сумата за плащане в евро на банковата сметка на Службата в рамките на срока.

▼M2 —————

▼M2

5.  Документните доказателства се считат за достатъчни по смисъла на точка 3, когато се представи потвърждение, издадено от банката или пощенската служба, че платежното нареждане е било изпълнено. Въпреки това, когато преводът е такъв, който използва метода за електронни банкови плащания SWIFT, доказателството за изпълнение на платежното нареждане трябва да бъде под формата на копие от SWIFT записа, подпечатано и подписано от надлежно упълномощен служител на банката или пощенката служба.

▼B

Член 5

Име на лицето, извършващо плащането и основание на плащането

1.  Лицето, извършващо плащането на таксите или допълнителните такси, посочва писмено своето име и основанието на това плащане.

▼M11

2.  Ако Службата не може да установи основанието на дадено плащане, тя изисква от лицето, извършило плащането, писмена информация за това в рамките на един месец. Ако основанието не е посочено в този срок, плащането се счита за неизвършено и се връща на лицето, което го е направило.

▼M9

3.  Ако след извършването на проучване в съответната банка самоличността на лицето, извършващо плащането, не може да бъде потвърдена, а сумата не може да бъде възстановена на друго лице, сумата се счита за други приходи в рамките на крайните срокове, посочени във вътрешните финансови разпоредби на Службата, посочени в член 112 от основния регламент и приети от административния съвет на Службата.

▼B

Член 6

Недостатъчност на платената сума

Срокът за плащане на таксите или допълнителните такси по принцип се счита за спазен, само ако е изплатена пълната сума на таксата или глобата в определения срок. Ако таксите или допълнителните такси не са напълно изплатени, платената сума се връща след изтичане на срока за плащане. Службата може обаче, когато има основателни причини за това, да пренебрегне незначителен недостиг, без да се засягат правата на лицето, извършило плащането.

Член 7

Такса за заявка

▼M11

1.  Кандидатът за правна закрила на Общността на сортовете растения („кандидатът“) заплаща такса от 450 EUR за обработване на заявката, подадена и изпратена по електронен път чрез онлайн формуляр през онлайн системата на Службата за подаване на заявки.

Кандидатът приема реда и условията за използване на платформата за сигурни електронни комуникации, поддържана от Службата, и използва тази платформа за подаване на заявленията, посочени в първа алинея, и на други документи, за получаване на уведомления и документи, изпратени от Службата, и за отговор на такива уведомления, както и за извършването на други действия.

За обработване на заявка, подадена по начин, различен от онлайн системата на Службата за подаване на заявки, кандидатът заплаща такса от 800 EUR.

▼M9

2.  Кандидатът предприема необходимите стъпки за плащане на таксата за заявка съгласно член 3 от настоящия регламент преди или на датата, на която е подадена заявката, директно в Службата или в някой от създадените отдели или националните агенции, определени съгласно член 30, параграф 4 от основния регламент.

▼B

3.  Ако плащането на таксата за заявка се счита за неполучено едновременно с постъпване на заявката в Службата, Службата определя съгласно член 51 от основния регламент срок от две седмици, през които датата на заявката, определена съгласно цитирания по-горе член 51, не се засяга; ново искане за плащане, предвидено в член 83, параграф 2 от основния регламент, не се издава на кандидата преди изтичането на този срок.

4.  Ако плащането на таксата за заявката се счита за неполучено в срока, определен съгласно параграф 3, датата на получаване на плащането се счита за дата на подаване на заявката по смисъла на член 51 от основния регламент.

▼M2

5.  Параграф 4 не се прилага, когато молбата е придружена от достатъчно документни доказателства, че лицето, извършващо плащането, е направило надлежно нареждане за превод на банка или пощенска служба за сумата в евро към банковата сметка на Службата; член 4, параграф 5 се прилага mutatis mutandis.

▼B

6.  Докато плащането на таксата за заявка се счита за неполучено от Службата, последната не публикува съответната заявка и отлага техническата проверка.

▼M11

7.  Ако таксата за заявка е получена, но заявката не е валидна по смисъла на член 50 от основния регламент, Службата възстановява таксата за заявка при уведомяването на кандидата за установените неточности в заявката.

▼B

Член 8

Такси, свързани с техническата проверка

▼M8

1.  Таксите за организиране и извършване на техническата проверка на сорта, който е предмет на заявката за правна закрила на Общността на сортовете растения (такса за проверка), се заплащат съгласно приложение I, за всеки започнал период на растеж. В случай на сортове, при които за получаването на материал трябва многократно да се използва материал със специфични компоненти, таксата за проверка, предвидена в приложение I, се заплаща по отношение на този сорт и по отношение на всеки компонент, за който няма официално описание и който трябва също да бъде проверен.

▼B

2.  Таксата за проверка за първия период на растеж се заплаща не по-късно ►M1  ————— ◄ от последния ден за получаване на материала за техническата проверка.

3.  Таксата за проверка за всеки последващ период на растеж се заплаща не по-късно от един месец преди началото на този период, освен ако Службата не вземе друго решение.

4.  Председателят на Службата публикува датите за плащане на таксите за проверка в Официален бюлетин на Службата.

5.  В случай на доклад за проверка от резултатите от техническата проверка, която вече е направена, съгласно член 27 от процедурния регламент, преди датата на заявката съгласно член 51 от основния регламент, административната такса се заплаща в срока, определен от Службата.

▼M9

Размерът на посочената такса се определя от председателя на Службата след консултация с Административния съвет и се публикува в Официалния бюлетин на Службата.

▼B

Член 9

Годишна такса

▼M10

1.  Службата изисква от всеки титуляр на правна закрила на Общността на сортовете растения („титулярят“) да заплаща такса в размер на 330 ЕUR за всяка година от срока на валидност на правната закрила на Общността на сортовете растения („годишна такса“), както е посочено в член 113, параграф 2, буква г) от основния регламент.

▼M2

2.  Плащането на годишната такса е дължимо:

а) 

по отношение на първата година от срока на правната закрила на сорта на територията на Общността, в рамките на 60 дни от датата на получаване на правото; и

б) 

по отношение на следващи години от срока на правната закрила на сорта на територията на Общността, на първия ден от календарния месец, предхождащ месеца, в който се навършва една година от датата на предоставяне на правната закрила.

▼B

3.  Службата издава на титуляра искане, съдържащо предмета на плащането, дължимата сума, датата на плащането и информация относно възможността за налагане на допълнителни такси съгласно член 13, параграф 2, буква а).

▼M11

4.  Службата не възстановява плащания във връзка с годишната такса, направени с цел продължаване на правната закрила на Общността на сортовете растения, освен ако Службата е получила отказ от правна закрила на Общността на сортовете растения между датата на плащане и датата, на която се навършва една година от датата на предоставяне на правната закрила, както е посочено в параграф 2, буква б). Откази, получени след датата, на която се навършва една година от датата на предоставяне на правната закрила, няма да се вземат предвид за тези плащания.

▼B

Член 10

Такси за обработване на специфични искания

1.  Таксите за обработване на искания, заплащани от лицето, което прави такова искане, са, както следва:

а) 

за молба за задължителна лицензия, включително вписвания относно нея в регистрите, молба за лицензия, предоставяна от Службата съгласно член 100, параграф 2 от основния регламент, или искане за изменение на предоставена лицензия (такса за задължителна лицензия), с изключение на случаите, когато Комисията или държавата-членка при обстоятелствата, посочени в член 29, параграф 2 от основния регламент: 1 500 ►M5  евро ◄ ;

б) 

при искане за вписване на следните обстоятелства в регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения (регистрационна такса):

— 
прехвърляне на право на закрила на Общността на сортовете растения,
— 
договорна лицензия,
— 
идентифициране на съответните сортове като първоначални или производни по своята същност,
— 
предявяването на искове, посочени в член 98, параграфи 1 и 2 и член 99 от основния регламент,
— 
право на закрила на Общността на сортовете растения, предоставено като обезпечение или като обект на вещни права,
или
— 
всякакво принудително изпълнение по член 24 от основния регламент: ►M2  100 EUR ◄ ;
в) 

при искане за вписване в Регистъра на заявките за правна закрила на Общността на сортовете растения или в Регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения, различни от тези по букви а) и б) по-горе: 100 ►M5  евро ◄ ;

г) 

при искане за определяне на сумата на разходите, съгласно член 85, параграф 5 от основния регламент: 100 ►M5  евро ◄ .

2.  Таксите по параграф 1 са дължими и се заплащат на датата на получаване на съответното искане. Когато плащането не е получено в срок, се прилага член 83, параграф 2 от основния регламент.

▼M2

3.  Когато заявлението за вписване, посочено в буква б) или в) от параграф 1 се отнася до повече от една заявка или регистрирано право, заявено или притежавано от едно и също лице, се удържа само една такса.

▼B

Член 11

Такса за обжалване

1.  Жалбоподателят заплаща такса за обжалване от 1 500 ►M5  евро ◄ за обработването на жалбата, както е предвидено в член 113, параграф 2, буква в) от основния регламент.

2.  Една трета от таксата за обжалване се заплаща на датата на получаване на жалбата в Службата; член 83, параграф 2 от основния регламент се прилага по отношение на тази една трета. Оставащите две трети от таксата за обжалване се заплащат при поискване от Службата до един месец от препращането на жалбата за разглеждане от отделението по жалбите от съответния орган на Службата.

3.  Възстановяване на вече платена такса за обжалване се извършва в случай на преюдициален преглед, под ръководството на председателя на Службата или от отделението по жалбите в останалите случаи, при условие че са спазени условията, предвидени в член 83, параграф 4 от основния регламент.

4.  Параграф 1 не се прилага към Комисията или държава-членка, ако обжалват решение, взето съгласно член 29, параграф 2 от основния регламент.

Член 12

Такси, определени от председателя на Службата

1.  Председателят на Службата определя таксите за следните случаи:

а) 

административните такси, посочени в член 8, параграф 5;

▼M3

б) 

таксите за издаване на заверени копия на документите; и

▼M9 —————

▼M1

г) 

административната такса, посочена в член 82, параграф 2 от процедурния регламент.

▼B

2.  Председателят на Службата може да реши да обвърже услугите по ►M1  параграф 1, букви б), в) и г) ◄ с предварително плащане.

▼M9 —————

▼B

Член 14

Дерогации

1.  Независимо от член 7, датата на заявката, определена съгласно член 51 от основния регламент, остава валидна по отношение на всички заявки, подадени съгласно член 116, параграфи 1 или 2 от него, ако има достатъчно доказателства, най-късно до 30 септември 1995 г., че кандидатът за правна закрила на Общността на сортовете растения е извършил необходимите действия за плащането на таксата за заявката.

2.  Независимо от член 8, параграф 5, административна такса от 100 ►M5  евро ◄ се заплаща, когато техническата проверка на сорта е направена на базата на наличните констатации от всякакви производства, свързани с даването на национална правна закрила на сортовете растения, съгласно член 116, параграф 3 от основния регламент. Такава административна такса се дължи най-късно до 30 ноември 1995 г.

▼M9 —————

▼B

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M11
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Такси, свързани с техническата проверка, както е посочено в член 8

Таксата, която се заплаща за техническата проверка на даден сорт по силата на член 8, се определя в съответствие с таблицата:(в ЕUR)

 

Група разходи

Такса

Група на земеделските култури

1

Картофи

2 050

2

Маслодайна рапица

2 150

3

Треви

2 920

4

Други земеделски видове

1 900

Група на овощните култури

5

Ябълки

3 665

6

Ягоди

3 400

7

Други овощни видове

3 460

Група на декоративните култури

8

Декоративни култури с жива референтна колекция, парниково изпитване

2 425

9

Декоративни култури с жива референтна колекция, изпитване на открито

2 420

10

Декоративни култури без жива референтна колекция, парниково изпитване

2 400

11

Декоративни култури без жива референтна колекция, изпитване на открито

2 200

12

Специални декоративни култури

3 900

Група на зеленчуковите култури

13

Зеленчукови култури, парниково изпитване

2 920

14

Зеленчукови, изпитване на открито

2 660

▼M2 —————