1973R0706 — BG — 24.04.1986 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 706/73 НА СЪВЕТА

от 12 март 1973 година

относно нормативната уредба на Общността, приложима за Англо-нормандските острови и остров Ман в областта на търговията със земеделски продукти

(ОВ L 068, 15.3.1973, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1174/86 НА СЪВЕТА от 21 април 1986 година

  L 107

1

24.4.1986
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 706/73 НА СЪВЕТА

от 12 март 1973 година

относно нормативната уредба на Общността, приложима за Англо-нормандските острови и остров Ман в областта на търговията със земеделски продуктиСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Договора за присъединяването на нови държави-членки към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия ( 1 ), подписан в Брюксел на 22 януари 1972 г., и по-специално член 1, параграф 2, трета алинея на Протокол № 3 от Акта, приложен към него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че по силата на член 1, параграф 2 на горепосочения протокол, общностният режим, приложим по отношение на Обединеното кралство при внос от трети страни на земеделски продукти, включени в приложение II към Договора за създаване на Европейската икономическа общност, както и на стоките, обхванати от Регламент № 170/67/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. относно общия търговски режим за яйчния албумин и млечния албумин ( 2 ), изменен с Регламент (ЕИО) № 1081/71 ( 3 ), и в Регламент (ЕИО) № 1059/69 на Съвета от 28 май 1969 г. за определяне на търговския режим, приложим за определени стоки, получени от преработката на земеделски продукти ( 4 ), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 609/72 ( 5 ) се прилага за Англо-нормандските острови и за остров Ман (наричани по-нататък „островите“); и като има предвид, че тези от останалите разпоредби на правилата на Общността, които са необходими, за да позволят свободното движение и спазването на нормални условия на конкуренция при търговията с горепосочените продукти също се прилагат; като има предвид, че Съветът следва да определи по предложение на Комисията условията за приложение на тези територии на горепосочените разпоредби;

като има предвид, че за да позволи свободното движение на горепосочените продукти, следва да се прилагат по принцип правилата, свързани с търговските механизми за Обединеното кралство и за островите, които се считат за една държава-членка за целите на прилагането на тези правила;

като има предвид въпреки това, че сумите, събрани на островите под формата на мита, такси, налози или други суми, не постъпват в бюджета на Общността; като има предвид, че следователно финансирането от Общността на Общата селскостопанска политика не се прилага; като има предвид, че правилата за насърчаване на износа не трябва да се прилагат, отпуснатите суми от Общността служат само за таван на помощта, която островите може да отпускат;

като има предвид, че е целесъобразно да се избягва посочените по-горе продукти с произход от островите да бъдат изнасяни в трети страни от държава-членка с оглед да се ползват възстановяванията, финансирани от бюджета на Общността;

като има предвид, че правилата на Общността за търговията между държавите-членки предвижда в някои случаи отпускането на суми за износа от Обединеното кралство към други държави-членки; като има предвид, че тези суми трябва да служат като таван за помощта, която островите могат да отпускат; като има предвид, че за помощи други, освен тези, отпускани за търговията, прилагането на правилата на Общността може да се ограничи до мерки за уведомяване, като Комисията има право да представя забележки;

като има предвид, че за да няма препятствия за свободното движение на горепосочените продукти, другите правила, по-специално в областта на фитосанитарното и ветеринарно законодателство, търговията на семена и разсад, законодателството в областта на храните, храните за животни, за стандартите за качество и за пускане на пазара, трябва да бъдат прилагани, но само доколкото се отнасят до търговията;

като има предвид, че във ветеринарната област положението на островите е сходно с това в Северна Ирландия; като има предвид, че е възможно да се разреши на островите да следват режима, който се прилага в тази област в Северна Ирландия, без от това да произтичат затруднения в търговията;

като има предвид, че така определеният режим изглежда достатъчен за постигане на целите, предвидени в посочения по-горе протокол,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

1.  Правилата на Общността, приложими за Обединеното кралство за търговията на земеделските продукти, предмет на приложение II на Договора за създаване на Европейската икономическа общност, както и до търговията със стоки, предмет на Регламент № 170/67/ЕИО и на Регламент (ЕИО) № 1059/69, се прилагат за островите, с изключение на правилата за възстановяванията и компенсаторните суми, отпуснати за износа от Обединеното кралство.

2.  За целите на прилагане на правилата, посочени в параграф 1, Обединеното кралство и островите се считат за една и съща държава-членка.

3.  Не се отпускат никакви възстановявания, нито компенсаторни суми за продуктите, посочени в параграф 1, произхождащи или идващи от островите, за които митническите формалности по износа са извършени в държава-членка.

4.  Когато посочените в параграф 1 продукти се изнасят за трети страни, островите нямат право да отпускат помощи на стойност, по-голяма от възстановяванията или от компенсаторните суми, които могат да бъдат отпускани от Обединеното кралство в съответствие с правилата на Общността за износа за трети страни.

5.  Когато посочените в параграф 1 продукти се изнасят за държави-членки, островите не могат да отпускат помощ на стойност, по-голяма от сумите, които могат да бъдат отпускани от Обединеното кралство в съответствие с правилата на Общността за износ за други държави-членки.

Член 2

По отношение на помощите, различни от тези, посочени в член 1, се прилагат разпоредбите на член 93, параграф 1 и параграф 3, първо изречение на Договора за създаване на Европейската икономическа общност.

Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията прави приложими останалите разпоредби на членове 92, 93 и 94 на Договора дотолкова, доколкото това се окаже необходимо.

▼M1

Член 3

Считано от 1 септември 1973 г., разпоредбите на Общността в следните области:

 ветеринарно законодателство,

 зоотехническо законодателство,

 фитосанитарно законодателство,

 пускането на пазара на семена и разсад,

 законодателство в областта на храните,

 законодателство в областта на храните за животни,

 стандарти за качество и за пускане на пазара

се прилагат при същите условия, както в Обединеното кралство, за продуктите, посочени в член 1, внасяни на островите или изнасяни от островите към Общността.

Англо-нормандските острови и остров Ман обаче могат да запазят, по отношение на търговията с живи животни, прясно месо и продукти на месна основа, специфичните разпоредби относно шапа, които прилагат за вноса. Тези разпоредби не могат да бъдат по-ограничителни от правилата, в сила на 30 септември 1985 г..

▼B

Член 4

Подробните правила за прилагането на член 1, по-специално тези, които целят да предотвратяват отклоняване на търговските потоци, се определят съобразно процедурата, предвидена в член 26 на Регламент № 120/67/ЕИО на Съвета от 13 юни 1967 г. относно общата организация на пазара на зърнените култури ( 6 ), последно изменен с Акта за присъединяване, или, в зависимост от случая, от съответния член от другите регламенти, отнасящи се до общата организация на пазарите.

Член 5

Настоящият регламент влиза в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 5.

( 2 ) ОВ 130, 28.6.1967 г., стр. 2596/67.

( 3 ) ОВ L 116, 28.5.1971 г., стр. 9.

( 4 ) ОВ L 141, 12.6.1969 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 75, 23.3.1972 г., стр. 6.

( 6 ) ОВ 117, 19.6.1967 г., стр. 2269/67.