1995L0059 — BG — 27.02.2010 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 95/59/ЕО НА СЪВЕТА

от 27 ноември 1995 година

относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия

(ОВ L 291, 6.12.1995, p.40)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 1999/81/ЕО НА СЪВЕТА от 29 юли 1999 година

  L 211

47

11.8.1999

 M2

ДИРЕКТИВА 2002/10/ЕО НА СЪВЕТА от 12 февруари 2002 година

  L 46

26

16.2.2002

►M3

ДИРЕКТИВА 2010/12/ЕС НА СЪВЕТА от 16 февруари 2010 година

  L 50

1

27.2.2010
▼B

ДИРЕКТИВА 95/59/ЕО НА СЪВЕТА

от 27 ноември 1995 година

относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделияСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 99 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 1 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

(1) като има предвид, че Директива 72/464/ЕИО на Съвета от 19 декември 1972 г. относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия ( 3 ) и Втора директива 79/32/ЕИО на Съвета от 18 декември 1978 г. относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия ( 4 ), бяха значително изменени неколкократно; като има предвид, че от съображения за рационалност и яснота, посочените по-горе директиви би следвало да се консолидират в един текст;

(2)

като има предвид, че целта на Договора е установяване на икономически съюз, в рамките на който има здравословна конкуренция и характеристиките на който съвпадат с тези на местния пазар; и че относно обработения тютюн постигането на тази цел предполага прилагането в държавите-членки на данъците, които оказват влияние върху потреблението на продукти от този сектор, да не нарушават условията на конкуренция и да не възпрепятстват свободното движение в рамките на Общността;

(3)

като има предвид, че относно акцизите хармонизирането на структурите трябва да има за резултат, по-специално, конкуренцията между различните категории тютюневи изделия, принадлежащи към една и съща група, която да не се нарушава от облагането с данъка, и впоследствие от отварянето на националните пазари на държавите-членки;

(4)

като има предвид, че структурата на акциза върху цигарите трябва да включва в допълнение към специфичния компонент, изчислен за единица продукт, пропорционален компонент, базиращ се на продажната цена на дребно, включващ всички данъци; като има предвид, че данъкът върху оборота за цигарите има същия ефект на пропорционален акциз и този факт би следвало да бъде взет под внимание, когато се определя съотношението между специфичния компонент на акциза и общата данъчна тежест;

(5)

като има предвид, че относно цигарите, упоменатата по-горе цел би била постигната най-добре чрез система, която предвижда намаляване на обхвата на данъка, и като има предвид, че за тази цел данъкът, наложен върху тези продукти, следва да се състои от пропорционален акциз, комбиниран със специфичен акциз, сумата на който е определена от всяка държава-членка в съответствие с критериите на Общността.

(6)

като има предвид, че структурата на акциза върху тютюневи изделия би следвало да се хармонизира на етапи;

(7)

като има предвид, че наложителната нужда от конкуренция предполага система от свободно формирани цени за всички групи тютюневи изделия;

(8)

като има предвид, че има няколко типа тютюневи изделия, отличаващи се по характеристиките си и по начина на използването им;

(9)

като има предвид, че тези различни видове тютюневи изделия следва да се дефинират;

(10)

като има предвид, че поради икономически причини следва да се предоставят временни изключения за някои държави-членки;

(11)

като има предвид, че е необходимо да се прави разлика между фино нарязания тютюн за свиване на цигари и другия тютюн за пушене;

(12)

като има предвид, че е необходимо като производител да се дефинира физическо или юридическо лице, което в действителност произвежда тютюневи продукти и определя максимална продажна цена на дребно за всяка държава-членка, за която разглежданите продукти следва да бъдат освободени за потребление;

(13)

като има предвид, че мнозинството държави-членки разрешават освобождаване от акциз или възстановяват акциза за някои видове тютюневи изделия, в зависимост от това, каква е употребата им, и като има предвид, че освобождаването или възстановяването за определени нужди следва да се определи в настоящата директива;

(14)

като има предвид, че свитъците от тютюн, които могат да се пушат след проста ръчна манипулация, следва също да се считат за цигари за целите на унифицираното облагане на тези продукти;

(15)

като има предвид, че на Федерална република Германия следва да се разреши да облага свитъците тютюн най-малко по ставката или сумата, приложима за фино нарязания тютюн за свиване на цигари, най-късно до 31 декември 1998 г.;

(16)

като има предвид, че настоящата директива не трябва да засяга задълженията на държавите-членки относно крайните срокове за прилагането на директивите, упоменати в приложение I, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:ДЯЛ I

Основни принципи

Член 1

1.  Структурата на акциза, с който държавите-членки облагат тютюневите изделия, се хармонизира на няколко етапа.

2.  Настоящата директива установява основните принципи за хармонизацията, както и специални критерии, приложими по време на етапите на хармонизацията.

3.  Преминаването от един етап на хармонизация към друг етап се извършва след решение на Съвета въз основа на предложение на Комисията, като се вземат предвид ефектите от мерките по време на етапа, въведени от държавите-членки в техните акцизни системи, за да се изпълнят разпоредбите, предвидени за този етап. Преминаването от един етап към друг може да се отложи, особено ако има вероятност за предизвикването на прекомерни загуби на приходи за държавата-членка.

Член 2

1.  За тютюневи изделия се считат:

а) цигари

б) пури и пурети

в) тютюн за пушене

 фино нарязан тютюн за свиване на цигари,

 друг тютюн за пушене;

както е определено в членове от 3 до 7.

2.  Съветът приема въз основа на предложение на Комисията необходимите разпоредби, за да установи начина, по който тютюневите изделия следва да бъдат дефинирани и класифицирани в групи.

3.  Въпреки определените разпоредби на Общността дефинициите, които са посочени в членове от 3 до 7, не накърняват избора на системата или нивото на облагане, които се прилагат към различните групи от продукти, посочени в тези членове.

▼M3

Член 3

1.  Изброените по-долу се считат за пури или пурети, ако като такива са годни и, предвид техните свойства и нормалните очаквания на потребителите, са изключително предназначени за пушене:

а) цилиндрични тела от тютюн, обвити с покриващ лист от естествен тютюн;

б) цилиндрични тела от тютюн, които съдържат пълнеж от смес от тютюни (бленд) и са обвити с горен лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пура, покриващ продукта изцяло, включително, където е подходящо, и филтъра, но не и мундщука в случай на пури с мундщук, когато единичното им тегло, без филтър или мундщук, е най-малко 2,3 g и не повече от 10 g, а обиколката по продължение най-малко на една трета от дължината е не по-малка от 34 mm.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 Германия и Унгария могат да продължат да прилагат до 31 декември 2014 г. член 3 от Директива 95/59/ЕО, изменена с Директива 2002/10/ЕО.

▼B

Член 4

1.  За цигари се считат:

а) цилиндрични тела, които могат да се пушат в този вид и които не са пури или пурети по смисъла на член 3;

б) цилиндрични тела, които чрез проста, неиндустриална обработка са вкарани в цигарени хартиени рула;

г) цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста, неиндустриална обработка са увити в цигарена хартия.

На Федерална република Германия се разрешава да облага ►M1  До 31 декември 2001 г., включително ◄ свитъците тютюн, упоменати в буква б), най-малко по ставката или сумата, приложима за фино нарязания тютюн за свиване на цигари.

▼M3

2.  Цилиндричните тела от тютюн, посочени в параграф 1, се разглеждат за целите на облагането с акциз като две цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 8 cm, но не по-дълги от 11 cm, като три цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 11 cm, но не по-дълги от 14 cm, и т.н.

▼B

Член 5

За тютюн за пушене се счита:

1. Тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши в този вид, без да е необходима допълнителна индустриална обработка.

▼M3

2. отпадъци от тютюн, пригодени за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на членове 3 и 4. За целите на настоящия член за „отпадъци от тютюн“ се считат остатъци от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или промишленото производство на тютюневи изделия.

▼B

Член 6

Тютюнът за пушене, както е дефиниран в член 5, в който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици са нарязани по широчина на по-малко от ►M3  1,5 милиметра ◄ , се счита за фино нарязан тютюн за свиване на цигари. Държавите-членки, които не прилагат тази широчина на нарязване от ►M3  1,5 милиметра ◄ от 1 януари 1993 г., прилагат тази разпоредба до 31 декември 1997 г.

Държавите-членки могат да приемат също за фино нарязан тютюн за свиване на цигари тютюна за пушене, в който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици са нарязани по широчина на ►M3  1,5 милиметра или повече ◄ и който е продаден или е предназначен за продажба за свиване на цигари.

Член 7

▼M3

1.  Изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюн, но иначе отговарящи на критериите, уредени в член 3, се считат за пури или пурети.

▼B

2.  Изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюн, но иначе отговарящи на критериите, изложени в член 3 или 5, се считат като цигари и тютюн за пушене.

Независимо от разпоредбите на първи параграф, продуктите, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели, не се считат за тютюневи изделия.

Член 8

1.  Цигарите, произведени в Общността и тези, внесени от страни, които не са членки, са обект на пропорционален акциз, начислен на основата на максималната цена на дребно, включваща митническите задължения, и на специфичен акциз, начислен върху единица продукт.

2.  Ставката на пропорционалния акциз и сумата на специфичния акциз следва да са еднакви за всички цигари.

3.  На крайната фаза на хармонизацията на структурата се определя еднаква пропорция за цигарите във всички държави-членки между специфичния акциз и сумата на пропорционалния акциз и данъка върху оборота по начин, по който обхватът на цената на дребно се отразява в минимална степен върху разликите в цената на доставка от производителите.

▼M3

4.  Ако е необходимо, акцизът върху цигарите може да включва минимален данъчен компонент, при условие че смесената данъчна структура и интервалът на специфичния компонент на акциза в съответствие с член 16 се спазват стриктно.

▼B

Член 9

1.  Всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, което преработва тютюн в тютюневи изделия, подготвени за продажба на дребно, се счита за производител.

Производителите или ако е уместно, техните представители или упълномощени посредници в Общността и вносителите на тютюн от страни, които не са членки, имат правото свободно да определят максималната цена на дребно за всеки техен продукт за всяка държава-членка, в която въпросните продукти се освобождават за потребление.

Вторият параграф обаче не може да затруднява прилагането на националните правни системи относно контрола върху нивата на цените или наблюдението на задължителните цени, като се има предвид, при условие че те са съвместими с правото на Общността.

2.  С оглед да се улесни налагането на акциза, държавите-членки могат да определят скала на цената на дребно за всяка група тютюневи изделия, при условие че всяка скала има достатъчен обхват и многообразие, така че фактически да съответства на многообразието на продуктите в Общността. Всяка скала е валидна за всички продукти, принадлежащи към групата на тютюневите изделия, към които се отнася, без да се прави разлика на база на качеството, представителността, произхода на продуктите или използваните материали, характеристиките на предприятието или каквито и да било други критерии.

Член 10

1.  Правилата за събиране на акциза се хармонизират най-късно на последния етап. По време на предшестващите етапи акцизът по принцип се събира посредством данъчни бандероли. Ако събират акциза чрез данъчни бандероли, държавите-членки са задължени да ги осигуряват на производителите и дистрибуторите в другите държави-членки. Ако събират акциза по друг начин, държавите-членки гарантират, че няма да има пречки, независимо административни или технически, които засягат на тази база търговията между държавите-членки.

2.  Вносителите и местните производители на тютюневи изделия са обект на системата, изложена в параграф 1, по отношение на подробните правила за облагането и плащането на акциза.

Член 11

Може се освобождава от акциз или да се възстановява за вече платен акциз следното:

а) денатурирани тютюневи изделия, които се използват за промишлени или градински цели;

б) тютюневи изделия, които са унищожени под административен надзор;

в) тютюневи изделия, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията;

г) тютюневи изделия, които са преработени от производителя.

Държавите-членки определят условията и формалностите за прилагане на описаните по-горе освобождавания или възстановявания.ДЯЛ II

Специални разпоредби, приложими по време на първия етап на хармонизация

Член 12

1.  В съответствие с член 1, параграф 3 първият етап на хармонизация на структурата на акциза върху тютюневите изделия може да обхваща период от 60 месеца от 1 юли 1973 г.

2.  По време на първия етап на хармонизация се прилагат членове 13 и 14.

Член 13

1.  Сумата на специфичния акциз, налаган върху цигари, се определя първоначално чрез позоваване на цигари от най-разпространената ценова категория съгласно наличните данни на 1 януари 1973 г.

2.  Без да се накърнява окончателното решение, което следва да се приеме относно съотношението между специфичния компонент и пропорционалния компонент, сумата, назована в параграф 1, може да не е по-малка от 5 % или по-голяма от 75 % от общата сума на пропорционалния акциз и специфичния акциз, налаган за тези цигари.

3.  Ако акцизът за ценовата категория, назована в параграф 1, е изменен след 1 януари 1973 г., сумата на специфичния акциз се определя чрез позоваване на новата данъчна тежест върху цигарите, посочени в параграф 1.

Член 14

Независимо от разпоредбите на член 8, параграф 1 всяка държава-членка може да изключва митническите задължения от основата за изчисляване на пропорционалния акциз върху цигарите.ДЯЛ III

Специални разпоредби, приложими по време на втория етап на хармонизация

Член 15

1.  Вторият етап на хармонизация на структурата на акциза върху тютюневите изделия започва на 1 юли 1978 г.

2.  По време на втория етап на хармонизация се прилага член 16.

▼M3

Член 16

1.  Процентът на специфичния компонент на акциза в размера на общата данъчна тежест върху цигарите се определя въз основа на среднопретеглената продажна цена на дребно.

2.  Среднопретеглената продажна цена на дребно се изчислява, като общата стойност на всички освободени за потребление цигари, получена въз основа на продажната цена на дребно, включваща всички данъци и такси, се раздели на общото количество освободени за потребление цигари. Тя се определя ежегодно, най-късно до 1 март въз основа на данните, свързани с всички освободени за потребление цигари през предходната календарна година.

3.  До 31 декември 2013 г. специфичният компонент на акциза не може да бъде по-малък от 5 % и по-голям от 76,5 % от размера на общата данъчна тежест в резултат на натрупването на следното:

а) специфичния акциз;

б) пропорционалния акциз и данъка върху добавената стойност, наложени върху среднопретеглената продажна цена на дребно.

4.  От 1 януари 2014 г. специфичният компонент на акциза върху цигарите не може да бъде по-малък от 7,5 % и по-голям от 76,5 % от размера на общата данъчна тежест в резултат на натрупването на следното:

а) специфичния акциз;

б) пропорционалния акциз и данъка върху добавената стойност, наложени върху среднопретеглената продажна цена на дребно.

5.  Чрез дерогация от параграфи 3 и 4, когато в държава-членка настъпи промяна в среднопретеглената продажна цена на дребно на цигарите, в резултат на което специфичният компонент на акциза, изразен като процент от общата данъчна тежест, падне под 5 % или 7,5 %, което е приложимо, или нарасне над 76,5 % от общата данъчна тежест, съответната държава-членка може да се въздържи от коригиране на размера на специфичния акциз до 1 януари на втората година след годината на настъпване на промяната.

6.  Независимо от член 8, параграф 1 държавите-членки могат да изключват митата от основата за изчисляване на пропорционалния акциз върху цигарите.

7.  При условията на параграфи 3, 4, 5 и 6 държавите-членки могат да налагат минимален акциз върху цигарите.

▼BДЯЛ IV

Заключителни разпоредби

▼M3 —————

▼B

Член 18

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 19

1.  Директивите, изброени в приложение I, част А, се отменят, без да се накърняват задълженията на държавите-членки относно сроковете за прилагане, изложени в приложение I, част Б.

2.  Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието, изложена в приложение II.

Член 20

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 21

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ А

ОТМЕНЕНИ ДИРЕКТИВИ

(посочени в член 19)

1. Директива 72/464/ЕИО

2. Директива 79/32/ЕИО

и техните последващи изменения

 Директива 74/318/ЕИО

 Директива 75/786/ЕИО

 Директива 76/911/ЕИО

 Директива 77/805/ЕИО

 Директива 80/369/ЕИО

 Директива 80/1275/ЕИО

 Директива 81/463/ЕИО

 Директива 82/2/ЕИО

 Директива 82/877/ЕИО

 Директива 84/217/ЕИО

 Директива 86/246/ЕИО

 Директива 92/78/ЕИО

ЧАСТ БДиректива

Транспониране

72/464/ЕИО

1.7.1973 г. (1)

79/32/ЕИО

1.1.1980 г.

74/318/ЕИО

 

75/786/ЕИО

 

76/911/ЕИО

 

77/805/ЕИО

 

80/369/ЕИО

 

80/1275/ЕИО

 

81/463/ЕИО

 

82/2/ЕИО

 

82/877/ЕИО

 

84/217/ЕИО

 

86/246/ЕИО

1.1.1986 г.

92/78/ЕИО

31.12.1992 г.

(1)   На Обединеното кралство и Ирландия беше разрешено да отложат този срок до 31 декември 1977 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Настоящата директива

Директива 72/464/ЕИО

Директива 79/32/ЕИО

Дял I

Дял I

 

Член 1, параграфи 1 и 2

Член 1, параграфи 1 и 2

 

Член1, параграф 3

Член 1, параграф 4

 

Член 2, параграфи 1 и 2

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 1, параграф 1

Член 2, параграф 3

 

Член 1, параграф 2

Член 3

 

Член 2

Член 4

 

Член 3

Член 5

 

Член 4

Член 6

 

Член 4а

Член 7

 

Член 7

Член 8

Член 4

 

Член 9

Член 5

 

Член 10

Член 6

 

Член 11

Член 6а

 

Дял II

Дял II

 

Член 12

Член 7

 

Член 13

Член 8

 

Член 14

Член 9

 

Дял III

Дял IIа

 

Член 15

Член 10а

 

Член 16

Член 10б

 

Глава IV

Глава III

 

Член 17

Член 11

 

Член 18

Член 12, параграф 2

 

Член 19

Член 20

Член 21

Член 13

Член 10( 1 ) ОВ C 56, 6.3.1995 г., стр. 164.

( 2 ) ОВ C 133, 31.5.1995 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 303, 31.12.1997 г., стр. 1, Директива, последно изменена с Директива 92/78/ЕИО (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 5).

( 4 ) ОВ L 10, 16.1.1979 г., стр. 8, Директива, последно изменена с Директива 92/78/ЕИО.