1987L0102 — BG — 12.05.2010 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 22 декември 1986 година

за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно потребителския кредит

(87/102/ЕИО)

(ОВ L 042, 12.2.1987, p.48)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година

L 133

66

22.5.2008