5.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 177/1


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2020/740 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 май 2020 година

относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1369 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 и член 194, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Съюзът се е ангажирал с изграждането на енергиен съюз, провеждащ насочена към бъдещето политика в областта на климата. Горивната ефективност представлява съществен елемент на рамката на Съюза за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и има ключово значение за намаляването на потреблението на енергия.

(2)

Комисията направи преглед на Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) и посочи необходимостта от актуализиране на разпоредбите му, за да се подобри неговата ефективност.

(3)

За по-голяма яснота и осъвременяване на някои от неговите разпоредби е целесъобразно Регламент (ЕО) № 1222/2009 да се замени, като се вземе предвид технологичният прогрес по отношение на гумите.

(4)

На транспортния сектор се пада една трета от консумацията на енергия в Съюза. Автомобилният транспорт е бил източник на около 22 % от общите емисии на парникови газове в Съюза през 2015 г. Главно поради съпротивлението при търкаляне, на гумите се падат между 20 % и 30 % от потреблението на гориво на превозните средства. Ето защо намаляването на съпротивлението при търкаляне на гумите би допринесло значително за горивната ефективност на автомобилния транспорт и по този начин за намаляването на емисиите на парникови газове и за декарбонизацията на транспортния сектор.

(5)

За да се отговори на предизвикателството да се намалят емисиите на CO2 от автомобилния транспорт, e целесъобразно държавите членки в сътрудничество с Комисията да създадат стимули за иновации по отношение на ефективни откъм разход на гориво и безопасни гуми от клас C1, клас C2 и клас C3.

(6)

Гумите се характеризират с редица взаимно свързани параметри. Подобряването на един параметър, като например съпротивлението при търкаляне, може да има неблагоприятно въздействие върху други параметри, например сцеплението с влажна пътна настилка, докато подобряването на сцеплението с влажна пътна настилка може да има неблагоприятно въздействие върху външния шум при търкаляне. Производителите на гуми следва да бъдат насърчавани да подобрят всички параметри спрямо настоящите стандарти.

(7)

Ефективните от гледна точка на разхода на гориво гуми биха могли да бъдат рентабилни, тъй като икономиите на гориво, които те реализират, компенсират и надхвърлят по-високата цена при покупка, произтичаща от по-високите производствени разходи за такива гуми.

(8)

В Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4) се определят минимални изисквания за съпротивлението при търкаляне на гумите. Технологичното развитие дава възможност да се намалят значително под тези минимални изисквания загубите на енергия, предизвикани от съпротивлението при търкаляне на гумите. Ето защо, за да се намали въздействието на автомобилния транспорт върху околната среда, е целесъобразно да се актуализират разпоредбите за етикетиране на гумите, за да се насърчат крайните потребители да купуват по-ефективни от гледна точка на разхода на гориво гуми, като им бъде предоставяна хармонизирана информация относно параметъра за съпротивлението при търкаляне.

(9)

Подобряването на етикетирането на гумите ще позволи на потребителите да получат по-уместна и по-сравнима информация относно горивната ефективност, безопасността и шума и да вземат икономически ефективни и екологосъобразни решения при закупуването на гуми.

(10)

Шумът от автомобилния транспорт е вреден и въздейства неблагоприятно върху здравето. С Регламент (ЕО) № 661/2009 се определят минимални изисквания за външния шум при търкаляне. Технологичното развитие дава възможност да се намали външният шум при търкаляне значително под тези минимални изисквания. Ето защо, за да се намали шумът от автомобилния транспорт, е целесъобразно да се актуализират разпоредбите за етикетирането на гумите с цел да се насърчат крайните потребители да купуват гуми с по-ниски нива на външен шум при търкаляне, като им бъде предоставяна хармонизирана информация относно параметъра за външния шум при търкаляне.

(11)

Предоставянето на хармонизирана информация относно външния шум при търкаляне улеснява също така и прилагането на мерки за ограничаване на шума от автомобилния транспорт и допринася за повишаване на осведомеността относно влиянието на гумите върху шума от автомобилния транспорт в рамките на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5).

(12)

С Регламент (ЕО) № 661/2009 се определят и минимални изисквания за сцеплението на гумите с влажна пътна настилка. Технологичното развитие дава възможност за подобряване на сцеплението с влажна пътна настилка значително над тези минимални изисквания, а следователно и за намаляване на спирачния път при влажна пътна настилка. Ето защо, за да се подобри безопасността на автомобилния транспорт, е целесъобразно да се актуализират разпоредбите за етикетиране на гумите, за да се насърчат крайните потребители да купуват гуми с по-високи показатели за сцепление с влажна пътна настилка, като им бъде предоставяна хармонизирана информация за параметъра за сцеплението на гумите с влажна пътна настилка.

(13)

За да се осигури постигане на съответствие с международната правна рамка, Регламент (ЕО) № 661/2009 препраща към Правило № 117 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) (6), в което са предвидени съответните методи за измерване на съпротивлението при търкаляне, външния шум при търкаляне и характеристиките на сцеплението с влажна пътна настилка и сняг.

(14)

В етикета на гумите следва да бъде включена информация за характеристиките на гумите, специално проектирани за използване в сурови условия при наличието на сняг и лед. Информацията относно характеристиките за сцепление със сняг следва да се основава на Правило № 117 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), в неговата най-актуална версия, приложима по отношение на Съюза (Правило № 117 на ИКЕ на ООН), и пиктограмата Alpine Symbol, съдържаща се в него, следва да бъде включена в етикета на гума, която отговаря на минималните стойности на показателя за сцепление със сняг, посочени в това правило. След като стандартът бъде официално приет, информацията относно характеристиките за сцепление с лед следва да се основава на ISO стандарт 19447 и върху етикета на гума, която отговаря на минималните стойности на показателя за сцепление с лед, посочени в този ISO стандарт, следва да бъде включена пиктограмата за сцепление с лед. До приемането на ISO стандарт 19447 характеристиките за сцепление с лед следва да бъдат оценявани спрямо надеждни, точни и възпроизводими методи, които да са съобразени с общопризнатото съвременно технологично равнище. На етикета на гума, която отговаря на минималните стандарти за характеристики за сцепление с лед, следва да бъде поставена пиктограмата за сцепление с лед, посочена в приложение I.

(15)

Абразивното износване на гумите по време на употреба е значителен източник на пластмасови микрочастици, които са вредни за околната среда и за здравето на човека. Поради това в съобщението на Комисията „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ се посочва нуждата от предприемане на мерки спрямо непреднамереното изпускане на пластмасови микрочастици от гуми, наред с другото чрез информационни мерки като етикетиране и минимални изисквания за гумите. С абразивното износване на гумите е свързано понятието пробег, а именно броят километри, след който се налага гумата да бъде сменена поради износване на протектора. В допълнение към абразивното износване на гумите и износването на протектора, експлоатационният срок на гумата зависи от редица фактори, като устойчивостта на износване на гумата, включително състава, шарката и структурата на протектора, пътните условия, поддръжката, налягането на гумите и стила на шофиране.

(16)

Все още обаче не е наличен подходящ метод на изпитване за измерване на износването и пробега на гумите. Поради това Комисията следва да възложи разработването на такъв метод на изпитване, като бъдат отчетени в пълна степен съвременните достижения на техниката и всички разработвани или предлагани в международен план стандарти и регламенти, както и работата, извършвана от сектора.

(17)

Регенерираните гуми съставляват значителна част от пазара на гуми за тежкотоварни превозни средства. Регенерирането на гуми удължава техния експлоатационен срок и допринася за постигането на целите на кръговата икономика, например намаляване на отпадъците. Прилагането на изискванията за етикетиране на такива гуми ще доведе до значителни икономии на енергия. Настоящият регламент следва да предвиди включването в бъдеще на подходящ метод на изпитване за измерване на характеристиките на регенерираните гуми, който понастоящем не е наличен.

(18)

Енергийният етикет, предвиден в Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета (7), с който консумацията на енергия от продуктите се категоризира по скала от „A“ до „G“, се разпознава от над 85 % от европейските потребители като ясно и прозрачно средство за информация и е доказал своята ефективност в популяризирането на по-ефективни продукти. Доколкото е възможно етикетът на гумите следва да бъде със същото оформление, но като се отчитат и особеностите на параметрите на гумата.

(19)

Предоставянето на позволяваща сравнение информация относно параметрите на гумата под формата на стандартен етикет на гуми е вероятно да повлияе върху решенията на крайните потребители за купуване в полза на гуми, които са по-ефективни от гледна точка на разхода на гориво, по-дълготрайни, по-безопасни и по-безшумни. Това от своя страна вероятно ще насърчи производителите на гуми да подобрят параметрите на гумите, което ще проправи пътя към по-устойчиво потребление и производство на гуми.

(20)

Необходимостта от повече информация относно горивната ефективност и други параметри е съществена за всички крайни потребители, включително за купувачите на резервни гуми, купувачите на гуми за нови превозни средства, както и за управителите на автомобилни паркове и за транспортните предприятия, които при липсата на етикетиране и на режим за хармонизирано изпитване не могат да сравнят лесно параметрите на гумите с различни търговски наименования. Поради това е целесъобразно да се изисква етикет на гумите за всички гуми, предлагани или доставяни с превозните средства.

(21)

Понастоящем етикети на гумите се изискват за гумите за пътнически превозни средства (гуми от клас С1) и за лекотоварни автомобили (гуми от клас С2), но не и за гуми за тежкотоварни превозни средства (гуми от клас С3). Гумите от клас С3 водят до по-висок разход на гориво и с тях се изминават повече километри годишно, отколкото с гумите от клас C1 или клас C2, поради което потенциалът за намаляване на разхода на гориво и емисиите на парникови газове от тежкотоварните превозни средства е значителен. Поради това гумите от клас С3 следва да бъдат включени в приложното поле на настоящия регламент. Включването на гумите от клас С3 в обхвата на настоящия регламент е в съответствие и с Регламент (EС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета (8), който предвижда мониторинга и докладването на емисиите на CO2 от новите тежкотоварни превозни средства и разхода им на гориво, както и с Регламент (EС) 2019/1242 на Европейския парламент и на Съвета (9), който установява стандартите за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства.

(22)

Много крайни потребители вземат решения за купуване на гуми, без да виждат наистина гумите и поради това не виждат етикета на гумите върху тях. В такива случаи на крайните потребители следва да се покаже етикетът преди окончателното вземане на решението за покупка. Излагането на етикет на гумите върху гумите на мястото на продажба, както и в рекламните материали с технически характер, следва да гарантира, че дистрибуторите, а също и евентуалните крайни потребители, разполагат с хармонизирана информация относно значимите параметри на гумите в момента и на мястото на вземане на решение за покупката.

(23)

Някои крайни потребители вземат решение за закупуването на гуми преди пристигането си на мястото на продажба или купуват гуми чрез поръчка по пощата или по интернет. За да се гарантира, че тези крайни потребители също правят информиран избор въз основа на достатъчно хармонизирана информация относно горивната ефективност, сцеплението с влажна пътна настилка и външния шум при търкаляне, наред с останалото, етикетите на гумите следва да са изложени във всички рекламни материали с технически характер и във всички визуални реклами за конкретни типове гуми, включително когато тези материали са предоставени в интернет. Когато визуалните реклами се отнасят за група гуми, а не само за конкретен тип гуми, не е задължително да се показва етикетът.

(24)

На потенциалните крайни потребители следва да се предоставя информация, обясняваща всеки един елемент на етикета на гумите и неговото значение. Тази информация следва да се предоставя във всички рекламни материали с технически характер, като например уебсайтовете на доставчиците, но следва да не се изисква за визуалните реклами. Следва да не се приема, че рекламните материали с технически характер включват реклами върху рекламни пана, във вестници и списания, или по радиото и телевизията.

(25)

Без да се засягат задълженията на държавите членки за надзор на пазара и задължението на доставчиците да проверяват съответствието на продуктите, доставчиците следва да предоставят изискваната информация относно съответствието в електронна форма в продуктовата база данни. Информацията, която има отношение към потребителите и дистрибуторите, следва да се оповестява публично в публичната част от продуктовата база данни. Тази информация следва да се предоставя във вид на отворени данни, така че разработчиците на мобилни приложения и на средства за сравнение да имат възможността да я използват. Лесният пряк достъп до публичната част на продуктовата база данни следва да бъде подпомогнат чрез насочени към потребителя инструменти върху печатните етикети, като динамичен двумерен баркод (QR код).

(26)

По отношение на частта на продуктовата база данни, свързана със съответствието с изискванията, следва да се прилагат строги правила за защита на данните. Изискваните специфични части от техническата документация в частта за съответствието на продуктовата база данни следва да бъдат предоставени на разположение както на органите за надзор на пазара, така и на Комисията. Когато техническа информация е с твърде чувствителен характер, за да бъде включена в категорията на техническата документация, органите за надзор на пазара следва да запазят правото си на достъп до тази информация, когато това е необходимо, в съответствие със задължението за сътрудничество на доставчиците или като доставчиците започнат да въвеждат в продуктовата база данни на доброволен принцип допълнителни части от техническата документация.

(27)

Продажбите на гуми чрез платформи за продажба в интернет спрямо продажбите директно от доставчици нарастват. Поради това, доставчиците на хостинг услуги следва да осигурят възможност за излагане на етикета на гумите и на продуктовия информационен лист, осигурени от доставчика, в близост до цената. Те следва да информират дистрибутора за задължението за излагане на етикета на гумите и на продуктовия информационен лист, но следва да не носят отговорност за точността или съдържанието на този етикет или продуктов информационен лист. Задълженията, наложени на доставчиците на хостинг услуги съгласно настоящия регламент, следва да останат ограничени до това, което е разумно и не следва да представляват общо задължение за наблюдение на информацията, съхранявана от тях или за активно търсене на факти или обстоятелства, показващи дейности, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент. При все това в съответствие с член 14, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10), ако желаят да се ползват от освобождаването от отговорност, съдържащо се в тази разпоредба, доставчиците на хостинг услуги следва да действат експедитивно за отстраняване или блокиране на достъпа до информация, която съхраняват по искане на получателите на техните услуги, и когато такава информация не съответства на изискванията на настоящия регламент, като например свързана с липсващи, непопълнени или неправилни етикети на гуми или продуктови информационни листове. Те следва да направят това веднага щом действително узнаят за такава информация или, по отношение на исковете за обезщетение, веднага щом се запознаят с такава информация, например чрез конкретна информация, предоставена от орган за надзор на пазара. За доставчиците, които продават директно на крайните потребители от свой собствен уебсайт, важат задълженията за продажба от разстояние за дистрибуторите.

(28)

Съпротивлението при търкаляне, сцеплението с влажна пътна настилка, външният шум при търкаляне и другите параметри следва да се измерват с надеждни, точни и възпроизводими методи, при които се вземат предвид общоприетите най-съвременни методи за измерване и изчисляване. Доколкото е възможно, методите трябва да отразяват поведението на средностатистическия потребител и да са надеждни, за да се предотвратява както умишленото, така и неволното заобикаляне на изискванията. Етикетите на гумите следва да отразяват сравнителните характеристики на гумите при действителната им употреба в рамките на ограниченията, които се дължат на необходимостта от надеждни, точни и възпроизводими лабораторни изпитвания, за да се даде възможност на крайните потребители да сравняват различните гуми и да се ограничат разходите по изпитването за производителите.

(29)

Когато имат достатъчно основания да смятат, че даден доставчик не е гарантирал точността на етикета на гумите, и за да дадат допълнителна увереност на потребителите, националните органи съгласно определението в член 3, точка 37) от Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета (11) следва да проверят дали отбелязаните на етикета на гумите класове за съпротивление при търкаляне, сцепление с влажна пътна настилка и външен шум при търкаляне, както и пиктограмите за другите параметри отговарят на предоставената от доставчика документация, основаваща се на резултатите от изпитванията и изчисленията. Тези проверки може да бъдат извършени в хода на процеса по одобряване на типа и не е задължително да включват физическо изпитване на гумите.

(30)

Спазването на разпоредбите относно етикетирането на гуми от доставчиците, търговците на едро, търговците на дребно и другите дистрибутори е от съществено значение за осигуряване на равноправни условия на конкуренция в рамките на Съюза. Поради това държавите членки следва да наблюдават дали разпоредбите се спазват посредством и редовни последващи проверки и надзор на пазара в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(31)

За да се улесни мониторингът на спазването на изискванията, да се предостави на крайните потребители полезен инструмент и да се позволи на дистрибуторите да ползват алтернативни пътища на получаване на продуктовите информационни листове, гумите следва да бъдат включени в продуктовата база данни, създадена съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369. Ето защо посоченият регламент следва да бъде съответно изменен.

(32)

За да може енергийният етикет да се ползва с доверието на крайните потребители, следва да не се позволява използването на други етикети, които имитират етикета на гумите. По същите причини следва да не се позволява и използването на други етикети, марки, знаци или надписи, които биха могли да заблудят или объркат крайните потребители по отношение на параметрите, включени в етикета на гумите.

(33)

Санкциите за нарушения на настоящия регламент и на приетите съгласно него делегирани актове следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(34)

С оглед да се насърчава енергийната ефективност, смекчаването на изменението на климата, пътната безопасност и опазването на околната среда, държавите членки следва да имат възможност да създават стимули за използването на енергийноефективни и безопасни гуми. Държавите членки сами определят естеството на тези стимули. Тези стимули следва да бъдат в съответствие с правилата на Съюза за държавната помощ и да не представляват необосновани пазарни пречки. Настоящият регламент не засяга резултатите от евентуални процедури за държавна помощ, които могат да бъдат образувани съгласно членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) по отношение на тези стимули.

(35)

С цел да изменя съдържанието и формата на етикета на гумите, да въвежда изисквания по отношение на регенерираните гуми, износването на гумите и пробега и да адаптира приложенията към технологичния прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (13). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(36)

След като бъде предоставен на разположение надеждни, точни и възпроизводими методи за изпитване и измерване на износването на гумите и пробега, Комисията следва да направи оценка на осъществимостта за добавяне в етикета на гумите на информация относно износването на гумите и пробега. При предлагането на делегиран акт за добавяне на износването на гумите и пробега в етикета на гумите, Комисията следва да вземе предвид тази оценка и следва да си сътрудничи тясно с промишлеността, съответните организации по стандартизация, като например Европейския комитет за стандартизация (CEN), Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) или Международната организация по стандартизация (ISO), и представители на други интереси на заинтересованите страни при разработването на подходящи методи за изпитване. Информацията относно износването на гумите и пробега следва да бъде недвусмислена и да не влияе отрицателно върху ясната разбираемост и ефективността на етикета на гумите като цяло спрямо крайните потребители. Тази информация освен това би позволила на крайните потребители да правят информиран избор по отношение на гумите, експлоатационен срок и непреднамереното изпускане на микропластмаси. Това би било от полза за опазването на околната среда и същевременно би позволило на крайните потребители да прогнозират експлоатационните разходи за гумите в по-дългосрочен план.

(37)

Не е задължително да се поставя нов етикет на гумите, които вече са били пуснати на пазара преди датата на прилагане на настоящия регламент.

(38)

Размерът на етикета на гумите следва да остане същият като посочения в Регламент (ЕО) № 1222/2009. Подробности за сцеплението със сняг и лед и QR кодът следва да бъдат включени в етикета на гумите.

(39)

Комисията следва да направи оценка на настоящия регламент. В съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, оценката следва да се основава на ефикасността, ефективността, важността, съгласуваността и добавената стойност и следва да служи като база за оценки на въздействието на вариантите за по-нататъшни действия.

(40)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се увеличи безопасността, защитата на здравето и икономическата и екологичната ефективност на автомобилния транспорт, като се предоставя на крайните потребители информация и им се дава възможност да избират по-ефективни по отношение на горивото, по-дълготрайни, по-безопасни и по-безшумни гуми, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, тъй като за нея се изисква хармонизирана информация за крайните потребители, а поради необходимостта от хармонизирана регулаторна рамка и еднакви условия на конкуренция за всички производители, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Подходящият правен инструмент остава регламент, тъй като с него се определят ясни и подробни правила, които изключват различаващо се транспониране от страна на държавите членки, като по този начин се осигурява по-висока степен на хармонизиране в рамките на Съюза. Наличието на хармонизирана регулаторна рамка на равнището на Съюза вместо на равнището на държавите членки намалява разходите на производителите, осигурява равнопоставеност и гарантира свободното движение на стоки в рамките на вътрешния пазар. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в член 5 от ДЕС, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(41)

Поради това Регламент (ЕО) № 1222/2009 следва да бъде отменен, считано от датата на прилагане на настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установява рамка за предоставяне на хармонизирана информация относно параметрите на гумите посредством етикетиране, за да могат потребителите да правят информиран избор при покупката на гуми с цел увеличаване на безопасността, защитата на здравето, икономическата и екологичната ефективност на автомобилния транспорт чрез популяризиране на ефективни по отношение на разхода на гориво, дълготрайни и безопасни гуми с ниски нива на шум.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за гуми от класове C1, C2 и C3, които се пускат на пазара.

Изискванията за регенерираните гуми се прилагат, след като е налице подходящ метод на изпитване за измерване на характеристиките на такива гуми в съответствие с член 13.

2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

a)

гуми с професионална употреба за превозни средства с висока проходимост;

б)

гуми, проектирани за монтаж единствено на превозни средства, които са регистрирани за първи път преди 1 октомври 1990 г.;

в)

резервни гуми за временно ползване тип Т;

г)

гуми, чиято номинална скорост е по-малка от 80 km/h;

д)

гуми, предназначени за джанти с номинален диаметър, по-малък или равен на 254 mm или по-голям или равен на 635 mm;

е)

гуми, оборудвани с допълнителни приспособления за увеличаване на задвижващата сила, например гуми с шипове;

ж)

гуми, проектирани за монтаж единствено на превозни средства, които са предназначени изключително за състезания;

з)

гуми втора употреба, освен ако такива гуми не са внесени от трета държава.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„гуми от клас C1, клас C2 и клас C3“ означава гуми от съответните класове, установени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 661/2009;

2)

„регенерирани гуми“ означава употребявани гуми, които са повторно пригодени за употреба посредством замяна на износения протектор с нов материал;

3)

„Т-тип резервна гума за временно ползване“ означава резервна гума за временно ползване, проектирана за употреба, напомпана до налягане, по-високо от определеното за стандартни и подсилени гуми;

4)

„гуми с професионална употреба за превозни средства с висока проходимост“ означава гуми за специална употреба, които се използват предимно при тежки условия извън пътя;

5)

„етикет на гумите“ означава графична диаграма в печатен или електронен формат, включително под формата на стикер, върху която са поставени символи, имащи за цел да информират крайните потребители за експлоатационните характеристики на гума или на партида гуми по отношение на параметрите, посочени в приложение I;

6)

„място на продажба“ означава мястото, където гумите са изложени или съхранявани и предлагани за продажба на крайни потребители, включително автосалоните, където гуми, немонтирани на превозни средства, се предлагат за продажба на крайни потребители;

7)

„рекламни материали с технически характер“ означава документация в печатен или електронен формат, изготвена от доставчик с цел да допълни рекламни материали с информацията, посочена в приложение IV;

8)

„продуктов информационен лист“ означава стандартен документ, съдържащ информацията, посочена в приложение III в печатен или електронен формат;

9)

„техническа документация“ означава документация, достатъчна, за да позволи на органите за надзор на пазара да направят оценка на точността на етикета на гумите и продуктовия информационен лист, включително информацията, посочена в точка 2) от приложение VII;

10)

„продуктова база данни“ означава продуктовата база данни, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2017/1369;

11)

„продажба от разстояние“ означава предлагане за продажба, наем или лизинг чрез поръчка по пощата, каталог, интернет, телемаркетинг или с всеки друг метод, при който не може да се очаква потенциалният краен потребител да види гумата изложена;

12)

„производител“ означава производител съгласно определението в член 3, точка 8) от Регламент (ЕС) 2019/1020;

13)

„вносител“ означава вносител съгласно определението в член 3, точка 9) от Регламент (ЕС) 2019/1020;

14)

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име по отношение на определени задачи във връзка със задълженията на производителя съгласно изискванията на настоящия регламент;

15)

„доставчик“ означава производител, установен в Съюза, упълномощен представител на производител, който не е установен в Съюза, или вносител, който пуска продукт на пазара на Съюза;

16)

„дистрибутор“ означава физическо или юридическо лице, част от веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя продукт на пазара;

17)

„предоставяне на пазара“ означава предоставяне на пазара съгласно определението в точка 1) от член 3 от Регламент (ЕС) 2019/1020;

18)

„пускане на пазара“ означава пускане на пазара съгласно определението в точка 2) от член 3 от Регламент (ЕС) 2019/1020;

19)

„краен потребител“ означава потребител, управител на автомобилен парк или предприятие за автомобилен транспорт, който купува или се очаква да купи гума;

20)

„параметър“ означава характеристика на гумата, която има значително въздействие върху околната среда, безопасността на пътя или здравето по време на използването на гумите, като износването на гумите, пробега, съпротивлението при търкаляне, сцеплението с влажна пътна настилка, външния шум при търкаляне, сцеплението със сняг или лед;

21)

„тип гума“ означава версия на гума, за която техническите характеристики в етикета на гумите, продуктовият информационен лист и идентификаторът на типа гума са еднакви за всички единици от тази версия;

22)

„допустимо отклонение при проверка“ означава максимално допустимото отклонение между резултатите от измерванията и изчисленията от изпитванията за проверка, извършени от или от името на органите за надзор на пазара и стойностите на декларираните или публикувани параметри, отразяващи отклонения поради междулабораторна вариация;

23)

„идентификатор на типа гума“ означава код — обикновено буквено-цифров — който разграничава конкретен тип гума от другите типове гуми, които имат същото търговско наименование или същата търговска марка като тази на доставчика;

24)

„еквивалентен тип гума“ означава тип гума, който е пуснат на пазара от същия доставчик като друг тип гума с различен идентификатор на типа гума и който има същите технически характеристики от значение за етикета и същия продуктов информационен лист.

Член 4

Задължения на доставчиците на гуми

1.   Доставчиците гарантират, че гумите от класове С1, С2 и С3, пускани на пазара, се съпровождат безплатно от:

a)

за всяка отделна гума от отговарящ на изискванията на приложение II етикет на гумите под формата на стикер, в който се посочва клас и се съдържа информация за всеки от параметрите, посочени в приложение I, и от продуктов информационен лист; или

б)

за всяка партида от една или повече еднакви гуми от отговарящ на изискванията на приложение II печатен етикет на гумите, в който се посочва клас и се съдържа информация за всеки от параметрите, посочени в приложение I, и от продуктов информационен лист.

2.   По отношение на гуми, продавани или предлагани за продажба от разстояние, доставчиците гарантират, че етикетът на гумите се излага в близост до цената и има достъп до продуктовия информационен лист, включително в печатен формат, при поискване от крайния потребител. Размерът на етикета на гумите позволява етикетът да се вижда ясно и да е четлив и е пропорционален на размера, определен в приложение II, точка 2.1.

По отношение на гумите, които се продават или предлагат за продажба в интернет, доставчиците могат да предоставят етикета на гумите за конкретен тип гуми чрез вложено изображение.

3.   Доставчиците гарантират, че във всяка визуална реклама за конкретен тип гума, се вижда етикетът на гумите. Ако във визуалната реклама се показва цената за този тип гума, етикетът на гумите се излага в близост до цената.

За визуални реклами в интернет доставчиците могат да предоставят етикета на гумите чрез вложено изображение.

4.   Доставчиците гарантират, че всеки рекламен материал с технически характер за конкретен тип гума излага етикета на гумите от този тип гума и включва информацията, посочена в приложение IV.

5.   Доставчиците предоставят на съответния национален орган, определен в член 3, точка 37) от Регламент (ЕС) 2018/858, стойностите, използвани за определяне на съответните класове и всяка допълнителна информация за експлоатационните характеристики, която доставчикът декларира на етикета на гумите на типове гуми в съответствие с приложение I към настоящия регламент, както и етикета на гумите, който съответства на изискванията, установени в приложение II към настоящия регламент. Тази информация се предоставя на съответния национален орган въз основа на член 5, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент преди пускането на пазара на въпросните типове гуми, така че органът да може да провери точността на етикета на гумите.

6.   Доставчиците гарантират точността на предоставяните от тях етикети на гумите и продуктови информационни листове.

7.   Доставчиците могат да предоставят техническата документация на органите на държавите членки, различни от посочените в параграф 5 органи, или при поискване на съответните национални акредитирани органи.

8.   Доставчиците си сътрудничат с органите за надзор на пазара и предприемат незабавни действия за коригиране на случаи на неспазване на настоящия регламент, за които носят отговорност, по своя собствена инициатива или когато органите за надзор на пазара поискат това.

9.   Доставчиците не предоставят или излагат други етикети, маркировки, знаци или надписи, които не съответстват на настоящия регламент и ако това може да подведе или обърка крайните потребители относно параметрите, посочени в приложение I.

10.   Доставчиците не предоставят, нито излагат етикети, които наподобяват етикета на гумите, предвиден съгласно настоящия регламент.

Член 5

Задължения на доставчиците на гуми по отношение на продуктовата база данни

1.   Считано от 1 май 2021 г., доставчиците въвеждат в продуктовата база данни информацията, посочена в приложение VII, преди да пуснат на пазара дадена гума, произведена след тази дата.

2.   За гумите, произведени между 25 юни 2020 г. и 30 април 2021 г., доставчикът въвежда в продуктовата база данни информацията, посочена в приложение VII, до 30 ноември 2021 г.

3.   Когато гумите се пускат на пазара преди 25 юни 2020 г., доставчикът може да въведе в продуктовата база данни информацията, посочена в приложение VII.

4.   До вписването в продуктовата база данни на посочената в параграфи 1 и 2 информация, доставчикът предоставя електронна версия на наличната техническа документация за проверка в срок от 10 работни дни след получаване на искане от органа за надзор на пазара.

5.   Когато органите по одобряване на типа или органите за надзор на пазара имат нужда от информация, различна от посочената в приложение VII, за изпълнението на своите задачи съгласно настоящия регламент, доставчикът им предоставя тази информация при поискване.

6.   Гума, за която се извършват промени, свързани с етикета на гумите или за продуктовия информационен лист, се счита за нов тип гума. Когато доставчикът спре да пуска на пазара екземплярите от даден тип гума, той отбелязват това обстоятелство в продуктовата база данни.

7.   След пускането на пазара на последния екземпляр от даден тип гума доставчикът съхранява информацията относно този тип гума в частта за съответствието с изискванията на продуктовата база данни за срок от пет години.

Член 6

Задължения на дистрибуторите на гуми

1.   Дистрибуторите гарантират, че:

a)

на мястото на продажба, върху гумите под формата на стикер, на ясно видимо място и четлив в своята цялост, фигурира етикетът на гумите съгласно изискванията, посочени в приложение II, предоставен от доставчика в съответствие с член 4, параграф 1, буква а), както и че е наличен продуктовият информационен лист, включително, при поискване, в печатен формат; или

б)

преди продажбата на дадена гума, която е част от партида от една или повече еднакви гуми, етикет на гумите, в печатен формат, съгласно изискванията, посочени в приложение II, е видим за крайния потребител и е ясно изложен в близост до гумата в мястото на продажба, както и че е наличен продуктовият информационен лист.

2.   Дистрибуторите гарантират, че във всяка визуална реклама за конкретен тип гума, се вижда етикетът на гумите. Ако във визуалната реклама се показва цената за този тип гума, етикетът на гумите се излага в близост до цената.

При визуални реклами в интернет за конкретен тип гума дистрибуторите могат да предоставят етикета на гумите чрез вложено изображение.

3.   Дистрибуторите гарантират, че всеки рекламен материал с технически характер за конкретен тип гума излага етикета на гумите и включва информацията, посочена в приложение IV.

4.   Когато гумите, предлагани за продажба, не са видими за крайния потребител в момента на продажбата, дистрибуторите гарантират, че преди продажбата предоставят на крайния потребител копие от етикета на гумите.

5.   Дистрибуторите гарантират, че при всички продажби от разстояние, при които се използва хартиен носител, етикетът на гумите е показан, и че крайните потребители могат да получат достъп до продуктовия информационен лист чрез уебсайт със свободен достъп и могат да изискат разпечатано копие на този лист.

6.   Дистрибуторите, които използват продажби от разстояние, основани на телемаркетинг, информират крайните потребители за класовете на всеки един от параметри върху етикета на гумите и информират крайните потребители, че могат да получат достъп до етикета на гумите и до продуктовия информационен лист посредством уебсайт със свободен достъп, и като изискат печатен екземпляр от тези документи.

7.   По отношение на гумите, продавани или предлагани за продажба в интернет, дистрибуторите гарантират, че етикетът на гумите е изложен в близост до цената и че има достъп до продуктовия информационен лист. Размерът на етикета на гумите позволява етикетът да се вижда ясно и да е четлив и е пропорционален на размера, определен в приложение II, точка 2.1.

Дистрибуторите може да предоставят етикета на гумите за конкретен тип гума чрез вложено изображение.

Член 7

Задължения на доставчиците на превозни средства и на дистрибуторите на превозни средства

Когато крайни потребители възнамеряват да придобият ново превозно средство, преди продажбата доставчиците и дистрибуторите на превозни средства им предоставят етикета на гумите, предлагани с превозното средство или поставени на него, както и съответните рекламни материали с технически характер, и гарантират наличието на продуктов информационен лист.

Член 8

Задължения на доставчиците на хостинг услуги

В случай че доставчик на услуги съгласно член 14 от Директива 2000/31/EО допуска продажбата на гуми чрез своя интернет сайт, този доставчик на услуги предоставя възможност за излагане на етикета на гумите и на продуктовия информационен лист, осигурени от доставчика, в близост до цената, и уведомява дистрибутора за задължението да излага етикета на гумите и продуктовия информационен лист.

Член 9

Методи за изпитване и измерване

Информацията, подлежаща на предоставяне съгласно членове 4, 6 и 7, относно параметрите, посочени на етикета на гумите, се получава в съответствие с посочените в приложение I методи за изпитване и измерване и лабораторната процедура за привеждане в съответствие, посочена в приложение V.

Член 10

Процедура за проверка

За всеки от параметрите, посочени в приложение I държавите членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение VI, когато оценяват съответствието на декларираните класове с настоящия регламент.

Член 11

Задължения на държавите членки

1.   Държавите членки са длъжни да не възпрепятстват пускането на пазара или пускането в експлоатация на своите територии на гуми, които отговарят на изискванията на настоящия регламент.

2.   Държавите членки предоставят стимули единствено за гуми от клас А или B по отношение на съпротивлението при търкаляне или сцеплението с влажна пътна настилка по смисъла на приложение I, съответно части А и Б. За целите на настоящия регламент данъчните и фискалните мерки не представляват стимули.

3.   Без да се засяга Регламент (ЕС) 2019/1020, когато съответният национален орган по смисъла на член 3, точка 37) от Регламент (ЕС) 2018/858 има достатъчно основания да смята, че даден доставчик не е гарантирал точността на етикета на гумите съгласно член 4, параграф 6 от настоящия регламент, той проверява дали класовете и евентуалната допълнителна информация за параметрите, които са обявени върху етикета на гумите, отговарят на стойностите и на документацията, представени от доставчика в съответствие с член 4, параграф 5 от настоящия регламент.

4.   В съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1020 държавите членки гарантират, че националните органи за надзор на пазара създават система за рутинни и ad hoc проверки на местата на продажба, за да се осигури спазването на настоящия регламент.

5.   Държавите членки установяват правила за санкции и механизми за принудително изпълнение, приложими при нарушение на настоящия регламент и на делегираните актове, приети съгласно него, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. До 1 май 2021 г. държавите членки уведомяват Комисията за тези правила и мерки, за които Комисията не е била уведомена преди това, и я уведомяват без забавяне за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 12

Надзор на пазара на Съюза и контрол върху продуктите, които се въвеждат на пазара на Съюза

1.   Регламент (EC) 2019/1020 се прилага за гумите от обхвата на настоящия регламент и приложимите делегирани актове, приети в съответствие с него.

2.   Комисията насърчава и подкрепя сътрудничеството и обмена на информация относно надзора на пазара в областта на етикетирането на гумите между органите на държавите членки, отговарящи за надзора на пазара или натоварени с контрола над въвежданите на пазара на Съюза гуми, както и между тези органи и Комисията, по-специално чрез по-тясно участие на експертната група „Административно сътрудничество за етикетиране на гуми“.

3.   Общите програми за надзор на пазара на държавите членки, установени съгласно член 13 от Регламент (EС) 2019/1020, включват действия за гарантиране на ефективното прилагане на настоящия регламент.

4.   Органите за надзор на пазара могат да си възстановят от доставчиците разходите по проверката на документите и физическото изпитване на продуктите в случаите на неспазване от страна на доставчика на настоящия регламент или на съответните делегирани актове, приети в съответствие с него.

Член 13

Делегирани актове

1.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 14, за да измени:

a)

приложение II по отношение на съдържанието и формата на етикета на гумите;

б)

приложение I, части Г и Д, и приложения II, III,IV, V, VI и VII, като адаптира към технологичния прогрес стойностите, методите на изчисление и изискванията, посочени в тях.

2.   До 26 юни 2022 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 14, за да допълни настоящия регламент чрез въвеждане на нови изисквания за информация в приложенията за регенерирани гуми, при условие че е наличен подходящ метод на изпитване.

3.   На Комисията се предоставя също правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14, за да включи параметри или изисквания за информация относно износването на гумите и пробега, веднага щом са налице надеждни, точни и възпроизводими методи за изпитване и измерване на износването на гумите и пробега, които са на разположение за използване от европейски или международни организации по стандартизация, и при условие че са изпълнени следните условия:

а)

Комисията е изготвила подробна оценка на въздействието; и

б)

Комисията е провела подходящи консултации със съответните заинтересовани страни.

4.   Когато е уместно, при изготвянето на делегирани актове Комисията извършва изпитване на съдържанието и формата на етикетите на гумите с представителни групи от клиенти от Съюза, за да се гарантира, че етикетите на гумите са лесно разбираеми, и публикува резултатите.

Член 14

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 25 юни 2020 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 13, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 13, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и на Съвета за акта, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 15

Оценка и доклад

До 1 юни 2025 г. Комисията изготвя оценка на настоящия регламент и представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

В доклада се прави оценка доколко ефективно настоящият регламент и делегираните актове, приети в съответствие с него, са довели до това крайните потребители да избират гуми с по-добри характеристики, като се преценява отражението на настоящия регламент и делегираните актове, приети в съответствие с него върху бизнеса, потреблението на гориво, безопасността, емисиите на парникови газове, осведомеността на потребителите и дейностите по надзор на пазара. В доклада се оценяват също разходите и ползите от задължителните независими проверки, извършвани от трети страни, на информацията, изложена върху етикета на гумите, като се взема предвид натрупаният опит по отношение на по-широката рамка, предоставена с Регламент (ЕО) № 661/2009.

Член 16

Изменение на Регламент (ЕС) 2017/1369

В член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1369 буква а) се заменя със следното:

„а)

да подкрепя органите за надзор на пазара в изпълнението на задачите им, произтичащи от настоящия регламент и приетите в съответствие с него делегирани актове, включително относно прилагането му, а също и от Регламент (ЕС) 2020/740 на Европейския парламент и на Съвета (*1).

Член 17

Отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009

Регламент (ЕО) № 1222/2009 се отменя, считано от 1 май 2021 г.

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствието в приложение VIII към настоящия регламент.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 май 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 280.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 25 февруари 2020 г. (OВ C 105, 31.3.2020 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 46).

(4)  Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1).

(5)  Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12).

(6)  Правило № 117 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобряването на гуми по отношение на шума, излъчван при търкаляне, сцеплението върху влажна повърхност и/или съпротивлението при търкаляне [2016/1350] (ОВ L 218, 12.8.2016 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства (ОВ L 173, 9.7.2018 г., стр. 1).

(9)  Регламент (EС) 2019/1242 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за определяне на стандарти за емисиите на СО2 от нови тежкотоварни превозни средства и за изменение на регламенти (ЕО) № 595/2009 и (EС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 96/53/EО на Съвета (ОВ L 198, 25.7.2019 г., стp. 202).

(10)  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (OВ L 178, 17.7.2000 г., стp. 1).

(11)  Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (OВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1).

(13)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗПИТВАНЕ, КАТЕГОРИЗИРАНЕ И ИЗА ПАРАМЕТРИТЕ НА ГУМИТЕ

Част А: Класове горивна ефективност и коефициент на съпротивление при търкаляне

Класът горивна ефективност трябва да бъде определен и онагледен върху етикета на гумите въз основа на коефициента на съпротивление при търкаляне (КСТ, изразен в N/kN) в съответствие с посочената в таблицата по-долу скала от A до Е и измерен в съответствие с приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН, както и приведен в съответствие съгласно лабораторната процедура за привеждане в съответствие, установена в приложение V.

Ако тип гума принадлежи към повече от един клас гуми (например C1 и C2), използваната при определяне на класа на горивна ефективност на този тип гуми скала за класификация е онази, която е приложима за най-високия клас гуми (например C2, а не C1).

 

Гуми от клас С1

Гуми от клас С2

Гуми от клас С3

Клас на горивна ефективност

КСТ, изразен в N/kN

КСТ, изразен в N/kN

КСТ, изразен в N/kN

A

КСТ ≤ 6,5

КСТ ≤ 5,5

КСТ ≤ 4,0

B

6,6 ≤ КСТ ≤ 7,7

5,6 ≤ КСТ ≤ 6,7

4,1 ≤ КСТ ≤ 5,0

C

7,8 ≤ КСТ ≤ 9,0

6,8 ≤ КСТ ≤ 8,0

5,1 ≤ КСТ ≤ 6,0

D

9,1 ≤ КСТ ≤ 10,5

8,1 ≤ КСТ ≤ 9,0

6,1 ≤ КСТ ≤ 7,0

E

КСТ ≥ 10,6

КСТ ≥ 9,1

КСТ ≥ 7,1

Част Б: Класове на сцепление с влажна пътна настилка

1.

Класовете на сцепление с влажна пътна настилка трябва да бъдат определяни и онагледявани върху етикета на гумите въз основа на коефициента на сцепление с влажна пътна настилка (G) по скалата от A до Е, даден в таблицата по-долу, изчислен в съответствие с точка 2 и измерен в съответствие с приложение 5 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН.

2.

Изчисляване на коефициента на сцепление с влажна пътна настилка (G)

G = G(T)–0,03

където:

G(T) = коефициент на сцепление с влажна пътна настилка на гумата, за чието одобрение се кандидатства, измерен в рамките на един изпитвателен цикъл

 

Гуми от клас С1

Гуми от клас С2

Гуми от клас С3

Клас на сцепление с влажна пътна настилка

G

G

G

A

1,55 ≤ G

1,40 ≤ G

1,25 ≤ G

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

G ≤ 0,94

G ≤ 0,79

Част В: Класове на външен шум при търкаляне и измерена стойност на външен шум при търкаляне

Измерената стойност на външния шум при търкаляне (N, изразен в dB(A)) трябва да бъде посочена в децибели и измерена в съответствие с приложение 3 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН.

Класът на външен шум при търкаляне трябва да се определи и онагледи върху етикета на гумите въз основа на крайните стойности (LV), предвидени в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 661/2009, както следва:

N ≤ LV – 3

LV – 3 < N ≤ LV

N > LV

Image 1

Image 2

Image 3

Част Г: Сцепление със сняг

Експлоатационните характеристики за сцепление със сняг трябва да се изпитват в съответствие с приложение 7 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН.

Гума, която отговаря на минималните стойности на показателя за сцепление със сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, се категоризира като гума за използване при тежки снежни условия и на етикета на гумите трябва да се постави следната пиктограма.

Image 4

Част Д: Сцепление с лед

Сцеплението с лед се изпитва в съответствие с надеждни, точни и възпроизводими методи, включително, когато е целесъобразно, международни стандарти, съобразени с общопризнатото съвременно технологично равнище.

На етикета на гума, която отговаря на съответните минимални стойности на показателя за сцепление с лед, се поставя следната пиктограма.

Image 5


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМАТ НА ЕТИКЕТА НА ГУМИТЕ

1.   

Съдържание на етикета на гумите

1.1.   

Информация, която трябва да бъде включена в горната част на етикета на гумите.

Image 6

1.2.   

Информация, която трябва да бъде включена в долната част на етикета на гумите за всички гуми, различни от гумите, които отговарят на минималните стойности на показателя за сцепление със сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, или съответните минимални стойности на показателя за сцепление с лед, или и двете:

Image 7

1.3.   

Информация, която трябва да бъде включена в долната част на етикета на гумите за всички гуми, които отговарят на минималните стойности на показателя за сцепление със сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН.

Image 8

1.4.   

Информация, която трябва да бъде включена в долната част на етикета на гумите за всички гуми, които отговарят на минималните стойности на показателя за сцепление с лед:

Image 9

1.5.   

Информация, която трябва да бъде включена в долната част на етикета на гумите за всички гуми, които отговарят както на минималните съответни стойности на показателя за сцепление със сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, така и на минималните стойности на показателя за сцепление с лед:

Image 10

2.   

Формат на етикета на гумите

2.1.   

Формат на горната част на етикета на гумите:

Image 11

2.1.1.   

Формат на долната част на етикета на гумите за всички гуми, различни от гуми, които отговарят на минималните стойности на показателя за сцепление със сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, или на съответните минимални стойности на показателя за сцепление с лед, или и двете:

Image 12

2.1.2.   

Формат на долната част на етикета на гумите за всички гуми, които отговарят на минималните стойности на показателя за сцепление със сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН.

Image 13

2.1.3.   

Формат на долната част на етикетите на гумите за гуми, които отговарят на минималните стойности на показателя за сцепление с лед.

Image 14

2.1.4.   

Формат на долната част на етикета на гумите за гуми, които отговарят както на минималните съответни стойности на показателя за сцепление със сняг, посочени в Правило № 117 на ИКЕ на ООН, така и на минималните стойности на показателя за сцепление с лед.

Image 15

2.2.   

За целите на точка 2.1:

а)

Минимален размер на етикета на гумите: 75 mm широчина и 110 mm височина. Ако етикетът на гумите е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това е пропорционално на посоченото в спецификациите по-горе;

б)

Фон на етикета на гумите: 100 % бял;

в)

Шрифтове: Verdana и Calibri;

г)

Размери и спецификации на съставните елементи на етикета на гумите: съгласно посоченото по-горе;

д)

Кодовете на цветовете, които използват гамата CMYK – cyan, magenta, yellow и black, отговарят на всички от следните изисквания:

Цветове на логото на ЕС, както следва:

фон: 100,80,0,0;

звезди: 0,0,100,0;

цвят на логото за енергия: 100,80,0,0;

QR код: 100 % черно;

Търговско наименование или търговска марка на доставчика: 100 % черно и с шрифт Verdana Bold 7 pt;

Идентификатор на типа гума: 100 % черно и с шрифт Verdana Regular 7 pt;

Обозначение на размера, индекс на товароносимост и символ на категория за скорост на гумата: 100 % черно и с шрифт Verdana Regular 10 pt;

Клас на гумата: 100 % черно и с шрифт Verdana Regular 7 pt, с подравняване отдясно;

Букви на скалата за горивна ефективност и на скалата за сцепление с влажна пътна настилка: 100 % бяло и с шрифт Calibri Bold 19 pt; буквите са центрирани спрямо оста на 4,5 mm от лявата страна на стрелките;

Кодовете на цветовете по CMYK на стрелките на скалата за горивна ефективност от A до E, както следва:

Клас А: 100,0,100,0;

Клас B: 45,0,100,0;

Клас С: 0,0,100,0;

Клас D: 0,30,100,0;

Клас Е: 0,100,100,0;

Кодовете на цветовете по CMYK на стрелките на скалата за сцепление с влажна пътна настилка от A до E, както следва:

A : 100,60,0,0;

B : 90,40,0,0;

C : 65,20,0,0;

D : 50,10,0,0;

E : 30,0,0,0;

Вътрешни разделители: дебелина 0,5 pts, цветът е 100 % черен;

Буква за класа на горивна ефективност: 100 % бяло, с шрифт Calibri Bold 33 pt. Стрелките за класа на горивна ефективност и за класа на сцепление с влажна пътна настилка и съответните стрелки в скалата от A до E се позиционират по такъв начин, че връхчетата им да са в една линия. Буквата в стрелката за класа горивна ефективност и в стрелката за класа на сцепление с влажна пътна настилка се позиционира в средата на правоъгълната част на стрелката, която е 100 % черна;

Пиктограма за горивна ефективност: широчина 16 mm, височина 14 mm, дебелина 1 pts, цвят: 100 % черно;

Пиктограма за сцепление с влажна пътна настилка: широчина 20 mm, височина14 mm, дебелина 1 pts, цвят: 100 % черно;

Пиктограма за външен шум при търкаляне: широчина 24 mm, височина 18 mm, дебелина 1 pts, цвят: 100 % черно. Число на децибелите във високоговорителя с шрифт Verdana Bold 12 pt, единицата dB с шрифт Regular 9 pt; диапазон на класовете за външен шум при търкаляне (от A до C), центриран под пиктограмата, заедно с буквата на приложимия клас за външен шум при търкаляне с шрифт Verdana Bold 16 pt, а другите букви на класовете за външен шум при търкаляне с шрифт Verdana Regular 10 pt;

Пиктограма за сцепление със сняг: широчина 15 mm, височина 13 mm, дебелина 1 pts, цвят: 100 % черно;

Пиктограма за сцепление с лед: широчина 15 mm, височина 13 mm, дебелина 1 pts, дебелина на полегатите черти 0,5 pts, цвят: 100 % черно;

Номерът на регламента е в 100 % черно с шрифт Verdana Regular 6 pt.


(1)  Правило № 30 на Икономическата Комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) — Единни условия относно одобряването на пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (OВ L 201, 30.7.2008 г., стp. 70).

(2)  Правило № 54 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни разпоредби за одобрение на пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (OВ L 183, 11.7.2008 г., стp. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОДУКТОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Информацията в продуктовия информационен лист на гумите се включва в брошурата на продукта или друга литература, предоставяна с гумата, и включва следното:

a)

търговското наименование или търговската марка на доставчика или на производителя, в случай че не е същият като доставчика;

б)

идентификатора на типа гума;

в)

обозначението за размера на гумата, индексът на товароносимостта и символът за категорията скорост, както е посочено в Правило № 30 на ИКЕ на ООН или в Правило № 54 на ИКЕ на ООН за гуми от класове C1, C2 и C3, както е приложимо ;

г)

класа на горивна ефективност на гумата съгласно приложение I;

д)

класа на сцепление с влажна пътна настилка на гумата съгласно приложение I;

е)

класа на шум при търкаляне в децибели в съответствие с приложение I;

ж)

посочване дали гумата е гума за използване в тежки снежни условия;

з)

посочване дали гумата е гума за сцепление с лед;

и)

датата на започване на производството на типа гума (две цифри за седмицата и две цифри за годината);

й)

датата на прекратяване на производството на типа гума, след като се знае (две цифри за седмицата и две цифри за годината).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА В РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ С ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕР

1.   

Информацията относно гумите, включена в рекламните материали с технически характер, се предоставя в следния ред:

a)

клас на горивна ефективност (букви от A до Е);

б)

клас на сцепление с влажна пътна настилка (букви от A до Е);

в)

клас и измерена стойност на външен шум при търкаляне в dB;

г)

посочване дали гумата е гума за използване в тежки снежни условия;

д)

посочване дали гумата е гума за сцепление с лед.

2.   

Информацията, посочена в точка 1, отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде четлива;

б)

да бъде лесно разбираема;

в)

ако в рамките на дадена група гуми гумите са класифицирани различно в зависимост от размера или други параметри, се посочва диапазонът между гумата с най-лоши и тази с най-добри показатели.

3.   

На своя уебсайт доставчиците осигуряват достъп до следното:

а)

връзка към съответния уебсайт на Комисията, свързан с настоящия регламент;

б)

обяснение на пиктограмите, отпечатани върху етикета на гумите;

в)

декларация, в която се подчертава, че реалните икономии на гориво и пътната безопасност зависят в голяма степен от поведението на водача, и по-специално следното:

екологосъобразното управление на превозното средство може да намали значително разхода на гориво;

необходимо е налягането на гумата да бъде редовно проверявано за подобряване на горивната ефективност и на сцеплението с влажна пътна настилка;

винаги следва да се спазва спирачният път.

4.   

На своя уебсайт доставчиците и дистрибуторите осигуряват, когато е целесъобразно, достъп до декларация, в която се подчертава фактът, че гумите за сцепление с лед са специално проектирани за пътни повърхности, покрити с лед и отъпкан сняг, и следва да се използват само при много сурови климатични условия (напр. ниски температури) и че използването на гуми за сцепление с лед при климатични условия, които не са толкова тежки (напр. при мокри условия или при по-високи температури) може да доведе до неоптимални резултати, по-специално по отношение на сцеплението с влажна пътна настилка, поведението и износването.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ЛАБОРАТОРНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗМЕРВАНЕТО НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО ПРИ ТЪРКАЛЯНЕ

1.   Определения

За целите на лабораторната процедура по привеждане в съответствие на измерването на съпротивлението при търкаляне важат следните определения:

(1)

„референтна лаборатория“ означава лаборатория, която е част от мрежата от лаборатории, чиито имена са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз за целите на лабораторната процедура за привеждане в съответствие, и която е в състояние да постигне точността на резултатите от изпитванията, определени в раздел 3, с помощта на своята еталонна машина;

(2)

„лаборатория кандидат“ означава лаборатория, участваща в лабораторната процедура за привеждане в съответствие, която не е референтна лаборатория;

(3)

„гума, използвана за привеждане в съответствие“ означава гума, която се изпитва за целите на лабораторната процедура за привеждане в съответствие;

(4)

„комплект гуми, използвани за привеждане в съответствие“ означава комплект от пет или повече гуми, използвани за привеждане в съответствие на една единствена машина;

(5)

„предписана стойност“ означава теоретична стойност на коефициента на сцепление при търкаляне (КСТ) на една гума, използвана за привеждане в съответствие, измерена от теоретична лаборатория, която е представителна за мрежата референтни лаборатории и която се използва в лабораторната процедура за привеждане в съответствие;

(6)

„машина“ означава всеки от шпинделите за изпитване на гуми в рамките на един конкретен метод за изпитване; например, два шпиндела, работещи с един и същи барабан, не се смята за една машина.

2.   Общи разпоредби

2.1.   Принцип

Измереният (m) коефициент на съпротивление при търкаляне (КСТm,l ), получен в референтна лаборатория (l), трябва да бъдe приведен в съответствие със стойностите, предписани от мрежата референтни лаборатории.

Измереният (m) с помощта на машина в лаборатория кандидат (с) коефициент на съпротивление при търкаляне (КСТm,с ) се привежда в съответствие от една референтна лаборатория от мрежата референтни лаборатории по неин избор.

2.2.   Изисквания за избор на гуми

За лабораторната процедура за привеждане в съответствие се избира комплект от гуми, използвани за привеждане в съответствие, съгласно следните критерии. Един комплект от гуми, използвани за привеждане в съответствие, се избира общо за гуми от класове C1 и C2 и един комплект — за гуми от клас С3.

a)

Комплектът гуми за привеждане в съответствие се избира така, че да покрива обхвата от различни КСТ за гуми от класове C1 и C2 заедно, или за гуми от клас С3. Във всеки случай разликата между най-големия КСТm за комплекта гуми за привеждане в съответствие и най-малкия КСТm за комплекта гуми както преди, така и след привеждането в съответствие, трябва да бъде поне равна на:

i)

3 N/kN за гуми от класове C1 и C2; и

ii)

2 N/kN за гуми от клас С3;

б)

КСТm в лаборатория кандидат или референтна лаборатория (КСТm , с или КСТm,l ) въз основа на декларираните стойности на КСТ за всяка гума от комплекта гуми за привеждане в съответствие се разпределят равномерно.

в)

Стойностите на индекса за товароносимост трябва да покриват по подходящ начин обхвата на гумите, които са обект на изпитване, като се гарантира, че стойностите на силата на съпротивление при търкаляне също покриват обхвата на гумите, които са обект на изпитване.

Всяка гума, използвана за привеждане в съответствие, се проверява преди използване и се заменя, ако:

а)

показва характеристика, която я прави неизползваема за по-нататъшни изпитвания; или

б)

са налице отклонения на КСТm,с или КСТm,l , по-големи от 1,5 %, спрямо предишни измервания след корекция на отклоненията на машината.

2.3.   Метод за измерване

Референтната лаборатория провежда четирикратно измерване върху всяка гума, използвана за привеждане в съответствие, и запазва трите последни резултата за допълнителен анализ съгласно точка 4 от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН при условията, определени в точка 3 от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН.

Лабораторията кандидат провежда (n + 1)-кратно измерване върху всяка гума, използвана за привеждане в съответствие, като n е специфицирано в раздел 5 от настоящото приложение, и запазва последните n резултата за допълнителен анализ съгласно точка 4 от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН, като прилага условията, определени в точка 3 от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН.

При всяко измерване върху гума, използвана за привеждане в съответствие, възелът гума/колело се демонтира от машината и цялата процедура на изпитване, посочена в точка 4 от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН, се провежда повторно отначало.

Лабораторията кандидат и референтната лаборатория пресмятат:

a)

измерената стойност за всяка гума, използвана за привеждане в съответствие, за всяко измерване, както е указано в точки 6.2 и 6.3 от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН (а именно коригирана за температура 25°C и диаметър на барабана 2 m),

б)

средната стойност от трите последно измерени стойности за всяка гума, използвана за привеждане в съответствие (в случай на референтни лаборатории) или средната стойност от последно измерените n стойности за всяка гума, използвана за привеждане в съответствие (в случай на кандидат-лаборатории); както и

в)

средноквадратичното отклонение (σm ), както следва:

Image 16 Image 17

където:

i

е индекс от 1 до p за гумите, използвани за привеждане в съответствие;

j

е индекс от 2 до n + 1 за последни n повторения на всяко измерване за дадена гума, използвана за привеждане в съответствие,

n + 1

е броят на повторенията на измерването на гумата (n + 1 = 4 за референтните лаборатории, и n + 1 ≥ 4 за лабораториите кандидати);

p

е броят на гумите, използвани за привеждане в съответствие (p ≥ 5).

2.4.   Формати за данни, които следва да бъдат използвани за изчисленията и резултатите

Измерените стойности за КСТ, с поправка според диаметъра на барабана и температурата, се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

След това се извършва пресмятането с всички разреди: не се правят други закръглявания, освен в окончателните уравнения за привеждане в съответствие.

Всички стойности за средноквадратичното отклонение се дават до третия знак след десетичната запетая.

Всички стойности за КСТ се дават до втория знак след десетичната запетая.

Всички поправъчни коефициенти (A1 1 , B1 1 , A2 с и B2 с ) се закръгляват и дават до четвъртия знак след десетичната запетая.

3.   Изисквания, приложими за референтните лаборатории, и определяне на предписаните стойности

Предписаните стойности за всяка гума, използвана за привеждане в съответствие, се определят от мрежа от референтни лаборатории. На всеки две години мрежата оценява стабилността и валидността на предписаните стойности.

Всяка референтна лаборатория, участваща в мрежата, трябва да бъде в съответствие със спецификациите от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и да има средноквадратично отклонение (σm ), както следва:

a)

не по-голямо от 0,05 N/kN за гуми от класове C1 и C2; и

б)

не по-голямо от 0,05 N/kN за гуми от клас C3.

Комплектите от гуми, използвани за привеждане в съответствие, избрани съгласно раздел 2.2, се измерват в съответствие с раздел 2.3 от всяка референтна лаборатория от мрежата.

Предписаната стойност за всяка гума, използвана за привеждане в съответствие, е средноаритметичното от измерените стойности, предоставени за тази гума от референтните лаборатории от мрежата.

4.   Процедура за привеждане на референтна лаборатория в съответствие с предписаните стойности

Всяка референтна лаборатория (l) извършва по отношение на себе си процедурата по привеждане в съответствие с всеки нов набор от предписани стойности и винаги след значителни изменения на машината или отклонение в данните от следенето на контролната гума на машината.

За привеждането в съответствие се използва метод на линейна регресия върху всички отделни данни. Коефициентите на регресия A1 1 и B1 1 се изчисляват, както следва:

RRC = A1 l × RRCm,l + B1 l

където:

КСТ

е предписаната стойност на коефициента на съпротивление при търкаляне;

КСТm,

е измерената от референтната лаборатория „l“ стойност на коефициента на съпротивление при търкаляне (включително корекциите за температурата и диаметъра на барабана).

5.   Изисквания към лабораториите кандидати

Лабораториите кандидати повтарят процедурата за привеждане в съответствие поне веднъж на две години за всяка машина и винаги след значителни изменения на машината или отклонение в данните от следенето на контролната гума на машината.

Общ комплект от пет различни гуми, избрани съгласно раздел 2.2, се измерва в съответствие с раздел 2.3 първо от лабораторията кандидат и по-късно от една референтна лаборатория. При поискване от страна на лабораторията кандидат може да бъдат изпитани повече от пет гуми, използвани за привеждане в съответствие.

Лабораторията кандидат предоставя комплекта гуми, използван за привеждане в съответствие, на избраната референтна лаборатория.

Лабораторията кандидат (c) трябва да бъде в съответствие със спецификациите от приложение 6 към Правило № 117 на ИКЕ на ООН и е желателно да има средноквадратични отклонения m) , както следва:

a)

не по-голямо от 0,075 N/kN за гуми от класове C1 и C2; и

б)

не по-голямо от 0,06 N/kN за гуми от клас C3.

Ако средноквадратичното отклонение (σm ) на лабораторията кандидат е по-голямо от тези стойности след четири измервания, като за изчисленията се използват последните три, тогава броят n+1 на повторенията на измерванията се увеличава, както следва , за цялата партида:

 

n + 1 = 1 + (σm)2 , закръглено до най-близката по-висока цяла стойност

където:

 

γ = 0,043 N/kN за гуми от класове C1 и C2

 

γ = 0,035 N/kN за гуми от клас С3

6.   Процедура за привеждане в съответствие на лаборатория кандидат

Една референтна лаборатория (l) от мрежата изчислява функцията на линейна регресия за всички индивидуални данни за лабораторията кандидат (c). Коефициентите на регресия A2 с и B2 с се изчисляват, както следва:

RRCm,l = A2 c × RRCm,c + B2 c

където:

КСТm,l

е измерената от референтната лаборатория (l) стойност на коефициента на съпротивление при търкаляне (включително корекциите за температурата и диаметъра на барабана);

КСТm,с

е измерената от референтната лаборатория (с) стойност на коефициента на съпротивление при търкаляне (включително корекциите за температурата и диаметъра на барабана).

Ако коефициентът на определяне R2 е по-малък от 0,97, лабораторията кандидат не се привежда в съответствие.

Приведените в съответствие коефициенти на съпротивление при търкаляне КСТ за гуми, изпитвани от лаборатория кандидат, се пресмятат, както следва:

RRC = (A1 l × A2 c ) × RRCm,c + (A1 l × B2 c + B1 l )


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА

За всеки тип гуми или група гуми, определени от доставчика, съответствието с настоящия регламент на обявените класове на горивна ефективност, сцепление с влажна пътна настилка и външен шум при търкаляне, както и стойностите и всяка допълнителна информация за характеристиките, обявени върху етикета на гумите, се оценява съгласно една от следните процедури:

1.

Първо се изпитва една гума или комплект гуми. Ако измерените стойности отговарят на обявените класове или на обявената стойност за външния шум при търкаляне в границите на допустимото отклонение при проверка, посочена в таблицата по-долу, се счита, че етикетът на гумата съответства на настоящия регламент.

Ако измерените стойности не отговарят на обявените класове или на обявената стойност за външния шум при търкаляне в границите на допустимото отклонение при проверка, определена в таблицата по-долу, се изпитват още три допълнителни гуми или три комплекта гуми; средната стойност от измерванията върху трите допълнителни гуми или трите комплекта гуми се използва за оценяване на съответствието на обявената информация с границите на допустимото отклонение при проверка, посочени в таблицата по-долу.

2.

Когато класовете или стойностите върху етикета на гумите са взети от резултатите от изпитванията за одобрение на типа, получени в съответствие с Регламент (ЕО) № 661/2009 или Правило № 117 на ИКЕ на ООН, държавите членки могат да използват данните от измерванията, получени от изпитванията за съответствие на производството на гумите, които са извършени по процедурата за одобрение на типа, въведена с Регламент (ЕС) 2018/858.

При оценяването на данните от измерванията, получени от изпитванията за съответствие на производството, се вземат под внимание контролно допустимите отклонения, посочени в таблицата по-долу.

Измерен параметър

Контролно допустимо отклонение

КСТ (горивна ефективност)

Приведената в съответствие измерена стойност не надхвърля горната граница (най-високия КСТ) на декларирания клас с повече от 0,3 N/kN.

Външен шум при търкаляне

Измерената стойност не надхвърля декларираната стойност N с повече от 1 dB(A).

Сцепление с влажна пътна настилка

Измерената стойност G(T) не е под долната граница (най-ниската стойност на G) за декларирания клас.

Сцепление със сняг

Измерената стойност не е под минималната за показателя за сцепление със сняг.

Сцепление с лед

Измерената стойност не е под минималната за показателя за сцепление с лед.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕНА ОТ ДОСТАВЧИКА В ПРОДУКТОВАТА БАЗА ДАННИ

1.   

Информация, която трябва да бъде въведена в публичната част на продуктовата база данни:

а)

търговското наименование или търговската марка, данните за връзка и друга правна идентификация на доставчика;

б)

идентификаторът на типа гума;

в)

етикетът на гумите в електронен формат;

г)

класът (класовете) и други параметри на етикета на гумите; и

д)

параметрите от продуктовия информационен лист в електронен формат.

2.   

Информация, която трябва да бъде въведена в частта на продуктовата база данни, свързана със съответствието:

а)

идентификаторът на типа гума за всички еквивалентни типове гуми, които вече са пуснати на пазара;

б)

общо описание на типа гума, включително размерите, индексът за товароносимост и номиналната скорост, така че да може да бъде определен лесно и недвусмислено;

в)

протоколите от изпитването, категоризирането и измерването на параметрите на гумите, установени в приложение I;

г)

специфичните предпазни мерки, ако има такива, които да се вземат при сглобяване, монтиране, поддръжка или изпитване на типа гуми;

д)

измерените технически параметри на типа гуми, ако е целесъобразно; и

е)

изчисленията, извършени с измерените технически параметри.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 1222/2009

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

-

Член 1, параграф 2

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 3, точка 1

Член 3, точка 1

-

Член 3, точка 2

Член 3, точка 2

Член 3, точка 3

-

Член 3, точка 4

-

Член 3, точка 5

Член 3, точка 3

Член 3, точка 6

Член 3, точка 4

Член 3, точка 7

-

Член 3, точка 8

Член 3, точка 5

Член 3, точка 9

-

Член 3, точка 10

-

Член 3, точка 11

Член 3, точка 6

Член 3, точка 12

Член 3, точка 7

Член 3, точка 13

Член 3, точка 8

Член 3, точка 14

Член 3, точка 9

Член 3, точка 15

Член 3, точка 10

Член 3, точка 16

Член 3, точка 11

Член 3, точка 17

-

Член 3, точка 18

Член 3, точка 12

Член 3, точка 19

Член 3, точка 13

Член 3, точка 20

-

Член 3, точка 21

-

Член 3, точка 22

-

Член 3, точка 23

-

Член 3, точка 24

Член 4

Член 4

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1, буква а)

Член 4, параграф 1, буква а)

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 2

-

-

Член 4, параграф 2

-

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 5

-

Член 4, параграф 6

-

Член 4, параграф 7

-

Член 4, параграф 8

-

Член 4, параграф 9

-

Член 4, параграф 10

-

Член 5

Член 5, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 5, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1, буква а)

Член 5, параграф 1, буква б)

Член 6, параграф 1, буква б)

-

Член 6, параграф 2

-

Член 6, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 6, параграф 4

Член 5, параграф 3

-

-

Член 6, параграф 5

-

Член 6, параграф 6

-

Член 6, параграф 7

Член 6

Член 7

-

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 10

Член 9, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 11, параграф 1

Член 9, параграф 2, второто изречение

Член 4, параграф 5

Член 10

Член 11, параграф 2

-

Член 11, параграф 3

Член 11, буква а)

-

Член 11, буква б)

-

Член 11, буква в)

Член 13, параграф 1, буква б)

Член 12

Член 11, параграф 4

-

Член 11, параграф 5

-

Член 12

-

Член 13

-

Член 13, параграф 1

-

Член 13, параграф 2

-

Член 13, параграф 3

-

Член 13, параграф 4

-

Член 14

Член 13

-

Член 14

-

-

Член 15

Член 15

-

-

Член 16

-

Член 17

Член 16

Член 18

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

-

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение IV

Приложение VI

Приложение IVa

Приложение V

Приложение V

-

-

Приложение VII

-

Приложение VIII