1976L0160 — BG — 11.12.2008 — 004.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 8 декември 1975 година

относно качеството на водите за къпане

(76/160/ЕИО)

(ОВ L 031, 5.2.1976, p.1)

отменен със:

 

 

Официален вестник