1981R1292 — BG — 01.07.2009 — 007.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1292/81 НА КОМИСИЯТА

от 12 май 1981 година

относно определяне на стандартите за търговия с патладжани

(ОВ L 129, 15.5.1981, p.38)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕО) № 1221/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година

L 336

1

13.12.2008