1990L0384 — BG — 05.06.2009 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 20 юни 1990 година

относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки във връзка с везните с неавтоматично действие

(90/384/ЕИО)

(ОВ L 189, 20.7.1990, p.1)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Директива 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година

L 122

6

16.5.2009