30.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 246/10


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/1126 НА СЪВЕТА

от 30 юли 2020 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2016/1693 относно ограничителните мерки срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 20 септември 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/1693 (1) относно ограничителните мерки срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях.

(2)

С оглед на продължаващата заплаха, която представляват ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и лицата, групите, предприятията и образуванията, свързани с тях, едно лице следва да бъде добавено към списъка с лица, групи, предприятия и образувания, съдържащ се в приложението към Решение (ОВППС) 2016/1693.

(3)

Поради това Решение (ОВППС) 2016/1693 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение (ОВППС) 2016/1693 се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2020 година.

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  Решение (ОВППС) 2016/1693 на Съвета от 20 септември 2016 г. относно ограничителните мерки срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях, и за отмяна на Обща позиция 2002/402/ОВППС (ОВ L 255, 21.9.2016 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В списъка в приложението към Решение (ОВППС) 2016/1693 се добавя следното вписване:

„6.

Bryan D’ANCONA; дата на раждане: 26 януари 1997 г.; място на раждане: Ница (Франция); гражданство: френско.“