19/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

280


42000A0922(10)


L 239/115

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ

към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година за постепенното премахване на контрола по общите граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 година


КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ и КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, договарящи страни по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г., сключено между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписано в Шенген на 19 юни 1990 г., към което се присъединиха Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Република Гърция и Република Австрия със споразумения, подписани съответно на 27 ноември 1990 г., 25 юни 1991 г., 6 ноември 1992 г. и 28 април 1995 г.,

от една страна,

и КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, от друга страна,

като взеха предвид подписания в Люксембург на деветнадесетия ден от месец декември хиляда деветстотин деветдесет и шеста година Протокол за присъединяването на правителството на Кралство Швеция към Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, изменено с протоколите за присъединяването на Италианската република, на Кралство Испания, на Португалската република, на Република Гърция и на Република Австрия, подписани съответно на 27 ноември 1990 г., 25 юни 1991 г., 6 ноември 1992 г. и 28 април 1995 г.

на основание член 140 от Конвенцията от 1990 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА:

Член 1

Кралство Швеция се присъединява към Конвенцията от 1990 г.

Член 2

1.   Към датата на подписване на настоящото споразумение служителите по член 40, параграф 4 от Конвенцията от 1990 г. за Кралство Швеция са:

а)

Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter (полицейските служители в шведската полиция);

б)

Tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket (служителите в шведските митнически органи, когато действат в качеството си на полицейски органи във връзка с престъпления, свързани с контрабанда и други престъпления, свързани с влизането и излизането от страната);

в)

Tjänstemän anställda vid den svenska Kustbevakningen I samband med övervakning till sjöss (служителите от бреговата охрана, които отговарят за морското наблюдение).

2.   Към датата на подписване на настоящото споразумение органът по член 40, параграф 5 от Конвенцията от 1990 г. за Кралство Швеция е Rikspolisstyrelsen (Шведската национална полиция).

Член 3

Към датата на подписване на настоящото споразумение, служителите по член 41, параграф 7 от Конвенцията от 1990 г., за Кралство Швеция са:

1.

Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter (полицаите в шведската полиция);

2.

Tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket (служителите в шведските митнически органи, когато действат в качеството си на полицейски органи във връзка с престъпления, свързани с контрабанда и други престъпления, свързани с влизането и излизането от страната);

Член 4

Към датата на подписване на настоящото споразумение компетентното министерство по член 65, параграф 2 от Конвенцията от 1990 г. за Кралство Швеция e Utrikesdepartementet (Министерство на външните работи).

Член 5

Разпоредбите на настоящото споразумение не накърняват сътрудничеството в рамките на Северния паспортен съюз, доколкото това сътрудничество не е в противоречие и не затруднява прилагането на настоящото споразумение.

Член 6

1.   Настоящото споразумение подлежи на ратификация, приемане или одобряване. Инструментите по ратификация, приемане или одобряване се депозират при правителството на Великото херцогство Люксембург, което уведомява за това всички договарящи страни.

2.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след месеца, през който са депозирани инструментите по ратификация, приемане или одобряване от държавите, за които Конвенцията от 1990 г. е влязла в сила, както и от Кралство Швеция.

По отношение на останалите държави настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след месеца, през който са депозирани техните инструменти по ратификация, приемане или одобряване, при условие че споразумението е влязло в сила съгласно разпоредбата на предходната алинея.

3.   Правителството на Великото херцогство Люксембург нотифицира всяка от договарящите страни за датата на влизане в сила.

Член 7

1.   Правителството на Великото херцогство Люксембург изпраща на правителството на Кралство Швеция заверено копие на Конвенцията от 1990 г. на нидерландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски и испански език.

2.   Текстът на Конвенцията от 1990 г. на шведски език е приложен към настоящото споразумение и е еднакво автентичен, при същите условия, както текстовете на Конвенцията от 1990 г. на нидерландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски и испански език.

В доказателство за което долуподписаните упълномощени представители поставят собственоръчен подпис под настоящото споразумение.

Съставено в Люксембург на деветнадесетия ден от месец декември хиляда деветстотин деветдесет и шеста година, в един оригинал на нидерландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански и шведски език, като всички осем текстове са еднакво автентични, който оригинал се депозира в архива на правителството на Великото херцогство Люксембург, което от своя страна изпраща заверено копие до всяка от договарящите страни.

За правителството на Кралство Белгия:

Image

За правителството на Федерална република Германия:

Image

За правителството на Република Гърция:

Image

За правителството на Кралство Испания:

Image

За правителството на Френската република:

Image

За правителството на Италианската република:

Image

За правителството на Великото херцогство Люксембург:

Image

За правителството на Кралство Нидерландия:

Image

За правителството на Република Австрия:

Image

За правителството на Португалската република:

Image

За правителството на Кралство Швеция:

Image


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

I.   В момента на подписване на Споразумението за присъединяването на Кралство Швеция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., към която се присъединиха Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Република Гърция и Република Австрия чрез споразумения, подписани съответно на 27 ноември 1990 г., 25 юни 1991 г., 6 ноември 1992 г., и 28 април 1995 г., правителството на Кралство Швеция се присъединява и към заключителния акт, протоколите и съвместната декларация на министрите и държавните секретари, подписани едновременно с Конвенцията от 1990 г.

Правителството на Кралство Швеция се присъедини към съвместните декларации и взе предвид едностранните декларации, които се съдържат там.

Правителството на Великото херцогство Люксембург изпраща на правителството на Кралство Швеция заверено копие на заключителния акт, протоколите и съвместната декларация на министрите и държавните секретари, подписани едновременно с Конвенцията от 1990 г. на нидерландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански и шведски език.

II.   Към момента на подписване на Споразумението за присъединяването на Кралство Швеция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., към която Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Република Гърция и Република Австрия чрез споразумения, подписани съответно на 27 ноември 1990 г., 25 юни 1991 г., 6 ноември 1992 г. и 28 април 1995 г., договарящите държави приемат следните декларации:

1.

Съвместна декларация по член 6 от споразумението за присъединяване

 

До влизането в сила на споразумението за присъединяване договарящите страни по споразумението се информират взаимно за всички обстоятелства, които могат да имат значение за областите, които са регулирани от Конвенцията от 1990 г., и за влизането в сила на споразумението за присъединяване.

 

Настоящото споразумение за присъединяване влиза в сила между държавите, за които Конвенцията от 1990 г. е в сила, и за Кралство Швеция, след като в тези държави бъдат изпълнени предпоставките за прилагане на Конвенцията от 1990 г. и контролът по външните граници стане ефективен.

 

По отношение на останалите държави настоящото споразумение влиза в сила само след като всички предпоставки за прилагане на Конвенцията от 1990 г. бъдат изпълнени от договарящите страни по настоящото споразумение за присъединяване и контролът по външните граници стане ефективен.

2.

Съвместна декларация по член 9, параграф 2 от Конвенцията от 1990 г.

 

Договарящите страни уточняват, че към момента на подписване на споразумението за присъединяване на Кралство Швеция към Конвенцията от 1990 г. под общи визови мерки по член 9, параграф 2 от Конвенцията от 1990 г. се разбира общите мерки, които се прилагат от 19 юни 1990 г. от договарящите страни по посочената конвенция.

3.

Съвместна декларация относно Конвенцията за екстрадиция, изготвена на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз

 

Държавите, които са страни по Конвенцията от 1990 г., потвърждават, че член 5, параграф 4 от конвенцията, изготвена на основание на член К.3 от Договора за Европейски съюз относно екстрадицията между държавите-членки на Европейския съюз, подписана в Дъблин на27 септември 1996 г., и приложените към нея декларации на отделните държави-членки, се прилага в рамките на Конвенцията от 1990 г.

III.   Договарящите страни отбелязват декларациите на Кралство Швеция по отношение на споразуменията за присъединяване на Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Република Гърция и Република Австрия.

 

Правителството на Кралство Швеция отбелязва съдържанието на споразуменията за присъединяване на Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Република Гърция и Република Австрия към Конвенцията към 1990 г. и съдържанието на заключителните актове и на декларациите, приложени към тези споразумения.

 

Правителството на Великото херцогство Люксембург изпраща надлежно заверени копия от посочените инструменти на Кралство Швеция.

 

Декларация на Кралство Швеция по отношение на споразуменията за присъединяване на Кралство Дания и на Република Финландия към Конвенцията към 1990 г.

 

Към момента на подписване на настоящото споразумение Кралство Швеция взема под внимание съдържанието на споразумението за присъединяване на Кралство Дания и на Република Финландия към Конвенцията към 1990 г. и на свързаните с тях заключителни актове и декларации.

Съставено в Люксембург на деветнадесетия ден от месец декември хиляда деветстотин деветдесет и шеста година, в един оригинал на нидерландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански и шведски език, като всички осем текстове са еднакво автентични, който оригинал се депозира в архива на правителството на Великото херцогство Люксембург, което от своя страна изпраща заверено копие до всяка от договарящите страни

За правителството на Кралство Белгия:

Image

За правителството на Федерална република Германия:

Image

За правителството на Република Гърция:

Image

За правителството на Кралство Испания:

Image

За правителството на Френската република:

Image

За правителството на Италианската република:

Image

За правителството на Великото херцогство Люксембург:

Image

За правителството на Кралство Нидерландия:

Image

За правителството на Португалската република:

Image

За правителството на Република Австрия:

Image

За правителството на Кралство Швеция:

Image


ДЕКЛАРАЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ СЕКРЕТАРИ

На деветнадесетия ден от месец декември хиляда деветстотин деветдесет и шеста година представителите на правителствата на Кралство Белгия, Кралство Швеция, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия и Португалската република подписаха в Люксембург Споразумението за присъединяването на Кралство Швеция към Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., към което се присъединиха Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Република Гърция и Република Австрия чрез споразумения, подписани съответно на 27 ноември 1990 г., 25 юни 1991 г., 6 ноември 1992 г. и 28 април 1995 г.

Те отбелязаха, че представителят на правителството на Кралство Швеция се присъединява към декларацията, направена в Шенген на 19 юни 1990 г. от министрите и държавните секретари, представители на правителствата на Кралство Белгия, Федерална република Германия, Френската република, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия и към решението, потвърдено в деня на подписването на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение, към които се присъединиха правителствата на Италианската република, Кралство Испания, Португалската република, Република Гърция и Република Австрия.