01993R2847 — BG — 07.05.2011 — 012.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2847/93 НА СЪВЕТА

от 12 октомври 1993 година

относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството

(ОВ L 261, 20.10.1993, p.1)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година

L 343

1

22.12.2009