2.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/6


Решение на Съда (трети състав) от 17 февруари 2011 г. (преюдициално запитване от Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Италия) — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(Дело C-494/09) (1)

(Преюдициално запитване - Допустимост - Митническо право - Тарифна квота - Митнически кодекс - Член 239 - Регламент (ЕИО) № 2454/93 - Членове 308а, 308б и 905 - Регламент (ЕО) № 975/2003 - Риба тон - Изчерпване на квотата - Дата на откриване - Неделя)

2011/C 103/09

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bolton Alimentari SpA

Ответник: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

Предмет

Преюдициално запитване — Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Тълкуване на член 239 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, стр.1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 02, том 5, стр. 58) — Тълкуване на членове 308а, 308б—308в, 899, втора алинея и 905, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, стр.102; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 7, стр. 3) — Възстановяване или опрощаване на вносни мита — Възможност самата държава членка да се произнесе по молба за възстановяване — Понятие „особена ситуация“ по смисъла на член 239, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 — Общностен вносител, изключен от тарифна квота, открита в неделя, неработен ден за националните митнически учреждения

Диспозитив

1.

Членове 308а—308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 година, трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат възможността Европейската комисия да вземе решение за изключването на оператор от тарифна квота поради нейното изчерпване още в деня на откриването ѝ, когато това е неделя, неработен ден за митническите учреждения в държавата членка на установяване на съответния оператор.

2.

Членове 308а—308в от Регламент № 2454/93, изменен с Регламент № 214/2007, трябва да се тълкуват в смисъл, че не задължават държава членка да поиска от Европейската комисия спирането на тарифна квота за осигуряване на справедливото и недискриминационно третиране на вносителите, когато тарифната квота е открита в неделя, неработен ден за митническите учреждения в съответната държава членка, и когато има опасност споменатата квота да бъде изчерпана още в деня на откриването ѝ, като се има предвид, че в други държави членки митническите учреждения работят в неделя.

3.

В случаи извън посочените в член 899, параграф 1 от Регламент № 2454/93, изменен с Регламент № 214/2007, митническият орган на държава членка е компетентен сам да се произнесе по молбата за възстановяване по член 239, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година, когато този орган счита, че Европейската комисия не може да носи отговорност за каквато и да било нередност и разглежданата молба не попада в никоя от останалите хипотези на член 905, параграф 1 от споменатия Регламент № 2454/93.

4.

Член 239 от Регламент № 2913/92, изменен с Регламент № 1791/2006, трябва да се тълкува в смисъл, че може да се отнася до изключването на вносител от Европейския съюз от тарифна квота, чиято дата на откриване е в неделя, тъй като тя е почивен ден за митническите учреждения на държавата членка по установяване на вносителя.


(1)  ОВ C 24, 30.1.2010 г.