9.9.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 363/1


Поправка на покана за представяне на кандидатури за избор на контрольор на процесуалните гаранции в контекста на разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) — COM/2021/20062

( Официален вестник на Европейския съюз C 279 A от 13 юли 2021 г. )

(2021/C 363 I/01)

На стр. 3 в точка 4, под „Краен срок“, първи параграф

вместо:

Крайният срок за регистрация е 9 септември 2021 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.“

да се чете:

Крайният срок за регистрация е 23 септември 2021 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.“.