01990L0270 — BG — 26.07.2019 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

►C1  ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 29 май 1990 година

относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранно оборудване (Пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) ◄

(90/270/ЕИО)

(ОВ L 156, 21.6.1990 г., стp. 14)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДИРЕКТИВА 2007/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Текст от значение за ЕИП от 20 юни 2007 година

  L 165

21

27.6.2007

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1243 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година

  L 198

241

25.7.2019


Поправена със:

►C1

Поправка, ОВ L 109, 24.4.2019, стp.  29  (1990/270)
▼B

▼C1

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 29 май 1990 година

относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранно оборудване (Пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

▼B

(90/270/ЕИО)РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  Настоящата директива, която е петата специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО определя минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с екранно оборудване, съгласно определението в член 2.

2.  Разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО са напълно приложими за цялата посочена в параграф 1 област, без да се засягат по-строгите и/или конкретни разпоредби, които се съдържат в настоящата директива.

3.  Настоящата директива не се прилага за:

а) шофьорски кабини или кабини за управление на превозни средства или машини;

б) бордови компютърни системи на транспортни средства;

в) компютърни системи, предназначени главно за обществено ползване;

г) „портативни“ системи, които не се използват продължително време на работно място;

д) калкулатори, касови регистри и всяко друго оборудване с малък екран за изобразяване на данни или измервания, който се изисква за прякото ползване на оборудването;

е) пишещи машини с традиционен дизайн от типа, известен като „пишеща машина с прозорец.“

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива изброените по-долу термини означават:

а)  екранно оборудване: екран с буквено-цифрово или графично изображение, независимо от използвания процес на изобразяване;

б)  работно място: съвкупност от екранно оборудване, което може да е снабдено с клавиатура или устройство за въвеждане на данни и/или софтуер, определящ операционния/машинен интерфейс, допълнителни принадлежности по избор, периферни устройства, включващи дискетен драйвер, телефон, модем, печатащо устройство, държател на документи, работен стол и работно бюро или работна площ и непосредствената работна среда;

в)  работник: всеки работник, съгласно определението в член 3, буква а) от Директива 89/391/ЕИО, който обичайно използва екранно оборудване като съществена част от нормалната си работа.РАЗДЕЛ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Член 3

Анализ на работните места

1.  Работодателите са длъжни да извършат анализ на работните места с цел оценка на условията за здравословен и безопасен труд, които създават за своите работници, особено по отношение на възможните рискове за зрението, физически проблеми и проблеми, свързани с умствен стрес.

2.  Работодателите предприемат подходящи мерки за отстраняване на установените рискове въз основа на посочената в параграф 1 оценка, като отчитат допълнителните и/или комбинираните ефекти на установените рискове.

Член 4

Работни места, които за първи път се въвеждат в експлоатация

Работодателите трябва да предприемат съответните мерки, за да гарантират, че въвежданите за първи път в експлоатация работни места след 31 декември 1992 г. отговарят на минималните изисквания, определени в приложението.

Член 5

Вече въведени в експлоатация работни места

Работодателите трябва да предприемат съответните мерки, за да гарантират, че работните места, които са въведени в експлоатация на или преди 31 декември 1992 г., се адаптират така че да отговарят на предвидените в приложението минимални изисквания не по-късно от четири години след тази дата.

Член 6

Информация и обучение на работниците

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 10 от Директива 89/391/ЕИО, работниците получават информация за всички аспекти на здравето и безопасността, които се отнасят за техните работни места, и по-специално информация за приложимите за работните места мерки, които се прилагат съгласно разпоредбите на членове 3, 7 и 9.

Във всички случаи работниците или техните представители се информират за всички предприети в съответствие с настоящата директива мерки за здраве и безопасност.

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 12 от Директива 89/391/ЕИО, всеки работник се обучава да ползва работното място преди да започне този вид работа, както и при всяко съществено изменение на организацията на работното място.

Член 7

Ежедневна рутинна работа

Работодателят трябва да планира дейността на работника така, че ежедневната работа пред екран периодично да се прекъсва от почивки или смяна на дейността, които да намаляват работата на екран.

Член 8

Консултации с работниците и работническо участие

Консултациите и участието на работници и/или техни представители се осъществяват в съответствие с член 11 от Директива 89/391/ЕИО по въпроси, които са предмет на настоящата директива, включително приложението към нея.

Член 9

Защита на очите и зрението на работниците

1.  Работниците имат право на подходящи прегледи на очите и зрението, които се извършват от лице с необходимата квалификация:

 преди започване на работа с екран,

 след това периодично, и

 при настъпването на проблеми със зрението, които могат да се дължат на работа с екран.

2.  Работниците имат право на офталмологичен преглед, ако резултатите от посочения в параграф 1 преглед показват такава необходимост.

3.  Ако резултатите от посочения в параграф 1 преглед или посочения в параграф 2 преглед показват, че е необходимо, и ако не могат да се използват нормални средства за коригиране, на работниците се осигуряват специални коригиращи средства, които са подходящи за съответната работа.

4.  Предприетите мерки съгласно настоящия член при никакви обстоятелства не водят до допълнителни финансови разходи за работниците.

5.  Защитата на очите и зрението на работниците може да се осигурява като част от национална система за здравеопазване.РАЗДЕЛ III

РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ

▼M2

Член 10

Изменения на приложението

С цел да се отчетат техническият прогрес, развитието на международните нормативни актове или спецификации и познанията в областта на екранното оборудване, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а с цел внасяне на чисто технически изменения в приложението.

Когато в надлежно обосновани и изключителни случаи, свързани с непосредствени, преки и сериозни рискове за физическото здраве и безопасността на работниците и други лица, наложителни причини за спешност изискват действия в много кратък срок, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 10б.

▼M2

Член 10а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ( 1 ).

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 10, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 10б

Процедура по спешност

1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 10а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

▼B

Член 11

Заключителни разпоредби

1.  До 31 декември 1992 г. държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива.

Те незабавно информират Комисията за това.

2.  Държавите-членки представят на Комисията текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които приемат или са приели в областта, уредена с настоящата директива.

▼M1 —————

▼B

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

(членове 4 и 5)

Предварителна забележка

Предвидените в настоящото приложение задължения се прилагат с цел постигане на целите на настоящата директива и дотолкова, доколкото първо, съответните компоненти съществуват на работното място и второ, присъщите на задачата изисквания или характеристики не правят това невъзможно.

1. ОБОРУДВАНЕ

а)  Общ коментар

Използването на оборудването като такова не трябва да представлява източник на риск за работниците.

б)  Екран

Знаците върху екрана трябва да са добре и ясно оформени, да са с достатъчна големина и да има достатъчно разстояние между знаците и редовете.

Изображението на екрана трябва да е стабилно, без трептене и други форми на нестабилност.

Яркостта и/или контрастът между знаците и фона на екрана трябва да са лесно регулируеми от оператора, както и да са лесно регулируеми спрямо условията на заобикалящата среда.

Екранът трябва лесно да се върти и накланя, съобразно нуждите на оператора.

Трябва да може да се използва самостоятелна основа за екрана или регулируема маса.

Върху екрана не трябва да има отразяващи отблясъци и отражения, които могат да причиняват неудобство за потребителя.

в)  Клавиатура

Клавиатурата трябва да може да променя наклона си и да е отделна от екрана така че да позволява на работника да намери удобна работна поза, като избягва умора в ръцете и подлакътниците.

Разстоянието пред клавиатурата трябва да е достатъчно, за да се осигурява опора за ръцете и подлакътниците на оператора.

Клавиатурата трябва да има матова повърхност, за да се избягват отразяващи отблясъци.

Подредбата на клавиатурата и на знаците върху клавишите трябва да са такива, че да улесняват ползването ѝ.

Символите върху клавишите трябва да са достатъчно контрастни и четливи от проектираното работно положение.

г)  Работно бюро или работна повърхност

Работното бюро или работната повърхност трябва да са достатъчно големи, да са с нискоотразителна повърхност и да позволяват гъвкаво подреждане на екрана, клавиатурата, документите и свързаното с тях оборудване.

Държателят за документи трябва да е стабилен и регулируем и се разполага така че да се свежда до минимум необходимостта от извършване на неудобни движения на главата и очите.

Трябва да има достатъчно пространство, което да позволява на работниците да намерят удобна поза.

д)  Работен стол

Работният стол трябва да е стабилен и да позволява на оператора свобода на движенията и удобна поза.

Седалката трябва да е регулируема на височина.

Облегалката трябва да е регулируема както на височина, така и на наклон.

На всеки, който желае, трябва да се предоставя поставка за крака.

2. ОКОЛНА СРЕДА

а)  Пространствени изисквания

Работното място трябва да е оразмерено и проектирано така, че да осигурява достатъчно пространство за потребителя да променя позата и да извършва разнообразни движения.

б)  Осветление

Стайното осветление и/или точковото осветление (работни лампи) трябва да осигуряват задоволителни условия на осветеност и подходящ контраст между екрана и фоновата околна среда, като се отчита вида на работа и изискванията на потребителя за видимост.

Трябва да се предотвратяват евентуално смущаващи отблясъци и отражения върху екрана или друго оборудване чрез съгласуване на разположението на работното място с разполагането и техническите характеристики на изкуствените източници на светлина.

в)  Отражения и отблясъци

Работните места трябва да се проектират така че източниците на светлина, като прозорци и други отвори, прозрачни или полупрозрачни стени и ярко боядисани неподвижни предмети или стени, да не предизвикват пряко заслепяване и, доколкото е възможно, отражения върху екрана.

Прозорците трябва да са оборудвани с подходяща система от регулируемо покритие, което да смекчава дневната светлина, която попада върху работното място.

г)  Шум

Когато се оборудва работно място, трябва да се отчита шумът, който се причинява от принадлежащото на работното/работните място/места оборудване, по-специално така че да не отклонява вниманието или да смущава говора.

д)  Топлина

Принадлежащото на работно/работните място/места оборудване не трябва да излъчва прекомерна топлина, която би могла да причинява неудобство за работниците.

е)  Радиация

Цялата радиация, с изключение на видимата част на електромагнитния спектър, трябва да се намали до незначителни нива от гледна точка на опазването на здравето и безопасността на работниците.

ж)  Влажност

Трябва да се установи и поддържа достатъчно ниво на влажност.

3. ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ОПЕРАТОР И КОМПЮТЪР

При проектиране, подбор, възлагане на изработката и промяна на софтуер, както и при проектиране на задачите за изпълнение с помощта на екранно оборудване, работодателят трябва да отчита следните принципи:

а) софтуерът трябва да е подходящ за задачата;

б) софтуерът трябва да е лесен за употреба, а при необходимост да може да се приспособява към равнището на познания или опит на оператора; не може да се използва никакво устройство за качествена или количествена проверка без знанието на работниците;

в) системите трябва да осигуряват обратна връзка към работниците за резултатите от тяхната работа;

г) системите трябва да изобразяват информацията в приспособени за операторите формат и скорост;

д) трябва да се прилагат принципите за софтуерна ергономия, по-специално по отношение на обработката на данни от хора.( 1 ) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.