19.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 58/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/250 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 февруари 2021 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета по отношение на временното облекчаване на правилата за използване на слотовете на летищата в Съюза поради кризата във връзка с COVID-19

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Кризата във връзка с COVID-19 доведе до рязък спад на въздушното движение поради значително намалялото търсене и преките мерки, предприети от държавите членки и от трети държави, за да бъде ограничено разпространението на COVID-19. Въздействието върху въздушните превозвачи беше отрицателно от 1 март 2020 г. насам и това вероятно ще продължи през следващите години.

(2)

Тези обстоятелства са извън контрола на въздушните превозвачи и доведоха до доброволно или принудително анулиране на техните въздушни услуги. По-специално, доброволното анулиране защитава финансовата стабилност на въздушните превозвачи и предотвратява отрицателното въздействие върху околната среда в резултат от извършването на празни или почти празни полети само за да се запазят техните слотове.

(3)

Цифрите, публикувани от Евроконтрол, който е управителният орган на мрежата за мрежовите функции за управление на въздушното движение в единното европейско небе, показват продължаващ спад на въздушното движение с около 74 % към средата на юни 2020 г. спрямо предходната година.

(4)

Въз основа на известните резервации, прогнозите на Евроконтрол и епидемиологичните прогнози, не е възможно да се предвиди кога е вероятно да приключи периодът на силно понижено търсене, причинено от кризата във връзка с COVID-19. Според последните прогнози на Евроконтрол се очаква въздушното движение през февруари 2021 г. да бъде само наполовина в сравнение с нивото от февруари 2020 г. Прогнозите отвъд тази дата зависят от редица неизвестни фактори, например наличието на ваксини срещу COVID-19. При тези обстоятелства въздушните превозвачи, които не използват слотовете си в съответствие със степента за използване, определена в Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета (3), не следва автоматично да губят приоритета си по отношение на сериите от слотове, определени в член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2 от този регламент, който иначе биха имали. Настоящият регламент следва да установи специални правила за тази цел.

(5)

Тези правила следва да са насочени към преодоляване на потенциалните отрицателни въздействия върху конкуренцията между въздушните превозвачи. По-специално е необходимо да се гарантира, че на въздушните превозвачи, готови да предоставят услуги, е разрешено да използват неизползвания капацитет и че те имат перспектива да запазят такива слотове в дългосрочен план. Това следва да запази стимулите за въздушните превозвачи да използват капацитета на летищата, което от своя страна би било от полза за потребителите.

(6)

Следователно е необходимо да се определят, съобразно тези принципи и за ограничен период, условията, при които въздушните превозвачи продължават да имат право върху серии от слотове съгласно член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 95/93, и да се установят изисквания към съответните въздушни превозвачи да освобождават неизползвания капацитет.

(7)

За периода, през който въздушният транспорт е отрицателно засегнат от кризата във връзка с COVID-19, определението на понятието „нов участник“ следва да бъде разширено, за да се увеличи броят на обхванатите въздушни превозвачи, като по този начин се даде възможност на повече въздушни превозвачи да започнат и да разширят дейността си, ако желаят. При все това е необходимо да се ограничат привилегиите, полагащи се на въздушни превозвачи, обхванати от това определение, до същинските нови участници, като се изключи всеки въздушен превозвач, който заедно със своето дружество майка или със собствените си дъщерни дружества или дъщерни дружества на своето дружеството майка разполага с повече от 10 % от общия брой слотове, разпределени за съответния ден на дадено летище.

(8)

За периода, за който се прилага облекчаването на правилата за използване на слотовете, системата за разпределяне на слотовете следва да отчита усилията на въздушните превозвачи, изпълнявали полети, използвайки слотове, които са част от серия, върху която друг въздушен превозвач има право съгласно член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 95/93, но които са били предоставени на координатора на слотове за временно преразпределяне. Следователно въздушните превозвачи, които са използвали най-малко пет слота от една серия, следва да получат приоритет при разпределянето на тази серия в следващия равностоен период на часово планиране, при условие че въздушният превозвач, който има право на тях съгласно горепосочените членове, не ги заяви.

(9)

Налагането на специфични санитарни мерки на летищата във връзка с COVID-19 може да намали наличния капацитет, което може да наложи да се предвидят специфични координационни параметри във връзка с COVID-19. В такива ситуации и за да се даде възможност за правилното прилагане на такива параметри, на координаторите следва да бъде разрешено да адаптират разпределението на времето на слотовете, разпределени на въздушните превозвачи съгласно член 8 от Регламент (ЕИО) № 95/93, или да анулират такива слотове за периода на часово планиране, през който са в сила специфичните санитарни мерки във връзка с COVID-19.

(10)

За да се улесни използването на капацитета на летищата през летния период на часово планиране през 2021 г., на въздушните превозвачи следва да бъде разрешено да върнат исторически наложилите се слотове на координатора преди началото на периода на часово планиране, така че те да могат да бъдат преразпределени ad hoc. Въздушните превозвачи, които връщат пълна серия от слотове преди крайния срок, определен в настоящия регламент, следва да запазят правото си на същата серия слотове на това летище за летния период на часово планиране през 2022 г. С оглед на другите мерки за облекчаване във връзка със слотовете, съдържащи се в настоящия регламент, на въздушните превозвачи със значителен брой слотове на дадено летище следва да бъде разрешено да върнат най-много половината от своите слотове по този начин.

(11)

Без да се засяга задължението на държавите членки да спазват правото на Съюза, по-специално правилата, установени в Договорите и в Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4), отрицателните последици от евентуални мерки от страна на публичните органи на държавите членки или на трети държави, приети за справяне с разпространението на COVID-19 и ограничаващи възможността за пътуване с много кратко предизвестие, не могат да бъдат приписани на въздушните превозвачи и следва да бъдат смекчени, когато тези мерки оказват значително въздействие върху изпълнимостта или възможността за пътуване или търсенето по съответните маршрути. Това следва да включва мерки, които водят до частично или пълно затваряне на границата или въздушното пространство или до частично или пълно закриване или намаляване на капацитета на съответните летища, до ограничения на движението на екипажите на авиокомпаниите, които затрудняват значително извършването на въздушни услуги, или до сериозно възпрепятстване на способността на пътниците да пътуват с който и да е превозвач по съответния маршрут, включително ограничения на движението или карантинни мерки в страната или региона на местоназначение или ограничения на наличните услуги, които са от съществено значение за прякото подпомагане на извършването на въздушна услуга. Мерките за смекчаване следва да гарантират, че въздушните превозвачи не следва да бъдат санкционирани за това, че не са били в състояние да използват слотове, ако това е резултат от подобни ограничителни мерки, които все още не са били обявени в момента на разпределянето на слотовете.. Конкретното облекчаване на последиците от налагането на такива мерки следва да бъде ограничено по продължителност и при всички случаи не следва да надхвърля два последователни периода на часово планиране.

(12)

По време на периоди, в които търсенето е значително засегнато в резултат от кризата във връзка с COVID-19, на въздушните превозвачи следва да се предостави необходимото освобождаване от изискванията относно използването на слотове с цел запазване на правото върху тези слотове в последващия равностоен период на часово планиране. Това следва да даде възможност на въздушните превозвачи да увеличат услугите си, когато обстоятелствата го позволяват. Понижената степен на използване, определена за целта, следва да вземе предвид прогнозата за въздушното движение за 2021 г., направена в началото на 2021 г., която възлиза на 50 % от нивото на въздушното движение през 2019 г., несигурността около кризата във връзка с COVID-19 и възвръщането на доверието на потребителите и нивата на въздушното движение.

(13)

С цел справяне с променящото се въздействие на кризата във връзка с COVID-19 и произтичащата от това липса на яснота по отношение на развитието на нивата на въздушното движение в средносрочен план и за да се реагира гъвкаво на предизвикателствата, пред които е изправен секторът на въздушния транспорт в резултат на тази криза, когато това е строго необходимо и обосновано, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на срока на прилагане на облекчаването на правилото за използване на слотове и с процентните стойности за минимална степен на използване на слотовете в определен обхват. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (5). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(14)

За да могат да започнат навреме необходимата подготовка, въздушните превозвачи и координаторите трябва да са запознати с условията, които ще се прилагат за използването на слотове през даден период на часово планиране. Поради това Комисията следва да се стреми да приема делегираните актове възможно най-рано и при всички случаи преди крайния срок за връщане на слотовете, определен в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 95/93.

(15)

Летищата, доставчиците на летищни услуги и въздушните превозвачи трябва да имат информация за наличния капацитет за целите на адекватното планиране. Въздушните превозвачи следва да предоставят на координатора слотовете, които не възнамеряват да използват, за евентуално преразпределяне на други въздушни превозвачи възможно най-рано, и не по-късно от три седмици преди планираната дата на тяхното използване. Когато въздушните превозвачи многократно и умишлено не спазват това изискване или което и да е друго изискване на Регламент (ЕИО) № 95/93, те следва да подлежат на подходящи санкции или равностойни мерки.

(16)

Ако координаторът е убеден, че въздушният превозвач е прекратил дейността си на дадено летище, той следва незабавно да отнеме слотовете от въпросния въздушен превозвач и да ги върне в пула за преразпределяне на други превозвачи.

(17)

Доколкото целта на настоящия регламент – а именно установяване на специални правила и облекчаване на общите правила за използване на слотове за ограничен период от време с цел да се смекчат последиците от кризата във връзка с Covid-19 върху въздушното движение, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на предложеното действие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(18)

Предвид неотложността, свързана с извънредните обстоятелства, предизвикани от кризата във връзка с COVID-19, е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Съюза, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(19)

За да се даде възможност за бързото прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила по спешност в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 95/93 се изменя, както следва:

1)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следната буква:

„ба)

в периода, посочен в член 10а, параграф 3, „нов участник“ означава:

i)

въздушен превозвач, който заявява слот на летището като част от серия от слотове за определен ден, при което, ако заявката на превозвача бъде удовлетворена, той ще разполага общо с по-малко от седем слота на това летище за този ден; или

ii)

въздушен превозвач, който заявява серия от слотове за непрекъснато обслужване на пътници по график между две летища в Съюза, на които в съответния ден същата услуга за непрекъснато обслужване на пътници по график между тези летища се предлага най-много от още двама въздушни превозвачи, и при което дори ако заявката на превозвача бъде удовлетворена, въздушният превозвач ще разполага с по-малко от девет слота за тази непрекъсната услуга на това летище за този ден.

Въздушен превозвач, който, заедно със своето дружество майка, собствените си дъщерни дружества или дъщерните дружества на своето дружество майка, разполага с повече от 10 % от общия брой слотове, разпределени за въпросния ден на конкретно летище, не се смята за нов участник на това летище;“;

б)

добавя се следната буква:

„н)

„координационни параметри във връзка с COVID-19“ означава преразгледани координационни параметри, водещи до намаляване на наличния летищен капацитет на координирано летище поради специфични санитарни мерки, наложени от държавите членки в отговор на кризата във връзка с COVID-19.“

2)

В член 7, параграф 1, първата алинея се заменя със следното:

„1.   Въздушните превозвачи, които оперират или възнамеряват да оперират на летища, управлявани от график, или на координирани летища, представят съответно на ръководителя на графика или на координатора цялата съответна информация, поискана от тях. Цялата съответна информация се представя във формата и в срока, определени от ръководителя на графика или от координатора. В частност, в момента на заявката за отпускане на слот въздушният превозвач уведомява координатора за това дали ще се възползва от статута на нов участник по отношение на исканите слотове съгласно член 2, буква б) или буква ба).“

3)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

уводното изречение на параграф 2, първа алинея се заменя със следното:

„2.   Без да се засягат членове 7, 8а и 9, член 10, параграфи 1 и 2а и член 14, параграф 1 от настоящия член не се прилага, когато са изпълнени следните условия:“;

б)

вмъква се следният параграф:

„2а.   В периода, посочен в член 10а, параграф 3, серия от слотове, върната в пула в съответствие с параграф 1 от настоящия член в края на периода на часово планиране (наричан по-нататък „референтният период на часово планиране“), при заявка се разпределя за следващия равностоен период на часово планиране на въздушен превозвач, който е използвал най-малко пет слота от въпросната серия в резултат на прилагането на член 10а, параграф 7 по време на референтния период на часово планиране, при условие че серията от слотове не е била вече предоставена на превозвача, който първоначално е разполагал с тази серия за следващия равностоен период на часово планиране в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Ако повече от един кандидат отговаря на изискванията на първа алинея, приоритет се дава на въздушния превозвач, който е използвал по-големия брой слотове от тази серия.“;

в)

вмъква се следният параграф:

„6а.   В периода, в който се прилагат координационните параметри във връзка с COVID-19, и за да се даде възможност за правилното прилагане на тези координационни параметри, координаторът може да промени разпределението на времето на заявените или разпределените слотове, попадащи в периода, определен в член 10а, параграф 3, или да ги анулира след изслушване на съответния въздушен превозвач. В този контекст координаторът взема предвид допълнителните правила и указания, посочени в параграф 5 от настоящия член, при условията, определени в тях.“

4)

В член 8а, параграф 3 се заменя със следното:

„3.

а)

Слотовете, предоставени на нов участник съгласно определението от член 2, буква б) или буква ба), не могат да се прехвърлят съгласно предвиденото в параграф 1, буква б) от настоящия член за срок от два равностойни периода на часово планиране, освен в случай на законно одобрено поглъщане на дейностите на банкрутирало предприятие.

б)

Слотовете, предоставени на нов участник съгласно определението от член 2, буква б), ii) и iii) или от член 2, буква ба), ii), не могат да се прехвърлят към друг маршрут съгласно предвиденото в параграф 1, буква а) на настоящия член за срок от два равностойни периода на часово планиране, освен ако новият участник не се ползва със същия приоритет по новия маршрут, както по първоначалния маршрут.

в)

Слотовете, предоставени на нов участник съгласно определението от член 2, буква б) или буква ба), не могат да се разменят съгласно предвиденото в параграф 1, буква в) от настоящия член за срок от два равностойни периода на часово планиране, освен с цел да се подобри разпределението на времето на слотовете за тези услуги спрямо първоначално заявените времена.“

5)

Член 10 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„2а.   Независимо от параграф 2, серия от слотове, предоставена за периода на часово планиране от 28 март 2021 г. до 30 октомври 2021 г., дава право на въздушния превозвач на същата серия от слотове за периода на часово планиране от 27 март 2022 г. до 29 октомври 2022 г., ако въздушният превозвач е предоставил на координатора пълната серия от слотове за преразпределяне преди 28 февруари 2021година. Настоящият параграф се прилага само за серии от слотове, които са били разпределени на един и същ превозвач за периода на часово планиране от 29 март 2020 г. до 24 октомври 2020 г. Броят на слотовете, от които въпросният въздушен превозвач може да се възползва съгласно настоящия параграф, се ограничава до брой, равен на 50 % от слотовете, които са били разпределени на същия превозвач за периода на часово планиране от 29 март 2020 г. до 24 октомври 2020 г., с изключение на въздушен превозвач, на който са били разпределени по-малко от 29 слота средно на седмица през предходния равностоен период на часово планиране на въпросното летище.“;

б)

параграф 4 се изменя, както следва:

i)

добавя се следата буква:

„д)

през периода, посочен в член 10а, параграф 3, въвеждането на мерки от страна на публичните органи, насочени към справяне с разпространението на COVID-19 в единия край на даден маршрут, за който въпросните слотове са били използвани или планирани за използване, при условие че мерките не са били обявени по времето на разпределянето на серията от слотове, че тези мерки оказват значително въздействие върху изпълнимостта или възможността за пътуване или търсенето по съответните маршрути и че те водят до едно от следните:

i)

частично или пълно затваряне на границата или въздушното пространство или частично или пълно закриване или намаляване на капацитета на летището през значителна част от съответния период на часово планиране,

ii)

сериозна пречка пред възможността на пътниците да пътуват с който и да е превозвач по този директен маршрут през значителна част от съответния период на часово планиране, включително:

ограничения за пътуване въз основа на националност или място на пребиваване, забрана на всички пътувания с изключение на съществени пътувания, или забрани за полети от или до определени държави или географски райони,

ограничения на движението или карантинни мерки или мерки за изолация в рамките на държавата или региона, където се намира летището на местоназначение (включително междинни пунктове),

ограничения върху наличието на услуги, които са от съществено значение за прякото подпомагане на извършването на въздушна услуга,

iii)

ограничения на движението на екипажите на авиокомпаниите, които значително възпрепятстват извършването на въздушни услуги от или до обслужваните летища, включително внезапни забрани за влизане или блокиране на екипажа на неочаквани места поради карантинни мерки.“;

ii)

добавят се следните алинеи:

„Буква д) се прилага за периода, за който са в сила мерките, посочени в тази буква, и, в границите, определени в трета, четвърта и пета алинея, за допълнителен период до шест седмици. Ако обаче мерките, посочени в буква д), престанат да се прилагат по-малко от шест седмици преди края на периода на часово планиране, буква д) се прилага за остатъка от шестседмичния период само когато слотовете от следващия период на часово планиране се използват за същия маршрут.

Буква д) се прилага само за слотове, използвани за маршрути, за които вече са били използвани от въздушния превозвач преди обявяването на мерките, посочени в тази буква.

Буква д) престава да се прилага, когато въздушният превозвач използва въпросните слотове, за да премине към маршрут, който не е засегнат от мерките на публичните органи.

Въздушните превозвачи могат да оправдаят неизползването на слот в съответствие с буква д) най-много за два последователни периода на часово планиране.“;

в)

в параграф 6 втора алинея се заменя със следния текст:

„По отношение на заявките от нови участници с предимство се ползват въздушните превозвачи със статут на нови участници съгласно член 2, буква б), i) и ii), член 2, буква б), i) и iii), или член 2, буква ба), i) и ii).“

6)

Член 10а се заменя със следното:

„Член 10а

Разпределяне на слотовете в отговор на кризата във връзка с COVID-19

1.   За целите на член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2 координаторите считат слотовете, разпределени за периода от 1 март 2020 г. до 27 март 2021 г., за използвани от въздушния превозвач, на който са били разпределени първоначално.

2.   За целите на член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2 координаторите считат слотовете, разпределени за периода от 23 януари 2020 г. до 29 февруари 2020 г., за използвани от въздушния превозвач, на който са били разпределени първоначално, по отношение на въздушните услуги между летища в Съюза и летища в Китайската народна република или в Специален административен район на Китайската народна република Хонконг.

3.   По отношение на слотовете, които не са били предоставени на координатора за преразпределяне в съответствие с член 10, параграф 2а, по време на периода от 28 март 2021 г. до 30 октомври 2021 г. и за целите на член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2, ако даден въздушен превозвач докаже по убедителен за координатора начин, че е използвал въпросната серия от слотове най-малко за 50 % от времето през периода на часово планиране, за който тя е била разпределена, въздушният превозвач има право на същата серия от слотове за следващия равностоен период на часово планиране.

По отношение на периода, посочен в първа алинея от настоящия параграф, процентните стойности съгласно член 10, параграф 4 и член 14, параграф 6, буква а), възлизат на 50 %.

4.   По отношение на слотовете с дата от 9 април 2020 г. до 27 март 2021 г., параграф 1 се прилага само когато въздушният превозвач е върнал съответните неизползвани слотове на координатора за преразпределяне на други въздушни превозвачи.

5.   Когато Комисията установи въз основа на данни, публикувани от Евроконтрол, който е управителният орган на мрежата за мрежовите функции за управление на въздушното движение в единното европейско небе, че намаляването на нивото на въздушното движение в сравнение с нивото през съответния период от 2019 г. е трайно и според прогнозите за движението на Евроконтрол е вероятно да продължи, както и въз основа на най-надеждните налични научни данни установи, че тази ситуация е резултат от въздействието на кризата във връзка с COVID-19, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12а, за да измени съответно периода, посочен в параграф 3 от настоящия член.

На Комисията се предоставя правомощието да приема, когато това е строго необходимо за справяне с променящото се въздействие на кризата във връзка с COVID-19 върху нивата на въздушното движение, делегирани актове в съответствие с член 12а за изменение на процентните стойности, посочени в параграф 3 от настоящия член, в обхвата между 30 и 70 %. За тази цел Комисията взема предвид промените, настъпили от 20 февруари 2021 година, въз основа на следните елементи:

а)

данни за нивата на въздушното движение и прогнозите, публикувани от Евроконтрол;

б)

развитието на тенденциите във въздушното движение през периодите на часово планиране, като взема предвид развитието, наблюдавано от началото на кризата във връзка с COVID-19; както и

в)

показатели, свързани с търсенето на пътнически и товарен въздушен транспорт, включително тенденции по отношение на размера и използването на флота и коефициентите на натоварване.

Делегираните актове съгласно настоящия параграф се приемат не по-късно от 31 декември за следващия летен период на часово планиране и не по-късно от 31 юли за следващия зимен период на часово планиране.

6.   Когато в случай на продължително въздействие на кризата във връзка с COVID-19 върху сектора на въздушния транспорт в Съюза наложителни причини за спешност налагат това, предвидената в член 12б процедура се прилага за делегираните актове, приети съгласно настоящия член.

7.   През периода, посочен в параграф 3, въздушните превозвачи предоставят на координатора за преразпределяне на други въздушни превозвачи всички слотове, които не възнамеряват да използват, не по-късно от три седмици преди датата на използване.“

7)

В член 12а параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10а, се предоставя на Комисията до 21 февруари 2022 година.“

8)

Член 14 се изменя, както следва:

а)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Държавите членки установяват и прилагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции или равностойни мерки спрямо въздушните превозвачи, които многократно и умишлено не спазват настоящия регламент.“;

б)

в параграф 6 се добавя следната буква:

„в)

През периода, посочен в член 10а, параграф 3, ако координатор установи въз основа на информацията, с която разполага, че въздушен превозвач е прекратил дейността си на дадено летище и вече не е в състояние да използва разпределените му слотове, координаторът отнема от въздушния превозвач въпросната серия от слотове за остатъка от периода на часово планиране и ги връща в пула, след като изслуша засегнатия въздушен превозвач.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 2021 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  Становище от 27 януари 2021 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 февруари 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 15 февруари 2021 г.

(3)  Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).

(5)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.