21.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/4


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1012 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2019 година

за допълване на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета чрез дерогация от правилата за определяне на контролни пунктове и от минималните изисквания по отношение на граничните контролни пунктове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (1), и по-специално член 62, параграф 3 и член 64, параграфи 2 и 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/625 се създава, наред с другото, рамка за извършването на официалния контрол и другите официални дейности по отношение на животни и стоки, въвеждани в Съюза от трети държави, за проверка на съответствието със законодателството на Съюза с цел опазване на здравето на хората, животните и растенията, хуманното отношение към животните и, във връзка с генномодифицираните организми (ГМО) и продуктите за растителна защита — на околната среда. В него се предвижда че по отношение на някои пратки животни и стоки официалният контрол трябва да се извършва на граничния контролен пункт на първо пристигане в Съюза. За тази цел държавите членки следва да определят гранични контролни пунктове.

(2)

В Регламент (ЕС) 2017/625 се предвижда че държавите членки уведомяват Комисията, преди да определят гранични контролни пунктове, така че Комисията да може да провери и, когато е необходимо, да извърши контрол с цел да провери дали те изпълняват минималните изисквания за определяне, посочени в същия регламент. С Регламент (ЕС) 2017/625 на Комисията се предоставя правомощието да определя подробни правила във връзка с тези минимални изисквания. Тези подробни правила са определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1014 на Комисията (2) (по-нататък съвкупно наричани „минималните изисквания“). В Регламент (ЕС) 2017/625 се предвижда също така, че държавите членки оттеглят определянето на граничния контролен пункт, когато същият престане да отговаря на изискванията за определяне за всички или за някои категории животни и стоки, за които е определен пунктът.

(3)

Когато обаче оттеглянето на определянето е било частично, защото се е отнасяло за конкретна категория животни или конкретна категория стоки, или (когато граничният контролен пункт е бил определен за категории животни и стоки) за всички категории животни или всички категории стоки, на държавите членки следва да се разреши да определят повторно граничния контролен пункт за тези категории животни или стоки, за които определянето е оттеглено, без да се изиска първо да се даде на Комисията възможност да извърши контрол за проверка на съответствието с минималните изисквания. В такива случаи намирането на решение във връзка с несъответствието не следва да включва толкова мащабни действия като необходимите за първо определяне на граничен контролен пункт. Поради това е целесъобразно да бъдат установени правила, съгласно които на държавите членки се разрешава да определят повторно граничния контролен пункт за тези категории животни или стоки, без от тях да се изисква преди това да предоставят на Комисията възможност да извърши проверка за съответствие с минималните изисквания.

(4)

С цел да се позволи на Комисията да извърши надлежна оценка на мерките, приети от държавата членка за намиране на решение във връзка с несъответствието, станало причина за частичното оттегляне на определянето, държавите членки следва да уведомят Комисията за тези мерки. Те следва да пристъпят към повторното определяне само ако Комисията счете, че приетите мерки са достатъчни за коригиране на несъответствието.

(5)

Дерогацията от правилата на Регламент (ЕС) 2017/625 относно определянето на гранични контролни пунктове следва да се прилага само когато повторното определяне се състои в срок от две години от датата на частичното оттегляне на определянето. Ако повторното определяне се състои повече от две години след датата на частичното оттегляне, за да може да направи оценка относно промените при граничните контролни пунктове, Комисията следва да си запази правото да извършва проверки на съответствието на граничния контролен пункт с минималните изисквания.

(6)

Регламент (ЕС) 2017/625 позволява в някои случаи официалният контрол да бъде извършван при контролни пунктове, различни от граничните контролни пунктове, и налага изискването тези контролни пунктове да изпълняват минималните изисквания и изискванията за определяне или оттегляне на определянето на гранични контролни пунктове. Поради това е целесъобразно правилата на настоящия регламент относно повторното определяне на гранични контролни пунктове да се прилагат и по отношение на контролните пунктове.

(7)

Съгласно Регламент (ЕС) 2017/625 се изисква граничните контролни пунктове да бъдат разположени в непосредствена близост до мястото на въвеждане в Съюза. За да се позволи обаче ефикасната организация и ефикасното извършване на официалния контрол и другите официални дейности, следва да бъдат определени правила, с които да се уточняват случаите на специфични географски ограничения и условията, при които граничните контролни пунктове могат да бъдат разполагани на разстояние, различно от непосредствена близост до мястото на въвеждане в Съюза. Географските ограничения следва да са такива, които произтичат от природните характеристики и ландшафта на мястото на въвеждане, а разстоянието от мястото на въвеждане не следва да превишава абсолютно необходимото за преодоляване на затрудненията, причинени от географските ограничения. Освен това разстоянието не следва да е такова, че да създава риск за здравето на хората, животните и растенията, за хуманното отношение към животните и за околната среда. Сред специфичните географски ограничения следва да фигурират такива, които могат да причинят значителни затруднения за транспорта, като например планински проходи с пътища, които не са подходящи за придвижване на животни и стоки, или причиняват значителни забавяния в придвижването на последните.

(8)

Граничните контролни пунктове за внос на пратки от необработени трупи, нарязана дървесина и стърготини често работят в условия на географски ограничения, които се дължат на наличието на дълга брегова линия или дълга граница при някои държави членки. Поради посочените географски ограничения те обикновено работят само в момента на извършване на официалния контрол. Поради това следва да бъдат предвидени някои изключения от минималните изисквания за определяне на гранични контролни пунктове, установени в член 64, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625. Независимо от това, с цел да се осигури ефективност на официалния контрол и другите официални дейности, по време на извършването на контрола и на дейностите мобилният екип на компетентния орган за официален контрол на граничния контролен пункт следва да изпълнява конкретни условия. По-специално, към момента на извършване на официалния контрол или други официални дейности мобилният екип за официален контрол следва да е в състояние да осигури персонал със задоволителна и подходяща квалификация и да има достъп до необходимото оборудване.

(9)

Правилата, които Комисията трябва да предвиди в съответствие с член 62, параграф 3 и член 64, параграфи 2 и 5 от Регламент (ЕС) 2017/625, са тясно свързани, тъй като всички те се отнасят до дерогации или изключения от някои изисквания, приложими по отношение на граничните контролни пунктове. С цел да се улесни правилното и пълно прилагане на тези правила, които следва да влязат в сила на същата дата, е целесъобразно те да бъдат определени в рамките на един акт.

(10)

Тъй като специфичните правомощия, предоставени на Комисията с Регламент (ЕС) 2017/625, започват да се прилагат от 14 декември 2019 г., настоящият регламент следва също така да се прилага от същата дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват правилата относно:

а)

повторното определяне на граничен контролен пункт или на контролен пункт, различен от граничен контролен пункт, когато определянето е било частично оттеглено;

б)

гранични контролни пунктове, разположени на разстояние, различно от непосредствена близост до мястото на въвеждане в Съюза поради специфични географски ограничения;

в)

определянето на гранични контролни пунктове за внос на необработени трупи, нарязана дървесина и стърготини с цел да бъдат взети предвид специфични географски ограничения.

Член 2

Повторно определяне на граничен контролен пункт или на контролен пункт, различен от граничен контролен пункт, след частично оттегляне на определянето

1.   Чрез дерогация от член 59, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2017/625, когато в съответствие с член 53, параграф 1, буква а) от същия регламент държава членка е оттеглила определянето на граничен контролен пункт или на контролен пункт, различен от граничен контролен пункт, за някои категории животни или стоки поради несъответствие с минималните изисквания, посочени в член 64, параграф 3 от същия регламент или в подробните правила относно минималните изисквания, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1014, в съответствие с параграфи 2 — 5 от същия член държавата членка може повторно да определи този граничен контролен пункт или този контролен пункт (по-нататък „повторното определяне“).

2.   Преди да извърши повторното определяне, посочено в параграф 1, държавата членка уведомява Комисията за мерките, които е приела за коригиране на несъответствието с минималните изисквания, посочено в параграф 1.

3.   В срок от един месец от датата на получаване на уведомлението, Комисията извършва оценка относно това дали приетите мерки са достатъчни, за да осигурят съответствие с минималните изисквания и, в рамките на този срок, уведомява държавата членка за заключенията от извършената оценка.

4.   Държавата членка пристъпва към повторното определяне едва когато бъде уведомена от Комисията, в съответствие с параграф 3, че мерките, приети от държавата членка, са достатъчни, за да осигурят съответствие с минималните изисквания.

5.   Повторното определяне в съответствие с параграф 4 може да се състои в срок от две години от датата на частичното оттегляне на определянето, посочено в параграф 1.

След изтичането на този двегодишен срок повторното определяне може да се извършва само в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) 2017/625.

Член 3

Гранични контролни пунктове, разположени на разстояние, различно от непосредствена близост до мястото на въвеждане в Съюза

1.   Чрез дерогация от член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, граничните контролни пунктове могат да бъдат разположени на разстояние, различно от непосредствена близост до мястото на въвеждане в Съюза, при условие че:

а)

това се налага поради специфични географски ограничения в съответствие с параграф 2; и

б)

условията, установени в параграф 3, са изпълнени.

2.   Географските ограничения, посочени в параграф 1, трябва да са от такъв характер, че да не позволяват или да ограничават ефективното извършване на официалния контрол и на другите официални дейности.

Тези географски ограничения се изразяват в едно или няколко от следните:

а)

места на въвеждане с географска конфигурация, която налага сериозни ограничения на транспортната система;

б)

места на въвеждане, които често страдат от наводнения през определени периоди от годината;

в)

морски пристани, заобиколени от скали;

г)

гранични пътища, които преминават през планински проход;

д)

железопътен транспорт на животни и стоки, който налага необходимостта граничният контролен пункт да бъде разположен на първата гара; или

е)

места на въвеждане, които не притежават необходимата площ за разполагане на граничния контролен пункт и неговото оборудване в непосредствена близост до тях.

3.   Когато държава членка реши да определи един или няколко гранични контролни пункта съгласно посоченото в параграф 1, определянето следва да се извърши при спазване на следните условия:

а)

разстоянието между граничния контролен пункт и мястото на въвеждане в Съюза е съизмеримо с необходимостта от преодоляване на географските ограничения и не я надхвърля; както и

б)

граничният контролен пункт и мястото на въвеждане са пoд юрисдикцията на един и същ митнически орган, така че пратките могат да бъдат премествани от мястото на въвеждане към граничните контролни пунктове, без да бъдат поставяни и обработвани под митнически режим.

4.   Граничният контролен пункт се разполага на достатъчно разстояние от предприятия или места, където се отглеждат животни, растения, растителни продукти или други обекти, които могат да бъдат заразени със заразни болести или вредители.

Член 4

Освобождаване по отношение на гранични контролни пунктове за внос на необработени трупи, нарязана дървесина и стърготини

1.   Предвиденото в параграф 2 освобождаване се прилага за гранични контролни пунктове, които, поради дълга брегова линия или дълга граница на засегнатата държава членка, работят само в момента на извършване на официалния контрол върху пратки от необработени трупи, нарязана дървесина и стърготини („съответните гранични контролни пунктове“).

2.   Държавите членки могат да определят съответните гранични контролни пунктове и да ги освобождават от задълженията, посочени в член 64, параграф 3, букви а), в) и е) от Регламент (ЕС) 2017/625, при условие че са изпълнени следните условия:

а)

предвидени са механизми, посредством които по всяко време да се предотвратява евентуално незабелязано въвеждане в Съюза на пратки от необработени трупи, нарязана дървесина и стърготини;

б)

съответният граничен контролен пункт има достъп до достатъчен на брой персонал с подходяща квалификация, под формата на мобилен екип на компетентните органи за официален контрол, способен да достигне до засегнатия граничен контролен пункт преди пристигането на пратките, за да извърши официален контрол на необработените трупи, нарязаната дървесина и стърготините;

в)

мобилният екип на компетентните органи за официален контрол предвижда или разполага с непосредствен достъп до:

i)

оборудването, помещенията и други съоръжения, посочени в член 64, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/625; както и

ii)

технологичните средства и оборудването, посочени в член 64, параграф 3, буква е) от същия регламент.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1014 на Комисията от 12 юни 2019 г. за определяне на подробни правила за минималните изисквания относно граничните контролни пунктове, включително инспекционните центрове, и за формата, категориите и съкращенията, които да се използват в списъка на граничните контролни пунктове и контролните пунктове (вж. страница 10 от настоящия брой на Официален вестник).