1994L0011 — BG — 01.07.2013 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 94/11/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 март 1994 година

относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки в областта на етикетирането на материалите, използвани в основните компоненти на обувките, предназначени за продажба на потребителите

(ОВ L 100, 19.4.1994, p.37)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 2006/96/ЕО НА СЪВЕТА от 20 ноември 2006 година

  L 363

81

20.12.2006

►M2

ДИРЕКТИВА 2013/15/ЕC НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година

  L 158

172

10.6.2013


Изменен с

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ДИРЕКТИВА 94/11/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 март 1994 година

относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки в областта на етикетирането на материалите, използвани в основните компоненти на обувките, предназначени за продажба на потребителитеЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 100а от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

в съответствие с процедурата, постановена в член 189б от Договора,

като имат предвид, че в някои държави-членки действат правни разпоредби относно етикетирането на обувките, които имат за цел да защитават и информират обществото, както и да гарантират законните интереси на промишлеността;

като имат предвид, че несъответствията между отделните разпоредби биха могли да създадат препятствия пред търговията в рамките на Общността и по този начин да се засегне функционирането на вътрешния пазар;

като имат предвид, че с цел да се избегнат проблемите, произтичащи от различните системи, следва да се дефинират много точно елементите на общата система за етикетиране на обувките;

като имат предвид, че резолюция на Съвета от 9 ноември 1989 г. относно бъдещите приоритети на обновената политика за защита на потребителите ( 3 ) призовава да се положат усилия за подобряване на информацията относно продуктите, предназначена за потребителите;

като имат предвид, че е в интерес както на потребителите, така и на обувната промишленост да се въведе система, която намалява риска от измами чрез точно посочване на естеството на материалите, използвани в производството на основните компоненти на обувките;

като имат предвид, че резолюция на Съвета от 5 април 1993 г. относно бъдещите дейности, свързани с етикетирането на продуктите в интерес на потребителите ( 4 ), постановява, че етикетирането е едно от най-важните средства за по-добра информираност и за прозрачност спрямо потребителя, както и за гарантиране на хармоничното функциониране на вътрешния пазар;

като имат предвид, че хармонизирането на националното законодателство е правилният път за премахване на търговските бариери пред свободната търговия; като имат предвид, че тази цел не може да бъде постигната достатъчно добре от отделните държави-членки; като имат предвид, че настоящата директива постановява само онези изисквания, които са абсолютно необходими за свободното движение на продуктите, за които се прилага,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

1.  Настоящата директива се прилага за етикетирането на материалите, използвани в основните компоненти на обувките, предназначени за продажба на потребителите.

За целите на настоящата директива, терминът „обувки“ означава всички артикули с прикачени към тях подметки, предназначени да покриват или пазят долната част на краката, включително части от тях, които се предлагат на пазара отделно, както е посочено в приложение I.

Неизчерпателен списък на продуктите, които са предмет на настоящата директива, е даден в приложение II.

Директивата не се отнася за следните продукти:

 употребявани обувки, обувки втора ръка;

 защитни обувки, за които се отнася Директива 89/686/ЕИО ( 5 );

 обувки, за които се отнася Директива 76/769/ЕИО ( 6 );

 обувки, имащи характер на играчки.

2.  Информацията за материалите, от които са направени обувките, се предоставя чрез етикетиране по начина, посочен в член 4.

i) Етикетирането съдържа информация, отнасяща се за трите части на обувката, така както са дефинирани в приложение I, а именно:

а) горната част;

б) подплатата и стелката; и

в) външната част на подметката.

ii) Съставът на обувката се посочва така, както е посочено в член 4: или въз основа на пиктограмите, или чрез писмена индикация на конкретните материали, съгласно приложение I.

iii) Що се отнася до горната част на обувките, класификацията на материалите се определя въз основа на разпоредбите, съдържащи се в член 4, параграф 1 и в приложение I, без да се вземат под внимание аксесоарите или подсилванията, например кантове, предпазители за глезените, орнаменти, катарами, капси или подобни приспособления.

iv) Що се отнася до външната част на подметката, класификацията се определя въз основа на обема на материалите, съдържащи се в нея, в съответствие с разпоредбите на член 4.

Член 2

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всички обувки, които се предлагат на пазара, отговарят на изискванията на директивата относно етикетирането, без с това да се накърняват други разпоредби на Общността в тази област.

2.  В случаите, когато на пазара се предлагат обувки, които не съответстват на разпоредбите относно изискванията за етикетиране, компетентната държава-членка предприема необходимите мерки в съответствие със своето национално законодателство.

Член 3

Без да се засягат други разпоредби на Общността в тази област, държавите-членки не забраняват, нито възпрепятстват пускането на пазара на обувки, които отговарят на изискванията за етикетиране съгласно настоящата директива, чрез въвеждане на нехармонизирани национални разпоредби в областта на етикетирането на някои видове обувки или на обувките въобще.

Член 4

1.  Етикетирането дава информация за материала, определен съгласно приложение I, който представлява най-малко 80 % от повърхността на горната част и от подплатата и стелката на обувката, и най-малко 80 % от външната част на подметката. Ако нито един от материалите не възлиза на поне 80 %, предоставя се информация за двата основни вида материали, използвани в състава на обувката.

2.  Информацията трябва да бъде обозначена върху обувките. Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, може да избере дали да използва пиктограми или писмени обозначения най-малко на езика или езиците, които могат да бъдат посочени от държавата-членка потребител, съгласно дефиницията и илюстрациите, дадени в приложение I. Държавите-членки включват в националните си разпоредби изискването, че потребителите трябва да бъдат информирани по подходящ начин за смисъла на тези пиктограми, и гарантират, че тези разпоредби няма да създадат препятствия в търговията.

3.  За целите на настоящата директива, етикетирането включва прикрепване на необходимата информация най-малко към един артикул на обувката, във всеки чифт обувки. Това може да се направи чрез отпечатване, залепване, щамповане или с използване на прикрепен етикет.

4.  Етикетът трябва да се вижда ясно, да бъде здраво прикрепен и на достъпно място, а размерите на пиктограмата да бъдат достатъчно големи, за да позволяват лесно разчитане на информацията, съдържаща се в нея. Етикетът не трябва да прави възможно заблуждаване на потребителя.

5.  Производителят или негов упълномощен представител, установен в Общността, отговаря за доставката на етикета и за точността на информацията, дадена в него. Ако нито производителят, нито негов упълномощен представител са установени в Общността, това задължение се вменява на лицето, което отговаря за първоначалното пласиране на обувките на пазара на Общността. Търговецът на едро има задължението да осигури подходящо етикетиране на обувките, продавани от него, в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

Член 5

Ако е необходимо, към етикета може да бъде прикрепена допълнителна текстова информация, която да допълва информацията, изисквана съгласно настоящата директива. От друга страна, държавите-членки не могат да забраняват или да възпрепятстват предлагането на пазара на обувки, които отговарят на изискванията на настоящата директива, в съответствие с член 3.

Член 6

1.  Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 23 септември 1995 г. Те информират незабавно Комисията за това.

2.  Държавите-членки прилагат мерките, посочени в параграф 1, от 23 март 1996 г. Наличност, фактурирана или предадена на търговеца на едро преди тази дата, не може да бъде предмет на посочените мерки до 23 септември 1997 г.

3.  Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

4.  Три години след влизането в сила на настоящата директива, Комисията внася в Съвета доклад за оценка, като взема под внимание всички трудности, които може да са възникнали за участвалите в дейностите по настоящата директива лица при прилагане на разпоредбите на настоящата директива, и представя при необходимост подходящи предложения за преразглеждане на настоящите разпоредби.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.   Дефиниция и съответни пиктограми или писмени обозначения на отделните части на обувките, които подлежат на идентифициране: 

Пиктограма

Писмени обозначения

a)  Горна част (лице)

Това е горната част на структурния елемент, който е прикрепен към външната част на подметките.

image

F Tige

D Obermaterial

IT Tomaia

NL Bovendeel

EN Upper

DK Overdel

GR ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

ES Empeine

P Parte superior

►A1  

CZ Vrch

EST Pealne

LV Virsa

LT Viršus

HU Felsőrész

M Wiċċ

PL Wierzch

SI Zgornji del

SK Vrch

 ◄ ►M1  

BG лицева част

RO față

 ◄ ►M2  

HR Gornjište

 ◄

б)  Подплата и стелка

Това е подплатата на горната част и вътрешната част на подметката, които представляват вътрешната част на обувния артикул.

image

F Doublure et semelle de propreté

D Futter und Decksohle

IT Fodera e Sottopiede

NL Voering en inlegzool

EN Lining and sock

DK Foring og bindsål

GR ΦΟΔΡΕΣ

ES Forro y plantilla

P Forro e Palmilha

►A1  

CZ Podšívka a stélka

EST Vooder ja sisetald

LV Odere un ieliekamā saistzole

LT Pamušalas ir įklotė

HU Bélés és fedőtalpbélés

M Inforra u suletta

PL Podszewka z wyściółką

SI Podloga in vložek (steljka)

SK Podšívka a stielka

 ◄ ►M1  

BG подплата и стелка

RO căptușeală și acoperiș de branț

 ◄ ►M2  

HR Podstava i uložna tabanica

 ◄

в)  Външна част на подметка

Това е долната част на обувката, която е подложена на износване и е прикрепена към горната част.

image

F Semelle extérieure

D Laufsohle

IT Suola esterna

NL Buitenzool

EN Outer sole

DK Ydersål

GR ΣΟΛΑ

ES Suela

P Sola

►A1  

CZ Podešev

EST Välistald

LV Ārējā zole

LT Padas

HU Járótalp

M Pett ta' barra

PL Spód

SI Podplat

SK Podošva

 ◄ ►M1  

BG външно ходило

RO talpă exterioară

 ◄ ►M2  

HR Potplat (donjište)

 ◄

2.   Дефиниция и пиктограми на материалите

Пиктограмите, които се отнасят за материалите, трябва да са дадени в етикета, до пиктограмите, отнасящи се за трите части на обувката, както е посочено в член 4 и в част 1 на настоящото приложение. 
 

Пиктограма

Писмени обозначения

а)

i)  Кожа

Общ термин за целите кожи с оригиналната им влакнеста структура, повече или по-малко обработени, дъбени срещу загниване. Космите и вълната могат да бъдат отстранени или не. Кожата се прави също и от цели кожи, цепени на пластове или сегментирани преди или след дъбенето. Ако обаче дъбената кожа e разделена механично и/или с химически средства на влакнести частици, малки парчета или на прах, след което, с или без спойващо средство, от нея са направени листа или други форми, тези листа или други форми не са кожа. Ако кожата има повърхностно покритие, независимо от начина на прилагането му, или залепена апретура, такива повърхностни пластове не трябва да бъдат по-дебели от 0,15 mm. Това означава, че всички кожи са покрити, без с това да се накърняват други правни разпоредби, например Вашингтонската конвенция.Ако терминът „лицеви кожи, нецепени“ се използва във факултативната допълнителна текстова информация, посочена в член 5, той се отнася за кожи, които за запазили оригиналната си лицева повърхност, която се открива след отстраняване на епидермиса, без лъскане, подрязване или цепене

image

F Cuir

D Leder

IT Cuoio

NL Leder

EN Leather

DK Læder

GR ΔΕΡΜΑ

ES Cuero

P Couros e peles curtidas

►A1  

CZ Useň

EST Nahk

LV Āda

LT Oda

HU Bőr

M Ġilda

PL Skóra

SI Usnje

SK Useň

 ◄ ►M1  

BG кожа

RO piei cu față naturală

 ◄ ►M2  

HR Koža

 ◄

а)

ii)  Импрегнирана кожа

Кожа, при която повърхностният слой, нанесен върху лицевата кожа, не превишава една-трета от общата дебелина на продукта, но е повече от 0,15 mm.

image

F Cuir enduit

D Beschichtetes Leder

IT Cuoio rivestito

NL Gecoat leder

EN Coated leather

DK Overtrukket læder

GR ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ

ES Cuero untado

P Couro revestido

►A1  

CZ Povrstvená useň

EST Kaetud nahk

LV Pārklāta āda

LT Padengta oda

HU Bevonatos bőr

M Ġilda miksija

PL Skóra pokryta

SI Krito usnje

SK Povrstvená useň

 ◄ ►M1  

BG кожа с покритие

RO piei cu față corectată

 ◄ ►M2  

HR Koža korigiranog lica

 ◄

б)

Материали от естествен текстил и синтетични или нетъкани текстилни материали„Текстилни материали“ означава всички продукти, които се посочени в Директива 71/307/ЕИО и в измененията към нея.

image

F Textile

D Textil

IT Tessili

NL Textiel

EN Textile

DK Tekstil-materialer

GR ΥΦΑΣΜΑ

ES Textil

P Téxteis

►A1  

CZ Textilie

EST Tekstiil

LV Tekstilmateriāls

LT Tekstilė

HU Textil

M Tessut

PL Materiał włókienniczy

SI Tekstil

SK Textil

 ◄ ►M1  

BG текстил

RO textile

 ◄ ►M2  

HR Tekstil

 ◄

в)

Всички други материали

image

F Autres matériaux

D Sonstiges Material

IT Altre materie

NL Overige materialen

EN Other materials

DK Andre materialer

GR ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

ES Otros materiales

P Outros materiais

►A1  

CZ Ostatní materiály

EST Teised materjalid

LV Citi materiāli

LT Kitos medžiagos

HU Egyéb anyag

M Materjal ieħor

PL Inny materiał

SI Drugi materiali

SK Iný materiál

 ◄ ►M1  

BG всички други материали

RO alte materiale

 ◄ ►M2  

HR Drugi materijali

 ◄
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИМЕРИ ЗА ОБУВКИ, КОИТО СА ОБХВАНАТИ ОТ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Терминът „обувки“ се отнася за продукти, които варират от сандали с горна част, състояща се само от регулируеми галони и панделки, до обувки на височината на бедрото, чиято горна част покрива крака и бедрото. Сред продуктите, включени в тази категория, са следните продукти:

i) обувки с нисък или висок ток, предназначени за носене вкъщи или навън;

ii) обувки, покриващи глезена, средата на крака, коляното или бедрото;

iii) различни видове сандали, сандали с въжена подметка „еспадрили“ (обувки с горна част от брезент и подметки от плетени растителни материали), обувки за тенис, за бягане и други спортни обувки, сандали за баня и други неофициални обувки;

iv) специални спортни обувки, изработени с цел да се практикува спортна дейност, и/или снабдени с подсилени върхове, железца, пирони, куки за захващане (котки), шини и подобни приспособления, обувките за кънки, ски и бягане през пресечена местност, обувките за борба, бокс и колоездене. Тук са включени и комбинирани артикули, съставени от обувки и прикрепени за тях кънки (ролкови или за лед);

v) обувки за танци;

vi) обувки, съставени от едно-единствено парче материал, особено чрез моделиране на каучук или пластмаса, с изключение на артикулите за еднократна употреба от леки или малотрайни материали (например хартия, пластмасови листове и др., с изключение на обувките с прикачени към тях ходила);

vii) артикули, предназначени да се носят върху други обувки, които в някои случаи са без пета;

viii) обувки за еднократна употреба с прикрепени към тях ходила, които обикновено са предназначени да се използват само веднъж;

ix) ортопедични обувки.

По съображения, свързани с хомогенност и с по-голяма яснота, както и в съответствие с разпоредбите, посочени в описанието на продуктите, които са предмет на настоящата директива, продуктите, за които се отнася глава 64 от Комбинираната номенклатура (КН) могат, по правило, да се считат за предмет на настоящата директива.( 1 ) ОВ С 74, 25.3.1992 г., стр. 10.

( 2 ) ОВ С 287, 4.11.1992 г., стр. 36.

( 3 ) ОВ С 294, 22.11.1989 г., стр. 1.

( 4 ) ОВ С 110, 20.4.1993 г., стр. 3.

( 5 ) ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18.

( 6 ) ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.