1960R0011 — BG — 10.07.2008 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ № 11 НА СЪВЕТА

относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност

(ОВ P 052, 16.8.1960, p.1121)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3626/84 НА СЪВЕТА от 19 декември 1984 година

  L 335

4

22.12.1984

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 569/2008 НА СЪВЕТА от 12 юни 2008 година

  L 161

1

20.6.2008NB: Настоящият консолидиран вариант съдържа позовавания към европейската разчетна единица и/или към екюто, които от 1 януари 1999 г. следва да се считат за позовавания към еурото — Регламент (ЕИО) № 3308/80 на Съвета (ОВ L 345, 20.12.1980 г., стр.1) и Регламент (ЕО) № 1103/97 на Съвета (ОВ L 162, 19.6.1997 г., стр.1).
▼B

РЕГЛАМЕНТ № 11 НА СЪВЕТА

относно премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи и условия в изпълнение на член 79, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската икономическа общностСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 79 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

като има предвид, че член 79, параграф 3 изисква от Съвета да определи правила за премахване, по отношение на транспорта в рамките на Общността, на формите на дискриминация посочени в член 79, параграф 1;

като има предвид, че подобно премахване изисква въвеждането на забрана за гореспоменатите форми на дискриминация, включително и определянето чрез тарифи, или по друг начин, на цени на превозите и условия, които при прилагането им представляват дискриминация;

като има предвид, че е възможно да се извършват проверки на прилаганите цени на превози и съответни условия за тях, както и да се открива наличието на дискриминация, само ако превозвачите и представителите им отговарящи за превозите на товари се задължат да предоставят необходимата информация под формата на транспортни документи, позволяващи бързи и своевременни проверка;

като има предвид, че за да се гарантира спазване на настоящите разпоредби следва да се приеме система от наказания, като тези наказания следва да подлежат на обжалване пред Съда на Европейските общности, който разполага с неограничена юрисдикция, предвидена в член 172 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат за превозите на всички видове товари по железопътната, шосейната и вътрешноводната мрежи, в рамките на Общността, с изключение на товарите описани в приложения I и III от Договора за създаване на Европейската Общност за въглища и стомана.

Член 2

1.  Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат за всякакви превози на товари изпратени от или до определена точка в рамките на територията на държава-членка, включително и превози осъществявани между държавите-членки и трети или асоциирани държави.

2.  Настоящият регламент се прилага само и единствено за тези части от превоза, които се осъществяват в Общността.

3.  Настоящият регламент се прилага и за тези части от превозите по железопътната, шосейна или вътрешноводна мрежи, когато товарите се превозват по други транспортни средства и през други части от превозите.

Член 3

Когато превозът, уреден в един единствен договор, се извършва от няколко превозвача последователно, всеки един превозвач е обвързан от разпоредбите на настоящия регламент за тази част от превозите, която осъществява.

Член 4

1.  При превози, осъществявани в рамките на Общността, се забранява всякаква дискриминация от страна на превозвачи под формата на различни цени и различни условия при превоза на едни и същи товари през еднакви транспортни пътища и връзки, въз основа на произхода на въпросните товари или направлението им.

Настоящата забрана не засяга валидността на частноправни договори.

2.  Също така се забранява определянето, било чрез тарифа или по друг начин, на транспортни цени и такси, които при прилагането си биха представлявали форма на дискриминация по смисъла на параграф 1.

3.  Забраните установени в настоящия член влизат в сила от 1 юли 1961 г.

▼M2 —————

▼B

Член 6

1.  За всяка една пратка товари в рамките на Общността се изисква задължително съставяне на документ, съдържащ следната информация:

 име и адрес на товародателя,

 естество и тегло на товарите,

 място и дата на приемане на товарите за превоз,

 място, до което се доставят товарите.

▼M2 —————

▼B

2.  Транспортната документация се изготвя в две номерирани копия. Едно от копията придружава товарите, а другото се съхранява от превозвача за срок от две години, считано от датата на превоза, като документацията се води по реда на входящите номера. ►M2  ————— ◄

▼M2

3.  Когато съществуващата документация, като товарителници или други транспортни документи, съдържа всички данни, посочени в параграф 1, и в съчетание с архивните и счетоводните системи на превозвача прави възможно извършването на пълна проверка на транспортните тарифи и условия, така че посочените в член 75, параграф 1 от Договора форми на дискриминация да могат да се премахнат или избегнат, превозвачите не се задължават да въвеждат нови документи.

▼B

4.  Превозвачът е отговорен за правилното изготвяне и попълване на транспортната документация.

Член 7

1.  Разпоредбите на член 6 влизат в сила на 1 юли 1961 г.

2.  Комисията има право преди тази дата, чрез регламент, издаден след консултации със Съвета, да отложи за някои класове транспорт влизането в сила на настоящия Регламент и таксите за превози да се определят след това, но не по-късно от 1 януари 1964 г.

Член 8

Разпоредбите на член 6 не се прилагат:

а) при превози на товари, които не надхвърлят пет метрични тона общо тегло и изпращани от един изпращач до един единствен получател;

б) при превози на товари в границите на държава-членка на разстояние, което като цяло не надхвърля сто километра;

в) при превози на товари между държави-членки на разстояние, което като цяло не надхвърля тридесет километра.

Член 9

Разпоредбите на член 6 не се прилагат за превози на товари от предприятия за собствени нужди, при следните условия:

▼M1

 стоките следва да бъдат превозвани с транспортни средства, притежавани или придобити при условията на разсрочено плащане, или наети от предприятието, при условие, че в последния случай те отговарят на условията на член 2 от Директива 84/647/ЕИО ( 1 ),

▼B

 превозът задължително е спомагателна дейност към цялостната дейност на предприятието,

 превозваните товари задължително са собственост на предприятието, или са продадени, закупени, заети, наети, отдадени под наем или наети, произведени, преработени или поправени от самото предприятие,

 превозът има за цел пренасянето на товарите до, или от предприятието, или преместването им, вътре в предприятието, или извън него за негови собствени нужди.

Член 10

Ако до 1 юли 1963 г. не се изработят правила, съгласно разпоредбите на член 74 и в изпълнение на член 75 от Договора, за публичност на транспортните цени и условия, следва да се приемат решения относно естеството, формата и обхвата на тази публичност, заедно с всички съответни мерки предвидени в рамките на член 79, параграфи 1 и 3 от Договора, като се отчита факта, че подобни решения и мерки задължително са съобразни с общата транспортна политика.

Член 11

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 5 от настоящия регламент, при поискване от страна на Комисията, правителствата и предприятията, предоставят всяка допълнителна информация, необходима във връзка с определена тарифа, или формално или друго споразумение касаещо транспортните цени и условия.

2.  Комисията може да определи краен срок за предоставяне на тази информация, който не може да е по-кратък от един месец.

3.  Ако Комисията изиска от определено предприятие да предостави допълнителна информация, тя известява незабавно правителството на държавата-членка, на чиято територия се намира седалището на предприятието, като изпрати копие от искането за предоставяне на информация до правителството.

4.  Информация може да бъде отказана, когато води до разкриването на факти, които държава-членка смята, че противоречат на основните интереси на нейната сигурност.

Член 12

1.  Всеки един превозвач, който прилага различни цени и налага различни условия за превоза на едни и същи товари по едни и същи транспортни пътища и дестинации, като за целта се ръководи от държавата на произход или направление на въпросните товари, при поискване от страна на Комисията, представя доказателства, че подобно действие не нарушава разпоредбите на настоящия регламент.

2.  Прилагането на различни цени и налагането на различни условия за превоз, не представлява нарушение на настоящия регламент, когато оказва влияние само на конкуренцията между превозвачите, или се дължи на условия пряко свързани с дейността им, били те технически или икономически, свързани с превоза през въпросната транспортна артерия.

Член 13

1.  Спедитори и други посредници занимаващи се с превоза на товари, при поискване от страна на правителството им или от Комисията, предоставят съответната информация за услугите си, както и за цените и условията свързани с тях.

2.  Настоящото изискване се прилага също така за преки доставчици на спомагателни услуги по превози, когато изплащаното им възнаграждение и това изплащано на превозвача са включени в една обща цена.

3.  Разпоредбите на член 11, параграфи 2, 3 и 4 се прилагат при изискване на информация по реда на настоящия член.

Член 14

1.  Държавите-членки са отговорни за извършване на проверки за съответствие на превозвачите с изискванията, наложени им от член 5, параграф 2 и членове 6 и 11 от настоящия регламент и задължението да предоставят информация по реда на член 13.

Те въвеждат необходимите за целта мерки преди 1 юли 1961 г., след провеждане на необходимите консултации с Комисията.

2.  Доколкото е необходимо с оглед прилагането на настоящия регламент, Комисията има право да изпраща свои служители или други експерти да извършват проверки за съответствие на предприятията с наложените им по силата на членове 5, 6, 11 и 13 от настоящия регламент задължения.

За тази цел, всеки упълномощен представител на Комисията разполага със следните права и пълномощия:

а) да извършва проверки на счетоводните книги или други стопански документи на предприятията;

б) да прави и взема копия или извадки от подобни счетоводни книги или стопански документи;

в) да получават достъп до всякакви помещения, земи и моторни превозни средства на предприятията;

г) да изискват обяснения по всякакви точки отнасящи се до счетоводните книги и записи на предприятията.

Упълномощените представители на Комисията упражняват правата си за извършване на проверки при представяне на съответния документ посочващ правомощията им по осъществяване на всякакви проверки съобразно разпоредбите на настоящия член. Те са длъжни да носят в себе си писмено разрешение определящо предприятието, което следва да се инспектира и целите на тази проверка. Подробности от писменото разрешение и статута на отговарящото за носенето му и извършване на проверката лице, се съобщават предварително на съответната държава-членка.

Служителите на тази държава, имат право при поискване от нейна страна или при поискване от страна на Комисията, да подпомагат упълномощените представители на Комисията при изпълнение на задачите им.

Когато определено предприятие откаже провеждането на проверки по реда на настоящия Регламент, въпросната държава-членка предоставя на упълномощения представител на Комисията помощ и съдействие до степен необходима за целите на извършване на проверките по реда на получените инструкции. Преди 1 юли 1961 г. и след провеждане на необходимите консултации с Комисията, държавите-членки приемат необходимите мерки.

3.  Всяко едно лице извършващо проверки съгласно настоящия член задължително спазва изискванията за професионална тайна по реда на член 214 от Договора.

Член 15

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 79, параграф 4 от Договора, Комисията и държавите-членки задължително гарантират поверителност на предоставените им данни по силата на членове 5,11,13 и 14.

2.  Освен ако Съветът единодушно реши друго, така получената информация може да се използва само и единствено в изпълнение на настоящия регламент.

Член 16

След консултации с Комисията, държавите-членки, в срока установен в член 14, параграф 1 определят съответните наказания спрямо:

а) превозвачи, които са избегнали контролни мерки съгласно член 5, параграф 2 и член 6;

б) предприятия, които след изрично искане до тях, не предоставят на правителствата си информацията, определена в членове 11 и 13 в рамките на установения срок;

в) предприятия, които умишлено предоставят невярна информация на правителствата си.

Член 17

1.  Когато такова предприятие не предостави информацията, изисквана от Комисията по реда на членове 11 и 13 в рамките на определения срок или умишлено предостави невярна информация, Комисията може, в съответствие с член 79, параграф 3, втора алинея от Договора, да вземе решение да наложи глоба от не повече от 500 отчетни единици на въпросното предприятие, както и да посочи дата за предоставяне на изискваната информация. Когато това предприятие не може да предостави информацията на определената дата, решението може да се повтори.

2.  Все пак подобни глоби могат да се налагат само когато искането за информация е предоставено под формата на решение, отнасящо се изрично до наказанията, предвидени в настоящия член.

Член 18

1.  Ако Комисията се увери, че е налице дискриминация по смисъла на член 79, параграф 1 от Договора, тя може за всеки конкретен случай на дискриминация и като взема решение както е предвидено в член 79, параграф 4, да наложи на отговорния превозвач наказание, което не може да надхвърля двадесет пъти получената, искана или посочена такса за самия превоз.

2.  Ако дискриминацията, по смисъла на член 79, параграф 1 от Договора продължава независимо от решението от страна на Комисията, разпореждащо нейното преустановяване, Комисията може да наложи на отговорния превозвач за всеки един случай на доказана дискриминация и съобразно член 79, параграф 4 от Договора, глоба в размер до 10 000 отчетни единици.

3.  Преди да наложи глоба по силата на член 17 от настоящия регламент, Комисията се консултира с всички заинтересовани държави-членки, които получават копия от цялата събрана документация и доказателствен материал във връзка с провежданото разследване от страна на Комисията по реда на член 79, параграф 4 от Договора. Всяка една от консултираните държави-членки има право да потърси мнението на независима национална институция и да отговори в срок от два месеца.

Член 19

Решение взето по реда на членове 17 и 18 от настоящия регламент нямат наказателноправен характер.

Член 20

Преди вземане на решение, съгласно членове 17 и 18, заинтересованото предприятие се известява за предложените мерки.

За да предаде съответната информация, Комисията, изпраща копия от решенията взети по реда на членове 17 и 18 до заинтересованите държави-членки.

Член 21

По смисъла на предходните членове, отчетна единица е използваната единица при съставяне на бюджета на Общността, както е предвидено в членове 207 и 209 от Договора.

Член 22

Всички предприятия, чиито статут се урежда по публичното или частното право, носят отговорност за действията на служителите си по отношение на прилагане на разпоредбите на настоящия регламент. Настоящата разпоредба се отнася и до всички наказания предвидени в настоящия регламент.

Член 23

Наказанията, налагани от Комисията по силата на членове 17 и 18 се прилагат по начина определен в член 192 от Договора. Сумите, събрани при изпълнение на решения за налагане на наказания се изплащат на Европейската икономическа общност и се осчетоводяват като приход в нейния бюджет.

Член 24

Когато една държава-членка подаде заявление по силата на член 79, параграф 4 от Договора, изискващо разследване на случай, който се счита за дискриминация, заявлението изрично посочва причините на които се основава.

Член 25

1.  Преди постановяване на решение или налагане на наказание по силата на член 18 от настоящия регламент, Комисията изслушва обясненията на заинтересованото лице или на неговия упълномощен представител; тя може да назначи някой от служителите си да изслушва подобни обяснения.

2.  Съгласно член 172 от Договора, Съдът на Европейските общности разполага с неограничена юрисдикция относно всяко едно наказание или глоба, наложени по реда на членове 17 и 18. Комисията не може да изисква налагане на наказание до изтичане на допустимия срок за обжалване.

Член 26

Комисията взема всички необходими мерки за изпълнение на настоящия регламент.

Настоящия регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) ОВ L 335, 22.12.1984 г., стр. 72.