01994D0262 — BG — 05.08.2021 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 9 март 1994 година

относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана

(94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом)

(ОВ L 113, 4.5.1994, p.15)

Отменено със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕС, Евратом) 2021/1163 на Европейския парламент от 24 юни 2021 година

L 253

1

16.7.2021

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01994D0262-20080731