1990L0396 — BG — 05.01.2010 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 29 юни 1990 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно уреди, използващи газообразни горива (газови уреди)

(90/396/ЕИО)

(ОВ L 196, 26.7.1990, p.15)

отменен със:

 

 

Официален вестник

 

Директива 2009/142/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година

L 330

10

16.12.2009