1994L0062 — BG — 05.04.2005 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 94/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 декември 1994 година

относно опаковките и отпадъците от опаковки

(ОВ L 365, 31.12.1994, p.10)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година

  L 284

1

31.10.2003

►M2

ДИРЕКТИВА 2004/12/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година

  L 47

26

18.2.2004

►M3

ДИРЕКТИВА 2005/20/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2005 година

  L 70

17

16.3.2005
▼B

ДИРЕКТИВА 94/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 декември 1994 година

относно опаковките и отпадъците от опаковкиЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за Европейската общност, и по-специално член 100а от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

в съответствие с процедурата, установена в член 189б от Договора ( 3 ),

като имат предвид, че различните национални мерки относно управлението на дейностите, свързани с опаковките и отпадъците от опаковки следва да бъдат хармонизирани, от една страна, за да се предотврати въздействието им върху околната среда или да се намали такова въздействие, като по тази начин се осигури високо ниво на защита на околната среда, и, от друга страна, за да се осигури функционирането на вътрешния пазар и да се избегнат пречките за търговията, както и опорочаването и ограничаването на конкуренцията в рамките на Общността;

като имат предвид, че най-доброто средство за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки е да се намали цялостният обем на опаковките;

като имат предвид, че е важно във връзка с целите на настоящата директива да се спазва общият принцип мерките за опазване на околната среда, приети в една държава-членка, да не влияят неблагоприятно върху възможността на останалите държави-членки да постигат целите на директивата;

като имат предвид, че намаляването на отпадъци е от особена важност за устойчивото развитие, към което Договорът за Европейския съюз изрично призовава;

като имат предвид, че настоящата директива обхваща всички видове опаковки, пуснати на пазара и всички отпадъци от опаковки; като има предвид, че по тази причина Директива 85/339/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно консервните кутии за предназначени за консумация от хора течности ( 4 ) следва да се отмени;

като имат предвид, че опаковката има жизнено важна социална и икономическа функция и по тази причина мерките, предвидени в настоящата директива, следва да се прилагат, без да се накърняват останалите законови изисквания относно качеството и транспорта на опаковките или опакованите стоки;

като имат предвид, че в съответствие със стратегията на Общността за управлението на отпадъците, установена в резолюция на Съвета от 7 май 1990 г. относно политиката за отпадъците ( 5 ) и Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. за отпадъците ( 6 ), управлението на опаковките и отпадъците от опаковки следва да включва като приоритет предотвратяването на изхвърляне на опаковки и като допълнителни основни принципи — повторното им използване, рециклирането и други форми на възстановяване на отпадъците от опаковки и следователно намаляването на окончателното обезвреждане на такива отпадъци;

като имат предвид, че докато научното и техническо развитие напредне по отношение на възстановителните процеси, повторното използване и рециклирането следва да се считат за предпочитани по отношение на влиянието върху околната среда; като имат предвид, че това налага държавите-членки да създадат система за гарантиране на връщането на използваните опаковки и/или отпадъците от опаковки; като имат предвид, че следва да се направят незабавно оценки за цикъла на живот, за да се очертае една ясна йерархия между повторно използваеми, годни за рециклиране и възстановими опаковки;

като имат предвид, че предотвратяването на отпадъците от опаковки се извършва чрез подходящи мерки, включително и инициативи, предприети в рамките на държавите-членки в съответствие с целите на настоящата директива;

като имат предвид, че държавите-членки могат да поощряват в съответствие с Договора системи за повторно използване на опаковки, които да могат да бъдат отново използвани по безопасен за околната среда начин, за да се възползват от приноса на такива системи за защита на околната среда;

като имат предвид, че от гледна точка на околната среда рециклирането следва да се счита за важна част от възстановяването с оглед намаляване консумацията на енергия и използването на суровини, както и намаляване на окончателното обезвреждане на отпадъците;

като имат предвид, че получаването на енергия е едно ефективно средство за възстановяване на отпадъците от опаковки;

като имат предвид, че целите, поставени от държавите-членки за възстановяване и рециклиране на отпадъци от опаковки, следва да се запазят в определени рамки, за да се отчете различното положение в държавите-членки и да се избегне създаването на бариери за търговията и опорочаване на конкуренцията;

като имат предвид, че за да се постигнат резултати в средносрочен план и да се предостави на икономическите оператори, потребителите и обществените органи необходимата дългосрочна перспектива, следва да бъде установен краен срок в средносрочен план за постигане на гореспоменатите целеви стойности и краен срок в дългосрочен план, поставен за целеви стойности, които ще бъдат определени на по-късен етап с оглед на значителното повишаване на тези стойности;

като имат предвид, че Европейският парламент и Съветът следва на базата на доклади от Комисията да проучат практическия опит, натрупан в държавите-членки в работата за постигане на гореспоменатите целеви стойности и на откритията от научни изследвания и техники за оценяване, като екологичното равновесие;

като имат предвид, че на държавите-членки, които имат или ще създадат програми за по-високи целеви стойности, следва да се разреши опитът за изпълнение на тези целеви стойности в интерес на едно високо ниво на защита на околната среда, при условие че такива мерки не причиняват сътресения на вътрешния пазар и не пречат на останалите държави-членки да спазват настоящата директива; като имат предвид, че Комисията следва да потвърди такива мерки след подходяща проверка;

като имат предвид, че от друга страна, на някои държави-членки може да им се разреши да приемат по-ниски целеви стойности поради специфичните условия в тези държави, при условие че те постигат минимума от целта за възстановяване в рамките на стандартния краен срок и стандартните цели за по-дълъг срок;

като имат предвид, че работата с опаковките и отпадъците от опаковки налага държавите-членки да създадат системи са връщане, събиране и възстановяване; като имат предвид, че такива системи следва да са открити за участието на всички заинтересовани страни и да са проектирани така, че да се избягва дискриминацията на вносни продукти и създаването на пречки за търговията или опорочаване на конкуренцията, и да се гарантира максимално възможно връщане на опаковките и отпадъците от опаковки в съответствие с Договора;

като имат предвид, че въпросът за маркирането на опаковките от Общността изисква по-нататъшно проучване, но следва да бъде решен от Общността в близко бъдеще;

като имат предвид, че за да се намали въздействието на опаковките и отпадъците от опаковки върху околната среда и да се избегнат пречките за търговията и опорочаването на конкуренцията, е необходимо също така да се дефинират основните изисквания за състава и естеството на опаковките, които могат да се използват повторно или възстановят (включително годните за рециклиране);

като имат предвид, че съществуването на вредни метали и други вещества в опаковките следва да се намали с оглед на влиянието им върху околната среда (особено в светлината на вероятното им наличие в емисии или прах, когато опаковките се изгарят, или в утайки при филтриране, когато опаковките се заравят в земята); като имат предвид, че е важно като първа стъпка към намаляване на токсичността на отпадъците от опаковки да се предотврати включването на вредни тежки метали в опаковките и да се гарантира такива вещества да не се отделят в околната среда, като се направят съответните изключения, които следва да се определят от Комисията за определени случаи съгласно процедура на комитета;

като имат предвид, че ако трябва да се постигне висока степен на рециклиране и да се избегнат проблеми със здравето и безопасността на тези, които са наети да събират и обработват отпадъците от опаковки, особено важно е такива отпадъци да бъдат сортирани при източника;

като имат предвид, че изискванията за производството на опаковки не следва да се отнасят за опаковки, използвани за даден продукт преди датата на влизане в сила на настоящата директива; като имат предвид, че е необходим също преходен период за търговията с опаковки;

като имат предвид, че срокът на разпоредбата за пускането на пазара на опаковки, които отговарят на основните изисквания, следва да отчита факта, че европейските стандарти се изготвят от компетентен орган по стандартизацията; като имат предвид, че все пак трябва незабавно да се прилагат разпоредбите за начина на доказване спазването на националните стандарти;

като имат предвид, че изготвянето на европейски стандарти за основните изисквания и другите свързани с това въпроси следва да се поощрява;

като имат предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, предполагат развитие на възможности за възстановяването и рециклирането, и пазар за рециклирани материали за опаковка;

като имат предвид, че включването на рециклирани материали в опаковките не следва да е в противоречие със съответните разпоредби за хигиена, здравеопазване и безопасност на потребителя;

като имат предвид, че са необходими данни за опаковките и отпадъците от опаковки в рамките на Общността, за да се проследи прилагането на целите на настоящата директива;

като имат предвид, че е особено важно всички, ангажирани с производство, използване, внос и дистрибуция на опаковки и опаковани продукти, да разбират все повече степента на превръщане на опаковките в отпадъци и в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ да поемат отговорността за такива отпадъци; като имат предвид, че все по-широкото прилагане на мерките, предвидени в настоящата директива, следва да включва и да налага близко сътрудничество на всички партньори, а където е уместно — и в духа на споделена отговорност;

като имат предвид, че потребителите играят ключова роля при работата с опаковките и отпадъците от опаковки и поради това следва да бъдат адекватно информирани, за да адаптират поведението и отношението си;

като имат предвид, че включването на отделна глава за управлението на опаковките и отпадъците от опаковки в плановете за управление на отпадъците, изисквани съгласно Директива 75/442/ЕИО, ще допринесе за ефективното прилагане на настоящата директива;

като имат предвид, че за да се улесни постигането на целите на настоящата директива, може да е подходящо Общността и държавите-членки да използват икономически инструменти в съответствие с разпоредбите на Договора така, че да се избегнат нови форми на протекционизъм;

като имат предвид, че държавите-членки следва, без да накърняват Директива 83/189/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. относно установяване процедура за предоставянето на информация в областта на техническите стандарти и наредби ( 7 ), да нотифицират Комисията за проектомерките, които възнамеряват да приемат, преди самото им приемане, за да се установи дали те са в съответствие с Директивата;

като имат предвид, че приспособяването към научния и техническия прогрес на системата за идентификация на опаковката и форматите, отнасящи се до системата от бази данни, следва да се гарантира от Комисията съгласно процедура на комитета;

като имат предвид, че е необходимо да се предвиди приемане на специфични мерки за преодоляване на възникналите трудностите при прилагане на настоящата директива в съответствие, където е уместно, със същата процедура на комитета;

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Цели

1.  Настоящата директива има за цел да хармонизира националните мерки относно управлението на дейността, свързана с опаковките и отпадъците от опаковки, от една страна, за да предотврати въздействието им върху околната среда на държавите-членки, както и на трети страни, или да намали такова въздействие, като осигури високо ниво на опазване на околната среда, и от друга страна, да гарантира функционирането на вътрешния пазар и да избегне пречките за търговията и нарушаването и ограничаването на конкуренцията в рамките на Общността.

2.  За тази цел настоящата директива установява мерки, насочени приоритетно към предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и като допълнителни основни принципи към повторна употреба на опаковките, към рециклиране и други форми на възстановяване на отпадъците от опаковки, а оттук и към намаляване на окончателното обезвреждане на такива отпадъци.

Член 2

Обхват

1.  Настоящата директива се отнася за всички опаковки, предлагани на пазара в Общността, и всички отпадъци от опаковки, независимо дали са използвани или са образувани на ниво промишленост, търговия, офис, магазин, услуги, домакинство или нещо друго, независимо от материала.

2.  Настоящата директива се прилага, без да се засягат съществуващите изисквания за качеството на опаковката, като тези относно безопасността, опазването на здравето и хигиената на опакованите продукти или съществуващите изисквания за транспортиране, или разпоредбите на Директива 91/689/ЕИО от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци ( 8 ).

Член 3

Дефиниции

За целите на настоящата директива:

1. „опаковка“ означават всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, пренасят, доставят и представят стоки, от сурови материали до обработени стоки, от производителя до ползвателя или потребителя. Артикули, които „не се връщат“ и се използват за същите цели, също се считат за опаковки.

„Опаковката“ включва само:

а) търговска опаковка или първична опаковка, т.е. опаковка, замислена като единица стока за продажба на крайния потребител на мястото на покупката;

б) групова опаковка или вторична опаковка, т.е. опаковка, замислена за група от определен брой единици стока на мястото на продажбата, независимо дали ще се продава по този начин на крайния ползвател или потребител, или служи само за попълване на рафтовете на мястото на продажба; тя се отстранява от продукта, без да се отразява на качествата му;

в) транспортна опаковка или третична опаковка, т.е. опаковка, замислена за улесняване на пренасянето и транспорта на брой артикули или групови опаковки, за да се предотврати физическото манипулиране с тях или повредите при транспортирането. Транспортните опаковки не включват контейнери за шосеен, железопътен превоз, превоз по море и въздух.

Определението за „опаковка“ се основава допълнително на посочените по-долу критерии. Артикулите, които са изброени в приложение I, са пояснителни примери за прилагането на тези критерии.

i) Артикулите се разглеждат като опаковки, ако съответстват на посоченото по-долу определение, без да се засягат другите функции, които опаковката може също да изпълнява, освен ако артикулът не е неразделна част от продукта и е необходимо да съдържа, поддържа или предпазва този продукт по време на целия му жизнен цикъл, и се предвижда всички елементи да бъдат използвани, консумирани или изхвърлени заедно.

ii) Артикулите, предназначени и предвидени за пълнене в търговските обекти, и артикулите за еднократна употреба, които се продават, напълват или са създадени или предназначени да бъдат напълвани в търговските обекти, се считат за опаковки, при условие че изпълняват функциите на опаковки.

iii) Елементите на опаковките и помощните елементи, които изграждат опаковката, се считат за част от опаковката, в която са интегрирани. Помощните елементи, които висят директно от или са прикрепени към продукт и които изпълняват функцията на опаковка, се считат за опаковка, освен ако не са неразделна част от този продукт и всички елементи са предназначени да бъдат консумирани или изхвърлени заедно.

Ако е целесъобразно, Комисията разглежда и когато е необходимо, преразглежда пояснителните примери за определението за опаковка, посочени в приложение I в съответствие с процедурата, посочена в член 21. Като приоритет се разглеждат следните артикули: CD- и видеокутии, саксии за цветя, тръби и цилиндри, около които се навиват еластични материали, хартия за самозалепващи се етикети и опаковъчна хартия.

2. „отпадъци от опаковки“ означава всяка опаковка или опаковъчен материал, попадащ в дефиницията за отпадъци на Директива 75/442/ЕИО, с изключение на производствени отпадъци;

3. „управление на отпадъци от опаковки“ означава управлението на дейността, свързана с отпадъците, съгласно дефиницията на Директива 75/442/ЕИО;

4. „предотвратяване“ означава намаляване на количеството и на опасностите за околната среда от:

 материали и вещества, съдържащи се в опаковките и отпадъците от опаковки,

 опаковки и отпадъци от опаковки на ниво производствен процес и на етап търговия, дистрибуция, използване и унищожаване,

и най-вече чрез развиване на „чисти“ продукти и технологии;

5. „повторно използване“ означава всяка операция, с която опаковката, замислена и предназначена да направи в рамките на своя цикъл на живот минимум промени или преобразуване, се напълва отново или се използва за същата цел, за която е била определена, със или без помощта на допълнителни продукти, съществуващи на пазара и даващи възможност на опаковката да бъде напълнена отново; такава повторно използвана опаковка се превръща в отпадък от опаковки при невъзможност да се използва повече;

6. „възстановяване“ означава всякакви приложими операции, предвидени в приложение II.Б към Директива 75/442/ЕИО;

7. „рециклиране“ означава преработване отново чрез производствен процес на отпадъци за първоначалната им цел или за други цели, включително и органично рециклиране, но с изключение на възстановяването на енергия;

8. „възстановяване на енергия“ означава използването на запалими отпадъци от опаковки като средство за генериране на енергия чрез пряко изгаряне със или без други отпадъци, но с възстановяване на топлината;

9. „органично рециклиране“ означава аеробно (биологично разлагане) или анаеробно третиране (биометанизация) при контролирани условия и при използването на микроорганизми на биологично разградимите части на отпадъците от опаковки, което води до стабилизирани органични утайки или метан. Депонирането не се счита за форма на органично рециклиране;

10. „обезвреждане“ означава всяка от приложимите операции, предвидена в приложение II.А към Директива 75/442/ЕИО;

11. „икономически оператори“ във връзка с опаковките означава доставчици на опаковъчни материали, производители на опаковки и лица, които преобразуват, пълнят, използват, внасят, търгуват, разпространяват опаковки, както и органи и организации, установени съгласно закона;

12. „доброволно споразумение“ означава официалното споразумение, сключено между компетентните държавни органи на държавите-членки и засегнатите икономически сектори, което трябва да е открито за всички партньори, които искат да отговарят на условията на споразумението с оглед на полагането на усилия за изпълнението на настоящата директива.

▼M2

Член 4

Превенция

1.  Държавите-членки гарантират, че към мерките за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки, предприети в съответствие с член 9, допълнително се прилагат и други превантивни мерки.

Такива мерки могат да включват национални програми, проекти за въвеждане на отговорност на производителя за намаляване до минимум на въздействието на опаковките върху околната среда или други подобни действия, които се одобряват след консултации със стопанските субекти, ако е целесъобразно, и са предназначени за използване на опита и инициативите на други държави-членки в областта на предотвратяването. Те трябва да следват целите на настоящата директива, както са определени в член 1, параграф 1.

2.  Комисията съдейства за насърчаването на превенцията чрез стимулиране на развитието на подходящи Европейски стандарти съгласно член 10. Стандартите имат за цел да намалят до минимум влиянието на опаковките върху околната среда, съгласно членове 9 и 10.

3.  Когато е целесъобразно, Комисията дава предложения за мерки, които да засилят и допълнят прилагането на основните изисквания, и да гарантират, че новите опаковки са пуснати на пазара само ако производителят е предприел всички необходими мерки за намаляване до минимум на тяхното въздействие върху околната среда, без да нарушава основните функции на опаковките.

▼B

Член 5

Държавите-членки могат да поощряват системите за повторно използване на опаковките, които могат да бъдат използвани по безопасен за околната среда начин в съответствие с Договора.

▼M2

Член 6

Възстановяване и рециклиране

1.  За да се съобразят с целите на настоящата директива, държавите-членки трябва да предприемат необходимите мерки за постигане на следните цели на цялата им територия:

а) не по-късно от 30 юни 2001 г. между минимум 50 % и максимум 65 % от теглото на отпадъците от опаковки трябва да бъдат оползотворявани или изгаряни в инсинератори с възстановяване на енергията;

б) не по-късно от 31 декември 2008 г. най-малко 60 % от теглото на отпадъците от опаковки трябва да се оползотворява или изгаря в инсинератори с възстановяване на енергията;

в) не по-късно от 30 юни 2001 г. между минимум 25 % и максимум 45 % от теглото на общото количество опаковъчни материали, съдържащи се в отпадъците от опаковки, трябва да бъдат рециклирани до минимум 15 % от теглото на всеки опаковъчен материал;

г) не по-късно от 31 декември 2008 г. между минимум 55 % и максимум 80 % от теглото на отпадъците от опаковки трябва да се рециклира;

д) не по-късно от 31 декември 2008 г. трябва да се постигнат следните минимални цели за рециклиране на материали, които съдържат отпадъци от опаковки:

i) 60 % от теглото на стъклото;

ii) 60 % от теглото на хартията и картона;

iii) 50 % от теглото на металите;

iv) 22,5 % от теглото на пластмасите, предимно съдържащи материали, които обратно се рециклират в пластмаси;

v) 15 % от теглото на дървесината.

2.  За отпадъците от опаковки, изнесени извън Общността в съответствие с Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета ( 9 ), Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета ( 10 ) и Регламент (ЕО) № 1547/1999 на Комисията ( 11 ), се счита, че са постигнати задълженията и целите съгласно параграф 1, само ако има съществени доказателства, че възстановяването и/или рециклирането става при условия, които са общо казано равностойни на тези, които са предписани от законодателството на Общността по въпроса.

3.  Когато е целесъобразно, държавите-членки насърчават възстановяването на енергия, когато се предпочита пред рециклирането на материали от екологични съображения и такива, свързани с икономическата ефективност. Това може да стане чрез определяне на достатъчни граници между националните цели за рециклиране и възстановяване.

4.  Когато е целесъобразно, държавите-членки поощряват използването на материали, които са получени от рециклирани отпадъци от опаковки за производството на опаковки и други продукти чрез:

а) подобряване на условията на пазара за такива материали;

б) преразглеждане на съществуващите правила, които пречат на използването на такива материали.

5.  Не по-късно от 31 декември 2007 г. Европейският парламент и Съветът, по предложение на Комисията и с квалифицирано мнозинство, определят целите за третия петгодишен етап от 2009 до 2014 г. въз основа на практическия опит, натрупан от държавите-членки, като следват залегналите в параграф 1 цели, откритията от научни изследвания и развитието на техниките за оценка, като оценка на жизнения цикъл и анализ на икономическата ефективност.

Този процес се повтаря на всеки пет години.

6.  Мерките и целите по параграф 1 се публикуват от държавите-членки и са предмет на информационна кампания за обществеността и стопанските субекти.

7.  Гърция, Ирландия и Португалия, поради особеното им местоположение, а именно поради големия брой малки острови, наличието на селски и планински райони и съществуващите в момента ниски нива на потребление на опаковки, могат да решат да:

а) постигнат, не по-късно от 30 юни 2001 г., по-ниски цели от тези, определени в параграф 1, букви а) и в), но трябва да постигнат поне 25 % за възстановяване или изгаряне в инсинератори с възстановяване на енергията;

б) отложат в същото време постигането на целите в параграф 1, букви а) и в) за по-късен краен срок, който обаче да не е по-късно от 31 декември 2005 г.;

в) отложат постигането на целите, посочени в параграфи 1, букви б), г) и д), за по-късна дата по техен избор, но не по-късно от 31 декември 2011 г.

8.  Комисията, колкото е възможно по-скоро и не по-късно от 30 юни 2005 г., представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно напредъка при прилагането на настоящата директива и нейното въздействие върху околната среда, както и за функционирането на вътрешния пазар. Този доклад отчита индивидуалните обстоятелства във всяка държава-членка. Той засяга следните области:

а) оценка на ефективността, приложението и налагането на основните изисквания;

б) допълнителни превантивни мерки за намаляване на въздействието върху околната среда, доколкото това е възможно, без да се нарушават нейните основни функции;

в) възможното разработване на екологичен индикатор в областта на опаковките, с цел да се направи предотвратяването на отпадъците от опаковки по-ефективно и по-просто;

г) планове за предотвратяване на отпадъците от опаковки;

д) насърчаване на повторната употреба и по-специално сравнение на разходите и ползите при повторна употреба и рециклиране;

е) отговорността на производителя, включително финансовите аспекти на въпроса;

ж) усилия за по-нататъшно намаляване и по целесъобразност прекратяване изцяло на използването на тежки метали и други опасни вещества в опаковките до 2010 г.

Този доклад, ако е целесъобразно, се придружава от предложения за ревизия на съответните разпоредби на настоящата директива, освен ако по това време вече са направени такива предложения.

9.  Докладът разглежда въпросите, посочени в параграф 8, както и други въпроси от значение в рамките на различните елементи на Шестата програма за действие в областта на околната среда, по-специално тематичната стратегия за рециклиране и тематичната стратегия за устойчива употреба на ресурсите.

Комисията и държавите-членки, ако е целесъобразно, насърчават проучванията и пилотните проекти, отнасящи се до точка 8, букви б), в), г), д) и е), и други превантивни инструменти.

10.  Държавите-членки, които са разработили или ще разработят програми, които превишават максималните цели на параграф 1 и които предоставят добри възможности за рециклиране и възстановяване, имат право да следват тези цели в интерес на по-високата степен на опазване на околната среда, при условие че предприетите мерки не създават проблеми на вътрешния пазар и не пречат на другите държави-членки да спазват изискванията на настоящата директива. Държавите-членки уведомяват Комисията за предприемането на такива мерки. Комисията одобрява тези мерки, след като потвърди в сътрудничество с държавите-членки, че те не са в противоречие със споменатите по-горе съображения и не представляват средство за дискриминация или прикрита форма за ограничаване на търговията между държавите-членки.

▼M3

11.  Държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз с Договора за присъединяване от 16 април 2003 г., могат да отложат постигането на целите, посочени в параграф 1, букви б), г) и д) до дата, която сами изберат, но която не е по-късно от 31 декември 2012 г. за Чешката република, Естония, Кипър, Литва, Унгария, Словения и Словакия; 31 декември 2013 г. за Малта; 31 декември 2014 г. за Полша и 31 декември 2015 г. за Латвия.

▼B

Член 7

Системи за връщане, събиране и възстановяване

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране, че системите са създадени, за да осигурят:

а) връщане и/или събиране на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от потребителя, различен от крайния потребител, или от потока отпадъци, за да се насочат те към най-подходящите алтернативи за управление на отпадъците;

б) повторното използване или възстановяване, включително и рециклиране на опаковки и/или събрани отпадъци от опаковки,

за да бъдат изпълнени целите, установени в настоящата директива.

Тези системи са отворени за участието на икономическите оператори в засегнатите сектори и за участието на компетентните държавни органи. Системите се отнасят също и за внесени продукти съгласно недискриминиращи условия, включително и подробни мерки и митнически тарифи, наложени за достъп до системите, и са създадени така, че да не поставят бариери пред търговията или да нарушават конкуренцията в съответствие с Договора.

2.  Мерките, посочени в параграф 1, представляват част от политиката за опаковките и отпадъците от опаковки и отчитат по-специално изискванията относно опазването на околната среда, здравето на потребителя, сигурността и хигиената; защитата на качеството, автентичността и техническите характеристики на опакованите стоки и използваните материали, както и защитата на права във връзка с индустриалната и търговската собственост.

Член 8

Система за маркиране и идентификация

1.  Съветът, в съответствие с условията, залегнали в Договора, взема решение за маркиране на опаковките не по-късно от две години след влизането в сила на настоящата директива.

▼M2

2.  За да се улеснят събирането, повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането, опаковките трябва да посочват вида на материала/ите, използван/и в опаковката въз основа на Решение 97/129/ЕО на Комисията ( 12 ), за целите на тяхното идентифициране и класифициране от съответните промишлени сектори.

▼B

3.  На опаковката е поставена подходяща маркировка — или на самата опаковка, или на етикета. Тя ясно се вижда и лесно се чете. Маркировката е неизтриваема и трайна дори и след отварянето на опаковката.

Член 9

Основни изисквания

1.  Държавите-членки осигуряват три години след влизането в сила на настоящата Директива опаковките да се пускат на пазара само ако изпълняват основните изисквания, определени в настоящата директива, включително и в приложение II.

2.  От датата, посочена в член 22, параграф 1, държавите-членки приемат за съответстващи на всички основни изисквания, изложени в настоящата директива, включително приложение II, опаковките, които отговарят:

а) на съответните хармонизирани стандарти, референтните номера на които са били публикувани в Официален вестник на Европейските общности. Държавите-членки публикуват референтните номера на националните си стандарти, като транспонират тези хармонизирани стандарти.

б) на съответните национални стандарти, посочени в параграф 3, доколкото в областите, в които те действат, няма хармонизирани стандарти.

3.  Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на националните си стандарти, както са посочени в параграф 2, буква б), които те считат, че отговарят на изискванията на настоящия член. Комисията незабавно изпраща такива текстове на останалите държави-членки.

Държавите-членки публикуват референции за тези стандарти. Комисията гарантира публикуването им в Официален вестник на Европейските общности.

4.  Когато държава-членка или Комисията счете, че стандартите, посочени в параграф 2, не отговарят изцяло на основните изисквания, посочени в параграф 1, Комисията или въпросната държава-членка поставят въпроса пред Комитета, създаден съгласно Директива 83/189/ЕИО, като излагат причините за това. Комитетът дава незабавно становище.

В светлината на становището на Комитета Комисията информира държавите-членки за това дали е необходимо или не да се оттеглят тези стандарти от публикуването, посочено в параграфи 2 и 3.

Член 10

Стандартизация

Комисията поощрява, доколкото е уместно, подготовката на стандарти относно основните изисквания, посочени в приложение II.

Комисията по-специално поощрява подготовката на Европейски стандарти относно:

 критерии и методологии за анализ на цикъла на живот на опаковките,

 методи за измерване и доказване присъствието на тежки метали и други опасни вещества в опаковките и освобождаването им в околната среда чрез опаковки и отпадъци от опаковки,

 критерии за минимално съдържание на рециклиран материал в опаковки при определени видове опаковки,

 критерии за методи на рециклиране,

 критерии за методи на биологично разграждане и произвеждане на тор,

 критерии за маркиране на опаковките.

Член 11

Нива на концентрация на тежки метали в опаковките

1.  Държавите-членки осигуряват сумата от нивата на концентрация на олово, кадмий, живак и хексавалентен хром в опаковката или съставки за опаковка да не надвишават следните стойност:

 600 ppm теглово две години след датата, посочена в член 22, точка i),

 250 ppm теглово три години след датата, посочена в член 22, точка i),

 100 ppm теглово пет години след датата, посочена в член 22, точка i),

2.  Нивата на концентрация, посочени в параграф 1, не се отнасят за опаковка изцяло направена от оловно кристално стъкло, както е дефинирана в Директива 69/493/ЕИО ( 13 ).

3.  Комисията определя в съответствие с процедурата в член 21:

 условията, при които гореспоменатите концентрации не се прилагат за рециклирани материали и за обвързани продукти, които са в затворена и контролирана верига,

 видове опаковки, които се освобождават от изискванията, посочени в параграф 1, трето тире.

Член 12

Информационни системи

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки за осигуряване създаването на бази данни относно опаковките и отпадъците от опаковки, ако още няма такива, на хармонизирана основа, за да се съдейства на държавите-членки и Комисията да следят осъществяването на целите, поставени в настоящата директива.

2.  За тази цел базите данни осигуряват главно информация за размера, характеристиките и еволюцията на потоците опаковки и отпадъци от опаковки (включително информация за токсичността или опасността от опаковъчните материали и компоненти, използвани при производството им) на ниво отделни държави-членки.

3.  За да се хармонизират характеристиките и представянето на събраните данни и за да станат данните на държавите-членки съвместими, те предоставят на Комисията съществуващите данни във формат, приет от Комисията една година след влизането в сила на настоящата директива на основата на приложение III в съответствие с установената в член 21 процедура.

4.  Държавите-членки отчитат конкретните проблеми на малките и средните предприятия при предоставянето на подробни данни.

5.  Получените данни се предоставят под формата на национални доклади, посочени в член 17, и се актуализират в последващите доклади.

6.  Държавите-членки изискват от всички участващи икономически оператори да предоставят на компетентните органи надеждни данни за техния сектор съгласно изискването на настоящия член.

Член 13

Информиране на потребителите на опаковки

Държавите-членки предприемат мерки в срок от две години от датата, посочена в член 22, параграф 1, да гарантират ползвателите на опаковки, включително по-специално потребителите, да получат необходимата информация за:

 системите за връщане, събиране и възстановяване, които имат на разположение,

 ролята им за подпомагане на повторната употреба, възстановяването и рециклирането на опаковки и отпадъци от опаковки,

 значението на маркировките върху съществуващите опаковки на пазара,

 подходящите елементи от плановете за управление на опаковките и отпадъците от опаковки, посочени в член 14.

▼M2

Държавите-членки също насърчават информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността на потребителите.

▼B

Член 14

Планове за управление

В изпълнение на целите и мерките, посочени в настоящата директива, държавите-членки включват в плановете за управление на отпадъците, изисквани в съответствие с член 17 от Директива 75/442/ЕИО, отделна глава за управлението на опаковките и отпадъците от опаковки, включително и за мерки, предприети съгласно членове 4 и 5.

Член 15

Икономически инструменти

Като действа на основата на съответните разпоредби от Договора, Съветът приема икономически инструменти за поощряване осъществяването на целите, определени в настоящата директива. В случай на липса на такива мерки държавите-членки могат в съответствие с принципите на политиката за околната среда на Общността и inter alia в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ и задълженията, породени от Договора, да приемат мерки за постигане на тези цели.

Член 16

Нотифициране

1.  Без да се засяга Директива 83/189/ЕИО, преди приемането на такива мерки държавите-членки уведомяват Комисията за проектомерките, които възнамеряват да приемат в рамките на настоящата директива, като изключват мерките от фискален характер, но включват технически спецификации, свързани с фискални мерки, които насърчават постигането на съответствие с такива технически спецификации, за да се даде възможност на Комисията да ги разгледа в светлината на съществуващите разпоредби, като следва за всеки отделен случай процедурата съгласно горепосочената директива.

2.  Ако предлаганата мярка е същевременно и технически въпрос по смисъла на Директива 83/189/ЕИО, въпросната държавата-членка може да посочи при следване на процедурата за нотифициране, посочена в настоящата директива, че нотифицирането е валидно и за Директива 83/189/ЕИО.

Член 17

Задължение да се докладва

Държавите-членки докладват на Комисията за прилагането на настоящата директива в съответствие с член 5 от Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда ( 14 ). Първият доклад е за периода 1995—1997 г.

Член 18

Свобода на пускане на пазара

Държавите-членки не възпрепятстват пускането на пазара на тяхна територия на опаковки, които отговарят на разпоредбите на настоящата директива.

▼M2

Член 19

Привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес

Необходимите изменения за привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес в системата за идентифициране (посочени в член 8, параграф 2 и член 10, втора алинея, последно тире) и форматите, свързани със системата от база данни (посочени в член 12, параграф 3 и приложение III), както и пояснителните примери при създаване на определение за опаковка (посочени в приложение I) се приемат в съответствие с процедурите, посочени в член 21, параграф 2.

▼B

Член 20

Специфични мерки

▼M2

1.  Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 21, определя техническите мерки, които са необходими за разрешаване на трудностите при прилагане на разпоредбите на настоящата директива, и по-специално инертните опаковъчни материали, пуснати на пазара в малки количества (тоест приблизително 0,1 % от теглото) в Европейския съюз, първичните опаковки за медицински уреди и фармацевтични продукти, малките и луксозните опаковки.

▼B

2.  Комисията представя също доклад на Европейския парламент и на Съвета за всяка друга предстояща мярка и, ако е уместно, тя се придружава от предложение.

▼M2

Член 21

Процедура на комитета

1.  Комисията се подпомага от комитет.

2.  Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО ( 15 ), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО се определя на три месеца.

3.  Комитетът приема свой процедурен правилник.

▼B

Член 22

Прилагане в националното право

1.  Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административните разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 30 юни 1996 г. Те незабавно информират Комисията за това.

2.  Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

3.  В допълнение държавите-членки съобщават Комисията за всички съществуващи законови, подзаконови и административни разпоредби, приети относно материята, попадаща в обхвата на настоящата директива.

▼M2

3а.  При условие че са постигнати целите по член 6, държавите-членки могат да транспонират разпоредбите на член 7 чрез постигане на споразумения между компетентния орган и заинтересованите икономически сектори.

Тези споразумения трябва да отговарят на следните изисквания:

а) споразуменията трябва да са влезли в сила;

б) споразуменията трябва да имат конкретни цели със съответните крайни срокове;

в) споразуменията се публикуват в националния официален вестник или като официален документ, еднакво достъпен за обществеността, и се препращат на Комисията;

г) постигнатите резултати се наблюдават постоянно, докладват се на компетентните органи и на Комисията и са достъпни за обществеността според условията, посочени в съответното споразумение;

д) компетентните власти гарантират, че постигнатият напредък по споразумението ще бъде контролиран;

е) в случай на неспазване на споразумението държавите-членки прилагат съответните разпоредби на настоящата директива чрез законови, подзаконови и административни мерки.

▼B

4.  Изискванията за производство на опаковки в никакъв случай не се отнася за опаковки, използвани за даден продукт преди датата на влизане в сила на настоящата директива.

5.  Държавите-членки позволяват за срок, не по-дълъг от пет години от датата на влизане в сила на настоящата директива, пускането на пазара на опаковки, произведени преди тази дата, които са в съответствие със съществуващото национално законодателство.

Член 23

Директива 85/339/ЕИО се отменя, считано от датата, посочена в член 22, параграф 1.

Член 24

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 25

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЯСНИТЕЛНИ ПРИМЕРИ ЗА КРИТЕРИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1

Обяснителни примери за критерий i)

Опаковки

Кутии от сладкиши

Тънка опаковка около кутия за CD

Не-опаковки

Саксии за цветя, които са предназначени да останат с растението по време на целия му жизнен цикъл

Кутии за инструменти

Пакетчета чай

Восъчен слой около различни видове сирена

Обвивки на колбаси

Обяснителни примери за критерий ii)

Опаковки, ако са предназначени и предвидени за пълнене в търговските обекти

Хартиени или найлонови торбички

Чинии и чаши за еднократна употреба

Прилепващ слой

Торбички за сандвичи

Алуминиево фолио

Не-опаковки

Бъркалки

Прибори за еднократна употреба

Обяснителни примери за критерий iii)

Опаковки

Етикети, които са закачени директно или са прикрепени към продукта

Части от опаковки

Четки от спирала за очи, които са част от затворената кутия

Залепващи етикети, които са прикрепени към друг опаковъчен предмет

Книговезки телчета

Пластмасови ръкавици

Дозатори, които са част от затворена кутия с перилни препарати.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВА И ЕСТЕСТВОТО НА ОПАКОВКИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПОВТОРНО, ВЪЗСТАНОВИМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ГОДНИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

1.   Специфични изисквания за производството и състава на опаковките

 Опаковките са така произведени, че обемът на опаковката и теглото са ограничени до минималното адекватно количество, за да се поддържа необходимото ниво на безопасност, хигиена и приемливост както на опакования продукт, така и за потребителя.

 Опаковката е направена, произведена и пусната в търговски оборот по такъв начин, че да позволи повторната употреба или възстановяване, включително и рециклиране, и да се намали до минимум въздействието й върху околната среда, когато се обезвреждат отпадъци от опаковки или остатъчни вещества от операции с такива отпадъци.

 Опаковката се произвежда така, че присъствието на вредни и други опасни вещества и материали като съставки на опаковъчния материал или на някой от опаковъчните компоненти е сведено до минимум с оглед на появата им в емисии, прах или утайка след прецеждане, когато опаковки или остатъци от операции или отпадъци от опаковки се изгарят или се депонират.

2.   Специфични изисквания за естеството на опаковки за повторна употреба

Следните изисквания трябва да се изпълнят едновременно:

 физичните свойства и характеристики на опаковката позволяват няколко завъртания при нормално предвидими условия за използване,

 възможност за преработване на използвани опаковки, за да се изпълнят здравните изисквания и изискванията за безопасност по отношение на работната сила,

 да се изпълнят специфичните изисквания за възстановими опаковки, когато опаковката не може отново да се използва и така се превръща в отпадъци.

3.   Специфични изисквания за естеството на опаковките за възстановяване

а)   Опаковки, възстановими чрез рециклиране на материала

Опаковката трябва да е произведена по начин, който позволява рециклирането на определен процент от теглото на материала, използван за производството на продукти за продажба, в съответствие със съществуващите стандарти в Общността. Определянето на този процент може да варира в зависимост от вида на материала, от който е направена опаковката.

б)   Опаковка, възстановима под формата на отделяне на енергия

Отпадъците от опаковки, преработвани за целите на отделяне на енергия, имат минимална калорична стойност, за да се даде възможност за оптимизиране на отделянето на енергия.

в)   Опаковки, възстановими за друга употреба под формата на тор от отпадъци

Отпадъците от опаковки, обработени с цел получаване на тор, са от такова биоразграждащо се естество, което не следва да пречи на отделното събиране и на процеса или дейността за биоразграждане, в които се въвежда.

г)   Биоразграждащи се опаковки

Биоразграждащите се отпадъци от опаковки са от такова естество, че са в състояние да претърпят физично, химично, термично или биологично разлагане от вид, при който по-голямата част от крайната получена тор в крайна сметка се разлага на въглероден двуокис, биомаса и вода.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДАННИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧВАТ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ В ТЯХНАТА БАЗА ДАННИ ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТАБЛИЦИ 1—4)

1.

За първична, вторична и третична опаковка:

а) количествата за всяка широка категория материал на опаковки, използвани в страната (произведено + внесено – изнесено) (таблица 1);

б) повторно използваните количества (таблица 2).

2.

За битови и небитови отпадъци от опаковки:

а) количествата за всяка широка категория материал, възстановен и изхвърлен в страната (произведено + внесено – изнесено) (таблица 3);

б) рециклираните количества и възстановените количества за всяка широка категория материал (таблица 4).

Количество произведени опаковки в тонове+ Количество внесени опаковки в тонове– Количество изнесени опаковки в тонове= ОбщоСтъклоПластмасиХартия/картон(включително композит)МеталДървоДругиОбщо

Опаковки за многократна употребаКоличество използвани опаковки в тоновеКоличество в тоновеПроцентСтъклоПластмасиХартия/картон(включително композит)МеталДървоДругиОбщо

Количество произведени отпадъци в тонове– Количество изнесени отпадъци в тонове+ Количество внесени отпадъци в тонове= ОбщоБитови отпадъциСтъклени опаковкиПластмасови опаковкиХартиени/картонени опаковкиКартонени композитни опаковкиМетални опаковкиДървени опаковкиБитови отпадъци общоНебитови отпадъциСтъклени опаковкиПластмасови опаковкиХартиени/картонени опаковкиКартонени композитни опаковкиМетални опаковкиДървени опаковкиНебитови отпадъци общо

Общо количество възстановени и обезвредени отпадъци в тоновеКоличество рециклирани опаковкиКоличество възстановени опаковкиКоличество в тоновеКоличество в тоновеПроцентПроцентБитови отпадъциСтъклени опаковкиПластмасови опаковкиХартиени/картонени опаковкиКартонени композитни опаковкиМетални опаковкиДървени опаковкиБитови отпадъци общоНебитови отпадъциСтъклени опаковкиПластмасови опаковкиХартиени/картонени опаковкиКартонени композитни опаковкиМетални опаковкиДървени опаковкиНебитови отпадъци общо( 1 ) ОВ C 263, 12.10.1992 г., стр. 1 и

ОВ C 285, 21.10.1993 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ C 129, 10.5.1993 г., стр. 18.

( 3 ) Становище на Европейския парламент от 23 юни 1993 г. (ОВ C 194, 19.7.1993 г., стр. 177), обща позиция на Съвета от 4 март 1994 г. (ОВ C 137, 19.5.1994 г., стр. 65) и решение на Европейския парламент от 4 май 1994 г. (ОВ C 205, 25.7.1994 г., стр. 163). Потвърдено на 2 декември 1993 г. (ОВ C 342, 20.12.1993 г., стр. 15). Съвместен текст на Помирителния комитет от 8 ноември 1994 г.

( 4 ) ОВ L 176, 6.7.1985 г., стр. 18. Директива, последно изменена с Директива 91/629/ЕИО (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48).

( 5 ) ОВ C 122, 18.5.1990 г., стр. 2.

( 6 ) ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Директива 91/156/ЕИО (ОВ L 78, 29.3.1991 г., стр. 32).

( 7 ) ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Директива 92/400/ЕИО (ОВ L 221, 6.8.1992 г., стр. 55).

( 8 ) ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

( 9 ) ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2557/2001 на Комисията (ОВ L 349, 31.12.2001 г., стр. 1).

( 10 ) ОВ L 166, 1.7.1999 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2118/2003 на Комисията (ОВ L 318, 3.12.2003 г., стр. 5).

( 11 ) ОВ L 185, 17.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2118/2003.

( 12 ) ОВ L 50, 20.2.1997 г., стр. 28.

( 13 ) ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36.

( 14 ) ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.

( 15 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.