01995L0018 — BG — 17.06.2015 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 95/18/ЕО НА СЪВЕТА

от 19 юни 1995 година

относно лицензиране на железопътните предприятия

(ОВ L 143, 27.6.1995, p.70)

Отменена със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година

L 343

32

14.12.2012

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01995L0018-20040430