01978A1024(01) — BG — 17.03.1981 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

КОНВЕНЦИЯ ЗА БЪДЕЩОТО МНОГОСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБОЛОВА В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН

(ОВ L 378, 30.12.1978 г., стp. 2)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 654/81 НА СЪВЕТА от 10 март 1981 година

  L 69

1

14.3.1981


Поправено със:

►C1

Поправка, ОВ L 193, 16.7.1981, стp.  37  (3179/1978)
▼B

КОНВЕНЦИЯ ЗА БЪДЕЩОТО МНОГОСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБОЛОВА В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАНДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

като отчитат, че съобразно съответните принципи на международното право крайбрежните държави от северозападната част на Атлантическия океан са разширили своята юрисдикция върху биологичните ресурси в прилежащите води до граници, разположени най-много на двеста морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на териториалните води, и упражняват върху тези води суверенни права на проучване, експлоатация, съхраняване и стопанисване на тези ресурси;

като имат предвид работата на третата конференция на Организацията на обединените нации за морските права в областта на риболова;

в желанието си да насърчават съхраняването и оптималното използване на риболовните ресурси в северозападната част на Атлантическия океан в рамки, съответстващи на режима на разширена юрисдикция на крайбрежната държава върху риболовните дейности и да насърчават по този начин международното сътрудничество и консултации по отношение на въпросните ресурси,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:Член 1

1.  Зоната, за която се прилага настоящата конвенция, наричана по-нататък „зона на конвенцията“, включва водите от северозападната част на Атлантическия океан, разположени северно от 35°00′ северна ширина и на запад от линията, простираща се в посока пълен север от 35°00′ северна ширина и 42°00′ западна дължина до 59°00′ северна ширина, след това в посока пълен запад до 44°00′ западна дължина и оттам в посока пълен север до бреговете на Гренландия, както и водите на залива St. Laurent, на пролива Davis и на залива Baffin на юг от 78°10′ северна ширина.

2.  Зоната, наричана по-долу „зона на регламентиране“, обозначава частта от зоната на конвенцията, която се простира отвъд регионите, върху които крайбрежните държави упражняват своята юрисдикция в областта на риболова.

3.  По смисъла на настоящата конвенция терминът „крайбрежна държава“ означава по-долу договаряща се страна, упражняваща юрисдикция в областта на риболова, извършван във води, които формират част от зоната на конвенцията.

4.  Настоящата конвенция се прилага за всички риболовни ресурси в зоната на конвенцията, с изключение на сьомгата, тона, марлина, стадата от видовете китове, управлявани от Международната китоловна комисия или всяка организация, която може да поеме нейните функции, и немигриращите видове от континенталния шелф, тоест организмите, които в стадия на експлоатация са или неподвижни на дъното на морето, или под дъното на морето, или са неспособни да се придвижват освен като остават в непрекъснат контакт с дъното или със земните слоеве под морското дъно.

5.  Нито една разпоредба от настоящата конвенция не накърнява или обезсилва позициите или претенциите на коя да е от договарящите се страни по отношение вътрешните води, на териториалните води или границите, или обхвата на юрисдикцията на дадена договаряща се страна в областта на риболова, нито влияе върху или нарушава вижданията или позициите на която и да е договаряща се страна по отношение морското право.

Член II

1.  Договарящите се страни се споразумяват да създадат и да поддържат международна организация, имаща за цел за способства чрез консултации и сътрудничество за оптималното използване, за разумното стопанисване и за съхраняване на риболовните ресурси в зоната на конвенцията. Тази организация се обозначава под името Организация за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, оттук нататък наричана „организацията“, и изпълнява функциите, определени в настоящата конвенция.

2.  Организацията се състои от:

а) 

генерален съвет;

б) 

научен съвет;

в) 

комисия за риболова и

г) 

секретариат.

3.  Организацията е юридическо лице и в своите отношения с други международни организации и на териториите на договарящите се страни се ползва с правния статут, необходим за осъществяване на своите цели. Имунитетът и привилегиите, които организацията и нейните представители ползват на територията на една договаряща се страна, се определят чрез споразумение между организацията и съответната договаряща се страна.

4.  Седалището на организацията е в Dartmouth, в Нова Скотия (Канада), или на което и да е друго място, което Генералният съвет може да определи.

Член III

Генералният съвет има следните функции:

а) 

да надзирава и координира структурните, административните, финансовите и другите вътрешни работи на организацията, включително отношенията между нейните органи;

б) 

да координира външните отношения на организацията;

в) 

да преразглежда и определя състава на Комисията за риболова в съответствие с член ХIII;

г) 

да упражнява останалите правомощия, която са му предоставени с настоящата конвенция.

Член IV

1.  Всяка договаряща се страна е член на Генералния съвет и назначава в него до трима представители, които на всяко заседание на Съвета могат да бъдат придружавани от заместници, специалисти и съветници.

2.  Генералният съвет избира председател и заместник-председател, всеки от които с мандат от две години и които могат да бъдат преизбирани, но без възможност за заемане на длъжността повече от четири последователни години. Председателят е представител на договаряща се страна, която е членка на Комисията за риболова. Председателят и заместник-председателят са представители на различни договарящи се страни.

3.  Председателят на Генералния съвет е председател и главен представител на организацията.

4.  Председателят на Генералния съвет свиква редовно годишно събрание на организацията на място, определено от Генералния съвет и по принцип намиращо се в Северна Америка.

5.  Председателят може да свика Генералния съвет на друго заседание, освен годишното, в момент и на място по свой избор, по искане от договаряща се страна, съгласувано с друга договаряща се страна.

6.  Генералният съвет може да създава комитети и подкомитети, които счита за необходими при изпълнението на неговите функции и задължения.

Член V

1.  Всяка договаряща се страна разполага с един глас по време на заседанията на Генералния съвет.

2.  Освен ако не е предвидено друго, решенията на Генералния съвет се вземат с мнозинство от гласовете на присъстващите договарящи се страни, които гласуват „за“ или „против“, при положение че гласуване не може да се състои без наличие на кворум от две трети от договарящите се страни.

3.  Генералният съвет приема и изменя при необходимост правилника за провеждането на заседанията и изпълнението на функциите си.

4.  Генералният съвет представя на договарящите се страни годишен отчет за дейностите на организацията.

Член VI

1.  Научният съвет има следните функции:

а) 

да осигури форум за консултации и сътрудничество между договарящите се страни по отношение проучването, оценката и обмена на научна информация и становища, свързани с риболова в зоната на конвенцията, включително за факторите на околната среда и екологичните фактори, които влияят върху тези зони, както и да насърчава и пропагандира сътрудничеството между договарящите се страни в научноизследователската дейност, предназначена да допълва научните познания в тази област;

б) 

да събира и поддържа статистически данни и регистри, да публикува или разпространява доклади, информация и материали, свързани с риболова в зоната на конвенцията, включително и за факторите на природната среда и екологичните фактори, които влияят върху тези риболовни зони;

в) 

да представя научни становища на крайбрежните държави при поискване, в съответствие с член VII;

г) 

да представя научни становища на комисията за риболова в съответствие с член VIII или по собствена инициатива, в зависимост от нуждите на комисията.

2.  Научният съвет може при необходимост да изпълнява функциите си в сътрудничество с други публични или частни организации със сходни цели.

3.  Договарящите се страни предоставят на научния съвет всякакви статистически и научни данни, поискани от него по смисъла на настоящия член.

Член VII

1.  По искане на крайбрежна държава научният съвет проучва и изготвя доклади по всякакви въпроси, свързани с научните основи на управлението и съхраняването на риболовните ресурси във водите от зоната на конвенцията, върху които съответната крайбрежна държава упражнява юрисдикция в областта на риболова.

2.  Крайбрежната държава определя след консултации с научния съвет основните критерии, приложими за проучване на всякакви въпроси, представени на съвета в съответствие параграф 1. Тези основни критерии съдържат освен всеки въпрос, считан за полезен, и следните елементи, в зависимост от това дали са приложими или не:

а) 

изложение на поставения въпрос, включително описание на риболовните зони и на района за проучване;

б) 

в случай че бъдат поискани научни оценки или прогнози — описание на всеки фактор или на всяка хипотеза, които трябва да бъдат взети под внимание;

в) 

където е приложимо — описание на целите, които си е поставила крайбрежната държава, и указание относно това дали следва да се представи конкретен съвет или поредица от възможности;

Член VIII

Научният съвет проучва всякакви въпроси, поставени му от Комисията за риболова относно научните основи на стопанисването и съхраняването на риболовните ресурси във водите на зоната на регламентиране, и изготвя доклади по поставените въпроси. При изпълнението на тези задачи съветът държи сметка за основните критерии, определени от Комисията за риболова по съответния въпрос.

Член IХ

1.  Всяка договаряща се страна е член на научния съвет и назначава собствени представители, които на всяко заседание на съвета могат да бъдат придружавани от заместници, специалисти и съветници.

2.  Научният съвет избира председател и заместник-председател, всеки от които с мандат от две години и които могат да бъдат преизбирани, но не могат да заемат длъжността повече от четири последователни години. Председателят и заместник-председателят са представители на различни договарящи се страни.

3.  По искане на крайбрежна държава или на договаряща се страна, подкрепена от друга договаряща се страна, председателят може да свика на дата и на място по свой избор заседание на научния съвет, различно от годишното събрание, предвидено в член IV.

4.  Научният съвет може да създава комитети и подкомитети, които счита че са необходими за изпълнението на неговите функции и задължения.

Член Х

1.  Научните становища, представени от научния съвет по силата на настоящата конвенция, се изготвят с консенсус. Когато не може да бъде постигнат консенсус, съветът представя в доклада си всички становища, изразени по поставения въпрос.

2.  Решенията на научния съвет относно избора на кадри, приемането и промяната на правилника и останалите въпроси, свързани с организацията на работата, се приемат с мнозинство на гласовете на всички присъстващи договарящи се страни, които гласуват със „за“ или „против“, като всяка от тях има право на един глас. Гласуване не може да се проведе без наличие на кворум от две трети от договарящите се страни.

3.  Научният съвет приема и изменя при необходимост правилника за провеждането на заседанията и изпълнението на неговите функции.

Член ХI

1.  Комисията за риболова, наричана по-нататък „комисията“, отговаря за управлението и съхраняването на риболовните ресурси в зоната на регламентиране в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

2.  Комисията може да приема предложения, целящи съвместни действия на договарящите се страни за постигане на оптимално използване на риболовните ресурси в зоната на регламентиране. Разглеждайки тези предложения, комисията държи сметка за най-достоверните сведения или становища, предоставени от научния съвет.

3.  В изпълнение на функциите по параграф 2 комисията се уверява, че съществува съгласуваност между:

а) 

всяко предложение, приложимо за стадо или група стада риби, налични както в зоната на регламентиране, така и в зоната, поставена под юрисдикцията в областта на риболова на дадена крайбрежна държава, или предложение, което поради взаимната зависимост на видовете би имало отражение върху дадено стадо или група стада, налични изцяло или частично в зона, поставена под юрисдикцията в областта на риболова на крайбрежна държава,

и

б) 

мерките или решенията, отнасящи се за управлението и съхраняването на въпросното стадо или група стада от риби, приети от крайбрежна държава по отношение риболовните дейности, извършвани в зоната, поставена под нейна юрисдикция.

Вследствие на това комисията и съответната крайбрежна държава улесняват координирането на тези предложения, мерки и решения. Всяка крайбрежна държава уведомява комисията за мерките и решенията, взети от нея за целите на настоящия член.

4.  Предложенията, приети от комисията относно разпределението на улова в зоната на регламентиране, отчитат интересите на членовете на комисията, чиито кораби са осъществявали улов по традиция в тази зона; що се отнася до разпределението на улова в риболовните полета на Grand Banks и на Flemish Cap, членовете на комисията обръщат особено внимание на договарящата се страна, чиито крайбрежни общности зависят на първо място от експлоатацията на стадата, свързани с тези риболовни полета и които са положили значителни усилия за осигуряване съхраняването на тези стада посредством международни мерки, организирайки преди всичко надзора и инспекцията на международния риболов, извършван в тези риболовни полета, в рамките на международна програма за съвместна инспекция.

5.  Комисията може също да приема предложения относно международните мерки за контрол и надзор в зоната на регламентиране с цел да осигури прилагането на настоящата конвенция, както и на мерките, влезли в сила по силата на настоящата конвенция.

6.  Изпълнителният секретар предава всяко от приетите от комисията предложения на всички договарящи се страни, като уточнява датата на предаване за целите на член ХII, параграф 1.

7.  Без да се нарушават разпоредбите на член ХII, всяко предложение, прието от комисията по силата на настоящия член, се превръща в мярка, задължителна за изпълнение от всички договарящи се страни, считано от датата, определена от комисията.

8.  Комисията може да предложи за разглеждане от научния съвет всякакъв въпрос, свързан с научните основи на управлението и съхраняването на риболовните ресурси в зоната на регламентиране, като определи основните критерии, приложими при разглеждането на този въпрос.

9.  Комисията може да привлече вниманието на всички или част от членовете на комисията върху всякакъв въпрос, свързан с целите и задачите на настоящата конвенция в зоната на регламентиране.

Член ХII

1.  Ако член на комисията внесе пред изпълнителния секретар възражение по внесено предложение до шестдесет дни след датата на предаване, уточнена в нотификацията на изпълнителния секретар за направеното предложение, предложението се превръща в задължителна мярка след изтичането на четиридесет пълни дни от датата на внасяне, определена в нотификацията за възражението, изпратено до договарящите се страни. От този момент друг член на комисията може по същия начин да внесе възражение преди изтичане на допълнителния срок от четиридесет дни, или до тридесет дни след датата на предаване, определена в нотификацията до договарящите се страни за всякакво възражение, внесено през въпросния допълнителен срок от четиридесет дни, съобразно най-късната дата на изтичане на срока. Тогава предложението се превръща в задължителна мярка за всички договарящи се страни, освен за тези, които са внесли възражение по време на удължения или удължените срокове за представяне на възражения. Независимо от това, ако по време на този или тези удължени срокове са внесени и поддържани възражения от болшинството от членовете на комисията, предложението не се превръща в задължителна мярка, освен ако всички или част от членовете на комисията не решат помежду си да бъдат обвързани от тази мярка на договорена дата.

2.  Член на комисията, внесъл възражение по предложение, може да го оттегли по всяко време. Тогава предложението незабавно става задължително за него, без да се нарушава приложението на процедурата за възражения, предвидена в настоящия член.

3.  Една година след датата на влизане в сила на дадена мярка всеки член на комисията може по всяко време да нотифицира изпълнителния секретар за намерението си да не приема като задължителна тази мярка и ако това съобщение не е оттеглено, тази мярка представа да бъде задължителна за въпросния член една година след датата на получаване на нотификацията от изпълнителния секретар. По всяко време, след като дадена мярка е престанала да бъде задължителна за член на комисията по силата на настоящия параграф, тя престава да бъде задължителна за всеки друг член на комисията от деня на получаване от изпълнителния секретар на нотификация, представена от въпросния член, указваща неговото намерение да не приема като задължителна въпросната мярка.

4.  Изпълнителният секретар нотифицира незабавно всички договарящи се страни:

а) 

за получаването на всяко възражение и оттеглянето на възражения съгласно параграфи 1 и 2;

б) 

за датата, на която предложенията се превръщат в задължителни мерки съгласно разпоредбите на параграф 1, и

в) 

за получаването на всяко съобщение по параграф 3.

Член ХIII

1.  След като по време на годишното заседание генералният съвет го разгледа и приеме, членове на комисията са следните:

а) 

всички договарящи се страни, които участват в риболова в зоната на регламентиране, и

б) 

всяка договаряща се страна, която представи на генералния съвет достатъчни доказателства, че очаква да участва в риболова в зоната на регламентиране през годината на съответното годишно заседание или през следващата календарна година.

2.  Всеки член на комисията назначава в нея до трима представители, които на всяко заседание на комисията могат да бъдат придружавани от заместници, специалисти и съветници.

3.  Всяка договаряща се страна, която не е член на комисията, може да присъства на заседанията в качеството си на наблюдател.

4.  Комисията избира председател и заместник-председател, всеки от които с мандат от две години и които могат да бъдат преизбирани, но не могат да изпълняват длъжността повече от четири последователни години. Председателят и заместник-председателят са представители на различни членове на комисията.

5.  По искане на член на комисията председателят може да свика на дата и на място по свой избор заседание на комисията, различно от годишното събрание, предвидено в член IV.

6.  Комисията може да създава комитети и подкомитети, които счита за необходими при изпълнението на своите функции и задължения.

Член ХIV

1.  Всеки член на комисията има правото на един глас на заседанията на комисията.

2.  Решенията на комисията се приемат с мнозинство от гласовете на всички присъстващи членове на комисията, които гласуват със „за“ или „против“, при условие че гласуване не може да се проведе без наличие на кворум от две трети от договарящите се страни.

3.  Комисията приема и изменя при необходимост правилника за провеждането на заседанията и изпълнението на функциите си.

Член ХV

1.  Секретариатът осигурява обслужването на организацията при изпълнението на неговите функции и задължения.

2.  Главният администратор на секретариата е изпълнителният секретар, назначен от генералния съвет съобразно реда и условията, определени от последния.

3.  Персоналът на секретариата се назначава от изпълнителния секретар съобразно правилника и реда, и условията, определени от генералния съвет.

4.  Под общия надзор на генералния съвет изпълнителният секретар има пълна власт върху персонала на секретариата и изпълнява и останалите функции, които са предписани за него от генералния съвет.

Член ХVI

1.  Всяка договаряща се страна поема разходите за собствената си делегация на всички заседания, свиквани по силата на настоящата конвенция.

2.  Генералният съвет приема годишния бюджет на организацията.

3.  Генералният съвет определя вноската на всяка договаряща се страна в годишния бюджет съобразно следната формула:

а) 

10 % от бюджета се разделя между крайбрежните страни пропорционално на номиналните им улови в зоната на конвенцията през годината, приключила две години преди началото на бюджетната година;

б) 

30 % от бюджета се разделя поравно между всички договарящи се страни;

в) 

60 % от бюджета се разделя между договарящите се страни пропорционално на номиналните им улови в зоната на конвенцията през годината, приключила две години преди началото на бюджетната година.

Номиналните улови, предвидени по-горе, обхващат регистрираните улови на видовете, изброени в приложение I, което е неразделна част от настоящата конвенция.

4.  Изпълнителният секретар нотифицира всяка договаряща се страна за нейната вноска, изчислена съобразно параграф 3 от настоящия член, и договарящата се страна я внася в организацията колкото е възможно по-скоро след това съобщение.

5.  Вноската се заплаща във валутата на страната, в която се намира седалището на организацията, освен ако от генералния съвет е дадено разрешение за друго.

6.  Без да се нарушава параграф 11 от настоящия член, генералният съвет одобрява на първото си заседание бюджета за останалата част от текущата финансова година, по време на която функционира организацията, и изпълнителният секретар предава на договарящите се страни копия от бюджета, придружени от съобщенията за съответната им вноска.

7.  За следващите финансови години изпълнителният секретар представя на вниманието на всяка договаряща се страна проект за годишен бюджет, придружен от таблица на вноските, най-малко шестдесет дни преди годишното заседание на организацията, по време на което трябва да бъде разгледан бюджетът.

8.  Договаряща се страна, която се присъединява към настоящата конвенция през финансовата година, внася за тази финансова година част от вноската, изчислена съобразно разпоредбите на настоящия член и която е пропорционална на броя пълни месеци, оставащи до края на годината.

9.  Договаряща се страна, която не е внесла своята вноска в продължение на две последователни години, губи правото си на глас и на внасяне на възражения по силата на настоящата конвенция, докато изпълни задълженията си, освен ако генералният съвет не реши друго.

10.  Финансовите въпроси на организацията се разглеждат ежегодно от външни одитори, избрани от генералния съвет.

11.  В случай на влизане в сила на Конвенцията на 1 януари 1979 г., разпоредбите на приложение II, което представлява неразделна част от настоящата конвенция, се прилагат вместо разпоредбите на параграф 6.

Член ХVII

Договарящите се страни се споразумяват да вземат необходимите мерки, включително налагане на достатъчни санкции в случай на нарушения, за въвеждане в сила на разпоредбите на конвенцията и за прилагане на мерките, които стават задължителни съгласно член ХI, параграф 7 и тези, които са в сила в съответствие с член ХХIII. Всяка договаряща се страна предава на комисията годишен отчет за мерките, взети за тази цел.

Член ХVIII

Договарящите се страни се споразумяват да поддържат в сила и да приведат в изпълнение в зоната на регламентиране програма за взаимни инспекции, каквато се прилага съгласно член ХХIII или както е променена с мерките, посочени в член ХI, параграф 5. Тази програма дава на договарящите се страни реципрочни права за оглед и инспекция на корабите и за преследване на държавата на флага и налагане на санкции срещу нея въз основа на доказателства, произтичащи от такива огледи и инспекции. Доклад за започнатите преследвания и за наложените парични санкции се включва в годишния доклад, посочен в член ХVII.

Член ХIХ

Договарящите се страни се споразумяват да обърнат внимание на всяка държава, която не е страна по настоящата конвенция за всеки въпрос, свързан с риболовните дейности, упражнявани в зоната на регламентиране от граждани или кораби на тази държава и за които може да се смята, че имат вредно влияние върху изпълнението на целите на настоящата конвенция. Договарящите се страни се споразумяват също да се консултират при необходимост относно стъпките, които трябва да бъдат предприети за отстраняване на тези вредни отражения.

Член ХХ

1.  Зоната на конвенцията е разделена на научни и статистически подзони, сектори и подсектори, чиито граници са определените в член III от настоящата конвенция.

2.  По искане от научния съвет генералният съвет може с гласуване от две трети от всички договарящи се страни да промени, ако счете за необходимо за научни или статистически нужди, границите на научните и статистически подзони, сектори и подсектори, определени в приложение III, при условие че има съгласието на всяка крайбрежна държава, упражняваща юрисдикция в областта на риболова в части от засегнатата зона.

3.  По искане от Комисията за риболова и след консултации с научния съвет генералният съвет може с гласуване от две трети от всички договарящи се страни да раздели, ако счете за необходимо за административни нужди, зоната на регламентиране в подходящи сектори и подсектори на регламентиране, които впоследствие могат да бъдат променени съобразно същата процедура. Границите на тези сектори и подсектори се определят в приложение III.

4.  Приложение III към настоящата конвенция в настоящата си форма или така, както е последователно изменено съгласно настоящия член, е неразделна част от настоящата конвенция.

Член ХХI

1.  Всяка договаряща се страна може да предложи изменения на настоящата конвенция. Генералният съвет ги разглежда и отговаря по време на годишното заседание или по време на извънредно заседание. Всеки проект за изменение се изпраща на изпълнителния секретар най-малко деветдесет дни преди заседанието, на което се предвижда разглеждане на поправката, а последният го предава незабавно на всички договарящи се страни.

2.  Проектите за изменения на настоящата конвенция се приемат от генералния съвет с мнозинство от три четвърти от всички договарящи се страни, след което се предават на депозитара и на всички договарящи се страни.

3.  Изменението влиза в сила за всички договарящи се страни сто и двадесет дни след датата на предаване, определена в нотификацията, с което депозитарът потвърждава получаването на писмена нотификация за приемането от три четвърти от всички договарящи се страни на изменението, освен ако друга договаряща се страна не нотифицира депозитара за своето възражение по поправката в срок от деветдесет дни след датата на предаване, определена в нотификацията на депозитара, в който случай изменението не влиза в сила за нито една от договарящите се страни. Всяка договаряща се страна, внесла възражение по изменение, може да го оттегли по всяко време. Ако всички възражения са оттеглени, поправката влиза в сила за всички договарящи се страни в срок от 120 дни след датата на предаване, определена в нотификацията, с което депозитарът потвърждава получаването на последното оттегляне на възражение.

4.  Всяка страна, която се присъединява към настоящата конвенция след приемането на изменение съгласно параграф 2 от настоящия член, се счита че е одобрила това изменение.

5.  Депозитарът нотифицира незабавно всички договарящи се страни за получаването на нотификацията за одобряване на изменението, за съобщенията за възражения или за оттегляне на възражения, както и за влизането в сила на измененията.

Член ХХII

1.  Страните, представени на дипломатическата конференция за бъдещето на многостранното сътрудничество в риболовна в северозападната част на Атлантическия океан, състояла се в Отава от 11 до 21 октомври 1977 г., разполагат с времето до 31 декември 1978 г., за да подпишат настоящата конвенция в Отава. След това конвенцията ще бъде открита за присъединяване.

2.  Настоящата конвенция е предмет на ратификация, приемане или одобряване от договарящите се страни и инструментите за ратификация, приемане или одобряване се депозират пред правителството на Канада, наречено в настоящата конвенция „депозитар“.

3.  Настоящата конвенция влиза в сила от първия ден на месец януари след внасянето на инструментите за ратификация, приемане или одобряване на най-малко шест подписващи страни, като поне един от тях на страна, упражняваща юрисдикция в областта на риболова във води, представляващи част от зоната на конвенцията.

4.  Страна, която не е подписала настоящата конвенция, може да се присъедини към нея, като изпрати до депозитара писмена нотификация в този смисъл. Присъединяванията, получени от депозитара преди датата на влизане в сила на настоящата конвенция, влизат в сила от тази дата. Присъединяванията, получени от депозитара след датата на влизане в сила на настоящата конвенция, влизат в сила от датата на тяхното получаване от депозитара.

5.  Депозитарът уведомява всички подписали се страни и всички присъединяващи се страни за всички внесени ратификации, приемания или одобрения и за всички получени присъединявания.

6.  Депозитарът насрочва първото заседание на организацията най-късно до шест месеца след влизането в сила на конвенцията и съобщава проекта за дневен ред на всяка договаряща се страна най-малко един месец преди датата на заседанието.

Член XXIII

В момента на влизане в сила на настоящата конвенция всяко предложение, което е предадено или което е влязло в сила съгласно член VIII от Международната конвенция за риболова в северозападната част на Атлантическия океан от 1949 г. („Конвенцията ICNAF“) се превръща, без да се нарушават разпоредбите на Конвенцията ICNAF, в задължителна мярка за всяка договаряща се страна по отношение на зоната на регламентиране или незабавно, ако предложението вече е влязло в сила съгласно Конвенцията ICNAF, или в момента, в който то трябва да влезе в сила съгласно въпросната конвенция. Без да се нарушава член ХII, параграф 3, всяка мярка от този вид остава задължителна за всяка договаряща се страна до изтичането на срока ѝ или до замяната ѝ от мярка, станала задължителна съгласно член ХI от настоящата конвенция, при условие че такава замяна не може да влезе в сила преди изтичане на една година от влизането в сила на настоящата конвенция.

Член XXIV

1.  Всяка договаряща се страна може да се оттегли от конвенцията на 31 декември на която и да е година, като изпрати на или преди 30 юни на същата година съобщение в този смисъл на вниманието на депозитара, който предава копия от него на всички останали договарящи се страни.

2.  От този момент всяка друга договаряща се страна може да се оттегли от конвенцията на същия 31 декември, като изпрати за тази цел съобщение до депозитара в рамките на един месец след получаването на копие от съобщението за оттегляне, изпратено в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

Член ХХV

1.  Оригиналът на конвенцията се внася в правителството на Канада, което изпраща заверени копия от него до всички страни, които са го подписали и до всички присъединяващи се страни.

2.  Депозитарът регистрира конвенцията в секретариата на Организацията на обединените нации.

В доказателство за което долуподписаните надлежно упълномощени представители подписаха настоящата конвенция.

Съставено в Отава на 24 октомври 1978 година в един екземпляр на английски и на френски език, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.

ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ КОНВЕНЦИЯТАСписък на видовете за определяне на номиналните улови, служещи за изчисляване на годишния бюджет съгласно член ХVI

Треска атлантическа ...

Gadus morrhua

Пикша ...

Melanogrammus aeglefinus

Бибан морски обикновен ...

Sebastes marinus

Сребрист хек ...

Merluccius bilinearis

Атлантически тънкопер налим ...

Urophycis chuss

Сайда ...

Pollachius virens

Канадска писия ...

Hippoglossoides platessoides

Писия червена ...

Glyptocephalus cynoglossus

Лиманда ...

Limanda ferruginea

Палтус ...

Reinhardtius hippoglossoides

Макрурус ...

Macrourus rupestris

Селда океанска ...

Clupea harengus

Скумрия черноморска ...

Scomber scombrus

Маслена риба ...

Peprilus triacanthus

Алоза ...

Alosa pseudoharengus

Аргентина атлантическа ...

Argentina silus

Мойва ...

Mallotus villosus

Калмар ...

Loligo pealei

Късоопашат калмар ...

Illex illecebrosus

Скарида ...

Pandalus sp

ПРИЛОЖЕНИЕ II КЪМ КОНВЕНЦИЯТА

Временни финансови разпоредби

1. Договаряща се страна, която е страна и по Международната конвенция за риболовна в северозападната част на Атлантическия океан, през цялата 1979 г. не заплаща вноска на организацията за тази година. Останалите договарящи се страни, които са внесли своите инструменти за ратификация, приемане или одобрение или които са се присъединили към конвенцията преди 31 декември 1979 г., заплащат вноска съгласно допълнението към настоящото приложение. Вноската на всяка договаряща се страна, която не е включена в допълнението, се определя от генералния съвет.

2. Договарящите се страни заплащат вноските съгласно параграф 1 възможно най-скоро след 1 януари 1979 г. или след тяхното присъединяване към конвенцията, като се прилага по-късният срок.

Допълнение към приложение II към КонвенциятаДоговарящи се страни

Членски внос за 1979 г.

(вдолари)

България

16 325

Канада

82 852

Европейска икономическа общност

20 211

Куба

6 473

Дания (Фарьорски острови)

74 254

ГДР

19 266

Исландия

12 293

Япония

16 697

Норвегия

21 107

Полша

29 316

Португалия

22 716

Румъния

15 472

Испания

26 224

СССР

72 133

САЩ

29 947

ПРИЛОЖЕНИЕ III КЪМ КОНВЕНЦИЯТА

Научни и статистически подзони, сектори и подсектори

Научните и статистически подзони, сектори и подсектори, предвидени в член ХХ от настоящата конвенция, са следните:

▼M1

1. а) Подзона 0 – 

Частта от зоната съгласно конвенцията, ограничена на юг от линия, простираща се в посока пълен изток от точка, разположена на 61°00′ северна ширина и 65°00′ западна дължина, до точка, разположена на 61°00′ северна ширина и 59°00′ западна дължина, и от там в посока югоизток, следвайки линията на румба до точка, разположена на 60°12′северна ширина и 57°13′ западна дължина; оттам ограничена на изток от поредица геодезически линии, свързващи следните точки.Точка

Географска ширина

Географска дължина

1

60°12′0

57°13′0

2

61°00′0

57°13′1

3

62°00′5

57°21′1

4

62°02′3

57°21′8

5

62°03′5

57°22′2

6

62°11′5

57°25′4

7

62°47′2

57°41′0

8

63°22′8

57°57′4

9

63°28′6

57°59′7

10

63°35′0

58°02′0

11

63°37′2

58°01′2

12

63°44′1

57°58′8

13

63°50′1

57°57′2

14

63°52′6

57°56′6

15

63°57′4

57°53′5

16

64°04′3

57°49′1

17

64°12′2

57°48′2

18

65°06′0

57°44′1

19

65°08′9

57°43′9

20

65°11′6

57°44′4

21

65°14′5

57°45′1

22

65°18′1

57°45′8

23

65°23′3

57°44′9

24

65°34′8

57°42′3

25

65°37′7

57°41′9

26

65°50′9

57°40′7

27

65°51′7

57°40′6

28

65°57′6

57°40′1

29

66°03′5

57°39′6

30

66°12′9

57°38′2

31

66°18′8

57°37′8

32

66°24′6

57°37′8

33

66°30′3

57°38′3

34

66°36′1

57°39′2

35

66°37′9

57°39′6

36

66°41′8

57°40′6

37

66°49′5

57°43′0

38

67°21′6

57°52′7

39

67°27′3

57°54′9

40

67°28′3

57°55′3

41

67°29′1

57°56′1

42

67°30′7

57°57′8

43

67°35′3

58°02′2

44

67°39′7

58°06′2

45

67°44′2

58°09′9

46

67°56′9

58°19′8

47

68°01′8

58°23′3

48

68°04′3

58°25′0

49

68°06′8

58°26′7

50

68°07′5

58°27′2

51

68°16′1

58°34′1

52

68°21′7

58°39′0

53

68°25′3

58°42′4

54

68°32′9

59°01′8

55

68°34′0

59°04′6

56

68°37′9

59°14′3

57

68°38′0

59°14′6

58

68°56′8

60°02′4

59

69°00′8

60°09′0

60

69°06′8

60°18′5

61

69°10′3

60°23′8

62

69°12′8

60°27′5

63

69°29′4

60°51′6

64

69°49′8

60°58′2

65

69°55′3

60°59′6

66

69°55′8

61°00′0

67

70°01′6

61°04′2

68

70°07′5

61°08′1

69

70°08′8

61°08′8

70

70°13′4

61°10′6

71

70°33′1

61°17′4

72

70°35′6

61°20′6

73

70°48′2

61°37′9

74

70°51′8

61°42′7

75

71°12′1

62°09′1

76

71°18′9

62°17′5

77

71°25′9

62°25′5

78

71°29′4

62°29′3

79

71°31′8

62°32′0

80

71°32′9

62°33′5

81

71°44′7

62°49′6

82

71°47′3

62°53′1

83

71°52′9

62°03′9

84

72°01′7

63°21′1

85

72°06′4

63°30′9

86

72°11′0

63°41′0

87

72°24′8

64°13′2

88

72°30′5

64°26′1

89

72°36′3

64°38′8

90

72°43′7

64°54′3

91

72°45′7

64°58′4

92

72°47′7

65°00′9

93

73°50′8

65°07′6

94

73°18′5

66°08′3

95

73°25′9

66°25′3

96

73°31′1

67°15′1

97

73°36′5

68°05′5

98

73°37′9

68°12′3

99

73°41′7

68°29′4

100

73°46′1

68°48′5

101

73°46′7

68°51′1

102

73°52′3

69°11′3

103

73°57′6

69°31′5

104

74°02′2

69°50′3

105

74°02′6

69°52′0

106

74°06′1

70°06′6

107

74°07′5

70°12′5

108

74°10′0

70°23′1

109

74°12′5

70°33′7

110

74°24′0

71°25′7

111

74°28′6

71°45′8

112

74°44′2

72°53′0

113

74°50′6

73°02′8

114

75°00′0

73°16′3

115

75°05′

73°30′

и оттам, пълен север до 78°10′ северна ширина; ограничена на запад от линия, започваща от 61°00′ северна ширина и 65°00′ западна дължина и простираща се в посока северозапад, следвайки линията на румба до бреговете на остров Baffin в East Bluff (61°55′ северна ширина и 66°20′ западна дължина), и оттам в посока север покрай бреговете на остров Baffin, на остров Bylot и на остров Devon, и от остров Ellesmere, следвайки осемдесетия меридиан западна ширина във водите, разположени между тези острови до паралел 78°10′ север; ограничена на север от паралел 78°10′ северна ширина;

▼B

1. б) 

подзона 0 включва два сектора:

сектор 0-А — 

частта от подзоната, простираща се на север от паралел 66°15′ северна ширина,

сектор 0-Б — 

частта от подзоната, простираща се на юг от паралел 65°15′ северна ширина;

▼M1

2. а) Подзона 1 — 

частта от зоната съгласно конвенцията, простираща се на изток от подзона 0 и на север, и на изток от линията на румба, свързваща точката, разположена на 60°12′ северна ширина и 57°13′ западна дължина и точката, разположена на 52°15′ северна ширина и 42°00′ западна дължина;

▼B

2. б) 

подзона 1 включва шест сектора:

сектор 1А — 

частта от подзоната, простираща се на север от паралел 68°50′ северна ширина (Christianshaab),

сектор 1B — 

частта от подзоната, простираща се между паралел 66°15′ северна ширина (на 5 морски мили северно от Umanarsugssuak) и паралел 68°50′ северна ширина (Christianshaab),

сектор 1C — 

частта от подзоната, простираща се между паралел 64°15′ северна ширина (на 4 морски мили северно от Godthaab) и паралел 66°15′ северна ширина на 5 морски мили северно от d'Umanarsugssuak),

сектор 1D — 

частта от подзоната, простираща се между паралел 62°30′ северна ширина (ледника на Frederikshaab) и паралел 64°15′ северна ширина (на 4 морски мили северно от Godthaab),

сектор 1E — 

частта от подзоната, простираща се между паралел 60°45′ северна ширина (нос Désolation) и паралел 62°30′ северна ширина (ледника на Frederikshaab),

сектор 1F — 

частта от подзоната, простираща се на юг от 60°45′ северна ширина (нос Désolation);

3. а) 
подзона 2 — 

частта от зоната на конвенцията, простираща се на изток от меридиан 64°30′ западна дължина в района на протока Hudson, на юг от подзона 0, на югоизток от подзона 1 и на север от паралел 52°15′ северна ширина;

3. б) 

подзона 2 включва три сектора:

сектор 2G — 

частта от подзоната, простираща се на север от паралел 57°40′ северна ширина (нос Mugford),

сектор 2H — 

частта от подзоната, простираща се между паралел 55°20′ северна ширина (Hopedale) и паралел 57°40′ северна ширина (нос Mugford),

сектор 2J — 

частта от подзоната, простираща се на юг от паралел 55°20′ северна ширина (Hopedale).

4. а) 
подзона 3 — 

частта от зоната на конвенцията, простираща се на юг от паралел 52°15′ северна ширина; на изток от линия, простираща се в посока пълен север от нос Bauld на брега на Terre-Neuve, до 52°15′ северна ширина; на север от паралел 39°00′ северна ширина; и на изток и на север от линия на румб, започваща от 39°00′ северна ширина и 50°00′ западна дължина и простираща се в посока северозапад до пресичане на точка, разположена на 43°30′ северна ширина и 55°00′ западна дължина в посока точка, разположена на 47°50′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, докато тази линия пресече права, свързваща нос Ray на брега на Нюфаундленд, до нос Nord на остров Cap-Breton; оттам в посока североизток, следвайки въпросната линия до нос Ray;

4. б) 

подзона 3 включва шест сектора:

сектор 3К — 

частта от подзоната, простираща се на север от паралел 49°15′ северна ширина (нос Fréhel, Terre-Neuve),

сектор 3L — 

частта от подзоната, простираща се между брега на Нюфаундленд от нос Fréhel до нос Sainte-Marie и линия, прекарана както следва: започваща от нос Fréhel, простираща се в посока пълен изток до меридиан 46°30′ западна дължина, оттам в посока пълен юг до паралел 46°00′ северна ширина, оттам в посока пълен запад до меридиан 54°30′ западна дължина и оттам, следвайки линия на румб до нос Sainte-Marie (Нюфаундленд),

сектор 3M — 

частта от подзоната, простираща се на юг от паралел 49°15′ северна ширина и на изток от меридиан 46°30′ западна дължина,

сектор 3N — 

частта от подзоната, простираща се на юг от паралел 46°00′ северна ширина и между меридиани 46°30′ и 51°00′ западна дължина,

сектор 3О — 

частта от подзоната, простираща се на юг от паралел 46°00′ северна ширина и между меридиани 51°00′ и 54°30′ западна дължина,

сектор 3P — 

частта от подзоната, простираща се на юг от Нюфаундленд и на запад от линия, простираща се от нос Sainte-Marie (Нюфаундленд) до точка, разположена на 46°00′ северна ширина и 54°30′ западна дължина и оттам в посока пълен юг до границата на подзоната.

Сектор 3Р съдържа два подсектора:

3Pn — 

подсектор северозапад, частта от сектор 3Р, простираща се на северозапад от лития, започваща от остров Burgeo (Нюфаундленд) по посока приблизително югозапад до точка, разположена на 46°50′ северна ширина и 58°50′ западна дължина,

3Ps — 

подсектор югоизток, частта от сектор 3Р, простираща се на югоизток от линията, прокарана за определяне на подсектор 3Pn;

5. а) 
подзона 4 — 

частта от зоната на конвенцията, простираща се на север от паралел 39°00′ северна ширина, на запад от подзона 3 и на изток от линия, прокарана както следва: започваща от края на международната граница между Съединените американски щати и Канада в канал Grand-Maman в точка, разположена на 44°46′ 35,346′′ северна ширина и66°54′ 11,253′′ западна дължина, оттам простираща се в посока пълен юг до паралел 43°50′ северна ширина; оттам до меридиан 67°40′ западна дължина; оттам в посока пълен юг до паралел 42°20′ северна ширина; оттам пълен изток до точка, разположена на 66°00′ западна дължина; оттам, следвайки линия на румб в посока югоизток до точка, разположена на 42°00′ северна ширина и 65°40′ западна дължина; и оттам в посока пълен юг до паралел 39°00′ северна ширина;

5. б) 

подзона 4 включва шест сектора:

Сектор 4R — 

частта от подзоната, простираща се от Нюфаундленд от нос Bauld до нос Ray и линия, прокарана както следва: започваща от нос Bauld и простираща се в посока пълен север до паралел 52°15′ северна ширина, оттам пълен запад до бреговете на Лабрадор, оттам покрай бреговете на Лабрадор до края на границата между Лабрадор и Квебек, оттам следвайки линия на румб в посока югозапад до точка, разположена на 49°25′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, оттам в посока пълен юг до точка, разположена на 47°50′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, оттам, следвайки линия на румб в посока югоизток до точката, в която границата на подзона 3 пресича правата линия, съединяваща нос Nord (Нова Скотия) и нос Ray (Нюфаундленд), и оттам до нос Ray (Нюфаундленд),

Сектор 4 S — 

частта от подзоната, простираща се от южния бряг на провинция Квебек от края на границата между Лабрадор и Квебек до Pointe-des-Monts и линия, прокарана както следва: започваща от Pointe-des-Monts и простираща се в посока пълен изток до точка, разположена на 49°25′ северна ширина и 64°40′ западна дължина, оттам следвайки линия на румб в посока изток-юг-югоизток до точка, разположена на 47°50′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, оттам в посока пълен север до точка, разположена на 49°25′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, и оттам, следвайки линия на румб в посока североизток до края на границата между Лабрадор и Квебек,

Сектор 4 T — 

частта от подзоната, простираща се от бреговете на Нова Скотия, на New Brunswick и на Québec от нос North до Pointe-des-Monts и линия, прокарана както следва: започваща от Pointe-des-Monts и простираща в посока пълен изток до точка, разположена на 49°25′ северна ширина и 64°40′ западна дължина, оттам, следвайки линия на румб в посока югоизток до точка, разположена на 47°50′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, оттам, следвайки линия на румб в посока юг до нос North (Нова Скотия),

Сектор 4 V — 

частта от подзоната, простираща се между Нова Скотия бреговете на от нос North до Fourchu и линия, прокарана както следва: започваща от Fourchu и следваща линия на румб в посока изток до точка, разположена на 45°40′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, оттам в посока пълен юг, преминавайки покрай меридиан и 60°00′ западна дължина до паралел, оттам в посока пълен изток до меридиан 44°10′ северна ширина и 59°00′ западна дължина, оттам в посока пълен юг до паралел 39°00′ северна ширина, оттам пълен изток до точка, в която границата между подзони 3 и 4 пресича паралел 39°00′ северна ширина, оттам покрай границата между подзони 3 и 4 и линия продължаваща в посока северозапад до точка, разположена на 47°50′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, и оттам следвайки линия на румб в посока юг до нос Nord (Нова Скотия),

Сектор 4V съдържа два подсектора:

4Vn — 

подсектор север — частта от сектор 4V, простираща се на север от паралел 45°40′ северна ширина,

4Vs — 

подсектор север — частта от сектор 4V, простираща се на юг от паралел 45°40′ северна ширина,

Сектор 4W — 

частта от подзоната, простираща се от Нова Скотия от Халифакс до Fourchu и линия, прокарана както следва: започваща от Fourchu и следваща линия на румб в посока изток до точка разположена на 45°40′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, оттам в посока пълен юг покрай меридиан 60°00′ северна ширина до паралел 44°10′ северна ширина, оттам в посока пълен изток до меридиан 59°00′ западна дължина, оттам в посока пълен юг до паралел 39°00′ северна ширина, оттам пълен запад до меридиан 63°20′ западна дължина, оттам пълен север до точка на този меридиан, разположена на 44°20′ северна ширина и оттам, следвайки линия на румб в посока северозапад с Халифакс (Нова Скотия),

Сектор 4X — 

частта от подзоната, простираща се между западната граница между зона 4 и бреговете на New Brunswick и на Нова Скотия от края на границата между New Brunswick и Maine до Халифакс, и линия, прокарана както следва: започваща от Халифакс и следваща линия на румб в посока югоизток до точка, разположена на 44°20′ северна ширина и 63°20′ западна дължина, оттам в посока пълен юг до паралел 39°00′ северна ширина и оттам в посока пълен запад до меридиан 65°40′ западна дължина,

6. а) 
подзона 5 — 

частта от зоната на конвенцията, простираща се на запад от западната граница на зона 4, на север от паралел 39°00′ северна ширина и на изток от меридиан 71°40′ западна дължина;

6. б) 

подзона 5 съдържа два сектора:

Сектор 5Y — 

частта от подзоната, простираща се от бреговете на Мейн, на Ню Хампшър и на Масачузетс от границата между Maine и New Brunswick до 70°00′ западна дължина до нос Cod (разположен на приблизително 42°00′ северна ширина) и линия прекарана както следва: започваща от точка на нос Cod, разположена на 70°00′ западна дължина (приблизително на 42°00′ северна ширина) и простираща се в посока пълен север до 42°20′ северна ширина, оттам в посока пълен изток и до 67°40′ западна дължина до границата между подзони 4 и 5, и оттам следвайки тази граница до границата между Канада и САШ,

Сектор 5Z — 

частта от подзоната, простираща се на юг и на изток от сектор 5Y,

Сектор 5Z се състои от две части:

5Ze — 

част изток, частта от сектор 5Z, простираща се на изток от меридиан 70°00′ западна дължина,

5Zw — 

част запад, частта от сектор 5Z, простираща се на запад от меридиан 70°00′ западна дължина,

7. а) 
подзона 6 — 

частта от зоната на конвенцията, ограничена от линия, започваща от точка, разположена на бреговете на Rhode Island, разположена на 71°40′ западна дължина и простираща се в посока пълен юг до 39°00′ северна ширина, оттам в посока пълен изток до 42°00′ западна дължина, оттам в посока пълен юг до 35°00′ северна ширина и оттам в посока пълен запад до бреговете на Северна Америка, и оттам в посока север покрай бреговете на Северна Америка до точка на брега на Rhode Island, разположена на 71°40′ западна дължина,

7. б) 

подзона 6 се състои от осем сектора:

Сектор 6А — 

частта от подзоната, простираща се на север от паралел 39°00′ северна ширина и на запад от подзона 5,

Сектор 6В — 

частта от подзоната, простираща се на запад от 70°00′ западна дължина, на юг от паралел 39°00′ северна ширина и на запад от линия, простираща се в посока запад от паралел 37°00′ северна ширина до 76°00′ западна дължина и оттам простираща се в посока пълен юг до нос Henry (Вирджиния),

Сектор 6C — 

частта от подзоната, простираща се на запад от 70°00′ западна дължина и на юг от паралел 35°00′ северна ширина,

Сектор 6D — 

частта от подзоната, простираща се на изток от сектори 6В и 6С и на запад от 65°00′ западна дължина.

Сектор 6E — 

частта от подзоната, простираща се на изток от сектор 6D и на запад от 60°00′ западна дължина,

Сектор 6F — 

частта от подзоната, простираща се на изток от сектор 6Е и на запад от 55°00′ западна дължина,

Сектор 6G — 

частта от подзоната, простираща се на изток от сектор 6F и на запад от 50°00′ западна дължина,

Сектор 6H — 

частта от подзоната, простираща се на изток от сектор 6G и на запад от 42°00′ западна дължина.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.