1993L0103 — BG — 27.06.2007 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 93/103/ЕО НА СЪВЕТА

от 23 ноември 1993 година

относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби (тринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

(ОВ L 307, 13.12.1993, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 2007/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Текст от значение за ЕИП от 20 юни 2007 година

  L 165

21

27.6.2007
▼B

ДИРЕКТИВА 93/103/ЕО НА СЪВЕТА

от 23 ноември 1993 година

относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби (тринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност, и в частност член 118а от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ), изготвено след консултации с Консултативния комитет за безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място,

в сътрудничество с Европейския парламент ( 2 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 3 ),

като има предвид, че в резолюцията си от 21 декември 1987 г. за безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място ( 4 ), Съветът отбеляза намерението на Комисията да му представи минимални изисквания, относно организацията на безопасността и здравето на работниците по време на работа;

като има предвид, че следва да се въведат мерки за безопасност и здраве в рамките на различните общностни мерки за риболовния отрасъл;

като има предвид, че спазването на минималните изисквания за осигуряване на по-висока степен на безопасност и здраве на борда на риболовните кораби е от съществено значение за осигуряване на безопасността и здравето на съответните работници;

като има предвид, че поради специфичните и особено трудни условия на труд и живот на борда на риболовните кораби, честотата на нещастните случаи с фатален край сред работниците, заети в морския риболов, е много висока;

като има предвид, че на 15 април 1988 г. Европейският парламент прие резолюция, в която се признава значението на превантивните аспекти за безопасността на труда на борда на риболовните кораби;

като има предвид, че от съображения за безопасността и здравето на работниците, трябва да се отдаде необходимото значение на откриване местоположението на риболовните кораби при възникване на спешен случай, особено чрез използване на нови технологии;

като има предвид, че настоящата Директива е специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждането на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място ( 5 ); като има предвид, че поради това, разпоредбите на споменатата директива се прилагат изцяло за работата на борда на риболовните кораби, без да се засягат по-строгите и/или специалните разпоредби, съдържащи се в настоящата директива;

като има предвид, че вече приетите специални директиви в областта на безопасността и здравето на работното място се прилагат, освен ако друго не е посочено, за морския риболов; като има предвид, че, следователно, в зависимост от случая е необходимо да се уточнят присъщите на тази дейност характеристики с оглед да се оптимизира прилагането на тези специални директиви;

като има предвид, че Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобрено медицинско обслужване на борда на корабите ( 6 ) се прилага изцяло за отрасъла на морския риболов;

като има предвид, че настоящата директива представлява конкретна стъпка към постигането на социалното измерение на вътрешния пазар,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Предмет

1.  Настоящата директива, която е тринадесетата специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, определя минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовните съдове, определени в член 2.

2.  Разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО се прилагат изцяло за областта, посочена в параграф 1, без да се засягат по-строгите и/или специалните разпоредби, съдържащи се в настоящата директива.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

а) „риболовен кораб“ е всеки кораб, плаващ под флага на държава-членка или регистриран под пълната юрисдикция на държава-членка и използван за търговски цели или за улов, или за улов и обработка на риба или на други живи морски ресурси;

б) „нов риболовен кораб“ е риболовен кораб, чиято дължина между перпендикулярите е по-голяма или равна на 15 метра и за който на датата или след датата, посочена в член 13, параграф 1, първа алинея:

i) е сключен договор за построяване или за основно преустройство

или

ii) договорът за построяване или за основно преустройство е сключен преди датата, посочена в член 13, параграф 1, първа алинея, и който е доставен три или повече години след тази дата,

или

iii) при липсата на договор за построяване:

 килът е положен,

 или

 започва изграждане на конструкция, която може да се оприличи на определен кораб,

 или

 започнат е монтажът, включващ най-малко 50 тона или 1 % от оценената маса на всички структурни материали, ако последната величина е по-малка;

в) „съществуващ риболовен кораб“ е всеки риболовен кораб, чиято дължина между перпендикулярите е по-голяма или равна на 18 метра и който не е нов риболовен кораб;

г) „кораб“ е всеки нов или съществуващ риболовен кораб;

д) „работник“ е всяко лице, упражняващо професионална дейност на борда на кораб, както и стажантите и чираците, с изключение на наземния персонал, извършващ работа на борда на кораб на кей, и на пристанищните лоцмани;

е) „корабособственик“ е регистрираният собственик на кораба, освен ако корабът е даден под аренда или се управлява, изцяло или отчасти, от физическо или юридическо лице, което не е регистрираният собственик, съгласно условията на договор за управление; в този случай за корабособственик се приема арендаторът или физическото или юридическото лице, което управлява кораба, в зависимост от случая;

ж) „капитан“ е работникът, който в съответствие с националното законодателство и/или практики командва кораба или носи отговорност за него.

Член 3

Общи разпоредби

1.  Държавите-членки приемат необходимите мерки с оглед:

а) корабособствениците да се уверят, че техните кораби се използват, без да се застрашават безопасността и здравето на работниците, в частност при предвидимите метеорологични условия, без да се накърнява отговорността на капитана;

б) при прилагането на член 8, параграф 4 от Директива 89/391/ЕИО да се отчитат всички евентуални рискове, на които са изложени останалите работници;

в) произшествията по море, които засягат или могат да засегнат безопасността и здравето на работниците на борда, да се описват в подробен отчет, който се изпраща на посочения за целта компетентен орган и да се записват внимателно и подробно в корабния дневник, ако воденето на същия за разглеждания вид кораб се изисква от действащото национално законодателство или разпоредби или, при липсата на такъв, в изискван за целта документ.

2.  Държавите-членки приемат необходимите мерки с оглед корабите да подлежат, по отношение спазването на настоящата директива, на редовни проверки от специално упълномощени за тази задача органи.

Някои проверки на спазването на настоящата директива могат да се провеждат по море.

Член 4

Нови риболовни кораби

Новите риболовни кораби трябва да отговарят на минималните изисквания за безопасни и здравословни условия, дадени в приложение I, най-късно на датата, посочена в член 13, параграф 1, първа алинея.

Член 5

Съществуващи риболовни кораби

Съществуващите риболовни кораби трябва да отговарят на минималните изисквания за безопасни и здравословни условия, дадени в приложение II, най-късно седем години след датата, посочена в член 13, параграф 1, първа алинея.

Член 6

Мащабни ремонти, преустройства и модификации

Когато на корабите се извършват мащабни ремонти, преустройства и модификации на датата, посочена в член 13, параграф 1, първа алинея, или след тази дата, тези мащабни ремонти, преустройства и модификации трябва да отговарят на съответните минимални изисквания, дадени в приложение I.

Член 7

Оборудване и поддръжка

1.  Държавите-членки приемат необходимите мерки за това, корабособственикът, с оглед да опазва безопасността и здравето на работниците, без да се засяга отговорността на капитаните:

а) да гарантира техническата поддръжка на корабите, инсталациите и съоръженията, особено на тези, посочени в приложения I и II, както и за това, всеки установен дефект, който може да засегне безопасността и здравето на работниците, да се отстранява възможно най-бързо;

б) да взема мерки за гарантиране на редовното почистване на корабите и на всички инсталации и съоръжения, за да се поддържат съответните хигиенни условия;

в) да съхранява на борда на кораба подходяща екипировка за спасяване и оцеляване, в добро работно състояние, в достатъчно количество;

г) да се съобразява с минималните изисквания за безопасност и здравословност относно екипировката за спасяване и оцеляване, дадени в приложение III;

д) без да се засягат разпоредбите на Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) ( 7 ), да се съобразява със спецификациите в областта на лични предпазни средства, дадени в приложение IV към настоящата директива.

2.  Държавите-членки приемат необходимите мерки за това, корабособственикът, с оглед да опазва безопасността и здравето на работниците, да предоставя на капитана всички средства, които са му необходими, за да изпълнява задълженията, възложени му с настоящата директива.

Член 8

Информация за работниците

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 10 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета, работниците и/или техните представители се информират за всички подлежащи на приемане мерки за безопасността и здравето на борда на корабите.

2.  Тази информация трябва да е разбираема за съответните работници.

Член 9

Обучение на работниците

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 12 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета, работниците трябва да преминат подходящо обучение, по-специално под формата на точни, разбираеми инструкции за безопасност и здраве на борда на корабите, и в частност за предотвратяване на злополуки.

2.  Обучението, посочено в параграф 1, в частност обхваща борбата с пожари, използването на екипировка за спасяване и оцеляване и, за съответните работници, използването на риболовни съоръжения и на оборудване за изтегляне, както и използването на различни видове знаци, включително сигнали, подавани с ръце.

Това обучение подлежи на необходимото осъвременяване поради промените в дейностите на борда.

Член 10

Задълбочена подготовка на лица, годни да командват кораб

Без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 3 от Директива 92/29/ЕИО на Съвета, лицата, годни да командват кораб, трябва да получат задълбочена подготовка относно:

а) предотвратяването на професионални заболявания и злополуки на борда и мерките, които трябва да се вземат в случай на злополука;

б) стабилността на кораба и нейното поддържане във всички предвидими условия на товарене и по време на риболовни операции;

в) радионавигация и комуникации, включително процедурите.

Член 11

Консултация и участие на работниците

Консултацията и участието на работниците и/или на техните представители се провеждат в съответствие с член 11 от Директива 89/391/ЕИО по въпросите, обхванати от настоящата директива, включително приложенията към нея.

Член 12

Изменения на приложенията

Измененията от чисто техническо естество на приложенията в зависимост от:

 приемането на директиви в областта на техническото съгласуване и стандартизиране, засягащо някои аспекти на безопасността и здравето на борда на корабите,

 и/или

 техническия прогрес, промени в международните регламенти или спецификации и нови открития в областта на безопасността и здравето на борда на корабите,

се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 17 от Директива 89/391/ЕИО.

Член 13

Заключителни разпоредби

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 23 ноември 1995 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, последните съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те вече са приели или приемат в областта, уредена с настоящата директива.

▼M1 —————

▼B

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ЗА НОВИТЕ РИБОЛОВНИ КОРАБИ

(членове 4, 6 и член 7, параграф 1, буква а)

Предварителна бележка

Определените в това приложение задължения, са в сила когато това се изисква от характеристиките на работното място, извършваната дейност, обстоятелствата или риск на борда на нов риболовен кораб.

1.   Годност за плаване и стабилност

1.1. Корабът трябва да се поддържа в годно за плаване състояние и да бъде добре оборудван в съответствие с неговото предназначение и използване.

1.2. Информацията за стабилността на кораба трябва да е на разположение на борда и да е достъпна за вахтните.

1.3. Всички кораби трябва да са достатъчно стабилни, когато са цели, при условията на работата, за която са предназначени.

Капитанът взема предпазните мерки, необходими за поддържане на достатъчна стабилност на кораба.

Предоставените инструкции относно стабилността на кораба трябва да се спазват стриктно.

2.   Механични и електрически инсталации

2.1. Електричните инсталации трябва да са проектирани и конструирани така че да не представляват никаква опасност и да осигуряват:

 защита на екипажа и кораба от електрически опасности,

 правилно функциониране на цялото оборудване, необходимо за поддържане кораба в нормални условия на експлоатация и годност за обитаване без прибягване до авариен източник на електроенергия,

 функционирането на електрическото оборудване, необходимо за осигуряване безопасността при всякакви аварийни ситуации.

2.2. Трябва да е осигурен авариен източник на електроенергия.

Освен при откритите кораби, той трябва да се намира извън машинното отделение и във всички случаи трябва да бъде устроен така че в случай на пожар или друга неизправност на главната електроинсталация, да осигурява едновременно функциониране поне за три часа на:

 вътрешните системи за свръзка, пожарни сигнализатори и аварийни сигнали,

 навигационните светлини и аварийно осветление,

 инсталация за радиовръзката,

 аварийната електрическа пожарна помпа, при наличието на такава.

Ако аварийният източник на електроенергия е акумулаторна батерия и основният източник на електроенергия откаже, акумулаторната батерия трябва да бъде автоматично свързана към аварийното електрическо табло и да захранва непрекъснато с електроенергия в продължение на три часа системите, посочени във втора алинея, първо, второ и трето тире.

Главното електрическо табло и аварийното електрическо табло трябва, доколкото е възможно, да са монтирани по такъв начин, че да не могат да се излагат на огън или вода едновременно.

2.3. Електрическите табла трябва да са маркирани ясно; кутиите с предпазителите и самите предпазители трябва да се проверяват редовно, за да се осигури използване на правилния тип предпазители.

2.4. Отделенията, в които се намират акумулаторните батерии, трябва да са достатъчно добре вентилирани.

2.5. Електронните помощни навигационни средства трябва да се проверяват често и да са добре поддържани.

2.6. Цялото оборудване, използвано за вдигане, трябва да се проверява и преглежда редовно.

2.7. Всички части от оборудването за изтегляне, вдигане и свързаното с тези функции оборудване трябва да се поддържат в добро ремонтно и работно състояние.

2.8. Когато са монтирани хладилни инсталации и системи със сгъстен въздух, те трябва да се поддържат добре и да се преглеждат редовно.

2.9. Готварските и домакински прибори, използващи тежки газове, трябва да се използват само в добре проветрявани помещения и трябва старателно да се избягват всякакви опасни натрупвания на газ.

Металните бутилки, съдържащи възпламеняеми и други опасни газове, трябва да са ясно маркирани според съдържанието си и да се съхраняват на открити палуби.

Всички клапани, регулатори на налягане и тръби, излизащи от бутилките, трябва да са защитени от повреждане.

3.   Инсталация за радиовръзка

Инсталацията за радиовръзка трябва по всяко време да позволява свръзка поне с една брегова или наземна станция, като се отчитат нормалните условия за разпространение на радиовълни.

4.   Аварийни пътища и изходи

4.1. Пътищата и изходите, които могат да се използват като аварийни пътища и изходи, трябва да са свободни и лесно достъпни по всяко време и да извеждат към открита палуба или безопасна зона и оттам към спасителни съоръжения, така че работниците да могат да се евакуират от работните си места или помещения, в които са настанени възможно най-бързо и безопасно.

4.2 Броят, разпределението и размерите на пътищата и изходите, които могат да се използват като аварийни пътища и изходи, трябва да зависят от използването, оборудването и размерите на работните места и обитаваните помещения и на максималния потенциален брой присъстващи лица.

Изходите, които могат да се използват като аварийни изходи и които са затворени, при аварийна ситуация трябва да могат незабавно и лесно да се отворят от всеки работник или спасителен екип.

4.3. Аварийните врати и другите аварийни изходи трябва в достатъчна степен да са устойчиви на метеорологичните условия и водонепроницаеми в зависимост от разположението и конкретното им предназначение.

Аварийните врати и другите аварийни изходи трябва да притежават същата устойчивост на огън както корабните прегради.

4.4. Аварийните пътища и изходи трябва да са обозначени със знаци в съответствие с националните разпоредби, въвеждащи Директива 92/58/ЕИО ( 8 ).

Тези знаци трябва да се полагат на подходящи места и да са трайни.

4.5. Аварийните изходи и съоръжения, както и аварийните изходи изискващи осветление, трябва да са снабдени с аварийно осветление с достатъчна сила в случай на повреда в осветлението.

5.   Откриване и борба с пожари

5.1. В зависимост от размерите и предназначението на кораба, оборудването, което съдържа, физичните и химичните свойства на съществуващите материали и максималният потенциален брой лица, които се намират там, жилищни помещения и затворени работни места, включително машинното отделение и отделението за риба, при необходимост, трябва да са оборудвани с подходяща противопожарна екипировка и, при необходимост, със сигнализатори за пожар и алармени системи.

5.2. Противопожарното оборудване трябва винаги да се съхранява на съответното му място, да се поддържа в добро работно състояние и да е на разположение за незабавна употреба.

Работниците трябва да са запознати с местонахождението на противопожарното оборудване, начина му на работа и начина му на използване.

Наличието на пожарогасители и друго преносимо противопожарно оборудване трябва винаги да се проверява преди отплаването на кораба.

5.3. Ръчното противопожарно оборудване трябва да бъде лесно достъпно и лесно за използване и да бъде обозначено със знаци в съответствие с националните разпоредби, транспониращи Директива 92/58/ЕИО.

Тези знаци трябва да се полагат на подходящи места и да са трайни.

5.4. Пожарните сигнализатори и алармените системи трябва редовно да се изпитват и добре да се поддържат.

5.5. Периодично трябва да се провеждат противопожарни тренировки.

6.   Вентилация на затворени работни места

Трябва да се предприемат стъпки, за да се осигури в затворените работни места да има достатъчно свеж въздух, като се имат предвид използваните работни методи и физическите изисквания, наложени на работниците.

Ако се използва механична система за вентилация, тя трябва да се поддържа в добро състояние.

7.   Температура в работните помещения

7.1. Температурата в работните помещения трябва да е подходяща за човешкото тяло през работно време, като се имат предвид използваните работни методи, физическите изисквания, наложени на работниците и реалните или потенциални метеорологични условия в района на действие на кораба

7.2. Температурата в жилищните помещения, санитарните възли, столовите и стаите за първа помощ, където такива помещения съществуват, трябва да е подходяща за конкретното предназначение на тези места.

8.   Естествено и изкуствено осветление на работните места

8.1. Доколкото е възможно, до работните места трябва да достига достатъчно естествена светлина и те трябва да са оборудвани с изкуствено осветление, подходящо за риболовната дейност, без това да застрашава безопасността и здравето на работниците или да излага на риск други кораби.

8.2. Инсталациите за осветление на работните места, стълбища и подвижни стълби и коридори трябва да се разполагат по такъв начин, че видът на осветлението да не създава опасност от злополука за работниците и затруднения за навигацията на кораба.

8.3. Работните места, в които работниците са особено изложени на риск в случай на повреда в изкуственото осветление, трябва да се оборудват с аварийно осветление с достатъчен интензитет.

8.4. Аварийното осветление трябва да се поддържа в ефикасно работно състояние и да се изпробва редовно.

9.   Палуби, прегради и тавани

9.1. Местата, до които работниците имат достъп, трябва да са с повърхност, която не се хлъзга или не позволява хлъзгане или да са оборудвани с устройства, предотвратяващи падане и доколкото е възможно да няма препятствия.

9.2. Работните места, включващи индивидуални затворени работни места, трябва да са звуконепропускливи и добре изолирани, като се има предвид видът работни задачи и физическата дейност на работниците.

9.3. Повърхността на палубите, преградите и таваните в работните зони трябва да е такава, че да позволява почистване или пребоядисване за поддържане на подходящи хигиенни стандарти.

10.   Врати

10.1. Трябва да се осигурят такива средства, че вратите да могат да се отварят от вътрешната страна без специално оборудване.

Вратите трябва да могат да се отварят и от двете страни, когато се ползват работните помещения.

10.2. Вратите, и в частност плъзгащите се врати, ако такива трябва да се използват, трябва да функционират възможно най-безопасно за работниците, особено при влошени метеорологични условия и при бурно море.

11.   Маршрути за движение — опасни зони

11.1. Канижелите, шахтите, външната част на рубките и всички маршрути за движение като цяло трябва да са оборудвани с предпазни перила, перила за хващане и спасителни въжета или други средства за осигуряване безопасността на работниците при извършване на дейност на борда.

11.2. Ако съществува опасност работник да падне в отвор на палубата, или от една палуба на друга, когато това е възможно трябва да се осигури подходяща защита.

Когато такава защита се осигурява от предпазни перила, те трябва да са високи най-малко един метър.

11.3. Достъпът до надпалубните инсталации за експлоатационни цели или поддръжка трябва да бъде такъв, че да осигурява безопасността на работника.

За предотвратяване на падане трябва да се осигурят предпазни перила или подобни предпазни съоръжения с подходяща височина.

11.4. Фалшбордът, или други осигурени средства за предпазване от падане зад борда, трябва да се поддържат в добро състояние.

Фалшбордът трябва да е снабден с дренажни отвори или подобни приспособления за бързо оттичане на водата.

11.5. На траулери с рампа, горната част на рампата трябва да е снабдена с врата, или друго средство за обезопасяването ѝ, със същата височина като фалшборда, или други подобни средства, за да бъдат защитени работниците срещу риска от падане в рампата.

Тази врата или друго приспособление трябва лесно да се отваря и затваря, за предпочитане дистанционно, и да се отваря само за хвърляне и прибиране на мрежата.

12.   Разположение на индивидуалните работни места

12.1. Работните зони трябва да се поддържат чисти и доколкото е възможно, защитени от морето и да осигуряват на работниците достатъчна защита срещу падане върху кораба или зад борда.

Зоните за обработка на риба трябва да са достатъчно просторни, от гледна точка както на височина, така и на площ.

12.2 Ако двигателите се управляват от машинното отделение, те трябва да се управляват от отделен участък, звуконепропусклив и термоизолиран от машинното отделение като такова и до тях да има достъп без да се преминава през последното.

Капитанският мостик се разглежда като участък, който отговаря на изискванията, посочени в първата алинея.

12.3. Управлението на оборудването за издърпване на мрежата трябва да е разположено на достатъчно широка площ, за да могат операторите да работят безпрепятствено.

Оборудването за издърпване на мрежата също така трябва да има подходящи средства за обезопасяване за аварийни ситуации, включително устройства за аварийно спиране.

12.4. Операторът на оборудването за издърпване на мрежата трябва да има достатъчен обзор на оборудването и работниците по време на работа.

Ако това оборудване се управлява от капитанския мостик, операторът трябва също да има ясен обзор на работниците по време на работа, непосредствен или чрез подходящи средства за наблюдение.

12.5. Между мостика и работната палуба трябва да се използва сигурна система за свръзка.

12.6. Винаги следва да се проявява изключителна бдителност и екипажът да се предупреждава за непосредствена опасност от наближаващо морско вълнение по време на риболовните операции или когато на палубата се извършва друга работа.

12.7 Допирът до голи въжета от всякакви видове и движещи се части от оборудването трябва да се сведе до минимум посредством инсталиране на защитни средства.

12.8. За преместването на товари трябва да се монтират системи за управление, особено на траулерите:

 устройства за обездвижване страните на рибарската мрежа,

 устройства за контролиране люлеенето.

13.   Жилищни помещения

13.1. Местоположението, конструкцията, звуконепропускливостта, средствата за изолация и разположението на жилищните помещения на работниците и сервизните помещения към тях, когато има такива, както и начините за достъп до същите, трябва да са такива, че да осигуряват достатъчна защита срещу времето и морето, вибрации, шумове и неприятни миризми от другите части на кораба, които могат да смущават работниците по време на периодите им за отдих.

Когато проектът, размерите и (или) предназначението на кораба позволяват, жилищните помещения трябва да бъдат разположени така, че ефектите от движението и ускорението да се сведат до минимум.

Необходимо е да се вземат мерки, доколкото е възможно, за защита на непушачите от притеснение, предизвикано от тютюнев дим.

13.2. Жилищните помещения на работниците трябва да са добре вентилирани, с цел осигуряване на постоянен достъп на чист въздух и предотвратяване на кондензация.

В жилищните помещения трябва да е осигурено подходящо осветление, със:

 достатъчно нормално общо осветление,

 намалено общо осветление, за да не се безпокоят почиващите работници, и

 локално осветление за всяко спално място.

13.3. Кухнята и столовата, когато има такива, трябва да са с достатъчна големина, добре осветени и проветрявани и лесни за почистване.

Необходимо е осигуряването на хладилници или друго нискотемпературно оборудване за съхранение на хранителни запаси.

14.   Санитарни условия

14.1. На борда на кораби с жилищни помещения е необходимо съответното инсталиране и оборудване на помещения с душове с гореща и студена течаща вода, мивки и тоалетни, като съответните помещения трябва да са подходящо вентилирани.

14.2. Всеки работник трябва да има на разположение място за съхраняване на дрехите си.

15.   Първа помощ

На борда на всички кораби трябва да е налице оборудване за оказване на първа помощ, съгласно изискванията на приложение II към Директива 92/29/ЕИО.

16.   Бордови стълби и мостчета

Необходимо е наличието на бордова стълба, мостче или друго подобно оборудване, осигуряващо безопасно качване на борда на кораба.

17.   Шум

Трябва да се вземат всички подходящи технически мерки за намаляване в максимална степен нивото на шума на работните места и в жилищните помещения, като се имат предвид размерите на кораба.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РИБОЛОВНИ КОРАБИ

(член 5 и член 7, параграф 1, буква а)

Предварителна бележка

Определените в настоящото приложение задължения са в сила, доколкото позволяват структурните характеристики на съществуващия риболовен кораб, когато това се изисква от особеностите на работното място, дейността, обстоятелствата или риск на борда на нов риболовен кораб.

1.   Годност за плаване и стабилност

1.1. Корабът трябва да се поддържа в годно за плаване състояние и да бъде добре оборудван в съответствие с неговото предназначение и използване.

1.2. Информацията за стабилността на кораба трябва да е на разположение на борда и да е достъпна за вахтните.

1.3. Всички кораби трябва да са достатъчно стабилни, когато са цели, при условията на работата, за която са предназначени.

Капитанът взема предпазните мерки, необходими за поддържане на достатъчна стабилност на кораба.

Предоставените инструкции относно стабилността на кораба трябва да се спазват стриктно.

2.   Механични и електрични инсталации

2.1. Електрическите инсталации трябва да са проектирани и конструирани така, че да не представляват никаква опасност и да осигуряват:

 защита на екипажа и кораба от електрически опасности,

 правилно функциониране на цялото оборудване, необходимо за поддържане кораба в нормални условия на експлоатация и годност за обитаване без прибягване до авариен източник на електроенергия,

 функционирането на електрическото оборудване, необходимо за осигуряване безопасността при всякакви аварийни ситуации.

2.2. Трябва да е осигурен авариен източник на електроенергия.

Освен при откритите кораби, той трябва да се намира извън машинното отделение и във всички случаи трябва да бъде устроен така, че в случай на пожар или друга неизправност на главната електроинсталация, да осигурява едновременно функциониране поне за три часа на:

 вътрешната система за комуникация, пожарни сигнализатори и аварийни сигнали,

 навигационните светлини и аварийно осветление,

 инсталация за радиовръзката,

 аварийната електрическа пожарна помпа, при наличие на такава.

Ако аварийният източник на електроенергия е акумулаторна батерия и основният източник на електроенергия откаже, акумулаторната батерия трябва да бъде автоматично свързана към аварийното електрическо табло и да захранва непрекъснато с електроенергия в продължение на три часа системите, посочени във втора алинея, първо, второ и трето тире.

Главното електрическо табло и аварийното електрическо табло трябва, доколкото е възможно, да са монтирани по такъв начин, че да не могат да се излагат едновременно на вода или на огън.

2.3. Електрическите табла трябва да са маркирани ясно; кутиите с предпазителите и самите предпазители трябва да се проверяват редовно, за да се осигури използването на правилния тип предпазители.

2.4. Отделенията, в които се намират акумулаторните батерии, трябва да са достатъчно добре вентилирани.

2.5. Електронните помощни навигационни средства трябва да се проверяват често и да са добре поддържани.

2.6. Цялото оборудване, използвано за вдигане, трябва да се проверява и преглежда редовно.

2.7. Всички части от оборудването за теглене, вдигане и свързаното с тези функции оборудване трябва да се поддържат в добро ремонтно и работно състояние.

2.8. Когато са монтирани хладилни инсталации и системи със сгъстен въздух, те трябва да се поддържат добре и да се преглеждат редовно.

2.9. Готварските и домакински прибори, използващи тежки газове, трябва да се използват само в добре проветрявани помещения и трябва старателно да се избягват всякакви опасни натрупвания на газ.

Металните бутилки, съдържащи възпламеняеми и други опасни газове, трябва да са ясно маркирани според съдържанието си и да се съхраняват на открити палуби.

Всички клапани, регулатори на налягане и тръби, излизащи от бутилките, трябва да са защитени от повреждане.

3.   Инсталация за радиовръзка

Инсталация за радиовръзката трябва по всяко време да позволява свръзка поне с една брегова или наземна станция, като се отчитат нормалните условия за разпространение на радиовълни.

4.   Аварийни пътища и изходи

4.1. Пътищата и изходите, които могат да се използват като аварийни пътища и изходи, трябва да са свободни и лесно достъпни по всяко време и да извеждат към открита палуба или безопасна зона и оттам към спасителни съоръжения, така че работниците да могат да се евакуират от работните си места или помещения, в които са настанени възможно най-бързо и безопасно.

4.2. Броят, разпределението и размерите на пътищата и изходите, които могат да се използват като аварийни пътища и изходи, трябва да зависи от използването, оборудването и размерите на работните места и обитаваните помещения и на максималния потенциален брой присъстващи лица.

Изходите, които могат да се използват като аварийни изходи и които са затворени при аварийна ситуация, трябва да могат незабавно и лесно да се отварят от всеки работник или спасителен екип.

4.3. Аварийните пътища и изходи трябва да са обозначени със знаци в съответствие с националните разпоредби, транспониращи Директива 92/58/ЕИО ( 9 ).

Тези знаци трябва да се полагат на подходящи места и да са трайни.

4.4. Аварийните изходи и съоръжения, както и аварийните изходи изискващи осветление, трябва да са снабдени с аварийно осветление с достатъчна сила в случай на повреда в осветлението.

5.   Откриване и борба с пожари

5.1. В зависимост от размерите и предназначението на кораба, оборудването, което съдържа, физичните и химичните свойства на съществуващите материали и максималният потенциален брой лица, които се намират там, жилищни помещения и затворени работни места, включително машинното отделение и отделението за риба при необходимост трябва да са оборудвани с подходяща противопожарна екипировка и, при необходимост, със сигнализатори за пожар и алармени системи.

5.2. Противопожарното оборудване трябва винаги да се съхранява на съответното му място, да се поддържа в добро работно състояние и да е на разположение за незабавна употреба.

Работниците трябва да са запознати с местонахождението на противопожарното оборудване, начина му на работа и начина му на употреба.

Наличието на пожарогасители и друго преносимо противопожарно оборудване трябва винаги да се проверява преди отплаването на кораба.

5.3. Ръчното противопожарно оборудване трябва да бъде лесно достъпно и лесно за употреба и трябва да е обозначено със знаци в съответствие с националните разпоредби, транспониращи Директива 92/58/ЕИО.

Тези знаци трябва да се полагат на подходящи места и да са трайни.

5.4. Пожарните сигнализатори и алармените системи трябва редовно да се изпитват и добре да се поддържат.

5.5. Периодично трябва да се провеждат противопожарни тренировки.

6.   Вентилация на затворени работни места

Трябва да се предприемат стъпки, за да се осигури в затворените работни места да има достатъчно свеж въздух, като се имат предвид използваните работни методи и физическите изисквания, наложени на работниците.

Ако се използва механична система за вентилация, тя трябва да се поддържа в добро състояние.

7.   Температура в работните помещения

7.1. Температурата в работните места трябва да е подходяща за човешкото тяло през работно време, като се имат предвид използваните работни методи, физическите изисквания, наложени работниците и реалните или потенциалните метеорологични условия в района на действие на кораба.

7.2. Температурата в жилищните помещения, санитарните възли, столовите и стаите за първа помощ, където такива помещения съществуват, трябва да е подходяща за конкретното предназначение на тези места.

8.   Естествено и изкуствено осветление на работните места

8.1. Доколкото е възможно, до работните места трябва да достига достатъчно естествена светлина и те трябва да са оборудвани с изкуствено осветление, подходящо за риболовната дейност, без това да застрашава безопасността и здравето на работниците или излага на риск други кораби.

8.2. Инсталациите за осветление на работните места, стълбища и подвижни стълби и коридори трябва да се разполагат по такъв начин, че видът на осветлението да не създава опасност от злополука за работниците и затруднения за навигацията на кораба.

8.3. Работните места, в които работниците са особено изложени на риск в случай на повреда в изкуственото осветление, трябва да се оборудват с аварийно осветление с достатъчен интензитет.

8.4. Аварийното осветление трябва да се поддържа в ефикасно работно състояние и да се изпробва редовно.

9.   Палуби, прегради и тавани

9.1. Местата, до които работниците имат достъп, трябва да са с повърхност, която не се хлъзга или не позволява хлъзгане, да са оборудвани с устройства, предотвратяващи падане и доколкото е възможно да няма препятствия.

9.2. Работните места, включващи индивидуални затворени работни места, трябва да са звуконепропускливи и добре изолирани, като се има предвид видът работни задачи и физическата дейност на работниците.

9.3. Повърхността на палубите, преградите и таваните в работните зони трябва да е такава, че да позволява почистване или пребоядисване за поддържане на подходящи хигиенни стандарти.

10.   Врати

10.1. Трябва да се осигурят такива технически средства, че вратите да могат да се отварят от вътрешната страна без специално оборудване.

Вратите трябва да могат да се отварят и от двете страни, когато се ползват работните помещения.

10.2. Вратите, и в частност плъзгащите се врати, ако такива трябва да се използват, трябва да функционират възможно най-безопасно за работниците, особено при влошени метеорологични условия и при бурно море.

11.   Маршрути за движение — опасни зони

11.1. Канижелите, шахтите, външната част на рубките и всички маршрути за движение като цяло трябва да са оборудвани с предпазни перила, перила за хващане и спасителни въжета или други средства за осигуряване безопасността на работниците при извършване на дейност на борда.

11.2. Ако съществува опасност работник да падне в отвор на палубата, или от една палуба на друга, когато това е възможно трябва да се осигури подходяща защита.

11.3. Достъпът до надпалубните инсталации за експлоатационни цели или поддръжка трябва да бъде такъв, че да осигурява безопасността на работника.

За предотвратяване на падане трябва да се осигурят предпазни перила или подобни предпазни съоръжения с подходяща височина.

11.4. Фалшбордът или други осигурени средства за предпазване от падане зад борда трябва да се поддържат в добро състояние.

Фалшбордът трябва да е снабден с дренажни отвори или подобни приспособления за бързо оттичане на водата.

11.5. На кърмови траулери с рампа, горната част на рампата трябва да е снабдена с врата, или друго средство за обезопасяването ѝ, със същата височина като фалшборда, или други подобни средства, за да бъдат защитени работниците срещу риска от падане в рампата.

Тази врата или друго приспособление трябва лесно да се отваря и затваря, за предпочитане дистанционно, и да се отваря само за хвърляне и прибиране на мрежата.

12.   Разположение на индивидуални работни места

12.1. Работните зони трябва да се поддържат чисти и доколкото е възможно, защитени от морето и да осигуряват на работниците достатъчна защита срещу падане върху кораба или зад борда.

Зоните за обработка на риба трябва да са достатъчно просторни, от гледна точка както на височина, така и на площ.

12.2 Ако двигателите се управляват от машинното отделение, те трябва да се управляват от отделен участък, звуконепропусклив и термоизолиран от машинното отделение като такова и до тях да има достъп без да се преминава през последното.

Капитанският мостик се разглежда като участък, който отговаря на изискванията, посочени в първата алинея.

12.3. Органите на оборудването за издърпване на мрежата трябва да са разположени на достатъчно широка площ, за да могат операторите да работят безпрепятствено.

Оборудването за издърпване на мрежата също така трябва да има подходящи средства за обезопасяване за аварийни ситуации, включително устройства за аварийно спиране.

12.4. Операторът на оборудването за издърпване на мрежата трябва да има достатъчен обзор на оборудването и работниците по време на работа.

Когато това оборудване се управлява от капитанския мостик, операторът трябва също да има ясен обзор на работниците по време на работа, непосредствен или чрез подходящи средства за наблюдение.

12.5. Между мостика и работната палуба трябва да се използва сигурна система за свръзка.

12.6. Винаги следва да се проявява изключителна бдителност и екипажът да се предупреждава за непосредствена опасност от наближаващо морско вълнение по време на риболовните операции или когато на палубата се извършва друга работа.

12.7. Допирът до голи въжета от всякакви видове и движещи се части от оборудването трябва да се сведе до минимум посредством инсталиране на защитни средства.

12.8. За преместването на товари трябва да се монтират системи за управление, особено на траулерите:

 устройства за обездвижване страните на рибарската мрежа,

 устройства за контролиране люлеенето.

13.   Жилищни помещения

13.1. Жилищните помещения на работниците, когато има такива, трябва да са такива, че да свеждат до минимум шума, вибрациите, ефектите от движението и ускорението и неприятните миризми от другите части на кораба.

В жилищните помещения трябва да е осигурено подходящо осветление.

13.2. Кухнята и столовата, когато има такива, трябва да са с достатъчна големина, добре осветени и проветрявани и лесни за почистване.

Необходимо е осигуряването на хладилници или друго нискотемпературно оборудване за съхранение на хранителни запаси.

14.   Санитарни условия

На борда на корабите с жилищни помещения трябва да са инсталирани тоалетни, умивалници и, ако е възможно, помещения с душове, като съответните помещения трябва да са подходящо вентилирани.

15.   Първа помощ

На борда на всички кораби трябва да е налице оборудване за оказване на първа помощ, което да изпълнява изискванията на приложение II към Директива 92/29/ЕИО.

16.   Бордови стълби и мостчета

Необходимо е наличието на бордова стълба, мостче или друго подобно оборудване, осигуряващо безопасно качване на борда на кораба.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ОТНОСНО ЕКИПИРОВКАТА ЗА СПАСЯВАНЕ И ОЦЕЛЯВАНЕ

(член 7, параграф 1, буква г)

Предварителна бележка

Определените в това приложение задължения са в сила, когато това се налага от характеристиките на работното място, дейността, обстоятелствата или риск на борда на кораб.

1. Корабите трябва да разполагат с подходяща екипировка за спасяване и оцеляване, включително подходящи средства за изваждане на работници от водата и радио спасителна екипировка, в частност авариен радиомаяк, посочващ мястото, с хидростатичен механизъм на задействане, като се отчита броят на хората, намиращи се на борда и района на действие на кораба.

2. Всички отделни части от екипировката за спасяване и оцеляване трябва да се съхраняват на съответните им места, да се поддържат в добро работно състояние и да са на разположение за незабавна употреба.

Те трябва да се проверяват от работниците преди отплаване на кораба, както и по време на пътуване.

3. Екипировката за спасяване и оцеляване трябва да се проверява редовно.

4. Всички работници трябва да преминат съответно обучение и да получат подходящи инструкции при предвиждане на извънредна ситуация.

5. Ако дължината на кораба превишава 45 метра или ако екипажът се състои от пет или повече работникци, трябва да се предостави поименен списък на членовете на екипажа, който съдържа инструкции за всеки работник, които да се следват в случай на опасност.

6. Всеки месец, в пристанището или в открито море, работниците трябва да се свикват за тренировка за спасяване.

Тези тренировки трябва да гарантират, че работниците разбират напълно и са упражнили функциите си, които трябва да изпълнят по отношение на работата с екипировка за спасяване и оцеляване.

Работниците трябва да са обучени за монтиране и работа с преносимо радиооборудване, ако има такова.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

(член 7, параграф 1, буква д)

Предварителна бележка

Определените в настоящото приложение задължения са в сила, когато това се налага от характеристиките на работното място, дейността, обстоятелствата или риск на борда на кораб.

1. Когато опасността за сигурността и здравето на работниците не може да бъде предотвратена или ограничена в достатъчна степен посредством колективни или технически средства за защита, те трябва да бъда снабдени с лични предпазни средства.

2. Личните предпазни средства, под формата на облекло или носени върху облеклото, трябва да бъдат в ярки цветове, контрастиращи с морската среда, и да са ясно видими.( 1 ) ОВ C 337, 31.12.1991 г., стр. 21;

ОВ C 311, 27.11.1992 г., стр. 21.

( 2 ) ОВ C 241, 21.9.1992 г., стр. 106 и Решение от 27 октомври 1993 г. (все още не е публикувано в Официален вестник).

( 3 ) ОВ С 169, 6.7.1992 г., стр. 46.

( 4 ) ОВ C 28, 3.2.1988 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 113, 30.4.1992 г., стр. 19.

( 7 ) ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18.

( 8 ) ОВ L 245, 26.8.1992 г., стр. 23.

( 9 ) ОВ L 245, 26.8.1992 г., стр. 23.