1991R1534 — BG — 01.05.2004 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1534/91 НА СЪВЕТА

от 31 май 1991 година

за прилагане на член 85, параграф 3 от Договора за определени категории споразумения, решения и съгласувани практики в застрахователния сектор

(ОВ L 143, 7.6.1991, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2003 НА СЪВЕТА от 16 декември 2002 година

  L 1

1

4.1.2003




▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1534/91 НА СЪВЕТА

от 31 май 1991 година

за прилагане на член 85, параграф 3 от Договора за определени категории споразумения, решения и съгласувани практики в застрахователния сектор



СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 87 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 2 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 3 ),

като има предвид, че член 85, параграф 1 от Договора може, в съответствие с член 85, параграф 3, да бъде обявен за неприложим за категориите споразумения, решения и съгласувани практики, които удовлетворяват изискванията по член 85, параграф 3;

като има предвид, че подробните правила за прилагането на член 85, параграф 3 от Договора трябва да бъдат приети посредством регламент, основаващ се на член 87 от Договора;

като има предвид, че сътрудничеството между предприятия от застрахователния сектор е в определена степен желателно, за да се осигури нормалното функциониране на този сектор, и може в същото време да насърчи потребителските интереси;

като има предвид, че прилагането на Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета от 21 декември 1989 г. за контрола на концентрациите между предприятия ( 4 ) дава възможност на Комисията да упражнява близко наблюдение на въпроси, възникващи от концентрации във всички сектори, включително и в застрахователния сектор;

като има предвид, че изключенията, предоставени по член 85, параграф 3 от Договора, не могат, те самите, да засягат разпоредби на Общността и национални разпоредби, защитаващи потребителските интереси в този сектор;

като има предвид, че споразумения, решения и съгласувани практики, служещи за постигането на тази цел, могат, доколкото попадат под забраната, съдържаща се в член 85, параграф 1 от Договора, да бъдат изключени от нея при определени условия; като има предвид, че това се прилага по-специално за споразумения, решения и съгласувани практики относно въвеждането на общи тарифи за рискови премии, основаващи се на колективно установени статистически данни или на броя претенции, въвеждането на общи условия на застраховане, общо покриване на някои видове рискове, уреждането на претенции, изпитването и приемането на схеми за сигурност и регистри и информация за отежнени рискове;

като има предвид, че с оглед на големия брой уведомявания, отправени в изпълнение на Регламент № 17 на Съвета от 6 февруари 1962 г.: Първи регламент за прилагане на член 85 и 86 от Договора ( 5 ), последно изменен с Акта за присъединяване на Испания и Португалия, е желателно, с цел да се улесни задачата на Комисията, последната да има право да обявява посредством регламент, че разпоредбите на член 85, параграф 1 от Договора са неприложими за дадени категории споразумения, решения и съгласувани практики;

като има предвид, че следва да се определи при какви условия Комисията, в тясна и постоянна връзка с компетентните власти на държавите-членки, може да упражнява тези правомощия;

като има предвид, че при упражняването на тези правомощия Комисията ще държи сметка не само за риска от премахване на конкуренцията по отношение на съществена част от съответния пазар и за всяка полза, която би могла да последва за притежателите на полици в резултат на споразуменията, но също така и за риска, който разпространението на ограничителни клаузи и дейността на дружества-поръчители биха могли да повлекат след себе си за притежателите на полици;

като има предвид, че воденето на регистри и боравенето с информация относно утежнени рискове следва да бъдат извършвани в условията на надлежна защита на конфиденциалността;

като има предвид, че съгласно член 6 от Регламент № 17 Комисията може да предвиди, че решение, взето в съответствие с член 85, параграф 3 от Договора, се прилага с обратна сила; като има предвид, че Комисията следва да може да приема разпоредби с подобен характер посредством регламент;

като има предвид, че съгласно член 7 от Регламент № 17 споразумения, решения и съгласувани практики могат, посредством решение на Комисията, да бъдат изключени от забраната, по-специално ако те са изменени по такъв начин, че да удовлетворяват изискванията по член 85, параграф 3 от Договора; като има предвид, че е желателно Комисията да има право да предоставя, посредством регламент, подобно изключение на такива споразумения, решения и съгласувани практики, ако те са изменени по такъв начин, че да попадат в категория, определена в регламент за изключение;

като има предвид, че не е изключено, в определени случаи, условията по член 85, параграф 3 от Договора да не могат да бъдат изпълнени; като има предвид, че Комисията трябва да има правомощията да урежда такива случаи, в съответствие с Регламент № 17, по силата на решение, имащо действие за в бъдеще,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:



Член 1

1.  Без да се засяга прилагането на Регламент № 17, Комисията може, посредством регламент и в съответствие с член 85, параграф 3 от Договора, да обяви че член 85, параграф 1 не се прилага за категории споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики в застрахователния сектор, чиито предмет е сътрудничеството относно:

а) въвеждането на общи тарифи за рискови премии, основаващи се на колективно установени статистически данни или на броя претенции;

б) въвеждането на общи условия на застраховане;

в) общото покриване на дадени видове рискове;

г) уреждането на претенции;

д) изпитването и приемане на схеми за сигурност;

е) регистри и информация за утежнени рискове, при условие че воденето на тези регистри и боравенето с тази информация се извършват в условията на надлежна защита на конфиденциалността.

2.  Регламентът на Комисията, посочен в параграф 1, определя категориите споразумения, решения и съгласувани практики, към които той се прилага и уточнява по-специално:

а) ограниченията или клаузите, които могат или не могат да се съдържат в споразуменията, решенията и съгласуваните практики;

б) клаузите, които трябва да се съдържат в споразуменията, решенията и съгласуваните практики или другите условия, които трябва да бъдат удовлетворени.

Член 2

Всеки регламент, приет в съответствие с член 1, е с ограничен срок на действие.

Той може да бъде отменен или изменен при промяна на обстоятелствата, отнасящи се до всеки от фактите, които са били от основно значение за неговото приемане; в такъв случай се определя срок за изменение на споразуменията, решенията и съгласуваните практики, за които се прилага предходният регламент.

Член 3

Регламент, приет в съответствие с член 1, може да предвиди, че той се прилага с обратна сила за споразумения, решения и съгласувани практики, по отношение на които към датата на влизане в сила на упоменатия регламент решение, постановено с обратна сила съгласно член 6 от Регламент № 17, би намерило приложение.

Член 4

1.  Регламент, приет в съответствие с член 1, може да предвиди, че изключението, съдържащо се в член 85, параграф 1 от Договора, не се прилага за периода, фиксиран в настоящия регламент, по отношение на споразумения, решения и съгласувани практики, вече съществуващи на 13 март 1962 г. и които не удовлетворяват условията по член 85, параграф 3, ако:

 в шестмесечен срок от влизането в сила на упоменатия регламент те бъдат изменени по такъв начин, че да удовлетворяват упоменатите условия, в съответствие с разпоредбите на упоменатия регламент, и

 измененията са съобщени на Комисията в определения срок, определен в упоменатия регламент.

Разпоредбите на първото тире се прилагат по същия начин към тези споразумения, решения и съгласувани практики, съществуващи към датата на присъединяване на нови държави-членки, към които член 85, параграф 1 от Договора се прилага по силата на присъединяването и които не удовлетворяват условията по член 85, параграф 3.

2.  Параграф 1 се прилага за споразумения, решения и съгласувани практики, за които следва да има уведомяване преди 1 февруари 1963 г., в съответствие с член 5 от Регламент № 17, само когато за тях е отправено уведомяване преди тази дата.

Параграф 1 се прилага за споразумения, решения и съгласувани практики, съществуващи към датата на присъединяване на нови държави-членки, към които член 85, параграф 1 от Договора се прилага по силата на присъединяването и за които следва да има уведомяване в шестмесечен срок от датата на присъединяване, в съответствие с членове 5 и 25 от Регламент № 17, само ако за тях е било отправено уведомяване в рамките на упоменатия срок.

3.  Облекчението на разпоредби, приети в съответствие с параграф 1, може да не се изисква в производства, които не са завършени към датата на влизане в сила на регламент, приет в съответствие с член 1; те не могат да служат като основание за иск за обезщетение за вреди, насочен срещу трети страни.

Член 5

Когато Комисията предлага да се приеме регламент, тя публикува проект за него, за да даде възможност на всички заинтересовани лица и организации да ѝ представят своите коментари в определения от нея срок, който не може да бъде по-кратък от един месец.

Член 6

1.  Комисията се консултира с Консултативния комитет по ограничителни практики и монополи:

а) преди да публикува проект за регламент;

б) преди да приеме регламент.

2.  Член 10, параграф 5 и 6 от Регламент № 17, относно консултациите с Консултативния комитет, намира приложение. Съвместните заседания с Комисията, обаче, се провеждат не по-малко от един месец след изпращане на уведомяването за тяхното свикване.

▼M1 —————

▼B

Член 8

Не по-късно от шест години след влизането в сила на регламента на Комисията, посочен в член 1, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно действието на настоящия регламент, придружен с предложения за такива изменения на настоящия регламент, каквито се окажат необходими в светлината на придобития опит.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.



( 1 ) ОВ C 16, 23.1.1990 г., стр. 13.

( 2 ) ОВ C 260, 15.10.1990 г., стр. 57.

( 3 ) ОВ C 182, 23.7.1990 г., стр. 27.

( 4 ) ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ 13, 21.2.1962 г., стр. 204/62.