1993R3199 — BG — 01.07.2013 — 009.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3199/93 НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 1993 година

относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

(ОВ L 288, 23.11.1993, p.12)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2546/95 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 1995 година

  L 260

45

31.10.1995

 M2

РЕГЛАМЕНТ 2559/98/ЕО НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 1998 година

  L 320

27

28.11.1998

 M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2205/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2004 година

  L 374

42

22.12.2004

 M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1309/2005 НА КОМИСИЯТА от 10 август 2005 година

  L 208

12

11.8.2005

 M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2023/2005 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2005 година

  L 326

8

13.12.2005

 M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 67/2008 НА КОМИСИЯТА от 25 януари 2008 година

  L 23

13

26.1.2008

 M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 849/2008 НА КОМИСИЯТА от 28 август 2008 година

  L 231

11

29.8.2008

 M8

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 767/2011 НА КОМИСИЯТА от 2 август 2011 година

  L 200

14

3.8.2011

►M9

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 162/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2013 година

  L 49

55

22.2.2013
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3199/93 НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 1993 година

относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акцизКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки ( 1 ), и по-специално член 27, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общия режим за продуктите, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и контрола на такива продукти ( 2 ), изменена с Директива 92/108/ЕИО ( 3 ), и по-специално член 24 от нея,

като взе предвид становището на Комитета по акцизите,

като има предвид, че съгласно член 27, параграф 1, буква a) от Директива 92/83/ЕИО от държавите-членки се изисква да освобождават от акциз алкохола, който е напълно денатуриран в съответствие с изискванията на която и да е държава-членка, при условие че такива изисквания са надлежно нотифицирани и приети в съответствие с условията, установени в параграфи 3 и 4 от посочения член;

като има предвид, че са постъпили възражения към изискванията, които са нотифицирани;

като има предвид, че поради това в съответствие с изискванията на параграф 4 от посочения член трябва да се вземе решение съгласно процедурата, предвидена в член 24 от Директива 92/12/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Денатуриращите вещества, които се използват във всяка държава-членка за целите на пълното денатуриране на алкохол в съответствие с член 27, параграф 1, буква а) от Директива 92/83/ЕИО, са описани в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

▼M9
ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на разрешените продукти с техния регистрационен номер, ако е наличен, издаден от Службата, предоставяща обобщена информация за химичните вещества (CAS), и рецептурите, разрешени за пълното денатуриране на алкохол:

Ацетон

CAS номер: 67-64-1

CI реактивно червено 24

CAS номер: 70210-20-7

Суров пиридин

CAS номер: не е наличен

Кристалвиолет (C.I. 42555)

CAS номер: 548-62-9

Денатониум бензоат

CAS номер: 3734-33-6

Етанол

CAS номер: 64-17-5

Етилацетат

CAS номер: 141-78-6

Втор-амилетилкетон

CAS номер: 541-85-5

Етил трет-бутил етер

CAS номер: 637-92-3

Флуоресцин

CAS номер: 2321-07-5

Формалдехид

CAS номер: 50-00-0

Фузелови масла

CAS номер: 8013-75-0

Бензин (включително безоловен бензин)

CAS номер: 86290-81-5

Изопропилов алкохол (IPA)

CAS номер: 67-63-0

Керосин

CAS номер: 8008-20-6

Масло за лампи

CAS номер: 64742-47-8 до 64742-48-9

Метанол

CAS номер: 67-56-1

Метилетилкетон (бутанон) (MEK)

CAS номер: 78-93-3

Метилизобутилкетон

CAS номер: 108-10-1

Метилизобутилкетон

CAS номер: 563-80-4

Метилвиолет

CAS номер: 8004-87-3

Метиленово синьо

CAS номер: 61-73-4

Минерална нафта

CAS номер: не е наличен

Солвент-нафта

CAS номер: 8030-30-6

Пиридин (или пиридинови основи)

CAS номер: 110-86-1

Терпентинов спирт

CAS номер: 8006-64-2

Технически бензин

CAS номер: 92045-57-3

Трет-бутилов алкохол

CAS номер: 75-65-0

Тиофен

CAS номер: 110-02-1

Тимолово синьо

CAS номер: 76-61-9

Дървесен спирт

не е наличен

В базата данни на Европейски митнически опис на химичните вещества съществуват синоними на разрешените продукти на различни европейски езици.

Навсякъде в приложението се използва терминът „абсолютен етанол“ в съответствие с терминологията, използвана от Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC).

I.    Денатуриращ процес, използван във всички държави членки

На хектолитър абсолютен етанол:

 3 литра изопропилов алкохол (IPA),

 3 литра метилетилкетон (MEK),

 1 грам денатониум бензоат.

За целите на вътрешния пазар държавите членки мога да добавят оцветител с цел продуктът да придобие характерен цвят, по който да може да бъде разпознат незабавно.

II.    Допълнителни денатуриращи процеси, използвани в някои държави членки.

Чешка република

На хектолитър абсолютен етанол — една от следните рецептури:

1. 

 0,4 литра солвент-нафта,

 0,2 литра керосин,

 0,1 литра технически петрол.

2. 

 3 литра етил трет-бутил етер,

 1 литър изопропилов алкохол,

 1 литър безоловен бензин,

 10 милиграма флуоресцеин.

Германия

На хектолитър абсолтен етанол:

Един литър кетонова смес, състояща се от:

 95 до 96 тегл. % метилетилкетон (MEK),

 2,5 до 3 тегл. % метилизопропилкетон (3-метил-2-бутанон),

 1,5 до 2 тегл. % втор-амилетилкетон (5-метил-3-хептанон),

заедно с 1 грам денатониум бензоат.

Естония

На хектолитър абсолютен етанол:

 3 литра ацетон,

 2 грама денатониум бензоат.

Ирландия

Основата се получава чрез смесване на следното:

 90 об. % етанол,

 9,5 об. % дървесен спирт,

 0,5 об. % суров пиридин.

На всеки 10 хектолитра от основата се добавят:

 3,75 литра минерална нафта (нефтено масло),

 1,5 грама метилвиолет.

Забележка: Компонентите на основата на дървесен спирт и суров пиридин може да бъдат заместени с 10 об. % метанол.

Гърция

Само алкохол с ниско качество (първи и последни фракции от дестилацията) с алкохолно съдържание от най-малко 93 об. % и не повече от 96 об. % може да бъде денатуриран.

На всеки хектолитър алкохол с 93 об. % се добавят следните вещества:

 2 литра метанол,

 1 литър терпентинов спирт,

 0,50 литър масло за лампи,

 0,40 грама метиленово синьо.

При температура от 20 °C крайният продукт ще достигне, в непроменено състояние, 93 об. %.

Италия

На хектолитър абсолютен етанол се добавя следното:

 125 грама тиофен,

 0,8 грама денатониум бензоат,

 3 грама CI реактивно червено 24 (червен оцветител), 25-процентов тегловен разтвор,

 2 литра метилетилкетон (MEK).

Етиловият алкохол, който се денатурира, трябва да съдържа поне 83 об. % етилов алкохол и силата му, измерена със спиртомер на ЕО, да не е по-малка от 90 об. %.

За да се осигури пълната разтворимост на всички съставки, денатуриращата смес трябва да се приготви в етилов алкохол под 96 об. %, измерени със спиртомер на ЕО.

Целта на CI реактивно червено 24 е да придаде на продукта характерен червен цвят, който го прави лесен за разпознаване.

Латвия

1. На хектолитър абсолютен етанол — една от следните рецептури:

а) поне

 9 литра изопропилов алкохол,

 1 литър ацетон,

 0,4 грама метиленово синьо, тимолово синьо или кристалвиолет;

б) поне

 3 литра метилизобутилкетон,

 2 литра метилетилкетон (MEK);

в) поне

 3 литра ацетон,

 2 грама денатониум бензоат;

г) поне 10 литра етилацетат.

2. На 1 хектолитър на дехидриран етилов алкохол (съдържащи не повече от 0,5 % вода):

Бензин на минимум 5 литра и максимум 7 литра.

Литва

На хектолитър абсолютен етанол:

 3 литра ацетон,

 2 грама денатониум бензоат.

Унгария

Алкохолните продукти съдържат спрямо количеството на техния чист алкохол най-малко един от следните компоненти:

а) 2 тегл. % метилетилкетон (MEK), 3 тегл. % метилизобутилкетон и 0,001 тегл. % денатониум бензоат;

б) 1 тегл. % метилетилкетон (MEK) и 0,001 тегл. % денатониум бензоат;

в) 2 тегл. % изопропилов алкохол, 1 тегл. % трет-бутилов алкохол и 0,001 тегл. % денатониум бензоат.

Малта

Основата се получава чрез смесване на следното:

 90 об. % етанол,

 9,5 об. % дървесен спирт,

 0,5 об. % суров пиридин.

На всеки 10 хектолитра от основата се добавят:

 3,75 литра минерална нафта (нефтено масло),

 1,5 грама метилвиолет.

Нидерландия

На хектолитър абсолютен етанол:

Пет литра смес, съдържаща:

 60 об. % метанол,

 20 об. % ацетон,

 11 об. % фузелово масло (концентрат от страничните продукти на алкохолната дестилация),

 8 об. % вода,

 0,5 об.% метилетилкетон (MEK),

 0,5 об. % формалин (воден разтвор на 37 тегл. % формалдехид),

Австрия

На хектолитър чист етанол:

Един литър кетонова смес, състояща се от:

 95 до 96 тегл. % метилетилкетон (MEK),

 2,5 до 3 тегл. % метилизопропилкетон,

 1,5 до 2 тегл. % втор-амилетилкетон,

заедно с 1 грам денатониум бензоат.

Полша

На хектолитър абсолютен етанол — една от следните рецептури:

1. 0,75 литър кетонова смес, състояща се от:

 95 до 96 тегл. % метилетилкетон (MEK),

 2,5 до 3 тегл. % метилизопропилкетон,

 1,5 до 2 тегл. % втор-амилетилкетон,

заедно с 0,25 литра пиридинова основа.

2. Един литър кетонова смес, състояща се от:

 95 до 96 тегл. % метилетилкетон (MEK),

 2,5 до 3 тегл. % на метилизопропилкетон,

 1,5 до 2 тегл. % втор-амилетилкетон,

заедно с 1 грам денатониум бензоат.

Румъния

На хектолитър абсолютен етанол:

 2 литра метилетилкетон (MEK),

 1 грам денатониум бензоат,

 0,2 грама метиленово синьо.

Словения

На хектолитър абсолютен етанол:

 1 580 грама изопропилов алкохол,

 790 грама трет-бутилов алкохол,

 0,79 грама денатониум бензоат.

Словакия

На хектолитър абсолютен етанол:

1. 

3 литра метилизобутилкетон,

2 литра метилетилкетон (MEK),

1 грам денатониум бензоат,

0,2 грама метиленово синьо.

2. 

1,5 литра технически бензин,

1,5 литър керосин,

2 грама денатониум бензоат.

Финландия

На хектолитър абсолютен етанол — една от следните рецептури:

1. 

2 литра метилетилкетон (MEK),

3 литра метилизобутилкетон.

2. 

2 литра ацетон,

3 литра метилизобутилкетон.

Швеция

На хектолитър абсолютен етанол:

 3 литра метилизобутилкетон,

 2 литра метилетилкетон (MEK).

Обединеното кралство

Основата се получава чрез смесване на следното:

 90 об. % етанол,

 9,5 об. % дървесен спирт,

 0,5 об. % суров пиридин.

На всеки 10 хектолитра от основата се добавят:

 3,75 литра минерална нафта (нефтено масло),

 1,5 грама метилвиолет (C.I. 42555).( 1 ) ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21.

( 2 ) ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 390, 31.12.1992 г., стр. 124.