1991L0671 — BG — 20.03.2014 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

▼M1

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 16 декември 1991 г.

относно задължителното използване на предпазни колани и на ограничаващи устройства за деца в превозните средства

(91/671/ЕИО)

▼B

(ОВ L 373, 31.12.1991, p.26)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 2003/20/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 април 2003 година

  L 115

63

9.5.2003

►M2

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/37/ЕС НА КОМИСИЯТА от 27 февруари 2014 година

  L 59

32

28.2.2014
▼B

▼M1

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 16 декември 1991 г.

относно задължителното използване на предпазни колани и на ограничаващи устройства за деца в превозните средства

(91/671/ЕИО)

▼BСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 75 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 2 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 3 ),

като има предвид, че националните закони за задължителното използване на обезопасителни колани се отличават с голямо разнообразие в държавите-членки; като има предвид, че следователно е необходимо хармонизиране на задължителното им използване;

като има предвид, че задължението да се използват обезопасителни колани трябва да се хармонизира за моторните превозни средства под 3.5 тона, за да се гарантира по-голяма безопасност на участниците в движението по пътищата;

като има предвид, че Директиви 76/115/ЕИО ( 4 ) и 77/541/ЕИО ( 5 ) се отнасят до техническите изисквания за обезопасителните колани, с които моторните превозни средства трябва да бъдат оборудвани, но не и до самото използване на обезопасителните колани;

като има предвид, че в решението си от 19 декември 1984 г. ( 6 ) Съветът и представителите на правителствата на държавите-членки на заседание в рамките на Съвета поеха ангажимента да осигурят бързото приемане на мерки за безопасност по пътищата и поканиха Комисията да представи предложения;

като има предвид, че решенията на Европейския парламент за безопасността по пътищата ( 7 ) препоръчват задължителното използване на обезопасителни колани от всички пътници, включително от децата, по цялата пътна мрежа и на всички места в пътническите моторни превозни средства (с изключение на моторните превозни средства на обществения транспорт);

като има предвид, че трябва да се предвиди задължителното използване на задържащи системи за деца на местата, оборудвани с обезопасителни колани;

като има предвид, че преди приемането на хармонизирани стандарти на Общността за задържащите системи за деца трябва да се осигури признаването във всички държави-членки на стандартите, които отговарят на националните изисквания на държавите-членки;

като има предвид, че проучванията показват, че задните места са почти толкова опасни, колкото и предните за пътници без обезопасителни колани и че пътниците на задните места без обезопасителни колани увеличават риска от наранявания за пътниците на предните места; като има предвид, че по такъв начин може да се осигури по-нататъшно намаляване на жертвите и ранените, ако използването на обезопасителни колани на задните места стане задължително;

като има предвид, че определянето на дата за влизане в сила на посочените в настоящата директива мерки би трябвало да осигури възможност за разработване на изпълнителни разпоредби, особено в държавите-членки, където все още не съществуват разпоредби по тази материя,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:▼M1

Член 1

1.  Настоящата директива се прилага за всички моторни превозни средства от категориите M1, M2, M3 и N1, N2 и N3 така, както са определени в приложение II към Директива 70/156/ЕИО ( 8 ), които са предназначени за движение по пътищата, имат най-малко четири колела и максимална проектна скорост над 25 км/час.

2.  За целите на настоящата директива:

 определенията на устройствата за безопасност, част от които са предпазните колани и ограничаващите устройства за деца, що се отнася до превозните средства от категориите М1 и N1, и техните съставни елементи, са дадени в приложение I към Директива 77/541/ЕИО ( 9 )

 „с гръб към пътя“ означава, че седалката е обърната в посока, обратна на нормалната посока на движение на превозното средство.

3.  Ограничаващите системи за деца се класифицират в пет „тегловни групи“:

а) група 0 за деца с тегло под 10 кг;

б) група 0+ за деца с тегло под 13 кг;

в) група I за деца с тегло между 9 и 18 кг;

г) група II за деца с тегло между 15 и 25 кг;

д) група III за деца с тегло между 22 и 36 кг.

4.  Ограничаващите системи за деца се подразделят на два класа:

а) пълен клас, който включва комбинация от ремъци или гъвкави елементи със закопчалка, устройства за регулиране, закрепващи елементи и, в някои случаи, допълнителна седалка и/или щит срещу удар и която може да бъде фиксирана посредством собствения си ремък или ремъци;

б) непълен клас, който може да включва частично устройство за задържане, което когато се използва в комбинация с колан за възрастни, който обхваща тялото на детето или задържа устройството, в което е поставен, представлява цялостно ограничаващо устройство за деца.

Член 2

1.  Превозни средства от категориите M1, N1, N2 и N3:

а) 

▼M2

i) държавите членки изискват пътниците в превозните средства от категориите М1, N1, N2 и N3, когато са в движение, да използват системи за обезопасяване, с които превозните средства са оборудвани.

За децата с ръст под 150 cm, които пътуват в превозни средства от категориите М1, N1, N2 и N3, оборудвани със системи за обезопасяване, се използват системи за обезопасяване на деца от пълния или непълния клас по смисъла на член 1, параграф 4, букви а) и б), съобразени с физическите данни на детето в съответствие с:

 класификацията по член 1, параграф 3 — за системите за обезопасяване на деца, одобрени съгласно буква в), подточка i) от настоящия параграф;

 обхвата на размерите и максималната маса на детето, за което е предназначена системата за обезопасяване, както е посочено от производителя — за системите за обезопасяване на деца, одобрени съгласно буква в), подточка ii) от настоящия параграф.

В превозните средства от категориите M1, N1, N2 и N3, които не са оборудвани със системи за обезопасяване:

 не могат да се превозват деца под тригодишна възраст,

 без да се засяга подточка ii), децата на възраст от три и повече години и с ръст под 150 cm трябва да заемат седалка, която не е предна;

▼M1

ii) държавите-членки могат да разрешат на тяхна територия децата, чийто ръст е под 150 сантиметра и е най-малко 135 сантиметра, да бъдат задържани от предпазен колан за възрастни. Тези ограничения за ръст се преразглеждат съгласно процедурата, предвидена в член 7б, параграф 2;

iii) държавите-членки могат обаче да разрешат на тяхна територия децата, посочени в i) и ii), да не бъдат задържани от ограничаващи системи за деца, когато пътуват в таксиметрови автомобили. Въпреки това, когато споменатите деца пътуват в таксиметрови автомобили без ограничаващи системи за деца, те трябва да заемат седалка, която не е предна;

б) децата не могат да бъдат превозвани в ограничаващи системи тип „с гръб към пътя“ на пътническа седалка, която е обезопасена от фронтално разположена въздушна възглавница, освен ако тази възглавница не е деактивирана, включително когато тази възглавница е достатъчно деактивирана автоматично;

▼M2

в) когато се използва система за обезопасяване на деца, тя трябва да е одобрена съгласно изискванията от:

i) Правило № 44/03 на ИКЕ на ООН или Директива 77/541/ЕИО, или

ii) Правило №129 на ИКЕ на ООН,

или съгласно последващите изменения, които са внесени в тях.

Системата за обезопасяване на деца се монтира съгласно информацията за монтажа (напр. инструкциите за употреба, упътването или електронна публикация), предоставена от производителя на системата за обезопасяване на деца, в която се посочват начинът и типовете превозни средства, на които може да се използва безопасно;

▼M1

г) до 9 май 2008 г. държавите-членки могат да разрешават използването на ограничаващи устройства за деца, одобрени съгласно националните норми в сила в държавата-членка към датата на влизане в употреба на устройството или съгласно национални норми, равностойни на Регламент 44/03 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации или на Директива 77/541/ЕИО с всяко последващо изменение.

2.  Превозни средства от категории M2 и М3:

а) държавите-членки изискват всички пътници на възраст три и повече години в превозните средства в движение от категории М2 и М3 да използват, когато са седнали, устройствата за безопасност, с които превозните средства са оборудвани.

Ограничаващите устройства за деца се одобряват в съответствие с параграф 1, букви в) и г).

б) Пътниците в превозните средства от категории M2 и M3 трябва да са уведомени за задължението да поставят предпазен колан, когато са седнали и когато превозното средство е в движение. Те трябва да са уведомени за това най-малко по един от следните начини:

 от водача,

 от придружителя или от лицето, посочено като ръководител на групата,

 с аудиовизуални средства (например видео),

 с табели и/или пиктограмата, установена от държавите-членки в съответствие с общностния модел, даден в приложението, поставени на видно място на всяко седящо място.

▼B

Член 3

Разпоредбите на настоящата директива се прилагат и към водачи на превозни средства и пътници в превозни средства, които се използват по пътищата на Общността и са регистрирани в трета страна.

▼M1 —————

▼B

Член 5

Лицата, които са освободени от компетентните органи с удостоверение за основателни медицински причини, се освобождават от задълженията по член 2. Медицинските удостоверения, издадени от компетентните органи на една държава-членка, са валидни и във всяка друга държава-членка; медицинското удостоверение трябва да посочва срока на неговата валидност и да бъде представяно на упълномощените лица при поискване в съответствие със съществуващите разпоредби във всяка държава-членка. Медицинското удостоверение трябва да съдържа следното обозначение:

image

▼M1

Член 6

Държавите-членки могат за превоза на тяхна територия, със съгласието на Комисията, да разрешат други освобождавания, освен предвидените в член 5, с оглед:

 да вземат предвид особени физически условия или особени обстоятелства с ограничена продължителност,

 да разрешават ефективното упражняване на някои видове професионална дейност,

 да осигурят доброто нормално изпълнение на дейностите, свързани със службите за обществения ред, за сигурността или за спешно реагиране,

 да разрешават, когато монтирането на две ограничаващи системи за деца в задната част на превозните средства от категориите М1 и N1 затруднява поради липсата на място монтирането на трето устройство, трето дете на възраст три и повече години и с ръст под 150 сантиметра да се задържа от предпазен колан за възрастни,

 да разрешават на другите места, освен посочените по-горе, на превозно средство от категориите М1 и N1, когато се отнася до случаен превоз на късо разстояние и когато никаква ограничаваща система за деца не е налична в това превозно средство или в недостатъчен брой, децата на възраст три и повече години да се задържат от предпазен колан за възрастни,

 да вземат предвид специалните условия на движение на превозните средства от категориите М2 и М3, използвани за нуждите на местния транспорт и движещи се в градска зона или в агломерация, или в които правостоящите места са разрешени.

▼M1

Член 6а

Държавите-членки могат, със съгласието на Комисията, да разрешават други временни освобождавания, освен предвидените в членове 5 и 6, с оглед да разрешават, при спазване правната уредба на съответната държава-членка за дейности на местния транспорт, и в частност за училищен превоз, в превозните средства от категории М2 и М3, да се превозват седнали деца, чийто брой надвишава броя на наличните седящи места, оборудвани с предпазни колани.

Срокът на валидност на тези освобождавания, определян от държавата-членка, не може да надвишава пет години, считано от 9 май 2003 г.

Член 6б

Държавите-членки могат да разрешават за превоза на тяхна територия други временни освобождавания, освен предвидените в член 5 и 6, с оглед да разрешат при спазване на правната уредба на съответната държава-членка превоза на други места, освен предните места в превозните средства от категориите М1 и N1, на лица, чийто брой надвишава броя на наличните седящи места, оборудвани с предпазни колани или с устройства за задържане.

Срокът на валидност на тези освобождавания, определян от държавата-членка, не може да надвишава шест години, считано от 9 май 2003 г.

▼B

Член 7

В срок до 1.8.1994 г. Комисията е длъжна да представи доклад за изпълнението на настоящата директива с цел да се установи дали са необходими по-строги мерки за безопасност и по-тясна хармонизация. При необходимост докладът трябва да бъде придружен от предложения, по които Съветът да вземе отношение с квалифицирано мнозинство в най-кратки срокове.

▼M1

Член 7а

1.  С оглед да се вземе предвид техническия прогрес, членове 2 и 6 могат да се приспособяват в съответствие с процедурата, предвидена в член 7б, параграф 2.

2.  Комисията продължава да извършва проучвания за най-адекватните видове устройства, насочени към подобряване защитата на всички пътници от всеки вид произшествие. Тя представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за резултатите от тези проучвания, както и за прилагането на настоящата директива, в частност за освобождаванията, разрешени от държавите-членки на основание член 6, с оглед да се прецени необходимостта от засилване на мерките за безопасност и ускорена хармонизация. Въз основа на този доклад Комисията представя, според случая, съответни предложения.

Член 7б

1.  Комисията се подпомага от комитет.

2.  В случая, когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО ( 10 ) при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.  Комитетът приема свой процедурен правилник.

▼B

Член 8

1.  Държавите-членки, след съгласуване с Комисията, въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 1.1.1993 г. Те незабавно информират Комисията за това.

2.  Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

3.  Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 9

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩНОСТЕН МОДЕЛ НА ПИКТОГРАМА, ПОСТАВЕНА НА ВИДНО МЯСТО НА ВСЯКО СЕДЯЩО МЯСТО, ОБОРУДВАНО С ПРЕДПАЗЕН КОЛАН, В ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ М2 И М3, ОБХВАНАТИ ОТ ДИРЕКТИВА 91/671/ЕИО

image

(Цвят: бяла фигура на човек на син фон)( 1 ) ОВ C 298, 23.11.1988 г., стр. 8, и ОВ C 308, 8.12.1990 г., стр. 11.

( 2 ) ОВ C 96, 17.4.1989 г., стр. 220, и ОВ C 240, 16.9.1991 г., стр. 74.

( 3 ) ОВ C 159, 26.6.1989 г., стр. 52, и ОВ C 159, 17.6.1991 г., стр. 56.

( 4 ) Директива 76/115/ЕИО на Съвета от 18.12.1975 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки за прикрепването на предпазните колани в моторните превозни средства (ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 6), последно изменена с Директива 90/629/ЕИО (ОВ L 341, 6.12.1990 г., стр. 14).

( 5 ) Директива 77/541/ЕИО на Съвета от 28.6.1977 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки във връзка с предпазните колани и задържащите системи в моторните превозни (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 95), последно изменена с Директива 90/628/ЕИО (ОВ L 341, 6.12.1990 г., стр. 1).

( 6 ) ОВ C 341, 21.12.1984 г., стр. 1.

( 7 ) ОВ C 104, 16.4.1984 г., стр. 38 и ОВ C 68, 24.3.1986 г., стр. 35.

( 8 ) Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно типовото одобрение на моторните превозни средства и на техните ремаркета (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 2001/116/ЕО на Комисията (ОВ L 18, 21.1.2002 г., стр. 1).

( 9 ) Директива 77/541/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки по отношение на предпазните колани и ограничаващите системи на моторните превозни средства (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 95). Директива, последно изменена с Директива 2000/3/ЕО на Комисията (ОВ L 53, 25.2.2000 г., стр. 1).

( 10 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.