20.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/66


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/1258 НА СЪВЕТА

от 18 юли 2022 година

за назначаване на един член и един заместник-член, предложени от Федерална република Германия, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2019/852 на Съвета от 21 май 2019 г. за определяне на състава на Комитета на регионите (1),

като взе предвид предложенията на правителството на Германия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 300, параграф 3 от Договора Комитетът на регионите се състои от представители на регионалните и местните власти, които са на изборна длъжност в рамките на дадена регионална или местна власт или носят политическа отговорност пред изборен орган.

(2)

На 10 декември 2019 г. Съветът прие Решение (ЕС) 2019/2157 (2) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г.

(3)

След оставката на г-н Bernd LANGE, която поражда действие на 4 септември 2022 г., ще се освободи едно място за член на Комитета на регионите, считано от 5 септември 2022 г.

(4)

Правителството на Германия предложи г-н Thomas HABERMANN, представител на местна власт, който заема изборна длъжност в рамките на местната власт, Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld (Окръжен комисар на Rhön-Grabfeld), за член на Комитета на регионите за периода от 5 септември 2022 г. до края на текущия мандат, а именно до 25 януари 2025 г.

(5)

С назначаването на г-н Thomas HABERMANN за член на Комитета на регионите ще се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите, считано от 5 септември 2022 г.

(6)

Правителството на Германия предложи г-н Christoph SCHNAUDIGEL, представител на местна власт, който заема изборна длъжност в рамките на местната власт, Landrat des Landkreises Karlsruhe (Окръжен комисар на Karlsruhe), за заместник-член на Комитета на регионите за периода от 5 септември 2022 г. до края на текущия мандат, а именно до 25 януари 2025 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Следните представители на местни власти, които заемат изборна длъжност, се назначават в Комитета на регионите от 5 септември 2022 г. до 25 януари 2025 г.:

а)

за член:

г-н Thomas HABERMANN, Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld (Окръжен комисар на Rhön-Grabfeld),

и

б)

за заместник-член:

г-н Christoph SCHNAUDIGEL, Landrat des Landkreises Karlsruhe (Окръжен комисар на Karlsruhe).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2022 година.

За Съвета

Председател

Z. NEKULA


(1)  ОВ L 139, 27.5.2019 г., стр. 13.

(2)  Решение (ЕС) 2019/2157 на Съвета от 10 декември 2019 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г. (ОВ L 327, 17.12.2019 г., стр. 78).