01987D0305 — BG — 04.10.2011 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 май 1987 година

за създаване на консултативен комитет по откриване на процедури за обществени поръчки

(87/305/ЕИО)

(ОВ L 152, 12.6.1987, p.32)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Решение на Комисията от 3 септември 2011 година 2011/C 291/02

C 291

2

4.10.2011